Отпадъци

НОВО: Настъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.

(4) (В сила от 14.07.2014 г.) Разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Изискването по ал. 4 не се прилага за разплащания към физически лица, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година.

Забележкиот Преходни и заключителни разпоредби на ЗУО:

 § 64. Неприключилите към влизането в сила на този закон процедури по издаване и изменение на разрешения и регистрационни документи се прекратяват, когато заявените площадки за дейности с отпадъци не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, а платената такса се възстановява по искане на заявителя.

§ 66. (1) В 24-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган., към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5. Компетентният орган се произнася по реда и в сроковете по глава пета, раздел I, съответно раздел II.

(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, когато площадката/площадките за извършване на дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(3) В случаите по ал. 1, когато площадката/площадките не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 и не е подадено заявление, разрешението, съответно регистрационният документ, запазват действието си в срок до 24 месеца от влизането в сила на този закон.

(4) В случаите по ал. 3, когато разрешението или регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компетентният орган изменя служебно разрешението, съответно регистрационния документ, като заличава площадката/площадките, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(5) В тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 лицето е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.

Чл. 69. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Към заявлението по издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, представят банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

Забележка:

§ 65. (1) В 12-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1, представят подновена банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка.

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в размер съгласно чл. 69, ал. 2.

(3) При неизпълнение на разпоредбата по ал. 2 разрешението по чл. 67, ал. 1 на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС.

 (6) В 14-дневен срок от представянето на банкова гаранция по ал. 1, оригиналът на старата гаранция се връща заедно с писмо за освобождаването й.

 

 Справка за  периода 2011-2017 г.  (януари-март) съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.):

 

Община Русе; Община Бяла; Община Две могили; Община  Разград; Община Силистра.Община Две могили; Община  Разград; Община Силистра.

На основание чл. 30, ал. 2 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (ДВ, бр. 111/2013 г., изм. и доп., бр. 7/2017 г.), решенията по чл. 15, ал. 3 и 4 и чл. 25, ал. 8 и 9 се публикуват до 5 работни дни от тяхното издаване на интернет страницата на съответната инспекция.

Решение № 1/06.04.2015 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 3/23.11.2016 г.  г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 4/06.12.2016 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 2/11.02.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 5/13.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 6/16.09.2017 г.  за превеждане на средства на "ТЕЦ" - Русе

Решение № 7/20.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 8/10.10.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 9/10.10.2017 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 10-64/2017 г. за превеждане на срадства на Община Бяла


 

  Ново:  За улеснение на заинтересованите лица предоставяме образците на приложения  № № 5, 6 и 7 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. „За класификация на отпадъците”, обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., както и текста на  Наредбата.

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1 РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 - РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ  ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПИТВАНЕ

Приложение № 7  към чл. 21, ал. 1 - УВЕДОМЛЕНИЕ

Важно: Актуализирана наредба въвежда нови образци за отчетите за дейности с отпадъци

 Ежегодно до  10 март на текущата година задължените лица съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г.) следва да представят годишните си отчети за предходната година в Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС).

Образците за предоставяне на годишните отчети  са съгласно актуализираната Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. (ДВ № 51/20.06.2014 г.) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

За улесняване на задължените лица и осигуряване на ефектен достъп до информация, на интернет страницата на ИАОС, са публикувани образците на годишните отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им, в зависимост от дейностите с отпадъци. Информацията е публикувана на адрес: http//eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1.

 

Повече актуална информация можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste.

Закон за управление на отпадъците - отвори

Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 53/13.07.2012 г.

Допълнителни указания във връзка с издадени нови образци на решения

 Със заповеди № № РД – 178 и РД – 179 от 25.02.2013г. на министъра на околната среда и водите са одобрени нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ, бр. 53/2012г.), където е отразена промяна в условията.

В случай, че желаете да промените издадения Ви разрешителен/регистрационен документ във формата на новите образци, то следва да подадете заявление за изменение и допълнение на разрешението за дейности с отпадъци (образец № 3) на основание на чл. 73, ал. 2 от ЗУО във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Подаденото заявление ще се разгледа по реда и съгласно сроковете по чл. 73 на ЗУО.

 

Въпроси и отговори: 

  • Представяне на работни листи по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.) отвори
  • Прилагане на новия Закон за управление на отпадъците при издаване на разрешения за дейности с отпадъци отвори
  • Извършване на дейности с ОЧЦМ на пристанища за обществен транспорт отвори
  • Съхраняване на отпадъци на площадки за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) отвори

Информационна блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъците по чл. 33, ал. 4  отвори

Национална система на мониторинг на околната среда, Подсистема "Отпадъци"

Програми за управление на дейностите по отпадъците. Проекти, ръководства и указания по управление на отпадъците

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. изтегли

Ръководство за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците - отвори

Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци - отвори

Класификация на отпадъците

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - отвори

Актуализирани Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците отвори

Публичен регистър на лицата, притажаващи документи за извършващи дейности с отпадъци - изтегли

 

Регистър на   издадените решения по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г.  отвори

Регистър на издадените разрешителни документи за дейности с ОЧЦМ по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г. отвори

Регистър на издадените  регистрационни документи по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012)  2014 г. отвори

 

 Уведомления за издадени Разрешения по Закона за управление на отпадъцитe

Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 730 - 00 от 20.12.2017 г. на  „ЕКОУНИВЕРС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 625 - 05 от 20.12.2017 г. на „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за ОТНЕМАНЕ на разрешителен документ за  дейности с отпадъци № 10 - ДО - 685 - 05 от 13.12.2017 г. на ЕТ „ИЕСТ - ХРИСТО ХРИСТОВ - ТОДОР ТОДОРОВ”, съгласно Закона за управление на отпадъците. Документът е издаден. Едноличният търговец е заличен, няма правоприемник. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 729 - 00 от 12.12.2017 г. на  „ЛЮДОН ТРАНС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за прекратяване действието на решение за дейности с отпадъци № 10-ДО-711-01/.04.2017 г. „ЕВРО ИМПЕКС-ВАРНА” ООД , съгласно Закона за управление на отпадъците.


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 676 - 04 от 09.11.2017 г. на  „ШУЛЦ - 79” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 728 - 01 от 23.10.2017 г. на  „НАДИН 22” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 660 - 05 от 17.10.2017 г. на  „ЕКО ВАРНА” ЕАД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 652 - 03 от 14.09.2017 г. на  „КЕМСТИЙЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 728 - 00 от 13.09.2017 г. на  „НАДИН 22” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 727 - 01 от 13.09.2017 г. на  „ДАНАУ” АД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 727 - 00 от 23.08.2017 г. на  „ДАНАУ” АД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 720 - 01 от 23.08.2017 г. на  „МАРАБУ 2013” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 648 - 02 от 07.08.2017 г. на  „АМЕТИСТ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-726-00/01.08.2017г. на  „ЕКОСТИЙЛ“ EООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-725-00/19.07.2017г. на  „ФЕНИКС ГРИЙН“ EООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10-ДО-642-03/24.07.2017 г. на „БИЛБОБУЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-724-00/19.07.2017г. на  „И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ EАД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-723-00/17.07.2017г. на  ЕТ „ДЖАМБАСТИКА - КАДИР КАДИР”, съгласно Закона за управление на отпадъците.


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 650 - 02 от 07.07.2017 г. на „ПЛАМЕН ДОБРЕВ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 685 - 04 от 05.07.2017 г. на ЕТ „ИЕСТ - ХРИСТО ХРИСТОВ - ТОДОР ТОДОРОВ”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

 

Архив на съобщенията за издадени Разрешения за дейности с отпадъци за първото шестмесечие на 2017 г.

Архив на съобщенията за издадените Разрешителни документи: 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. 

 

 Уведомления за издадени Регистрационни документи  по Закона за управление на отпадъцитe

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-759-00/28.12.2017г. на „ТЕОДОСИТА ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-758-00/29.12.2017г. на „НАНА КОМЕРС-2006“  ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-757-00/28.12.2017г. на „ПЪТ КОНСУЛТ ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-572-04/28.12.2017г. на  „ХАРТОКМС-РУСЕ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-756-00/20.12.2017г. на „САФАРИ - М” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за прекратяване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-659-01/15.12.2017 г. на „МАДЖАРОВ - 92” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-755-00/20.12.2017г. на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-754-00/20.12.2017г. на „ЕВРОТРАНС -2“  ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-753-00/20.12.2017г. на „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-637-09/04.12.2017г. на   „КЕЙСИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-752-01/29.11.2017г. на  „НАДИН 22” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-592-01/29.11.2017г. на  „ХАРТОКМС-РУСЕ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-620-07/21.11.2017г. на  „МЕДВЕДЕВ - СС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-602-12/21.11.2017г. на  „СУПЕР ЛУКС-84” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


  Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-752-00/20.11.2017г. на ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-746-01/13.11.2017г. на  „Гичев-Транс” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


  Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-751-00/09.11.2017г. на „НАДИН 22“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


  Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-518-12/09.11.2017г. на  „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-750-00/07.11.2017г. на „ЕЛИЦА“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-556-01/26.10.2017г. на   „ЕЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-637-08/06.10.2017г. на   „КЕЙСИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-749-00/06.10.2017г. на „Астарта финис“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-748-00/21.09.2017г. на „ПОЛИСТРОЙ-2001“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-747-01/08.09.2017г. на  „ДАНАУ“ АД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-632-01/07.09.2017г. на  „КОМУНАЛЕФЕКТ СЕРВИЗ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-518-11/30.08.2017г. на  „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-747-00/23.08.2017г. на „ДАНАУ“ АД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-620-06/11.08.2017г. на  „МЕДВЕДЕВ - СС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-602-11/10.08.2017г. на  „СУПЕР ЛУКС-84” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за прекратяване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-727-01/24.07.2017 г. на „Дари – Пламен Борисов” ЕТ, съгласно Закона за управление на отпадъците.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за прекратяване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-678-01/24.07.2017 г. на „МАКО-СД” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-746-00/20.07.2017г. на „ГИЧЕВ-ТРАНС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-745-00/17.07.2017г. на ОП „ОБЩИНСКИ ИМОТИ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“,, съгласно Закона за управление на отпадъците.


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-601-02/07.07.2017г. на   „СИНЕВА” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-637-07/07.07.2017г. на   „КЕЙСИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-744-00/05.07.2017г. на „БИЛБОБУЛ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-515-02/05.07.2017г. на  „СКРАП МЕТАЛ - 89“ ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците

 

Архив на съобщенията за издадени Регистрационни документи за първото шестмесечие на 2017 г. 


 Архив на съобщенията за издадените Регистрационни документи:  2012 г. - 2013 г. - 2014 г. 2015 г. - 2016 г. 

България в Юнеско

Галерия