Процедури - Страница 3

Издаване на Решение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 21 октмври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители по чл. 20, ал. 7 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС , изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

Становища за проекти за финансиране

Становище по проекти, кандидатстващи за финансиране по Оперативни програми и ПУДООС

Издаване на становище за унищожаване на лекарства по чл .10, ал . 2, т . 3 от Наредба № 28 от 14.12.2000 г . за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата

Процедура за предоставяне на достъп до информация

Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информацияБългария в Юнеско

Галерия