Води

Актуално - Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната отвори

Публично обявяване на съобщения за откриване на процедури за издаване на разрешителни отвори

Планове за управление на речните басейни (River basin management plans) отвори

Ново: Обща стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите и дъщерните й директиви (Ръководства) отвори

Заплащане на таксите за издаването на разрешителни от министъра на околната среда и водите отвори

Дългосрочни средни данни за водните ресурси на България отвори

Заповеди за определяне на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди отвори

Заплащане на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (по чл.194, ал.1 от ЗВ) отвори

Бюлетин за състоянието на водните ресурси отвори

Отпадъчни води отвори

Национални доклади по изпълнение на изискванията на Европейското законодателство в областта на водите отвори

Програма за необходимите мерки в условията на тенденция за засушаване отвори

Повече иформация можете да намерите на страницата на Министерството на околната среда и водите

 

Прекратяване на заустванията на приоритетно опасни вещества

Обекти на територията на РИОСВ - Русе  /Дунавски район/, за които са идентифицирани приоритетно-опасните вещества,  които биха могли да бъдат емитирани от съответната дейност, заустването на които трябва да бъде прекратено до 2020 г и до 2033 г., и същите са включени в издадените разрешителни за заустване

България в Юнеско

Галерия