Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Кандидатстващите по мярка 6.3. от Програмата за развитие на

Важно: Желаещите да кандидатстват за финансиране по  мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”” от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020...

Повече

Два акта на „Винпром Бяла 2002“ ЕООД

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения по Закона за водите на „Винпром Бяла  2002“ ЕООД, със седалище Велико Търново. Проверката е извършена по сигнал на жители...

Повече

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт на „Биовет“ АД - клон

Експерти на РИОСВ-Русе  съставиха акт за установяване на административно нарушение на „Биовет“ АД – клон гр. Разград за нарушаване на индивидуалните емисинни ограничения за отпадъчните води, определени в комплексното разрешително...

Повече

Изкуствено размножени птици бяха пуснати край язовира в Антимово

Изкуствено размножени птици бяха пуснати край язовира в Антимово

Три млади екземпляра от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea) бяха пуснати вчера при язовира край с. Антимово, община Тутракан.  Птиците бяха освободени в природата в присъствието на експерти по...

Повече

Жителите и гостите на град Силистра могат да разгледат

 Жителите и гостите на град Силистра могат да разгледат  изложба  с  фотографии на българските обекти на ЮНЕСКО  до края на юни  в Художествената галерия

До края на юни месец жителите и гостите на гр. Силистра могат да разгледат открирата изложба в Художествената  галерия, посветена на  60 години от българското членство в ЮНЕСКО. При откриването...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия