Вие сте тук: Контролна дейност

Месечни справки за контролна дейност

Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец април 2020 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец април 2020 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 33 проверки, от които  5 бр. планови и 28 бр. -  извънредни. Броят на проверените обекти е 30. В рамките на осъществения контрол са дадени 6 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 4 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 10 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 3541 (три хиляди петстотин четиридесет и един) лв.  

Операторът „Топлофикация Русе“ ЕАД е внесъл Годишен доклад с резултати от извършени през 2019 г. собствени непрекъснати измервания (СНИ) на организираните източници на емисии в ТЕЦ-Русе Изток. След оценка на данните, докладът е върнат на оператора за коригиране. Входиран е коригиран Годишен доклад. Въз основа на извършената оценка са съставени два прококола от 23.03.2020 г. на Парогенератори № 7 и № 8 за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в Комплексното разрешително. За установените превишения на НДЕ на 06.04.2020 г. са съставени констативни протоколи. Издадени са две наказателни постановления за налагане на еднократни санции по чл. 69 от ЗООС на „Топлофикация Русе“ ЕАД – 12 011 лв. за Парогенератор № 7 и 13 619 лв. за Парогенератор № 8.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 2500 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 458 лв.

От получените суми през месец март, на общините през месец април са преведени 10 530,56 лв. Най – голяма сума е получила Община Разград – 4903,20 лв. По наказателни постановления събраната сума е 2 200 лв. От НАП са събрани 300 лв.

За периода са постъпили 3 жалби, като за проблема в едната са получени и сигнали през месец март. Предвид извънредното положение жалбата беше насочена към кмета на община Лозница. В резултат на предприетите мерки, дейността на проблемното дружество, срещу което е насочена жалбата, е преустановена до въвеждането му в редовна експлоатация съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ). По втората жалба, за складиране на отпадъци в населено място, предстои извършване на проверка през месец май. Третата жалба е препратена по компетентност до община Дулово, която е своевременно е предприела действия и е уведомила жалбоподателя и РИОСВ-Русе за резултатите. През месец април е получен отговор от кмета на община Сливо поле за предприети действия по жалба от предходния месец. Установено е, че жалбата е неоснователна.

За периода 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г. са постъпили общо 36 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ - Русе, чрез контактната форма на РИОСВ - Русе, от които 90 % от сигналите са за неприятни, задушливи миризми, нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци, и замърсяване на води.

По два от сигналите: за бедстваща птица в с. Водно, община Дулово и за запалени отпадъци на площадката на „Дунавия АД” АД в гр. Русе, са извършени 2 проверки, 17 са препратени по компетентност; 7 са основателни; 12 са неоснователни.

Общо сигналите са били в следните направления:

-          Неприятни миризми в гр. Русе;

-          Нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци;

-          Замърсяване на водни обекти;

-          Птица в безпомощно състояние;

-          Неприятни миризми от оборска тор в населено място

-          Горене на треви и храсти

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

И през месец април продължи изготвянето на регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2019 г.; изготвени бяха становища по внесените годишни доклади по околна среда на операторите с издадени комплексни разрешителни, както и становища по внесени планове за управление на разтворители.

Основни акценти в работата през месец април бяха проверки по план на фирми транспортиращи отпадъци, проверки по постъпили сигнали, както и проверките във връзка с трансграничен превоз на отпадъци по Закона за управление на отпадъците, в изпълнение на Заповед № РД – 124/2020 г. на министъра на околната среда и водите, изготвен е отговор по едно парламентарно питане.

Акцент в дейността бяха и проведените он лайн обучения от Института по публична администрация със служителите в инспекцията по следните теми: „Прилагане на „зелени“ обществени поръчки“; „Срочността в работата на администрацията“; както и „Подобряванена вътрешните процеси в администрацията чрез е-управление“, което ще продължи през месец май.

Превантивен контрол

По отношение на процедурите по ОВОС:

- През отчетния период е проведено едно заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ-Русе, на което бе разгледан доклада за ОВОС  на ИП за „Разширение на инсталация за отглеждане на птици (бройлери), в землището на с. Чуковец, общ. Алфатар“. Издадено в Решение № 1-1/2020 на Директора на РИОСВ-Русе с разпоредителна част „Одобрявам“.

- Внесен е Доклад за ОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин“ - град Силистра”.

- Внесено е уведомление за промяна на датите за провеждане на обществено обсъждане на доклада за ОВОС за инвестиционно предложение за „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”. На сайта на РИОСВ-Русе е публикувана обява за новите дати за организираното обществено обсъждане и за достъпа до документацията по ОВОС.

По отношение на текущите процедури по ЕО: Изготвено е становище във връзка с проведени консултации по реда на чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО по внесения през предходен отчетен период Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Исперих.

Tекущ контрол

През месец април 2020 г. не са извършвани контролни проверки на място. Всички 5 бр. планови проверки са по документи, по Закона за управление на отпадъците.

Осъществен е контрол на юридическите лица, притежаващи регистрационни и разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците, и лица осъществили трансграничен превоз на отпадъци, като са извършени 5 планови и 9 извънредни проверки.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 1.

-        Проверки по Закона за защитените територии – 30 проверки на ПР „Сребърна”.

Засилен последващ контрол 

През периода са осъществени  2 проверки по изпълнение на предписания. Изпратени са покани за съставяне на АУАН.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месец април на 2020 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски. Данните от пункта за мониторинг на територията на 2-ра РС ПБЗН Русе, както и тези от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не отчитат превишения на нормираните органични замърсители.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми от изгаряне на нерегламентирани горива в частни имоти, за което е сезирана Община Русе за извършване на проверки. В РИОСВ – Русе са получени отговори за констатациите от проверките и дадените на собствениците предписания.

През отчетния период са не са извършвани планови проверки. Извънредните проверки са 12, като две са по процедура по чл.69 от ЗООС, 8 броя за съставяне на АУАН по ЗЧАВ и една  за проверка по изпълнение на условия в КР на „Монтюпе“ ЕООД за изграждане на обща вентилационна система в работните помещения и пречистване на обхванатите газове в три броя пречиствателни съоръжения - биофилтри. Експерт от направлението е взел участие в 1 държавна приемателна комисия. Не са съставяни АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна уредба.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили 7 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ.

През отчетния период е постъпил един дневник на оператор на бензиностанция, който е заверен, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), на оператори, които не са представили в срок до 15.02.2020 г. отчети за оборудването, заредено с ФПГ са съставени констативни протоколи и писма – покани за явяване в РИСВ – Русе за съставяне на АУАН.           

През м. април са одорбени в Решение на Директора на РИОСВ-Русе 7 броя Планове за управление на разтворителите. Изтготвена е обобщена справка за разтворителите, която е изпратена на ИАОС.      

Шум

През месец април не са извършвани контролни проверки по фактрор „шум“.

Води

През месец април в направлението е извършена една извънредна проверки по чл. 69 от ЗООС на „Биовет“ АД, клон Разград, във връзка с констатирано намаляване на замърсяването на водния обект р. Бели лом от отпадъчните води след Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) на дружеството. Експерт от направлението е участвал в ДПК в гр. Силистра за приемане на клон към градската канализационна система.

Експертите от направлението са реагиралипо следните четири сигнала и една жалба:

- по постъпил сигнал за замърсяване на р. Бели Лом в района на заустването на отпадъчните води на „Биовет” АД е уведомена Община Разград за извършване на проверка.  

- по подаден  сигнал за изтичане на оцветени в синьозелено води от колектор „Трети март“ в река Русенки лом. Съвместно с представител на „ВиК“ ООД е направена проверка на колектора и на ревизионните шахти на „Оргахим“ АД, „Екон 91“ ООД и „Унипак-В“ ЕООД. Не е установен източника на замърсяването. С писмо е дадено  предписание на оператора на канализационната мрежа да информира РИОСВ-Русе при установяване на замърсителя.

- от „ВиК“ ООД, гр. Силистра е получен сигнал за затлачена с мазнини ревизионна шахта на хранителен магазин „Хмелницки“, стопанисван от „Иванов Трейд К“ ЕООД. Същият е препратен по компенетност на ОДБХ гр. Силистра       

- получен е сигнал за мъртва риба в яз. Антимово, община Тутракан, област Силистра, който е препратен до ИАРА гр. Русе и БДДР гр. Плевен, т.к във водосбора на язовира няма заустване на отпадъчни води.

- на община Дулово е препратена жалба на жител на града за преливане на септична яма от съседен имот.

През месеците април  експертите от направлението са изготвяли вътрешни становища по потъпили Годишни доклади за околна сред (ГДОС) на оператори с КР, както и становища по процерури по актуализация на Разрешителни за заустване по Закона за водите.

Почви

Не са извършвани проверки по изпълнение на плана на РИОСВ-Русе.

Експертът, който е координатор на проверките по изпълнение на условия в комплексни разрешителни на инсталации за интензивно отглеждане на животни, е изготвил 21 становища за одобряване на  ГДОС.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период е извършена една извънредна проверка, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец април са 30.

Споменатата проверка е по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. Същият е от вида розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) и лично е транспортиран до гр. Велико Търново от експерта на ПР „Сребърна”. Където е предаден на доброволци на ЦРРВ „Зелени балкани” за рехабилитация в спасителния център.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”.

Отпадъци

През отчетния период  са извършени 5 планови проверки и 9 извънредни, от които   2– по изпълнение на предписания,  3 по писмо 4 по писмо на  МОСВ, в това число по Регламент 1013 /2006 за трансграничин превоз на отпадъци, 1 по сигнал и 1 депутатско питане.

Дадени са 6 задължителни предписания. Приоритетно през месец април са извършени проверки по изпълнение на предписания, и Регламент 1013/2006 г.

През април експерти от отдел „УООП“ са съставили три АУАН, за извършване на дейност без необходимото разрешение по ЗУО.

През месеца е образувано едно производство по Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.: във вр. с чл. 64, ал. 1 от ЗУО, като е изпратена покана за доброволно изпълнение до общините Силистра и Дулово и Акт за установяване на публично задължение до община Силистра.

В РИОСВ – Русе през април са постъпили 5 сигнала, отнасящи се за нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци. Всички сигнали са препратени по компетентност до кметовете на общини и до фирмите срещу, които е постъпилия сигнала. По сигнал за нерегламентирано третиране на ИУМПС в с. Айдемир, община Силистра от предходен период, престои проверка.

Химикали

През отчетния период експертите в направление „химикали” не са извършвали контролни проверки.

ОВОС и ЕО

В изпълнение на разпоредбите на т. 3 от Заповед № 137 от 17.03.2020 г. на Директора на РИОСВ-Русе, експертите от Дирекция Превантивна дейност“ не са извършвали планови проверки през отчетния период.

Комплексни разрешителни

През месец април всички експерти на Дирекция „Контрол на околната среда“ и при дистанциона работа от вкъщи, са изготвяли вътрешни становища по ГДОС по съответните компоненти и фактори на околната среда. ГДОС са изпращани за съгласуване на БДДР-Плевен, съгласно изискванията на чл. 20, ал.2 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. През месец април са одобрени общо 41 ГДОС, които са изпратени своевременно в ИАОС.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

 През периода не са извършвани контролни проверки.

 СЕВЕЗО

Поради настъпилата епидемиологична обстановка и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение от 13.03.2020 г., не са извършвани контролни проверки през месец април на СЕВЕЗО предприятия.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, през отчетния период са входирани в РИОСВ - Русе Доклади за политиката за предотвратяване на големи аварии ДППГА на операторите „Астра Биоплант“ ЕООД – гр. Сливо поле и „Булмаркет ДМ“ ЕООД – гр. Русе, като предприятия с нисък рисков потенциал.

Със становище на Директора на РИОСВ – Русе е потвърдена пълнотата и съответствието на ДППГА на обект „Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин “ с оператор „Астра Биоплант“ ЕООД, класифициран с „нисък рисков потенциал“, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС.

Изготвено е вътрешно становище по внесено инвестиционно предложение на „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД за изграждане на тръбопроводи за доставка на горива от корабно място до базата на „Булмаркет ДМ“ ЕООД.

 АУАН, НП и ПАМ

            1. Р.Ю., с. Сеслав, Община Кубрат, АУАН №0002311/13.04.2020 г. – лицето не е представило в срок справка за изкупени билки в нарушение на Закона за лечебните растения;

            2. „Товарни превози” АД, гр. Силистра, АУАН №0002405/14.04.2020 г. – дружеството извършва дейности с отпадъци без наличие на разрешителен документ в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

            3. „Рустранс” ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002436/22.04.2020 г. - дружеството извършва транспортиране на отпадъци без наличие на разрешителен документ в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

            5. „Трейс Транс Силистра” ЕООД, гр. Силистра, АУАН № 0002437/27.04.2020 г. – дружеството извършва транспортиране на отпадъци без наличие на разрешителен документ в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

 Издадени Наказателни постановления

 1. К.С., гр. Силистра, НП № 15/03.04.2020 г. – по ЗЗТ в размер на 80,00 лв., извървал е неразрешена дейност в ПР „Сребърна“, в нарушение на Закона за защитените територии;

2. Г.И., гр. Силистра, НП № 16/03.04.2020 г. – по ЗЗТ в размер на 80,00 лв., извървал е неразрешена дейност в ПР „Сребърна“, в нарушение на Закона за защитените територии;

3. АА.А., с. Голеш, НП № 17/03.04.2020 г. – по ЗЛР в размер на 150,00 лв., лицето не е представило в срок справка за изкупени билки в нарушение на Закона за лечебните растения;

4. „Джей Пи Ви Мидендорф“ ООД, с. Николово, НП № 18/03.04.2020 г. - по ЗЛР в размер на 300,00 лв., дружеството не е представило в срок справка за изкупени билки в нарушение на Закона за лечебните растения;

5. Ж.Ж., с. Осенец, НП № 19/03.04.2020 г. - по ЗЛР в размер на 100,00 лв., лицето не е представило в срок справка за изкупени билки в нарушение на Закона за лечебните растения

6. Х.С., гр. Разград, НП № 20/03.04.2020 г. – по ЗЛР в размер на 100,00 лв., лицето не е представило в срок справка за изкупени билки в нарушение на Закона за лечебните растения

7. „Унипак В“ ЕООД, гр. Русе, НП № 21/03.04.2020 г. – по ЗВ в размер на 1 500,00 лв., дружеството зауства отпадъчни води в канализация с допуснато е нарушение на НДК, определени в Договор с ВиК оператор, в нарушение на Закона за водите;

8. И.И., с. Сребърна, НП № 22/21.04.2020 г. – по ЗЗТ в размер на 631,20 лв., извървал е неразрешена дейност в ПР „Сребърна“, в нарушение на Закона за защитените територии;

9. „Орпет” ЕООД, с. Богданци, НП № 23/22.04.2020 г. – по ЗЛР в размер на 300,00 лв., дружеството не е представило в срок справка за изкупени билки в нарушение на Закона за лечебните растения;

10. ДЗЗД „Органик Хербс”, с. Севар, НП № 24/22.04.2020 г. – по ЗЛР в размер на 300,00 лв., дружеството не е представило в срок справка за изкупени билки в нарушение на Закона за лечебните растения;

С резолюция от 13.04.2020 г. на Дирактора на РИОСВ Русе е прекратена АНД по АУАН на ЕТ„Остър меч – Ружди Юсеин“, с. Севар за нарушение по ЗЛР.

Няма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

Така през периода в пунктовете за мониторинг в град Русе не са отчетени превишения на ФПЧ, спрямо същите периоди на предходните години, както и броят на получени сигнали за разпространение на неприятни миризми от промишлени дейности в град Русе е минимален.

Бизнеса

През месец април 2020 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, както следва:

- 87 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;

12 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:

-          7 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          3 указателни писма за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ЕО;

-          2 указателни писма за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ОС;

-          23 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;

-          42 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от, в т.ч.:

-          7 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;

-          9 писма за консултация с РЗИ;

-          5 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл.95, ал.1 от ЗООС;

-          7 писма до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          4 напомнително писмо до община за предоставяне на резултати от осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          2 писма до общини за становище;

-          4 писма до БДДР;

-          3 писма до ИАОС: 2 за становище и 1 напомнително;

-          1 писмо до Морска администрация за становище;

-          6 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;

-          2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;

-          1 решение за прекратяване на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС - на основание чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС;

-         16 писма отговори до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

 - 1 разрешение за дейности с отпадъци;

 - 2 решение за прекратяване действието на регистрационен документ третиране на отпадъци

 - 1 решение за изменение и допълнение на регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци,

- 5  регистрационни документа за събиране и транспортиране на отпадъци

Заверени са 7 бр. отчетни книги за отпадъци на 6 оператора, утвърдени са 37 работни листи на 5 фирми, прекратени са 18 работни листа на  6 юридически лица.

През периода е взето участие в заседания на 5 ДПК (по-голямата част, от които дистанционно-чрез изготвяне на писмени становища).

Предвид извънредното положение до момента са извършени 59 планови проверки /от 773 по план/, които представляват 7,63%.


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец март 2020 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец март 2020 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 39 проверки, от които  12 бр. планови и 27 бр. извънредни. Броят на проверените обекти е 34. В рамките на осъществения контрол са дадени 25 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Проверките са извършени до влизане в сила на Извънредното положение в Република България от 13.03.2020 г.

За установени административни нарушения на от Закона за опазване на околната среда и специалните закони от експертите на РИОСВ-Русе са съставени 13 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 3 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 500 (петстотин) лв.

Операторът Каолин” АД, гр. Сеново, е представил в РИОСВ – Русе молба по чл. 69б от ЗООС и протокол за извършени собствени периодични измервания на изпускащото устройство към Пещ за изпичане на каолин до шамот, функционираща на площадката в гр. Ветово. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка със спазването на норми за допустими емисии (НДЕ), определени на източника в обека. Изготвена е заповед, която е връчена на оператора.

Общо събраната сума през месец март от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 2 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 13 163,20 лв. От Национална агенция по приходите са събрани 550 лв. по издадени и влезли в сила наказателни постановления.

От получените суми през месец февруари, на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти, са преведени 10 232, 45 лв., като най-голяма сума е получила община Разград в размер на 4 926, 68 лв.

За периода са постъпили 2 жалби. Една от жалбите е срещу дейността на бетонов възел, за който е проведена процедура по Глава шеста от ЗООС. Жалбата ще бъде препратена към кмета на Община Сливо поле, за извършване на проверка относно законността на обекта. Изискано е да се представят в РИОСВ – Русе документи, удостоверяващи въвеждането на обекта в експлоатация, както и информация относно предприетите мерки за недопускате изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. Втората жалба е препратена от ОДБХ – Разград и е за неприятни миризми от свинарник в с. Ушинци, община Лозница. Изготвен е отговор, в който на директора на ОДБХ – Разград е обяснено, че при провеждането на процедурата по Глава шеста от ЗООС за въпросния обект - свинеферма в с. Ушинци, община Лозница,  от гражданите на населеното място не са постъпили възражения.

През периода са постъпили общо 32 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на инспекцията. 16 от сигналите са за неприятни, задушливи миризми, 7 са за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в частни имоти, останалите са за птици в безпомощно състояние, замърсяване от млекопреработвателно предприятие в с. Трапище, община Лозница. По всички сигнали са предприети действия, съобразно компетентността на РИОСВ и съобразявайки се с обявеното извънредно положение. По 2 от сигналите са извършени проверки, 13 са препратени по компетентност; 3 са основателни; 16 са неоснователни.

Общо сигналите са били в следните направления:

-          неприятни миризми в гр. Русе;

-          нерегламентирано изгаряне на отпадъци, в т.ч. и битови;

-          замърсени с отпадъци терени, както в извъннаселените места, така и в регулацията;

-          замърсяване на язовир Трапище, община Лозница с непречистени води от намиращо се в съседство млекопреработвателно предприятие;

-          неприятни миризми от канализацията в гр. Цар Калоян;

-          изтичане на цветни води в р. Русенски Лом, землище гр. Русе;

-          неспазване на правилата за транспортиране на земни маси/пръст в гр. Русе;

-          шум от абсорбатора на заведение за обществено хранене;

-          замърсяване и силна миризма на нефтопродукти в р. Дунав в участъка след Дунав мост край гр. Русе.  

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

 Основни акценти в работата през месец март беше работата по регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2019 г.; изпълнение на годишния план до момента на обявяването на извънредното положение; проверките по постъпили сигнали, проверки по Закона за управление на отпадъците; проверки и изготвяне на внесените годишни доклади по околна среда на операторите с издадени комплексни разрешителни, проверки и становища по внесени планове за управление на разтворители.

Превантивен контрол

По отношение на процедурите по ОВОС:

- през отчетния период е проведено обществено обсъждане на ИП за „Разширение на инсталация за отглеждане на птици (бройлери) с цел достигане на капацитет до 312 903 места за птици с местоположение имот с номер 027001 в землището на с. Чуковец, общ. Алфатар“. Протоколите от проведеното заседание са внесени в администрацията на РИОСВ-Русе в регламентираните срокове.

- съгласувано е, внесеното през предходния отчетен период, задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин“, с местоположение - град Силистра.

- внесен е преработен доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”. Внесено е уведомление за организиране на обществено обсъждане. На сайта на РИОСВ-Русе са публикувани обяви за организираното обществено обсъждане и за достъпа до документацията по ОВОС.

Tекущ контрол

До 13 март са извършени планови проверки, както и проверки по сигнали.

-      Проверки по сигнали на граждани: 3.

-     Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 3 планови и 17 извънпланови.

-      Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 1.

-      Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 планова – пазари за цветя в гр. Русе

-      Проверки по Закона за защитените територии – 1 планова и 31 проверки на ПР „Сребърна”.

-     Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 1.

-     Контрол по спазване на условията в издадени комплексни разрешителни – 2.

Засилен последващ контрол 

През март основният акцент при осъществяването на последващ контрол бяха проверките по изпълнението на предписания по Закона за управление на отпадъците. Проверени са дадените през месец февруари писмени предписания на кметовете на две общини и едно населено място. Други две проверки са по предписания, дадени на юридически лица.

Съставени са три акта за установяване на административни нарушения (АУАН) по Закона за управление на отпадъците - на трима кметове-2 на общини и 1 на населено място.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месец март на 2020 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг в гр. Русе, показват малък брой дни (6) с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. В гр. Силистра са отчетени 4 дни с  превишение на СДН за ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Превишенията са констатирани в края на месец март и се дължат на пренос на прахови частици от района на Задкавказието към  източна Европа. Така превишения са установени не само в България, но и в другите страни в региона.

Основно през м. март в РИОСВ – Русе са постъпили   сигнала за разпростанение на неприятни миризми в различни квартали на град Русе. Незабавно са извършвани обходи в районите, от които са получени сигналите. В много от случаите, източниците на миризмите са били комините на частни имоти, за което сигналите за препратени по компетентност на Община Русе.

През отчетния период са извършени 3 планови проверки, като 2 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извършена е една извънредна проверка по сигнал за неприятни миризми. Експерт от направлението е взел участие в 2 държавни приемателни комисии. Общо са дадени 4 предписания.

През месец март са постъпили 4 Доклада с резултати от извършени Собствени периодични езмервания (СПИ) от оператори и 2 броя Годишни доклади с резултати от извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), в срок до 31.03.2020 г. е изготвен и представен в МОСВ обобщен отчет за дейностите с флуорирани парникови газове от дистрибутори, ползватели и оператори на оборудване през 2019 г.

Постъпили са 17 Плана за управление на разтворителите (ПУР) и 60 справки за употребени през 2019 г. бои, лакове и авторепаратурни продукти от оператори. Издадени са 10 решения за одобряване на 10 ПУР.

Шум

През месец март не са извършвани контролни проверки по фактрор „шум“.

Води

През месец март  2020 год. са извършени общо 5 контролни проверки, от които:

2 бр. планови, в това число на „Топлофикация - Русе” ЕАД – гр. Русе, с пробонабиране на отпадъчни води и „Брани-90” ООД – гр. Русе, която е комплексна и по фактор отпадъци.

3 бр. извънредни, две от които са във връзка с получени сигнали, на: „Лубрика” ООД – гр. Русе и участък от поречието на река Дунав. Една извънредна проверка е извършена на „Унипак-В“ ЕООД- гр. Русе.

На операторите са дадени общо 8 бр. предписания.

През отчетния период е съставен един АУАН на „Унипак-В“ ЕООД- гр. Русе за нарушаване разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите.

През периода не са прилагани разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, по компонент „Води“, съответно не са издавани НП и Заповеди на Директора на РИОСВ – Русе.

През месец март са постъпили 2 сигнала за един и същи проблем – от  ДП "Пристанищна инфракструктура“ и от гражданин (на дежурния телефон), за наличие на нефтопродукти по река Дунав, в района на с. Ряхово и гр. Русе. Във връзка с този проблем, експертите от направлението са взели участие в следните проверки:

На 09.03.2020 г., съвместно с представители на Морска администрация – Русе и БДДР – Плевен е извършен обход и оглед по бреговата ивица на река Дунав в участък от с. Ряхово до гр. Русе, в района на Дунав мост. Констатирано е замърсяване и силна миризма на нефтопродукти. Направен е снимков материал на замърсените участъци с дрон.

В резултат на направеното заснемане, и извършения оглед, е установено, наличието на петна, първоначално в района на Дунав мост, в близост до заустващия в реката, колектор „България“. Наблюдаваните петна са се разпространили по течението на реката, в бреговата зона, като при с. Ряхово са достигнали ширина 350 м.

В същия ден е проверен колектор „България“, в присъствието на представител на „ВиК“ ООД – гр. Русе. Визуално е  установено заустване на бистри води, без цвят и мирис.

В тази връзка и с цел установяване източника на замърсяване, отново с участието на представител на ВиК дружеството, е извършена извънредна проверка на предприятие за преработка на отработени масла, собственост на „Лубрика“ ООД – гр. Русе. Дружеството зауства производствените си отпадъчни води в колектор „България“, съгласно сключен договор с „ВиК“ ООД – гр. Русе. Проверена е експлоатационната изправност на наличната локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) на площадката, инструкциите за експлоатацията й, и дневници за необходимите записи. При оглед на авариен канал към ЛПСОВ /изграден по проект/ е констатирано, че същият е затапен с фланец, а пломбата, поставена от РИОСВ - Русе е нарушена. За целта, и с оглед недопускане изпускането на непречистени производствени отпадъчни води от обекта, е извършено повторно пломбиране на аварийния канал.

Постъпил е и сигнал за замърсяване на воден обект – язовир в с. Трапище, община Лозница, като предположенията са, че източник е млекопреработвателно предприятие (МПП), намиращо се в близост. Предвид извънредното положение, сигналът с молба да се извърши проверка, беше изпратен до община Лозница. 

 През месец март приоритетите в направлението са били следните:

- предоставяне на информация за конкретни обекти, с предмет на разследване/досъдебно производство на  ОД МВР – Разград, ОД МВР – Русе и Районна прокуратура – Разград;

- становища по ГДОС за изпълнение дейностите по издадените КР;

- вътрешни становища по Глава шеста на ЗООС;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

 Почви

През месец март не са извършвани проверки по изпълнение на плана на РИОСВ-Русе.  Изготвено е становище по подадено заявление за издаване на комплексно разрешително на „Зо Зам” ЕООД- инсталация за интензивно отглеждане на птици в село Лъвино, Община Исперих.

Утвърдени са ГДОС за извършените дейности през 2019 г. за обекти с КР, както следва:

-          „Авис” ЕООД- площадка в село Брестовене, Община Завет;

-          „Авис” ЕООД- площадка в град Завет, Община Завет;

-          „Ко и Бо импорт- експорт” ЕООД- площадка в село Борисово, Община Сливо поле;

-          „Мемотрейд” ЕООД- площадка в село Бели Лом, Община Лозница;

-          „Свинекомплекс Бръшлен” АД- площадка в село Бръшлен, Община Сливо поле.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 4 броя контролни проверки от които 2 са планови и 2 извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец март са 31.

Една от проверките е по сигнал за екземпляр в безпомощно състояние. Същият е от вида горска ушата сова (Asio otus) е предоставен на РИМ-Русе за препариране.

Във връзка с пролетните празници е извършена планова проверка на пазари и места за продаване на цветя в гр. Русе, с оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя. Проверката е свързана с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г.).

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. В началото на годината започна гнездовия период на къдроглавия пеликан. Първите птици пристигнаха в резервата, но този път са си избрали локация, която е недостъпна за наблюдаване. Съгласно правените ежедневни наблюдения на поведението на птиците, експертите очакват появата на поколение в края на месец март/началото на м. април. През отчетния период от водите на езерото са извадени около 7 заложени от бракониер рибарски мрежи. Лицето, извършило риболова, е арестувано и е образувано досъдебно производство.

Извършена е една планова проверка на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче” – с. Бреница, общ. Тутракан. При проверката не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответната заповед за обявяване.  

Извършена е една извънредна проверка във връзка със започнала сеч на дървесна растителност в ПИ имоти, находящи се в землището на с. Сребърна, без дейността да е съгласувана с РИОСВ-Русе.

Отпадъци

През отчетния период са извършени 3 планови проверки и 13 извънредни, от които 7 – по изпълнение на предписания, 2 по писмо на МВР; 3 по писмо на  МОСВ.

Дадени са 12 задължителни предписания. Приоритетно през месец март са извършени проверки по изпълнение на предписания, дадени за почистване и привеждане на дейностите по управление на отпадъци в съответствие с нормативната уредба.

През месец март експерти от отдел „УООП“ са съставили три АУАН, един на физическо лице за извършване на дейност без необходимото разрешение по ЗУО и два на кметове на населено място и на община, за замърсени терени.

През отчетния период, експерти от направлението са били водещи на две комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на „Унипак-В“ ЕООД и на „ППС Ауто“ ООД, гр. Русе.

През месеца е образувано едно производство по Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.: във вр. с чл. 60 от ЗУО и е изпратена покана за доброволно изпълнение до община Силистра.

В РИОСВ – Русе през месец март са постъпили 5 сигнала, отнасящи се за нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци. Всички сигнали са препратени по компетентност до кметовете на общини и да фирмите срещу, които е постъпилия сигнала. По един от предходен период за нерегламентирано третиране на ИУМПС в с. Айдемир, община Силистра престои проверка.          

Химикали

През отчетния период експертите в направление „химикали” не са извършвали контролни проверки.

ОВОС и ЕО

През отчетния период не са извършвани проверки.

Комплексни разрешителни

През месец март са извършени две проверки по условия в издадено КР на: „Топлофикация Русе“ ЕАД, обект „ТЕЦ Русе Изток“ и „Русе Кемикълс“ АД, гр. Русе. При проверките са дадени три предписания за изпълнение.

До 31.03.2020 г. в деловодството на РИОСВ – Русе са постъпили 57 броя Годишни доклади по околна среда на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Всички експерти на Дирекция „Контрол на околната среда“ и при дистанциона работа от вкъщи, са изготвяли вътрешни становища по ГДОС по съответните компоненти и фактори на околната среда. ГДОС са изпращани за съгласуване на БДДР-Плевен, съгласно изискванията на чл. 20, ал.2 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителниСлед одобряването им, ГДОС за изпращани на електоронен носител към ИАОС.

Изготвени са съгласувателни становища към ИАОС по процедури по издаване/актуализация на КР на „Грийбърн“ЕООД, площадка гр. Разград, „Биовет“ АД, площадка гр. Разград. „Зо Зам“ ЕООД, площадка с Лъвино, „Каменовско пиле“ АД, площадка с. Каменово. 

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени 3 комплексни проверки, които съответстват на 6 планови проверки по компоненти и фактори на околната среда: „Брани 90” ООД - град Русе (по компонент води и фактор отпадъци); „Дунав Ауто 2012” ООД, гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци) и „ППС Ауто” ООД, гр. Русе (по компонент въздух и фактор  отпадъци). При проверките на операторите са дадени общо 6 предписания. Не са констатирани нарушения и не съставяни АУАН.           

СЕВЕЗО

През отчетния период не са извършвани контролни проверки на СЕВЕЗО предприятия.

 АУАН, НП и ПАМ

            1. Н.Х., с. Богданци, АУАН № 0002194/04.03.2020 г. – лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2019 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

            2. „Джей Пи Ви Мидендорф” ООД, с. Николово, АУАН № 0002307/04.03.2020 г.дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2019 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

            3. Ж.Ж., с. Осенец, АУАН № 0002308/06.03.2020 г. – лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2019 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

         4. „Адко България” ООД, гр. Сливо поле, АУАН № 0002195/06.03.2020 г.– дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2019 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

            5. Денчо Стоянов Бояджиев, гр. Разград, АУАН № 0001926/28.02.2020 г. - лицето не е предприело мерки за почистване на замърсени терени, в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

            6. Х.С., гр. Разград, АУАН № 0002309/09.03.2020 г.- лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2019 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

            7. ДЗЗД „Органик Хербс”, с. Севар, АУАН № 0002310/10.03.2020 г.– дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2019 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

            8. Метин Ахмед Къчка, с. Острово, АУАН № 0002196/10.03.2020 г. - лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2019 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;     

            9. Мариела Недялкова Йорданова, с. Ново село, АУАН № 0001728/10.03.2020 г. - лицето не е осъществило контрол на дейности, свързани с образуване на битови и строителни отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;     

           10. Белгин Фикри Шукри, гр. Исперих, АУАН № 0001729/10.03.2020 г. - лицето не е предприело мерки за почистване на замърсени терени, в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

           11. „Орпет” ЕООД, с. Богданци, АУАН № 0002480/10.03.2020 г.– дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2019 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

         12. Унипак В ЕООД, гр. Русе, АУАН№ 0002429/09.03.2020 г. – дружеството изхвърля отпадъчни води в нарушение на нормите за допустими концентрации, определени с договор с ВиК оператор, в нарушение на Закона за водите;

            13.  Я.Д., гр. Русе, АУАН № 0002435/17.03.2020 г.- лицето извършва третиране на ИУМПС без издадено разрешително, в нарушение на Закона за управление на отпадъците.

Издадени Наказателни постановления 

1. Адко България ООД, гр. Сливо поле, НП №14/30.03.2020 г. – по Закона за лечебните растения в размер на 300,00 лв., дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2019 г.;

2. А.Х., с. Зафирово, НП №12/30.03.2020 г. –  по Закона за лечебните растения в размер на 100,00 лв., лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2019 г.;

3. Н.Х., с. Богданци, НП №13/30.03.2020 г. – по Закона за лечебните растения в размер на 100,00 лв., лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2019 г.         

Принудителни административни мерки.

През месеца не са издавани заповеди за налагане на ПАМ.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда                                                                                                                                    

Бизнеса

През месец март 2020 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

-         97 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;

-         8 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:

-          6 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          2 указателни писма за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ЕО;

-         22 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции

-         34 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (1 от писмата за становище е до трима адресати – ИАОС, ГД ПБЗН и община), в т.ч.:

-          7 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;

-          8 писма за консултация с РЗИ;

-          3 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл.95, ал.1 от ЗООС;

-          8 писма до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          1 напомнително писмо до община за предоставяне на резултати от осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          2 писма до общини за становище;

-          2 писма до БДДР;

-          3 писма до ИАОС;

-          1 писмо до ГДПБЗН;

-          1 писмо до  ОД Земеделие-Разград;

-          3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;

-          2 решения за прекратяване на процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС - на основание:; чл. 6, ал. 4 и чл.2а, ал. 1 и 2 от Наредба за ОВОС;

-         19 писма отговори до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

-          1 решение за прекратяване на действието на разрешение за дейности с отпадъци;

-          2 разрешения за дейности с отпадъци;

-          1 решение за прекратяване действието на регистрационен документ за събиране и транспротиране на отпадъци;

 -         5 решения за изменение и допйлнение на регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци;

-          1 решение за регистрация на площадка за третиране на отпадъци.

Заверени са 15 бр. отчетни книги за отпадъци на 14 оператора, утвърдени са 51 работни листи на 11 фирми, прекратени са 18 работни листа на  6 юридически лица.

През периода е взето участие в 6 ДПК.

Обществеността


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месеците януари и февруари 2020 г.

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месеците януари и февруари 2020 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 116 проверки, в т.ч. планови 39 бр., извънредни 77 бр. Броят на проверените обекти е 101. В рамките на осъществения контрол са дадени 46 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 8 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 11 бр. наказателни постановления ( 8 броя  НП са за съставени АУАН през 2019 г.), с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 20 100 (двадесет хиляди и сто) лв.  

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 30 913,42 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 26 907, 50 лв.

През месец януари по наложени санкции, включително и от предходни периоди са постъпили 14 116,94 лв. От получените суми през месец декември 2019, на общините през месец януари са преведени 1722,77 лв. По наказателни постановления събраната сума е 8 800 лв.  От НАП са събрани 813,42 лв.

През месец февруари по наложени санкции, включително и от предходни периоди са постъпили 12 790, 56 лв. От постъпилите през месец януари суми по текущи санкии, 11 293, 55 лв. са разпределени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Най-голяма сума е получила Община Разград – 4892,80 лв. По наказателни постановления събраната сума е 20 200 лв. От НАП са събрани 1 100 лв.

За периода са постъпили 4 броя жалби. Две от тях са препратени от Омбудсмана на Р България и визират проблеми с чистотата на въздуха в гр. Русе и шумово натоварване от тежкотоварен трафик, минаващ през град Силистра. И по двете жалба са изготвени писмени отговори. По друга постъпила жалба е извършена проверка и е установено, че същата е неоснователна. По жалба за извърляне на отпадъци в населено място, при проверка е установено, че същата е основателна. Дадени са предписания за предприемане на действия по почистване на замърсения терен.

За периода 01.01.2020 г. до 29.02.2020 г. са постъпили общо 79 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ - Русе, чрез контактната форма на РИОСВ - Русе, от които 90 % от сигналите са за неприятни, задушливи миризми от изгаряне на твърди горива или отпадъци от битовото отопление в гр. Русе. Същите са изпратени по компетентност на Община Русе.

По 20 от сигналите са извършени проверки, 35 са прапратени по компетентност. От получените през периода сигнали   15 са основателни, а  29 са неоснователни.

Общо сигналите са били в следните направления:

-          Неприятни миризми от изгаряне на твърди горива от битовия сектор в гр. Русе;

-          Нерегламентирано изгаряне на отпадъци за битово отопление;

-          Нерегламентирано изхърляне на строителни и битови отпадъци извън населените места;

-          Птици в безпомощно състояние;

-          Замърсяване на водите на река Русенски Лом с цветни води, изпускани от колектор на „ВиК“ ООД.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месеците януари и февруари бяха изготвянето на годишния план за контролната дейност през 2020 г., годишния отчет за 2019 г., проверките по план; проверките по постъпили сигнали, както и проверките по Закона за управление на отпадъците, във връзка с трансграничен превоз на отпадъци.  

През периода са изготвени  писмени отговори по 13 (тринадесет) парламентарни питания.

Друг акцент в контролната дейност през месеците януари и февруари е анализът и обобщаването на информацията по постъпили справки съгласно изискванията на специализираните нормативни актове по компоненти и фактори на околната среда, включително и по съответните бюджетни програми.

Превантивен контрол

През отчетния период е внесен доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”. Същият е изпратен за становище до РЗИ-Русе, РИМ-Силистра, РДГ-Русе, ТП ДЛС Каракуз-Дулово, СЦДП-Габрово и БДДР. Оценен е с положителна оценка по смисъла на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Наредбата за ОВОС.

През февруари 2020 г. е внесено задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин“, с местоположение: УПИ XXVII-41- за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад“ и УПИ V-89 - за друг вид производствен, складов обект, кв. 16 по плана на ПЗ - „Запад“ град Силистра”. Предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе.

По отношение на процедурите по ЕО, през отчетния период е внесен Доклад за ЕО на ОУП на Община Исперих за провеждане на консултации по реда на чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО. Предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе.

Tекущ контрол

През първите два месеца на 2020 г. са проверени основно дружества, осъществаващи дейности с отпадъци.

Осъществен е засилен контрол на юридическите лица, притежаващи регистрационни и разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците, като за двата месеца са извършени 28 планови и 42 извънредни проверки.

            На кметовете на всички общини в териториалния обхват на РИОСВ-Русе са дадени предписания за предприемане на действия за почистване на дерета и корита на реки, както и на сервитутите на общинските пътни мрежи.  

-     Проверки по сигнали на граждани: 20.

-     Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 28 планови и 42 извънпланови.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 7.

-        Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 планови – пазари за цветя в гр. Разград и Среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

-        Проверки по Закона за защитените територии – 1 планова, 1 извънредна и 60 проверки на ПР „Сребърна”.

-        Проверки по Закона за лечебните растения: 14 извънредни проверки по документи на билкозаготвители неспазили чл. 31, ал. 2, т. 6 от ЗЛР.

 Засилен последващ контрол 

През периода са осъществени 7 проверки по изпълнение на предписания. При проверките е констатирано изпълнение на предписанията.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месеците януари и февруари на 2020 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг в гр. Русе, показват по-голям брой дни (20) с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр., спрямо същия период на 2019 г. В гр. Силистра са отчетени 6 дни с превишения на СДН за ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Превишенията в гр. Русе и гр. Силистра се дължат на лошите метеорологични условия в определени дни на месеците, съчетано с използването на твърди горива  за отопление от жителите. Това се потвърждава и от данните за нивата на ФПЧ2,5, които особенно във вечерните часове на дни с безветрие, са със стойности до 300 – 350 мкр./м3.

Данните от пункта за мониторинг на територията на 2-ра РС ПБЗН Русе, както и тези от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не отчитат превишения на нормираните органични замърсители.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми от изгаряне на нерегламентирани горива в частни имоти, за което е сезирана Община Русе за извършване на проверки. В РИОСВ – Русе са получени отговори за констатациите от проверките и дадените на собствениците предписания.

През отчетния период са извършени 2 планови проверки. Извънредните проверки са 4, като една и по процедура по чл.69 от ЗООС и една е за проверка по изпълнение на условия в КР на „Монтюпе“ ЕООД за изграждане на обща вентилационна система в работните помещения и пречистване на обхванатите газове в три броя пречиствателни съоръжения - биофилтри. Експерт от направлението е взел участие в 2 държавни приемателни комисии. Не са съставяни АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна уредба.

През двата месеца в РИОСВ – Русе са постъпили 21 броя Доклади на оператори, за извършени СПИ.

През отчетния период е постъпил един дневник на оператор на бензиностанция, който е заверен, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), в срок до 15.02.2020 г. в инспекцията са получени: 1 отчет на дистрибутор, 15 отчета на ползватели и 135 броя отчети на оператори на оборудване с ФПГ.    Предстои отчетите да бъдат обработени, като обобщеният отчет на РИОСВ ще се представи в срок до 31.03.2020 г. в МОСВ.

Постъпили са два Плана за управление на разтворителите, които са одобрени с издадени решения от Директора на РИОСВ – Русе, 8 броя справки по Наредба № 7/2000г. и 18 справки за употребени през 2019 г. бои, лакове и авторепаратурни продукти от оператори.

През двата месеца не са постъпвали сигнали за неприятни миризми от промишлени обекти. Оплакванията на жителите на град Русе са били срещу емисии от комини в часни имоти, като сигналите са предадени по компетентност на Община Русе.             

Шум

През двата месеца не са извършвани контролни измервания. Не са постъпвали сигнали за наднормен шум, излъчван от промишлени източници. През месец януари е постъпила жалба от жители на град Силистра за шумово натоварване на жилищните квартали в района на ГКПП Силистра от преминаващите тежкотоварни автомобили.

Води

През месеците януари и февруари в направлението са извършени 4 контролни проверки, от които 3 са планови и 1 извънредна, във връзка с получен сигнал.

От плановите проверки една е с пробонабиране на: „Унипак В” ЕООД – Русе, във връзка с получен сигнал за изпускане на цветни води в река Руснски Лом. 

На операторите са дадени общо 7 предписания.

През отчетния период  е съставен  АУАН и издадено НП на „ВиК“ ООД, гр. Русе за установено неспазване на ИЕО по Разрешително за заустване.

През двата месеца са издадени: една заповед за отмяна на текуща месечна санкция и една заповед за намаляване на текуща месечна санкция по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда.  

Експертите от направлението са взели участиевпроверки на мястопо следните четири сигнала:

 - във връзка с постъпил сигнал за разпространение на миризми, наподобяващи нефтопродукти в определени райони в гр. Силистра, е извършена проверка на предприятие за оползотворяване на отпадъчни нефтопродукти, собственост на „Емакс“ ООД – гр. Силистра.

Проверката е извършена съвместно с представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Силистра. Направено е обследване на площадковата канализация на дружеството, чрез използване на оцветители. В резултат на това е установено, че част от потока – отпадъчни води се включва в РШ на площадкова канализация на съседен имот, собственост на „Еми“ АД, преди заустване в градската канализационна система. С това е констатирана нова точка на заустване, което е в несъответствие с Договора по Наредба №7/2000 г., сключен с ВиК оператора и съответно издаденото Комплексното разрешително. На дружеството са дадени  предписания за отстраняване на несъответствието.  Предстоят последващи действия от страна на инспекцията, с оглед привеждане на обекта в съответствие с изискванията и условията, определени в Комплексното разрешително.

 - по подаден сигнал за замърсяване водите на река Русенски Лом, в района на заустващия в реката колектор „Трети март“, /част  от канализационната мрежа на гр. Русе, който не е включен в ГПСОВ – Русе за пречистване/, е извършена проверка на предприятие за производство и печат на опаковки от велпапе. Обектът е установен, като потенциален източник на цветни води, заустващи в колектор „Трети март“, при проведена през 2019 г. извънредна инвентаризация на всички предприятия, функциониращи в Западна промишлена зона – Русе, предвид многобройните сигнали от същия характер.

При проверката е констатирано изпускане на цветни отпадъчни води, както и следи от други цветове в наличното пречиствателното съоръжение – утаител. От представител на Регионална лаборатория – Русе са взети извънредни проби отпадъчни води, преди заустването им в канализационната мрежа на града, регламентирано в Договора, сключен с В и К оператора.

Контролът върху обекта ще продължи, по отношение на необходимостта от изграждане и експлоатация на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, както и недопускане изпускането на непречистени отпадъчни води в канализационната мрежа на ЗПЗ, заустваща в река Русенски Лом.

 - през отчетния период са постъпили два сигнала, които са препратени за разрешаване по компетентност до община Русе.

През месеците януари и февруари експертите от направлението са подготвили и предоставили на ОД на МВР – Разград и ОД на МВР - Силистра пълна документация за осъществения контрол на „Имдо“ ООД – млекопреработвателно предприятие в с. Липник, община Разград и „Емакс“ ООД, гр. Силистра, във връзка с досъдебни производства.        

Почви

През месец януари и февруари 2020 г. са извършена 3 извънредни проверки във връзка с получени сигнали за замърсяване на терени в района на град Завет, запалени отпадъци в град Кубрат и наличие на замърсени терени в село Ясеновец.

Експерт е взел участие в държавна приемателна комисия на обект „Разширение на силозно стопанство“ на СД „Марвас-90-Френкеви с-ие”, площадка в с. Киченица, Община Разград.

Взето е участие в една епизоотична комисия в град Русе и в една комисия за отреждане на терени за изграждане на трупни ями на територията на Община Главиница.   

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 23 броя контролни проверки от които 2 са планови, а останалите 21 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец януари са 31,апрез месец февруари са 29.

Седем от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), един екземпляр от вида голям ястреб (Accipiter gentilis), един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua), един екземпляр от вида малък ястреб (Accipiter nisus), един екземпляр от вида горска ушата сова (Asio otus) и три екземпляра от вида ням лебед (Cygnus olor) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида хвойнов дрозд (Turdus pilaris) е предоставен на РИМ-Русе за препариране.

Извършена е планова проверка на 44-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици. На място бяха посетени наблюдателни точки по поречието на р. Дунав и в ПР „Сребърна”. Данните са изпратени в ИАОС за обобщаване.

Във връзка с пролетните празници е извършена планова проверка на пазари и места за продаване на цветя в гр. Разград, с оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя. Проверката е свързана с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г.).

14 от проверките са по документи на билкозаготвители които не са представили обобщена иформация за изкупените, обработените и реализираните през предходната 2019 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности, в срок до 20 януари 2020 г. Съставени са три АУАН. Няма издадени наказателни постановления.

Издадена е 1 брой регистрационна карта, съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. В началото на годината започна гнездовия период на къдроглавия пеликан. Първите птици пристигнаха в резервата, но този път са си избрали локация, която е недостъпна за наблюдаване. Поколение може да се очаква през месец март. През отчетния период от водите на езерото са извадени около 10 заложени рибарски мрежи. Лицата, поставили ги са неизвестни.

Извършена е планова проверка на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче” – с. Осенец, общ. Разград. При проверката не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответната заповед за обявяване.  

Извършена е една извънредна проверка във връзка с подаден сигнал за пожар в ЗМ „Калимок-Бръшлен”. На място е установено, че опожарените терени са влажни поради падналите през нощта валежи. Изгорели са площи, заети от тръстика, суха тревиста растителност и единични дървета. Засегнатата площ възлиза приблизително около 5 000 дка. Встрани от пътя, водещ от с. Нова Черна към стопански двор, разположен северно от селото, е наблюдавана изолирана опожарена площ, която не е свързана с основните засегнати от пожара такива. Това показва, че запалването е възникнало вследствие на целенасочени действия и не е в резултат на небрежност. В опожарените терени не се извършват дейности, които биха могли да предизвикат запалване.

 Отпадъци

През отчетния период  са извършени 28 планови проверки и 42 извънредни, от които  9 -  по сигнал,  5 – по изпълнение на предписания,  11 по писмо на МВР; 3 по писмо на  МОСВ, 2  по искане на ВАП.

Дадени са 34 задължителни предписания. Приоритетно през месеците януарии февруари, са извършени проверки на лица, притежаващи регистрационен документ и разрешения за дейности с отпадъци, които са осъществили трансграничен превоз на отпадъци.

През месеците януари и февруари експерти от отдел „УООП“ са съставили пет АУАН, два от които са за извършване на дейност, без необходимото разрешение по ЗУО, два за замърсени терени и един за неспазени минимални изисквания, на които трябва да отговаря площадката. През отчетния период са издадени 3 НП на обща стойност 14 300 лв.

През отчетния период, експерт от направлението, е бил водещ на една  комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Унипак“ ЕООД.

           През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО,
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО,
 • доклад за извършени проверки на организации по оползотворяване на отработени масла отпадъчни нефтопродукти и на лица, пускащи на пазара батерии и акумулатори.
 • писма до всичките 22 общини на контролираната от РИОСВ – Русе, в изпълнение на Заповед № 128 от 10.02.2020 г. на министъра на околната среда и водите, за предприемане на мерки за почистване и недопускане на наличие на нерегламентирани замърсявания, включително и на речните легла и прилежащите територии, попадащи в обхвата на съответната община.
 • Изготвяни са отговори на 13 парламентарни запитвания, свързани с управление на отпадъците на територията, контролирана от РИОСВ .- Русе.;
 • на ОД МВР - Силистра е предоставена е писмена информация, както и заверени копия на документи, издадени отдиректора на РИОСВ, относно дейността на фимите: „Алфа клийн“ ЕООД, „Норд пласт“ ЕООД и „Екохимснаб“ ЕООД;
 • През отчетния период по искане на МВР са извършени 11 проверки на територията на областите Русе и Разград.

            Съгласно Заповед № 144 на министъра на околната среда и водите, са изготвени и  изпратени досиетата на всички лица, притежаващи документи за дейности с отпаздъци по чл. 35 от ЗУО.

            В изпълнение на Заповед № РД-108/08.02.2019 г. на министъра на околната среда и водите, при  осъществявания текущ  и последващ контрол на обекти в населените места, през м. февруари експертите на РИОСВ – Русе са установили нерегламентирано замърсяване на дере в района на с. Ясеновец, община Разград, за което на кмета на общината е съставен АУАН.

          При общо 25 постъпили сигнали на граждани за нерегламентирано третиране на отпадъци, експертите от направление „отпадъци“, са извършили 9 проверки. Препратени по компетентност на кметовете на общини са 15 сигнала. По един престои проверка.

Химикали

През отчетния период експерти са извършили две самостоятелни проверки на „Венидан“ ЕООД и „КВС Агро-България“ ООД. Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Дадени са общо две предписания.  Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали и не са съставяни АУАН.

            Изготвено е становище по запитване на Митница - Търговище за внос на опасни химични вещества и смеси на територията на Република България.

ОВОС и ЕО

Поради ангажираността на експертите от Дирекциа „ПД“ с планиране за контролната дейност за текущата година, изготвяне на отчети за дейността на дирекцията през предходната година и изготвяне на годишния доклад за състоянието на околната среда, в плана за контролна дейност за 2020 г. не са заложени проверки през първото тримесечие на отчетния период.

Комплексни разрешителни

През първите два месеца на 2020 г.  е извършена проверка по условия в издадено комплексно разрешително на „Топлофикация Русе“ ЕАД за обект „Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал на ТЕЦ Русе Изток“. При проверката е констатирано неизпълнение на плана за привеждане на депото, към условията в КР. За установено нарушение, на оператора през м. март ще бъде съставен АУАН.

През периода са изготвени становища по: проект на КР на „Б Контакт“ ООД, гр. Бяла, проект за актуализация на КР на „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД,  проект за ново КР на „Амилум България“ ЕАД., проект за КР на „Николови груп 19“ ООД, гр. Исперих и проект за КР на „Пилко“ ЕООД, гр. Разград, плодащда в с. Българка, Община Силистра.

През периода е постъпил един Годишен доклад по околна среда на „Комфорт“ ООД, гр. Варна, площадка с. Трапище, Община Лозница. Същият е верифициран от БДЧР гр. Варна,  потвъден от РИОСВ – Русе и изпратен на електронен носител на ИАОС София.

Съгласувани с БДДР Плевен са планове за собствен моминоринт на три оператора с КР, като след това същите са изпратени на ИАОС за утвърждаване.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

 През периода е извършена една комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Унипак В“ ЕООД, гр. Русе (по компонент води и фактор отпадъци). При проверката, от РЛ-Русе са взети проби отпадъчни води от точката на заустване в канализационната мрежа на гр. Русе. На оператора са дадени две предписания, във връзка с установено изпускане на цветни отпадъчни води. След получаване на резултатите от анализа на пробите ОВ, при установено нарушение на емисионните норми, определени в договора с ВиК оператора към дружестото ще се предприемат административно наказателни действия.

 СЕВЕЗО

Комисията по чл.157 а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с висок  рисков потенциал на територията на Община Русе. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

Във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 108, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда – ЗООС са изготвени становища за представени проекти на външни аварийни планове (ВАП) на предприятия с висок рисков потенциал (ПВРП) на територията на Община Русе и Община Две могили.

Със становище на Директора на РИОСВ – Русе е потвърдена пълнотата и съответствието на ДППГА на „Фибран България“ АД, като оператор, класифициран с „нисък рисков потенциал“, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1, през месец февруари е представен Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии ДППГА на оператора „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, като предприятие, класифицирано с нисък рисков потенциал.

През отчетния период са изготвени вътрешни експертни становища по инвестиционни предложения на „Свободна Зона Русе“ ЕАД, „Керчев и синове“ ООД и „Лубрика“ ООД, както и по процедура за преразглеждане на комплексно разрешително на „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД  и проект на комплексно разрешително на „Амилум България“ ЕАД.

 АУАН, НП и ПАМ

            1. „В и К” ООД, гр. Русе, АУАН №0002272/06.01.2020 г. – операторът не спазва ИЕО, определени в РЗ в нарушение на Закона за водите;

            2. „Управление на отпадъците” ЕООД, гр. Русе, АУАН №0002434/08.01.2020 г. – дружеството извършва дейности с отпадъци без наличие на разрешителен документ в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

            3. И.И., с. Брестовене, АУАН №0002090/09.01.2020 г. – лицето, нерегламентирало е изхвърлило отпадъци на терен в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

            4. „Надин 22” ЕООД, гр. Силистра, АУАН № 0002091/17.02.2020 г. - дружеството извършва дейности с отпадъци без наличие на разрешителен документ в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

            5. „Надин 22” ЕООД, гр. Силистра, АУАН № 0002092/17.02.2020 г. – площадката за дейности с отпадъци не отговаря на изискванията, в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

            6. А.Х., с. Зафирово, АУАН № 0002193/21.02.2020 г. – лицето не е представило в срок справка за изкупени билки в нарушение на Закона за лечебните растения;

            7. ЕТ „Остър меч – Ружди Юсеин”, с. Сеслав, АУАН № 0002305/24.02.2020 г. - дружеството не е представило в срок справка за изкупени билки в нарушение на Закона за лечебните растения;

            8.  А.А., с. Голеш, АУАН № 0002306/25.02.2020 г. – лицето не е представило в срок справка за изкупени билки в нарушение на Закона за лечебните растения.

Издадени Наказателни постановления

            1. „Еф Си Си България” ЕООД, гр. София, НП №1/08.01.2020 г. – по ЗОУ в размер на 7 000 лв., допуснал е запалване на отпадъците в Регионално депо Разград, в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

2. „МБАЛ Исперих” ЕООД, гр. Исперих, НП № 2/08.01.2020 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не извършило СПИ на организирани източници на емисии, в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

3. „МБАЛ Тутракан” ЕООД, гр. Тутракан, НП № 3/08.01.2020 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не извършило СПИ на организирани източници на емисии, в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

4. „МБАЛ Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат, НП № 4/08.01.2020 г. - по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не извършило СПИ на организирани източници на емисии, в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

5. „Юта“ АД, гр. Русе, НП № 5/14.01.2020 г. - по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не извършило СПИ на организирани източници на емисии, в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

6. „Колев“ ООД, гр. Русе, НП № 6/14.01.2020 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв, дружестото не е извършило регистрация на дейността, в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

7.  Община Исперих, НП № 7/24.02.2020 г. – по ЗВ в размер на 1 000,00 лв., допуснато е нарушение на ЕИО, определени в Разрешително за заустване, в нарушение на Закона за водите;

8. „Раданс“ ООД, гр. Русе, НП № 8/24.02.20202 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружестото не е представило в срок справка за оборудване, заредено с флуорирани парникови газове, в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

9.  „В и К” ООД, гр. Русе, НП № 9/24.02.2020 г. – по ЗВ в размер на 2 000 лв., операторът не спазва ИЕО, определени в РЗ в нарушение на Закона за водите;

10. „Управление на отпадъците” ЕООД, гр. Русе, НП № 10/26.02.2020 г. – по ЗУО в размер на 7 000,00 лв., дружеството извършва дейности с отпадъци без наличие на разрешителен документ в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

 11. И.И., с. Брестовене, НП № 11/27.02.2020 г. – по ЗУО в размер на 300,00 лв., лицето, нерегламентирало е изхвърлило отпадъци на терен в нарушение на Закона за управление на отпадъците.

 Няма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

Голяма част от получените сигнали през двата месеца са препратени по компетентност на Община Русе и своевременно са получени отговори за резултатите от извършените проверки. Така през периода в пунктовете за мониторинг в град Русе са отчетени по-малки нива на превишения на ФПЧ, спрямо същите периоди на предходните години, както и броят на получени сигнали за разпространение на неприятни миризми от промишлени дейности в град Русе е минимален.                        

Бизнеса

През месеците януари и февруари 2020 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 183 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 18 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:

-          16 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          1 указателни писма за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ЕО;

-          1 указателно писмо за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ОС;

 • 73 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 82 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:

-          20 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;

-          14 писма за консултация с РЗИ;

-          15 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл.95, ал.1 от ЗООС;

-          10 писма до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          2 напомнителни писма до общини за предоставяне на резултати от осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          1 писмо до община за становище;

-          13 писма до БДДР;

-          2 писма до ИАОС;

-          2 писма до МОСВ;

            През отчетния период са издадени:

            - 2 разрешения за дейности с отпадъци;

            - 2 решения за прекратяване действието на разрешението на „Табун 2013“ ЕООД и „Сек партс“ ООД;

 - 10 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО.

- на две дружества е прекратена регистрацията, както следва:

на„Политрафик“ ООД за събиране и транспортиране на отпадъци;

на „Едисон“ ЕООД за третиране на отпадъци;

Заверени са 53 бр. отчетни книги за отпадъци на 34 оператора, утвърдени са 42 работни листи на 8 фирми, прекратени са 10 работни листа на  6 юридически лица.

      През периода е взето участие в 12 ДПК -  осем през януари и четири през февруари.

Обществеността

Представители на РИОСВ – Русе са взели участие в три заседания на областните дирекции по земеделие в Русе и Разград, както и в две областни и една общинска епизоотични комисии.

РИОСВ-Русе изпълнява функциите на Регионално звено за контакт (РЗК) по Програма LIFE, като част от дейностите по проект LIFE 14 CA/BG/00013 CAPTA BG. В тази връзка, в сградата на РИОСВ-Русе, е проведена консултативна работна среща с представители на Община Вълчи дол, област Варна, във връзка с възможността за разработване на проектно предложение по Програма LIFE и включване на Общината като водещ бенефициент или партньор. Предоставени са разяснения и консултации от представителите на РЗК за възможностите за търсене на партньори, осъществяване на контакти с релевантни на тематиката институции и организации и др.

В сградата на РИОСВ-Русе е проведена работна среща с представители на екипа на текущ интегриран проект по Програма LIFE, с водещ бенефициент Столична община. На срещата са представени етапите на изпълнение на проекта, както и конкретни предвиждания за въздействие на проекта на територията на град Русе.

В изпълнение на задълженията на МОСВ, в частност на дирекция „КВЕСМС“, като 
Национално звено за контакт (НЗК) по Програма LIFE и като бенефициент по 
проект „Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите за прилагане на Програма LIFE  (CAPTA BG)“ и изпълнението на дейност А11 по проекта, екипът на НЗК планира провеждането на поредица от работни срещи (train the trainers) с представителите на специализираните дирекции в МОСВ, и Регионалните 
звена за контакт. В тази връзка, експерт от РИОСВ-Русе е участвал в сградата на МОСВ в проведена втора работна среща, на която са обсъдени специализираните политики в контекста на програма LIFE, които могат да бъдат обект на бъдещи проекти по програмата. Представянето по тематични области по програмата е осъществено от специализираните дирекции в МОСВ.

В сградата на РИОСВ-Русе е проведена работна среща с ръководството на дружество във връзка с предстоящо увеличаване на капацитета на производството.

РИОСВ - Русе отличи с предметни награди 17 участника в конкурса за рисунка по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари 2020 г.  Той  се проведе под надслов „Биоразнообразието във влажните зони – защо е важно“.  До предварителни обявения срок в инспекцията постъпиха 97 рисунки, като 3 от тях са електронни.  В конкурса са се включили възпитаници от учебни заведения от трите области. При оценката на творбите журито обърна особено внимание на познанията, които авторите демонстрират относно биологичното разнообразие на българските значими влажни зони.

 На 19 февруари 2020 г. Възпитаници на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, които членуват в клубовете „Млад еколог“ и „Биология“ посетиха Информационния център на екоинспекцията. Представена беше дейността и функциите на институциите, както и орнитологичното богатство на Поддържан резерват „Сребърна“. Голяма част от учениците не са посещавали защитената територия, но получиха достатъчно информация за характерните особености, орнитофауната и възможностите на екотуризъм в региона.


Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. - 2019 г. 

България в Юнеско

Галерия