Въздух

Качество на атмосферния въздух

НОВО: График за миене на пътни платна и тротоари на територията на гр. Русе за периода 01.04.2018 г. -31.07.2018 г. 

 Наредба №1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/7 март 2017 г.)

Фомуляри за отчети на използваните флуорирани парникови газове съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г.  

Информация в помощ на техниците и операторите при прилагането на новия регламент № 517/2014 г., отменящ Регламент 842/2006 г. 


 Важно: За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.

Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC

Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 


Бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в страната - изтегли 

Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка - изтегли

Информация за превишаване на алармените прагове на NO 2 (азотен диоксид), SO 2 (серен диоксид) и O 3 (озон)

Месечни справки за нивата на финни прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух

 

Информация за регистрация на инсталации по Наредба 7/2003 г.

Ред за извършване на регистрация на оператори с инсталации, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба 7/2003 г. отвори

Заявление за регистрация на инсталация, извършваща дейност/и по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. изтегли

Удостоверение за регистрация отвори

Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация, извършваща дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. изтегли

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите отвори

Регистър по чл. 30  от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение  №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации отвори    

Емисионен контрол         

Акредитирани лица и лаборатории за измерване - за повече информация

Контрол и управление на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ)

Регистър на хладилни техници ОРВ - за повече информация

Регистър на хладилни техници и фирми ФПГ - за повече информация

България в Юнеско

Галерия