Процедура за достъп до информация

Какво е достъп до информация и как да го получим?

Достъпът до информация за околната среда се урежда в гл. ІІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). От друга страна, за процедурата за достъп до обществена информация ЗООС препраща към процедурата, регламентирана в гл. ІІ от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Международно-правният документ, който урежда достъпа до информация за околната среда е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция). Република България ратифицира конвенцията на 2 октомври 2003 г.

Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес. 

В чл. 19 на ЗООС подробно е описано какво представлява информацията за околната среда. Информацията за околната среда е:    

 1) налична първична информация - това е информацията, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни. Тя не е придружена с анализи, прогнози и обяснения. Тази информация се събира в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице;

 2) налична предварително обработена информация - това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация. Тя се събира и обработва, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице;

 3) нарочно обработена информация - информация, събирана или обработвана и анализиране по искане на заинтересуваното лице.

Заплащане на информацията

Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Заповед ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето.

Заплащането на предоставянето на информацията, която е нарочно обработена, се договаря за всеки конкретен случай. За целта се подготвя граждански договор.

Информация за околната среда може да бъде намерена:

 - в Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, Регионалните инспекции по околна среда и води, Дирекциите на националните паркове и Басейновите дирекции (виж ниво „Полезни връзки“ на интернет страницата на РИОСВ-Русе: www.riosv-ruse.org)

 - в информационните центрове на посочените институции - Информационният център на РИОСВ – Русе се намира на адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, партер.

- чрез организираните кампании по различни поводи. Информация за кампаниите, организирани от нас можете да получите от нашата страница: http://www.riosv-rurg/kampanii-na-riosv.html)

- националните и регионални обществени радио и телевизионни оператори са задължени да разпространяват информация за опазването и управлението на околната среда, както и осигуряват защита на правото на информация за състоянието на околната среда.
- чрез подаване на заявление за достъп до обществена информация.

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до обществена информация

За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление (бланка или в свободна форма). Заявлението трябва да съдържа: - трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация; предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; формите за предоставяне на достъп до обществена информация (преглед, устна справка, копия на хартиен и технически носител) и адрес за кореспонденция със заявителя.

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по реда, определена със Заповед № 82 от 25.03.2004 г. на Директора на РИОСВ-Русе.

 

Всички заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат от служителя на фронт-офиса на РИОСВ – Русе на адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, партер, приемно време: 09.00 – 17.30 часа, тел: 0082/ 820 772, е-поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

За консултации може да се обърнете към Рени Петрова  – гл. експерт, която отговаря за достъпа до информация. Координати: +359 82 820 772 (вътр. 311), +359 889 417 082 и е-поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните дирекции/отдели в зависимост от характера на исканата информация.

Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи.

За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ. За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от съответния служител и заявителя.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.

България в Юнеско

Галерия