Вътрешни правила за административно обслужване и ПОС-терминални устройства

Вътрешни правила за обслужване на гражданите, утвърдени със Заповед № 392/23.10.2009 г. на Директора на РИОСВ-Русе

Вътрешни правила за ползване на ПОС-терминални устройства, утвърдени със Заповед № 453/01.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе

България в Юнеско

Галерия