Процедури

Услуги, предоставяни от РИОСВ-Русе (на български и английски езици):

Процедури по издаване на разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци

Издаване на Регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

Издаване на Регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците

Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали

Заверяване на отчетни книги на лица , чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата,  извършващи дейности по третиране на битови и/или строителни отпадъци

Издаване на регистрационни карти на основание на чл. 91, за екземпляри от видове по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие

Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл. 12 от Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по реда на чл. 10 от Закона за лечебните растения

Решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения  с предмета и целите на опазване на съответните защитени зони, на основание  чл. 31,  ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие

Процедури по издаване на съгласувателни документи по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието въху околната среда  

Издаване на решение за оценка на въздействието върху околната среда

Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширенияване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми  

Издаване на Становище по ЕО на планове и програми 

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителя на план/програма трябва да предприеме за издаване на решение за Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) или за издаване на Становище по ЕО

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителя на инвестиционно предложение трябва да предприеме за издаване на решение за Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието въху околната среда (ОВОС) или за издаване на Решение по ОВОСБългария в Юнеско

Галерия