Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

20 септември 1948 г. бележи началото на природозащитната дейност

20 септември 1948 г. бележи началото на природозащитната дейност  в ПР „Сребърна”

  На 20 септември 1948 г. с Постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти „Блатото Сребърна” е обявено за птичи резерват (бранище), с площ 750 ха. Това бележи началото...

Повече

Много висока плътност на защитения вид българска гърлица е установена

Много висока плътност на защитения вид българска гърлица е установена в находището край с. Караманово

 При проверка на терен в защитена местност (ЗМ) „Находище на българска гърлица – село Караманово” (Limonium bulgaricum Ancev) е установена много висока плътност на защитеното растение. Експертите на РИОСВ –...

Повече

Установени са несъгласувани вентилационни съоръжения в завода „Монтюпе”

При извънредна проверка в началото на септември, експерти на РИОСВ-Русе установиха, че в завода за производство на автомобилни детайли „Монтюпе” ЕООД, на мястото на част от затворените по-рано жалузи, са...

Повече

Почистени и обозначени са двете екопътеки в резерват „Бели

 Почистени и обозначени са двете екопътеки в резерват „Бели Лом”

Днес, 3 септември 2014 г. на публична церемония край х. Кривня (община Ветово) бяха представени двата пешеходни туристически маршрута в резерват „Бели Лом”. Те са  регламентирани със Заповед РД –...

Повече

Експертна система отчита водните нива на хидротехническите съоръжения в

Експертна  система отчита водните нива на хидротехническите съоръжения в Поддържан резерват „Сребърна”

Извършени са доставка и монтаж на техническо оборудване за „Експертна система” за отчитане на водните нива и температурата при северен и южен шлюз на Поддържан резерват „Сребърна”. Системата е предназначена...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия