Опасни химични вещества

Актуализирана страница на МОСВ "Химични вещества"

Указания за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси изтегли

На страницата на Министерството на околната среда и водите е публикувано новото Ръковдство за класификация на предприятия с рисков потенциал - отвори

България в Юнеско

Галерия