Процедури - Страница 2

Издаване на становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА

Издаване на становище за съгласуване  на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

Процедури по издаване на съгласувателни документи по Закона за чистотата на атмосферния въздух

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999 г . за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични изследвания по чл.12 ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници при собствени периодични измервания

Утвърждаване на броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

Утвърждаване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания съгласно чл. 50, ал. 1 и представените резултати от измерванията съгласно чл. 50, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Издаване на Решение по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7 от 21 октмври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

Издаване на Удостоверение за регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Издаване на Удостоверение за промяна в обстоятелствата на инсталацията, регистрирана по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Издаване на Заповед за заличаване на регистрацията на инсталация, вписана в регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздухБългария в Юнеско

Галерия