Вие сте тук: Контролна дейност

Месечни справки за контролна дейност

Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец август2019 г. 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец август 2019 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 100 проверки, от които  40 бр. планови и 60 бр. извънредни. Броят на проверените обекти е 90. В рамките на осъществения контрол са дадени 43 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 4 бр. актове за установяване на административни нарушения (АУАН).

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 17 176,77 лв. От НАП са събрани и преведени през август 596, 21 лв. по наказателни постановления. През месец август са преведени 3 423, 06 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през юли, най-голяма сума през месец август е преведена на община Силистра в размер на 1672,00 лв.

През месец август в РИОСВ-Русе е постъпила 1 писмена жалба, която не е от компетентността на РИОСВ-Русе и ще бъде препратена на съответната община.  

За периода 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г. са постъпили общо 148 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ - Русе, чрез контактната форма на РИОСВ - Русе, като преобладаваща част са сигналите за неприятни и задушливи миризми в гр. Русе и гр. Разград. Не малко са за намерени птици в безпомощно състояние, нерегламентирано изхвърляне на отпадъците и  горящи сметища.

По 26 от сигналите са извършени проверки, 24 са препратени по компетентност;  10 са основателни; 88 са неоснователни. За един и същи проблем (миризми) са подадени 109 сигнала.

  Общо сигналите са били в следните направления:

-          неприятни миризми;

-          нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/ нерегламентирано изгаряне на отпадъци;

-          птици в безпомощно състояние;

-          оцветени води в р. Дунав и р. Русенски Лом.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месец август са изпълнение на годишния план за контролната дейност за 2019 г., съвместна проверка с представители на ОД на МВР и БДДР- Плевен на производствен обект по Закона за водите по разпореждане на РП – Разград и  извънредни проверки по сигнали за неприятни миризми и заустване на оцветени води в р. Русенки Лом.

Превантивен контрол

По отношение на текущите процедури по ОВОС, през отчетния период:

- проведено е заседание на Експертен екологичен съвет за разглеждане на Доклад по ОВОС на ИП „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе“. Издадено е Решение № 3-3/30.08.2019 г. с разпоредителна част „Одобрявам“.

- внесено е задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС на ИП „Разширение на инсталация за отглеждане на птици (бройлери) с цел достигане на капацитет до 312 903 места за птици с местоположение имот с номер 027001 в землището на с. Чуковец, общ. Алфатар“. От страна на РИОСВ-Русе на 22.08.2019 г. е изготвено становище по внесеното задание.

- внесено е задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС на ИП „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства Балабана, участък Източно гнездо и участък Западно гнездо, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, община Дулово, област Силистра“. От страна на РИОСВ-Русе на 28.08.2019 г. е изготвено становище по внесеното задание.

- внесено е задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС на ИП:

„1.) Промяна в горивната база - замяна на част от използваното твърдо гориво;

2.) Изграждане на предкамерна скарна пещ към парогенератор (ПГ) № 5, за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им в ПГ 5;

3.) Изграждане на Инсталация за очистване на димни газове (ИОДГ);

4.) Преустройство на Блок № 4 на природен газ

5.) Внедряване на нискоемисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея в ПГ № 8;

6.) Изграждане на слънчеви колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток”;

7.) Използване на изпускателно устройство № 2 (Комин 2) при разпалване на ПГ № 4 и ПГ № 5 и изпускателно устройство № 3 (Комин 3) при разпалване на ПГ № 7 и ПГ № 8 на природен газ“. Предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе.

- изготвено е становище по внесено през предходния отчетен период задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС на ИП „Оборудване на шест броя съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на птици – бройлери, с капацитет 120 000 места за бройлери, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра“.

Tекущ контрол

През месец август са извършвани проверки основно по сигнали и във връзка с спазване на изискванията Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и условията на издадените от директора на РИОСВ – Русе разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци.

През месец авгут е извършена проверка по изпълнение на мерките, заложени в Програмата на община Силистра по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Извършени са три планови пробонабирания на отпадъчните води на промишлени обекти.

-          Проверки по сигнали и жалби на граждани: 26.

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  5 самостоятелни планови; 1 участие в проверка по условия в комплексно разрешително; експерт е бил водещ на комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда и 21 извънредни, от които 7 по сигнал, 3 по предписание и 11  по писмо на Върховна административна прокуратура на лица, притежаващи разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци и 2 ДПК.

-          Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 3 планови.

-          Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 1.

-          Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 8.

-          Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 извънредна - на физическо лице размножаващо екземпляри по чл. 70 и 1 планова на Решение по ОС.

-          Проверки по Закона за защитените територии – 1 планова и 31 проверки на ПР „Сребърна”.

-          Проверки по Закона за лечебните растения: 4 планови проверки на пунктове за билки и 2 планови на общини и ДЛС/ДГС за издадени позволителни за ползване на билки.

            Засилен последващ контрол 

            През отчетния период по изпълнение на дадени предписания за почистване на замърсени с отпадъци терени е извършена проверка в с. Веселец, община Завет, област Разград. Предписанието е изпълнено. Всички дадени предписания са изпълнени в посочените срокове. Не са съставени АУАН за неизпълнение на предписания.      

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец август 2019 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не показват превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона, не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен.

През месец август са постъпили сигнали от жители на гр. Русе за наличие на неприятни миризми на бакелит, химия и пластмаса. Те са подавани основно във вечерните и нощните часове на денонощието, като при извършени незабавни обходи в районите, от които са подадени сигнали, експерти на инспекцията не са потвърждавали наличието на миризми. От район, от който е подаден сигнал са взети  проби с апаратурата за пробонабиране на миризми, като същите за изтатени за анализ в акредирирана лаборатория в Р Италия. Получения протокол не показва установено наличие на миризма в пробата, съгласно Европейския стандарт EN 13725, който въвежда обективизиране на възприятието на миризма, чрез концентрация – единица миризма на кубичен метър (OU/m3).

 Във връзка с повишения брой сигнали, получени през втората половина на месец август, експерти на РИОСВ-Русе са извършили контролни проверки на производствени площадки в Източна промишлена зона на град Русе: „Монтюпе” ЕООД, „Топлофикация Русе” ЕАД, „Билбобул” ООД. Не са установени нарушения в технологичните процеси, с емитиране на миризми извън площадката. През месец август дружеството „Монтюпе” ЕООД е получило актуализирано комплексно разрешително, в което са поставени условия за изграждане на нови пречиствателни съоръжения – биофилтри. При проверките е установено, че съоръженията са изградени и предстои включването им през м. септември.

През отчетния период са извършени 6 планови проверки, като 3 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 7, като проверките са по получени сигнали. Общо са дадени 3 броя предписания. Не са съставени АУАН за установени нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

На община Силистра е извършена планова проверка по изпълнение на мерките, заложени в Програмата по чл. 27 от ЗЧАВ.

Шум

През отчетния период не са извършвани планови проверки по фактор „шум”. Резултатите от извършените в края на месец юли контролни проверки на два оператора са представени от РЛ Русе през месец август. Не са констатирани превишения на еквивалентните нива на шум в околната среда, измерени в определени точки по границите на проверените обекти.

През месец август са постъпили три доклада с резултати от собствени периодични измервания на нивата на шум от оператори с издадени комплексни разрешителни. Не са установени превишения на еквевалентните нива на шум.

Води

През месец август 2019 г. са реализирани  общо 18 контролни проверки. От тях 8 са планови: 5 самостоятелни, като от тях три са с пробонабирания на отпадъчни води („Булдекс” ООД, „Биовет” АД и ГПСОВ-Разград). Участие е взето в три планови комплексни по компоненти и фактори на околната среда, като на две от тях, експерт от направлението е бил водещ.

Извънредните проверки са десет.

На операторите са дадени общо 13 предписания.

През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, през периода е издадена една Заповед  за отмяна на текуща месечна санкция на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе, за експлоатация на ГПСОВ – Русе.

Експертите от направлението са взели участие в 4 проверки по условия в комплексни разрешителни.

Изготвени са тривътрешни становища по процедури по Глава шеста на ЗООС и две становищапо постъпили от БДДР – Плевен, заявления за издаване на Разрешителни за заустване/продължаване срока на действие.

През месец август са извършени пет извънредни проверки, свързани със сигнали за замърсяване на водни обекти.

          1. На 14.08.2019 г. са регистрирани многобройни сигнали на дежурния телефон на РИОСВ – Русе за наличие на неприятни миризми в гр. Разград. В тази връзка, на 15.08.2019 год. са проверени две пречиствателни станции за отпадъчни води в града: заводската ПСОВ на „Биовет“ АД и ГПСОВ – Разград. Извън границите на проверените обекти е установена миризма, характерна за производствените им процеси. Двете станции са в експлоатационен режим на работа. От представител на РЛ – Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води от обектите, за които са издадени Протоколи от изпитване.  Резултатите от физико-химичен анализ на взетите проби отпадъчни води от изход ПСОВ на „Биовет“ АД, показват отклонения от индивидуалните емисионни ограничения, определени в Комплексното разрешително на дружеството, по показателите: неразтворени вещества, АОХ, БПК 5 и ХПК. За установеното нарушение ще бъдат предприети административно-наказателни действия, съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС. 

          2. На 27.08.2019 в РИОСВ – Русе  е постъпил сигнал за заустване на оцветени води в р. Русенски Лом от канализационен колектор „Трети март“. При извършена проверка на място е установено наличие на слабо оцветни /мътни/ води от заустващия колектор, без наличие на замърсяване около него.  Извършени са проверки на обектите, чиито производствени отпадъчни води заустват в канализационен колектор „Трети март“, съгласно сключени Договори с В и К оператора: „Оргахим“ АД – гр. Русе, площадката на „Дунавска коприна“  и на площадката на „Тих труд“ („Инова трейд инвест“ ООД). В тази връзка, на 28.08.2019 г. са проверени и обектите: „Фазан“ АД – гр. Русе и „Юта“ АД – гр. Русе. При осъществения контрол не са констатирани несъответствия при експлоатация на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води,  както и  нарушения на Закона за водите.     

Предвид регистрираните през настоящата година сигнали за заустване на цветни води от канализационния колектор във водоприемника, и с оглед на предприемане на адекватни действия за преустановяването им, от страна на РИОСВ – Русе е инициирана работна среща с представителите на обекти - потенциални източници на производствени отпадъчни води и В и К оператора на канализационната система на гр. Русе.  

         3. С Постановление на Районна прокуратура – Разград от 12.08.2019 г. е възложено извършването на  съвместна проверка на млекопреработвателно предприятие в с. Липник, собственост на „Имдо“ ООД – гр. Разград. Постановлението е издадено във връзка със сигнал, подаден от концесионер на язовир „Липник“ за замърсяване водите на язовира.

         В тази връзка на 29.08.2019 г., съвместно с  представители на БДДР – с център  Плевен и ОД на МВР – Разград е извършена проверката на предприятието. Проверени са всички условия в Разрешителното за заустване, издадено на „Имдо“ ООД – гр. Разград, съгласно което пречистения поток отпадъчни води,  след ЛПСОВ се зауства във дере, подхранващо язовир „Липник“. При извършения оглед не са установени наличия на замърсявания и отлагания, както в района на заустването, така и във водите на язовира. Към този момент, дружеството изпълнява условията и параметрите на действащото разрешително за заустване.

Съгласно  указанията в Постановление на РП – Разград, съвместно с представители на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, през месец септември ще бъде извършено вземане на проби води от общо три пункта: изход ЛПСОВ на МПП, преди заустване във водоприемника; от водоприеммника и от чашата на язовира.

През месец август приоритетите в направлението са били следните:

- изготвено е становище по проект на Наредба за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО на точкови източници на замърсяване;

- подготвена е предварителна информация /в електронен формат/, относно дейностите, свързани с осъществявания контрол върху изпълнението на условия в действащите Разрешителни за заустване по Закона за водите, във връзка със Заповед № РД-607/05.08.2019 г. на Министъра на околната среда и водите за извършване на одитен ангажиминт за увереност;

- организационни дейности и кореспонденция с други институции по изпълнение на Постановление на Районна прокуратура – Разград от 12.08.2019 г. за възлагане на съвместна проверка.

- своевременно попълване на Информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Почви

През месец август са извършени 8 проверки: 6 по изпълнение на плана на РИОСВ-Русе за 2019 г. и две по сигнал.

Съгласно, Годишния план за 2019 г. е извършена проверка на животновъдни ферми, разположени в село Караманово, Община Ценово: ЗП Яница Руменова, ЗП Ана Асенова, ЗП Тодор Тодоров, ЗП Марин Анчев, ППК „Старт-93”, „Вардмекс” ЕООД.

При проверката на животновъдните обекти е установено, че всички имат изградени бетонови съоръжения за съхранениe на торовите маси. Не е констатирано замърсяване и заблатяване на терени.

Извършена е проверка на два сигнала, като единия е неоснователен. Вторият сигнал за замърсяване на „Караманско дере”, в землището на село Караманово, Община Ценово е препратен за решаване по компетентност на БДДР-Плевен. 

Експертът е участвал в  областни и общински епизоотични комиисии.

През месец август не са съставяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 18 броя контролни проверки, като 10 са извънредни, а 8 планови, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец август са 31.

Осем от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Три екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр от вида чухал (Otus scops) и един екземпляр от вида зелен пчелояд (Merops persicus) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Два екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) и един екземпляр от вида голям ястреб (Accipiter gentilis) са предоставени на РИМ-Русе за препариране.

Извършени са четири планови проверки на пунктове за изкупуване на билки, находящи се в гр. Кубрат, общ. Кубрат, с. Владимировци, общ. Самуил и с. Брестовене, общ. Завет, при които не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. За пункта на „Херба 2012” ЕООД в гр. Кубрат съгласно книгата за изкупените, налични и реализирани количества билки са констатирани следните количества билки – лист бръшлян 512,200 кг, стрък великденче 8528,600 кг, цвят глог с листа 40375,800 кг, мащерка 14995,400 кг, стрък лепка 40110 кг, стрък пчелник 2740 кг и стрък дяволска уста 2051 кг. Представени са 5 броя позволителни за лист бръшлян 500,000 кг, стрък великденче 500,000 кг, цвят глог 2000,000 кг, мащерка 2000,000 кг, стрък лепка 1000,000 кг, стрък пчелник 1000,000 кг и стрък дяволска уста 1000,000. Изкупените количества билки за пункта надвишават количествата описани в издадените позволителни за ползване на лечебни растения, което е нарушение по чл. 28б от Закона за лечебните растения и е съставен АУАН. Издадено е наказателно постановление за имуществена санкция в размер на 1500 лева. Извършени са и три планови проверки са направени на Общините Главиница и Самуил и на ДЛС „Воден-Ири Хисар” за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

Извършена е една извънредна проверка на вековен летен дъб (ДР № 970) в с. Брестовица, общ. Борово, във връзка с получен констативен протокол от ДГС-Бяла за изсъхнало вековно дърво. На място се установи, че вековното дърво е напълно увредено въвъ връзка с което е стартирала процедура по неговото заличаване.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Издадени са 4 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е една планова проверка по поставени условия, в издадено от Директора на РИОСВ-Русе решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитени зони. Проверката е за ИП с предмет „Изграждане на телекомуникационна базова станция RAZ0031 в имот № 000032 в землището на с. Острово, общ. Завет”. При проверката се установено, че обектът е в процес на изграждане. Нарушения не са констатирани.

 Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни обходи на територията на ПР „Сребърна”. Извършена е една планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на уехтрицова урока – с. Острица” – с. Острица, общ. Две могили. При проверката не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в заповедта за обявяване на ЗМ.

 Отпадъци

През месец август  са извършени 5 самостоятелни планови проверки и 21 извънредни, от които 7 -  по сигнал,  11 по писмо на МОСВ, във връзка с постановление на ВАП. Експерт от направлението е участвал в проверка  по закриване на склад за съхранение на негодни за употреба пестициди в община Разград по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Проверен е терен в гр. Разград, на който в момента се изгражда площадка за съхранение на опасни отпадъци от домакинства. Площадката се изгражда по  Българо-Швейцарска програма.

През отчетния месец са съставени два АУАН на физически лица за констатирано нарушение при извършване на съвместна проверка с МВР – Русе и по сигнал за нерегламентирано разкомплектоване на ИУМПС, съгласно изискванията на  ЗУО.

Издадени са две наказателни постановления в размер на 8 400 лв. на „Маклер Комерс“ ЕООД неизпълнение на условия регистрационен документ  и на физическо лице за извършване на дейности с ИУМПС, без разрешение по чл. 35 от ЗУО.

През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците;
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по Закона за управление на отпадъците;
 • информация относно общественото мнение за изграждането но площадка за опасни отпадъци в гр. Разград;

В РИОСВ – Русе са постъпили 15 сигнала за нерегламентирано третиране и изхвърляне на отпадъци. По четири сигнала са предприети действия. По сигнал за нерегламентирано третиране на отпадъци от ИУМПС е извършена проверка на място. Съставен е УАУН за извършване на дейности без резрешение  по чл. 35 от ЗУО.

В изпълнение на Заповед № РД-108/08.02.2019 г. на министъра на околната среда и водите, експерти на РИОСВ – Русе при  осъществяния текущ и последващ контрол на обекти в населените места, през м. август не са установени нерегламентирани замърсявания на речни легла и прилежащите територии на реките. Няма съставени актове и не са издавани наказателни постановления.

Експерти от направлението са участвали в две ДПК.

Химикали

През отчетния период са извършени две самостоятелни планови проверки на: „Сафари-М“ ЕООД, гр. Сливо поле и „Тео-санитар“ ЕООД, гр. Сливо поле и участие в две екипни проверки по компоненти и фактори на околната среда на „Харъб“ ЕООД, гр. Бяла и „Еми“ АД, гр. Силистра свързани със спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. За привеждане в съответствие с екологичното законодателство нa дружествата са дадени общо шест предписания.

Изготвяни са вътрешни становища по процедури по Глава 6 от ЗООС за ИП на обекти, съхраняващи, произвеждащи или използващи опасни химични вещества в производствената си дейност.

През месец август не са съставяни АУАН.

 ОВОС и ЕО

През отчетния период са осъществени 2 бр. проверки:

- планова проверка на обект, съгласуван с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с цел проверка валидността на правното действие на издадения административния акт, съгласно чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда. Установено е, че е започнала реализацията на ИП и решението не е изгубило правно действие.

- планова проверка на обект, съгласуван с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, във връзка с постановени условия и мерки в издадения административния акт. Проверката е осъществена съвместно с Дирекция КОС. Съставен е констативен протокол (на дирекция КОС) и на възложителя са дадени предписания, които следва да бъдат изпълнени през следващия отчетен период.

 Комплексни разрешителни

През месец август 2019 г.  е извършена една проверки по условия в издадено комплексно разрешително на: „Мемотрейд“ ЕООД, с. Бели Лом, Община Лозница. Не са установени нарушения на условията в КР.

Във връзка с обявеното бедственото положение, поради установено наличие на африканска чума по свинете, 5 от големите оператори с дейност „интензивно  отглеждане на свине” са прекратили производствена дейност, като са представили в РИОСВ-Русе планове за временно спиране, по условие 16 от КР. В тази връзка, планираните за контрол 2 броя оператори: „Свинекомплекс Бръшлен” АД и „Свинекомплекс Николово” АД ще бъдат заменени в годишния план за контрол с други два животновъдни обекта. 

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени 7 комплексни проверки, които съответстват на 15  планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Водоснабдяване Дунав” ЕООД - Разград, (по компонент води и фактори отпадъци), „Харъб” ЕООД - град Бяла (по компоненти въздух и фактор химикали), ППК „Старт 93”, с. Караманово, Община Ценово (по компонент почви и фактор отпадъци) „Свиневъдно Сдружение” ООД, гр. Русе (по компонент води и фактор отпадъци), „Бороимпекс” АД - град Борово (по компонент води и фактор отпадъци),  „ЕМИ” АД, гр. Силистра (по компоненти въздух и фактори отпадъци и  химикали), и ЕТ „Антон Гавраилов Попов”, с. Паисиево (по компонент въздух и фактор отпадъци).

При проверките на операторите са дадени общо 14 предписания, които са изпълнени в срок.

Не са съставени АУАН за установени нарушения на ЗООС и специализираните закони.

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила една планова проверка на предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал на територията на Област Разград. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и не са съставени АУАН или наложени ПАМ.

Експертът е взел участие в държавна приемателна комисия (ДПК) на строеж на предприятие, класифицирано с нисък рисков потенциал – „Предприятие за производство на мек и порест пенополиуретан, матраци, спално бельо и завивки“ на „Глоуб Индъстрис“ ЕООД. гр. Пловдив, база в с. Батишница, Община Две могили.

Във връзка с предоставяне на Информация, необходима за изготвяне на докладване до ЕК относно изпълнение на Решение 2014/896/EU на Комисията от 10.12.2014 г. за определяне на формата за предаване на информацията от държавите членки за изпълнението на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година, относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества е представена попълнена форма на докладване в МОСВ.

Изготвени са вътрешни експертни становища по представени към УИП Доклади за класификация по чл.103 от ЗООС на „Авалон Изомат“ ООД, гр. Русе  и „Карина Агро“ ООД, с. Бъзън, Община Русе.

АУАН, НП и ПАМ

 1. Д.Д., гр. Русе АУАН №0002433/01.08.2019 г. – лицето, нерегламентирано третира ИУМПС в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

2. „Херба 2012“ ЕООД, гр. Кубрат АУАН №0002304/13.08.2019 г. – дружеството, изкупува билки в количества, над разрешените в позволителното в нарушение на Закона за лечебните растения;

3. „В и К“ ООД, гр. Русе АУАН №0002428/26.08.2019 г. – дружеството, зауства отпадъчни  води с нарушени ИЕО във воден обект в нарушение на Закона за водите.

4.  Е.М., с. Смирненски АУАН №0002089/28.08.2019 г. – лицето, съхранява на площадка ИУМПС без разрешение в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

Издадени Наказателни постановления

 1. „Маклер Комерс“ ЕООД, гр. София, МПП в с. Брестовене, НП №27/01.08.2019 г. – по ЗУО в размер на 7000,00 лв., дружеството не е представило отчетна книга за отпадъците.

 2. „Септона България“ АД, гр. Русе, НП №28/22.08.2019 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не е представило в срок годишен отчет за оборудването, заредено с флуорирани парникови газове.

 3. Г.Х., гр. Сливо поле, НП №29/27.08.2019 г. – по ЗУО в размер на 1400,00 лв., лицето, нерегламентирано третира ИУМПС.

  4. „Херба 2012“ ЕООД, гр. Кубрат, НП №30/30.08.2019 г. – по ЗЛР в размер на 1500,00 лв., дружеството, изкупува билки в количества, над разрешените в позволителното.

 Няма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

Закрит е склад за съхранение на негодни за употреба пестициди в община Лозница по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. В резултат на своевременните действия на експертите от направление „Биологично разнообразие“ в Спасителен център – Стара Загора са изпратени 6 животни от 4 вида: един черен бързолет, един чухал, три бели щъркели и един зелен пчелояд.

Бизнеса

През месец август 2019 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 152 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 3 указателни писма за определяне на необходимостта от провеждане на самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 7 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:

-          6 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          1 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

-          0 указателни писма за последваща процедура по ОВОС;

 • 38 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 12 писма до възложители, институции и отговори на подадени сигнали;
 • 39 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:

-          13 писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация;

-          5 писма за консултация с РЗИ;

-          3 писма по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до депозираната документация в процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

-          4  писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл.95, ал.1 от ЗООС;

-          6 писмо до БДДР;

-          1 писмо до община за предоставяне на становище за допустимост;

-          1 писмо до МОСВ за УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ЧЛ. 103 ОТ ЗООС;

 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 1 решение по оценка на въздействието върху околната среда с разпоредителна част „Одобрява”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;

            През отчетния период са издадени:

- 6 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, 2 за третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

            - заверени са 14 бр. отчетни книги за отпадъци на 7 фирми, утвърдени са 17 работни листи на 8 оператора.

            През месец август е взето участие в девет ДПК за приемане на строежи на следните обекти: - „Реконструкция на храм и подобряване на прилежащите пространства“ в с. Зафирово, община Главиница;

- „Водопроводна и канализационна мрежа по улица в гр. Силистра“

- „Дъждовна канализация“ – в регулацията на гр. Мартен, община Русе;

- „МБАЛ-Кубрат-реконструкция и преустройство на югоизточен вход и предходна площадка“;

- „Площадка за третиране на строителни отпадъци“ в гр. Русе;

- „Пристройка за разширение и реорганизация на цех за шев на матраци; Промяна предназначение на складови помещения и част от навес в сектор за производство на пенополиуретан;                       „Складова сграда“ в с. Батишница, община Две могили;

- „Рехабилитация на улична мрежа на гр. Исперих“;

- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност по национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради-Многофамилна жилищна сграда в Разград“;

- „Основен ремонт, преустройство и обновяване на сградите на ПЗГ „Детелина“, гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда“.

Обществеността

Паралелно с текущата ежедневна работа, експерти от Дирекция ПД работиха върху изготвянето на проект на тема Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитацията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват Сребърнапо процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014-2020 г. Документацията бе подготвена и предадена в рамките на регламентираните срокове.

На 21 август 2019 г., възпитаници на Детска академия „Хермес“ посетиха Информационния център на РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория към ИАОС. Те бяха запознати с дейността на инспекцията и лабораторията и разбраха кой  какво прави, за да бъде природата чиста. Най-голям интерес у малчуганите предизвикаха опазването на биологичното разнообразие и обитателите на поддържан резерват „Сребърна“. Децата получиха книжки и магнити, свързани със защитената територия.


Отчет за  осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юли 2019 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юли 2019 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 142 проверки, от които  52 бр. съгласно Плана за контролната дейности и 90 извънредни.  Броят на проверените обекти е 128. В рамките на осъществения контрол са дадени 97 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и  и специализираната нормативна уредба са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения (АУАН).

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 2 бр. наказателни постановления (НП), с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 3 500 (три хиляди и петстотин) лв. 

Наложени са три броя текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС за замърсяване на водни обекти от дейността на оператори в общ размер на 3 741 лв., които са влязли в сила („Булгаротрейд ЧК“ ЕООД - 123 лв., „Имдо“ ООД - 169 лв., „В и К“ ООД – 3 449 лв.) . На оператора „Биовет” АД, клон Разград е намалена наложената текуща месечна санкция за неспазване на пределно допустимите концентрации (ПДК), определени в комплексното разрешително, от 4 004 лв. на 568 лв. Възобновена е текуща месечна санкция на „Каолин” АД, гр. Сеново, район Ветово по компонент атмосферен въздух.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 32 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 4 278, 83 лв.

От НАП са събрани и преведени през юли 819, 01 лв. по наказателни постановления.

През месец юли са преведени 5 941, 60 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през юни, най-голяма сума през месец юли е преведена на община Разград в размер на 3 621,60 лв.

През месец юли в РИОСВ-Русе не са постъпвали жалби.

За периода от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г. са постъпили общо 61 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. Най-многобройни – 37, са тези, подадени на „зеления телефон“; 17 – са подадени на централа, останалите - по електронна поща. По всички сигнали са предприети действия. От тях 9 са препратени по компетентност; 21 са основателни; 31 са неоснователни. По 3 сигнала от предходния месец са извършени проверки през месец юли. Два от тях са основателни, един – неоснователен. За проблеми на територията на община Русе са постъпили 44 сигнала; за общините: Иваново – 2; Силистра – 2; Тутракан – 2; Ситово – 2; Разград- 2; Кубрат – 2; Самуил-1; Завет – 1;  Ценово – 1; Сливо поле – 1 и  Главиница - 1.

По сигнал в град Русе е извършена съвместна проверка с представители на община Русе, РЗИ, ОД на МВР и НАП на магазин и сервиз за турбо уредби. Дадените от РИОСВ-Русе предписания са изпълнени.

     Общо сигналите са били в следните направления:

-          неприятни миризми;

-          нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/ нерегламентирано изгаряне на отпадъци;

-          птици/костенурки/таралежи в безпомощно състояние;

-          оцветени води в р. Дунав и р. Русенски Лом.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месец юли са изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2019 г., проверки по Закона за управление на отпадъците по разпореждане на ВАП, изготвянето на становища и  участия в епизоотични общински и областни комисии във връзка с обявеното бедствено положение на територията на областите Русе, Разград и Силистра за наличие на африканска чума по свинете.

Превантивен контрол

По отношение на текущите процедури по ОВОС, през отчетния период:

- проведено е заседание на Експертен екологичен съвет за разглеждане на Доклад по ОВОС на ИП „Увеличаване капацитета на инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000 т/год биодизел на 100 000 т/год биодизел“. Издадено е Решение № 2-2/24.07.2019 г. с разпоредителна част „Одобрявам“.

- проведено е обществено обсъждане на доклад по ОВОС на инвестиционното предложение за „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово“.

- внесено е задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС на ИП „Оборудване на шест броя съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на птици – бройлери, с капацитет 120 000 места за бройлери, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра“. Предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе.

Tекущ контрол

През месец юли е извършена проверка по изпълнение на мерките, заложени в Програмата на община Русе по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Извършени са седем планови пробонабирания на отпадъчните води на промишлени обекти.

Не малка част от проверките по Закона за управление на отпадъците са извършени съвместно с представители на ОД на МВР: Русе и Силистра, на промишлени обекти, заустващи в река Дунав, както и  на площадки за разкомплектоване на ИУМПС в трите области.

-          Проверки по сигнали и жалби на граждани: 26.

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  6 самостоятелни планови; 4 участия в проверки по условия в комплексни разрешителни; 6 участия в комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда и 48 извънредни, от които 15 по писмо на ВАП на лица, притежаващи разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци и 2 ДПК.

-          Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 7 планови и 1 извънредна.

-          Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 3.

-          Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 4.

-          Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 13.

-          Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 извънредна - на физическо лище размножаващо екземпляри по чл. 70.

-          Проверки по Закона за защитените територии – 3 планови и 31 проверки на ПР „Сребърна”.

-          Проверки по Закона за лечебните растения: 5 планови, от които 1 на община за издадени позволителни за ползване на билки  и 1 извънредна проверки на пунктове за билки.

Засилен последващ контрол 

През отчетния период по изпълнение на дадени предписания са извършени 4 извънредни проверки. Всички дадени предписания са изпълнени в посочените срокове. Не са съставени АУАН за неизпълнение на предписания.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец юли 2019 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не показват дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона, не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен.

През отчетния период са извършени 6 планови проверки, като 5 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 6, като три от тях са по получени сигнали, взето е участие в една ДПК и една за съставяне на АУАН по ЗООС. Общо са дадени 8 броя предписания. Не са съставени АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ.

На община Русе е извършена планова проверка по изпълнение на мерките, заложени в Програмата по чл. 27 от ЗЧАВ.

Във връзка с получени сигнали за неорганизирано замърсяване с прахови частици, експерти са извършили проверки на два обекта в с. Тръстеник, община Иваново и в гр. Русе. За установени нарушения, на операторите са дадени предписания за предприемане на мерки за ограничаване на неорганизираното замърсяване на атмосферния въздух.

Шум

Извършени са три планови проверки, съгласно годишния план на: „Олео протеин“ ЕООД, гр. Русе, „Ню сейлс“ ЕООД, гр. Русе и „А.Л.Филтър“ ЕООД. Измерените еквивалентни нива на шум при контролните проверки  не превишават граничните, съгласно  Наредба № 6/2006 г. за показателите за шум в околната среда.  Не са дадени предписания.

По постъпил сигнал от жители на с. Тръстеник е извършена извънредна комплексна проверка с измерване нивата на шум, излъчван от площадката на  ПК „Зора“ в с. Тръстеник.  Измерените еквивалентни нива на шум при контролната проверка превишават граничните. На оператора са дадени две предписания за коригиращи действия и е съставен АУАН.

            През месец юли са постъпили три доклада с резултати от собствени периодични измервания на нивата на шум от оператори с издадени комплексни разрешителни. Не са установени превишения на еквевалентните нива на шум.

Води

През месец юли 2019 г. са реализирани  общо 22 контролни проверки. От тях 15 са планови: 4 самостоятелни и 7 с пробонабирания (ГПСОВ-Главиница, „Астра биоплант” ЕООД, „Фишери 2009” ООД, „Фешко-ФСК” ООД, „Едрина” ООД, Колектор „Трети март“, „Оргахим Резинс“ АД). Участие е взето в пет планови комплексни по компоненти и фактори на околната среда, като на три от тях, експерт от направлението е бил водещ.

Извънредните проверки са седем, включително едно участие в ДПК за приемане на пречиствателна станция на млекопреработвателно предприятие в с. Искра, община Ситово, собственост на „Дестан“ ЕООД. На ГПСОВ-Русе е извършено и пробонабиране по молба на оператора.

На операторите са дадени общо 18 предписания.

През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда са издадени 3 Наказателни постановления („ВиК“ ООД – Русе, в размер на 3 349 лв., „Имдо“ ООД, в размер на 169 лв., „Булагротрейд частна компания“ ЕООД – Русе, в размер на 123 лв.)  и една Заповед за намаляване на ТМС от 4 404 лв. на 568 лв. на „Биовет“ АД-клон Разград).

Експертите от направлението са взели участие в 4 проверки по условия в комплексни разрешителни.

През месец юли са извършени три извънредни проверки, свързани със сигнали за замърсяване на водни обекти.

Изготвени са две вътрешни становища по процедури по Глава шеста на ЗООС. Съгласно дадени указания от Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ е допълнена информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.

           1. За постъпил сигнал за наличие на замърсяване на опашката на яз. „Липник“, област Разград, придружен със снимков материал е извършена проверка на място с представител на Община Разград. Не са констатирани замърсявания и отлагания - замърсяването е било краткотрайно. Във връзка с подадения сигнал е направена проверка и на „Амилум България“ ЕАД. Дружеството има изграден стар канал до язовира. Установено е, че няма предпоставки за използване на съществуващия канал за отвеждане на отпадъчни води в посока яз. „Липник“. Дадено е предписание да се направи обследване на трасето на съществуващия канал. Получен е отговор, че има разрушен участък от канала, но няма следи от изтичане на отпадъчни води.

         2. Във връзка с подаден сигнал от ИА „Морска администрация“ за изтичане на оцветени води в р. Дунав, е извършена съвместна проверка с представител на БДДР – Плевен, на дъждопреливник „Мостова“, заустващ в района на Понтон № 13 към Пристанище „Пристис“ в Русе. Установено е, че се извършва реконструкция на колектора (полагат се нови тръби и се изгражда нова ревизионна шахта) и временно отпадъчните води са пренасочени към новоизградения дъждопреливник, откъдето заустват в р. Дунав. При приключване на дейността (в рамките на работния ден), отпадъчните води са превключени към довеждащия колектор към ГПСОВ-Русе.

        3. По сигнал за заустване на оцветени води в р. Русенски Лом от канализационен колектор „Трети март“ в гр. Русе,е извършена извънредна проверка. Установено е изтичане на отпадъчни води с розово-червен цвят. В присъствие на представители на „ВиК“ ООД, Русе, експлоатиращо канализационната система на гр. Русе и притежаващо Разрешително за заустване на отпадъчни води във повърхностни водни обекти са взети проби отпадъчни води от ревизионна шахта /РШ/ преди заустване в колектор „Трети март“ и от РШ, определена като точка на заустване на отпадъчните води на „Оргахим Резинс“ АД. Отпадъчните води на „Оргахим“ АД, производител на бои се заустват в градската канализационна мража през точката на заустване на „Оргахим Резинс“ АД. Извършена е проверка и на „Оргахим“ АД. Дадено е предписание за извършване на обследване на всички производствени и битови помещения, с оглед установявяне на изпускане на непречистени отпадъчни води и е поставен срок за изпълнение. Получени са резултатите от анализа на оцветените отпадъчни води, които са без превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в Разрешителното за заустване на „ВиК“ ООД, Русе.

През месец юли приоритетите в направлението са били следните:

 - Изготвена и изпратена е в МОСВ информация  за съответствието с изискванията в Разрешителните за заустване по oтношение на качеството на отпадъчните води за 2018 г. за канализационните системи на населените места, селищни и курортни образувания;

 - в Информационната система са сканирани и прикачени протоколите от собствен и контролен мониторинг за 2018 г. за канализационните системи на населените места;

 - дадена е информация за изпълнение на програмата за контролни измервания на състоянието на отпадъчните води, заустващи в повърхностни водоеми за първото полугодие на 2019 г. в ИАОС

 - направен е отчет за първо полугодие по изпълнението на бюджетната програма „Оценка, управление и опазване на водите  на Република България“ на МОСВ.

Почви

През месец юли са извършени 4 проверки, както следва: 3 извънредни - 1 по изпълнение на предписание и  2 по сигнали, и 1 планова.

Съгласно Годишния план за 2019 г. е извършена проверка на склад за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита, собственост на ЕТ„Агрогард- Янка Сабанова” в село Калипетрово, Община Силистра.

Извършена е извънредна проверка по изпълнение на предписание, дадено на Община Силистра за състоянието на сепариращата инсталация за битови отпадъци.

Проверени са два сигнала: единият за замърсяване на земеделски терени в резултат на наторяване с течна оборска тор от „Агротайм”АД, гр. Исперих и за нерегламентирано изгаряне на масла в гр. Силистра. И двата сигнали са неоснователни.

Експертът е участвал в комисии по Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти  (СЖП) и на продукти,  получени от тях, и на специфичнорискови материали (СРМ) извън обектите регистрирани в РВМС  и обособяване на трупни ями, както следва: свинекомплекс Бръшлен, свинекомплекс Голямо Враново, свинекомплек Юделник в община Сливо поле; „Екопродукт” ЕООД-село Попина, община Ситово и село Ветрен, община Силистра.

Взето е участие в общински и областни епизоотични комисии в градовете Русе и Силистра.

През месец юли не са съставяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 20 броя контролни проверки, като 15 са извънредни, а 5 планови, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец юли са 31.

Тринадесет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua), два екземпляра от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр от вида чухал (Otus scops), един екземпляр от вида папуняк (Upupa epos), един екземпляр от вида малък ястреб (Accipiter nisus), един екземпляр от вида голям ястреб (Accipiter gentilis), шест екземпляра от вида таралеж (Erinaceus concolor) и четири екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) е освободен в подходящ за вида район.

Извършени са четири планови проверки и една извънредна на пунктове за изкупуване на билки, находящи се в гр. Исперих, с. Лудогорци, община Исперих, гр. Алфатар, с. Алеково, община Алфатар и с. Лом Черковна, община Бяла, при които не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Една планова проверка е направена на Община Алфатар за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие.

Издадени са 7 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. В периода се наблюдава, че къдроглавите пеликани, които смениха мястото за гнездене след нахлуването от енотовидно куче в пеликанската колония, успешно отглеждат второто си поколение. Малките вече самостоятелно се хранят и се наблюдават ежедневно във водното огледало. Извършени са три планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Естествено находище на кримска какула” – с. Полско Косово, община Бяла; ЗМ „Калимок-Бръшлен” – с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Голямо Враново, община Сливо поле, с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село, гр. Тутракан, община Тутракан и ЗМ „Малък Канагьол” – с. Богорово, с. Главан, с. Поп Кралево, община Силистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, общ. Алфатар, с. Стрелково, с. Поп Русаново, община Кайнарджа.             При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентирани в заповедите за обявяване на ЗМ. 

Отпадъци

През месец юли  са извършени 6 самостоятелни планови проверки и 48 извънредни, от които 4 -  по сигнал,  18 - по писмо на МОСВ, във връзка с постановление на Върховна административна прокуратура (ВАП), 15 – съвместни с областните дирекциии на МВР в Русе, Разград и Силистра на площадки за разкомплектоване на излезли от употреба моторни провозни средства (ИУМПС), и на промишлени обекти, заустващи в р. Дунав (с ОД на МВР- Русе и Силистра). Извършена е извънредна проверка по закриване на склад за съхранение на негодни за употреба пестициди в община Разград по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

През отчетния месец е съставен един АУАН за констатирано нарушение при извършване на съвместна проверка с МВР - Русе, за нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Издадено е едно наказателно постановление в размер на 2 000 лв. на „Маклер Комерс“ ЕООД за нарушение-нерегламентирано изгаряне на отпадъци, констатирано през месец май 2019 г.

Взето е участие в шест планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, като на една от тях, експерт от направление е бил водещ на „Мерби – 96” ООД - град Лозница.

Експерти са участвали и в четири планови проверки по условия в комплексни разрешителни.

През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по Закона за управление на отпадъците
 • допълнителна информация до МОСВ относно извършени проверки на фирми, задължени по чл. 59, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, да заплатят  продуктови такси за пуснато на пазара ЕЕО

По четири сигнала са предприети действия. Един – за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в жилищен квартал, е препратен по компетентност до община Русе.  По сигнал за черен дим от комин на автосервиз в гр. Силистра, са извършени две проверки на намиращи се в съседство два обекта. Установено е, че сигналът е неоснователен.  По сигнал за изхвърляне на отпадъци в гр. Завет е извършена проверка на място. Сигналът е основателен, дадено е предписание на кмета на общината, което е изпълнено в поставения срок.

По друг сигнал за високи нива на шум, от автосервиз и магазин за авточасти, е извършена съвместна проверка и по Закона за управление на отпадъците, с представител на община Русе. Дадените предписания са изпълнени.

В изпълнение на Заповед № РД-108/08.02.2019 г. на министъра на околната среда и водите, експерти на РИОСВ – Русе при  осъществяния текущ и последващ контрол на обекти в населените места, през м. юли  не са установени нерегламентирани замърсявания на речни легла и прилежащите територии на реките. Няма съставени актове и не са издавани наказателни постановления.

Експерти от направлението са участвали в две ДПК.

Химикали

През отчетния период e извършена една самостоятелна планова проверка  (ЕТ „Дилян Диков“) и е взето участие в пет комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда („Лодкостроител“ ЕАД, „ФААК България“  ЕООД, „Полибитум“  ЕООД, „Войс Кемикъл“ ООД, ЕТ „Арко-Иван Пенев“), свързани със спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.  За привеждане в съответствие с екологичното законодателство нa дружествата са дадени общо шест предписания.

Извършени са и две извънредни проверки във връзка с изпълнение на ангажименти на Република България по проек REF-7 на Европейската агенция по химикали на „Булмаркет ДМ“ ЕООД и „Сафик Алкан Химнаб“ АД.

Издадени са две становища по запитване на Агенция „Митници“ за задържани стоки на територията на митническо бюро „Търговище“.

Експерти от направлението са взели участие в две проверки по изпълнение условията, заложени в Комплексно разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД – гр. Разград  и „ТЕЦ“ ЕАД- гр. Русе.

През месец юли не са съставяни АУАН.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са осъществени следните 7 бр. проверки:

- 6 планови проверки на обекти, съгласувани с решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, с цел проверка валидността на правното действие на издадения административния акт, съгласно чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда. Установено е, че 3 от решенията са изгубили правно действие, за което са уведомени кметовете на съответните общини.

- 1 извънредна проверка на гл. архитект във връзка с наличието на административни актове, издадени по реда на Глава шеста на ЗООС, които следва да са неразделна част от документацията по одобряване на инвестиционните предложения и издаване на Разрешения за строеж – на Община Иваново. При проверката няма констатирани нарушения.

Комплексни разрешителни

През месец юли 2019 г.  са извършени четири проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на: „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Разград; „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян“, „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“ и „Топлофикация Русе“ ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток“.

             Дадени  са три предписания на „Грийнбърн“ ЕООД. За констатирано нарушение на условие в комплексното разрешително на „Топлофикация Русе“ ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток“ е съставен АУАН.

Експерти от РИОСВ-Русе са взели участие в две заседания на ЕЕС към ИАОС по процедури за актуализация на КР на „Биовет“ АД и „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД.

Изготвени са четери становища по процедури за издаване и актуализация на КР.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени 10 комплексни проверки, които съответстват на 21  планови проверки по компоненти и фактори на околната среда „Полибитум” ЕООД, гр. Русе, (по компонент въздух и фактори отпадъци и химикали), „Лодкостроител” ЕАД - град Тутракан (по компоненти въздух и фактор химикали), „Дион” ООД - град Русе (по компонент води и фактор отпадъци) „Модул” ООД - град Бяла (по компоненти въздух и води), „Екон-91” ООД - град Русе, база гр. Бяла (по компонент води и фактор отпадъци),  „Винпром Бяла 2002” ЕООД , гр. Бяла (по компоненти въздух и води), „Мерби – 98” ООД - град Лозница (по компонент води и фактор отпадъци), „Войс кемикъл” ООД, гр. Лозница (по фактори отпадъци и химикали), ЕТ „Арко - Иван Пенев”, с. Крояч (по фактори отпадъци и химикали) и „ФААК България” ЕООД, гр. Русе, база гр. Тутракан (по компонент въздух и фактор химикали).

При проверките на операторите са дадени общо 26 предписания, които са изпълнени в срок.

Не са съставени АУАН за установени нарушения на ЗООС и специализираните закони.

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са седем предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и не са съставени АУАН или наложени ПАМ.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от ЗООС, през месец юли е внесен в РИОСВ-Русе актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии ДППГА на оператора „Фибран България“ АД, като предприятие с „нисък рисков потенциал“. Със становище на Директора на РИОСВ – Русе е потвърдена пълнотата и съответствието на ДППГА на „Инакем Солюшънс“ ООД, като оператор, класифициран с нисък рисков потенциал.

В изпълнение на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси, е изготвен отчет за първо полугодие на 2019 г., във връзка с прилагане на законодателството по екологична отговорност и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества.

Изготвени са вътрешни експертно становище по представено УИП на „Ойролог“ ЕООД.

АУАН, НП и ПАМ

1. ПК „Зора“, с. Тръстеник, Община Иваново АУАН №0002137/19.07.2019 г. – дружеството, не спазва нормите за допустими нива на шум в околната среда в нарушение на Закона за защита от шум в околната среда;

2. Гюрсел Хасанов Исуфов, гр. Сливо поле АУАН №0002088/22.07.2019 г. – лицето, нерегламентирано третира ИУМПС в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

3. „Топлофикация Русе “ ЕАД, гр. Русе АУАН №0002377/23.07.2019 г. – дружеството не е изпълнило условие на издадено комплексно разрешително в нарушение на Закона за опазване на околната среда.

UИздадени Наказателни постановления

            1. „Маклер Комерс“ ЕООД, гр. София, МПП в с. Брестовене, НП №25/30.07.2019 г. – по ЗУО в размер на 2000,00 лв., дружеството нерегламентирано изгаря отпадъци.

            2. „Маклер Комерс“ ЕООД, гр. София, МПП в с. Брестовене, НП №26/30.07.2019 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 500,00 лв., дружеството не е представило в срок годишен отчет за оборудването, заредено с флуорирани парникови газове.

UНяма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

Закрит е склад за съхранение на негодни за употреба пестициди в община Разград по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

През месец юли на територията, контролирана от РИОСВ – Русе е обявено бедствено положение, във връзка с установени огнища със зараза от африканска чума по свине. От всички 7 големи свинекомплекса, притежаващи КР, в пет от тях ( с. Николово, с. Бръшлен, с. Голямо Враново, с. Попина и с. Ветрен) ветеринарните служби разпоредиха евтаназия на всички животни. В тази връзка, експерти на инспекцията са участвали в осем общински комисии за определяне на терени за загробване на умъртвените животни. Избраните имоти са проверени по отношение на закона за защитените територии, както и по отношение на подпочвените води и санитарно охранителните зони в близост до тях. Взето е участие в областни и общински епизоотични комисии в Русе и Силистра.

В резултат на своевременните действия на експертите от направление „Биологично разнообразие“ в Спасителен център – Стара Загора са изпратени 17 животни от 8 вида: една домашна кукумявка, два черни бързолета, един чухал, един папуняк, един малък ястреб, един голям ястреб, шест таралежчета и четири бели щъркели.

Бизнеса

През месец юли 2019 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 218 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 1 указателно писмо за определяне на необходимостта от провеждане на самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 4 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:

-          3 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          1 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

-          0 указателни писма за последваща процедура по ОВОС;

 • 53 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 19 писма до възложители, институции и отговори на подадени сигнали;
 • 39 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:

-          8 писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация;

-          13 писма за консултация с РЗИ;

-          12 писма по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до депозираната документация в процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, от които 3;

-          8  писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл.95, ал.1 от ЗООС;

-          4 писмо до БДДР;

 • 6 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 решение по оценка на въздействието върху околната среда с разпоредителна част „Одобрява”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 решения за прекратяване на процедури по реда на Глава шеста на ЗООС;
 • 1 решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”.

Изготвени са 12 съгласувателни становища в изпълнение на заповед № РД -590/26.07.2019 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на местоположението на трупни ями, предвид регистрираните случаи на африканска чума по свинете.

            През отчетния период са издадени:

- 6 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, 1 прекратена регистрация  и 3 за третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  1 разрешителен документ за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

            Заверени са 13 бр. отчетни книги за отпадъци на 10 фирми, утвърдени са 16 работни листи на 8 оператора, издадено е едно становище по доклад от основно охарактеризиране.

През месец юли е взето участие в четири ДПК за приемане на строежи на следните обекти: „Обслужваща търговска сграда – магазин и офиси, с подземен паркинг и склад, с външни ВиК отклонения и трафопост“ в гр. Русе; „Изграждане и възстановяване на парк в ж.к. „Орел“ в гр. Разград;„Локална пречиствателна станция за отпадни води от млекопреработвателно предприятие- „Дестан“ ЕООД в с. Искра, община Ситово и „Реконструкция на участък от път II-21-Русе-О.П.Тутракан-О.П.Силистра от км 0+000 до км 0+293“. За последния обект през месец август предстои повторно заседание за окончателното му приемане.

Обществеността

Извършени са три проверки по изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС във връзка с кампанията „Чиста околна среда“ на: кметство гр. Мартен, община Русе; община Две могили и кметство с. Бъзовец, община Две могили.

Оказано е съдействие на община Русе във връзка с изготвянето на нова общинска наредба за опазване на околната средеда.

Взето е участие в заседание на областна комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и в областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Експерти на РИОСВ-Русе представиха биологичното разнобразие и възможностите за еко-туризъм в Биосферен парк „Сребърна“ пред 30 участника от 15 държави в Летния университет по програмата на UNESCO „Човекът и биосферата“. Форумът се проведе в Биосферен парк „Централен Балкан“, в периода 21-28 юли.  

Международното събитие се организира от Българска фондация „Биоразнообразие“, съвместно с МОСВ, Регионалният офис на UNESCO във Венеция, общините Троян и Карлово и местни био-ферми, винарни и хотели.

 

Архив на месечните справки за първото шестмесечие на 2019 г. 


Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. 

България в Юнеско

Галерия