Отпадъци

НОВО: Настъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.

(4) (В сила от 14.07.2014 г.) Разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Изискването по ал. 4 не се прилага за разплащания към физически лица, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година.

Забележкиот Преходни и заключителни разпоредби на ЗУО:

 § 64. Неприключилите към влизането в сила на този закон процедури по издаване и изменение на разрешения и регистрационни документи се прекратяват, когато заявените площадки за дейности с отпадъци не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, а платената такса се възстановява по искане на заявителя.

§ 66. (1) В 24-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган., към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5. Компетентният орган се произнася по реда и в сроковете по глава пета, раздел I, съответно раздел II.

(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, когато площадката/площадките за извършване на дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(3) В случаите по ал. 1, когато площадката/площадките не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 и не е подадено заявление, разрешението, съответно регистрационният документ, запазват действието си в срок до 24 месеца от влизането в сила на този закон.

(4) В случаите по ал. 3, когато разрешението или регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компетентният орган изменя служебно разрешението, съответно регистрационния документ, като заличава площадката/площадките, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(5) В тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 лицето е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.

Чл. 69. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Към заявлението по издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, представят банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

Забележка:

§ 65. (1) В 12-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1, представят подновена банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка.

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в размер съгласно чл. 69, ал. 2.

(3) При неизпълнение на разпоредбата по ал. 2 разрешението по чл. 67, ал. 1 на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС.

 (6) В 14-дневен срок от представянето на банкова гаранция по ал. 1, оригиналът на старата гаранция се връща заедно с писмо за освобождаването й.

 

 Справка за  периода 2011-2018 г.  (януари-септември) съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.):

Община Русе; Община Бяла; Община Две могили; Община  Разград; Община Силистра.Община Две могили; Община  Разград; Община Силистра.Община Русе; Община Бяла; Община Две могили; Община  Разград; Община Силистра.Община Две могили; Община  Разград; Община Силистра.

На основание чл. 30, ал. 2 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (ДВ, бр. 111/2013 г., изм. и доп., бр. 7/2017 г.), решенията по чл. 15, ал. 3 и 4 и чл. 25, ал. 8 и 9 се публикуват до 5 работни дни от тяхното издаване на интернет страницата на съответната инспекция.

Решение № 1/06.04.2015 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 3/23.11.2016 г.  г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 4/06.12.2016 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 2/11.02.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 5/13.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 6/16.09.2017 г.  за превеждане на средства на "ТЕЦ" - Русе

Решение № 7/20.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 8/10.10.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 9/10.10.2017 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 10-64/2017 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 11-64/09.03.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение №12-64/29.05.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили

Решение № 13-64/14.06.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 14-64/08.08.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение за отказ № О-1-64/05.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 15-64/30.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 16-64/30.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили 

Решение № 17-64/07.12.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили  

Решение № 18-64/21.12.2018 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 19-64/09.01.2019 г. за превеждане на средства на Община Русе


 Ново:  За улеснение на заинтересованите лица предоставяме образците на приложения  № № 5, 6 и 7 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. „За класификация на отпадъците”, обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., както и текста на  Наредбата.

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1 РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 - РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ  ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПИТВАНЕ

Приложение № 7  към чл. 21, ал. 1 - УВЕДОМЛЕНИЕ

Важно: Актуализирана наредба въвежда нови образци за отчетите за дейности с отпадъци

 Ежегодно до  10 март на текущата година задължените лица съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г.) следва да представят годишните си отчети за предходната година в Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС).

Образците за предоставяне на годишните отчети  са съгласно актуализираната Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. (ДВ № 51/20.06.2014 г.) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

За улесняване на задължените лица и осигуряване на ефектен достъп до информация, на интернет страницата на ИАОС, са публикувани образците на годишните отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им, в зависимост от дейностите с отпадъци. Информацията е публикувана на адрес: http//eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1.

 

Повече актуална информация можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste.

Закон за управление на отпадъците - отвори

Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 53/13.07.2012 г.

Допълнителни указания във връзка с издадени нови образци на решения

 Със заповеди № № РД – 178 и РД – 179 от 25.02.2013г. на министъра на околната среда и водите са одобрени нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ, бр. 53/2012г.), където е отразена промяна в условията.

В случай, че желаете да промените издадения Ви разрешителен/регистрационен документ във формата на новите образци, то следва да подадете заявление за изменение и допълнение на разрешението за дейности с отпадъци (образец № 3) на основание на чл. 73, ал. 2 от ЗУО във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Подаденото заявление ще се разгледа по реда и съгласно сроковете по чл. 73 на ЗУО.

 

Въпроси и отговори: 

  • Представяне на работни листи по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.) отвори
  • Прилагане на новия Закон за управление на отпадъците при издаване на разрешения за дейности с отпадъци отвори
  • Извършване на дейности с ОЧЦМ на пристанища за обществен транспорт отвори
  • Съхраняване на отпадъци на площадки за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) отвори

Информационна блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъците по чл. 33, ал. 4  отвори

Национална система на мониторинг на околната среда, Подсистема "Отпадъци"

Програми за управление на дейностите по отпадъците. Проекти, ръководства и указания по управление на отпадъците

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. изтегли

Ръководство за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците - отвори

Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци - отвори

Класификация на отпадъците

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - отвори

Актуализирани Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците отвори

Публичен регистър на лицата, притажаващи документи за извършващи дейности с отпадъци - изтегли

 

Регистър на   издадените решения по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г.  отвори

Регистър на издадените разрешителни документи за дейности с ОЧЦМ по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г. отвори

Регистър на издадените  регистрационни документи по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012)  2014 г. отвори

 

 Уведомления за издадени Разрешения по Закона за управление на отпадъцитe

Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 609 - 01 от 18.12.2018 г.. на „мтм” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-740-00/10.12.2018г. на „драция“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 652 - 04 от 07.11.2018 г. на „КЕМСТИЙЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-739-00/02.11.2018г. на „МеталСкрап България“ АД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-738-00/16.10.2018г. на „НОКСИ 2” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците         


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 733 - 01 от 12.10.2018 г. на „ПЕТРОЛ СЪРВИС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 728 - 03 от 04.10.2018 г. на „НАДИН 22” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-737-00/27.09.2018г. на „СИТИ МИЛК 2000“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-736-00/18.08.2018г. на „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 657 - 01 от 13.09.2018 г. „ПИМ-гр. ИСПЕРИХ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-735-00/09.08.2018г. на „АВТО ТИТАН КОРЕКТ“ ЕООД гр. Русе, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-734-00/02.08.2018г. на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД гр. Русе, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 635 - 02 от 27.07.2018 г. на  „БАЛМЕТ” ООД , съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 649 - 03 от 25.06.2018 г. на  „ДИ ЕНД ВИ ГРУП” ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 621 - 04 от 25.04.2018 г. на  „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 668 - 01 от 13.04.2018 г. на ЕТ „ГРИФОН – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ” , съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-733-00/27.03.2018г. на „ПЕТРОЛ СЪРВИС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 702 - 01 от 14.03.2018 г. на „ДАВ ТРАНС” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 709 - 02 от 21.02.2018 г. на „ПАН СЪРВИЗ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 691 - 01 от 15.02.2018 г. на „ИКАР - 9” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 627 - 02 от 13.02.2018 г. на УМБАЛ „КАНЕВ” АД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-732-00/05.02.2018г. на „ЕЛИКА ОЙЛ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 719 - 01 от 17.01.2018 г. на „ДМВ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-731-00/17.01.2018г. на „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 728 - 02 от 11.01.2018 г. на „НАДИН 22” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение и/или допълнение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 650 - 03 от 08.01.2018 г. на „Пламен Добрев” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Архив на съобщенията за издадени Разрешения за дейности с отпадъци за второто  шестмесечие на 2017 г.

Архив на съобщенията за издадени Разрешения за дейности с отпадъци за първото шестмесечие на 2017 г.

Архив на съобщенията за издадените Разрешителни документи: 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. 

 

 Уведомления за издадени Регистрационни документи  по Закона за управление на отпадъцитe

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-793-00/18.12.2018 г. на ЕТ „МЪДЪР – ХАСАН АЛИ – ФАТМЕ АЛИ“,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-792-00/13.12.2018 г. на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ” АД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-637-14/10.12.2018 г. на   „КЕЙСИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-791-00/10.12.2018 г. на “ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-790-00/10.12.2018 г. на “ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за прекратяване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-513-01/04.12.2018 г. на „ХАН АСПАРУХ-ТРАНСПОРТ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-789-00/06.12.2018 г. на “ЕКОУНИВЕРС” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-751-02/26.11.2018 г. на   „НАДИН 22“ ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-753-04/26.11.2018 г. на   „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-788-00/26.11.2018 г. на “ТИТАН БУРГАС” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-787-00/26.11.2018 г. на “НИМЕК” ООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-786-00/23.11.2018 г. на “ДОМИНАТОР 106” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-785-00/23.11.2018 г. на “ДОМИНАТОР 106” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-784-00/22.11.2018 г. на ЕТ “АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ”,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност за третиране на отпадъци № 10-РД-772-01/19.11.2018 г. на  „КОМПАКТ ПАК” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за прекратяване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-576-01/16.11.2018 г. на ЕТ „ВАНИС – НИКОЛАЙ СТОЯНОВ”, съгласно Закона за управление на отпадъците

 


 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за прекратяване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-575-01/16.11.2018 г. на ЕТ „ВАНИС – НИКОЛАЙ СТОЯНОВ”, съгласно Закона за управление на отпадъците.  

 


 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-783-00/13.11.2018 г. на “ДОБРУЖДА КИТ” АД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


 


 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-782-00/12.11.2018 г. на “ХАН АСПАРУХ” АД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

 


 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-733-01/07.11.2018 г. на   „УЗУНОВ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

 


 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-781-00/07.11.2018 г. на “НЕССТРОЙ” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-677-01/31.10.2018 г. на   ЕТ „ИВ КОМЕРС - ИВАНИЛ ВЕЛЧЕВ”, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-780-00/25.10.2018 г. на “ГОЛДЪН ТРАНС 88” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-779-00/25.10.2018 г. на “ГОЛДЪН ТРАНС 88” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-778-00/22.10.2018 г. на „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-777-00/10.10.2018 г. на “БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-637-13/10.10.2018 г. на   „КЕЙСИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-753-03/04.10.2018 г. на  „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-776-00/02.10.2018 г. на “ИВАНОВ-ГЕОРГИЕВ” ООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


 

 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-775-00/18.09.2018 г. на “ЕВРОКОНТАКТ” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-617-02/18.09.2018 г. на „МЕДИКОМ“  ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-556-02/11.09.2018 г. на „ЕЛ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-753-02/09.08.2018 г. на   „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-705-01/20.08.2018 г. на „ДАЙЕР ТРЕЙД” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-773-01/29.08.2018 г. на „ШУЛЦ СТРОЙ 2018“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-675-01/17.08.2018 г. на   ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛОЗСТРОЙ”, съгласно Закона за управление на отпадъците


 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-774-00/13.08.2018 г. на „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-637-12/09.08.2018 г. на   „КЕЙСИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-773-00/06.08.2018 г. на „ШУЛЦ СТРОЙ 2018“ ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-772-00/23.07.2018 г. на „КОМПАКТ ПАК” ООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-769-01/18.07.2018 г. на   ОБЩИНА КУБРАТ, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-771-00/18.07.2018 г. на „МЕГАПАРТС“ ООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-770-00/06.07.2018 г. на „ЕСКИ ТЕКСТИЛ“ ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-739-01/27.06.2018 г. на   „ПЕНКОМЕРС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-769-00/21.06.2018 г. на ОБЩИНА КУБРАТ,  съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-768-00/11.06.2018 г. на „ЛЕХЧЕВО ЕКО ПРОДУКТИ” ООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-767-00/11.06.2018 г. на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДЕН-2009“ – гр. Завет,  съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-766-00/11.06.2018 г. на „ЛЕХЧЕВО ЕКО ПРОДУКТИ” ООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-646-02/05.06.2018 г. на   „СТЕФАНОВ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-765-00/01.06.2018 г. на   „ОКТОПОД - С“ ООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-764-00/01.06.2018 г. на   „ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-515-04/14.05.2018 г. на   „СКРАП МЕТАЛ-89” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-732-02/04.05.2018 г. на   „ДМВ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-720-01/02.05.2018 г. на   „БоН ФЕР“ ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-514-10/26.04.2018 г. на   „ИНВЕСТ СТИЛ“ ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за прекратяване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-737-01/23.04.2018 г. на „ДАНС ЕР 5” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-616-02/05.04.2018 г. на   „ЕМАКС“ ООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-753-01/05.04.2018 г. на   „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-611-03/04.04.2018 г. на   „ДЕКРА СТРОЙ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-611-03/03.04.2018 г. на   „ДЕКРА СТРОЙ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-645-04/02.04.2018 г. на   „ДЕЛТА ТЕКСТИЛ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-763-00/29.03.2018г. на ППК „СТАРТ-93”, съгласно Закона за управление на отпадъците.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-515-03/27.03.2018 г. на   „СКРАП МЕТАЛ-89” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за прекратяване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-703-01/27.03.2018 г. на „ЕКО КУРИЕР” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-762-00/23.03.2018г. на „ЕЛЕНА ФЕШЪН РУСЕ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


  Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-632-02/14.03.2018 г. на    „КОМУНАЛЕФЕКТ СЕРВИЗ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-637-11/12.03.2018 г. на   „КЕЙСИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-518-13/21.02.2018 г. на  „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-761-00/16.02.2018г. на „АГРО ВАМ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-735-01/13.02.2018 г. на  ЕТ „ОЛЕКС – ПЛАМЕН СТОЯНОВ”, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-731-01/12.02.2018 г. на   „НЕФТТРЕЙДИНГ - 2016” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за прекратяване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-726-01/08.02.2018 г. на „ЕЛИКА ОЙЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ  за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-760-00/25.01.2018г. на „ХАН АСПАРУХ” АД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-732-01/17.01.2018 г. на   „ДМВ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-637-10/03.01.2018 г. на   „КЕЙСИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


  Архив на съобщенията за издадени Регистрационни документи за второто  шестмесечие на 2017 г. 

Архив на съобщенията за издадени Регистрационни документи за първото шестмесечие на 2017 г. 

 Архив на съобщенията за издадените Регистрационни документи:  2012 г. - 2013 г. - 2014 г. 2015 г. - 2016 г. 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за прекратяване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-576-01/16.11.2018 г. на ЕТ „ВАНИС – НИКОЛАЙ СТОЯНОВ”, съгласно Закона за управление на отпадъците. 

България в Юнеско

Галерия