Вие сте тук: Контролна дейност

Месечни справки за контролна дейност

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец ноември 2018 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец ноември 2018 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 118 проверки, в т.ч. планови 30 бр. и извънредни 88 бр. Броят на проверените обекти е 107. В рамките на осъществения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 4 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 3 наказателни постановления на обща стойност 6 200 лв. и едно писмено предупреждение.

През месец ноември по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда е наложена една санкция на  „Винарски съюз“ АД – с. Нисово, община Иваново на стойност 538 лв. и са отменени със заповеди на директора на РИОСВ- Русе 4 текущи санкциии, поради достигане на индивидуалните емисионни ограничения по разрешителни за заустване.

Общо събраната през месец ноември сума от РИОСВ-Русе по издадени и влезли в сила наказателни постановления на физически и юридически лица е 10 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 92 516 лв. От НАП са събрани  1 150 лв. по издадени наказателни постановления.

От получените суми през месец октомври, на общините през месец ноември са преведени 163 426,34 лв., като най-голяма сума е получила община Разград -  161 666,28 лв.

През месец ноември са постъпили 2 писмени жалби. Едната е срещу реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на постройка за отглеждане на животни, а другата - срещу заведение за хранене, което ползва аспирационен комин, който не е проектиран за целта. И двете жалби са препратени по компетентност съответно до община Исперих и община Русе.      За периода 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г. са регистрирани 61 броя сигнали, получени нa „зеления телефон“, по електронна поща, централата на РИОСВ – Русе. За един от проблемите – пожар на Регионалното депо за битови отпадъци в гр. Русе на „зеления телефон“ в рамките на 5 денонощия са приети над 150 обаждания, които са отчетени като шест сигнала.  Най-многобройни са сигналите за неприятни миризми в Русе – около 38 %. Единични са сигналите за неприятни миризми в Разград и на нефтопродукти в Силистра. 6 от сигналите са за птици в безпомощно състояние. Другите сигнали са за нерегламентирано изгаряне на парцали, ПДЧ, гуми, пластмасови и др. отпадъци, запалено сметище в с. Голямо Враново, община Сливо поле, оттглеждане на телета в населено място, заустване на тъмни отпадъчни води в р. Дунав. 

По 23 от сигналите са извършени проверки, 11 са препратени по компетентност; 29 са основателни; 21 са неоснователни.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

            Акценти в работата през месец ноември бяха: изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2018 г., включително планови проверки на площадки на бивши предприятия, чиито площадки са дадени под наем на различни юридически лица, осъществяващи различни по вид производствени дейности; проверки по дадени предписания, проверки по постъпили сигнали и жалби.

            Друг акцент бе приемане изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС съгласно кампанията „За чиста околна среда“.

            Дадена е писмена информация по три парламентарни питания.

Превантивен контрол

През отчетния период за две от текущите процедури по ОВОС от компетенциите на РИОСВ-Русе са извършени следните стъпки:

 1. За инвестиционно предложение с възложител „Ватия Кварц“ АД за „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Златен дол“, Участък II и Участък III в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе“ е проведено обществено обсъждане на 20.11.2018 г. в заседателната зала на кметство - град Сеново. На 30.11.2018 г. в РИОСВ-Русе е представен протокол от общественото обсъждане;
 2. За инвестиционно предложение с възложител „Ватия Кварц“ АД за „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Блян“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово, област Русе“ е проведено обществено обсъждане на 20.11.2018 г. в заседателната зала на Младежки дом - Ветово. На 30.11.2018 г. в РИОСВ-Русе е представен протокол от общественото обсъждане.

По отношение на текущите процедури по ЕО са извършени следните стъпки:

 1. Консултирано е задание за обхват и съдържание на доклад за ЕО на Общ устройствен план (ОУП) на Община Ценово. Към заданието са представени уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС и схема за провеждане на консултации с обществеността. Изискан е самостоятелен доклад за оценка на степента на въздействие на ОУП на Община Ценово върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000610 „Река Янтра” и BG0000233 „Студена река”.

Tекущ контрол

Текущият контрол през месец ноември бе насочен към приключване на изпълнението на годишния план, извършване на проверки във връзка с постъпили сигнали, жалби и парламентарни питания.           

-          Проверки по сигнали и жалби на граждани: 24

-          Емисионен контрол на организирани източници на емисии –1 бр.

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  4 планови и 23 извънпланови;

-          Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 15, от които 7 планови, 8 извънредни, включително 5 планови пробонабирания на отпадъчни води.

-          Проверки по Закона за биологичното разнообразие8, от които 7 извънредни: 4 броя за бедстващи екземпляри, 1 брой за постъпило УИП за премахване на самозалесила се нива, 1 брой на вековно дърво, 1 брой на размножени екземпляри и 1 планова: на РИМ Русе.

-          Проверки по Закона за защитените територии30 проверки на ПР „Сребърна”.

            Засилен последващ контрол 

            Осъществен е засилен последващ контрол по дадени предписания, като са извършени 18 проверки. Всички предписания са изпълнени в поставените срокове.

            Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец ноември на 2018 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг в гр. Русе отчетоха 3 денонощия с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Превишенията са в диапазона от 1,1 до 1,5 пъти над ПДК за ФПЧ10  от 50 мг/м3, като те се дължат на използване на твърди горива от населението, съчетано с лоши метеорологични условия в периода – безветрие и липса на валежи. В гр. Силистра пунктът за мониторинг не е отчел дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен. През месеца данните за нивата на фенол, толуен, ксилен, орто и пара крезоли, бензен и нафтален отчетени от собствения пункт за мониторинг на площадката на „Монтюпе” ЕООД не показват превишения на СЧН и СДН по тези замърсители.

В началото на месеца на територията на Регионално депо Русе е възникнал пожар в експлоатираната клетка № 2. Въпреки предприетите незабавни мерки за ограничаване на пожара, същият не бе потушен в рамките на 7 денонощия. При слаб изгочен вятър, димните газове достигаха до град Русе и за това на дежурния телефон постъпиха над 150 сигнала на жители за обгазяване на града. Данните от пунковете за мониторинг в гр. Русе не отчетоха превишения на следените замърсители, като бе установено само повишаване на нивата на азотни оксиди, прах и бензен.

През м. ноември броят на сигналите от гр. Русе и гр. Разград  за разпространение на неприятни миризми е минимален. Мобилната автоматична станция на Регионалната раборатория - Русе извърши в периода 09-23.11.2018 г. измерване на качеството на атмосферния въздух в гр. Разград. Данните от контрола показаха, че само в две денонощия са отчетени превишения на средночасовите канцентрации (СЧК) по показател сероводород, като най – високото е 0,022 мг/м3. В предходни периоди през 2018 и 2017 г. е отчитана максимална СЧК от 0.070 мг/м3, при ПДК от 0.005 мг/м3

През отчетния период са извършени 4 планови проверки. Експерти от направлението са участвали в две проверки по условия в издадени КР, както и в 5 броя екипни проверки по компоненти и фактори на околната среда. Извънредните проверки са 3, като една е по получени сигнали за наличие на неприятни миризми в гр. Русе и 2 по изпълнение на предписания.

Шум

Извършена е една извънредна проверка на предприятие за производство на хартиени автомобилни филтри по постъпила жалба през предходния месец за високи нива шум в жилищен квартал на град Русе в нощните часове. При извършване на контролни измервания в точка на въздействие на разстояние от 400 м от обекта, не са констатирани превишения на нормите за нощен шум в жилищна зона – 45 ДвА.

В РИОСВ – Русе са получени три доклада за проведени СПИ на нивата на шум. Анализът на данните от протоколите от изпитване не показва превишение над граничните нива на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г.

Води

       През месец ноември 2018  г. са извършени общо 15 контролни проверки на 13 обекта, включително и 5 бр. пробонабирания. Плановите проверки са 7: шест самостоятелни и една комплексна на ЕТ„Н. Николов-95” -Русе.

       Извънредните проверки са 8 на 7 обекта, като основно са по изпълнение на предписания, отмяна/налагане на текущи месечни санкции.

      Пробонабиранията на отпадъчни води са 5 планови, с което е изпълнен на 100% годишният план за мониторинг („Фазерлес” АД, „Мероне-НЕООД, ГПСОВ-Бяла, „Биовет” АД, „Фешко ФСК” ООД).                      

      Взето е участие в 2 ДПК на обекти с издадени разрешителни за водовземане/ за заустване на отпадъчни води. 

       На операторите са дадени общо 23 предписания.

       През отчетния период е съставен един Акт за установяване на административно нарушение на „ВиК“ ООД, Русе, съгласно чл. 200 от Закона за водите-ЗВ (Обн. ДВ, бр. 67/1999 г.)

       Издадени са  4 бр. заповеди за отмяна на ТМС („Дестан” ЕООД- № И-11-3856-2/06.11.2018 г., ГПСОВ-Разград- № И-11-3859-2/06.11.2018 г., „Винарски съюз” АД - № И-11-3838-2/21.11.2018 г., „Екопродукт” ЕООД - № И-11-3844-3/22.11.2018 г. и 1 бр. Наказателно постановление на „Винарски съюз” АД - № И-11-3862-1/21.11.2018 г., съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС.

           

Почви

            През месец ноември експертът от направлението е извършил 3 планови проверки, 5 извънредни и 10 - по приемане изпълнението на обекти, финансирани от ПУДООС във връзка с кампанията „Чиста околна среда“.

            Плановите проверки са на три кариери за добив на скална маса в населените места - град Борово; село Могилино, община Две могили и село Копривец, община Бяла, собственост на „Терекс и Ко” ЕООД.

            Извършени са две проверки по изпълнение на предписания, дадени на кметство село Брестовене, община Завет и село Калипетрово, община Силистра, във връзка с почистване от отпадъци на замърсени терени.

            Взето е участие в 3 ДПК. 

            Всички проверени кариери са действащи, не е констатирано наличие на замърсени и заблатени терени извън границите на концесионните площи.

            Изпълненени са предписанията, дадени на кметовете на кметствата Брестовене, община Завет и Калипетрово, община Силистра - почистени са замърсените терени от отпадъци.

Биологично разнообразие и НЕМ

            През отчетния период са извършени общо 8 броя контролни проверки от които 1 е планова, а 7 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през ноември са 30.

            Четири от проверките са по сигнали за 4 екземпляра в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) е изпратен за лечение в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора, а три екземпляра от вида кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) са освободени в подходящи за вида райони.

            Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

            Издадени са 6 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

            Извършена е една извънредна проверка на вековен дъб в с. Благоево, общ. Разград. Във връзка с подадена жалба за изсъхнали клони по дървото, представляващи опасност за стопанска постройка в непосредствена близост до дървото. Дадено е предписание да се отстранят изсъхналите клони, без да се нарушава целостта на вековното дърво.

            Извършена е една извънредна проверка във връзка с подадено уведомление за УИП  за премахване на самозалесили се дървета в нива в землището на с. Сребърна.

            Извършена е една планова проверка на Отдел „Природа” към Регионален исторически музей – гр. Русе.

Защитени територии

През отчетния период са извършени 30 проверки на територията на ПР „Сребърна”.

Отпадъци

През месец ноември са извършени 4 бр.  планови проверки и 23 бр.  извънредни, от които 5 бр. - по предписания, 13 бр. -  по сигнали, 5 бр. - по ЗУО. Дадени са 27 бр. задължителни предписания. Приоритетно през месец ноември проверките са били на подизпълните на организациите по оползотворяване на отработени масла, вносители на акумулатори и мебелни фирми.

През отчетния период  са съставени два  АУАН. Има издадено едно НП за сумата от 4 000 лв.

            През периода са изготвени и изпратени:

 • Справка за издадени регистрационни и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците в ИАОС;
 • Ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО.

           

            Експерти от направлението са участвали в:

            - 13 комисии по приемане на извършените дейности по проекти  „За чиста околна среда“, финансирани от ПУДООС;

            По сигнал от месец октомври за нерегламентирано сметище,  са извършени 3 проверки на шивашки фирми. Сигналът е основателен.

Експерт от направлението е участвал в две ДПК.

Химикали

През отчетния период е извършена една съвместна извънредна проверка с представители на РД ПБЗН Русе, свързана със спазването на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях. Поради отсъствието на управителя на дружеството при проверката, последващите действия към оператора ще бъдат осъществени през м. декември.

ОВОС и ЕО

През месец ноември са осъществени две планови проверки във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2018 г. за обекти:

 1. Спортна зала в гр. Завет, съгласувана с Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с номер РУ-85-ПР/2012 г. За обекта има издадено разрешение за строеж и е въведен в редовна експлоатация по реда на Закона за устройство на територията – ЗУТ.
 2. Търговски комплекс, хотел със заведение за обществено хранене и игрище за спорт в гр. Исперих, съгласуван с Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с номер РУ-82-ПР/2013 г. Решението е загубило правното си действие, т.к. в срок 5 години от влизането му в сила не е издадено разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията, т.е. не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. Срокът на правното действие на решението е регламентиран в чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда.

През отчетния период е извършена една извънредна проверка на място за изпълнение на дадени предписания в предходен период. Проверяваният обект е завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав - „Монтюпе“ ЕООД. Проверено е изпълнението на Предписание № 5 от КП № 10-МБ/2018 г. – „Модификацията на охлаждащ тунел и аспирационни въздуховоди и монтиране на инсталация за чупене на сърца на Карусел 8 в Хале 3 да се изпълни в срок до 30.10.2018 г.“. Констатирано е, че горното предписание е изпълнено.

През месец ноември 2018 г. експерти от дирекция „Превантивна дейност“ са участвали в една Държавна приемателна комисия за въвеждане в експлоатация на строеж за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда. Обектът е сългасуван от РИОСВ-Русе, като строежа е изпълнен в съответствие с проектната документация.U

Комплексни разрешителни

            През месец ноември са извършени 2 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на: „Полисан” АД и „Язошефи” ООД, с. Смирненски, община Ветово.

            Инсталацията за производство на гудрон и битум, експлоатирана от „Полисан” АД и притежаваща КР, от м. май 2018 г. е  изведена от експлоатация. Площадката е във владение на частен съдебен изпълнител, който е предприел необходимите мерки за поддръжка на съоръженията в добро техническо състояние за недопускане замърсяване на околната среда от обекта.

            През месеца е проведена процедура по прекратяване действието на КР на „Метал” ЕООД, гр. Лозница, като с Решение на Изпълнителния директор на ИАОС е отменено разрешителното, поради преустановяване на дейността, попадаща в Приложение №4 от ЗООС.

           

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

            През периода са извършени 5 комплексни проверки, които съответстват на 13  планови проверки по компоненти и фактори на околната среда: „Спарки“ АД (въздух и отпадъци), „Николов 95” ЕООД (въздух и води), площадка на „Малки трактори” АД, гр. Русе (въздух, отпадъци и води) , площадка на „Сердика“ АД, гр. Разград (въздух, отпадъци и води) и площадка в района на КАТ Русе (въздух, отпадъци и води).

            Комплексният подход при провеките на площадки на бивши предпиятия, се наложи, т.к в тях функционират под наем фирми с много и различни дейности. Информацията от проверките ще се използва при планиране на контролната дейност през 2019 г.

При проверките на операторите са дадени общо 14 предписания, които са изпълнени в срок.

СЕВЕЗО

Комисията по чл.157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на едно предприятие, класифицирано с висок  рисков потенциал на територията на гр. Русе. При проверката не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През месеца е проведена работна среща на членовете на комисията по чл. 157а и е изготвен проект на Годишен план за контролната дейност за 2019 г. на Сезезо предприятията.  Същият е изпратен за утвърждаване в МОСВ.

Съставен е един АУАН на дружество, класифицирано с нисък рисков потенциал за неизпълнение на разпоредбите на чл. 103, ал.5, т.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

В РИОСВ-Русе е внесен за потвърждение Доклад за политики за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) и приложения към него на предприятие/съоръжение, класифицирано от министъра на околната среда с нисък рисков потенциал. Документацията е върната на оператора за коригиране.

АУАН, НП и ПАМ

1. „Берус” ООД, гр. Русе, АУАН № 02085/13.11.2018 г. – дружеството е допуснало запалване на Регионално депо за отпадъци в нарушение на Закона за отпадъците;

2. „Инакем Солюшънс” ООД, гр. Русе, АУАН № 0002041/20.11.2018 г. – дружеството не е не е изпълнило задължението си да подаде уведомление за актуализация на класификацията в нарушение Закона за чистотата на опазване на околната среда;

3. Община Силистра, АУАН № 02086/21.11.2018 г. – общината е допуснала запалване на отпадъци на Регионално депо за отпадъци в нарушение на Закона за отпадъците;

4. „ВиК“ ООД, гр. Русе, АУАН № 0002424/21.11.2018 г.- дружеството изхвърля отпадъчни води в нарушение на емисионните норми в нарушение на Закона за водите.

Наказателни постановления

1. Б.Р.- кмет на община Исперих, НП № 59/08.11.2018 г. в размер на 4 000 лв.- кметът не е предприел мерки за почистване на отпадъците в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

2. Б.И., с. Осенец, НП № 60/19.11.2018 г. в размер на 200 лв., лицето не е уведомило РИОСВ- Русе за организиране на пункт за билки в нарушение на Закона за лечебните растения;

3. „Боримес“ ООД, гр. Русе, НП № 61/28.11.2018 г. в размер на 2 000 лв., дружеството не е изготвило годишен отчен за флуоросъдържащи газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

4. Писмено предупреждение на „Господинов – Г93” ЕООД, гр. Ветово във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, за привеждане на бензиностанция. Операторът е предприел необходимите действия в кратки срокове.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

Предприетите от страна на „Биовет“ АД – Разград действия по подобряване на работата на ПСОВ чрез монтиране на ново физико-химично стъпало са намалили броят на оплакванията на жителите през месец ноември. Това се доказа и от извършените през месеца контролни измервания на качеството на въздуха в града, като резултатите са отчели само в два дни минимални превишения на средночасовите концентрации по показател сероводород.

Санкционирани за нарушения на ИЕО в разрешителните за заустване оператори са предприели коригиращи действия. В тази връзка резултатите от взетите проби отпадъчни води доказват това.

В резултат на контролната дейност са почистени замърсени с отпадъци терени в населените места.

Бизнеса

През месец ноември 2018 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, както следва:

 • 147 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 14 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:

- 11 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС;

- 3 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

 • 1 указателно писмо за самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 19 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.: 7 писма до възложители за представяне на допълнителна информация; 1 писма за консултация с БДДР; 5 писма за консултация с РЗИ; 4 писма до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС; 1 писмо до ИАОС  във връзка с процедура по ОВОС и провеждане на консултации по чл. 99, а; 1 писмо до МВР и Община във връзка с процедура по ОВОС и провеждане на консултации по чл. 99, б.
 • 33 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОС”;
 • 4 решения за преценяване на необходимостта от ЕО, с разпоредителна част „да не се извършва ЕОˮ;
 • 3 решения за прекратяване на процедури по Глава шеста от ЗООС, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК;
 • 4 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”;
 • 13 писма отговори до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

            През отчетния период са издадени:

- 13 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци  и 2 за третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  2 разрешителен документ за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

            Заверени са 16 бр. отчетни книги за отпадъци на 11 фирми, утвърдени са 72 работни листи на 20 фирми, прекратени на 2 фирми 15 бр. работни листи.

            През месец ноември е взето участие в 8 ДПК за приемане на строежи на следните обекти: „Напорни водопроводи за напояване на земеделски култури и изграждане на тръбни кладенци с обща дължина на трасето на водопроводите – 7 097, 58 м в с. Черешово, община Сливо поле; „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност по национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради-многофамилна жилищна сграда в гр. Разград; „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Адпарух“, гр. Исперих; „Рехабилитация на ПътII-49 „Търговище-Разград“ от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87“; „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“ с обща дължина на изпълнения водопровод 5435,95 м; „Реконструкция на ВЕЛ „Сердика“, ел. захранване и монтаж на МТП 20/0,4 KV 160 KVA с обща дължина на отклонението на ел. захранване 25, 76 м в Дулово и 2 ДПК за „Закриване и рекултивация на сметища на територията на селата: Калипетрово и Айдемир“.

Обществеността

            Експертът от направление „Почви“ е взел участие в две комисии по промяна предназначението на земята в Областните дирекции „Земеделие“ в градовете Русе и Разград.

            Извършени са 24 проверки по проекти, финансирани от ПУДООС по кампанията „Чиста околна среда 2018 г.“

            Взето е участие в заседание на постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към областна администрация – Русе.


ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец октомври 2018 г.

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец октомври 2018 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 131 проверки, в т.ч. планови 59 бр. и извънредни 72 бр. Броят на проверените обекти е 118. В рамките на осъществения контрол са дадени 71 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 3 акта.

От директора на РИОСВ-Русе не са издавани наказателни постановления.

През месец октомври не са налагани санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда.

Общо събраната сума през месец октомври от РИОСВ-Русе издадени и влезли в сила наказателни постановления на физически и юридически лица е 2 300 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 203 717, 85 лв. От НАП са събрани  4 063, 08 лв. по издадени наказателни постановления и 565, 08 лв. – по санкции.

От получените суми през месец септември, на общините през месец октомври са преведени 4 531, 66 лв., като най-голяма сума е получила община Ситово -  2 045, 60 лв.

            През месец октомври са постъпили 3 писмени жалби. Една за нерегламентирано третиране на ИУМПС, една за дискомфорт от шум, по която предстои проверка и една за начина на отглеждане на пилета - препратена на ОДБХ – Силистра, за предприемане на действия по компетентност. Жалбата, касаеща нерегламентирано третиране на отпадъци е неоснователна. За площадката е издадено разрешение за дейности с отпадъци. Проверката е извършена в присъствие на жалбоподателя.

            За периода 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г. са постъпили общо 75 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ - Русе, от които около 85 % от сигналите са за неприятни и задушливи миризми в градовете Русе и Разград. Останалите 15 % са за птици в безпомощно състояние, оцветени сини води в р. Русенски Лом, нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци, и наднормен шум от действащи предприятия.

Три от сигналите са препратени по компетентност; 17 са основателни; 53 са неоснователни. По два от сигналите предстоят провреки през месец ноември.

За един и същи проблем са подадени 68 сигнала.

Горецитираните сигнали са получени през вечерните и нощни часове на определени дни през месеца.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

            Акценти в работата през месец октомври бяха: изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2018 г., проверки по дадени предписания, проверка на площадка, предназначена за изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци в гр. Силистра, изготвяне на уведомителни  писма до мебелни фирми за необходимостта, образуваните от дейността отпадъци да бъдат предавани на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, проверки на фирми за търговия с дрехи втора употреба, отговори по четири парламентарни питания. 

           

            Превантивен контрол

През отчетния период в 2 от текущите процедури по ОВОС от компетенциите на РИОСВ-Русе са извършени следните стъпки, след положителни оценки на качеството на ДОВОС на:

-          инвестиционно предложение  „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „ЗЛАТЕН ДОЛ“, Участък II и Участък III в землищeто на гр. Сеново, община Ветово, област Русе, възложителят е депозирал уведомително писмо за датата, мястото и часа за провеждане на срещите за обществено обсъждане, като е приложил писмени доказателства за това, съобразени с изискванията на чл.17, ал.1, т.2 от Наредбата за ОВОС.

-          инвестиционно предложение „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово, област Русе, възложителят е депозирал уведомително писмо за датата, мястото и часа за провеждане на срещите за обществено обсъждане, като е приложил писмени доказателства за това, съобразени с изискванията на чл.17, ал.1, т.2 от Наредбата за ОВОС.

В текущи процедури по екологична оценка е внесено задание за определяне на обхват на доклада за екологична оценка на проекта на Общ устройствен план на Община Ценово, по което предстои изразяване на становище по компетентност.

              Tекущ контрол

Текущият контрол през месец октомври бе насочен към пприключване на изпълнението на годишния план, извършване на проверки във връзка с постъпили сигнали, жалби, парламентарни питания и указания от Инспектората към МОСВ.       

-          Проверки по сигнали и жалби на граждани: 12

-          Емисионен контрол на организирани източници на емисии – 2 бр.

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  18 планови и 24 извънпланови;

-          Проверки във връзка с правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 9 планови пробонабирания и 2 извънредни;

-          Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 4, от които 1 брой за бедстващ екземпляр, 2 броя по издадени в предходни години Решения по ОС, 1 брой на вековно дърво.

-          Проверки по Закона за защитените територии – 1 планова и 31 проверки на ПР „Сребърна”.

            Засилен последващ контрол 

            Всички предписания са изпълнени в поставените срокове. Извършени са извънредни проверки по предписания за почистване на замърсени с отпадъци терени. Изпратени са писма до всички мебелни фирми за представяне на договори с лица, на които се предават производствените отпадъци. Всички оператори на центрове за разкомплектоване на ИУМПС са информирани за настъпилите промени в чл. 17, ал. 2 от Наредбата за ИУМПС.

            Извършен е последващ контрол за почистване на замърсените терени в населените места във Ветово, гр. Исперих и с. Вазово. Внесени са работни листи за класификация на отпадъци, както и доклади от основно охарактеризиране. Изпълнени са задължения за внасяне на продуктови такси по ЗУО.

            Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец октомври на 2018 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг в гр. Русе отчетоха 12 денонощия с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Превишенията са в диапазона от 1,1 до 1,8 пъти над ПДК за ФПЧ10  от 50 мг/м3, като те се дължат на стартиралия в началото на месеца отоплителен сезон с използване на твърди горива от населението, съчетано с лоши метеорологични условия в периода – безветрие и липса на валежи. Друга причина са продължаващите ремонти на централните пътни артерии в гр. Русе и недостатъчното почистване на ремонтираните участъци от напрупани по тях прахообразни отпадъци. За проблема е уведомен писмено кмета на Община Русе за предприемане на необходимите действия, посочени в актуализираната програма за КАВ на общината. В гр. Силистра пунктът за мониторинг не е отчел дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен. През месеца данните за нивата на фенол, толуен, ксилен, орто и пара крезоли, бензен и нафтален, отчетени от собствения пункт за мониторинг на площадката на „Монтюпе” ЕООД не показват превишения на СЧН и СДН по тези замърсители.

През месец октомври броят на сигналите от гр. Русе и гр. Разград  значително е намалял, което е вследствие на предприетите от страна на РИОСВ-Русе действия (предписания и административно-наказателни мерки) към основните източници на неприятни миризми – „Монтюпе” ЕООД и „Биовет” АД, площадка гр. Разград.

През отчетния период са извършени 11 планови проверки. Експерти от направлението са участвали в четири проверки по условия в издадени КР, както и в 4 броя екипни проверки по компоненти и фактори на околната среда. Извънредните проверки са 6, като 2 са по получени сигнали за наличие на неприятни миризми в гр. Русе и гр. Силистра, 2 - по изпълнение на предписания и две са участия в ДПК на обекти с организирани източници на вредни емисии.

Извършен е планов емисионен контрол на два обекта с организирани източници на вредни емисии: „Монтюпе“ ЕООД и „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД. Резултатите не отчитат превишения на НДЕ по показатели: общ органичен въглерод серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и прах.

На оператор, експлоатиращ хладилни и климатични системи, съдържащи флуорирани парникови газове е съставен акт за установяване на административно нарушение - за непредставяне на годишен отчет за 2018 г. за състоянието на системите.

Общо са дадени 13 броя предписания.

Шум

През периода е извършена една извънредна проверка по 3 самостоятелни сигнала за един и същи проблем, препратени от РЗИ-Русе. Оплакванията са за наднормен шум от фирма за чорапив „Ню Сейлс“ ЕООД, гр. Русе. Не са извършвани измервания. Дадени са две предписания.

В РИОСВ – Русе са получени три доклада за проведени СПИ на нивата на шум. Анализът на данните от протоколите от изпитване не показва превишение над граничните нива на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г.

Води

            През месец октомври 2018  г. са извършени общо 24 контролни проверки на 20 обекта, включително и 11 бр. пробонабирания.

       - 12 планови проверки на 10 обекта, вкл. и контролни пробонабирания („Шато Данубия” АД, „Маклер комерс” ЕООД,  Колектор „България”, ГПСОВ-Русе, „Булдекс” ООД, „Винарски съюз” АД, РПСОВ-Силистра, „Екопродукт” ЕООД, „Екогалваник” ЕООД, „Астра биоплант” ЕООД);

       - 12 извънредни проверки на 10 обекта, включително извънредни пробонабирания („Биовет” АД, „Интер ЕС 2000” ЕООД, „Екон-91“ ООД-гр. Бяла, „Дестан” ЕООД-2 бр., ГПСОВ-Разград-2 бр., „Островче” ЕООД, „Лубрика” ООД, Колектор „Трети март”, „Булдекс“ ООД, Източна промишлена зона – гр. Русе– по сигнал)

       Участие в 3 комплексни провреки по компоненти и фактори на околната среда на: „Дунарит” АД, „Боримес” ООД и „Булдекс” ООД.

       Освен горепосочените проверки, експертите са участвали в съвместна проверка на „Маклер комерс” ЕООД с представители на БДДР-Плевен на основание изготвен доклад на Инспектората към МОСВ..

      По две запитвания на народни представители е взето участие в проверки на животновъдни обекти в с. Караманово, община Ценово и на „Авалон индъстри”АД-с. Ряхово, община Сливо поле. 

        Участие е взето и в 4 проверки по изпълнение на условия в Комплексни разрешителни на: „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД, „Екон-91“ ООД, „Астра биоплант“ ЕООД и „Керос България“ АД .

       Експерт от направлението е участвал в една ДПК на обект с издеадено разрешително за водовземане.

        На операторите са дадени общо 11 предписания.

       През отчетния период са съставени 2 Акта за установяване на административно нарушение /АУАН/:

 - на „Биовет“ АД, съгласно чл. 200 от Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 67/1999 г.) и чл. 125 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.).

       Не са издавани Заповеди и Наказателни постановления, съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС.

        Сигнали и жалби:

     1. Във връзка с постъпили в РИОСВ – Русе жалби, придружени с подписка, от служители на „БТБ България“ АД за наличие на неприятни миризми в гр. Русе, ИПЗ (с вх. № С-506/13.09.2018 г. и от 03.10.2018 г.), е извършена проверка на 09.10.2018 г. на площадките на „Изома-Русе“ ЕООД и „Лубрика“ ООД. С участието на представител на „ВиК“ ООД, гр. Русе, е уточнено трасето на канализационната мрежа в района на „БТБ България“ АД. В момента на проверката няма наличие на миризма в района и е уговорено да бъде осъществен контрол, съвместно с ВиК-оператора на канализационната мрежа при подаване на сигнал от страна на жалбоподателя при ново разпространение на миризма.

            На 26.10.2018 г. е получен в РИОСВ-Русе сигнал от „БТБ България“ АД за усетена миризма на нефтопродукти в района на предприятието. Направен е обход на площадката на „Изома-Русе“ ЕООД (собственик на площадковата канализация), съвместно с представител на „ВиК“ ООД, гр. Русе. Констатирано е наличие на силна миризма на нефтопродукти в последна ревизионна шахта от площадковата канализация, преди заустване в градската канализационна мрежа. Същата миризма е налична и в сградата на шивашкото предприятие. Отворени и проверени са всички ревизионна шахти, в близост до фирмите, извършващи производствена дейност на площадката на „Изома-Русе“ ЕООД. Установено е, че потокът отпадъчни води е без миризма. Проверена е и ревизионната шахта на „Лубрика“ ООД, преди отвеждане на отпадъчните води на дружеството в канализационната мрежа на гр. Русе, в която също не е усетена миризма.

      Изискано е от управителя на „ВиК“ ООД - Русе да представи в РИОСВ-Русе информация за сключени Договори за включване в градската канализационна мрежа на отпадъчни води, формирани от обекти, разположени на площадката на „Изома Русе” ЕООД и да се уточнят потоците отпадъчни води, които се отвеждат в последна ревизионна шахта от площадката на „Изома Русе” ЕООД и се заустват в канализационната мрежа на града.

      2. В РИОСВ-Русе, по телефона е подаден сигнал за изтичане на оцветени води от Колектор „Трети март“ в р. Русенски Лом. Направен е оглед на заустването на колектора, където е констатирано изпускане на отпадъчни води с бледосин цвят. Съвместно с представители на „ВиК“ ООД, Русе, оператор на градската канализационна система, е проверена последна ревизионна шахта на „Фазан‘ АД (предприятие за производство на чорапи), където не е установен отток на отпадъчни води. Направен е оглед на производствената площадка на „Оргахим Резинс“ АД, както и на ЛПСОВ и последна ревизионна шахта, преди заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа. Не е констатирано замърсяване (без оцветяване и миризма) на отпадъчните води на дружеството както и на отпадъчните води в канализацията по бул. „Трети март“.

       Във връзка с направените предложения в Доклад на Инспектората към МОСВ, е извършена извънредна съвместна проверка с БДДР – Плевен на млекопреработвателно предприятие, собственост на „Маклер комерс” ЕООД, находящо се в с. Брестовене, община Завет. Проверени са всички условия, заложени в действащото Разрешително за заустване, издадено на дружеството, в това число: състоянието и проводимостта на водното тяло и заустващите съоръжения. Съставен е съвместен с БДДР-Плевен контативен протокол, с който на дружеството са дадени задължителни предписания, със срок за изпълнение.

        За резултата от проверката е изготвен съвместен с БДДР – Плевен Доклад до МОСВ и Инспектората на МОСВ, съобразно компетенциите на РИОСВ- Русе, касаещи експлоатацията на обекта и констатираните през контролирания период нарушения на Закона за опазване на околната среда.

       След анализиране на фактическата обстановка на обекта, при така разрешеното заустване на производствени отпадъчни води във водоприемника – дере, местен водослив,  в Доклада са направени предложения от страна на РИОСВ, с оглед предотвратяване на риска от вредно изменение на почвата и преустановяване разнасянето на неприятни миризми;

        Освен изпълнението на годишния план и проверки по жалби и сигнали, през месец октомври приоритетите в направлението са били следните:

 1. Участие в съвместна проверка и изготвяне на Доклад до Инспектората на МОСВ, съвместно с БДДР – Плевен, във връзка с проблеми при експлоатацията на „Маклер Комерс“ ЕООД.

      2.  Попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

 

Почви

            През месец октомври експертът от направление „почви” е извършил 13 проверки, от които:

            - 4 броя планови проверки - проверени са кариери, собственост на „Скални материали” АД: кариера „Топчии край реката”, кариера „Батин канарите”, рудник „Вапцаров”, рудник „Изгорелица”.

            Във връзка с подготовка на отговор на депутатско питане, относно формиране на отпадъчни води и начина на третиране от животновъдни обекти, намиращи се на територията на село Караманово, Община Ценово, са проверени следните животновъдни обекти:

-свинеферма, собственост на „Вардмекс” ООД;

-кравеферма, собственост на „ППК старт 93”;

-ЗП Марин Анчев- кравеферма;

-ЗП Ана Асенова- кравеферма;

-ЗП Яница Иванова-кравеферма;

-ЗП Тодор Тодоров.

            Извършен е контрол относно начина на третиране на формираните от производствената дейност отпадъчни води.  На двама животновъди са дадени предписания за изграждане на бетонови обезотточни шахти за събиране на формираните отпадъчни води.

            Извършена е една извъредна проверка на Сгуроотвал, собственост на „ТЕЦ-Русе” ЕАД във връзка с изпълнението на план график за въвеждане в експлоатация на клетка А.

            Извършена е една извъредна проверка на Община Силистра, във връзка с установяване на актуалното състояние на сепарираща инсталация, финансирана със средства от ПУДООС.

            Извършена е една извъредна проверка по изпълнение на предписание, във връзка с чистотата на населените места- село Брестовене, община Завет.

            Експертът е взел участие в една държавна приемателна комисия за брегоукрепване на река Дунав.

 

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 5 броя контролни проверки, от които 4 са планови, а 1 е извънредна, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през октомври са 31.

Една от проверките е по сигнал за намерен мъртъв екземпляр от вида червеногръдка (Erithacus rubecula). Птицата е предоставена за препариране в Регионален исторически музей – гр. Русе.

Издадени са 3 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е една планова проверка на вековен летен дъб в гр. Силистра, община Силистра. Дървото е в добро биологично състояние.

През месец октомври, експерти на РИОСВ-Русе са взели участие в мониторинга на кафява мечка (Ursus arctos), който се проведе в землищата на градовете Велинград, Смолян и Девин. Взетите проби (косми и екскременти) ще бъдат подложени на ДНК изследване.

Извършени са 2 планови проверки по поставени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе решения по Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитени зони. Едната е за ИП с предмет „Газопровод Русе-Гюргево (междусистемна връзка България-Румъния), която ще бъде изградена на територията на Република България”. Обектът е реализиран и въведен в експлоатация. Другата проверка е за ПУП-ИПЗ, предвиждащ обединяване на два имота, чрез промяна на предназначението на земеделска земя и изграждане на две двуетажни сгради с офисно, търговско и производствено предназначение. Обектът не е реализиран и решението  е загубило правно действие.

Защитени територии

През отчетния период e проведена комисия за оценка на състоянието на колонията на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), с цел определяне на необходимите поддържащи и възстановителни мерки, коите следва да бъдат предприети. Взето е решение и е изградена нова наколна платформа в гнездилището.

През периода е възстановена и наблюдателната кула, част от туристическата инфраструктура на ПР „Сребърна”.

Извършена е една планова проверка на Резерват „Бели Лом”. Не са установени нарушения в режима на дейности на защитената територия.

 

Отпадъци

През месец октомври  са извършени 18 бр.  планови проверки и 24 бр.  извънредни, от които 5 бр. - по предписания, 7 бр. -  по сигнали, 7 бр. - по писмо на МОСВ и 5 бр. – по подадени заявления. Дадени са 34 бр. задължителни предписания. Приоритетно през месец октомври проверките са били на подизпълните на организациите по оползотворяване на отработени масла, вносители на акумулатори и мебелни фирми.

През отчетния период  не са съставени АУАН. Няма издадени НП.

            През периода са изготвени и изпратени:

 • Справка за издадени регистрационни и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците в ИАОС;
 • Ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;
 • Справка за фирми, извършващи търговия с дрехи втора употреба в МОСВ;
 • Тримесечна справка за масово-разпространени отпадъци – ИУЕЕО в МОСВ
 • Информация относно дейността на обекти, въвеждащи на територията на Р. България дрехи втора употреба;
 • Информация по изпълнение на план-програма по привеждане в съотвтствие с изискванията на Наредба № 6 на сгуроогвал на „Топлофикация – Русе“ ЕАД

            Извършени  са две екипни проверки с водещи експерти от  направлението - на „Дунарит“ АД – Русе и „Спарки“ АД - Русе.

            През отчетния период по писмо на МОСВ са извършени 7 проверки на фирми, третиращи текстилни отпадъци /извършващи търговия с дрехи втора употреба/.

            Във връзка с играждане на „Инсталация за сепариране на битови отпадъци“ на територията на гр. Силистра, е извършена проверка на място на строежа и по документи, при която са установени несъответствия, за които е поискана допълнителна информация.

Експерти от направлението са участвали:

- в комисия за приемане на извършени дейности по изграждане на инсталация за третиране на битови отпадъци на РСУО – Бяла, финансирани от ПУДООС;

            - в проверки по изпълнение на условия в комплексни разрешителни на два оператора: „Керос България” EАД, „Екон – 91” ООД, „Астра биоплант” ЕООД и „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД;

            - в 5 комисии по приемане на ивършените дейности по проекти  „За чиста околна среда“, финансирани от ПУДООС;

            - в комисия за примане на извършени работи по биологична рекултивация на депо за битови отпадъци – Разград.

            През периода 01-31.10 2018 г. в РИОСВ – Русе са постъпили една писмена жалба и 6 сигнала за нерегламентирано третиране на отпадъци.

            По жалбата и сигналите са извършени проверки на място. Три от сигналите са основателни. Един от сигналит е свързан с извършване на автосервизна дейност и засяга проблеми от компетентността и на други институции. Дадени са предписания са привеждане в съответствие с изискванията на ЗУО, които са изпълнени в срок. Жалбата, касаеща нерегламентирани дейности с ИУМПС в с. Червена вода, община Русе е неоснователна.

            По сигнал от м. септември са извършени 2 проверки на фирми за производство на матраци. Сигналът е неоснователен. Не е констатирано изгаряне на отпадъци.

            Предстои извършване на проверка по сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от шивашка фирма в гр. Русе.

Химикали 

            През отчетния период експертите от направление „химикали” са взели участие в една съвместна планова проверка на производствен обект („Дунарит“ АД), който в дейността си използва опасни химични вещества. Не са констатирани нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовата нормативна уредба. Спазени са изискванията за съдържание на необходимата информация в информационните листи за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси и произведените продукти, съгласно разпоредбите на Регламент 1907/2006  (REACH). На проверявания обект са дадени две предписания по фактор „Опасни химични вещества и смеси“.

Експерт от направлението е са взел участие в четири проверки на оператори по изпълнение условията, заложени в Комплексно разрешително.

Издадено е едно становище по фактор ОХВС на заявление за издаване на КР.

 

ОВОС и ЕО

През месец октомври не са осъществявани проверки във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2018 г.

През отчетния период е извършена 1 извънредна проверка на място на „Монтюпе“ ЕООД за изпълнение на дадени предписания в предходен период:

-          предписание № 1. за монтиране на 21 покривни охладители в Хале 1 и Хале 3 на Завода за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав. Констатирано е изпълнението му в определения обхват и срок;

-          предписание № 2 относно монтиране на инсталация за гореща полимеризация в Регенерация 1. Отчетено е, че даденото предписание е изпълнено в поставения срок;

-          предписание № 3 за увеличаване дебита на засмукване на газове от сърцарни машини 1, 2, 3, 4 и 7 в Хале 1, е прието като изпълнено в определения обхват и срок.

-          предписание № 6 за представяне на идеен проект за изграждане на 3 броя биофилтри на площадката на „Монтюпе“ ЕООД е прието за изпълнено в необходимия обхват и срок, тъй като след преглед е установено, че същият е разработен в съответствие с програмата за Модернизация на аспирацията и вентилацията в завода.

Комплексни разрешителни

            През месец октомври са извършени 4 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на: „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, гр. Русе; „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле; „Екон 91“ ООД, гр. Русе; „Керос България“ АД, гр. Русе. Не са дадени  предписания.      Не са констатирани нарушения на нормативната уредба.

            Изготвени са две становища по представени заявления за издаване на комплексни разрешителни на оператори.

            През месец октомври операторът „Метал“ ЕООД – гр. Лозница е внесъл в РИОСВ- Русе план за закриване на дейността на дружеството съгласно изискванията на условие 16 от действащото комплексно разрешително /КР/. Извършена е проверка. Съгласно утвърдената процедура предстои  прекратяване на действието на КР от ИАОС.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

            През периода са извършени 4 комплексни проверки, които съответстват на 10  планови проверки по компоненти и фактори на околната среда: „Булдекс“ ООД (въздух и води), „Боримес” ООД (въздух и води), „Органик ленд корпорейшън” ООД (въздух и отпадъци), „Дунарит“ АД (въздух, отпадъци, води и химикали).

При проверките на операторите са дадени общо 18 предписания, които са изпълнени в срок.

Съставен е един АУАН за констатирано нарушение на ЗЧАВ на „Боримес” ООД.

             По постъпило в РИОСВ – Русе питане от депутати от 44-то Народно събрание , относно дейността на дружество за производство на сухи строителни смеси в с. Ряхово, Община Сливо поле е извършена комплексна проверка на оператора. Не са установени нарушения на екологичното законодателство, за което е изготвен обстоен писмен отговор до МОСВ.

            По сигнал за разпространение на специфична органична миризма в западните жилищни квартали на гр. Русе през октомври е извършена комплексна проверка на предприятие за производство на бои и лакове, намиращо се  в Западна промишлена зона. При проверката не са констатирани нарушения на законодателството по компонентите и факторите на околната среда и изпускане на миризми извън работната площадка.

 

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на четири предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са пет предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

Изготвено е вътрешно експертно становище по представено Задание за ЕО на ОУП на Община Ценово и за УИП на ЗММ „Стомана“ АД, гр. Силистра.

АУАН, НП и ПАМ

 1. „Биовет” АД, гр. Пещера, АУАН №0002422/08.10.2018 г. – дружеството е допуснало нарушение на индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите;

2. „Боримес” ООД, гр. Русе, АУАН № 02392/24.10.2018 г. – дружеството не е изготвило годишен отчет за флуоросъдържащи газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

3. „Биовет” АД, гр. Пещера, АУАН № 0002423/29.10.2018 г. – дружеството не е изпълнило Условие 10.1.1.2.1 - притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2. в нарушение на Закона за опазване на околната среда.

Няма издадени Наказателни постановления

Няма изадени ПАМ

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

Във връзка с наближаване на отоплителния сезон са изпратени писма до мебелни фирми, потенциални източници на нерегламентирано третиране на отпадъци.

Извършен е контрол на площадка, предназначена за изграждане на сепарираща инсталация на битови отпадъци вгр. Силистра. Строително-монтажните дейности са приети с комисия, за което са съставени 4 протокола в периода 2012-2014 г. Установени са несъответствия между протоколи на ПУДООС и фактическата състояние на площадката.

С предприетите от страна на РИОСВ действия към операторите „Монтюпе” ЕООД и „Биовет” АД през месеца сигналите за разпространение на неприятни миризми значително са намалели спрямо предходните два месеца.

Операторът „Метал” ЕООД е взел решение за прекратяване на дейността, попадаща в Приложение № 4 от ЗООС, с което действащото комплексно разрешително ще бъде отменено и ще се преустановят оплакванията на жителите на гр. Лозница срещу дейността на фирмата.

В резултат на проверките по изпълнение на дадените предписания, са почистени замърсени терени в гр. Ветово, гр. Исперих и с. Вазово, община Исперих.

            Продължава изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Бяла – приета е Първа клетка за депониране на отпадъци.

            Предприети са действия за предотвратяване на бъдещи нерегламентирани замърсявания на околната среда в град Русе.

 

Санкционираните през месец септември оператори на ГПСОВ-Разград и млекопреработвателно предприятие в с. Искра, община Ситово са предприели корегиращи действия по пречиствателните съоръжения. След повторно пробонабиране по тяхна молба, е установено, че замърсяването е преустановено.

санк

Бизнеса

През месец октомври 2018 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, както следва:

 • 111 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 10 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:

- 6 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС;

- 1 указателно писмо за задължителна процедура по ОВОС;

- 3 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

 • 3 указателни писма за самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 22 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.: 9 писма до възложители за представяне на допълнителна информация; 2 писма за консултация с БДДР; 6 писма за консултация с РЗИ; 1 писмо за консултация с ОДБХ; 2 писма до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС; 2 писма до МОСВ за валидиране на актуализирано Уведомление за класификация на предприятие с нисък рисков потенциал;
 • 44 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОС”;
 • 6 решения за преценяване на необходимостта от ЕО, с разпоредителна част „да не се извършва ЕОˮ;
 • 2 решения за прекратяване на процедури по Глава Шеста от ЗООС, поради непредставяне на изисканата информация в определения срок.
 • 3 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”;
 • 32 писма отговори до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

            През отчетния период са издадени:

- 6 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци  и 2 за третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  3 разрешителен документ за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

            Заверени са 14 бр. отчетни книги за отпадъци на 7 фирми, утвърдени са 31 работни листи на 2 фирми.

            През месец октомври е взето участие в 4 ДПК за приемане на строежи на следните обекти: „Подпорна стена“ в с. Пиргово, община Иваново; „Силозно стопанство, фуражна кухня и обслужващи сгради и съоръжения“ в с. Киченица, община Разград; „Помпена стнация с 10 бр открити резервоари и два броя тръбни кладенци за добив на подземни води с цел напояване на земеделски земи в гр. Русе; „Обособяване на отделен вход/пътна връзка/ към съществуваща бензиностанция и газстанция, с. Осенец, община Разград“.

Обществеността

В изпълнение на времевия график на проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г. на РИОСВ-Русе, през месец октомври е сключен договор с изпълнител за дейността „Изготвяне на тръжни документации и провеждане на обществени поръчки”. От страна на членовете на ЕУП е разработена техническа спецификация за Дейност 3 „Обследване на проектните площи с цел идентифициране на конкретните мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на местообитание 91E0* и 91F0 в защитена зона „Сребърна“.Възложено е изготвянето на документацията за обществената поръчка с горецитирания предмет. Предстои провеждането на тръжни процедури.

Проведена е встъпителна пресконференция в град Силистра, с цел запознаване на медиите и обществеността с проекта, който се реализира на територията на ПР „Сребърна” -цели и очаквани резултати от неговото изпълнение. В рамките на събитието, от страна на РИОСВ-Русе, бяха оповестни и резултатите от проведения национален конкурс за лого на Биосферен парк „Сребърна”. Трите предложения, които са отличени и наградени от Регионалната инспекция бяха официално предоставени на представител на община Силистра с предложение за свикване на консултативния съвет към биосферния парк за обсъждане на предоставените лога и избор на едно от тях, което да бъде част от  търговската марка.

            Над 300 гости са посетили биосферен парк „Сребърна“ за събитието Srebarna Trail Run на 7 октомври. То е част от инициативите, посветени на 70-годишнината от обявяването на Сребърна за защитена територия.

            В спортното събитие са участвали 210 бегачи, включително деца в дистанциите 3, 7, 13 и 21 км. Голяма част от трасетата преминаваха през защитена местност „Пеликаните“ и землищата на селата Сребърна и Ветрен, което изпълни първоначалния замисъл – да се съчетаят здравословният начин на живот с познавателния туризъм и вдъхновението от природата.

            По време на двудневния празник на територията на поддържан резерват „Сребърна“ са проведени и съпътстващи събития: беседи с орнитолог по еко-пътеките, интерактивната игра „Открий легендата“ и пленер на открито. С детските рисунки бе подредена временна изложба.

            Във връзка с процедури по Глава Шеста от ЗООС и въпроси, свързани с оползотворяване на отпадъците, в сградата на РИОСВ-Русе е проведена работна среща с представители на „Амилум България“ ЕАД – Разград.

            По повод на постъпили сигнали за неприятни миризми в гр. Разград, в сградата на РИОСВ-Русе през месеца е проведена работна среща с представители на община Разград, „Биовет“ АД и ГПСОВ – Разград. Обсъдени са съществуващите проблеми, констатациите от проверките, задълженията на операторите и мерките, които ще предприемат. 

            Извършени са 10 проверки по проекти, финансирани от ПУДООС по кампанията „Чиста околна среда 2018 г.“

 

 


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе

за месец септември 2018 г.

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец септември 2018 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 80 проверки, в т.ч. планови 24 бр. и извънредни 56 бр. Броят на проверените обекти е 67. В рамките на осъществения контрол са дадени 37 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 3 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 2 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на  51 500 (петдесет и една хиляди и петстотин) лв.  

През месец септември по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда са наложени 3 санкции и една е отменена. Наложени са санкции на: „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, гр. Разград, ГПСОВ – Разград в размер на 67035 лв.; „Пилко” ЕООД, гр. Разград в размер на 120 лв. и на „Биовет” АД, гр. Разград в размер на 88191 лв. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в съответните разрешителни документи по Закона за водите. Отменена е предходна санкция на „Биовет” АД, гр. Разград в размер на 785 лв.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 105 200 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 5 664, 58  лв. От НАП са събрани  4 063, 08 лв. по издадени наказателни постановления.

От получените суми през месец август, на общините през месец септември са преведени 5 442, 40 лв., като най-голяма сума е получила община Ситово -  4 091,20 лв.

През месец септември са постъпили 2 писмени жалби. Една от тях е за замърсяване на   въздуха от използване на епоксидна смола в гаражна клетка до жилищен блок в гр. Русе. Извършена е проверка на място. Жалбата е изпратена по компетентност на община Русе.  Втората жалба е за замърсяване на терен със строителни отпадъци в гр. Борово, област Русе. Препратена е по компетентност до община Борово. 

 За периода 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г. са постъпили общо 210 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. От тях около 95 % са за неприятни, задушливи миризми в градовете Русе и Разград. Останалата част от сигналите са за намерени птици в безпомощно състояние, запалено бивше сметище, пяла пяна в река Дунав-участък край гр. Русе, миризми на нефтопродукти в гр. Силистра, запалени отпадъци от производството на предприятие в с. Батишница, община Две могили.

 По всички сигнали са предприети действия, като са извършени 24 проверки. Основателните сигнали са 149, неоснователните – 48, препратените по компетентост - 9. По четири от постъпилите сигнали предстои извършване на проверки през месец октомври.

 За неприятни миризми на бакелит в гр. Русе са подадени 163 сигнала.

           Общо сигналите са били в следните направления:

-          Неприятни миризми на бакелит, кабели и изгоряла гума в гр. Русе

-          Остри миризми на химия и антибиотици в гр. Разград

-          Птици в безпомощно състояние

-          Запалено бивше селско сметище в с. Голямо Враново, община Сливо поле

-          Бяла пяна в река Дунав – участък гр. Русе

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Акценти в работата през месец септември бяха: изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2018 г., проверки по дадени предписания, разпореждания с животни в безпомощно състояние (земноводни, птици, бозайници), както и участие в проверки по заповед на областния управител на област Русе за обследване и контрол на потенциално опасните обекти на територията на областта.

Основно през месеца бе работено по постъпилите в РИОСВ – Русе сигнали на жители на градовете Русе и Разград за разпространение на неприятни миризми, част от които са подавани и на „зеления телефон” в МОСВ. Съответно са извършени проверки и са изготвени отговори до сигналоподателите.

 Превантивен контрол

Към настоящия момент са налице 3 текущи процедури по ОВОС в комптенциите на РИОСВ-Русе. По две от процуедурите през месец септември е извършено следното:

- издадено е становище за оценка качество на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово, област Русеˮ.  След проведени консултации със специализирани институции – РЗИ-Русе и РИМ-Русе, докладът по ОВОС е оценен с положителна оценка по смисъла на чл. 14, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, като са дадени указания за организиране и провеждане на обществено обсъждане на доклада за ОВОС и приложенията към него

- издадено е становище за оценка качество на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „ЗЛАТЕН ДОЛ“, Участък II и Участък III в землищeто на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русеˮ. След проведени консултации със специализирани институции – РЗИ-Русе и РИМ-Русе, докладът по ОВОС е оценен с положителна оценка качеството по смисъла на чл. 14, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, като са дадени указания за организиране и провеждане на обществено обсъждане на доклада за ОВОС и приложенията към него;

В текущи процедури по екологична оценка са извършени следните процедурни стъпки:

- изразено е становище по внесено задание за определяне на обхват на доклада за екологична оценка във връзка с текущата процедура по екологична оценка на проекта на Общ устройствен план на Община Исперих.

- изразено е становище с бележки и препоръки по представено задание за определяне на обхват на доклада за екологична оценка на проекта на Общ устройствен план на Община Русе.

Tекущ контрол

За резултати от извършен физико-химичен анализ на проби отпадъчни води с отклонения/превишения на нормите по следените показатели, заложени в съответните разрешителни документи, спрямо четири оператори от Разград са предприети административно-наказателни действия по чл. 69 от ЗООС. Изискани са план-програми с конкретни коригиращи мерки.

-          Проверки по сигнали и жалби на граждани: 21

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  11 планови и 7 извънпланови;

-          Проверки във връзка с правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 9 извънредни, 1 от които е комплексна по компоненти и фактори;

-          Проверки по Закона за лечебните растения: на администрации – 3 планови;

-          Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 7 извънредни, от които 5 са за бедстващи екземпляри, 1 - на лице, размножаващо видове по чл. 70 от ЗБР, 1 - във връзка с постъпило в РИОСВ-Русе, заявление за почистване от дървесна и храстовидна растителност в поземлени имоти в землището на с. Щръклево, община Иваново;

-          Проверки по Закона за защитените територии – 30 планови и 1 извънредна проверка на ПР „Сребърна”.

            Засилен последващ контрол 

            Всички предписания са изпълнени в поставените срокове.

            Извършен е последващ контрол за почистване на замърсените терени в населените места.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месец септември на 2018 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг в гр. Силистра, не показват дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. В гр. Русе, в края на месец септември са отчетени два дни с превишения на нивата на ФПЧ10, като една от основните причини е трансграничен пренос на прах от Р Румъния, както и непочистени улични платна и тротоари след ремонт в гр. Русе. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен. През месеца данните за нивата на фенол, толуен, ксилен, орто и пара крезоли, бензен и нафтален отчетени от собствения пункт за мониторинг на площадката на „Монтюпе” ЕООД не показват превишения на СЧН и СДН по тези замърсители.

Въпреки това през много от дните на месеца, основно в вечерните и сутрешните часове, в РИОСВ-Русе са постъпили много сигнали от жители на град Русе за разпространение на миризма на бакелит. При извършените проверки на дейността на „Монтюпе” ЕООД е констатирано неорганизирано изпускане на вредни емисии от работната среда, водещо до разпространението им към град Русе при източни ветрове. За тази констатация предстои предприемане на административно-наказателни действия спрямо дружеството.

В началото на септември на площадката на АИС „Възраждане” в гр. Русе е монтирана апаратура за пробонабиране на миризми, с последващ органолептичен и химичен анализ. Тъй като, след пробонабиране, при наличие на миризми, пробите следва да се изпратят до 30 часа в лаборатория в Р Италия.

В началото на месеца са постъпили и сигнали от жители на град Разград за разпространение на неприятни миризми на сероводород в града. Наличието на високи нива на сероводород в атмосферния въздух на град Разград е потвърдено и от резултатите от извършените измервания на КАВ от Мобилната станция на РЛ-Русе. В няколко дни в началото на месец септември за отчетени превишения на максималната еднократна концентрация на сероводород – 0.005 мг/м3, както и на средно денонощната концентрация – 0.003 мг/м3. Като най-вероятен източник на разпространението на неприятни миризми в град Разград се явява неправилно функциониращите пречиствателни станции (ГПСОВ - Разград и ПСОВ към „Биовет” АД, клон Разград), намиращи се в Западната промишлена зона. Това е потвърдено и от анализа на пробите отпадъчни води, взети от изхода на двете ПСОВ, като за превишенията на ИЕО, определени в разрешителните, на операторите за наложени текущи месечни санкции.

През отчетния период не са извършвани планови проверки, но експерти от направлението са участвали в две проверки по условия в издадени КР. Извънредните проверки са 7, като 6 са  по получени сигнали за наличие на неприятни миризми в гр. Русе и 1 по изпълнение на предписания. Дружеството е изпълнило предписанията, дадени при предходна проверка по сигнал. По сигнал е извършена и проверка на асфалтова база в кв. „Средна Кула“ на гр. Русе. Не са констатирани нарушения.

Извършен е планов емисионен контрол на обект с организирани източници на вредни емисии („Монтюпе“ ЕООД). Резултатите не отчитат превишения на НДЕ по показатели: общ органичен въглерод серен диоксид и прах.

Общо са дадени 4 броя предписания.

Шум

През периода не са извършвани контролни проверки по фактор „Шум“. Не са постъпвали жалби и сигнали за наднормен шум в околната среда.

В РИОСВ – Русе са получени два доклада за проведени СПИ на нивата на шум. Анализът на данните от протоколите от изпитване не показва превишение над граничните нива на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г.

Изготвени са вътрешни становища по фактор „Шум“ по Глава шеста от ЗООС за инвестиционни предложения – кариери за добив на каолинова руда - находища „Блян“ и „Златен дол“ на фирма „Ватия кварц“ ООД.

Води

През месец септември 2018  г. са извършени 9 извънредни контролни проверки на 7 обекта. Не са извършвани контролни проверки с пробонабирания на отпадъчни води.  („Амилум България“ ЕАД, „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД - ГПСОВ-Разград-2 бр., „Биовет” АД-2 бр., „Пилко” ЕООД, с. Кривня – поречие на р. Бели лом, „Българска хлебна мая” ЕООД, „Оргахим” АД).

       Взето е участие в две провреки по изпълнение на условия в Комплексни разрешителни – на „Биовет” АД и „Свинекомплекс Юделник“ ООД.

       На операторите са дадени общо 7 предписания.

       През отчетния период са съставени два Акта за установяване на административно нарушение (АУАН) на:

 - „Дуло Алфа“ ООД, съгласно чл. 200 от Закона за водите;

 - „Амилум България“ ЕАД, съгласно разпоредбите на чл. 125 от Закона за опазване на околната среда и НП в размер на 50 000 лв.

       Издадени са: една заповед за отмяна на текуща месечна санкция на „Биовет“ АД в размер на 785,00 лв. и три наказателни постановления, съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС за налагане на текущи месечни станции на „Биовет“ АД, „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД - ГПСОВ-Разград и „Пилко“ ЕООД - Разград.

       През месеца експертите са работили по следните постъпили сигнали:

     1. За наличие на неприятни миризми в гр. Разград са извършени 6 проверки:

 • Резултатите от пробонабиранията на изход ПСОВ на „Биовет“ АД през месец август показват, че пробите не отговарят на ИЕО, определени в КР № 10-Н1/2011г., по следните показатели: неразтворени вещества (резултат 70,0 мг/л при норма 20 мг/л), азот амониев (резултат 102 мг/л при норма 2,0 мг/л), химична потребност от кислород (резултат 1076 мг/л при норма 150 мг/л) и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (резултат 470 мг/л при норма 30 мг/л). За констатираното нарушение е издадено Наказателно постановление в размер на 88 191 лв.;
 • Резултатите от пробонабиранията на изход ГПСОВ – Разград  показват, че пробите не отговарят на ИЕО, определени в Разрешително за заустване № 13140011/02.05.2007 г. и Решение за изменение № 844/20.08.2012 г., по следните показатели: неразтворени вещества (резултат 799 мг/л при норма 35 мг/л),биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (резултат 31,0 мг/л при норма 25 мг/л) и общ фосфор (резултат 2,86 мг/л при норма 2 мг/л), за което е издадено Наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция в размер на 67 035 лв.;
 • Резултатите от пробонабиранията на изход на ПСОВ на птицекланица „Пилко“ ЕООД, преди заустване във водоприемник – „сухо дере не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Комплексно разрешително № 479-НО/2013 г. по показател: общ азот (резултат 12,6 мг/л при норма 10 мг/л) и е издадено Наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция в размер на 120 лв.;
 • Резултатите от извършения физико-химичен анализ на отпадъчните води на „Амилум България“ ЕАД – Разград, подавани за допречистване към ГПСОВ – Разград, показват отклонения/превишения на максимално допустими концентрации на вещества, по следните показатели, определени в КР: активна реакция рН (резултат 4,7 при норма 6,5-9,0) и неразтворени вещества (резултат 2232 мг/л при норма 1000 мг/л). Съставен е АУАН и е издадено Наказателно постановление в размер на 50 000 лв.

     2. По получен сигнал в РИОСВ-Русе за черни води в района на с. Кривня, община Ветово е извършена съвместна проверка с БДДР – Плевен по поречието на реката. Не е установено замърсяване на водите, както и отлагания по брега на реката.

     3. Във връзка с получен сигнал за разпространение на миризма на ацетон в гр. Русе е извършена проверка на „Оргахим“ АД. Сигналът е неоснователен.

4. Във връзка с получен сигнал за бяла пяна в река Дунав, край Русе е извършена съвместна проверка с БДДР-Плевен на „Българска хлебна мая“ ООД – Русе. На дружеството са дадени задължителни предписания – да не се изпускат непречистени отпадъчни води в р. Дунав и започване на процедура по глава шеста от ЗООС за пречиствателно съоръжение. Към момента не се извършва производствена дейност.

      През месец септември приоритетите в направлението са били следните:

      1.  Проверки по сигнали;

      2.  Попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

      3.  Кореспонденция с други институции.

 Почви

Експертът в направлението е бил координатор на една проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително на „Свинекомплекс Юделник“ ООД – с. Юделник, община Сливо поле.

Не са констатирани нарушения  на екологичното законодателство.

Изготвено е едно становище за преразглеждане на КР на „ЕДЖИ ЕМ 15” ЕООД- площадка в село Бъзън, Община Русе.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 11 контролни проверки, от които 3 са планови, а останалите 8 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през септември са 30.

            Пет от проверките са по сигнали за 5 екземпляра в безпомощно състояние. Четири отптиците са изпратени за доотглеждане и лечение в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора, като екземплярите са от вида орел рибар (Circaetus gallicus), бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида голям ястреб (Accipiter gentilis), един екземпляр от вида бухал (Bubo bubo), а един екземпляр от вида ръждив вечерник (Nyctalus noctula) е освободен в подходящ за вида район.

            Извършени са три планови проверки на администрации, имащи задължения по Закона за лечебните растения – Община Сливо поле, Община Русе и ДЛС „Дунав” за издадени позволителни за ползване на лечебни растения.

            Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

            Издадени са 4 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

            Извършена е 1 извънредна проверка във връзка с постъпило в РИОСВ-Русе, заявление за почистване от дървесна и храстовидна растителност в поземлени имоти в землището на с. Щръклево, общ. Иваново.

Защитени територии

През отчетния период освен извършените ежедневни проверки, които са 30 е извършена и една извънредна, при която е констатирано премахване на дървесна растителност, в границите на ПР „Сребърна”. Предстои установяване самоличността на лицето, което извършило нерегламентираната дейност. 

 Отпадъци

През месец септември  са извършени 11 планови проверки и 8 извънредни, от които 4 по предписания, 4 -  по сигнали. Дадени са 17 задължителни предписания. Приоритетно през месец септември проверките са били във връзка с чистотата на населените места и площадки за третиране на опасни отпадъци.

През отчетния период е съставен един АУАН. Няма издадени НП.

            През периода са изготвени и изпратени:

 • Справка за издадени регистрационни и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците в ИАОС;
 • Ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

Експерти от направлението са  участвали:

- в една ДПК във връзка с изграждане на инсталация за сортиране набитови отпадъци с възложител   „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД.

- в комисия за приемане на извършени дейности по изграждане на инсталация за третиране на отпадъци на РСУО – Бяла, финансирани от ПУДООС.

Експерти от направлението са участвали в проверки по изпълнение на условия в комплексни разрешителни на два оператора: „Биовет“ АД и „Свинекомплекс Юделник“ ООД.

            Проверени са замърсени с отпадъци терени в селата Николово, Басарбово, община Русе и Ясеновец, община Разград.      

            През отчетния период са постъпили 2 сигнала за нерегламентирано изхвърляне или третиране на отпадъци в Русе.

            Един от сигналите е препратен за предприемане на действия по компетнтност от общинска администрация Русе, по втория предстои проверка на място. Извършени са общо 7 проверки, включително и по сигнали за миризми, както и по сигнали от месец август. Установените през месец август замърсени терени в района на селата Ясеновец и Черковна в община Разград са почистени. Извършена е извънредна проверка, съвместно и по компонент въздух на автосервиз в гр. Русе по сигнали.        

Химикали 

През отчетния период не са извършвани контролни проверки свързани с изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

По постъпил сигнал за изтичане на опасна течност и разливането й по пътно платно в гр. Русе е извършена извънредна проверка на складова база за химикали. Установено е, че течността е разсол и не е опасна за околната среда. На дружеството, транспортиращо веществото е дадено предписание за осъществяване на строг вътрешен контрол при транспортиране на опасни химически вещества.

Експерт от направлението е взел участие в една комплексна проверка на оператор по изпълнение условията заложени в Комплексно разрешително.

Изготвено е едно становище по внесена допълнителна информация към инвестиционно предложение.            U

ОВОС и ЕО

През месец септември не са извършвани планови проверки, както и не е възниквала необходимост за извършване на извънредни проверки във връзка с процедури по реда на Глава шеста от ЗООС.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са внесени документи от „Монтюпе“ ЕООД в изпълнение на дадени предписания по текущ контрол от месец август 2018 г. Представен е идеен проект на вентилационната инсталация на Хале 1, 2 и 3, в т.ч изграждането на 3 броя биофилтри в границите на площадката на завода за производство на адтомобилни детайли от алуминий, Индустриален парк, гр. Русе.

Комплексни разрешителни

 През месец септември са извършени 2 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на: „Биовет” АД - гр. Разград и „Свинекомплекс Юделник“ ООД – с. Юделник, община Сливо поле. Не са давани предписания на двете дружества. За констатирани нарушения на нарушения по условие № 10 от КР на „Биовет” АД предстои съставянето на АУАН.

Изготвено е едно становище за промяна на условия в КР във връзка с промени в НДНТ.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода не са извършвани планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда.

Във връзка с постъпил сигнал за миризми на ацетон в гр. Русе е извършена една извънредна комплексна проверка на „Оргахим“ АД – Русе. Не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверените компоненти и фактори.

 СЕВЕЗО

Комисията по чл.157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с нисък рисков потенциал на териториите на Област Русе и Област Разград. Дадени са три предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

Експертите са взели участие в 14 проверки, съгласно Заповед № 1-95-00-215/ 19.04.2018 г. на Областния управител на Област Русе, за обследване и контрол на потенциално опасните обекти на територията на Област Русе. От поверените обекти, съгласно Заповед № 1-95-00-215/ 19.04.2018 г., 8 са класифицирани с нисък рисков потенциал, които не са включени в Годишния план за контролната дейност за 2018 г.

Извършена е извънредна проверка на предприятие класифицирано с нисък рисков потенциал, с оператор „Инакем Солюшънс“ ООД, гр. Русе. Установено е нарушение на чл. 103 от Закона за опазване на околната среда, т.к. операторът е извършил промяна в дейността си с опасни химични вещества и смеси, като не е уведомил компетентния орган МОСВ. Предстои предприемане на административно-наказателни действия спрямо дружеството.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

 Изготвено е вътрешно експертно становище по представено инвестиционно предложение.

АУАН, НП и ПАМ

 1. „Амилум България” ЕАД, гр. Разград, АУАН №0002421/03.09.2018 г. – дружеството не е изпълнило условие в КР: 10.1.2.2 – установената концентрация на замърсяващи вещества в отпадъчните води, формирани от производствената дейност, не отговаря на заложените максимално допустими концентрации на веществата в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

2. „Маджаров-92” ЕООД, с. Севар, АУАН №0002190/12.09.2018 г. – дружеството не е уведомило РИОСВ – Русе за организиране на пункт за билки в нарушение на Закона за лечебните растения;

3. „ДМВ” ЕООД, гр. Мартен, АУАН №0002403/21.09.2018 г. – дружеството не води отчетната книга по хронологичен ред в нарушение на Закона за управление на отпадъците.

Издадени Наказателни постановления

 1. „Дуо алфа” ООД, гр. Дулово, НП № 57/10.09.2018 г.- по ЗВ в размер на 1 500,00 лв., дружеството е нарушило индивидуалните емисионни ограничения по разрешително за заустване;

2. „Амилум България” ЕАД, гр. Разград, АУАН №0002421/03.09.2018 г. – по ЗООС в размер на 50 000,00 лв., дружеството не е изпълнило условие в КР: 10.1.2.2 – установената концентрация на замърсяващи вещества в отпадъчните води, формирани от производствената дейност, не отговаря на заложените максимално допустими концентрации на веществата.

Няма изадени ПАМ

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

С предприетите действия по постъпилите сигнали от граждани на Русе и Разград – извършени проверки и наложени административно-наказателни мерки, в края на месеца, оплакванията рязко са намалели. 

Във връзка с установена тенденция за завишаване нивата на ФПЧ 10  в гр. Русе в резултат на мащабните строителни и ремонтни дейности по градската инфраструктура, на кмета на община Русе са дадени писмени указания за предприеманена действия за своевременно почистване на улиците след ремонтите.

В резултат на проверките по изпълнение на дадените предписания, са почистени замърсени терени в с. Ясеновец, с. Черковна, община Разград и гр. Исперих.

            Продължава изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Бяла.

            Предприети са действия за предотвратяване на бъдещи нерегламентирани замърсявания на околната среда в град Русе.

Бизнеса

През месец септември 2018 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, както следва:

 • 107 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 9 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС: 7 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС и 2 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 3 указателни писма за самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 18 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.: 8 писма до възложители за представяне на допълнителна информация; 2 писма за консултация с БДДР; 5 писма за консултация с РЗИ; 3 писма до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • 2 становища, във връзка с депозирани задания за обхват на доклада за ЕО;
 • 2 становища за оценка на качеството на депозирани доклади за ОВОС;
 • 44 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОС”;
 • 1 решение за преценяване на необходимостта от ЕО, с разпоредителна част „да не се извършва ЕОˮ;
 • 4 решения за прекратяване на процедури по Глава Шеста от ЗООС, от които 1 процедура е прекратена по искане на възложителите и 3 процедури са прекратени поради непредставяне на изисканата информация в определения срок.
 • 3 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”.      

През отчетния период са издадени:

- 3 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци  и 1 за третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  3 разрешителен документ за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

            Заверени са  15 бр. отчетни книги за отпадъци на 10 фирми, утвърдени са 28 работни листи на 6 фирми.

През месец септември е взето участие в 4 ДПК за приемане на строежи на следните обекти: „Площадков газопровод и преустроуство на котелно за работа с природен газ в СУ „Никола Вапцаров“ в гр. Силистра“; „Електрозахранване на „Балканфарма-Разград“; „Инсталация за сортиране на битови отпадъци с външни ВиК връзки и захранващ кабел в „Топлофикация Русе“ ЕАД“; „Тръбен кладенец за капково напояване, кабелно електрозахранване и резервоар на вода в с. Проф. Иширково, община Силистра“. Всички строежи са приети.

 Обществеността

Със заповед № РД-ОП-87-29.08.2018 г. на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г., проектното предложение на РИОСВ-Русе  за "Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват "Сребърна" е одобрено за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ определена  по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС.

Съгласно изисквания, посочени в Заповедта, през м. септември е сформиран работен работен екип за управление на проекта.

На 27.09.2018 г. представители на екипа на управление на проекта участваха в работна среща в сградата на МОСВ, гр. София, за провеждане на въвеждащо обучение. На срещата се дискутираха конкретни казуси и въпроси във връзка с изпълнение и отчитане на проекта.

През септември приключиха двата национални конкурса – за графичен знак и рекламен слоган за биосферен парк „Сребърна“, обявен по-рано от РИОСВ-Русе. До предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 12 проекта за лого и 5 - за слоган. В част от конкурсните творби има съчетание на два елемента. Конкурсите са посветени на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO. Отличени са трима автори за графичен знак. В конкурса за рекламен слоган не са излъчени победители. РИОСВ-Русе ще представи  трите класирани проекта на  Консултативния комитет за управление на биосферен парк  „Сребърна“, за да бъде избрано едно лого, което да се използва за подготовката на документи, проекти и рекламни материали, свързани със защитената територия. За отбелязване 70-годишнината на резервата „Сребърна“, РИОСВ-Русе включи защитената територия  в обектите за почистване в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. На годишнината ще бъде посветено и  спортното събитие SrebarnaTrailRun, което ще се проведе на 7 октомври в защитена местност „Пеликаните“ – бивша буферна зона на резервата.

На 15 септември екип на РИОСВ-Русе, заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов и колеги от Регионална лаборатория – Русе се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“ на БТВ. Почистен беше Лесопарк „Липник“.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месецавгуст2018 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец август 2018 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 122 проверки, в т.ч. планови 31 бр. и извънредни 91 бр. Броят на проверените обекти е 100. В рамките на осъществения контрол са дадени 66 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 5 акта, като 2 от тях са за неизпълнение на дадени предписания.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 7 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на  38 800 (тридесет и осем хиляди и осемстотин) лв.  

През месец август са издадени две наказателни постановления и три заповеди на директора на РИОСВ-Русе по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда: 2 НП за налагане на текущи месечни санкции по ЗЧАВ на: „Скални материали“ АД – Русе в размер съответно на 165,00 лв. и 36,00 лв.; 1 заповед за оставане в сила на наложена в предходен период текуща месечна санкция по Закона за водите на: „Борисов и син” ООД в размер на 251,00 лв. и две заповеди за отмяна на наложени текущи месечни санкции също по Закона за водите, поради достигане на заложените ИЕО, регламентирани в съответните разрешителни документи, на: „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД и на ГПСОВ-Бяла.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 11 600 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС)  са постъпили 6 803  лв., от които 5 442, 40 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

От получените суми през месец юли, на общините през месец август са преведени 10 531, 82  лв., като най-голяма сума е получила община Кубрат в размер на 6 024, 85 лв.

От НАП са събрани по наказателни постановления 100 лв. По наказателни постановления по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 11 500 лв.

През месец август са постъпили 3 писмени жалби. Една от жалбите е за разпространение на неприятни миризми и замърсяване с торови маси от животновъден обект в град Исперих. Извършена е проверка на място. Установено е, че жалбата е неоснователна. Втората жалба е за незаконно отглеждане на голям брой селскостапански животни /овце/ в регулацията на населено място – гр. Алфатар. Извършена е проверка на място. Констатациите са, че визираните проблеми са от компетентността на кмета на общината и ОДБХ – Силистра. Жалбата е препратена по  компетентност до ОДБХ – Силистра. Последната жалба е за системно замърсяване на въздуха в град Русе. По жалбата са предприети действия, които ще продължат и през месец септември.

За периода 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. са постъпили общо 279 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. Те са за неприятни, задушливи, тежки миризми на бакелит, изгорели кабели и др. под. в град Русе и сероводород в град Разград; птици в безпомощно състояние; намерена костенурка; запалено бивше селско сметище; изхвърлени фекалии на брега на р. Янтра; нерегламентирана автосервизна дейност; замърсяване с битови отпадъци; изхвърлени чували с месо и глави на умрели животни, мазни петна в р. Дунав,

По всички сигнали са предприети действия. По сигнали за неприятни миризми в градовете Русе и Разград са извършени общо 31 проверки. 12 сигнала са препратени по компетентност; 187 са основателни; 80 са неоснователни.

За един и същи проблем са подадени 200 сигнала. Същите са получени в часовия период предимно между 21:00 ч. и 09:30 ч.

Предвид климатичните особености, големите температурни инверсии в денонощието и спецификата на релефа в град Русе, голяма част от сигналите са определени като основателни, въпреки, че при извършването на проверки на място, във възможно най-кратък период, наличието на миризми не е потвърдено.

По един от постъпилите сигнали през месец август, предстои да се извършват съответните действия.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

 Основни акценти в работата през месец август бяха: проверки по постъпили сигнали и жалби за неприятни миризми в градовете Русе и Разград, проверки по дадени предписания и проверки във връзка с писмо от Държавен фонд „Земеделие“ за разорани земи в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.  

Превантивен контрол

През месец август е финализирана процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение „Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства „Колобър”- участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, Община Дулово, Област Силистра“. На 23.08.2018 г. е проведено заседание на ЕЕС при РИОСВ-Русе за разглеждане на доклада за ОВОС и последващо, на 28.08.2018 г. е издадено Решение по ОВОС № 4-4/2018 г., с разпоредителна част „Одобрявам“, с предварително изпълнение на решението.

Към настоящия момент са налице 3 текущи процедури по ОВОС, по които са извършени следните процедурни стъпки през отчетния м. август:

- за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000 т/год биодизел на 100 000 т/год биодизелˮ е издадено писмо за консултация по внесено задание за обхват на доклада за ОВОС;

- депозирани са две искания за издаване на решение по ОВОС за инвестиционни предложения за: „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русеˮ и „ Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „ЗЛАТЕН ДОЛ“, Участък II и Участък III в землищeто на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русеˮ. Внесените доклади по ОВОС са подложени на оценка качеството по смисъла на чл. 14 от Наредбата за ОВОС;

В текущи процедури по екологична оценка са извършени следните процедурни стъпки:

- изразено е становище по внесено задание за определяне на обхват на доклада за екологична оценка във връзка с текущата процедура по екологична оценка на проекта на Общ устройствен план на Община Исперих.

- внесено е задание за определяне на обхват на доклада за екологична оценка на проекта на Общ устройствен план на Община Русе, по което предстои изразяване на становище по компетентност.

Tекущ контрол

Текущият контрол през месец август почти изцяло беше насочен към извънредни проверки  по жалби и сигнали в градовете Русе и Разград. Във връзка с постъпили оплаквания на жители за неприятни миризми в градовете Русе и Разград са извършени общо 33 извънредни проверки на 10 обекта.

Експерти на РИОСВ-Русе са извършили обходи в източните части на Русе, както и в кварталите: „Родина“, „Здравец-Север“, „Възраждане“ и широк център.

Обходите са започнали от довеждащия колектор на градската канализация, в района на заустването на „Хлебна мая“ АД и са продължили до дъждопреливника на колектор „Чародейка“, местностите „Пухлево дере“, ул. „Калнъ дере“, Регионално депо за отпадъци-Русе и Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). По информация от „В и К-Русе“ ООД в ГПСОВ не е имало аварийни ситуации, което елиминира изхвърляне на „нехарактерни” отпадъчни води в градската канализация.

При обходите са констатирани много места, превърнати в своеобразни „сметища”, особено в местността „Пухлево дере“ в гр. Русе, където са усатновени значителни количества изхвърлени излезли от употреба автомобилни гуми, брони на автомобили и части от тях, пластмасови отпадъци  „подготвени“ за изгаряне, както и пресни огнища от нерегламентираното им третиране.      Изтичане на разтопен и излезнал от „басейна” гудрон е констатиран в местността „Калнъ дере“.         

Заради множеството констатирани замърсени терени в регулацията на града, на кмета на община Русе са дадени предписания за почистването им, както и осъществяване на строг контрол по „обичайните“ места за горене на отпадъци.

Извършени са и няколко извънредни проверки в Разград по сигнали за миризма на сероводород в ранните и късни часове на денонощието. Сигналите са постъпили от западните и централни части на града. При извънредните обходи не са констатирани миризми в района на сигналите. Проверена е Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и тази на „Биовет“ АД-клон Разград, които се намират на съседни площадки, в Западна промишлена зона на града. Взети са проби от отпадъчни води от четири предприятия, като резултатите показват превишения на нормативно установените ИЕО. Предстои предприеманена съответните административно-наказателни действия.

От оператора на ГПСОВ-Разград - „Водоснабдяване  Дунав“ ЕООД, е изискана информация относно технологията на третиране  на отпадъчните води и  утайките, отделени от всеки етап на пречистването – времетраене на изгниването, количеството на първично отделената утайка и последното им изпускане в изсушителните полета.

Проверка е извършена и в „Биовет“ АД-клон Разград, която произвежда основни фармацефтични продукти и хранителни добавки.  Поради съмнения за компроментирани ферментационни процеси от дружеството е изискана информация относно водените микробиологични процеси в периода 13-20 август 2018 г. При проверка на представената документация от оператора не са установени несъответствия при водене на технологичните процеси. На дружеството са дадени предписания да уведомява инспекцията в срок до 24 часа за наличие на провалени ферментации, които не подлежат на допълнителна обработка.

Проверки по сигнали и жалби на граждани: 55

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  4планови и 18 извънпланови, от които 4 по предписания, 8 по сигнали и жалби, 1 по заявление; 6 по чистота на населени места;

-           Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 15, от които 7 са извънредни.

-          Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 2 планови.

-          Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 1.

-          Проверки по Закона за лечебните растения: на администрации – 2 планови.

-          Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 23, от които 9 разпореждания за бедстващи екземпляри, 1 брой на лице, размножаващо видове по чл. 70 от ЗБР, 2 (планова и извънредна)  броя на вековни дървета, 1 брой планова проверка на условия в Решение по ОС и 9 броя проверки по сигнал от Държавен фонд „Земеделие“ за извършени нарушения  през стопанската 2017/2018 г. за разораване и обработване на терени с НТП- „пасище“.

-          Проверки по Закона за защитените територии – 1 планова и 31 проверки на ПР „Сребърна

            Засилен последващ контрол 

Всички предписания са изпълнени в поставените срокове.

Извършен е последващ контрол по изпълнение на дадени предписания за почистване на замърсени площи в гр. Цар Калоян. Всички терени са почистени от отпадъци.

За неизпълнение на дадени с констативни протоколи в предходен период предписания, на оператора „Монтюпе“ ЕООД - Русе са съставени два АУАН.

 При последваща проверка на мебелна фирма в гр. Русе е установено, че е изпълнено даденото предписание по Закона за управление на отпадъците.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месец август на 2018 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не показват дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен. През месеца данните за нивата на фенол, отчетени от собствения пункт за мониторинг на площадката на „Монтюпе” ЕООД не показват превишения на СЧН и СДН по този замърсител.

През отчетния период са извършени 7 планови проверки, като 3 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 6, като една от тях е за замърсяване на атмосферния въздух на гр. Русе с прахообразни вещества, 1 по получени сигнали за наличие на неприятни миризми в гр. Разград и 10 по получени сигнали за неприятни миризми в гр. Русе.

Извършен е планов емисионен контрол на обект с организирани източници на вредни емисии. Резултатите отчитат превишения на НДЕ по показател прах. Изготвени са две преписки за налагане на текущи месечни санкции на „Скални материали“ АД – Русе в размер съответно на 165,00 лв. и 36,00 лв.

Общо са дадени 9 броя предписания.

 През месец август са съставени 2 АУАН и е издадено едно наказателно постановление в размер на 15 000 лв.

За констатирано нарушение на дадено задължително предписание – непредставяне на информация за състоянието /отваряне/затваряне/ на вратите на Хале № 3 за периода след стартиране на производствената дейност в нарушение на Закона за опазване на околната среда, на оператора „Монтюпе“ ЕООД – Русе е съставен и връчен АУАН.

За пускане на пазара на климатици, забранени от Регламент №517/14 в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, на „Евис” ООД, гр. Русе, е съставен АУАН.

Във връзка с многобройни сигнали на граждани на гр. Разград за неприятни миризми, експерт от направлението е участвал в 3 проверки.

От 24.08.2018 г. мобилната автоматична станция (МАС) за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на Регионална Лаборатория - Русе към ИАОС извършва измервания в град Разград. МАС е ситуирана на територията на ДГ „Шестте ястребинчета“ в Разград. Предвижда се измерванията да продължат до 10.09.2018 г.

 

Шум

Извършени са две планови проверки в „Унион кехлибар“ ООД, с. Копривец, община Бяла и „ВСТ Кинематикс България“ ЕООД, гр. Русе. Резултатите от осъществения емисионен контрол на нивата на шум в околната среда, излъчван от обекта не отчитат превишения.

В РИОСВ – Русе са получени два доклада за проведени СПИ на нивата на шум. Анализът на данните от протоколите от изпитване не показва превишение над граничните нива на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г.

 Води

 През месец август 2018  г. са извършени общо 26 контролни проверки, от които 15 пробонабирания, на 19 обекта. Плановите проверки са 11 планови на 10 обекта („Оргахим Резинс” АД, ГПСОВ – Разград към към „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД - Разград, ГПСОВ-Лозница към „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД-Разград, „Топлофикация Русе” ЕАД, „Мегахим” АД, ГПСОВ-Главиница, „Интер ЕС 2000” ЕООД, „Едрина” ООД, „Оберьостерайхише биодизел България“, „Олео протеин“ ЕООД), от които 8 с проби отпадъчни води („Оргахим Резинс” АД, ГПСОВ-Разград, ГПСОВ-Лозница, „Топлофикация Русе” ЕАД, ГПСОВ - Главиница, „Интер ЕС 2000” ЕООД „Оберьостерайхише биодизел България“, „Олео протеин“ ЕООД ).

 Извънредните проверки са 15 на 9 обекта („Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД, ГПСОВ-Бяла, „Дестан” ЕООД, „Берус” ООД, „Борисов и син” ООД, „Пилко” ЕООД, ГПСОВ-Разград, „Амилум България“ ЕАД, „Биовет“ АД), от които 7 с проби води („Пилко” ЕООД, ГПСОВ-Разград, „Амилум България“ ЕАД, „Биовет“ АД – 2 бр., „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД).

В общия брой на плановите проверки са включени и три комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда Експерт от направлението е бил водещ на две от тях:  „Мегахим” АД и ГПСОВ към „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград. Третата проверка е на  „Пътно строителство” АД – Разград.

Участие е взето и в една проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително на Регионално депо за неопасни отпадъци  за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница” - гр. Силистра – Силистра.

 На операторите са дадени общо 14 предписания.

       През отчетния период е съставен един акт за установяване на административно нарушение на „Дестан” ЕООД, съгласно разпоредбите на чл. 200 от Закона за водите –ЗВ (Обн. ДВ, бр. 67/1999 г.).

       Издадени са 3 бр. заповеди, съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.):

-   една заповед за оставане в сила на наложена текуща месечна санкция на „Борисов и син“ ООД в размер на 251,00 лв.

- две заповеди за отмяна на две текущи месечни станции на „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД и на ГПСОВ-Бяла поради достигане на ЕИО, регламентирани в съответните разрешителни документи.

        Основен приоритет в направлението през месец август бяха проверките, свързани с постъпили сигнали за неприятни миризми в град Разград.

         Във връзка с постъпилите многобройни сигнали от жители на гр. Разград са извършени 7 контролни проверки на общо четири обекта: „Биовет“ АД – клон Разград, „Амилум България“ ЕАД – гр. Разград, ГПСОВ –Разград към „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – гр. Разград и ПСОВ към птицекланица на „Пилко“ ЕООД – гр. Разград.   Проверени са пречиствателните станции за отпадъчни води към тях. От представители на Регионална лаборатория – Русе /РЛ/ към ИАОС са взети общо 5 проби отпадъчни води

          Резултатите от физико-химичния анализ на взетите проби отпадъчни води показват отклонения от ИЕО/максимално допустими концентрации, определени в разрешителните документи, издадени на дружествата. Предстоят административно-наказателни процедури, съгласно разпоредбите на  чл. 69, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

          Извършени са обходи по определени участъци на територията на гр. Разград, включително и на достъпни места по поречието на река Бели Лом в района, с оглед на установяване източници на неприятни миризми в града. Не са констатирани неприятни миризми, както и оцветяване на водите в реката.

            Двете пречиствателни станции на „Биовет“ АД – Разград и на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград са разположени в непосредствена близост. При проверките на тяхната територия, действително са установени характерни за съоръженията специфични миризми. 

           От оператора „Биовет” АД – Разград е изискана информация за: количествата вода, които се използат за производствени нужди; количествата отпадъчни води, постъпващи на входа на ПСОВ и количества пречистени отпадъчни води, които са отчетени на изхода на ПСОВ, както и актуализирана схема на пречиствателната станция.

          По получени сигнали за наличие на мазни петна по река Дунав, е извършен обход по бреговата ивица на реката, съвместно с представители на Морска администрация – Русе, БДДР – Плевен и РЛ – Русе. Проверени са участъци в района на гр. Мартен, с. Ряхово, община Сливо поле и ДЗИ Тегра /бившето КТМ/. Не е констатирано наличие на мазни субстанции и замърсяване на реката. Извършени са проверки с пробонабирания от потенциални източници на производствени отпадъчни води, на „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД и „Олео протеин“ ЕООД – Русе. Очакват се резултатите от анализа.

 

                UПочви

            Експертът в направлението е извършил общо 7 проверки, от които 3 планови и 4 извънредни. Плановите проверки са на: две рекултивирани депа в гр. Ветово и на една  нова кариера за добив на инертни материали „Стоун локъл груп“ ООД, гр. Ветово.

            Извънредните проверки са на: „Агротайм” ООД, - свинекомплекс гр. Исперих и на Борко Янков от Алфатар във връзка с постъпили жалби, по писмо на МОСВ на „Топлофикация –Русе“ ЕАД, относно привеждане в депо за неопасни отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 6/2013 г. и една по предписание за почистване на замърсени терени в гр. Цар Калоян.

            „Топлофикация –Русе“ ЕАД изпълнява дейностите в определените срокове, съгласно техния план-график.

            Дадените предписания за почистване на замърсени терени в община Цар Калоян са почистени.

           

            Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 28 броя контролни проверки от които 7 са планови, а останалите 21 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през август са 31.

Десет от проверките са по сигнали за девет екземпляри в безпомощно състояние, т.к. екземпляр от вида бързолет е умрял след изготвяне на разпореждане за настаняване в спасителен център. Шест от екземплярите са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора, като три от екземплярите са от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида голям ястреб  (Accipiter gentilis), един екземпляр от вида бухал (Bubo bubo) и един екземпляр от вида щиглец (Carduelis carduelis). Три от екземплярите са предадени в РИМ-Русе за препариране, както следва: един екземпляр - от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр - от вида поен дрозд (Turdus philomelos) и един екземпляр  - от вида черен кълвач (Dryocopus martius).

Регистрирана е една книга за билки и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

Извършени са две планови проверки на администрации, имащи задължения по Закона за лечебните растения – Община Лозница и Община Завет за издадени позволителни за ползване на лечебни растения.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Издадени са 12 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е една извънредна проверка на вековен летен дъб в гр. Кубрат, община Кубрат. Поради непоправимо увреждане на дървото е стартирала процедура по неговото заличаване. Извършена е една планова проверка на група вековни дървета в с. Манастирско, община Лозница.

Извършена е една проверка на условия в издадено Решение на Директора на РИОСВ-Русе за ИП „Изграждане на басейн в ловен дом Братила”, находящ се в землището на с. Васил Левски, община Алфатар. Същото не е реализирано и е изгубило правно действие.

Извършени са 9 извънредни проверки във връзка с писмо на МОСВ относно констатирани от ДФ „Земеделие” по време на кампанията за директно подпомагане през 2017 г. нарушения на забраните за превръщане в обработваеми земи на пасища в границите на защитени зони.

UЗащитени територии

През отчетния период са извършени 31 проверки на територията на ПР „Сребърна”.  Нарушения не са констатирани. Извършена е една планова проверка на ЗМ „Находище на българска гърлица – с. Караманово”. Не са установени нарушения в режима на дейности на защитената територия. В периода 15-20 август, постепенно, къдроглавите пеликани са започнали да напускат гнездовата си колония в ПР „Сребърна”, като до края на месеца всички са отлетели. Наблюдават се единични екземпляри от вида ням лебед, зимно бърне, лиска, зеленоглава патица, голяма бяла чапла и лопатарки.

Генетично модифицирани организми

В изпълнение на годишна програма на ИАОС за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми и освобождаването им в околната среда, са извършени две (2) планови проверки. Посетени са опитните полета на ТЗС „Бръшлен”, с. Бръшлен, общ. Сливо поле и ИЗС „Образцов чифлик”, гр. Русе, общ. Русе. Взети са общо осем проби от царевица, като резултатите от изпитването за наличие на генетично модифицирана ДНК са отрицателни.

 

Отпадъци

През месец август  са извършени 4 планови проверки и 18 извънредни, от които 4 по предписания, 8 -  по сигнали и жалби,  една във връзка  с депозирано заявление за процедура по ЗУО и 6 за чистота на населените места в община Ветово. Дадени са 10 задължителни предписания. Приоритетно през месец август проверките са били във връзка с постъпили сигнали на граждани за нерегламентирано третиране на отпадъци, в това число и за неприятни миризми, в резултат на това.

 През отчетния период е съставен един АУАН и издадени са 3 бр. НП в размер на 20 000 лв.

            През периода са изготвени и изпратени:

 • Справка за издадени регистрационни и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците в ИАОС;
 • Ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;

Експерт от направлението е участвал в комисия във връзка с изграждане на инсталация за третиране на отпадъци на РСУО – Бяла и приемане на съответните съоръжения, финансирани от ПУДООС.

            През отчетния период са постъпили 4 сигнала за нерегламентирано изхвърляне или третиране на отпадъци.

            По всички сигнали са предприети действия - по 1 от сигналите е извършена проверка на място, а другите – за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, са препратени по компетентност на община Самуил и на община Русе. Всички сигнали са основателни.

            По подаден през предходен период сигнал е извършена една проверка. Сигналът е неосноветелен.

            Проверени са замърсени с отпадъци терени в селата Смирненски, Кривня, Писанец, Глоджево, и градовете Сеново и Ветово в община Ветово. Установените замърсени терени са почистени, с изключение на тези в гр. Ветово. Срокът за изпълнение на дадено предписание е удължен, поради представени в РИОСВ – Русе основателни писмени доказателства.

            Замърсяванията в гр. Исперих не са почистени, поради което на кмета, като длъжностно лице е съставен АУАН по чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО.

            Във връзка с постъпили сигнали на граждани за неприятни миризми, от експертите на РИОСВ – Русе са извършени обходи на територията на гр. Русе, при които са установени замърсени с битови и производствени отпадъци терени,  които са собственост, както на община Русе, така и на юридически лица. Предприети са действия за почистване на имотите.

Във връзка с постъпили сигнали за неприятни миризми в гр. Разград са извършени проверки ва ГПСОВ към „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград и на двете площадки на „Биовет“ АД – Разград.

Във връзка с предстоящата реконструкция на ГПСОВ – Разград, допълнително, от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград е изискана информация относно технологията на пречистване, начина на третиране на първична и излишна утайка, продължителността на стабилизиране на утайките и предпроектни документи, както и проверка на проводимостта на градската канализационна мрежа в участъците, за които са постъпили сигнали.

От „Биовет“ АД – Разград по искане на РИОСВ-Русе, е предоставена писмена информация за брой приключили, включително и „нестерилни“ ферментации в периода 13-20.08.2018 г. Не са установени отклонения от нормалния производствен процес.

 

            Химикали

През отчетния период експертът от направлението е участвал в две комплексни проверки, свързани със спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.  Дадени са общо две предписания.

Едната от проверките е свързана и с изтичането на крайния срок за регистрация на химично вещество, съгласно изискаванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Експерът е дал три експертни становища по внесени инвестиционни предложения и е взел участие в една съвместна проверка по писмо на Министерство на околната среда и водите свързана с вноса на оборудване съдържащо ФПГ.

U

ОВОС и ЕО

            През отчетния период са извършени 3 планови и 6 извънредни проверки, както следва:

 • Проверки, съгласно Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2018 г.:

-       Проверка за изпълнение на условия и мерки в Решение по ОВОС № РУ 2-3/2017 г., с което е одобрено инвестиционно предложение за „Оборудване на 12 броя птицевъдни сгради за отглеждане на бройлери с капацитет 240 000 места за птици“, с. Чуковец, общ. Алфатар. При проверката е установено, че обектът се експлоатира при спазване на поставените условия и мерки в решението по ОВОС;

-       Проверка за изпълнение на условия и мерки в Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № РУ-37-ПР/2016 г., с което е съгласувано инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет 30 000 места за птици“, с. Чернолик, общ. Дулово. Обектът е на етап строителство. Не са констатирани нарушения на условията в издадения административен акт;

-       Проверка за валидност на Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № РУ-37-ПР/2013 г., с което е съгласувано инвестиционно предложение за „Изграждане на Пристан за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми и място за временно укритие на риболовни кораби“, с. Пиргово, общ. Иваново. При проверка по документи е установено, че на основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението за преценяване на необходимостта от ОВОС е загубило правно дейстиве, т.к. не са налични последващи дейстия за реализацията на ИП, в т.ч. няма издадено разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

 • Извънредни проверки:

-       2 проверки във връзка със сигнали;

 • за неприятни миризми в гр. Русе в периода 10-11.08.2018 г.-  проверена е производствената площадка на „Лубрика“ ООД. При проверката не са установени нарушения на екологичното законодатество;
 •  за възможни разливи на нефтопродукти на площадката на Инсталация за производство на гудрон и битум и База за съхранение и производство на петролни продукти в УПИ ХХпп по регулационния план на ТМ АД, гр. Русе. При проверката не са установени разливи на нефтопродукти,  аварирали пречиствателни съоръжения и/или фактическа обстановка на отвеждане на непречистени отпадъчни води в река Дунав. В съставения протокол са дадени две предписания за представяне на информация за осигурените мерки за недопускане на аварийна ситуация на обекта и/или други отрицателни въздействия върху околната среда, в т.ч определени отговорници за изпълнението на мерките.

-       2 проверки за изпълнение на дадени предписания в предходен период:

 • предписание № 5 от КП №2/2018 г. за увеличване на дебита на засмукване на газове от сърцарна машина 7 в Хале 1 на Завода за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав. Констатирано е неизпълнение на даденото предписание в определения срок, за което е съставен Акт за установяване на административно нарушение на „Монтюпе“ ЕООД;
 •  предписания от КП №2/2018 г. за изпълнение на График за прилагане на определени мерки по околна среда в рамките на 2018 г. В съставения протокол от проверка по документи са дадени 6 броя предписания;

-       1 проверка във връзка с внесено искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от ОВОС. При проверката не са констатирани нарушения на екологичното законодателство;

-       1 проверка по документи във връзка с валидността на Решение РУ-113-ПР/2007 г. Установено е, че на основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението за преценяване на необходимостта от ОВОС е загубило правно дейстиве, т.к. не са налични последващи дейстия за реализацията на ИП, в т.ч. няма издадено разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията

Комплексни разрешителни

            През месец август е извършена една планова проверка по условия в издадени комплексни разрешителни на: Регионално депо за неопасни отпадъци  за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница” - гр. Силистра – Силистра.

            Няма констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

            Експерти от РИОСВ- Русе са взели участие в два експертни съвета в ИАОС по процедури за преразглеждане на комплексните разрешителни на: „Биовет“ АД –Разград и „Грийнбърн“ ЕООД – Разград.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

            През периода са извършени 6 комплексни проверки, които съответстват на 14 планови проверки по компоненти и фактори на околната среда: „Володя Великов“ ООД - кв. „Средна Кула“, олщина Русе; „Водоснабдяване Дунав” ЕООД - Разград АД (води и отпадъци); „Пътно строителство” АД - Разград (въздух и отпадъци), „Мегахим“ АД - Русе (въздух, води и отпадъци), „Глоуб индъстрис“ ЕООД - с. Батишница, община Две могили“ ООД (химикали и отпадъци) и „ЗММ Стомана“ АД - Силистра (въздух и отпадъци.)

При проверките на операторите са дадени общо 11 предписания, като тези със срок до 31.08. са изпълнени.  

Не са констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН и санкции по чл. 69 от ЗООС.

 

 

 

СЕВЕЗО

Комисията по чл.157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на едно предприятие, класифицирано с нисък  рисков потенциал на територията на Община Две могили. Дадени са четири предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

Изготвено е вътрешно експертно становище по представено ИП за „Промяна на геометричния обем на съществуващо складово стопанство за компресиран природен газ към пункт за периодични технически прегледи на автомобили“ с възложител „Автотест“ ООД.

 

АУАН, НП и ПАМ

1. „Дестан” ЕООД, гр. София, АУАН № 0002420/09.08.2018 г. – дружеството не е стартирало процедура по изменение на Разрешително за заустване в нарушение на Закона за водите;

2. Б.Р, кмет на Община Исперих, АУАН №0002432/15.08.2018 г. – не е предприел мерки за почистване на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

3. „Евис” ООД, гр. Русе, АУАН №02390/30.08.2018 г. – дружеството е пуснало на пазара климатици, забранени от Регламент №517/14 в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

4. „Монтюпе” ЕООД, гр. София, АУАН №02391/31.08.2018 г. – дружеството не е изпълнило задължително предписание от констативен протокол: не е представена информация за състоянието /отваряне/затваряне/ на вратите на Хале №3 за периода след стартиране на производствената дейност в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

5. „Монтюпе” ЕООД, гр. София, АУАН №0002115/31.08.2018 г. – дружеството не е изпълнило задължително предписание от констативен протокол: дружеството не е реализирало небходимите технически дейности за увеличаване на дебита на засмукване на газове от сърцарна машина 7 в Хале №1 в нарушение на Закона за опазване на околната среда.

UИздадени Наказателни постановления

1. „Булмилк 1783” ЕООД, с. Самуил, НП № 50/22.08.2018 г.- по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не представило отчет за ФПГ за 2017 г.;

            2. „Витте Аутомотив България” ЕООД, гр. Русе, НП №51/23.08.2018 г. – по ЗУО в размер на 15 000,00 лв., дружеството не е изпълнило предписание: да представи документи за платени продуктови такси;

3. „ВиК” ЕООД, гр. Силистра, НП № 52/23.08.2018 г. – по ЗВ в размер на 2 000,00 лв., дружеството нарушава емисионните ограничения, определени в разрешителното за заустване;

4. „Монтюпе” ЕООД, гр. София, НП № 53/27.08.2018 г.- по ЗООС в размер на 15 000,00 лв., дружеството не е изпълнило задължително предписание за спазване на Инструкцията за експлоатацията на външните врати на производствено хале № 3;

5. „НЕ- БИЛД” ЕООД, гр. Силистра, НП № 54/28.08.2018 г. – по ЗУО в размер на 2 000,00 лв., дружеството не е заверило отчетни книги;

6. „Дестан” ЕООД, гр. София, НП №55/28.08.2018 г. – по ЗВ в размер на 800,00 лв., дружеството не е стартирало процедура по изменение на Разрешително за заустване;

7. „Метал” ЕООД, гр. Лозница, НП № 56/28.08.2018 г. – по ЗУО в размер на 3 000,00 лв., дружеството не води вярна отчетност за образуваните отпадъци.

 

UНяма изадени ПАМ

 

 

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

U

Околната средаU

В резултат на проверките по изпълнение на дадените предписания, са почистени замърсени терени в гр. Цар Калоян, с. Писанец, гр. Сеново, община Ветово.

            Напредва изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Бяла.

            Предприети са действия за предотвратяване на бъдещи нерегламентирани замърсявания на околната среда в град Русе, като са извършени извънредни проверки на компрометирани и нестопанисвани места със струпване на  голямо количество излезли от употреба автомобилни гуми, строителнни отпадъци и др. подобни.

U

Предприети са административнонаказателни мерки срещу оператор на територията на гр. Русе, който не е изпълнил дадени предписания.

Бизнеса

През месец август 2018 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, както следва:

 • 95 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 11 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС: 8 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС и 3 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 3 указателни писма за самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 24 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.: 7 писма до възложители за представяне на допълнителна информация; 3 писма за консултация с БДДР; 9 писма за консултация с РЗИ; 3 писма до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС; 1 писмо за изразяване на становище по компетентност от ОДБХ и 1 писмо за консултация с РИМ-Русе;
 • 1 писмо, във връзка с депозирано задание за обхват на доклада за ЕО;
 • 1 писмо, във връзка с депозирано задание за определяне обхвата на доклад за ОВОС;
 • 35 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 1 решение по ОВОС с разпоредителна част „Одобрявамˮ;
 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОС”;
 • 1 решение за преценяване на необходимостта от ЕО, с разпоредителна част „да не се извършва ЕОˮ;
 • 3 решения за прекратяване на процедури по Глава шеста от ЗООС, от които 2 процедури са прекратени по искане на възложителите и една процедура е прекратена поради непредставяне на изисканата информация в определения срок.
 • 2 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”.

U

           

През отчетния период са издадени:

- 7 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци  и 1 за третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  2 разрешителен документ за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

            Заверени са  14 бр. отчетни книги за отпадъци на 13 фирми, утвърдени са 34 работни листи на 11 фирми.

            През месец август е взето участие в 4 ДПК за приемане на строежи на следните обекти: „Тръбен кладенец за капково напояване, трансформаторен пост и външно ел. захранване“ в с. Сокол, община Главиница;  „„Реконструкция на водопроводи в жилищен квартал в гр. Разград“; „Отделение за образна диагностика и болничен асансьор в ДКЦ 2 Русе ЕООД“ и „Площадка за платформа за газови бутилки и газоснабдяване на млекопреработвателно предприятие и хлебопекарна“ в с. Искра, община Ситово. 

 

Обществеността

През периода са проведени две заседания на постоянно действащите областни епизоотични комисии в област Силистра и област Русе, във връзка с усложнената обстановка и наличието на огнища от африканска чума по свинете в Република Румъния. Обсъдено е прилагането на необходимите превантивни и кризисни мерки в нашата страна.

Със заповед на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г., проектното предложение на РИОСВ-Русе  за "Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват "Сребърна" е одобрено за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ определена  по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС.


ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юли 2018 г.

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец юли 2018 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 114 проверки, в т.ч. планови 51 бр. и извънредни 63 бр. Броят на проверените обекти е 99. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 3 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 11 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на  25 600 (двадесет и пет хиляди и шестстотин) лв.  

През месец юли са издадени три наказателни постановления и три заповеди на директора на РИОСВ-Русе по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда: 2 НП за налагане на текущи месечни санкции на: „Дестан“ ООД – с. Искра, община Ситово в размер на 2 557 лв. и „В и К” ООД, гр. Русе, ГПСОВ Бяла  в размер на 693; 1 – за отмяна и 1 за налагане на: „Елпром  Елин“ АД – Кубрат в размер 285 лв.;  2 – за намаляване на:  „Екопродукт”  ЕООД, с. Попина в размер на 79 лв. и на „Биовет“ АД – в размер на 785 лв. Всички санкции са по компонент води за неспазване на предвидените индивидуални емисионни ограничения.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 4 449, 54 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 13 164, 77  лв.

През месец юли по наложени санкции, включително и от предходни периоди са постъпили 13 164, 77 лв. От тях 10 531, 82 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

От получените суми през месец юни, на общините през месец юли са преведени 5 735 лв., като най-голяма сума е получила община Разград в размер на 2 594, 40 лв.

От НАП са събрани по наказателни постановления 149,54 лв. и по санкции по чл. 69 от ЗООС – 7 246, 06 лв.

През месец юли са постъпили 2 писмени жалби. Една от жалбите е замърсяване на питейната вода в населеното място с минерално масло. Жалбата е препратена до РЗИ - Русе по компетентност.

Втората е за замърсяване с торови маси и разнасяне на неприятна миризма, вследствие на отглеждане на животни в регулация. Жалбата е препратена по компетентност до ОДБХ - Силистра.

Извършени са 3 проверки на място по жалби, постъпили през месец юни - за непоносим шум и замърсяване с отпадъци и на въздуха от дейността на зърнобаза в с. Тръстеник, община Иваново; за замърсяване с отпадъци  и незаконна автосервизна дейност в жилищен район в гр. Исперих и за непоносима миризма на лакове и бои в кв. „Долапите“, община Русе. И трите жалби са неоснователни. 

За периода 01.07.2018 г. до 31.07.2018 г. са постъпили общо 47 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. От тях 32 % са за неприятни, задушливи миризми, 32 % са за животински видове в безпомощно състояние. Останалите са за замърсяване със строителни отпадъци, нерегламентирано изхвърляне на суроватка, замърсяване с торови маси и др.

По 19 от сигналите са извършени проверки. Основателните сигнали са 25, а неоснователните – 13. Един сигнал – за неприятни миризми от отглеждане на домашни животни в населено място предстои да бъде препратен по компетентност, а по друг – предстои извършване на проверка в мебелна фирма през месец август. Шест от сигналите са препратени по компетентност. Един сигнал е адресиран до няколко институции и поставеният проблем не е от компетентността на РИОСВ-Русе. Горецитираните сигнали са получени в часовия период от 22:25 ч. до 04:00 ч.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месец юли бяха: изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2018 г., проверки по дадени предписания, проверки по постъпили сигнали и жалби, разпореждания с животни в безпомощно състояние (земноводни, птици, бозайници) и контрол и провеждане на процедури по обявяване на вековни дървета.

Друг акцент в работата бяха контролните проверки за чистотата на населените места и по шивашки фирми за спазване на разпоредбитена ЗУО.

През месец юли е предоставена писмена информация по пет парламентарни питания.

Превантивен контрол

На 23-24.07.2018 г. са проведени срещи за обществено обсъждане на доклада за ОВОС за инвестиционно предложение за Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства „Колобър”- участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, Община Дулово, Област Силистра, с възложител „Каолинˮ ЕАД. Проведени са 5 обществени обсъждания във всички населени места. Съгласно представените протоколи, срещите са протекли при значителен интерес от гражданите. Предстои насрочване и провеждане на заседание на ЕЕС.

Tекущ контрол

Във връзка с постъпили оплаквания на жители на град Мартен, община Русе за разпространение на неприятни миризми от обработката на растителни продукти, при извършена комплексна планова проверка на дружество са дадени предписания. Основната суровина за производството на растително масло е рапица и при обработката й, се отделя специфична, неприятна миризма. Въпреки, че от дружеството са предприели технически мерки чрез поставяне на пречиствателно съоръжение, емитирането на посочената миризма продължава. В тази връзка допълнително е възложено на оператора извършването на обследване на технологичните процеси и при установавяне на причините, да се предприемат коригиращи действия.

При осъществен емисионен контрол на емитер – млекопреработвателно предприятие, формиращ отпадъчни води е установено неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на дружеството. Наложена е текуща месечна санкция по чл. 69 от ЗООС, като на оператора е дадено задължително предписание за предприемане на коригиращи действия за преустановяване на замърсяването.

-          Проверки по сигнали и жалби на граждани: 24

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  20 планови и 12 извънпланови, от които 6 по предписания, 1 по жалба , 3 по сигнал, 1 по заявление; участие в 1 ДПК

-           Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 5, от които 2 са извънредни.

-          Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 2 планови и 1 извънредна.

-          Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 6.

-          Проверки по Закона за лечебните растения: на билкозаготвителните пунктове – 4, от които 3 планови и 1 брой извънредна.

-          Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 19 (извънредни) от които 12 броя за бедстващи екземпляри, 3 броя на лица, размножаващи видове по чл. 70 от ЗБР, 1 брой на търговски обект предлагащ за продажба на екстракти от защитени лечебни растения и 2 броя на вековни дървета.

-          Проверки по Закона за защитените територии – 1 извънредна и 31 проверки на ПР „Сребърна”.

 Засилен последващ контрол 

Всички предписания са изпълнени в поставените срокове.

Извършен е последващ емисионен контрол за нивата на шум, излъчван от промишлен обект за потвържадаване изпълнението на дадено предписание за предприемане на коригиращи действия. Установено е изпълнение на предписанието.

Почистени са замърсените с отпадъци терени в населените места.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец юли на 2018 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не показват дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен. През месеца данните за нивата на фенол, отчетени от собствения пункт за мониторинг на площадката на „Монтюпе” ЕООД не показват превишения на СЧН и СДН по този замърсител.

През месеца са постъпили оплаквания от жители на град Мартен за разпространение на неприятна миризма от дейността на промишлени продпреятия на територията на Дунавска индустриална зона „Тегра”. При извършена проверка на предприятие за производство на растителни масла е установено, че миризмата се отделя от технологичния процес на „изпичане” на суровината – рапица. В тази връзка на оператора е дадено предписание за извършване на обследване на технологичните процеси и предприемане на мерки за ограничаване разпространението на специфичната миризма на рапица извън работната площадка.

През отчетния период са извършени 12 планови проверки, като 8 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 10, като две от тях са участия в ДПК на обекти с организирани източници на емисии, 3 по получени сигнали за наличие на неприятни миризми в гр. Русе, 2 за установени превишение на НДЕ на организирани източници на вредни емисии в представен Доклад за СПИ и 3 по изпълнение на предписания.

Извършен е планов емисионен контрол на обект с организирани източници на вредни емисии. Резултатите не отчитат превишения на НДЕ по показател общ органичен въглерод.

Общо са дадени 9 броя предписания. Съставен е един АУАН за установено нарушение на ЗЧАВ – непредставяне на годишен отчет за флуорираните парникови газове от оператор на оборудване.

Шум

Извършени са две планови проверки в „Биовет“ АД, клон Разград, Завод 2 и „Хром“ АД, Силистра. Резултатите от осъществения емисионен контрол на нивата на шум в околната среда, излъчван от обекта не отчитат превишения.

Във връзка с постъпил сигнал за наличие на наднормен шум в жилищен район в гр. Русе и дадени през м. юни предписания, през м. юли е извършен емисионен контрол на нивата на шум в предприятието за производство на чорапени изделия. Резултатите не са показали превишение над граничните нива на шум, съгласно Наредба №6/2006г.

В РИОСВ-Русе е депозирана и една жалба за високи нива на шум, прах и отпадъци вследствие от работата на сушилня за зърно в с. Тръстеник, община Иваново, собственост на ПК „Зора“. Извършена е съвместна проверка по компоненти и фактори, при която е установено, че жалбата е неоснователна. Емисионен контрол не е извършен, тъй като инсталацията не е била в експлоатация.

В РИОСВ – Русе са получени четири доклада за проведени СПИ на нивата на шум. Анализът на данните от протоколите от изпитване не показва превишение над граничните нива на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г.

Води

През месец юли 2018  г. са извършени общо 14 контролни проверки на 11 обекта и 5 пробонабирания -3 по план и 2 извънредни по молба на оператори.

Плановите проверки са 4 на 3 обекта („Борисов и син” ЕООД – 2 бр., ГПСОВ-Кубрат, ГПСОВ-Исперих), от които 3 с пробонабирания на отпадъчни води.

Извънредните са 7 проверки на 7 обекта (ЕТ „Верас-90-Алиш Хамид”, „Елпром Елин“ АД, „Дуло алфа” ООД, ГПСОВ-Бяла, „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД, „Дестан” ЕООД, „Биовет” АД), от които 2 с проби води (ГПСОВ-Бяла, „Оберьостерайхише биодизел България“ ЕООД).

Експертите от направлението са взели участие и в три планови комплексни провреки по компоненти и фактори на околната среда.

Участие е взето и в проверки по изпълнение на условия в Комплексни разрешителни – 3 бр. на  „Амилум България“ ЕАД, „Балканцинк“ ЕООД и „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”.

 На операторите са дадени общо 7 предписания.

През отчетния период е съставен един акт за установяване на административно нарушение на „Дуло алфа” ООД, съгласно разпоредбите на чл. 200 от Закона за водите –ЗВ (Обн. ДВ, бр. 67/1999 г.).

Образувани са 6 административнонаказателни преписки, съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.):

- за налагане на текуща месечна санкция на ГПСОВ-Бяла, „Елпром Елин“ АД и „Дестан” ЕООД

- за намаляване на текуща месечна санкция на: „Екопродукт“ ЕООД и „Биовет” АД - клон Разград

- за отмяна на ,„Елпром Елин“ АД

През месец юли е взето участие в ДПК за приемане на строеж „Инсталация за производство на биогаз от отпадъчни води и продукти от МПП в с. Брестовене, община Завет“. При приемането на обекта, на оператора на инсталацията са дадени задължителни предписания за стриктно спазване на условията, посочени в издаденота разрешително за заустване и предприемане на съответните действия за привеждане в съответсвие с екологичното законодателство при бъдещи промени.

Резултатите от анализа на отпадъчните води на изход ПСОВ на „Биовет” АД – клон Разград са отчели значително подобрение в работата на съоръжението, включително и достигнати настройки на новото физико-химично стъпало.

 

Почви

Експертът в направлението е извършил общо 6 проверки, от които 2 планови и 4 извънредни. Плановите проверки са на:  кравеферма, собственост на „Караджа Фаг” ЕООД и „Тертер” ЕООД - находище „Боаза”. Установено е, че дейностите в находището се извършват в концесионната площ. Няма замърсени и увреди терени извън нея.

 Извънредните проверки са на: „Скални материали” АД- площ „Ценово-2”  за търсене и проучване; на Община Цар Калоян - във връзка с изпълнение на дадено предписание за почистване на замърсени терени с отпадъци /по повод постъпила жалба през месец юни/ и 3 са във връзка с получени сигнали, отнасящи се за района на телеугоителния комплекс в село Караманово, община Ценово. Последните са извършени с други институции: ОДБХ – Русе и БДДР-Плевен, които са били водещи. И трите са основателни - 2 са за наличие на собствени водоизточници без разрешителни за водоползване по Закона за водите и 1 е за нерегламентирано загробване на трупове от мъртви животни в дере, преминаващо през с. Караманово.

Експертът от направлението е бил координатор на три проверки във връзка с изпълнение на условия в комплексни разрешителни на: „Свинекомплекс Голямо Враново Инвест” АД,  „Авис” ЕООД -  площадка в град Завет и „Пилко“ ЕООД, площадка с. Киченица.

Изготвени са 5 отговора на постъпили питания от народни представители по отношение на  начина на съхранение на течните торови маси от „Свинекомплекс Бръшлен” АД, „Агротайм” ЕООД, „Вардмекс” ЕООД и загробване на животински трупове в с. Караманово, община Ценово.

Експертът от направлението е участвал в 1 заседание на комисия за промяна предназначението на земята в ОДЗ-Разград и в 2 заседания на епизоотични комисии.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 24 броя контролни проверки, от които 3 са планови, а останалите 21 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през юли са 31.

Дванадесет (12) от проверките са по сигнали за 12 екземпляри в безпомощно състояние. 12 от екземплярите са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора, като четири от екземплярите са от вида чухал (Otus scops), един екземпляр от вида черен бързолет (Apus apus), четири екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр е от вида синявица (Coracias garrulus), един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) и един екземпляр от вида шипобедрена костенурка (Testudo graeca).

Извършена е една извънредна проверка по документи на пункт за изкупуване на билки находящ се в гр. Ветово, община Ветово, при които не е констатирано нарушение на екологичното законодателство. Извършена е една планова проверка на пункт за билки, находящ се в гр. Кубрат, община Кубрат. На място е установено, че пунктът не функционира. Нарушения не са констатирани.

Във връзка с подаден сигнал за търговия със защитени видове растения, попадащи в Приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие е осъществена една извънредна проверка на търговски обект, находящ се в гр. Русе, община Русе. Същата е извършена съвместно с Икономическа полиция – Русе. На място не са констатирани продукти или екстракти от растителни видове, включени в Приложение № 3 от ЗБР. Нарушения към момента не бяха констатирани.

Регистрирана е 1 книга за билки и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

Извършени са две планови проверки на администрации - ДГС-Тутракан и Община Тутракан за издадени позволителни за ползване на лечебни растения.

Съставен е един АУАН на физическо лице, организирало пункт за билки без да уведоми РИОСВ-Русе.

Извършени са три извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Издадени са 4 регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е една извънредна проверка на вековен летен дъб в гр. Кубрат, община Кубрат. Поради невъзстановимото увреждане на дървото е стартирала процедура по неговото заличаване. Направена е една извънредна проверка, във връзка със започнала процедура по обявяване на 4 броя нови вековни дървета. Същите са от видовете цер и летен дъб и се намират в селата Звенимир и Листец, община Главиница. И четирите дървета са в добро биологично състояние.

Извършена е една извънредна проверка във връзка с мониторинг на популацията на татарско диво зеле, находящо се в с. Новград, община Ценово. Растението е изключително рядко представено – на терен са наблюдавани само два екземпляра. Констатациите са отразени в информационната система на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).

Защитени територии

През отчетния период са извършени 31 проверки на територията на ПР „Сребърна”.  Нарушения не са констатирани. Извършена е една извънредна проверка по сигнал на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ПЗ „Декилиташ” – с. Мечка, община Иваново. Проверката е инициирана от ДЛС „Дунав” – гр. Русе. Констатирано е, че голяма скална маса се е откъснала от масива на природната забележителност. Няма данни за умишлено увреждане. Няма да се предприемат действия по заличаване на защитената територия.

През периода са издадени 7 наказателни постановления за нарушения на чл. 27, ал. 1 от Закона за защитените територии в общ размер 4 100 лв.

 Отпадъци

През месец юли  са извършени 20 самостоятелни планови проверки и 12 извънредни, от които 6 по предписания, 4 -  по сигнали и жалби,  една във връзка с въвеждане в експлоатация на инсталация за биогаз на „Маклер комерс“ ЕООД, 1 по депозирано заявление. Дадени са 16 задължителни предписания. Приоритетно през месец юли плановите проверки са били основно за чистота на населените места  и проверки за изпълнение на предписания за замърсени с отпадъци площи. През отчетния период няма съставени АУАН, издадено е едно НП в размер на 10 000 лв.

Експертите от направлението са били водещи на 4 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда: „Евис“ ООД, „Маристо и ко“ ЕООД, „Билла България“ ЕООД, „Оргахим“ АД.  

            През отчетния период са изготвени и изпратени:

 • Справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО в ИАОС;
 • Ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;
 • Справка за извършени проверки на площадки за третиране на ИУМПС

Експерт от направлението е участвал в комисия във връзка с изграждане на инсталация за третиране на отпадъци на РСУО – Бяла и приемане насъответните съоръжения, финансирани от ПУДООС. През отчетния период са постъпили 6 сигнала за нерегламентирано третиране на отпадъци, като един от тях  е постъпил и под формата на писмена жалба. По всички сигнали са предприети действия - по 5 от сигналите са извършени проверки на място. Три са основателни, два – неоснователни и един е препратен по компетентност до община Русе.

 Проверени са замърсени с отпадъци терени в с. Драгомъж, община Исперих и в гр. Исперих, като са  дадени предписания за почистване.

По един от сигналите е извършена проверка на фирма „Пиролиза – БГ”  ООД, в района на ТЕЦ – Русе. Сигналът е основателен. Установено е неправилно съхранение на отпадъци, което води до разнасяне на неприятна миризма. Дадено е предписание.

При проверка на фирма „Викард – България” ООД (регистрирана и като жалба) е установено, че сигналът е неоснователен.

Извършена е проверка на място по сигнал за горене на гуми в кв. „Долапите“, сигналът е неоснователен, при проверката не е установено изгаряне или следи от горене на гуми.

Един сигнал за изгаряне на отпадъци в гр. Русе, в местността „Хайдук Дере”, е препратен до община Русе по компетентност.

 Химикали 

Експертът в направлението е участвал в три комплексни проверки на предприятия относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH) , Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Взето е участие в една проверка на оператор по изпълнение  на условията, заложени в Комплексно разрешително. На дружеството е дадено едно предписание за изпълнение на изискаванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

През отчетния период е изготвено едно експертно становище по внесено  инвестиционнио предложение.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 3 извънредни проверки, както следва:

Проверка на площадката на „Меркон Ел Ел Си“ ООД, гр. Русе във връзка със сигнал за запрашаване и замърсяване на въздуха в гр. Русе, Индустриална зона. В съставения констативен протокол са дадени 2 предписания. И двете предписания са изпълнени в определените срокове, като е внесена изисканата писмена информация и документация.

Проверка на място във връзка с внесено уведомление за изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ ІІІ, кв. 138 по плана на гр. Исперих, сезонно заведение за обществено хранене /бистро/ с капацитет до 500 посетители. В съставения констативен протокол е дадено предписание за представяне на разрешителни документи, относно строежи и съоръжения, налични в границите на имота. В определения срок в РИОСВ-Русе е внесена писмена информация в изпълнение на даденото предписание.

Проверка за изпълнение на дадено предписание в предходен период. Не е установено нарушение на екологичното законодателство.

През месец юли 2018 г. експертите от дирекция „ПД“ са участвали в три Държавни приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежи. Всички обекти са сългасувани от РИОСВ-Русе, като изпълнените строежи са с параметри, съобразно издадените от инспекцията съгласувателни документи.

Комплексни разрешителни

През месец юли са извършени 6 планови проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на: „Балканцинк” АД, „Амилум България” ЕАД, Община Русе, оператор на Регионално депо за неопасни отпадъци,  „Авис” ЕООД, площадка с. Завет, „Свинекомплекс Голямо Враново Инвест“ АД и „Пилко” ЕООД, площадка №2 с. Киченица, община Разград.     Дадени са две предписания на „Балканцинк” АД и едно на „Амилум България“ ЕАД. Няма констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

 Изготвени са две становища във връзка с преразглеждане на условия в КР на: „Биовет“ АД – клон Разград и „Грийнбърн“ – Разград.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени 9 комплексни проверки, които съответстват на 23 планови проверки по компоненти и фактори на околната среда: „Дружба“ АД (въздух, отпадъци и химикали), „Добруджа Кит” АД (въздух и отпадъци), „Дунав клима” ЕООД (въздух и отпадъци) , „Хладилна база за дивечово месо“ ООД (въздух и отпадъци), „Балчо Агропродукт“ ООД (въздух и води),  „Олео Протеин” ЕООД, „ЕВИС“ ООД (въздух и отпадъци), „БИЛЛА България” ЕООД (въздух и отпадъци), „Оргахим” АД (въздух, води, химикали и отпадъци).

При проверките на операторите са дадени общо 28 предписания, като тези със срок до 31.07. са изпълнени.  

Не са констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН и санкции по чл. 69 от ЗООС.

 СЕВЕЗО

Комисията по чл.157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на едно предприятие, класифицирано с висок  рисков потенциал на територията на Община Разград. При проверката не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

Изготвено е вътрешно експертно становище по представено задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС.

Във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 108, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда – ЗООС е изготвено становище за представен проект на външен авариен план (ВАП) на предприятие с висок рисков потенциал (ПВРП) на територията на Община Русе.

През периода са изготвени становища за съгласуване на представени технологични карти за бункероване на плавателни съдове от пристанищни оператори.

 АУАН, НП и ПАМ

1. „Булмилк 1783” ЕООД, с. Самуил, АУАН № 02389/06.07.2018 г.- дружеството не представило отчет за ФПГ за 2017 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

2. Б.И., с. Осенец, АУАН № 0002189/12.07.2018 г.- лицето не е уведомило РИОСВ- Русе за организирания от него пункт за билки в нарушение на Закона за лечебните растения;

3.„Дуо алфа” ООД, гр. Дулово, АУАН № 0002419/20.07.2018 г.- дружеството е нарушило индивидуалните емисионни ограничения по разрешително за заустване в нарушение на Закона за водите.

 Издадени Наказателни постановления

1. Д.А., гр. Силистра, НП № 39/10.07.2018 г. - по ЗЗТ в размер на 700 лв., лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна”;

2. Кр.И., гр. Силистра, НП № 40/10.07.2018 г. - по ЗЗТ в размер на 500 лв., лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна”;

3. С.С. гр. Силистра, НП № 41/10.07.2018 г. - по ЗЗТ в размер на 700 лв., лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна”;

4. Н.М., гр. Дулово, НП № 42/10.07.2018 г. - по ЗЗТ в размер на 700 лв., лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна”;

5. Д.Г., с. Айдемир, НП № 43/10.07.2018 г. - по ЗЗТ в размер на 500 лв., лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна”;

6. М.М., с. Айдемир, НП № 44/10.07.2018 г. - по ЗЗТ в размер на 500 лв., лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна”;

7. Т.Д., с. Айдемир, НП № 45/10.07.2018 г. - по ЗЗТ в размер на 500 лв., лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна”;

8.„Булмилк 1783” ЕООД, с. Самуил, НП № 46/10.07.2018 г. - по ЗВ в размер на 10 000 лв., дружеството зауства отпадъчни води без да притежава разрешително за заустване;

9.„Оргахим Резинс” АД, гр. Русе, НП № 47/23.07.2018 г. - по ЗООС в размер на 10 000 лв., дружеството не изпълнява условие № 11.2 от КР, като приема на площадката отпадъци;

10.„Екопродукт” ЕООД, с. Ситово, НП № 48/23.07.2018 г. - по ЗЧАВ в размер на 1 000 лв., дружеството не е представило информация за оборудване;

11. С.Ж., гр. Русе, НП № 49/24.07.2018 г. - по ЗЧАВ в размер на 500 лв., лицето не е възложило на лаборатория да извърши годишен тест.

 

Няма изадени ПАМ

 Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на проверките по изпълнение на дадените предписания, са предприети коригиращи действия, като са отстранени нарушенията при предходните проверки.

„Фазан“ АД е извършило реконструкция на вентилационната система и няма превишения на нивата на шум, излъчван от обекта, излъчван в околната среда. Почистени от отпадъци са замърсени терени в населените места.

          Предприети са действия от кметовете на населените места и от общинските кметове по почистване на установени при предходни проверки замърсени терени с отпадъци.

Бизнеса

През месец юли 2018 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, както следва:

 • 120 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 12 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС: 7 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС и 5 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 26 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС: в т.ч.: 8 писма до възложители за представяне на допълнителна информация; 6 писма за консултация с БДДР; 6 писма за консултация с РЗИ; 4 писма до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС; 2 писма за изразяване на становище по компетентност от ОДБХ и общинска администрация;
 • 1 указателно писмо за самостоятелна процедура за оценка за съвместимост.
 • 34 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 13 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОС”;
 • 2 решения за прекратяване на процедури по Глава шеста от ЗООС по реда на чл. 56, ал. 1 от АПК, по искане на възложителите;
 • 2 решения за прекратяване на процедурата по ОС.

През отчетния период са издадени:

- 3 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци  и 1 за третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  1 разрешителен документ за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

  Заверени са  20 бр. отчетни книги за отпадъци на 15 фирми, утвърдени са 56 работни листи на 19 фирми.

 През месец юли е взето участие в 7 ДПК за приемане на строежи на следните обекти: „Склад за зърно – реконструкция, пристройка и смяна предназначението на консервна фабрика в склад за зърно“ в гр. Кубрат;  „Рехабилитация на второкласен път с обща дължина 9,776 км в  рамките на община Тутракан“; „Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец - Арена“- първи етап; „Инсталация за производство на биогаз от отпадни продукти от млекопреработка за собствени нужди от млекопреработвателно предприятие“ в с. Брестовене, община Завет“ и саниране на 3 жилищни сгради в Исперих и Кубрат. 

Обществеността

На 11 юли 2018 г. сборна група ученици от русенски училища посетиха информационния център на РИОСВ-Русе. Те са участници в проект „Земята е домът ни“, финансиран  по програма „Знание и разтеж“. Децата се запознаха с дейносттите по опазване на компонентите и факторите на околната среда. Особен акцент беше поставен върху биолгочиното разнообразие в региона и потенциалните защитени зони, които могат да се посетят през лятната ваканция.

 Експерти са участвали в три заседания на постоянно действащите областни епизоотични комисии в област Силистра и в област Русе, както и в община Русе във връзка с усложнената обстановка и наличието на огнища от африканска чума по свинете в Република Румъния.

Взето е участие в заседание на Междуведомствена комисия, назначена със Заповед № 1-95-00-392/11.07.2018 г. на областния управител на област Русе. На проведеното заседание е разгледан Доклад на директора на Областно Пътно Управление гр. Русе във връзка с необходимостта от почистване на дървесна и храстова растителност в сервитута на републикански път Русе-Велико Търново.

През м. юли са проведени две работни срещи с представители на „Монтюпе” ЕООД (04.07.2018 г. и 25.07.2018 г.), на които са дискутирани текущото състояние на завода, изпълнените до момента предписания и предстоящите такива, необходимостта от удължаване на сроковете за изпълнение на някои от тях, извършване на замервания с газанализатор и др.

 В сградата на РИОСВ-Русе, на 26.07.2018 г. е проведена работна среща с представители на „Булмаркет“ АД, на която са обсъдени съществуващите проблеми и предстоящи действия, които операторът следва да предприеме.

Във връзка със Заповед №РД-403/28.06.2018 г. на Министъра на околната среда и водите на 19 юли 2018 г. е проведен вътрешен одит на внедрената в РИОСВ-Русе система за управление на качеството (СУК) по стандарт ISO 9001:2015. Докладът съдържа едно предписание за внедряване и водене на регистър за несъответстващ продукт, при констатации за нередности в работата. Същото е изпълнено.

Със заповед на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г., РИОСВ-Русе е определена като конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС. В тази връзка през м.май е подготвено и подадено чрез портала ИСУН проектно предложение „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват „Сребърна“.  Изискани са допълнителни дукументи и пояснения във връзка с проектното предложение. Пред отчетния период документацията е окомплектована и подадена успешно и в срок през електронната система ИСУН. Експерт от направление „Управление на отпадъците“ е участвал в семинар в гр. София относно разработването на критерии по чл. 4 и чл. 5 от ЗУО за слънчогледови люспи, дървесни отпадъци, пелети и брикети, получени от тях.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месецюни2018 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец юни 2018 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 137 проверки, в т.ч. планови 73 бр. и извънредни 64 бр. Броят на проверените обекти е 119. В рамките на осъществения контрол са дадени 86 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 11 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 7 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на  7 000 (седем хиляди) лв.  

През месец юни не са налагани санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда. Със заповед на директора на РИОСВ-Русе е отменена текуща месечна санкция на „ЖОСИ“ ООД- с. Чернолик, община Дулово, която е била наложена по компонент води.

 Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 7 200 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 169,90  лв.

От получените суми през месец май, на общините през месец юни са преведени 25 849, 43 лв., като най-голяма сума е получила община Самуил  11 250, 14 лв.

От НАП са събрани  6 015, 53 лв.

            През месец юни са постъпили 5 писмени жалби. Една от тях е за замърсяване на   околната среда и осъществяване на дейност от дружество, с невлязло в сила комплексно разрешително. Извършена е проверка на място, като е установено, че жалбата е неоснователна по отношение на комплексното разрешително и компонент „атмосферен въздух“. Останалата част от жалбата не е от компетентността на РИОСВ. На дружеството е съставен АУАН за констатирано нарушение на Закона за управление на отпадъците, което не е визирано в жалбата. Една от жалбите – за нерегламентирани сметища в населено място е основателна. Извършена е проверка, дадени са предписания, предстои последващ контрол. Една от жалбите за пръскане с пестициди в населено място, е препратена по компенетност.

            По жалба, постъпила през месец май за неприятни миризми и шум в жилищен район в гр. Русе, е извършена проверка. Констатирано е, че жалбата е неоснователна.

            През месец юли предстоят проверки по две жалби – за непоносим шум и замърсяване с отпадъци и на въздуха от дейността на зърнобаза и за замърсяване с отпадъци  и незаконна автосервизна дейност в жилищен район.

            За периода 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г. са постъпили общо 72 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. От тях около 60 % са за неприятни, задушливи миризми, а 25 % са за различни животниски видове – мъртви или в безпомощно състояние. Три от сигналите за замърсяване на р. Дунав от плавателен съд, запрашаване на булевард в гр. Разград и замърсяване с оборска тор на земеделски земи, са препратени по компетентност.

          По 25 от сигналите са извършени проверки. Основателните сигнали са 23, а неоснователните – 43. По три от постъпилите сигнали предстои извършване на проверка през месец юли.

            За един и същи проблем са подадени 46 сигнала.

            Горецитираните сигнали са получени за часовия период от 23:05 ч. до 03:00ч.

            По сигнал, постъпил през месец май е извършена проверка в началото на месец юни. Установено е, че сигналът е неоснователен.

    Освен споменатите по-горе проблеми, сигналите са били в следните направления:

-          Запалено сметище;

-          Нерегламентиран пункт за билки;

-          Замърсяване на р. Русенски лом с отпадъци;

-          Шум от промишлен обект.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

             Основни акценти в работата през месец юни бяха: изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2018 г., проверки по дадени предписания, проверки по постъпили сигнали и жалби, разпореждания с животни в безпомощно състояние (земноводни, птици, бозайници) и засилен контрол по Закона за лечебните растения.

Друг основен акцент в работата бяха контролните проверки за чистотата на населените места и на площадки за дейности по разкомплектоване на ИУМПС.

            През месец юни е предоставена писмена информация по три парламентарни питания.

            Превантивен контрол

През месец юни е приключена процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти с възложител  –  „БИОВЕТ” АД - клон Разград.

Към настоящия момент са налице 4 текущи процедури по ОВОС, по които през предходен период са извършени следните процедурни стъпки:

- за едно инвестиционно предложение е издадено писмо за консултация по смисъла на чл. 95, ал. 3 от ЗООС по отношение на спецификата на заявеното намерение,  степен на развитие на предложеното проектно решение и взаимовръзката му със съществуващи обекти и дейности, които следва да се вземат предвид при разработването на оценката за въздействие върху околната среда;

- за две инвестиционни предложения са издадени становища по депозирани задания за обхват на докладите по ОВОС;

- за инвестиционно предложение за Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства „Колобър”- участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, община Дулово, област Силистра, с възложител „Каолинˮ ЕАД, в края на м. май 2018 г. е издадено писмо с положителна оценка за качеството на доклада за ОВОС. През м. юни е осъществен обществен достъп до документацията по ОВОС, като съгласно писмо на възложителя, са предприети стъпки за организиране и провеждане на обществени обсъждания на доклада за ОВОС в рамките на 23 и 24 юли 2018 г.

През отчетния период е изразено становище по внесени схема за провеждане на консултации и задание за определяне на обхват на доклада за екологична оценка във връзка с текущата процедура по екологична оценка на проекта на Общ устройствен план на Община Две могили.

Tекущ контрол

По писмо, изпратено от МОСВ с информация, получена от френските контролни органи на околната среда за задържана в началото на годината от Митница – Русе стока е извършена проверка. Получателят на стоката – зелен текстил е русенска шивашка фирма. При извършената проверка са представени всички необходими документи, включително и Сертификат за отсъствие на азобагрила в текстила. За резултатите от проверката е информирана дирекция „ОЧВПЗ“ в МОСВ.

При осъществение емисионен контрол на емитери, формиращи отпадъчни води е установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване на две дружества. Предстои налагането на санкции по чл. 69 от ЗООС, като на операторите са дадени задължителни предписания за предприемане на коригиращи действия за преустановяване на замърсяването.

-          Проверки по сигнали и жалби на граждани: 28

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  25 планови, от които 3 са комплексни и 8 – за чистота на населените места и 15 извънпланови;

-          Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 10, от които 2 са извънредни.

-          Проверки по Закона за лечебните растения: на билкозаготвителните пунктове – 10, от които 5 планови и 5 броя извънредни.

-          Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 15.

            Засилен последващ контрол 

            Всички предписания са изпълнени в поставените срокове.

            Извършен е последващ контрол за почистване на замърсените терени в населените места.

            UКратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 

Атмосферен въздух и шум

През месец юни на 2018 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не показват дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен. През месеца данните за нивата на фенол, отчетени от собствения пункт за мониторинг на площадката на „Монтюпе” ЕООД не показват превишения на СЧН и СДН по този замърсител. Подадени са сигнали за наличие на неприятни миризми в град Русе, но същите са постъпили в малките часове на денонощията и не е било възможно потвърждаване на основателността им.

През месец юни е извършен имисионен контрол на КАВ в гр. Разград в изпълнение на годишния график. По предварителни данни не са отчетени превишения на нормите на следените замърсители, включително и тези на сероводород.

През отчетния период са извършени 12 планови проверки, като 7 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 7, като три от тях са участия в ДПК на обекти с организирани източници на емисии, 2 по получени сигнали за наличие на неприятни миризми в гр. Русе, 1 за неосъществен емисионен контрол на обект с организирани източници на вредни емисии и 1 по изпълнение на предписания.

Общо са дадени 8 броя предписания.

Съставени са 4 АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ – непредставяне на годишен отчет за флуорираните парникови газове от оператори на оборудване и липса на система за улавяне на бензиновите пари на бензиноколонка при пълнене на гориво в резервоарите на МПС.

             

Шум

Извършена е една планова проверка в „Гора Инвест“ АД - Русе. Резултатите от осъществения емисионен контрол на нивата на шум в околната среда, излъчван от обекта не отчитат превишения. По постъпил сигнал за наличие на наднормен шум в жилищен район в гр. Русе е извършена проверка.  Установен е източникът – предприятие за производство на чорапи. Дадени са предписания за коригиращи технически мерки, които са изпълнени своевременно. Това неофицаилно е потвърдено от сигналоподателите, но за удостоверяване на изпълнението ще се извършат контролни измервания през месец юли.

В РИОСВ – Русе са получени два доклада за проведени СПИ на нивата на шум. Анализът на данните от протоколите от изпитване не показва превишение над граничните нива на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г.

Води

       През месецюни 2018  г. са извършени общо 21 контролни проверки:

 • 13 планови, от които 8 с проби води (Колектор „Трети март” в Русе,  ЕТ „Верас-90-Алиш Хамид”, Хвостохранилище-Сеново, Хвостохранилище-Ветово, „Пилко” ЕООД, „Биовет” АД, „Елпром Елин“ АД – Кубрат и „Дестан” ЕООД-с. Искра, община Ситово)
 • 8 извънредни проверки, от които 2 с проби води („Лактоком“ ЕООД, гр. Русе, ул. „Николаевска“-жалба, „Булмилк 1783“ ЕООД – 3 бр., „ВиК“ ООД - Силистра, „Екопродукт“ ЕООД с проби  и „Дуло алфа” ООД с проби).

       От 13 планови проверки, 4 са комплексни и по други компоненти и фактори на околната среда („Каолин” ЕАД-Ветово, „Каолин” ЕАД-Сеново, „Дуо Алфа“ ООД и „Екон-91“ ООД).

       Взето е участие в 3 проверки по изпълнение на условия в Комплексни разрешителни - „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян“; „Топлофикация – Русе“ ЕАД и „Оргахим Резинс“ АД.

       На операторите са дадени общо 17 предписания.

       През отчетния период са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение на Община Дулово и на „ВиК“ ООД – Силистра.

       Не са издавани НП, съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда.

       Издадена е Заповед за отмяна на наложена текуща месечна санкция на „ЖОСИ“ ООД – МПП в с. Чернолик, община Дулово.

       Издадено е едно НП на Община Дулово в размер на 1 500 лв. по чл. 200 от Закона за водите.

        Със Заповед на директора на РИОСВ-Русе на „Булмилк 1783“ ЕООД – МПП в с. Самуил  е приложена ПАМ - ограничаване на дейността чрез пломбиранена заустване, съгласно чл. 160 от ЗООС.

       При пробонабиране на отпадъчни води от „Биовет” АД е извършена и проверка на дейностите по отремонтиране и ревизия на единия коридор на биобасейн на пречиствателното съоръжение. Установено е, че е направена профилактика на повредения участък от технологичното оборудване. На площадката на ГПСОВ се осъществяват строителни дейности на фундаменти във връзка с реализацията на нови инвестиционни предложения. Физико-химичното стъпало е в тестов период и е монтирана аспирационнната система към него. Изграден е и се изпробва новопредвидения резервоар (3000 куб.м) за аерационната система. Пясъкозадъжател № 1 е почистен и предстои изпразване и почистване на усреднителен коридор 2.

          От проверените обекти през месец юни, проблемен е „Булмилк 1783“  ЕООД – с. Самуил, община Самуил, област Разград. Установено е, че дружеството нерегламентирано зауства формираните от производствената си дейност отпадъчни  води, образувани от измиване на съоръжения, съдове и помещения. Същите постъпват в съществуваща локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), която е изведена от експлоатация. Отпадъчните води не се пречистват, а постъпват директно във вторичен утаител, откъдето преливат и заустват във водоприемник – „дере“, Дунавски Добруджански реки. Дружеството не притежава необходимото за целта Разрешително за ползване на воден обект за заустване на производствените отпадъчни води, т.к. същото е отнето с Решение на Басейнова дирекция „Дунавски район“. На оператора е дадено предписание за незабавно преустановяване на заустването на непречистени производствени отпадъчни води във водоприемника. При последваща проверка през месец юни, във връзка с контрол по изпълнение на даденото предписание, е установено, че дружеството не е предприело необходимите действия и мерки за преустановяване на нерегламентираното заустване. Предвид създадената предпоставка за замърсяване/увреждане на околната среда, от дружеството е изискано създаването на техническа възможност за пломбиране и осигуряване на приемни съдове с необходимия капацитет за събиране на производствените отпадъчни води на обособени места на площадката.

            На 29.06.2018 г. на място, съвместно с представители на Областна администрация Разград е установено, че операторът е извършил почистване на ЛПСОВ и прилежащите терени към нея. Почистени и запръстени са заблатените участъци около пречиствателното съоръжение, както и участъкът след точката на заустване. Отпадъчните води постъпват в мазниноуловител и утаител, откъдето чрез помпа се изпомпват в цистерна. Преустановено е нерегламентираното заустване на отпадъчни води във водоприемника. Създадена е техническа възможност за пломбиране на изходяща тръба към ЛПСОВ, с което е изпълнено даденото предписание. Извършено е принудително извеждане  от експлоатация на изходящ канал на площадковата канализация чрез пломбиране. Дадени са предписания за недопускане нарушаване на целостта на пломбата и за водене на отчетност за предадените отпадъчни води за пречистване в ГПСОВ-Разград. 

Почви

            Експертът в направлението е извършил общо 15 проверки: девет планови и шест извънредни.

            Извършени са две планови проверки на Общините Цар Калоян и Завет за изпълнение на заложения мониторинг в проектите за рекултивация общинските депа. Констатирана е устойчивост на депото, добър тревостой и липса на отпадъци около рекултивираните депа.

Във връзка с приключване на проекта за приемане на биологичната рекултивация са извършени две планови проверки на депата в селата Айдемир и Калипетрово, община Силистра. Рекултивацията е изпълнена съгласно разработения проект.

            Проверени по план са четири склада за излезли от употреба препарати за растителна защита. Едната проверка е във връзка със стартирала процедура по Българо-швейцарския проект за преместване на излезлите от употреба препарати за растителна защита. Складовете за съхранение на пестициди се поддържат в добър вид, с изключение на незаконния склад в село Владимировци, Община Самуил. Няма изтичане и замърсяване на почвата.

            Извършена е една проверка на кариера, собственост на „Пътперфект-Т” ЕАД- село Богорово, Община Силистра. Дружеството извършва дейностите си в концесионната площ. Няма замърсени и увредени терени извън нея.

            Експертът от направлението е взел участие в проверки по получени три сигнала за: запалено сметище в град Тутракан; депониране на торови маси в землището на село Севар, Община Кубрат съвместно с представители на ОДМВР-Разград, замърсяване на отводнителен канал с течна торова маса в района на село Попина, Община Ситово.

            Извършена е една проверка във връзка с депозирана жалба за наличие на незаконно сметище в покрайнините на град Цар Калоян.

През месец юни в експертът от направлението е извършил една извънредна проверка на „Топлофикация-Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”, град Русе, във връзка с изпълнение на план-график за изграждане на ново депо за неопасни отпадъци.

            Експертът в направлението е бил координатор на проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително на площадка за отглеждане на родителски стада в село Брестовене, Община Завет, собственост на „Авис”ЕООД.      

            Изготвени са отговори на депутатски питания за начина на съхранение на течните торови маси от „Свинекомплекс Бръшлен” АД.

            Експертът е участвал в една ДПК за закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци в гр. Главиница.

Биологично разнообразие и НЕМ

   През отчетния период са извършени общо 28 броя контролни проверки от които 7 са планови, а останалите 21 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през юни са 30.

  Петнадесет от проверките са по сигнали за 26 екземпляри в безпомощно състояние. 18 от екземплярите са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора, като четири от екземплярите са от вида таралеж (Erinaceus concolor), четири екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus), един екземпляр от вида черен бързолет (Apus apus), четири екземпляра са от вида градска лястовица (Delichon urbica), три екземпляра - от вида домашна кукумявка (Athene noctua) и два екземпляра - от вида бял щъркел (Ciconia ciconia). Един екземпляр от вида шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и три екземпляра от вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanniе) са изпратени в Център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки – с. Баня, община Несебър. Един екземпляр от вида червен ангъч (Tadorna ferruginea), един екземпляр от вида зеленика (Chloris chloris), един екземпляр от вида средиземноморско прилепче (Pipistrellus kuhlii) и един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua) са предоставени за препариране в Регионален исторически музей – гр. Русе.

  Извършени са пет планови проверки на пунктове за изкупуване на билки, намиращи се в с. Владимировци, община Самуил, гр. Ветово, община Ветово, с. Сяново, община Тутракан и с. Топчии, община Разград, при които не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Извършена е една извънредна проверка във връзка с получено писмо от Районно управление на МВР – Разград. Служителите на МВР са констатирали нерегламентиран пункт за билки в с. Осенец, община Разград. Цялата документация по случая е препратена до РИОСВ-Русе за предприемане на действия по компетентност. На извършителя е съставен АУАН за нарушение на чл. 31, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните растения.

Във връзка с постъпили множество сигнали за нерегламентирано изкупуване и бране на лечебни растения са извършени съвместни проверки със служители на „Кубратска гора” ЕООД в гр. Кубрат (3 извънредни проверки). Посетена е зърнобаза, ползваща се като площадка за сушене на листа липа. Не е установен собственика на базата. В тази връзка е пратено писмо до началника на РУ „Полиция” – Кубрат за съдействие за установяване на самоличността на лицето, стопанисващо зърнобазата в гр. Кубрат. Посетени са и регистрираните в РИОСВ-Русе, два пункта стопанисвани от „Маджаров 92” ЕООД и „Херба 2012” ЕООД, находящи се в гр. Кубрат. В пункта на „Маджаров 92” ЕООД са констатирани в процес на сушене листа липа 250 кг и цвят липа 300 кг. Представени са позволителни за 5 тона цвят липа и 5 тона лист липа. Нарушения не са констатирани.

В пункт на „Херба 2012” ЕООД са констатирани в процес на сушене 15 тона лист липа и 14.577 тона цвят липа. Представени са позволителни за 4 тона цвят липа и 2 тона лист липа. Количествата, съхраняващи се в пункта надвишават количествата, описани в издадените позволителни за ползване на лечебни растения, което е нарушение по чл. 28б от Закона за лечебните растения и е съставен АУАН. Издадено е наказателно постановление за имуществена санкция в размер на 1 000 лева.

Извършена е и една извънредна проверка на пункт за билки в гр. Сеново. В пункта са констатирани 20 тона цвят липа, а са представени позволителни за ползване на лечебни растения за 10.500 тона. Количествата на съхраняваните билки надвишават позволените количества, описани в издадените позволителни за ползване. Това представлява нарушение по чл. 28б от Закона за лечебните растения и е съставен АУАН. Издадено е наказателно постановление в размер на 500 лева.

      Регистрирани са 2 книги за билки и са организирани два нови билкозаготвителни пункта.

      Извършена е една извънредна проверка на пункт за изкупуване на охлюви в с. Варненци, община Тутракан. В пункта не са изкупувани охлюви. Нарушения не са констатирани.

      Извършени са две планови проверки на вековен зимен дъб в с. Хърсово, община Самуил и вековна бяла черница в с. Топчии, община Разград. Поради непоправимо увреждане на бялата черница, е започната процедура по заличаване на вековното дърво. Зимният дъб в с. Хърсово е в добро биологично състояние.

Защитени територии

През отчетния период са извършени общо 30 проверки на територията на ПР „Сребърна”. През м. юни 2018 г. излюпените в края на април и началото на май млади къдроглави пеликани (Pelecanus crispus) са напуснали гнездата, в които са хранени от родителите си, и са формирали т. нар. „детски градини”. Те представляват по-големи групи от млади птици, които възрастните направляват и обучават в придобиването на умения за оцеляване. В момента младите птици се учат да ловят риба във водите на езерото. Последни са напуснали гнездата пеликаните, излюпени върху дървените наколни платформи, като също са се включили в групата. Младите пеликани са почти изцяло оперени и се очаква до около десет дни да започнат да летят.

През настoящата календарна година за първи път е документирано и успешно гнездене на розови пеликани (Pelecanus onocrotalus) в колонията на къдроглавите. С помощта на системата за видеонаблюдение са наблюдавани две гнездящи двойки, които са излюпили общо две малки, като към момента има още една птица, която мъти 2 броя яйца. Малките все още са покрити с черен пух и не са напуснали гнездата, където родителите им ги хранят.

Освен пеликаните, към момента потомство отглеждат и всички други видове водолюбиви птици в резервата. Наблюдавани са млади неми лебеди (Cygnus olor), сиви гъски (Anser anser), потомство в гнездата на малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus) и чаплите в смесените чаплови гнездови колонии.

След продължителното засушаване, за м. юни бяха характерни честите валежи и летни бури, в резултат на които се наблюдаваше интензивно движение на плаващите тръстикови острови (кочки) по повърхността на езерото. Установено е и интензивно развитие на водорасли във водите на езерото, във връзка с повишените температури и наситеността с биогенни елементи.

Водното ниво е около 290 см при южния шлюз на захранващия канал, което е съвсем близо до максималното ниво на задържане на водите във водоема.

През периода не са констатирани нарушения на режима на дейности в защитената територия и не са съставяни АУАН.

 Отпадъци

През отчетния период - юни  са извършени 22 самостоятелни планови проверки и 15 извънредни, от които 7 бр. – по предписание, 5 бр. -  по сигнали и жалби,  една по писмо на МОСВ,  по депозирано заявление, 2 проверки  за оразмеряване на съществуващи общински депа за неопасни отпадъци. Дадени са 28 задължителни предписания. Приоритетно през месец юни плановите проверки са били основно за чистота на населените места и на площадки за дейности по разкомплектоване на ИУМПС.

Експертите от направлението са участвали в три комплексни проверки, на които са били водещи: „Билбобул” ООД - гр. Русе, „Дион” ООД - град Русе и „Екон-91” ООД - град Русе. 

През месец юни са съставени два АУАН за нарушения на ЗУО на юридически лица. Издадено е едно НП в размер на 2 500 лв.

            През отчетния период са изготвени и изпратени:

 • Справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО в ИАОС;
 • Ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО
 • Справка за пуснати на пазара ЕЕО в МОСВ

          Съгласно заповеди на Кмета на община Силистра, с протоколи № 6 от 06.06.2018 г. от комисии са приети биологичните рекултивации на съществуващи депа за неопасни отпадъци на с. Калипетрово, с площ от 12,8 дка.  и  на с. Айдемир, с площ от 54  дка.

Химикали 

Експертът от направлението е участвал в три комплексни проверки на предприятия по спазване на изискванията на Регламент No 1907/2006 г. (REACH) , Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за зачита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Участие е взето в  две комплексни проверки, на оператори по изпълнение  на условията, заложени в Комплексни разрешителни. Дадени са общо четири предписания, като няма констатирани нарушения на законодателството по химикали.

Във връзка с постъпило в РИОСВ - Русе писмо от Министерството на околната среда и водите по сигнал на френските контролни органи за задържан зелен текстил,  поради съмнение за наличие на aзобагрила в състава му, съвместно с експерт по отпадъци е извършена проверка  по документи на фирмата - получател на текстила. По време на проверката е представен сертификат за качество.

Изготвени са  две експертни становища по внесени  инвестиционни предложения.

       

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 3 проверки по документи, относно валидност на издадени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Глава шеста от ЗООС, включени в Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2018 г. Констатирано е, че две от решенията са загубили правното си действие, поради липсата на предприети последващи действия от възложителите за получаване на разрешителен документ (разрешение за строеж, издадено по реда на Закона за устройство на територията). Приложена е разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, спрямо следните административни актове:

-          Решение № РУ-10-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение за „Подготовка за изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Тутракан“, с местоположение: регулационните граници на гр. Тутракан;

-          Решение № РУ-17-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на електрическа централа използваща биомаса и сондажен тръбен кладенец за технологични нужди“ в гр. Две могили.

През месец юни 2018 г. експертите от дирекция „ПД“ са участвали в три Държавни приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежи. Всички обекти са сългасувани от РИОСВ-Русе, като изпълнените строежи са с параметри, съобразно издадените от инспекцията съгласувателни документи.

Комплексни разрешителни

            През месец юни са извършени 4 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на: „Топлофикация Русе” ЕАД, „Оргахим Резинс” АД, Община Разград, оператор на Регионално депо за неопасни отпадъци и „Авис” ЕООД, площадка с. Брестовене, Община Завет.       

            Дадени са три предписания на „Авис” ЕООД. Няма констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

            По постъпило от Окръжна прокуратура - Разград разпореждане, във връзка с жалба срещу дейността на инсталация за топене и леене на алуминий в град Лозница, със Заповед на Директора на РИОСВ-Русе на оператора „Метал” ЕООД е извършена извънредна проверка по спазване на влязло в сила комплексно разрешително.  При проверката не са установени нарушения по условията „Емисии в атмосферния въздух”, с което жалбата се определя като неоснователна. Установено е некоректно отчитане на генерираните от производството отпадъци, за което на оператора е съставен АУАН за нарушение на ЗУО.

            Извършена е извънредна проверка на „Топлофикация Русе” ЕАД, оператор на Депо за неопасни отпадъци към „ТЕЦ Русе Изток” с издадено КР, като е потвърдено изпълнението на сроковете, заложени в Плана за действия по израждане на новото депо (сгуроотвал).

      Експертът от направление „Почви“ е участвал в две заседания на ЕЕС към ИАОС за преразглеждане на условия в КР.

            Изготвено е едно становище за промяна на условия в КР във връзка с промени в НДНТ.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

            През периода са извършени 10 комплексни проверки, които съответстват на 23  планови проверки по компоненти и фактори на околната среда: „Билбобул“ ООД (въздух, отпадъци и химикали), „Мибоки” ЕООД (химикали и отпадъци), „Дион” ООД (въздух и отпадъци) , „Топ Ман“ ООД (въздух и отпадъци), „Перфект електра“ ООД (въздух и отпадъци),  „Екон 91” ООД, база гр. Бяла (въздух, води, отпадъци и химикали), „Каолин” АД, база гр. Ветово (води и отпадъци) , „Каолин” АД, база гр. Сеново (води и отпадъци),  „Червена зона 13” ЕООД (въздух и отпадъци) и „Дуло алфа” ООД (въздух и води).

При проверките на операторите са дадени общо 20 предписания, които са изпълнени в срок.

Съставен е един АУАН за констатирано нарушение на ЗЧАВ и един АУАН за нарушение на Закона за водите за установено нарушение през месец май.

 

СЕВЕЗО

Комисията по чл.157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на три предприятия, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал на териториите на Област Русе и Област Силистра. Дадени са шест предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

През месеца е изготвено едно съгласувано становище по представен от ИАОС Доклад за безопасност на предприятие/съоръжение, класифицирано с висок рисков потенциал.

Изготвено е вътрешно експертно становище по представено Задание за  ЕО на ОУП на Община Две могили.

АУАН, НП и ПАМ

 

1. „Булмилк 1783” ЕООД, с. Самуил, АУАН № 0002418/30.05.2018 г. - дружеството зауства отпадъчни води, без да притежава разрешително съгласно Закона за водите;

2. „Топ ман” ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002337/06.06.2018 г. - дружеството не е представило отчет за ФПГ за 2017 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

3. Община Дулово, гр. Дулово, АУАН № 0002417/11.06.2018 г. - нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване, съгласно Закона за водите;

4. „Херба 2012” ЕООД, гр. Кубрат, АУАН № 0002299/13.06.2018 г. - дружеството ползва лечебни растения в нарушение на позволително в нарушение на Закона за лечебните растения;

5. „Господинов- Г 93” ЕООД, гр. Ветово, АУАН № 0002340/11.06.2018 г. - не е заверил дневник в РИОСВ- Русе в нарушение на Закона за чистота на атмосферния въздух;

6. „Екопродукт” ЕООД, с. Ситово, АУАН № 0002339/15.06.2018 г. - дружеството не е представило информация за оборудване в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

7. Нуредин Садетинов Мехмедов, гр. Сеново, АУАН № 0002300/15.06.2018 г. - лицето ползва билки над разрешеното му количество в нарушение на Закона за лечебните растения;

8. „НЕ- БИЛД” ЕООД, гр. Силистра, АУАН № 0002083/04.06.2018 г. - дружеството не е заверило отчетни книги в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

9. Севдалин Желев Желев, гр. Русе, АУАН № 0002338/26.06.2018 г. - не е възложил на акредитирана лаборатория да извърши годишен тест в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

10. „Метал” ЕООД, гр. Лозница, АУАН № 0002402/26.06.2018 г. - дружеството не води вярна отчетност за образуваните отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

11. „ВиК” ЕООД, гр. Силистра, АУАН № 0002268/27.06.2018 г. - дружеството нарушава емисионните ограничения, определени в разрешителното за заустване, съгласно Закона за водите.

 

Издадени Наказателни постановления

 

1.  Г.А., с. Ясеновец, НП № 32/29.06.2018 г.- по ЗУО в размер на 2 500 лв., не е предприел мерки за предотвратяване образуване на сметища в населено място;

2. „Нинахим” ЕООД, гр. Русе, НП № 33/29.06.2018 г.- по ЗЧАВ в размер на 300 лв., дружеството не е провело емисионен контрол за 2016-2017 г.;

3. „Топ мен” ЕООД, гр. Русе, НП № 34/29.06.2018 г. по ЗЧАВ в размер на 1 000  лв., не е представило отчет за ФПГ за 2017 г.;

4. Илко Юлианов Илиев, гр. Разград, НП № 35/29.06.2018 г. по ЗБР в размер на 200 лв., лицето е предлагало за продажба препариран екземпляр;

5. Община Дулово, гр. Дулово, НП № 36/29.06.2018 г. по ЗВ в размер на 1 500 лв., общината е нарушила индивидуалните емисионни ограничения при заустване на отпадъчни води;

6. „Херба 2012” ЕООД, гр. Кубрат, -НП № 37/29.06.2018 г. по ЗЛР в размер на 1000 лв., дружеството ползва лечебни растения в нарушение на позволително;

7. Н.М., гр. Сеново, НП № 38/29.06.2018 по ЗЛР в размер на 500 лв., лицето ползва билки над разрешеното му количество

 

Приложена е една Принудителна административна мяркасъгласноЗаповед № 247/14.06.2018 г. на Директора на РИОСВ-Русе  на „Булмилк 1783” ЕООД, с. Самуил, община Самуил. Извършено е пломбиране на изходящия канал на площадковата канализация.

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на проверките по изпълнение на дадените предписания, както и във връзка със сигнал за замърсявания, в резултат на които е обявено бедствено положение в гр. Кубрат, територията на общината е почистена, и отпадъците са транспортирани до Регионално депо - Разград в поставения срок.

През отчетния период е закрито общинско депо за неопасни отпадъци в гр. Главиница, област Силистра.

Успешно е приключил етап – трета година на биологична рекултивация на депата в селата Айдемир и Калипетрово, община Силистра. Предстои тяхното закриване.

С предприетите по изпълнение на предписанията от страна на „Биовет“ АД – клон Разград мерки по реконструкция и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води към предприятието, през месец юни няма постъпили оплаквания от жители на гр. Разград за неприятни миризми. Същото се потвърждава от данните за направените измервания на КАВ в гр. Разград.

С прилагането на ПАМ на „Булмилк 1783“ ЕООД – с. Самуил (МПП) е преустановено изтичане на непречистени отпадъчни води и съответно замърсяване на водоприемника – „сухо дере“.

 

Бизнеса

През месец юни 2018 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 147 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС: 1 указателно писмо за провеждане на процедура по задължителна оценка на въздействието възху околната среда; 10 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 4 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО и 1 указателно писмо за самостоятелна процедура за оценка за съвместимост.
 • 18 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 44 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 17 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 1 становище по представено задание за обхват на доклада за ЕО и схема за провеждане на консултации в процедура по екологична оценка на ОУПО;
 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „да не се извършва ЕО”;
 • 1 решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”;
 • 1 Решение по оценка на въздействието върху околната среда с разпоредителна част „Одобрявам”.

       През отчетния период са издадени:

 - 8 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  1 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО;

-   Заверени са  36 бр. отчетни книги за отпадъци на 12 фирми, утвърдени са 33 работни листи на 8 фирми.

            През месец юни е взето участие в 8 ДПК за приемане на строежи на следните обекти: „Покривна фотоволтаична система с мощност 49,59 KW за производство на електрическа енергия“ в с. Голямо Враново, община Сливо поле“; „Цех за обезжилване на тютюн с бутилкова инсталация за компресиран природен газ, електрозахранване с кабел НН и захранващ водопровод; „Участък за производство на мокри мазилки“ в „Оргахим“АД; „Газифициране на дом за стари хора с отделение за лежащи“; „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци“, гр. Главиница; „Авторазтоварище за биомаса и транспортни връзки за биомаса от него до съществуващи бункери – първи етап от „Система за съвместно изгаряне на основно гориво – въглища и биомаса“ на ТЕЦ – Русе; Две многофамилни жилищни сгради за приемане на мерки за енергийна ефективност“ в гр. Кубрат

 

Обществеността

            През месец юни РИОСВ-Русе отбеляза Световния ден на околонта среда 5 юни и Международния ден на река Дунав 29 юни. РИОСВ - Русе беше партньор на Международния екологичен форум „Сребърна 2018“, провел се в периода 1-3 юни, в гр. Силистра. Той се организира от Обединен детски комплекс – гр. Силистра, с подкрепата на Община Силистра и др. организации. В рамките на XXVII-то издание на проекта са проведени традиционните конкурси за литературна творба  и  детска рисунка на тема „Земята - наш дом“. Над 120 литуратурни творби участваха в съревнованието. По време на форума бяха защитени 22 екологични проекта  от цялата страна, а с най-добрите рисунки беше  подредена изложба във фоайето на Младежки дом Силистра.

            Денят на река Дунав е отбелязан със съвместна инициатива с КБС нещо бързо, с Quiz-съзтезание по време на традиционните тренировки на любители лекоатлети „Надбягай се“. Забавната игра на въпроси и отговори, със състезателен характер посветена на река Дунав - география, биологично разнообразие, история и култура.

            Проведено е заседание на Експертния екологичен съвет за разглеждане на доклада за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти с възложител  –  „БИОВЕТ” АД - клон Разград. В последствие е издадено Решение за одобряване на инвестиционното предложение.

Взето е участие в две комисии за изготвяне на предложение за статут и режими по Закона за културното наследство за:

– териториален обхват и предписания за опазване на обект „Антична крепост Тримамиум”, с. Мечка, община Иваново, област Русе. Определени са границите на обекта и охранителната зона, също и предписания и забрани за опазване на охранителната зона. Решението е да бъде предоставен статут на археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение”, като част от сериен обект „Граници на Римската империя – Дунавски лимес в България”, вписан в Индикативната листа за световното културно и природно наследство на Република България на ЮНЕСКО.

- изготвяне на предложение за статут и режими за опазване на обект „Късно антично и средновековно селище „Кинтон”, землище на с. Нова Черна, община Тутракан и на охраняемата зона. Определени са режимите на опазване на археологическата недвижима културна ценност, териториален обхват и  граници и са дадени предписания за опазване на територията на АНКЦ.

Във връзка с изпълнението на проект CAPTA BG и по-конкретно дейност А11, екипът на НЗК организира работна среща (train the trainers) с представителите на Регионалните инспекции по околната среда и водите. Срещата е проведена на 19.06.2018 г. в сградата на МОСВ, на която е присъствал представител на РИОСВ-Русе, в качеството на член на екипа на Регионално звено за контакт. На срещата експертите са запознати с новостите по програмата, приоритетите, видовете проекти за финансиране, многогодишната работна програма за периода 2018-2020 г. и финансовите аспекти по програмата.

Взето е участие в постоянно действащата общинска епизоотична комисия в Русе. Обсъдени са предприетите действия за превенция срещу навлизането в нашата страна на африканската чума по свинете, както и мерките за борба срещу разпространението от точкови огнища на птичи грип в страната.


ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец май2018 г.

 

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец май 2018 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 155 проверки, в т.ч. планови 89 бр. и извънредни 66 бр. Броят на проверените обекти е 140. В рамките на осъществения контрол са дадени 78 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 8 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 4 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 2 700 (две хиляди и седемстотин) лв.   

През месец май са наложени общо три санкции: две текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС в размер съответно на 1617 лв. на „Фазерлес“ АД – гр. Силистра и на „Фешко ФСК” ООД, гр. Бяла в размер на 87 лв. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения за отпадъчни води, както и една еднократна на  „Топлофикация Русе” ЕАД, гр. Русе в размер на 1771 лв. за установено неспазване на нормите за допустими емисии по показател азотни оксиди и прах, докладвани с годишен доклад за СНИ за 2017 г.

 Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 32 700 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 32 311, 79 лв.

От получените суми, през месец май са преведени на община Разград 2 594, 40 лв.

От НАП са събрани 1 000 лв. 

 През месец май са постъпили 7 писмени жалби. Три от тях са препратени на съответните кметове на населени места, т.к. визират проблеми от тяхната компетентност – две са за неприятни миризми, замърсяване с торови маси и отглеждане на селскостопански животни и една е за замърсяване с отпадъчни води от дейността на търговски обект (магазин). Една от жалбите е адресирана до няколко институции, като поставеният проблем е по Закона за устройство на територията в гр. Русе и не е от компетнтността на РИОСВ – Русе.  Друга жалба е препратена от кмет на община, но разглежда проблем от неговата компетентност.

По жалба, постъпила през месец април е извършена проверка на място. Установено е, че същата е неоснователна. По две от жалбите – за замърсяване на въздуха в градовете Русе и Лозница предстоят проверки през месец юни.

            За периода 01.05.2018 г. до 31.05.2018 г. са постъпили общо 102 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ - Русе, чрез контактната форма на РИОСВ – Русе. От тях 70 % са за неприятни, задушливи миризми, нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци, птици в безпомощно състояние.

          По 18 от сигналите са извършени проверки, 18 са препратени по компетентност; 48 са основателни; 36 са неоснователни. По един от постъпилите сигнали предстои извършване на проверка през месец юни.

         За един и същи проблем са подадени 68 сигнала, които са получени в часовия интервал от 23:30 ч. до 04:00 ч.

     Общо сигналите са били в следните направления:

-          Неприятни миризми в гр. Русе и гр. Разград;

-          Нерегламентирано изхвърляне/ нерегламентирано изгаряне на отпадъци;

-          Птици в безпомощно състояние и намерена костенурка;

-          Незаконен автосервиз/нерегламентирано разкомплектоване на ИУМПС;

-          Изтичане на непречистени битово-фекални води в р. Дунав от колектор на „ВиК“ ООД - Русе

По постъпил сигнал за нерегламентирана дейност със защитени растителни видове е сезирана Окръжна прокуратура – Русе.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

             Основни акценти в работата през месец май бяха изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2018 г., проверка и утвърждаване на Годишни доклади по околна среда на оператори с издадени КР, представени Планове за управление на разтворителите и проверки по постъпили сигнали и жалби.

            Друг основен акцент в работата бяха контролните проверки за чистотата речните регла и на населените места      заложени в плана за дейността на РИОСВ – Русе.

            През месец май е предоставена писмена информация по две парламентарни питания.

            Превантивен контрол

Към настоящия момент са налице 5 текущи процедури по ОВОС, като за две са съгласувани задания за обхват на оценката, но не са представени доклади по ОВОС.

Във връзка с внесен доклад за ОВОС за оценка качество по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства „Колобър”- участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, Община Дулово, Област Силистра, с възложител „Каолинˮ ЕАД и извършени консултации със специализирани институции, е дадена положителна оценка за качеството на документацията и са поставени изисквания за организиране на обществени обсъждания на доклада за ОВОС. 

През отчетния период е внесено задание за определяне на обхват на доклада за екологична оценка на проекта на Общ устройствен план на Община Две могили и схема за провеждане на консултациите в процедурата по ЕО. Предстои произнасяне на РИОСВ-Русе по депозираната документация.

 

Tекущ контрол

По сигнал, изпратен от МОСВ за публикувана обява в OLX за продажба на забранен хладилен газ фреон R 22, съвместно в представител на ОД на МВР - Русе, е извършена проверка. Установено е, че физическо лице, притежаващо необходимите разрешителни документи за работа с ФПГ и ОРВ е пуснало обявата с цел да получи информация относно търсенето на тези газове.  Не са установени, публикуваните в обявата количества. На физическото лице е  съставен Предупредителен протокол с две предписания за изпълнение.

-          Проверки по сигнали и жалби на граждани: 22

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  40 планови, в т.ч. 22 – за чистота на населените места и 14 извънпланови.

-          Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 6.

-          Проверки по Закона за лечебните растения: на билкозаготвителните пунктове – 3 и 5 на административни структури във връзка с издаване на позволителни за ползвания на лечебни растения.

-          Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 10 за 19 бр. индивиди.

-          Проверки по Закона за биологичното разнообразие - 5 от които 2 броя на лица, размножаващи видове по чл. 70 от ЗБР и 3 броя  по издадени в предходни години решения  по ОС

            Засилен последващ контрол 

            Всички предписания са изпълнени в поставените срокове.

           Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на река Дунав, в района на гр. Мартен, с дървесни, пластмасови отпадъци и органична субстанция, продължи контрола на операторите, на които са дадени предписания за предприеманена действия за почистване на замърсения участък.  При ежеседмичните проверки е установено, че голяма част от натрупаните отпадъци и органична маса са почистени. Това ще продължи и през месец юни, до окончателно почистване на участъка. 

            Извършена е повторна проверка по изпълнение на предписание на предприятие, което е преустановило дейността си по преработка на СЖП (пилешки пера) в с. Долно Абланово, Община Русе. Експертите са констатирали, че предписанието за почистване на инсталацията е изпълнено. На място е получена информация за предстоящо отдаване под наем на инсталацията на друго юридическо лице. При проверката експертите са установили, че част от съоръженията са силно амортизирани. На оператора са дадени нови предписания за предприемане на технически мерки за отсраняване на нарушенията преди възобновяване на производствена дейност на площадката.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 

Атмосферен въздух и шум

През месец май на 2018 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не показват дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен. През месеца данните за нивата на фенол, отчетени от собствения пункт за мониторинг на площадката на „Монтюпе” ЕООД не показват превишения на СЧН и СДН по този замърсител. Въпреки това, са постъпвали единични сигнали на жители на град Русе за наличие на неприятна миризма с характеристика „изгорял бакелит”.

През отчетния период са извършени 12 планови проверки, като 8 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 3, като две от тях са за установяване на нарушения по ЗЧАВ, 1 по получен сигнал от МОСВ за публикувана обява в OLX за продажба на забранени хладилни газове. Общо са дадени 6 броя предписания. Съставен е един АУАН за установено нарушение на ЗЧАВ – неизвършване в срок на СПИ от обект, с организирани източници на вредни емисии.

През месец май от Митническо бюро гр. Търговище е постъпило уведомление за внос на хладилен газ фреон R 134a. от Р Турция. При проверка на представените документи е установено, че хладилният газ е доставен в бутилки за еднократна употреба. Това е нарушение на Регламент ЕО 517/2015 г., за което в становището на инспекцията е отразено, че вносът не е регламентиран.

            Постъпили са 2 броя Планове за управление на разтворителите, като същите се преглеждат и при допуснати пропуски се връщат за корекция. През месец май са утвърдени с решение на Директора на РИОСВ – Русе 7 броя ПУР. Обработени с 40 броя справки за ЛОС, получени от оператори.

Наложена е една еднократна санкция на  „Топлофикация Русе” ЕАД, гр. Русе в размер на 1771 лв. за установено неспазване на нормите за допустими емисии по показател азотни оксиди и прах, докладвани с годишен доклад за СНИ за 2017 г.

Шум

През месеца не са извършвани контролни измервания. В РИОСВ – Русе са получени три доклада за проведени СПИ на нивата на шум. Анализът на данните от протоколите от изпитване не показва превишение над граничните нива на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г.

 

Води

       През месецаприл2018  г. са осъществени общо 19 контролни проверки на 16 обекта: 10 планови на 10 обекта и 9 извънредни проверки на 7 обекта („Лактоком“ ЕООД, „Жоси“ ООД – 2 бр., „Оберьостерайхише биодизел БГ“ ЕООД – по  сигнал, „ДМВ“ ЕООД – по сигнал, „Мегахим“ АД – по сигнал, участък от р. Дунав – по сигнал 2 бр. и „ВиК“ ООД - Силистра, колектори Тутракан).

       От плановите проверки 6 бр. са за проби на отпадъчни води („Екопродукт” ЕООД, „Астра биоплант” ЕООД, РПСОВ – Силистра, Колектори Тутракан, ГПСОВ-Бяла, „Фешко ФСК” ООД), 3 бр. са съвместни („Аполо 35” ЕООД, „Елпром Елин” АД и „Анипро” АД) и 1 бр. самостоятелна („Булмилк 1783” ЕООД).

       На операторите са дадени общо 17 предписания.

       Експертите от направлението са участвали в 4 проверки по изпълнение на условия в Комплексни разрешителни на операторите: „Мегахим“ АД, „Монтюпе“ ЕООД, „Хан Аспарух“ АД и „Лубрика“ ООД.

       През отчетния период е съставен 1 Акт за установяване на административно нарушение на „Булмилк 1783” ЕООД.

       Издадени е 2 наказателни постановления, съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазаване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.) на „Фазерлес“ АД – Силистра и на „Фешко ФСК” ООД, за превишение на емисонните ограничения, заложени в Разрешителното за заустване.

През месец май са постъпили два сигнала. По единия предстои проверка през месец юни.

На 17.05.2018 г. е подаден сигнал по телефона в РИОСВ-Русе за разнасяне на миризма на ацетон по улица „Потсдам“. При проверка в района не е усетена миризма. Съвместно с представители на „ВиК“ ООД е отворена РШ на „Мегахим“ АД, където е констатирано изтичане на отпадъчни води с бял цвят и миризма на органични разтворители. От страна на ВиК оператора са взети проби отпадъчни води за анализ. Резултатите са представени в РИОСВ-Русе и показват високи стойности на ХПК. От страна на ВиК оператора са предприети санкциониращи действия за установеното неспазване на емисионните ограничения за градска канализация.

           През месец май продължи контролът по сигнал от месец април за замърсяване на участък от р. Дунав. На 11.05.2018 г. е направен оглед на замърсяването. Установено е, че органичната субстанция е събрана в по-голямата си част в еднокубикови пластмасови контейнери и се съхранява на територията на „Оберьостерайхише биодизел БГ“ ЕООД. Събраната органична субстанция представлява отпадъчна вода и ще бъде пречистена в ЛПСОВ на дружеството. В почистването са взели участие представители на: „Оберьостерайхише биодизел БГ“ ЕООД, „Олео протеин“ ЕООД, „Булмаркет ДМ“ ООД и „ДМВ“ ЕООД. Съставени са констативни протоколи. На 17.05.2018 г. съвместно с представители на БДДР е направена проверка на 483,800 км от р. Дунав и е установено увеличаване на органичната субстанция. На 28.05.2018 г. е констатирано на място, че: натрупаната дървесна маса между брега и швартованите плаващи средства е извадена на брега, нарязана и сортирана; пластмасовите отпадъци, които са били близо до брега са събрани в чували; отпадъчната органична емулсия е събрана в пластмасови контейнери. Две трети от замърсения участък е почистен.

 

Почви

            Извършени са 4 проверки: 1 по план и 3 извънредни.  Две от извънредните проверки са на  „Топлофикация-Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток”, град Русе, във връзка с изпълнението на план-графика за изграждане на ново депо за неопасни отпадъци на дружеството.

            Третата извънредна проверка е по получен сигнал за замърсяване на отводнителен канал с течна торова маса от свинекомплекс „Екопродукт” ЕООД, село Попина, област Силистра. Жалбата е неоснователна.

            По план е проверена Община Главиница във връзка с мониторинг на рекултивирано депо за ТБО.

            Експертът от направлението е участвал в проверка по сигнал за замърсяване водите на река Дунав с пластмасови отпадъци, дървета и органична субстанция.

            Изготвен е отговор на депутатски питания относно компостираща инсталация в село Караманово, община Ценово и за капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма „Караджа Фаг“ ООД в с. Драгомъж, община Исперих, област Разград.

           

Биологично разнообразие и НЕМ

      През отчетния период са извършени общо 33 контролни проверки от които 19 са планови, а останалите 14 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през април са 31.

      Десет от проверките са по сигнали за 19 екземпляри в безпомощно състояние. 9 от екземплярите са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора, като един от екземплярите е от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), един екземпляр - от вида късопръст ястреб (Accipiter brevipes), черен бързолет (Apus apus), четири екземпляра - от вида горска ушата сова (Asio otus) и два екземпляра от вида голям пъстър кълвач (Dendrocopos major). Един екземпляр от вида шипобедрена костенурка (Testudo graeca) е изпратен в Център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки – с. Баня. Един екземпляр от вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) е освободен в подходящ за вида район. Осем екземпляра от вида червен ангъч (Tadorna ferruginea) са настанени в Биологична експериментална база – „Калимок“.

      Извършени са три планови проверки на пунктове за изкупуване на билки в: с. Ценово, община Ценово; гр. Дулово, община Дулово и с. Стефан Караджа, община Главиница, при които не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Извършена е една извънредна проверка във връзка с изпълнение на предписание, при която не са констатирани нарушения.

      Регистрирани са 2 книги за билки и са организирани два нови билкозаготвителни пункта.

      Извършени са пет планови проверки на общини, ДЛС и ДГС за издадени позволителни за ползване на лечебни растения.

      Извършени са 2 извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

      Регистрирани са два пункта за изкупуване на охлюви. Извършена е една извънредна проверка на пункт за изкупуване на охлюви в гр. Русе. Нарушения не са констатирани.

      Издадени са 8 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

      Извършени са 3 планови проверки по поставени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе решения по Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитени зони. Едната е на план-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. Другите две проверки са за ИП с предмет „Ремонт на въздушен електропровод 100 kV „Цар Самуил”, чрез подмяна на 149 бр. съществуващи стоманобетонови стълбове със стоманорешетъчни стълбове в участък с дължина 27.45 км от стълб № 51 до подстанция „Тутракан”” и „Промяна предназначението на имот № 000105, в землището на с. Ценово, местност „Папаз пънара” от складов терен на земеделска земя с НТП; „Нива”. При последната проверка на място е установено, че обектът не е реализиран и решението е изгубило правното си действие.

      Получен е сигнал по електронна поща за търговия с продукти от защитени видове растения, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. С цел изясняване достоверността на сигнала и установяване наличие на престъпление по реда на чл. 278 г, ал. 2 от Наказателния кодекс, същият е препратен до Окръжна прокуратура- гр. Русе.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”.  Нарушения не са констатирани.

Извършени са 8 проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии:  ЗМ „Горната кория” – с. Добротица, община Ситово, ЗМ „Божурите”- с. Подаива, община Исперих, ЗМ „Мющерека” – с. Беловец, община Кубрат, ЗМ „Находище на червен божур” – с. Печеница, община Исперих, ЗМ „Естествено находище на кримска какула” – с. Полско Косово, община Бяла, ЗМ „Находище на обикновен сладник” – с. Белцов, община Ценово, ЗМ „Калимок-Бръшлен” и ЗМ „Стълпище” – с. Мечка, община Иваново.

 При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Извършени са общо 31 проверки на територията на ПР „Сребърна”.

 

Отпадъци

През отчетния период  са извършени 40 планови проверки и 14 извънредни, от които 6 -  по сигнал,  1 – по жалба от месец април, по писма:  на МОСВ - 1бр.; на МВР – Силистра – 2 броя; на ИА „Морска администрция“ във връзка със замърсяване на р. Дунав – 2 бр.

През отчетния период е извършена извънредна проверка на съществуващо депо за неопасни отпадъци на „ТЕЦ-Русе – Изток“ ЕАД по отношение на дейностите, които се извършват за превежданетото на депото в съответствие с екологичните изисквания.

Дадени са 28 задължителни предписания. Приоритетно през месец май плановите проверки са били основно за чистота на населените места.

През месец май не са съставяни АУАН за нарушения на изискванията на ЗУО.

            През отчетния период са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО,
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО
 • писмо до МОСВ за проверка на фирми, задължени по чл. 59, ал. 2 от ЗУО да заплатят  продуктови такси

В РИОСВ – Русе през май са постъпили 16 сигнала на граждани, отнасящи се за наличие на  замърсени с отпадъци терени и нерегламентирано третиране на отпадъци, като 11 са препратени до кметовете на съответните общини за действия по компетентвост. Извършени са 6 проверки на място, при които е установено, че три от сигналите са основателни.

Във връзка с постъпил писмен сигнал, срещу дейността на „Еко 2015“ ЕООД - Варна, е извършена проверка, която касае взаимоотношения между община Кубрат и сметосъбиращата фирма. Сигналът е основателен в частта, отнасяща се до чистотата на населените места в община Кубрат.

По постъпила жалба, визираща дейности по строителство и експлоатация на магазин и площадка за метали, в края на м. април, през отчетния период е извършана проверка на място. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Жалбата е неоснователна.

Химикали

През месеца експертът по химикали е взел участие в пет съвместни екипни проверки за извършване на контрол на обекти по компоненти и фактори на околната среда, както и в четири проверки, на оператори по изпълнение  на условията заложени в Комплексни разрешителни.           Дадени са общо 7 предписания, като не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

Издадени са 3 броя становища по запитване на Митническо бюро гр. Търговище за внос на опасни химични вещества и смеси на територията на Република България.

Изготвени са вътрешни експертни становища по различни процедури и по внесени  инвестиционни предложения.

           

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени общо 4 проверки - 1 проверка на условия и мерки в издадени административни актове по реда на Глава шеста от ЗООС от Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2018 г. и 3 извънредни проверки.

Планови проверки:

- проверка за изпълнение на мерки и условия от Решение № РУ-44-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на биогаз чрез преработка на биомаса и Ко-генерационна инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия”, с възложител ЦСЕ Биогаз - Исперих ЕООД. Не е констатирано неизпълнение на условия от издадения административен акт, няма издадени строителни разрешителни и не са дадени предписания;

Извънредни проверки:

1. Във връзка с внесена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за увеличаване капацитета на птицеферма за отглеждане на бройлери от 56 000 броя места за птици на 63 600 броя места за птици чрез увеличаване на гъстотата на отглеждане на бройлерите с местоположение имот с номер 066011 в землището на с. Лъвино, община Исперих;

2. Във връзка с предоставена справка от Директора на ОДБХ-Разград - извършена е проверка на животновъден обект за 100 бр. ЕПЖ и 70 бр. ДПЖ, с. Медовене, община Кубрат, Стопански двор;

3. Във връзка със сигнал с вх. № С-20/03.05.2018 г. за изземване на наностни отложения от коритото на река Дунав в ЗЗ „Пожарево-гарван“, речен км 396 до 394. При проверката не е констатирано извършване на добивна дейност на инертни материали в цитирания участък на река Дунав.

Експерт от дирекцията е участвал в една Държавна приемателна комисия.

 

Комплексни разрешителни

            През месец май на 2018 г.  са извършени 5 броя проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на: „Лубрика” АД, „Монтюпе” ЕООД, „Екогалваник” ООД, „Мегахим” АД и „Хан Аспарух” АД.    

            Дадени са две предписания на „Екогалваник” ООД. Няма констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

            Обобщени са 56 броя Годишни доклади по околна среда на оператори с издадени КР, като същите в края на месец май са изпратени на електронен носител в ИАОС. Всички доклади в системата по ЕРИПЗ на ИАОС за потвърдени.

            През отчетния период са изготвени   5 становища за промяна на условия в КР и промени в НДНТ.

      Изготвени са 3 становища за промяна на условия в КР и промени в НДНТ.

      Експертът от направление „Почви“ е участвал в едно заседание на ЕЕС към ИАОС за преразглеждане на условия в КР.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

            През периода са извършени 8 комплексни проверки, които съответстват на 16  планови проверки по компоненти и фактори на околната среда: „Адванс техник композит“ ЕАД (по компонент въздух и фактор химикали), „Нинахим” ЕООД (по компонент въздух и фактор химикали), ЕТ „Полихимтех - Петър Копчев” (по компонент въздух и фактор химикали), „Фенопласт – 99“ ЕООД (по компонент въздух и фактор химикали), „Биохим“ ЕООД (по компонент въздух и фактор химикали),  „Анипро” АД (по компоненти въздух и води) , „Елпром – Елин” АД (по компоненти въздух и води) и  „Аполо – 35” ЕООД (по компоненти въздух и води).

При проверките на операторите са дадени общо 19 предписания, които са изпълнени в срок.

Съставен е един АУАН за констатирано нарушение на ЗЧАВ, а на друг оператор предстои съставянето на АУАН за нарушение на Закона за водите през юни.

 

СЕВЕЗО

Комисията по чл.157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на „Оргахим Резинс“ АД – гр. Русе, предприятие класифицирано с висок рисков потенциал. При проверката не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

Експертите са взели участие в дванайсет проверки, съгласно Заповед № 1-95-00-215/ 19.04.2018 г. на Областния управител на Област Русе, за обследване и контрол на потенциално опасните обекти на територията на Област Русе.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

През месеца е изготвено едно съгласувателно становище по представен от ИАОС Доклад за безопасност на предприятие/съоръжение, класифицирано с висок рисков потенциал.

Проведена е съвместена процедура по Глава Шеста и Глава Седма на ЗООС – прилагане на чл. 99б от ЗООС на предприятие класифицирано с нисък рисков потенциал във връзка с ИП „Промяна в обстоятелствата, при които е издадено Решение № РУ-9-ПР/2011 година за производството на „Б-Контакт“ OOД.

АУАН, НП и ПАМ

1. Д.А., гр. Силистра, АУАН №0002205/09.05.2018 г. – лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна” в нарушение на Закона за защитените територии;

2. К.И., гр. Силистра, АУАН №0002206/09.05.2018 г. – лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна” в нарушение на Закона за защитените територии;

3. С.С., гр. Силистра, АУАН №0002207/09.05.2018 г. – лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна” в нарушение на Закона за защитените територии;

4. Н.М., гр. Дулово, АУАН №0002208/09.05.2018 г. – лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна” в нарушение на Закона за защитените територии;

5. Д.Г., с. Айдемир, АУАН №0002209/09.05.2018 г. – лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна” в нарушение на Закона за защитените територии;

6. М.М., с. Айдемир, АУАН №0002210/09.05.2018 г. – лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна” в нарушение на Закона за защитените територии;

7. Т.Д., с. Айдемир, АУАН №0002211/09.05.2018 г. – лицето извършва неразрешена дейност в ПР „Сребърна” в нарушение на Закона за защитените територии;

8. Нинахим ЕООД, гр. Русе, АУАН №0002371/29.05.2018 г. – дружеството не е провело емисионен контрол, СПИ за 2016-2017 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Издадени Наказателни постановления

            1. Ником-Русе ООД, гр. Русе, НП №28/31.05.2018 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не е провело емисионен контрол СПИ за 2016-2017 г.;

            2. Т.Т., гр. Силистра, НП №29/31.05.2018 г. – по ЗООС в размер на 500,00 лв., лицето, като възложител на ИП не е уведомил РИОСВ и засегнатото население на най-ранен етап;

            3.Приста Хим ООД, гр. Русе, НП №30/31.05.2018 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не е изпълнило и представило отчет за ФПГ за 2017 г.;

            4. Джамбо ЕС Б ЕООД, гр. София, НП №31/31.05.2018 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не е изпълнило и представило отчет за ФПГ за 2017 г.;

1. Монтюпе ЕООД, гр.Русе, Предупредителен протокол (ПП) от 02.05.2018 г. по ЗООС, дружеството не е изпълнило задължително предписание: не е представило предварително проучване и проектиране на пункт за мониторинг.

Няма издадени Принудителни административни мерки.

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност, и през месец май продължи почистването на замърсен участък от р. Дунав с пластмасови отпадъци и органични субстанции, като е предотвратено допълнително замърсяване на реката по течението.

В резултат на проверката на контролните органи, замърсените участъци на територията на община Кубрат са почистени и отпадъците са транспортирани до Регионално депо - Разград в поставения срок. С Решение на Общинския съвет на Община Кубрат е създадено звено, което ще осъществява сметосъбирането на територията на населените места на община Кубрат.

Приключила е трета година на биологичната рекултивация на депо за неопасни отпадъци в с. Самуил, област Разград.

Със заповед на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 г. –2020 г., РИОСВ-Русе е определена като конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС. В тази връзка е подготвено и подадено чрез портала ИСУН проектно предложение „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват „Сребърна“.

Бизнеса

През месец май 2018 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 214 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС: 15 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС и 1 указателно писмо

 за последваща процедура за оценка за съвместимост;

 • 29 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 28 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 14 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 1 писмо до възложител и институции за провеждане на обществено обсъждане на ДОВОС;
 • 1 писмо с положителна оценка на ДОВОС;
 • 6 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОС”;
 • 3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „да не се извършва ЕО”;
 • 2 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”;
 • 3 решения за прекратяване на процедурата по ОС;
 • 1 Решение по оценка на въздействието върху околната среда с разпоредителна част „Одобрявам”;
 • 23 писма до възложители и институции по текущи процедури, преписки, предстоящи комисии, заседания и други.

            През отчетния период са издадени:

 - 4 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

Заверени са  22 бр. отчетни книги за отпадъци на 14 фирми, утвърдени са 31 работни листи на 10 фирми.

            През месец май е взето участие в 3 ДПК за приемане на строежи на следните обекти: „Тръбен кладенец за капково напояване на овощна градина, резервоар и обслужваща сграда“ в с. Зафирово, община Главиница“; „Преустройство на част от главен производствен корпус в корпус за производство, съхраняване, бутилиране и експедиция на течности и опаковани продукти“ в Русе; „Силоз за зърно“ в гр. Бяла.

 Обществеността

          На 22 май 2018 г. в Информационния център на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе гостуваха ученици от СУ „Йордан Йовков“ гр. Русе. Инициативата беше посветена на Международния ден на биологичното разнообразие. Фокусът на открития урок бяха водоплаващите птици в  поддържан резерват  „Сребърна“.

           На 29 май 2018 г. в ОУ „Иван Вазов“ се проведе открит урок, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие. Гост – лектор на урока бе инж. Николай Генчев – приятел на екоинспекцията и съавтор на великолепната книга „Дунав – реката на Европа“. Виртуалната разходка от извора до Делтата на величествената река, география, култура, история и биологично разнообразие бяха опорните точки на презентацията,  подплътена с фотографии на инж. Генчев.

           През месец май в сградата на Община Разград е проведено обществено обсъждане на доклада за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6446 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разградˮ. Възложителят „Биоветˮ АД, клон Разград е внесъл протокол с резултатите от проведеното обществено обсъждане.

Предстои организиране и провеждане на заседание на ЕЕС при РИОСВ-Русе за разглеждане на доклада за ОВОС.

Експертът от направление „Почви“ е участвал в една комисия по промяна предназначението на земята на територията на Област Разград.


             ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец април2018 г.

 

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец април 2018 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 83 проверки, в т.ч. планови 52 бр. и извънредни 31 бр. Броят на проверените обекти е 76. В рамките на осъществения контрол са дадени 58 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 4 акта, в т.ч. 1 за неизпълнение на дадени предписание.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 18 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 93 300 (деветдесет и три и триста хиляди) лв.   

През месец април са наложени две текущи месечни санкции в размер на 167 лв. по чл. 69 от ЗООС на „Оберьостерайхише биодизел БГ“ ЕООД и на „Екогалваник“ ЕООД за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения за отпадъчни води.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 300 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 243 лв.

От получените суми, през месец април са преведени на съответните общини 15 596,03 лв., като най-голяма сума е получила община Разград – 15 596,03 лв.

От НАП са събрани 200 лв.

            През месец април са постъпили 5 писмени жалби, 4 от които визират  проблеми, свързани със Закона за управление на отпадъците. Две от жалбите са препратени по компетентност до общините Лозница и  Русе. По две са извършени проверки на място, като и двете са  неоснователни.  По една от жалбите – предстои проверка през месец май.

            За периода 01.04.2018 г. до 30.04.2018 г. са постъпили общо 58 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ - Русе, като 60 % от сигналите са за неприятни, задушливи миризми и нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци.

          По 10 от сигналите са извършени проверки, 12 са препратени по компетентност; 23 са основателни; 21 са неоснователни. По два от постъпилите сигнали предстои извършване на проверка. За един и същи проблем са подадени 38 сигнала.

          Горецитираните сигнали са получени за часовия период от 23,50 ч. до 07,50ч.

    Общо сигналите са били в следните направления:

-          Неприятни миризми в гр. Русе и в с. Брестовене, община Завет;

-          Нерегламентирано изхвърляне/изгаряне на отпадъци;

-          Птици в безпомощно състояние/мъртви птици;

-          Незаконен автосервиз;

-          Замърсяване с отпадъци водите на р. Дунав край гр. Русе

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

       Основни акценти в работата през месец април бяха изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2018 г., работа по изготвяне на Доклад за състоянието на околната среда за 2017 г., проверка и утвърждаване на Годишни доклади по околна среда на оператори с издадени КР, представени Планове за управление на разтворителите и проверки по постъпили сигнали и жалби.

            Друг основен акцент в работата бяха контролните проверки за чистотата на населените места, заложени в плана за дейността на РИОСВ – Русе.

            Превантивен контрол

През отчетния период е внесен един доклад за ОВОС за оценка качество по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства „Колобър”- участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, Община Дулово, Област Силистра, с възложител „Каолинˮ ЕАД. Извършени са консултации със специализирани институции, като предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе по представения доклад.

Към настоящия момент са налице 5 текущи процедури по ОВОС, като за две са съгласувани задания за обхват на оценката, но не са представени доклади по ОВОС.

Tекущ контрол

            При друг сигнал за замърсяване водите на р. Дунав с отпадъци и органични субстанции,           е извършена съвместна проверка с представители на БДДР-Плевен и ИА „Морска администрация“ – Русе. Взети са проби води от р. Дунав, като е установено наличието на растителни масла. В тази връзка на четири фирми са дадени предписания. Предстои проверка по изпълнението им.

-                                            Проверки по сигнали и жалби на граждани: 12.

-        Проверки за чистота на пътища и пътни артерии от Републиканската пътна мрежа – 2 бр. извънредни проверки.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 28 планови, в т.ч. 9 – за чистота на населените места и 12 извънпланови.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 3.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 4.

            Засилен последващ контрол 

           

            При извънредна проверка по сигнал за наличие на неприятни миризми в град Русе, при обход на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД е установено, че четири от транспортните врати на Хале №3 за напълно отворени. Това е нарушение на дадено при предходна проверка предписание за регулиране състоянието на посочените врати, за което на дружестото е съставен АУАН.

UКратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 

Атмосферен въздух и шум

През месец април на 2018 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не показват дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски. Липсата на превишения се дължи на приключването на отоплителния сезон, което е доказателство, че превишенията през зимните месеци се дължи основно на изполването на твърди горива от населението.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен. В края на м. април е монтиран собствен пункт за мониторинг на площадката на „Монтюпе” ЕООД , който следи за нивата на специфичния за производството замърсител - фенол. До края на м. август 2018 г. от оператора е декларирано, че в пункта ще се измерват и още 6 специфични органични замърсители.

Съгласно, Годишния график за имисионен контрол, МАС на РЛ – Русе през м. март е извършил  контрол на КАВ в град Разград. Данните за нивата на основните замърсители на КАВ, получени в РИОСВ – Русе в началото на месец април, не отчитат превишения на основните замърсители на КАВ, вкл. и на сероводород.

През отчетния период са извършени 4 планови проверки, като всички са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 4, като една от тях е по сигнал за неприятни миризми, 2 по представен от оператор Доклад за извършени СНИ на източници на вредни емисии. Експерт от направлението е взел участие в една държавна приемателна комисия. Общо са дадени 2 броя предписания. Съставен е един АУАН за установено нарушение на ЗООС – неизпълнение на предписание за регулиране на транспортни врати на хале в завода на „Монтюпе” ЕООД. Отворените врати са вероятна причина за постъпили сигнали от жители на град Русе за наличие на неприятни миризми.

            През месец април са постъпили 3 дневника на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

            Постъпили са 18 броя Планове за управление на разтворителите, като същите се преглеждат и при допуснати пропуски се връщат за корекция. През месец април са утвърдени с решение на Директора на РИОСВ – Русе 13 броя ПУР.

             

Шум

Поради неблагоприятните метеорологични условия през месеца не са извършвани контролни измервания. В РИОСВ – Русе са получени два доклада за проведени СПИ на нивата на шум. Анализът на данните от протоколите от изпитване не показва превишение над граничните нива на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г.

По постъпил сигнал за наднормен шум в жилищната част на гара Бяла, Област Русе е извършена проверка на обект с прозводствена дейност – преработка на каучук и производство на изделия. Установено е, че сигналът е неоснователен, т.к излъчвания шум не е от съоръжения от дейността на провереното дружество, а е от интензивния траспортен трафик по главен път Велико Търново – Русе, минаващ между жилището на сигналоподателя и производствената площадка на дружеството.

Води

През месец април 2018  г. са извършени общо 16 контролни проверки на 15 обекта. Десет от проверките са планови, като 4 от тях са с пробонабиране на отпадъчни води от „Булдекс” ООД, ГПСОВ-Главиница, „Жоси” ООД, ГПСОВ-Дулово и 1 на „Жоси” ООД е комплексна по компоненти въздух и води.

През периода са извършени 6 извънредни проверки („Оберьостерайхише биодизел БГ“ ЕООД, „Екогалваник“ ЕООД, „Фазерлес“ АД, Участък от р. Дунав – сигнал 2 бр. проверки и ЕТ „Гюлмелих“ - жалба).

На операторите са дадени общо 9 предписания.

През отчетния период не са съставяни Актове за установяване на административно нарушение (АУАН).

Наложени са две текущи месечни санкции съгласно разпоредбите на чл. 69б от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.) на „Оберьостерайхише биодизел БГ“ ЕООД в размер на 149 лв. и на „Екогалваник“ ЕООД в размер на 18 лв.

Издадени са две НПна: „Биовет“ АД, съгласно чл. 125 от ЗООС и „Маклер комерс“ ЕООД, съгласно чл. 200 от Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 67/1999 г.).

За  периода са постъпили 1 сигнал и 1 жалба. Взето е участие в комплексна проверка по сигнал съвместно с експерт по компонент „въздух“ на „Русе Кемикълс“ АД.

            1. На 16.04.2018 г. е получен в РИОСВ-Русе сигнал за изхвърлени отпадъци в р. Дунав. При извършения оглед на 17.04.2018 г., съвместно с БДДР - Плевен и ИА „Морска администрация“ - Русе, е констатирано, че между две швартовани плаващи средства и устройства, и бреговата ивица има натрупване на пластмасови отпадъци-бутилки, дървесна маса и отпадъчна органична субстанция. На проверката са присъствали представители на оператори, извършващи производствена дейност на площадката на ДИЗ „Тегра” (бившия КТМ). Същите са поели ангажимент за почистване на органичната субстанция. От пробовземач на Регионална лаборатория - Русе към ИАОС, са взети проби води от р. Дунав. Резултатите от физико-химичния анализ показват, че е налично високо съдържание на нефтопродукти и растителни масла. От така представените резултати е видно, че органичното замърсяване е от производствена дейност, извършвана на територията на ДИЗ „Тегра”. На 24.04.2018 г. е направена повторна проверка на горецитирания замърсен участък – км. 483,800 и е констатирано, че не са предприети мерки за почистване. В тази връзка, писмено е уведомен Областният управител на Област Русе за проблема. Изпратени са писмени предписания за почистване до операторите на четири дружества, извършващи дейност на територията на ДИЗ.

2. На 19.04.2018 г. е постъпила жалба за неприятни миризми от казан за ракия в с. Студенец, община Лозница, стопанисван от ЕТ „Гюлмелих”. На 26.04.2018 г. е извършена извънредна проверка на място, при която е констатирано, че жалбата е неоснователна. Установено е, че от септември 2017 г. обектът не работи. Формираните отпадъчни води са постъпвали в открит бетонов канал. В момента на проверката са се полагали тръби до новоизграждаща се септична яма в съседен имот. Не е установено наличие на замърсени участъци и разнасяне на неприятни миризми.

 

Почви

            През месец април в направлението са извършени 4 планови  проверки.

      Във връзка с установената практика между  Министерство на енергетиката и МОСВ за обмен на информация при осъществявяне на контролната дейност, са извършени проверки на три находища: „Пътно строителство” АД - находище „Кубрат”, „Керамик” ООД - находище „Силистра”, „Водно строителство- Силистра”АД - находище „Ястребна”. При проверката на находищата за добив на скална маса не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Работи се в концесионната площ. Няма нарушени и замърсени терени.

    „Керамик” АД няма получена държавна концесия. В момента дружеството не извършва дейности по добиване на глина.

Извършена е една проверка по изпълнение на мониторинг на рекултивирано депо за ТБО на Община Кубрат.

         Експертът от направлението е участвал в две комплексни извънредни проверки:

 •  Във връзка с препратен сигнал от МОСВ за разнасяне на неприятни миризми в с. Брестовене, община Завет.
 •  Във връзка с получен сигнал за замърсяване водите на река Дунав – район Русе – гр. Мартен, с пластмасови отпадъци, дървета и органична субстанция.

           

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 7 броя контролни проверки от които 2 са планови, а останалите 5 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през април са 30.

Три от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Същите са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Екземплярите са от видовете бял щъркел (Ciconia ciconia) – 1 бр., голям синигер (Parus major) - 7 бр. и горска ушата сова (Аsio otus) – 1 бр.

Извършени са две планови проверки на пунктове за изкупуване на билки в с. Благоево и с. Дряновец, община Разград, при които не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

Извършена е 1 извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

В изпълнение на Заповед № РД-126/12.03.2018 г. на Министъра на околната среда и води, на 18.04.2018 г. е извършена обща проверка на „Зоокът-Разград” от междуведомствена работна група. Целта на проверката е установяване на текущото състояние на зоологическата градина.

Регистрирани са 5 пункта за изкупуване на охлюви.

Издадени са 3 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През периода са съставени 2 АУАН на две физически лица - за предлагане за продажба в интернет препариран екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) и за непредставяне на обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2017 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности в нормативно определения срок  до 20.01.2018 г.

Издадени са 9 НП и 2 ПП.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”.  Нарушения не са констатирани.

            В края на месец април представители на РИОСВ-Русе, са участвали в работна среща в МОСВ с цел ефективното и навременно подпомагане на процеса по планиране и изготвяне на проектни предложения по ОПОС във връзка с кандидатстване с проектни предложения по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“

РИОСВ-Русе е определена като конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“. Към датата на изготвяне на отчета е в ход подготовка на проектно предложение „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват „Сребърна“  

 

Отпадъци

През отчетния период  са извършени 28 планови проверки и 14 извънредни, от които 4 -  по сигнал,   1 – по жалба, 5 – по изпълнение на предписания,  1 –  по писмо на МОСВ, 2 – по инициатива на РИОСВ-Русе и 1 – по писмо на МВР- Силистра.

Дадени са 20 задължителни предписания. Приоритетно през месец април плановите проверки са основно на дружества,  притежаващи разрешителни документи за извършване на дейности  с ИУМПС, издадени от РИОСВ – Русе и за чистотата на населените места на територията, контролирана от инспекцията.

През месец април не са съставяни АУАН за нарушения на изискванията на ЗУО. Издадени са три НП в размер на 11 700 лв.

            Извършена е една екипна проверка с водещ експерт на направлението на  „Сенипласт” ЕООД, с. Дянково, община Разград.

           През отчетния период са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;
 • писмо до МОСВ за проверка на фирми, задължени по чл. 59, ал. 2 от ЗУО да заплатят  продуктови такси.

В РИОСВ – Русе през месец април са постъпили 12 сигнала на граждани, отнасящи се за наличие на  замърсени с отпадъци терени и нерегламентирано третиране на отпадъци, като 8 са препратени до кметовете на съответните общини за действия по компетентвост. Извършени са 4 проверки на място, при които е установено, че два от сигналите са основателни.

По жалба срещу община Кубрат е извършена проверка, която касае взаимоотношения между общината и сметосъбиращата фирма - „Еко 2015“ ЕООД. Жалбата е неоснователна.

Химикали

През отчетния период не са извършвани контролни проверки по ЗЗВВХВС.

Експертите са взели участие в една комплексна проверка на оператор по изпълнение условия заложени в Комплексно разрешително. Акцент в контролната дейност по фактор химикали е изготвянето на становища в част Опасни химични вещества към Годишните доклади по околна среда за изпълнение на мерките заложени в Комплексните разрешителни на операторите.

Проведени са консултации с МОСВ относно въпроси свързани с регистрацията по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) на естествени сложни вещества и козметични продукти.

           

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени общо 4 проверки - 1 проверка на условия и мерки в издадени административни актове по реда на Глава шеста от ЗООС от Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2018 г. и 3 непланирани/извънредни проверки.

Планови проверки:

- екипна проверка за изпълнение наа мерки и условия от Решение № РУ 1-2/2017г. за инвестиционно предложение за „Монтиране на две инсталации за рециклиране на алуминий, алуминиеви стружки и други отпадъци, съдържащи алуминий с цел производство на стандартни алуминиеви сплави в слитъци”, с възложител „Икомет” ЕООД. Не е констатирано неизпълнение на условия от издадения административен акт, няма издадени строителни разрешителни и не са дадени предписания;

Извънредните проверки са:

1. Във връзка с дадени предписания 1, 2, 3 и 4 в КП относно Средносрочен план за Модернизация на вентилационна система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе;

2. Във връзка с писмо на Директора на РЗИ-Силистра, като е извършена проверка на Птицеферма за отглеждане на бройлери в с. Богорово, община Силистра, с възложител „Елика - Агро” ЕООД;

3. Във връзка с внесено в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение за Обновяване и преоборудване на съществуващо месодобивно предприятие ПИ 32095.504.1 по КК и КР на село Иваново с възложител „Свиневъдно сдружение“ ООД.

В отчетния период е съставен 1 акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на физическо лице за неуведомяване на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от  Закона за опазване на околната среда.

 Комплексни разрешителни

            През месец април на 2018 г.  са извършени 4 броя проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на: „Икомет“ ООД, „Труд“ АД, „Русе Кемикълс“ АД и „Екотрейдметал“ ЕООД.

            Дадено е едно предписание на „Русе Кемикълс“ АД. Няма констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

            Обобщени и приети са 15 доклада, а два са върнати за корекция – на „Оргахим Резинс“ АД и „Керос България“ ЕАД.

            През отчетния период са изготвени 3 становища за промяна на условия в КР и промени в НДНТ.

            Експертът от направление „Почви“ е участвал в 3 заседания на три ЕЕС към ИАОС за преразглеждане на условия в КР.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

            През периода са извършени 5 комплексни проверки, които съответстват на 11  планови проверки по компоненти и фактори на околната среда: ЕТ „Георги Петров – Камен” - село Дянково, „Стил ЕА” ЕООД, с. Дянково, „Сенипласт” ЕООД, с. Дянково, „Жоси” ООД, с. Чернолик и  ЕТ „Никола Попов“, гр. Дулово.

При проверките на операторите са дадени общо 10 предписания, които са изпълнени в срок.

Не са съставени АУАН или текущи месечни санкции по чл.69 от ЗООС на проверените оператори.

 

СЕВЕЗО

Комисията по чл.157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на четири предприятия, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са тринайсет предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ. Няма нарушения на законодателството по химикали.

През месеца е изготвено едно съгласувално становище по представен от ИАОС Доклад за безопасност на предприятие/съоръжение, класифициранов от министъра на околната среда с висок рисков потенциал.

 

АУАН, НП и ПАМ

1. И.И., гр. Разград, АУАН №0002188/16.04.2018 г. лицето е предлагало за продажба препариран екземпляр в нарушение на Закона за биологичното разнообразие;

            2. Т.Т., гр. Силистра, АУАН №0002141/16.04.2018 г. – лицето, като възложител на ИП не е уведомил РИОСВ и засегнатото население на най-ранен етап в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

3. Е.М., с. Брестовене, АУАН № 0002298/13.04.2018 г.- лицето не е представило справка за билки за 2017 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

4. „Монтюпе” ЕООД, гр. София, АУАН № 02388/23.04.2018 г.- дружеството не е изпълнило задължително предписание за спазване на Инструкцията за експлоатацията на външните врати на производствено хале № 3 - в нарушение на Закона за опазване на околната среда.

 

Издадени Наказателни постановления

1. „Хоби кар” ЕООД, гр. Русе, НП № 10/11.04.2018 г. - по ЗЧАВ в размер на 300 лв., дружеството не е провело емисионен контрол СПИ за 2016- 2017 г.

2. „Дейзи дизайн” ЕООД, гр. Русе, НП № 11/11.04.2018 г. - по ЗЧАВ в размер на 300 лв., дружеството не е провело емисионен контрол СПИ за 2016- 2017 г.

3. „Маклер комерс” ЕООД, гр. София, НП № 12/13.04.2018 г. - по ЗООС в размер на 10 000 лв., дружеството не е изпълнило дадено предписание в констативен протокол: осигуряване на технически и организационни мерки за преустановяване заустването на отпадъчни води с цел да се предотврати по-нататъшното увеличение на заблатени земеделски терени, попадащи в границите на защитена зона BG0000168 „Лудогорие” от Екологичната мрежа на „Натура” 2000;

4. „Маклер комерс” ЕООД, гр. София, НП № 13/13.04.2018 г. - по ЗВ в размер на 7 000 лв., дружеството нерегламентирано зауства отпадъчни води във воден обект;

5. „Ка Енд Ем Грийн” ЕООД, гр. Попово, НП № 14/13.04.2018 г. – по ЗЗТ в размер на 500 лв., дружеството изкоренява растителност в ПР „Сребърна”;

6. „Биовет” АД, гр. Пещера, НП № 15/13.04.2018 г. - по ЗООС в размер на 55 000 лв., дружеството не е изпълнило условие №10.1.2.1 нарушение на индивидуални емисионни ограничения от КР;

7. „Биовет” АД, гр. Пещера, НП № 16/13.04.2018 г. - по ЗУО в размер на 10 000 лв., дружеството извършва дейности по съхранение на R13 без да притежават разрешение;

8. „Фантастико- мебел” ООД, гр. Русе, НП № 17/13.04.2018 г. - по ЗУО в размер на 1 400 лв., дружеството нерегламентирано използва отпадъци, като гориво;

9. Петър Т. Костов, гр. Русе, НП № 18/13.04.2018 г. - по ЗЛР в размер на 100 лв., лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г.;

10. ЕТ „Мусимед-92-ЕГ”, с. Трапище, НП № 19/13.04.2018 г. - по ЗЛР в размер на 300 лв., дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г.;

11. „Орпет” ЕООД, с. Богданци, НП № 20/13.04.2018 г. - по ЗЛР в размер на 300 лв., дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г.;

12. Исмаил Х. Исмаил, с. Владимировци, НП № 21/13.04.2018 г. - по ЗЛР в размер на 100 лв., лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г.;

13. Явор П. Йорданов, с. Калипетрово, НП № 22/13.04.2018 г. - по ЗЗТ в размер на 50 лв., лицето извършва риболов на нерегламентирано място в ПР „Сребърна”;

14. Милен М. Йорданов, с. Айдемир, НП № 23/13.04.2018 г. - по ЗЗТ в размер на 50 лв. , лицето извършва риболов на нерегламентирано място в ПР „Сребърна”;

15. „Ирис-15” ЕООД, с. Голям Поровец, НП № 24/13.04.2018 г. - по ЗЛР в размер на 300 лв., дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г.;

16. И.И., гр. Цар Калоян, НП № 25/13.04.2018 г. - по ЗУО в размер на 300 лв., лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение;

17. Х.С., гр. Разград, НП № 26/13.04.2018 г. - по ЗЛР в размер на 100 лв., лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г.;

18. „Оргахим” АД, гр. Русе, НП № 27/17.04.2018 г. - по ЗУО в размер на 7 000 лв., дружеството не е класифицирало отпадък от производствената си дейност.

1. Б.Б., с. Голеш, ПП от 13.04.2018 г. по ЗЛР не е представил справка за билки за 2017 г.

2. Р.К., с. Калипетрово, ПП от 13.04.2018 г. по ЗТТ извършва риболов на нерегламентирано място в ПР „Сребърна”.

Няма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

 

Околната среда

В резултат на контролната дейност, е организирано почистването на замърсен участък от р. Дунав с пластмасови отпадъци и органични субстанции, като е предотвратено допълнително замърсяване на реката по течението.

            В резултат на осъществения контрол и дадените предписания, дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД в Русе  са извършили пълно обследване на действащите вентилационни и канализационни системи в обектите, като резултатите са представени под формата на екологична оценка. Допълнително дружествата са представили в РИОСВ-Русе план-програми с мерки за недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда от производствената дейност от двете площадки. В тази връзка, от началото на месец март 2018 г. не са постъпвали сигнали за миризми от Западна промишлена зона на гр. Русе, където се намират двете дружества.

            Във връзка с констатираните превишения на нормите по показател сероводород в гр. Разград, по указания на РИОСВ-Русе, областната управа е сформирала работна група с представители на държавни институции и големи промишлени предприятия с цел обособяване на пункт за постоянен мониторлинг за качеството на въздуха. През месец април е проведена работна среща, на която окончателно е взето решение за одобряване на пункта в гр. Разград, както и финасовото участие от страна на ангажираните: община разград, областна администрация разград и  участващите дружества.

 Бизнеса

През месец април 2018 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 186 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС: 11 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 указателни писма за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ЕО; 2 указателни писма за последваща процедура за оценка за съвместимост;
 • 36 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 21 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 16 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички с разпоредителна част „Да не се извърши ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част “да не се извършва ЕО”
 • 1 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”;
 • 21 писма до възложители и институции по текущи процедури, преписки, предстоящи комисии, заседания и други.

            През отчетния период са издадени:

 - 6 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО; 

-  2 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са  17 бр. отчетни книги за отпадъци на 10 фирми, утвърдени са 18 работни листи на 8 фирми.

            През месец април е взето участие в 1 ДПК за приемане на строеж на обект: „Мобилна дестилерия за етерични масла с 8 броя дестилатори“ – с.  Крояч, община Лозница.

 

Обществеността

      От 19 март 2018 г. стартираха поредица от доброволчески инициативи, посветени на Деня на Земята 22 април, организирани от СНЦ „Дунавско сияние“ и СНЦ „Учителска подкрепа“ и РИОСВ-Русе. Проявите са проведени под егидата на доброволческата платформа „Герои на времето“ и са реализирани на три етапа: събиране на вторични суровини от училищата, засаждане на дръвчета и храсти в училищните дворове. Като заключителен етап са проведени 12  еколектории в русенски училища от начален до горен курс на обучение, свързани с темата на кампанията – замърсяване с пластмасови отпадъци.

            Конкурс на електронна презентация, стих и рисунка и проект на е-грамота е проведен в ПАК „Гео Милев“ гр. Русе. Победителите бяха наградени на 20 април, на тържество в аулата на учебното заведение

            На 20 април, в Инспекцията гостуваха възпитаници на ОУ „Любен Каравелов“  - Русе за открит урок, свързан с оползотворяването на отпадъците и ползите от рециклирането.

            Експертът от направление „Почви“ е участвал в 1 комисия по промяна предназначението на земята на територията на Област Русе.

През отчетния период, в сградата на Община Исперих и Кметство с. Драгомъж, са проведени обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение за „Кравеферма за 1 000 броя крави” с местоположение ПИ 000033 в землището на село Драгомъж, община Исперих. Възложител „Караджа Фаг” ООД.


             ОТЧЕТ  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месецмарт2018 г.

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец март 2018 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 115 проверки, в т.ч. планови 66 бр., вкл. 1 бр. планова по документи и извънредни 49 бр. Броят на проверените обекти е 99. В рамките на осъществения контрол са дадени 52 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 17 акта, един от които е за неизпълнение на дадено предписание.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 7 бр. наказателни постановления (2 НП са за съставени АУАН през 2017 г.), с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 36 800 (тридесет и шест хиляди и осемстотин) лв.  

През месец март не са налагани, отменяни или спирани текущи месечни санкции по чл.69 от ЗООС.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 14 500 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 19 495,04 лв.

От получените суми, през месец март са преведени на съответните общини 3 114, 26 лв., като най-голяма сума е получила община Разград – 2 631,03 лв.

От НАП са събрани 481 627, 51 лв.

За периода са постъпили 2 жалби. Едната - препратена от МОСВ, е за неприятни миризми и изпускане на замърсени води в р. Дунав от „Свинекомплекс – Бъшлен“. При проверката на място е установено, че е неоснователна. Другата-визираща междусъседски отношения, свързани със замърсяване на терени с торови маси, е препратена по компетентност на община Исперих. По жалба от месец февруари е извършена проверка на място, като е установено, че проблемът е от компетнтността на община Силистра.

През месец март в РИОСВ – Русе са постъпили 72 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на инспекцията. Два от сигналите са анонимни, съответно не са предприети никакви действия по тях. Около 56 % от сигналите са за птици – предимно щъркели, в безпомощно състояние. Три от сигналите са за голям брой (над 50 екземпляра) мъртви пойни/хвойнови дроздове в района на община Русе. Извършени са съвместни проверки с ОДБХ – Русе, като са е взети проби за изследване на причините, предизвикали масовата смърт.

Общо сигналите и жалбите са били в следните направления:

 • бедстващи бели щъркели в трите области;
 • неприятни миризми;
 • нерегламентирано изхвърляне и третиране на  отпадъци

            По всички сигнали са предприети действия. От тях  37 са основателни, 19 са неоснователни, 11 са препратени по компетентност, по 2 сигнала предстоят проверки през месец април.

            По подадените сигнали и жалби, на място са извършени 17 проверки.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

 

            Основен акцент в работата през месец март е изпълнението на плана за контролната дейност, както и работа по изготвянето на Доклада за състоянието на околната среда, проверки на внесените годишни доклади по околна среда на операторите с издадени комплексни разрешителни и проверки и становища по постъпили парламентарни питания.

Друг акцентът е своевременно обработване на постъпили преписки и спазване на нормативните срокове за отговор по реда на Закона за опазване на околната среда на депозирани от възложители инвестиционни предложения, включително и във връзка със стартиралия прием на заявления за подпомагане по подмерки 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти и 6.1 Стартова помощ за млади земеделски производители от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

           През месец март предвид лошите метеорологични условия, голяма част от мигриращите бели щъркели бяха в бедстващо състояние поради падналия в периода 18-20.03.2018 г. леден дъжд, комбиниран с минусови температури.  Значителен брой птици бяха замръзнали, със „обледенени” крила и лежащи на земята. Благодарение на създадената организация и навременната реакция от страна на експертите на РИОСВ-Русе, местните администрации и населението, част от птиците бяха прибрани по частни домове, а останалите птици бяха периодично похранвани с риба. В Регионалната инспекция са постъпили 33 сигнала за замръзнали или бедстващи птици. Извършени са 8 извънредни проверки. С оглед на наличието на бедстващи птици в трите области - Русе, Разград и Силистра са изготвени инструкции до всички кметове и кметски наместници, като е указано да извършат обходи на териториите на населените места и при наличие на бедстващи птици да им бъде оказвана своевременна и адекватна помощ, както и да уведомяват компетентните органи. В инспекцията е постъпила информация за 77 уловени щъркела.

            С подобряване на метеорологичните условия, експертите на РИОСВ-Русе организираха акция по освобождаване на птиците. На 26.03.2018 г. е проведено мероприятие по опръстеняване и освобождаване на щъркелите, които бяха приютени от граждани по време на неблагоприятните метеорологични условия. На място в градовете Силистра и Дулово и селата Межден, Черник, Вокил и Зарица са опръстенени 62 екземпляра, а при 7 от птиците в с. Черник не е имало физическа възможност. Освободени в природата са 69. Част от птиците са пуснати на свобода преди акцията. Такива са случаите с птиците от Регионално депо в Силистра, с. Овен, община Дулово и град Исперих – общо 5 екземпляра. При две от уловените птици са установени чужди пръстени, а една – с наранявания, като последната е транспортирана до ЦРРРВ – Стара Загора за лечение. Освободените птици са във видимо добро състояние, голяма част от тях са възрастни екземпляри. С писмо, от същата дата, на представителите на местната власт във всички населени места, е възложено предприемане на незабавни мерки и освобождаване на „прибраните”  птици.

Превантивен контрол

 

          В изпълнение на своите функции, експертите от направление „ОВОС, ЕО и ОС” към дирекция „Превантивна дейност”, са осъществили „Превантивен контрол” на планове, програми, проекти и инвестиционни намерения, както следва:

Съгласувана е една обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО, депозирана от община Кубрат във връзка с окончателното приемане и одобряване на Общ устройствен план на община Кубрат.

          Проведена е една консултация по чл.20, ал. 3 от Наредбата за ЕО във връзка с депозиран доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Разград.

По отношение на оценяване качеството на доклади за ОВОС:

- издадени са 2 положителни оценки за следните инвестиционни предложения:

-          „Изграждане на инсталация за производство на имуногенни фармацефтични продукти“, гр. Разград;

-          „ Кравеферма за 1 000 бр. крави“, с. Драгомъж, община Исперих.

-  издадена е 1 отрицателна оценка за инвестиционно предложение:

-          „Изграждане на инсталация за оползотворяване на 6 000т/год излезли от упореба гуми (ИУГ) чрез термична конверсия в безкислородна среда (нискотемпературна пиролиза)“, гр. Русе.

 

 

Tекущ контрол

Основен акцент при текущия контрол са проверките, свързани със спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците. В тази връзка е изискано от областните пътни управления в Русе, Разград и Силистра предприемане на действия за своевеременно почистване и мерки за поддържане на пътищата в добро екологично състояние.   

Осъществен е засилен контрол по отношение спазването на емисионните ограничения за отпадъчните води, заложени в издадените разрешителни документи. 

             Проверки по сигнали и жалби на граждани: 17.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 30 планови и 6 извънпланови.

-        Проверки на места и пазари за продажба на ранноцъфтящи пролетни цветя -2.

-        Проверки по сигнали за бедстващи защитени видове – 15, от които 6 за „замръзнали” щъркели, 2 за мъртви дроздове и 7 за други животни в безпомощно състояние (обикновен мишелов (Buteo buteo), бял щъркел (Ciconia ciconia) горска ушата сова (Asio otus). ръждив вечерник (Nyctalus noctula), голяма бяла чапла (Casmerodius albus) и  кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus).

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 9.

            Засилен последващ контрол 

            Всички дадени предписания са изпълнени в поставените срокове.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 

Атмосферен въздух и шум

През месец март на 2018 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг в гр. Русе, показват голям брой дни (10) с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. В гр. Силистра е отчетен само един ден с минимално превишение на СДН за ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Превишенията в гр. Русе се дължат на лошите метеорологични условия в определени дни на месец март, съчетано с продължаващото използване на твърди горива  за отопление от жителите.

Съгласно, Годишния график за имисионен контрол, МАС на РЛ – Русе от средата на м. март извършва контрол на КАВ в град Разград. Данните за нивата на основните замърсители на КАВ, включително и на сероводород ще бъдат отчетени след приключване на измеването през месец април.

През отчетния период са извършени 8 планови проверки, като 4 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 8, като една от тях е по сигнал за неприятни миризми, 1 по представен от оператор Доклад за извършени СПИ на източници на вредни емисии и 1 за утвърждаване на броя и разположението на пробоотборни точки на източници на емисии. Експерти от направлението са взели участие в 5 държавни приемателни комисии. Общо са дадени 8 предписания. Съставен е един АУАН за установено нарушение на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна уредба.

            През месец март са постъпили 2 дневника на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

            Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), в срок до 31.03.2018 г. е изготвен и представен в МОСВ обобщен отчет за дейностите с флуорирани парникови газове от дистрибутори, ползватели и оператори на оборудване през 2017 г.

            Постъпили са 17 броя Планове за управление на разтворителите и 67 справки за употребени през 2017 г. бои, лакове и авторепаратурни продукти от оператори.

             

Шум

Поради неблагоприятните метеорологични условия през месеца не са извършвани контролни измервания. В РИОСВ – Русе са получени два доклада за проведени СПИ нивата на шум. Анализът на данните от протоколите от изпитване не показва превишение над граничните нива на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г.

По постъпил сигнал за наднормен шум в жилищната част на гара Бяла, Област Русе е извършена проверка на обект с прозводствена дейност – преработка на каучук и производство на изделия. Установено е, че сигналът е неоснователен, т.к излъчваният шум не е от съоръжения от дейността на провереното дружество, а е от интензивния траспортен трафик по главен път Велико Търново – Русе, минаващ между жилището на сигналоподателя и производствената площадка на дружеството.

Води

 

През месец март 2018  г. са направени общо 12 контролни проверки на 11 обекта. От тях 10 са планови, при които са взети 9 проби отпадъчни води от 9 обекта: ГПСОВ-Русе, „Олео протеин” ЕООД, ГПСОВ-Разград, ГПСОВ-Лозница, „Екогалваник” ЕООД, „Оберьостерайхише биодизел България” ЕООД, „Фазерлес” АД, „Мероне-Н” ЕООД, „Интер ЕС 2000” ЕООД. Една от проверките е комплексна по компонент води и фактор отпадъци. Две извънредни проверки са извършени на „ИПН Универсал“ ООД, „Кристекс консулт“ ООД. На операторите са дадени общо 5 предписания.  

Взето е участие в две ДПК в с. Николово, община Русе и с. Раздел, община Дулово.

През отчетния период не са съставяни Актове за установяване на административно нарушение /АУАН/ и не са издавани Не са налагани санкции съгласно разпоредбите на чл. 69б от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.).

През отчетния период е постъпил 1 сигнал, във връзка, с който експерт от направлението е взел участие при  проверка на място на „Лубрика“ АД и „Русе Кемикълс“ АД.

През м. февруари – 23.02.2018 г. е постъпил сигнал, за замърсяване (изтичане на оцветени в черно води) на р. Русенски лом. В тази връзка, на 14.03.2018 г. е извършена съвместна контролна проверка с БДДР - Плевен на „ИПН Универсал“ ООД и на „Кристекс консулт“ ООД, които са с местоположение, в близост до мястото на заустването на непречистени отпадъчни води.        

            1. ИПН „Универсал“ ООД е собственик на производствена площадка на бивша фабрика за пране и химическо чистене, находяща се в гр. Русе, ул. „Адмирал Рождественски“ № 42.       Дружеството осъществява производствена дейност, състояща се в механична обработка на метална пружинна тел. От дейността на обекта се формират единствено битово-фекални  отпадъчни води. Почистването на производственото помещение се извършва посредством сухи способи. На територията на площадката функционират общо 7 броя фирми с разнородна дейност, като 6 от тях имат сключени договори за наем с дружеството. Същите са с неизвестен предмет на дейност, където предстои извършване на контролни проверки. На площадката е изградена разделна канализаионна мрежа. Налична е локална пречиствателна станция за отпадъчни води, която не функционира. Смесеният поток отпадъчни води, без необходимото пречистване се зауства във водоприемник река Русенски Лом, преминаваща в близост до площадката. Дадени са предписания за представяне на площадкова канализация и за стартиране на процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води, съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за водите.

 2. „Кристекс консулт“ ООД е с предмет на дейност пране и облагородяване на готови облекла. Констатирано е, че наличното пречиствателно съоръжение (утаител) не се поддържа в техническа и експлоатационна изправност. Дадено е предписание за почистване на утаителя, което е изпълнено в срок.  

                     

Почви

          През месец март са извършени 11 проверки: 8 планови и 4 извънредни.

Четири от плановите проверки са във връзка с установената практика между  Министерство на енергетиката и МОСВ за обмен на информация при осъществявяне на контролната дейност. Проверени са три находища за добив на каолин на „Каолин” ЕАД: находище „Ветово-VII участък”; находище „Ветово-IV, V участък”; находище „Есениците-VIII участък”, както и „Нова кариера”АД - находище „Драгомъж” в община Исперих.

При проверката на находищата за добив на каолин не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Работи се в концесионната площ. Няма нарушени и замърсени терени.

При другите четири планови проверки експертът от направлението е бил координатор на контрола по изпълнение на условия в КР за обектите: „Нарсел” ЕООД-площадка село Киченица, „А.А. Фарма” ЕООД - площадка село Шуменци, „Денимал” ООД - площадка село Киченица, „Ко и Бо Импорт Експорт” ЕООД – площадка село Борисово, община Сливо поле. Проверени са всички условия, заложени в КР.

            Извършена е една проверка на „Свинекомплекс Бръшлен”АД във връзка  с препратен сигнал от МОСВ за разнасяне на неприятни миризми и замърсяване на водите на река Дунав. Сигналът е неоснователен. Отговорено е на жалбоподателката в срок.

            Във връзка със запитване от народни представители са извършени общо три извъредни проверки: една  на „Вардмекс” ЕООД - свинеферма в село Караманово, община Ценово и две на ППК „Старт-93” в село Караманово, община Ценово - инсталация за компостиране.

На ППК „Старт – 93“ е връчена Заповед № 89/07.03.2018 г. на Директора на РИОСВ-Русе, с която е наложена принудителна административна мярка, на основание чл. 160, ал. 1 във връзка с чл. 159, т. 3 и т. 4, чл. 159, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, както и с цел предотвратяване и преустановяване на административни нарушения, свързани с опазване на околната среда, които създават предпоставки за възникване на непосредствена опасност за замърсяване, и увреждане на околната среда и увреждане здравето и имуществото на хората. 

На 30.03.2018 г. в присъствието на представител на дружеството и вещи лица, назначени от Административен съд – Разград, са премахнати пломбите от командното табло окончателно, тъй като въпросното дружество е привело дейността си в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

 Към момента са изготвени становища по три ГДОС на оператори с комплексни разрешителни.

Биологично разнообразие и  НЕМ

 

През отчетния период са извършени общо 23 контролни проверки, от които 5 са планови, а останалите 18 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец март са 31.

Седем от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Екземплярите са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора, като два от екземплярите са от вида обикновен мишелов (Buteo buteo), един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) и един екземпляр е от вида горска ушата сова (Asio otus). Един екземпляр от вида ръждив вечерник (Nyctalus noctula), един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) и един екземпляр от вида голяма бяла чапла (Casmerodius albus) са предадени на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране. Един екземпляр от вида кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) е освободен в подходящ за вида район.

Съвместно с ОДБХ – Русе са извършени две извънредни проверки по сигнали за множество мъртви птици от видовете поен дрозд (Turdus philomelos) и хвойнов дрозд (Turdus pilaris), в с. Николово и с. Басарбово. Вероятната причина за смъртта на птиците е гладуване поради неблагоприятни метеорологични условия (снеговалежи и ниски температури).

Извършени са две проверки (1 планова и 1 извънредна) на пазари и места за продаване на цветя в гр. Русе, с оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранноцъфтящи диви цветя. Проверката е свързана с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г.). Не са констатирани нарушения.

Една планова проверка е извършена на ДГС Разград за издадени позволителни за билки.

Регистрирана е една книга за билки и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

Издадени са 9 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През периода са съставени 7 АУАН на физически/юридически лица, за непредставяне на обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през предходната 2017 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности, в срок до 20 януари 2018 г. Издадено е едно наказателно постановление на юридическо лицe в размер на 300 лв.

Защитени територии

 

Извършени са 3 проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче” – с. Осенец, община Разград, ЗМ „Находище на пролетно ботурче – Бреница” – с. Бреница, община Тутракан и ПЗ „Орлова чука” – с. Пепелина, община Две могили. При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответните заповедите за обявяване.

     В края на месец февруари и в началото на месец март през ПР „Сребърна” премина арктическа буря със силни ветрове, ниски температури и обилен снеговалеж. Всички загнездили двойки къдроглави пеликани изоставиха гнездата си, с изключение на една птица. Водната повърхност на езерото беше замръзнала и до колонията достигнаха сухоземни хищници, които вероятно са изяли яйцата в наземните гнезда, както и евентуално излюпените малки. На 11.03.2018 г. е извършено посещение на гнездовата колония, при което върху наколните платформи са установени осем мъртви малки и едно живо, отглеждано от птицата, която не е изоставила гнездото си. В другите гнезда са открити само парчета от черупки.

С подобряване на метерологичните условия, започна и постепенното завръщане на птиците в гнездилището.

  Поради покачване на нивото на р. Дунав, на 15.03.2018 г. е извършено отваряне на шлюзовете на захранващия канал с цел навлизане на речни води в езерото, което продължава и към момента.

            В периода 19 – 25 март е последвало ново влошаване на атмосферните условия с отрицателни температури и снеговалежи. Голяма част от къдроглавите пеликани отново са напуснали гнездилището. Поради навлизането на води от р. Дунав, водата в езерото не е замръзнала и до гнездовата колония на къдроглавите пеликани не е възможно  достигането на хищници, с изключение на няколко морски орли, които обаче не са опасни за възрастните птици. От 28.03.2018 г. започва трайно подобряване на времето и в пеликанската колония се установяват трайно около 140 броя птици, които започват отново изграждане на гнезда и навлизат в „брачен” период.

На 15.03.2018 г. са съставени три АУАН на лица, осъществявали любителски риболов с въдица извън регламентираните за целта места.

Отпадъци

 

През отчетния период  са извършени 35 планови проверки и 6 извънредни, от които 3 -  по сигнал,   1 – по жалба, 1 – по изпълнение на предписания,  1– по писмо на МОСВ.

Дадени са 35 предписания. Приоритетно през месец март плановите проверки са били основно на дружества, притежаващи разрешителни за дейности с ИУМПС, шивашки фирми,  сметосъбиращи и сметоизвозващи общински предприятия.

През месец март са съставени три АУАН за нарушения на ЗУО на едно физическо лице и две юридически лица. Има издадено едно НП  за сумата от 7 000 лв.

            Извършени са пет екипни проверки с водещ експерт на направлението, както следва: на  ЕТ „НИККОМ” - град Русе, „ГАМА“ ООД, „ДМВ“ ООД, „Минчев Ауто“ ООД и „ХКК“  - гр. Кубрат.

           През отчетния период са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО,
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО,
 • писмо за Регистър на идентифицираните рискове на РИОСВ-Русе за 2018 г.

Химикали

 

            През отчетния период експертите от направление „химикали” са участвали в три съвместни планови проверки на производствени обекти, използващи опасни химични вещества в дейността си. Не са констатирани нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовата нормативна уредба. Спазени са изискванията за съдържание на необходимата информация в информационните листи за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси и произведените продукти, съгласно разпоредбите на Регламент 1907/2006  (REACH). На проверените обекти са дадени общо три предписания.

            През месец март е извършена една проверка, свързана с изпратени от МОСВ нотификации за продукти със съдържание на забранени химикали, като при проверката не се установява наличие на посочените артикули.

            Експерт от направлението е участвал в ДПК на обект, с основна  дейност – производство на почистващи препарати.

           

ОВОС и ЕО

 

През месец март са извършени 2 извънредни проверки на:

-       ЕТ „СИКА - Симеон Монев - Милена Монева“ – във връзка с проверка на дадено предписание в предходен период /м. февруари 2018г./.

-       „Русе-РК“  ООД – във връзка текуща към момента на проверката процедура по ОВОС за ИП за „Изграждане на инсталация за оползотворяване на 6000 т/год ИУГ чрез термична конверсия в безкислородна среда (нискотемпературна пиролиза)”.

 

Комплексни разрешителни

 

През месец март на 2018 г.  са извършени 4 броя проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на оператори. Всички проверени инсталации през периода са с дейност - интензивно отглеждане на птици. Не са констатирани нарушения и неизпълнение на поставените в КР условия.

До края на месец март в РИОСВ – Русе са постъпили всички (56) Годишни доклада по околна среда за 2017 г. на оператори, с издадено КР.

През отчетния период са изготвени 3 становища за промяна на условия в КР и промени в НДНТ.

Експертът от направлението е участвал в 3 заседания на два ЕЕС към ИАОС за преразглеждане на условия в КР.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

 

            През периода са извършени 8 комплексни проверки, които съответстват на 16 планови проверки по компоненти и фактори на околната среда, като са дадени 20 предписания.

            Проверени са: ЕТ „НИККОМ” - град Русе (по въздух и отпадъци) „ГАМА“ ООД – Бяла (по химикали и отпадъци), „ДМВ“ ООД – Русе (по химикали и отпадъци), „Минчев Ауто“ ООД – Русе (по въздух и отпадъци), „Хладилно-консервен комбинат“ АД  - гр. Исперих (по води и отпадъци), „Приста хим“ ООД – Русе ( по въздух и химикали), „Хоби кар“ ЕООД – Русе (по въздух и отпадъци), „Интер ЕС“ ЕООД – с. Ситово (по води и отпадъци).

За констатирани нарушения по ЗЧАВ на три фирми са съставени три АУАН.

 

СЕВЕЗО

           

Комисията по чл.157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал на територията на Област Русе. Не са дадени предписания и не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ. Няма нарушения на законодателството по химикали.

Издадено е едно потвърждение на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии на оператор на предприятие, класифицирано с нисък рисков потенциал. Инсталацията е пломбирана през 2017 г. съгласно Заповед на Директора на РИОСВ – Русе за налагане на ПАМ.  Операторът е провел необходимите процедури по ЗООС, вследствие на което правното действие на заповедта е отпаднало и са разпломбирани съоръжения на инсталацията.

През месеца са изготвени две съгласувателни становища по представени от ИАОС Доклади за безопасност на предприятия/съоръжения, класифицирани от министъра на околната среда с висок рисков потенциал.

 

АУАН, НП и ПАМ

             

            1. П.К., гр. Русе, АУАН №0002296/02.03.2018 г. – лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

            2. Б.Б., с. Голеш, АУАН №0002183/02.03.2018 г. - лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

            3. ЕТ „Мусимед-92-ЕГ”, с. Тропище, АУАН №0002184/02.03.2018 г. – дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

            4. „Витте Аутомотив България” ЕООД, гр. Русе, АУАН №0001780/02.03.2018 г. – дружеството не е изпълнило предписание: да представи документи за платени продуктови такси в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

            5. „Орпет” ЕООД, с. Богданци, АУАН №0002185/06.03.2018 г. - дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

            6. И.И., с. Владимировци, АУАН №0002297/09.03.2018 г. - лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

            7. „Приста Хим” ООД, гр. Русе, АУАН №02386/15.03.2018 г. – дружеството не е изпълнило и представило отчет за ФПГ за 2017 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

            8. „Дейзи – дизайн” ЕООД, гр. Русе, АУАН №0002368/15.03.2018 г. – дружеството не е провело емисионен контрол СПИ за 2016-2017 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

            9. „Хоби Кар” ЕООД, гр. Русе, АУАН №0002369/15.03.2018 г. - дружеството не е провело емисионен контрол СПИ за 2016-2017 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

            10. „Джамбо ЕС Б” ЕООД, гр. София, АУАН №02387/16.03.2018 г. - дружеството не е изпълнило и представило отчет за ФПГ за 2017 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

            11. Р.К., с. Калипетрово, АУАН №0002202/15.03.2018 г. – лицето извършва риболов на нерегламентирано място в ПР „Сребърна” в нарушение на Закона за защитените територии;

            12. Я.Й., с. Калипетрово, АУАН №0002203/15.03.2018 г. - лицето извършва риболов на нерегламентирано място в ПР „Сребърна” в нарушение на Закона за защитените територии;

            13. М.Й., с. Айдемир, АУАН №0002204/15.03.2018 г. - лицето извършва риболов на нерегламентирано място в ПР „Сребърна” в нарушение на Закона за защитените територии;

            14. „Ирис 15” ЕООД, с. Голям Поровец, АУАН №0002126/21.03.2018 г. - дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

            15. И.И., гр. Цар Калоян, АУАН №2434/23.03.2018 г. – лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

            16. „Ником-Русе” ООД, гр. Русе, АУАН №0002370/29.03.2018 г. - дружеството не е провело емисионен контрол СПИ за 2016-2017 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

            17. Х.С., гр. Разград, АУАН №0002187/30.03.2018 г. - лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

 

Издадени Наказателни постановления

1. ЕТ „Даниел Кирилов”, гр. Свищов, НП №3/01.03.2018 г. – по ЗУО в размер на 7 000,00 лв., фирмата извършва третиране на ИУМПС, без да притежава разрешение;

2. В.Д., гр. Силистра, НП №4/01.03.2018 г. –  по ЗЗТ в размер на 500,00 лв., лицето извършва риболов на нерегламентирани места;

            3. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, НП №5/01.03.2018 г. – по ЗВ в размер на 2 000,00 лв., дружеството зауства отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни норми;

            4. „Адванст Техник Композит” ЕАД, гр. Русе, НП №6/01.03.2018 г. – по ЗООС в размер на 10 000,00 лв., дружеството не е изпълнило задължение да уведоми РИОСВ на най-ранен етап за ИП;

            5. „Джеферови” ЕООД, гр. Разград, НП №7/01.03.2018 г. – по ЗООС в размер на 2 000,00 лв., дружеството не е спазило условие в решение по ОВОС;

            6. „Топлофикация – Русе” ЕАД, гр. Русе, НП №8/01.03.2018 г. – по ЗООС в размер на 15 000,00 лв., дружеството не изпълнява условие №10.1.2 нарушение на индивидуални емисионни ограничения от КР;

            7. „Коко 2006” ЕООД, гр. Дулово, НП №9/01.03.2018 г. – по ЗЛР в размер на 300,00 лв., дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г.

 

Принудителни административни мерки.

 

1. Заповед № 89 от 07.03.2018 г. на Директора на РИОСВ-Русе за спиране на инсталация за компостиране на животински отпадъци на ППК „Старт 93”, с. Караманово, община Ценово. В последствие с привеждане на обекта в съответствие с изискванията на ЗУО (издаден регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО), правното действие на приложената мярка е отпаднало и инсталацията е разпломбирана на 30.03.2018 г.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на осъществения контрол, операторите са привели дейностите си в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Благодарение на компетентната намеса на експертите от РИОСВ-Русе успешно е приключила акцията по спасяването на голям брой бедстващи бели щъркели.

Преустановено е изпускането на цветни води в река Русенски Лом, в следствие на изпълнението на дадените предписания.

Рязко е намален броят на постъпилите сигнали за неприятни миризми в градовете Русе и Разград поради изпълнение на мерките, заложени в плановете на операторите.

 

Бизнеса

През месец март 2018 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 107 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС: 11 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 3 указателни писма за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ЕО; 3 указателни писма за последваща процедура за оценка за съвместимост;
 • 24 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 22 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 12 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 1 препращане на уведомление по чл. 103 от ЗООС към МОСВ;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част “да не се извършва ОВОС”;
 • 1 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОС”;
 • 1 решения за прекратяване на процедура по ОС;
 • 4 решения за прекратяване на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС;

През отчетния период са издадени:

 - 6 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  2 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са  34 бр. отчетни книги за отпадъци на 22 фирми, утвърдени са 14 работни листи на 9 фирми, прекратени е 8 работни листа на 1 фирма.

      През месец март е взето участие в 9 ДПК. От тях 2 са отложени от предходния месец за приемане на два строежа: Ремонт на площад „Албена“ в  Силистра и Силозно стопанство и площадкови мрежи и съоръжения в с. Борово, община Сливо поле, област Русе.  Останалите приети седем строежа са, както следва:

 • „Възстановяване на водосток в кв. „Гагаля“, с. Николово, община Русе;
 • „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на село Раздел, община Дулово;
 • „Модулна бензиностанция за светли горива в Дулово“;
 • „Производствена база на „Химснаб БГ“- втори етап и трети етап – Административно-битова сграда“;
 • „Производствена и складова база“ в гр. Разград;
 • „Линия за преработка на стокова продукция, семена от резене, складово стопанство от силузен тип и газифициране на технологичното оборудване с компресиран природен газ“ в с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе;
 • „Газификация на гр. Русе“

Обществеността

 

            Регионална инспекция по околната среда и водите отбеляза Деня на водата 22 март с няколко инициативи. На 19 март, в Информационния център гостуваха възпитаници от Клуб „Екология“ при ОУ „Иван Вазов“ – Русе. Те бяха запознати с дейността на екоинспекцията, свързана с опазването на компонентите на околната среда. Специален акцент бе поставен върху Поддържан резерват „Сребърна“, поддържането на водния баланс и размножителния период на къдроглавите пеликани. Предстои учениците да посетят резервата през май.

            Световният ден на водата бе отбелязан на 21 март в НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград.  Ученици от клуб „Приятели на природата“ по програма „Твоят час“, експерти от РИОСВ-Русе и учители в гимназията представиха интересни факти за водата, причините за замърсяването й и методите за пречистването й. Направи се демонстрация на опити за изследване на вода от чешмите в Разград по три показателя. Резултатите показаха, че pH е в нормални показатели, нитрати няма, а водата е много твърда.

            Инспекцията е партньор в конкурса на РУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе за изработване на мултимедийна презентация.

            На 29 и 30 март в РИОСВ-Русе  гостуваха ученици от СУЕЕ „ Св. Константин-Кирил Философ“ – от   3 „Д“ клас с класен ръководител Светлана Христова и  от 3 „А“ клас с класен ръководител Стефка Пенева.  Учениците и техните ръководители  работят по Национална програма „Научи се да даряваш“ на Български дарителски форум.  Участвайки в програмата, децата се учат  да проявяват грижа и внимание към другия, че  могат да променят действителността.

            Експерт на инспекцията представи контролната дейност в частта опазване на компонентите на околната среда, като част от заключителната тема по програмата. Акцент в беседата беше поставен на опазването на биологичното разнообразие. Децата научиха за неволите на белите щъркели и къдроглавите пеликани, причинени от лошите метеорологични условия.  Те получиха съвети как да реагират ако намерят диво животно в беда и наблюдаваха колонията на пеликаните в Сребърна чрез системата за видеонаблюдение и 3-D макета на резервата.

            Във връзка с нерешен екологичен проблем в с. Брестовене, община Завет, свързан с нерегламентирано изпускане на суроватка от МПП, е проведена работна среща по инициатива на областния управител на област - Разград с представители на БДДР- Плевен, община Завет, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, ОПУ – Разград.

            В сградата на РИОСВ-Русе е проведена работна среща с директорите на областните пътни управления в Русе, Разград и Силистра относно готовността на институциите за извършване на почистване на замърсените участъци, включително и по отбивките на пътищата от републиканската пътна мрежа. Обсъдени са и възможностите за превенция.


ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месеците януари и февруари 2018 г.

 

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месеците януари и февруари 2018 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 108 проверки, в т.ч. планови 40 бр., извънредни 68 бр., както и 11 бр. по документи. Броят на проверените обекти е 105, като на 11 от тях са извършени проверки по документи. В рамките на осъществения контрол са дадени 82 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 11 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 2 бр. наказателни постановления (1 НП е за съставен АУАН през 2017 г.), с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 6 000 (шест хиляди) лв.   

През януари и февруари две текущи санкции са отменени: на „Топлофикаци Русе” ЕАД, гр. Русе и „Пилко” ЕООД, гр. Разград по компонент „Води“.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 50 804, 47 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 13 823,05 лв.

От получените суми, през месец януари са преведени на съответните общини 7 951, 37 лв., като най-голяма сума е получила община Разград – 6 553,23 лв.

През февруари преведената сума на общините е 3 114, 26 лв., като най-големи приходи от наложени санкции е получила община Разград в размер на 2 631,06 лв.  

            За периода са постъпили 2 жалби, като едната е препратена по компетентност на Община Русе, а по другата предстои извършване на проверка.

         През месеците януари и февруари 2018 г. са постъпили общо 64 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на инспекцията. От тях 70 % са за неприятни, задушливи миризми, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, птици в безпомощно състояние, изгаряне на кабели, замърсени води в р. Русенски Лом и р. Бели Лом.

 По 26 от сигналите са извършени проверки, 6 са препратени по компетентност, 18  сигнала са основателни, а 38 - неоснователни. По 2 сигнала предстои извършването на проверки през месец март.

Общо сигналите и жалбите са били в следните направления:

 • неприятни миризми в гр. Русе и гр. Разград;
 • нерегламентирано изгаряне на отпадъци;
 • замърсяване на водите на р. Бели Лом в гр. Разград и р. Русенски лом в гр. Русе
 • нерегламентирано изпускане на отпадъчни води от дейността на МПП;
 • птици в безпомощно състояние.

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

 

            Основни акценти в работата през месеците януари и февруари бяха изготвянето на годишния план за контролната дейност през 2018 г., годишния отчет за 2017 г., проверките по план и по постъпили жалби и сигнали от жители на град Русе и гр. Разград за системно разпространение на неприятни миризми.

Друг акцент в контролната дейност през месеците януари и февруари е анализът и обобщаването на информацията по постъпили справки съгласно изискванията на специализираните нормативни актове по компоненти и фактори на околната среда, включително и по съответните бюджетни програми.

           Превантивен контрол

През отчетния период са проведени са 2 заседания на експертния екологичен съвет при РИОСВ-Русе:

- за разглеждане на доклада за ЕО на проекта на ОУП на Община Лозница. Последващо е издадено Становище по ЕО № РУ 1-1/2018 г., с разпоредителна част: „Съгласувам”

- за разглеждане на доклада за ОВОС за ИП за „Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти” с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград и възложител: „Амилум България” ЕАД. Издадено е Решение по ОВОС № РУ 1-2/2018 г. с разпоредителна част  „Одобрявам”.

До края на м. февруари са внесени три доклада за ОВОС за оценка качество по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Наредбата за ОВОС:

- доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за оползотворяване на 6000 т/год излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез термична конверсия в безкислородна среда (нискотемпературна пиролиза)” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.754 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе (сграда с идентификатор 63427.3.754.9). Възложител „Русе - РК“ ООД. Процедурата е стартирала в предходен период, като е внесен трети доклад след 2 отрицателни оценки.

- доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6446 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград”. Възложител „Биовет“ АД- Клон Разград. Процедурата е стартирала в предходен период, като е дадена втора отрицателна оценка на представената документация.

- доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Кравеферма за 1 000 броя крави” с местоположение ПИ 000033 в землището на село Драгомъж, община Исперих. Възложител „Караджа Фаг” ООД. Докладът е в процес на оценка и провеждане на консултации със специализирани институции.

През месец февруари е внесен доклад по екологична оценка на Общия устройствен план на Община Разград за провеждане на консултации по чл. 20 от Наредбата за ЕО, като предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе по представената информация.

Tекущ контрол

Във връзка със системното забавяне на трафика в района на Дунав мост – Русе и струпването на голям брой тежкотоворни МПС, което води до нерегламентирано замърсяване на сервитута на главен път Русе – Силистра с отпадъци, са сезирани съответните компетентни органи. Предприети са действия по почистване на терените.

Извършена е проверка на млекопреработвателно предприятие в с. Брестовене, във връзка с констатирано през 2017 г. заблатяване на земеделски терени от заустваните от обекта отпадъчни води. Съгласно резултатите от взетите проби отпадъчни води от точката на пробовземане, няма превишения на ЕИО, определени в Разрешителното за заустване.

В края на месец януари е извършена проверка на ПСОВ към „Биовет” АД, клон Разград за установяване изпълнението на плана за рехабилитация на съоръженията на станцията. Констатирано е изпълнение на заложените в плана действия. 

-        Проверки по сигнали и жалби на граждани: 26.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 23 планови и 31 извънпланови.

-        Проверки на билкозаготвителните пунктове по документи- 11.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 4.

-        Проверка във връзка с постъпили сигнали за нарушения в защитени зони-1.

-        Проверка във връзка с постъпили уведомления за инвестиционни предложения-2.

-        Проверка на лице, размножаващо защитени видове-1.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 4.

            Засилен последващ контрол 

            При извършения последващ контрол по дадени предписания по ЗУО е установено, че същите са изпълнени в поставените срокове.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месеците януари и февруари на 2018 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг в гр. Русе, показват голям брой дни (21) с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. В гр. Силистра не са отчетени дни с превишения на СДН за ФПЧ10, което е за първи път от началото на измерванията на КАВ в града. Вероятна причина за това е извършеното газифициране на голяма част от обществените сгради в града. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Превишенията в гр. Русе се дължат на лошите метеорологични условия в определени дни на месеците, съчетано с продължаващото използване на твърди горива  за отопление от жителите.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми от изгаряне на нерегламентирани горива в производтсвени обекти и частни имоти. При проверки на мебелни фирми са установени нарушения при използваните горива, за което на едно дружество е съставен АУАН. Сезирана е Община Русе за извършване на проверки на посочените в сигналите частни имоти. В РИОСВ – Русе е получен отговор за констатациите от проверките и дадените на собствениците предписания.

През месец фервуари по наше възлагателно писмо, Мобилната автоматична станция на РЛ – Пловдив към ИАОС, е извъшила 72 часови измервания на КАВ в западна жилищна част на гр. Русе. Измерването е във връзка с постълили в края на 2017 г. сигнали на жители на град Русе за наличие на специфични органични миризми през определени периоди на денонощието. Получените резултати не отчетоха превишения на СЧН и СДН на основните замърсители на КАВ, както и на специфичните: бензен, толуен и ксилен.

През отчетния период са извършени 12 планови проверки, като 7 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 6, като две от тях са по сигнали за неприятни миризми, 1 по писмо на оператор, за прекратяване на дейността, използваща разтворители и 1 за утвърждаване на броя и разположението на пробоотборни точки на източници на емисии. Експерти от направлението са взели участие в 2 държавни приемателни комисии, Общо са дадени 14 броя предписания. Не са съставяни АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна уредба.

            През двата месеца са постъпили 4 дневника на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

            Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), в срок до 15.02.2018 г. в инспекцията са получени: 4 отчета на дистрибутори, 22 отчета на ползватели и 120 броя отчети на оператори на оборудване с ФПГ. Предстои отчетите да бъдат обработени, като обобщеният отчет на РИОСВ ще се представи в срок до 31.03.2018 г. в МОСВ.

            Постъпил е един План за управление на разтворителите и 20 справки за употребени през 2017 г. бои, лакове и авторепаратурни продукти от оператори.

 Шум

Поради неблагоприятните метеорологични условия за двата месеца не са извършвани контролни измервания. В РИОСВ – Русе са получени два доклада за проведени СПИ нивата на шум. Анализът на данните от протоколите от изпитване не показва превишение над граничните нива на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г.

Води

През месеците януари и февруари 2018 г.са реализирани общо 14 контролни проверки: 5 планови (една от тях комплексна с компонент „въздух”) и 9 извънредни. На операторите са дадени общо 6 предписания, които са изпълнени в срок.

През отчетния период са съставени два Акта за установяване на административно нарушение /АУАН/:

- На „ВиК“ ООД - Русе за нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, посочени в Разрешително за заустване № 1314025515.01./2015 г. съгласно чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 67/1999 г.);

- На „Биовет“ АД за неизпълнено условие от Комплексно разрешително № 10-Н1-И0-А1/2012 г., съгласно чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2001 г.).      

          Съгласно разпоредбите на чл. 69б от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.). през периода са издадени две Заповеди за отмяна на текущи месечни санкции (на „Топлофикация Русе” ЕАД и „Пилко“ ЕООД).

За  периода са постъпили 3 сигнала, за които експертите от направлението са взели участие при  проверка на място:

През месец януари е постъпил сигнал за замърсяване на околната среда с отпадъчни води. Извършена е комплексна контролна проверка на „Цех за преработка на прясно мляко“ в с. Драгомъж, Община Исперих, собственост на „Джеферови“ ЕООД – гр. Разград, както и оглед на замърсените участъци, намиращи се в края на населеното място. Установено е нерегламентирано заустване на непречистени производствени отпадъчни води, което е довело да заблатяване на определени терени.      

            На дружеството са дадени задължителни предписания за изпълнение в срок, с цел привеждането му в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

            За констатираните нарушения е съставен Акт за установено административно нарушение, съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда  (ДВ бр. 91/2002 г.).

През месец февруари са постъпили 2 сигнала. Първият е получен на 01.02.2018 г. в РИОСВ-Русе за изтичане на бели води в р. Бели Лом в района на гр. Разград. Извършена е проверка с участието на Община Разград, Област Разград и „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД на мястото на заустване на мътни води в реката. Установено е че, колекторът, от който се изпускат мътни отпадъчни води, не се експлоатира от „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, а е собственост на „Биовет“ АД, клон Разград При проверка на площадката на дружеството е установено извършване на строителни дейности за изграждане на „Склад за технически материали“. По информация от представители на дружеството, на терена се извършва проучвателен сондаж за водопонизителна система. От дейността се формират подпочвени води, които увличат част от почвата с глинеста структура. Формираните, от дейността води се изпомпват и отвеждат в дъждовната площадкова канализация и от там се заустват в р. Бели Лом. Дадени са предписания за незабавно спиране на изпускането на води и уведомяване на БДДР - Плевен за извършваната дейност.

        На 22.02.2018 г. е извършена съвместна проверка с участието на експерти от БДДР - Плевен на строителната площадка на „Биовет“ АД, клон Разград. Не са констатирани нарушения на Закона за водите.

           Вторият сигнал е подаден по телефона на 23.02.2018 г. за наличие на черно оцветяване  на водите на р. Русенски Лом в района над точката на заустване на колектор „Трети март“ на „В и К” ООД, гр. Русе. Уведомена е БДДР-Плевен за извършване на съвместна проверка, съгласно Заповед № РД-65/29.09.2015 г. на Министъра на околната среда и водите и утвърдените с нея указания.

            Приоритетите в направлението, по което са работили експертите от направлението за отчетния период са били следните:

- изготвяне на годишен план за 2018 г.;

- изготвяне на годишен отчет за 2017 г;.

- проверки и кореспонденции по постъпили сигнали;

- вътрешни становища по компонент „води” за процедури по глава шеста на ЗООС;

- попълване на данни на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- становища за финансиране от ПУДООС, изискани от общини.

Почви

            През месец януари и февруари са извършени 5 проверки - от които 1 по планова и 4 извънредни.

            Съгласно Годишния план за 2018 г. е проверено находище „Драгомъж”, експлоатирано от „Нова кариера” ООД. Дружеството няма предоставена концесия и не извършва добивни дейности.

            Извършена е извънредна проверка по изпълнение на условия в КР № 513-Н0/2015 г. с оператор „Топлофикация Русе” ЕАД. При проверката е установено, че дружеството не изпълнява заложените в комплексното разрешително условия. За констатираното нарушение е съставен АУАН за нарушение на чл. 125, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 164, ал. 1 от ЗООС.

            Три проверки са извършени във връзка с постъпили жалби, както следва:

-          „Н2О 2012 г” ЕООД, гр. Разград - фирма за извършване на канализационни услуги - не е констатирано незаконно изливане на отпадъчни води и замърсяване на терени;

-         „Джаферови” ЕООД - млекопреработвателно предприятие в село Драгомъж- проверка във връзка с подадена жалба за незаконно изхвърляне на отпадъчни води в пасище-мера и заблатяване на терени. При извършения оглед е констатирано, че в момента на проверката дружеството не изхвърля отпадъчни води. Представени са документи, показващи извозването им на ВиК оператор.

-         ЕТ „Асотекс-Хамза Чакър” - кравеферма село Севар, Община Кубрат. Извършена е насрещна проверка, за установяване използването на СЖП-суроватка за изхранване на животни. Резултатът от проверката показва, че дружеството не е извозвало суроватка от „Маклер Комерс” ЕООД.

За установеното заблатяване на земеделски терени, попадащи в защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, в землището на  село Брестовене, община Завет, Окръжна прокуратура – Разград е образувала досъдебно производство. В хода на процедурата са дадени писмени обяснения от експерти и е предоставена наличната документация по случая.

Изготвени са 6 становища за промяна на условия в КР на инсталации за интензивно отглеждане на птици.

Експертът от направлението е участвал в заседание на два ЕЕС към ИАОС за преразглеждане на условия в КР. 

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 22 контролни проверки от които 2 са планови, а останалите 20 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец януари са 31, а през месец февруари са 28.

Четири от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Петнадесет от екземплярите са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора, като тринадесет от тях са от вида ръждив вечерник (Nyctalus noctula), един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) и един екземпляр е от вида хвойнов дрозд (Turdus pilaris). Един екземпляр от вида ръждив вечерник (Nyctalus noctula) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Една от проверките е по сигнал за продажба на препарат от защитен екземпляр в интернет сайт за търговия, получен през 2017 г. След разпореждане на  Окръжна прокуратура – Разград административното производство е възобновено и на извършителя е изпратена покана за съставяне на АУАН.

Извършена е и една проверка по сигнал за пресушени заливни площи в землището на с. Басарбово, общ. Русе. При проверката е установено механично засипване с пръст на савачно съоръжение, с цел временно преустановяване на захранването на рибарниците. В деловодството на инспекцията е входирано уведомление за инвестиционно намерение за почистване на дигите и дъната на рибното стопанство. Вследствие на започналата реализация на ИП са пресушени рибарниците, с цел последващо почистване.

Извършени са две проверки във връзка с подадени уведомления за инвестиционни намерения. Двете са за почистване на единични дървета и храстовидна растителност по част от дунавска предпазна дига в участък Бръшлен – Сандрово.

11 от проверките са по документи на билкозаготвители които не са представили обобщена иформация за изкупените, обработените и реализираните през предходната 2017 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности, в срок до 20 януари 2018 г.

Регистрирана е 1 книга за билки и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

Извършена е 1 извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Издадени са 47 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Експерти от направление „Биологично разнообразие” са участвали в 42-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици, като бяха посетени наблюдателни точки както по поречието на р. Дунав така и в ПР „Сребърна”. Данните са изпратени в ИАОС за обобщаване.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”.

Поради положителните температури в началото на годината и липсата на снежна покривка, първите къдроглави пеликани пристигнаха в резервата в края на януари. Сформирането на двойки и изграждането на гнезда е започнало в началото на февруари. При добри метеорологични условия поколение се очаква в началото на март. На територията на резервата се наблюдава голямо струпване на птици – лебеди, зимно бърне и лиски.

 Отпадъци

През отчетния период  са извършени 16 планови проверки и 31 извънредни, от които 17 -  по сигнал,   1 – по жалба, 2 – по изпълнение на предписания,  5 – по уведомления, 1 -  по писмо на оператора,  3– по писмо на МОСВ,  взето е участие в 2 ДПК.

Дадени са 30 задължителни предписания. Приоритетно през месеците януари и февруари, проверките са извършени на депа за битови и производствени отпадъци, които не отговорят на екологичните изисквания и на лица, третиращи отпадъци от опаковки и ИУГ.

През месеците януари и февруари са съставени три АУАН за нарушения на ЗУО.

В една комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Пиролиза БГ“ ООД, водещ е бил експерт от направлението.

           През отчетния период са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО,
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО,
 • доклад до МОСВ за извършени проверки на площадки за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и негодни за употреба батерии и акумулатори,
 • справка в МОСВ за съставени АУАН и издадени НП на лица, извършващи дейности с ОЧЦМ и ИУМПС зо  2017 г.,
 • списък в МОСВ на лицата, притежаващи разрешителни документи за извършване на дейности по разкомплектоване /код R 12/  на ИУМПС, издадени от РИОСВ – Русе.

През отчетния период е изпратено циркулярно писмо до кметовете на всичките 22 общини на контролираната от РИОСВ – Русе територия за предоставяне за актуални заповеди по чл. 112 от ЗУО, и  на информация по изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО.

Взето е участие в две ДПК за закриване на общински депа за неопасни отпадъци на Община Сливо поле и Общино Борово.

Химикали

            През отчетния период експертите по направление „химикали” са участвали в две съвместни проверки на производствени обекти, използващи опасни химични вещества в дейността си. Не са констатирани нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовата нормативна уредба. Спазени са изискванията за съдържание на необходимата информация в информационните листи за безопасност на използваните ОХВС и произведените продукти, съгласно разпоредбите на Регламент REACH.

            Проверен е оператор, произвеждащ почистващи и дезифенкциращи препарати, като не са установени нарушения на Регламент 648/2004 относно детергентите.

            През месец февруари от МОСВ е получена нотификация за продукти със съдържание на забранени химикали и след анализиране предстои извършване на проверки на търговски обекти, предлагащи такива стоки.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени общо 6 проверки - 2 проверки на условия и мерки в издадени административни актове по реда на Глава шеста от ЗООС от Плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2018 г. и 4 непланови/извънредни проверки

Планови проверки:

- екипна проверка с експерти от дирекция „КОС” за изпълнение ма мерки и условия от Решение № РУ-53-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение за „Монтаж на нова индукционна пещ с топилен капацитет 3 т в сграден фонд на съществуваща леярна” в град Русе, с възложител „МТМ” ООД. Не е констатирано неизпълнение на условия от издадения административен акт;

- проверка по представени в РИОСВ-Русе документи от „Д. С. ТЕК” ООД, в качеството му на нов възложител на инвестиционно предложение за „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на алуминиеви детайли с капацитет 316 000кг/годишно” в град Тутракан. Цитираното ИП е одобрено с Решение по ОВОС РУ 3-5/2016 г. При проверката е установено, че представената документация е в съответствие с поставените условия в Решение по ОВОС № 3-5/2016 г.

През отчетния период, в сградата на Община Разград, е проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на град Разград, с възложител: „Амилум България” ЕАД.

Непланирани проверки:

- една проверка по внесена жалба относно Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) и план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот в село Бъзън и създаване на устройствена основа за изграждане на магазин за продажба строителни и горивни материали;

- една проверка във връзка със сигнал от кмета на община Ценово, за дейността на предприятие за тръбна мебел в с. Ценово;

- две проверки за изпълнение на дадени предписания в предходен период на „Монтюпе” ЕООД, възложител на ИП за „Модернизация на вентилационна система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе”, за което е издадено Решение № РУ-74-ПР/2017 г. Проверките са извършени по документи и на място на производствената площадка на дружеството.

В резултат на проведените проверки на „Монтюпе” ЕООД са дадени общо 11 предписания, като в изпълнение на две от тях, дружеството е представило в инспекцията:

1. План-график за инсталиране на пункт/система за непрекъснат имисионен мониторинг на специфични органични замърсители, характерни за производствената дейност на Завода за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе. Планът не е одобрен от РИОСВ-Русе и е върнат за преработка с изискване в Пункта за мониторинг да се включат 8 показатели за измерване на емисии на замърсители от дейността на дружеството.

2. График за изпълнение на Инвестиционната програма на „Монтюпе” ЕООД с краткосрочни и средносрочни дейности по околна среда 2017-2019 г., с всички мерки, планирани за изпълнение през 2018 г. Предложената програма с мерки е приета, като в съставения констативен протокол са дадени предписания за прилагането на всяка мярка с поставени конкретни срокове за изпълнението й.

В отчетния период са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения (АУАН) на:

- „Адванст Техник Композит“ ЕАД за неуведомяване на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от  Закона за опазване на околната среда,;

- „Джеферови” ЕООД за това, че дружеството не е спазило условие, поставено в Решение № РУ-1-ПР/2013 г.

Комплексни разрешителни

През първите два месеца на 2018 г. не са извършвани проверки по условия в издадени комплексни разрешителни. Съгласно утвърдения Годишен план на РИОСВ – Русе за 2018 г. и изготвен график, тези проверки ще започнат през месец март 2018 г. За отчетния период са постъпили три Годишни доклада по околна среда за 2017 г. на оператори, с издадено КР.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени 9 комплексни проверки, които съответстват на 19 планови проверки по компоненти и фактори на околната среда: „МТМ“ ООД – Русе; „Строително оборудване“ ЕООД - Русе; „Пиролиза БГ“ ЕООД – Русе; „Пачико“ ЕООД – Русе; „Кепитал Тобако“ ЕООД – Русе; “Стибис“ ООД – Русе; „Краси автосервиз” ЕООД – Русе; „Сибел 2013” ЕООД – Разград; „Джеферови” ООД, гр. Разград, МПП в с. Драгомъж, Община Исперих. При проверките на операторите са дадени общо 16 предписания, които са изпълнени в срок.

За констатирано нарушение по ЗООС на „Джеферови” ООД  е съставен  АУАН.

 

СЕВЕЗО

            Комисията по чл.157а, ал.2 от ЗООС е извършила планов контрол на едно предприятие, класифицирано с висок  рисков потенциал на територията на Община Русе. Дадени са четири предписания. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложени ПАМ.

           Със становище на Директора на РИОСВ – Русе е потвърдена пълнотата и съответствието на ДППГА на оператор, класифициран с нисък рисков потенциал.

            През периода експертите са въвели част от необходимата информация в Регистъра на СЕВЕЗО предпиятията.

 

АУАН, НП и ПАМ

            1. Община Разград, АУАН №0002181/10.01.2018 г. – общината не е подала заявление за регистрация на екземпляри по CITES в срок от 40 дни в нарушение на Закона за биологичното разнообразие;

            2. „Адванст Техник Композит” ЕАД, гр. Русе, АУАН №0002112/16.01.2018 г. – дружеството не е изпълнило задължение да РИОСВ на най-ранен етап за ИП в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

            3. Гюлджан Ахмедов Ахмедов, кмет на кметство с.Ясеновец, АУАН №0002081/11.01.2018 г. – не е предприел мерки за предотвратяване образуването на сметище в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

            4. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, АУАН №0002266/15.01.2018 г. – дружеството зауства отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни норми в нарушение на Закона за водите;

            5. „Биовет” АД, гр.Пещера, АУАН №0002267/18.01.2018 г. – дружеството не е изпълнило условие №10.1.2.1 нарушение на индивидуални емисионни ограничения от КР в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

            6. „Биовет” АД, клон Разград, АУАН №0002401/23.01.2018 г. – дружеството извършва дейности по съхранение на R13 без да притежават разрешение в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

            7. „Джеферови” ЕООД, гр. Разград, АУАН №0002113/13.02.2018 г. – дружеството не е спазило условие в решение по ОВОС в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

            8. „Топлофикация – Русе” ЕАД, гр. Русе, АУАН №0001920/16.02.2018 г. – дружеството не изпълнява условие №10.1.2 нарушение на индивидуални емисионни ограничения от КР в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

            9. „Коко 2006” ЕООД, гр. Дулово, АУАН №0002182/20.02.2018 г. – дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2017 г. в нарушение на Закона за лечебните растения.

            10. „Оргахим Резинс” АД, гр. Русе, АУАН №0002082/26.02.2018 г. – дружеството не изпълнява условие № 11.2 от КР, като приема на площадката отпадъци в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

             11. „Фантастико мебел” ООД, гр. Русе, АУАН №0001779/28.02.2018 г. – дружеството нерегламентирано използва отпадъци, като гориво в нарушение на чл. 29 от Закона за управление на отпадъците

Издадени Наказателни постановления

            1. Община Разград, НП №1/01.02.2018 г. – по ЗБР в размер на 3 000,00 лв., общината не е подала заявление за регистрация на екземпляри по CITES в срок от 40 дни;

2. „Икар-9” ЕООД, гр. Разград, НП № 2/06.02.2018 г. – по ЗУО в размер на 3 000,00 лв., дружеството не води отчетност на отпадъците;

Няма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната средаU

В резултат на контролната дейност, операторите се предприели коригиращи мерки за ограничаване на неорганизираното изпускане на неприятни миризми извън работните площадки. Ефектът е намаляване на постъпилите в РИОСВ – Русе жалби и сигнали на жители за разпространение на специфични неприятни миризми в жилищните части на гр. Русе и гр. Разград.

Извършени са проверки по постъпили сигнали за замърсяване на водни обекти с непречистени отпадъчни води и са дадени предписания за изпълнение.

През отчетния период с протокол за установяване на годността за ползване на строеж на ДПК са закрити две общински депа за неопасни отпадъци в гр. Сливо поле и в гр. Борово.

            Преустановена е експлоатацията на две общински депа в градовете Бяла и Две могили, които не отговарят на екологичните изисквания.

       Предприети са административнонаказателни мерки срещу оператори на депа за производствени отпадъци, които не  отговарят на изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация  на депа и на други съоръжения и инсталации  за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.   

 

Бизнеса

През месеците януари и февруари 2018 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 187 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които 13 указващи необходимостта от провеждане на последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 указателни писма за последваща процедура по ОВОС, 1 - за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО; 1 - за последваща процедура за оценка за съвместимост;
 • 53 отговора във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 36 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 23 писма до възложители с изисквания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 1 препращане по компетентност - процедура по Глава шеста за проект Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав към МОСВ;
 • 19 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 1 от които с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”;
 • 1 становище по ЕО;
 • 1 решение по ОВОС;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част “да не се извършва ЕО” и 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част “да се извършва ЕО”;
 • 4 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува” и 2 решения за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост;
 • 4 решения за прекратяване на процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС;
 • 53 писма във връзка с текущи процедури, преписки, предстоящи комисии, заседания и други.

През отчетния период са издадени:

 - 8 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  8 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 87 бр. отчетни книги за отпадъци на 58 фирми, утвърдени са 93 работни листи на 22 фирми, прекратени е 32 работни листа на 6 фирми.

През месеците януари и февруари е взето участие в 7 ДПК. От тях 2 са през януари за строежи, както следва:

 • Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Лозница и закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в гр. Борово

и 5 - през февруари:

 • Реконструкция на водопроводна мрежа в землището на с. Средище, община Кайнарджа; въвеждане на мерки за енергийна ефективност по национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради в Разград; закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци в гр. Сливо поле; приемане на снек-бар и разливочно в землището на с. Николово, община Русе; сборъчно-заваръчно бояджийно отделение в землището на с. Николово, община Русе

Обществеността

РИОСВ-Русе обяви два конкурса за ученици по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари. Първият беше за изработване на проекти за пощенска картичка, а втория за GIF-анимация. До предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 75 пощенски картички и 12 GIF-анимации. Участиците са фокусирали вниманието си върху  влажните зони на територията на екоинспекцията - „Остров Батин“, „Рибарници Мечка“, „Калимок – Бръшлен“ и „Комплекс Алеко – Телика“.

      Експертът от направление „Почви“ е участвал в 3 комисии по промяна предназначението на земята на територията на Областите Русе, Разград и Силистра.

РИОСВ Русе изпълнява функциите на Регионална контактна точка по Програма LIFE, като част от дейностите по проект LIFE 14 CA/BG/00013 CAPTA BG.

В тази връзка, на 18 януари 2018 г. в сградата на РИОСВ-Русе, се проведе обучение за кандидати за новата Многогодишна работна програма 2018-2020 на Програма LIFE. Акцент в програмата на събитието беше:

- Представяне на новата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на програма LIFE;

- Цели на политиката на ЕС и на програма LIFE и връзката им с националните приоритети и програми, вкл. интегриране в проектите по LIFE;

- Промяна в проектните теми в изпълнение на приоритетните политики;

- Двустепенен подход за кандидатстване с проектни предложения.

В рамките на горецитирания проект по програма LIFE и в изпълнение на Заповед № КЧ-28/29.01.2018 г. на Главния секретар на МОСВ, експерт на РИОСВ-Русе посети гр. Хелзинки, Финландия, където взе участие в обучение на представители на Националното звено за контакт и Регионалните звена за контакт по програма LIFE към МОСВ, в периода 07.02.2018 г.-10.02.2018 г.

Обучението е проведено в гр. Хелзинки, околностите на гр. Espoo, както и в Национален парк Nuuksio, с цел обмяна на добри практики при изпълнение на проекти, съфинансирани по програма LIFE.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе

за месец декември 2017 г.

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец декември 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 57 проверки, в т.ч. планови 17 бр. и извънредни 40 бр.  Броят на проверените обекти е 52. В рамките на осъществения контрол са дадени 31 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 5 акта.

През отчетния период са издадени 8 наказателни постановления на обща стойност 6 800 (шест хиляди и осемстотин) лв. Наложени са 2 Принудителни административни мерки (ПАМ).

Наложени са две текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС на „Топлофикация Русе” ЕАД в размер на 357 лв. и на „Пилко” ЕООД, гр. Разград в размер на 6 775 лв. за превишения на индивидуалните емисионни ограничения, регламентирани в съответните комплексни разрешителни (КР). Със заповед на директора на РИОСВ - Русе е намалена текущата месечна санкция на „Биовет“ АД – клон Разград от 4 631 лв. на 3 171 лв.

За този период по сметката на РИОСВ - Русе по наложени глоби и санкции са постъпили 5 200, 46 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили 3 965, 45 лв., от които 3 172, 36 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. От НАП са събрани и преведени през декември 100, 46 лв.

През декември са разпределени и преведени  5 687, 20 лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 3 920,80 лв.

От 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г. са постъпили 3 писмени жалби. Едната е препратена от община Русе и засяга търговска дейност на дружество. Поставеният проблем не е от компетентността на РИОСВ-Русе, поради което жалбата е върната на община Русе.

Втората жалба, касаеща замърсени с отпадъци терени в междублокови пространства, също е препратена на община Русе за предприемане на действия по компетентност, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Третата жалба е за нарушаване на обществения ред (вдигане на шум) и незаконен добив на дърва от дейността на склад за добив и продажба на дървен материал. По жалбата предстои проверка.

В периода 01.12 - 31.12.2017 г. са постъпили общо 49 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ - Русе, чрез контактната форма на РИОСВ – Русе. От тях 90 % са за неприятни, задушливи миризми, нерегламентирано изхвърляне и третиране на отпадъци, птици в безпомощно състояние, нефтени петна по водата в река Дунав и в езерето, в Лесопарк „Липник“, община Русе. Предстои извършването на проверки на 3 обекта със представители на няколко държавни институции, след което ще се установи тяхната основателност.

По 9 от сигналите са извършени проверки, 6 са препратени по компетентност; 22 са основателни; 17 са неоснователни и 1 анонимен.

За един и същи проблем са подадени 34 сигнала.

Горецитираните сигнали са получени за часовия период от 23:55 ч. до 07:20 ч.

    Общо сигналите са били в следните направления:

-          Неприятни миризми в гр. Русе и гр. Разград;

-          Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;

-          Птици в безпомощно състояние;

-          Намерено гнездо на прилепи;

-          Нефтено петно във водите на река Дунав;

-          Петна от мазут в езерото на Лесопарк „Липник”;

-          Изтичане на червено-розова вода от колектор „Трети март“ в гр. Русе.

     Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

 Превантивен контрол        

Акцентът от извършената през месец декември дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец декември бяха: изпълнението на годишния план за контролната дейност – площадки за третиране на отпадъци, автосервизи, мебелни производства,  комисии по чл. 157а от ЗООС, проверки на оператори във връзка с изпълнението на ангажиментите по проект REF 5 на ECHA, проверки по постъпили жалби и сигнали.

-         Проверки по сигнали на граждани: 9.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, и за правилното начисляване на продуктова такса за продукти, след която употреба се образуват масово разпространени отпадъци –  1 планова и  18 извънредни, в това число  3 по сигнал и 2 по писма на МОСВ за проверка на лица по чл. 59, ал. 2 от ЗУО.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 2 извънредни.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 4.

-        31 броя ежедневни проверки и 1 бр. планова проверка на ПР „Сребърна”.

-        1 бр. извънредна проверка по документи на Община Разград, във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе заявления с вх. № АО 5387/ 20.12.2017 г. за регистрация на екземпляри от вида Лъв (Panthera leo).

-        1 бр. извънредна проверка на заснети GPS-координати в землищата на с. Айдемир и с. Сребърна, във връзка с уведомление за инвестиционно предложение за „Почистване и възстановяване на отводнителни открити канали, канавки (дерета) и съоръжения и по-точно в участъка на път II-21 „Русе-Силистра” в района на местността „Кълнежа”.

Засилен последващ контрол 

Част от дадените предписания са изпълнени в срок. За неизпълнение на дадено предписание на кмета на с. Ясеновец е  връчени  покана за АУАН.

В резултат на контролната дейност по управление на дейностите по отпадъци през отчетния период в РИОСВ – Русе са постъпили работни листи за класификация на отпадъците от мебелни производства, автосервизи и заявления за издаване на документи по чл. 35 от ЗУО.

Във връзка с постъпилите сигнали за разпространение на специфична органична миризма в град Русе, на оператори са дадени предписания за извършване на обследване на технологичните процеси в различните производствени участъци, по отношение на ефективността на аспирационните и вентилационни системи, както и състоянието на канализационната мрежа на площадката, потоците отпадъчни води постъпващи в нея и степента на пречистването им.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец декември 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра  отчитат повишение на дните с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. Това се дължи на използване на твърди горива в битовия сектор в централните жилищни райони на градовете, съчетано с лоши метеорологични условия (ниски температури и безветрие) в дните с наднормени нива на ФПЧ10.

Резултатите от измерванията на двата допълнителни пункта за контрол на КАВ в гр. Русе не отчитат превишения на средночасовите и среднодневните норми на нормираните замърсители, както и не се констатират по-високи от фоновите нива на специфичните органични замърсители – толуен, ксилен, метан и неметанови органични съединения, следени в пункта в кв. „Здравец – Изток” на гр. Русе

В началото на месеца в РИОСВ-Русе са получени сигнали от жители на град Русе за разпростанение на неприятни миризми на химикали. Основно оплакванията са били от западните жилищни квартали на града. Извършени са извънредни проверки на два оператора в Западна промишлена зона на град Русе. Дадени са предписания за извършване на обследване на аспирационните и вентилационни системи в прозводствените участъци на предприятията, както и проверка на състоянието на общата канализационна мрежа и постъпващите в нея потоци отпадъчни води.

През третото десетдневие на месеца не са постъпвали сигнали за разпространение на неприятни миризми в гр. Русе и гр. Разград.

През отчетния период е извършена една планова проверка, с което годишният план за контролна дейност по компонент „атмосферен въздух” е изпълнен на 100%.

 Извънредните проверки са 5, както следва: 1 по изпълнение на предписания, 2 за участие в ДПК, 1 на бензиностанция по изискванията на Наредба № 16 и една за участие при извършване на СПИ на източници на вредни емисии на оператор.

Общо са дадени 4 броя предписания.

 

Води

През месец декември са реализирани общо 7 контролни проверки: 2 по план и 5 извънредни, от които 2 за пробонабиранe. 

През отчетния период е съставен един Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 67/1999 г.) на „Маклер комерс“ ЕООД. Констатирано е нерегламентирано заустване на формираните от производствената дейност отпадъчни води, посочено в Разрешително за заустване № 13740067/2013 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.).

През месеца са издени две наказателни постановления за налагане на текущи месечни санкции на птицекланица „Пилко“ ЕООД (площадка в гр. Разград) и на „Топлофикация – Русе“ ЕАД за превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексни разрешителни.

През периода са постъпили 2 сигнала, за които експертите от направлението са взели участие при  проверки на място:

Единият от сигналите е от жител на гр. Русе за изтичане на оцветени води (розово-червени) в река Русенски Лом. Извършена е проверка на Колектор „Трети март“ от градската канализационна мрежа. Констатирано е изпускане на отпадъчни води (около 15 минути), оцветени в тъмносив цвят, с вероятен източник „Фазан“ АД (чорапена фабрика, използваща безвредни и водоразтворими багрила). Проверката е осъществена съвместно с представители на „В и К“ ООД – Русе  - оператор на канализационната система на гр. Русе), които извършват мониторинга на отпадъчните води на дружеството, като резултатите от анализите са без отклонения от заложените норми.  Направен е оглед на ревизионната шахта на отпадъчните води на „Фазан“ АД, като не е установено заустване в Колектор „Трети март“.

Във връзка с чести сигнали за разпространение на специфични миризми в гр. Разград е направена проверка на „Биовет“ АД. Дружеството е уведомило РИОСВ-Русе за извършване на профилактика на технологичното оборудване на биологичното стъпало на ПСОВ, като гарантира, че процесът на биологичното пречистване на отпадъчните води няма да бъде прекъснат. Взети са проби отпадъчни води от изход Пречествателната станция за отпадъчните води (ПСОВ), преди заустване в р. Бели Лом и от изход на радиален утаител, преди точката на мониторинг, определена в КР. Получени са резултати от изпитването на взетите проби отпадъчни води, от които се вижда, че биостъпалото не работи ефективно.

По повод на жалба за замърсяване на р. Дунав от дейността на автомивка в гр. Силистра, собственост на „Лъки Сис“ ЕООД – гр. Силистра, е извършена повторна проверка на място по изпълнение на предписания. „Търговия на едро“ ЕООД - Силистра е собственик на площадковата канализация, в която се включват водите на фирми с различен предмет на дейност. На място са представени необходимите документи, огледана е вероятната точка на заустване и са дадени нови задължителни предписания за уточняване на точката на заустване във водоприемника и наличието на писмени съгласия за присъединяването на отпадъчните води от обектите.       

През месец декември приоритетите в направлението са били следните: 

- проверки и кореспонденция по постъпилите сигнали;

- вътрешни становища по глава шеста на ЗООС;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

Почви

 През месец декември в направлението са извършени 6 проверки, от които 5 планови и 1  извънредна.

 Плановите проверки са на пет рекултивирани депа за твърди битови отпадъци: в Исперих, Главиница, Борово и 2 в град Ветово. Констатирано е извършване на дейности, предвидени през втората година на биологичната рекултивация, съгласно финансирания договор с Предприятието за управление на дейноститите по опозване на околната среда (ПУДООС).

Една извънредна проверка е извършена на фирма „Инфраинжстрой” ЕООД, осъществяваща дейностите по рекултивация на депата в град Цар Калоян.

   Акцент:

При извършване на биологичната рекултивация са спазени изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и дейностите, заложени в проекта. Около депата няма депонирани битови отпадъци.

На фирмата изпълнител на рекултивацията на депата в град Ветово е дадено предписание да залеси липсващата дървесна и храстовидна растителност.

Биологично разнообразие и НЕМ

 Извършени са 4 броя извънредни проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Два екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора.  8 бр. от вида кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), открити в Съдебна палата – гр. Русе са освободени в подходящ за вида район. Един екземпляр от вида малък ястреб (Accipiter nisus) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране. През месеца са издадени 5 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е 1 планова проверка на ПР „Сребърна”.

Извършена е и 1 извънредна проверка по документи на Община Разград, относно постъпили в РИОСВ-Русе заявления с вх. № АО 5387/ 20.12.2017 г. за регистрация на екземпляри от вида Лъв (Panthera leo). При проверката е констатирано, че Община Разград не е внесла в РИОСВ-Русе в 40 дневен срок заявления за регистрация на размножените от нея екземпляри от вида Лъв (Pаnthera leo). Видът e включен в Приложение B на Регламент 338/97 на Съвета на Европейския съюз относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях от 9 декември 1996 и съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г.) подлежи на регистрация. Предстои да се предприемат на администратимно-наказателни мерки.

 Извършена е 1 ивънредна проверка на заснети GPS-координати в землищата на с. Айдемир и с. Сребърна, във връзка с уведомление за инвестиционно предложение за „Почистване и възстановяване на отводнителни открити канали, канавки (дерета) и съоръжения и по-точно в участъка на път II-21 „Русе-Силистра” в района на местността „Кълнежа” При същата е констатирано, че фирмата изпълнител е извършвала дейности в границата на поддържан резерват „Сребърна”, за което ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

 

Защитени територии

 Извършени са общо 32 проверки на територията на ПР „Сребърна”, като една от тях е планова, а останалите са извънредни.

Отпадъци

През отчетния период  са извършени 1 планова проверка и 18 извънредни, от които 3 -  по сигнал,  5 – по изпълнение на предписания, 8 - на мебелни фирми и 2– по писмо на МОСВ - на лица по чл. 59, ал. 2 от ЗУО.

Дадени са 12 задължителни предписания. Приоритетно през месец декември, проверките са били основно на дружества – производители на мебели.

През месец декември е съставен един АУАН на  „Оргахим“ АД  - Русе за нарушения на чл. 3 от ЗУО, във връзка с  чл. 4, ал. 1 от Наредба № 2/2014 г.

Издадени са четири НП  на физически и юридически лица.

През отчетния период са изготвени и изпратени: в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО и ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО.

Химикали

  През периода  са  извършени две планирани проверки по „химикали”. В изпълнение на ангажиментите по Форума на проект REF – 5 на Европейската агенция по химикалите  са проверени дружествата „Монтюпе” ЕООД и „Русе Кемикълс” АД , чрез електронно попълване на въпросник. Проверките са осъществени с участие на експерти от Регионална здравна инспекция и Държавна инспекция по труда. На оператора „Монтюпе” ЕООД са дадени предписания за изпълнение, във връзка в установено несъответствие на посочените в разширения информационен лист за безопасност (ИЛБ) на химичното вещества диметилетиламин сценарии за експозиция в околната и работна среда и мерки за безопасност и контрол.

Годишният план по „химикали” за 2017 г е изпълнен.

                             

ОВОС и ЕО

 През отчетния период са извършени6 проверки, от които:

-          1 извънредна проверка на терен във връзка с подадено заявление с вх. № АО 4863/17.11.2017 г. за „Създаване на млекопреработвателно предприятие (мандра)“. При проверката е дадено 1 предписание, което е изпълнено;

-          1 извънредна проверка по документи във връзка с изпълнение на дадено предписание от предходна проверка за инвестиционно предложение – Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на гр. Дулово. При проверката не са дадени предписания;

-          4 планови проверки по документи във връзка с установяване на правното действие на решения за преценяване на необходимоста от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

Комплексни разрешителни

 През м. декември не са извършвани проверки по условия в КР, както и комплексни проверки по компоненти и фактори. Планът за контролната дейност за 2017 г. по отношение на проверките на операторите с издадени комплексни разрешителни е изпълнен.

           

СЕВЕЗО

През м. декември е изготвен и изпратен за утвърждаване годишен план за 2018 г. за извършване на съвместни проверки от комисия по чл.157 от ЗООС, на предприятия/съоръжения, класифицирани с висок/нисък рисков потенциал.

През месеца експертите от направлението  са работили по представени ДППГА и АП на две предпиятия с нисък рисков потенциал, като след съгласуване в компетентните органи са върнати на операторите за корекции и допълване.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-422/19.06.2017 г.

 През отчетния период не са извършени проверки по заповедта.

АУАН, НП и ПАМ

 1. „Оргахим” АД, гр. Русе, АУАН №02080/08.12.2017 г. – дружеството има некласифициран отпадък от производствената дейност в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

2. Венелин Неделчев Димитров, гр. Силистра, АУАН №0002200/00.12.2017 г. – лицето извършва риболов на нерегламентирани места в нарушение на Закона за защитените територии;

3. „Маклер Комерс” ЕООД, гр. София, АУАН №0002111/ 13.12.2017 г. – дружеството не е изпълнило дадено предписание в констативен протокол: осигуряване на технически и организационни мерки за преустановяване заустването на отпадъчни води с цел да се предотврати по-нататъшното увеличение на заблатени земеделски терени, попадащи в границите на защитена зона BG0000168 „Лудогорие” от Екологичната мрежа на „Натура” 2000 в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

4. „Маклер Комерс” ЕООД, гр. София, АУАН №0002265/13.12.2017 г. – дружеството нерегламентирано зауства отпадъчни води във воден обект в нарушение на Закона за водите;

5. „Ка Енд Ем Грийн” ООД, гр..Попово, АУАН №0002201/13.12.2017 г. – дружеството изкоренява растителност в ПР „Сребърна” в нарушение на Закона за защитените територии.

 

Наказателни постановления

 1. „Сана- Р1” ЕООД, гр. Русе, НП № 67/21.12.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не е подало заявление за регистрация на инсталация;

2. „Вела – М” ООД, гр. Панагюрище, НП №68/21.12.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 300,00 лв., дружеството не е извършило СПИ за 2014/2015 г.;

3. Алиосман Алиосманов, с. Самуил, НП №69/21.12.2017 г. – по ЗУО в размер на 500,00 лв., лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци;

4. Федри Хасан, с. Желязковец, НП №70/21.12.2017 г. - по ЗУО в размер на 500,00 лв., лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци;

5. Шазие М.Хамид, с. Желязковец, НП №71/21.12.2017 г. – по ЗУО в размер на 500,00 лв., лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци;

6. „Сирма Приста” АД, гр. София, НП №72/21.12.2017 г. – по ЗВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не поддържа ПСОВ в техническа и експлоатационна изправност;

7. „Еко куриер” ООД, гр. Русе, НП № 73/28.12.2017 г. – по ЗУО в размер на 2 000,00 лв., дружеството води невярна отчетност за събиране и транспортиране на отпадъци;

8. „Шато Данубия” АД, гр. Две могили, НП № 74/28.12.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не е изготвило информация за флоурираните парникови газове за 2016 г. и не я е представило в РИОСВ- Русе;

ПАМ

      1. Заповед №501 от 29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе за спиране на дейностите по приемане, съхранение и обезвреждане чрез депониране на битови, строителни и производствени отпадъци на „Общинско депо за неопасни отпадъци” в землището на гр. Бяла.

      2. Заповед №502 от 29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе за спиране на дейностите по приемане, съхранение и обезвреждане чрез депониране на битови, строителни и производствени отпадъци на „Общинско депо за неопасни отпадъци” в землището на гр.Две Могили.

 Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • предприети са действия за недопускане на нерегламентирано третиране на отпадъци от мебелни производства;
 • след извършени проверки на два оператора във връзка с постъпили сигнали за миризми и дадени предписания, няма постъпили оплаквания от граждани.
 • през месец декември не са постъпвали сигнали за неприятни миризми от дейността на „Монтюпе“ ЕООД – временните мерки, предприети към оператора имат положителен ефект.

 Бизнеса

 През месец декември 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 87 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на глава шеста от ЗООС: 6 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 указателно писмо за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО и 3 указателни писма за самостоятелна процедура за оценка за съвместимост;
 • 16 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 21 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност (в това число 2 бр. за консултации по ДОВОС);
 • 6 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация, 1 писмо за допусната техническа грешка и 1 писмо за предоставяне на становище по компетентност на ИАОС;
 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 9 с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС” и 1 с разпоредителна част „да се извърши ОВОС”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „да не се извършва ЕО”;
 • 1 мотивирано решение за прекратяване на процедура по реда на глава шеста от ЗООС;
 • 5 писма до възложител/община във връзка с обществен достъп по процедура по ПНОВОС;
 • 3 писма за съставени АУАН;
 • 3 писма до възложители относно оценка качеството на ДОВОС (в това число 1 писмо за насрочване на консултации относно заданието за обхват и съдържанието на ДОВОС);
 • 1 писмо до възложител относно справка по чл. 29 по процедура по ДЕО;
 • 1 писмо за  консултации по задание за обхват на доклада по ОВОС в текуща процедура по глава шеста от ЗООС;
 • 4 писма до възложители относно проведени планови проверки;
 • 2 писма до възложители във връзка с провеждане на извънредни проверки;
 • 7 писма до институции, от които:

-1 писмо до ИАОС относно Представяне на данните за 2017 г. от изпълнените мониторингови дейности към НСМБР;

- 1 писмо до МОСВ относно Разрешително за ползване на изключения от забраните;

- 1 писмо до МОСВ относно актуална информация за състоянието на „Зоокът-Разград“ и предприети действия;

- 1 писмо до МОСВ относно извършени корекции в проектно предложение „Подобряване на структурата и функциите на местообитание с код 91EO и 91FO на територията на поддържан резерват Сребърна“;

- 1 писмо до възложител относно необходимост от преработване и допълване на информация за ПНЕО;

- 1 писмо до възложител относно заседание на ЕЕС към РИОСВ-Русе за разглеждане на документацията по ЕО на общ устройствен план  на Община Лозница;

- 1 писмо до  НСЗП относно Годишен доклад по Закона за генетично модифицираните организми за 2017 г.

През отчетния период са издадени:

 - 10 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  4 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 35 бр. отчетни книги за отпадъци на 30 фирми, утвърдени са 44 работни листи на 16 фирми, прекратен е един работен листа на една фирма.

През месец декември експертите са взели участие в четири ДПК: 2 в област Русе и 2 в област Силистра. Приети са следните строежи: преустройство и разширение на жп разтоварище за дизелово гориво; цех за производство на битумни емулсии и склад за суровини,  укрепване на свлачище в гробищен парк в гр. Тутракан, основен ремонт на улично осветление на гр. Силистра.  

 

Обществеността

 През месец декември експерти от дирекция „ПД” са участвали в комисии, семинари, работни срещи, както следва:

- в периода 04 – 06 декември 2017 г., в гр. Велико Търново по прилагане на законодателството по ОВОС и екологична оценка. Представени са Указания/ръководства на ЕК и МОСВ по прилагането на нормативната уредба по ОВОС и екологична оценка. Проведени са дискусии по въпроси и проблеми от практическото прилагане и текущи процедури по ОВОС и ЕО.

- на 01.12.2017 г. в община Русе, в среща за обществено обсъждане на докладите за ОВОС и оценка степента на въздействие върху защитените зони в процедурата по глава шеста на ЗООС за инвестиционно предложение „Автомагистрала Русе-Велико Търново”, с компетентен орган за издаване на решение по ОВОС - Министъра на околната среда и водите;

- в периода 12-15 декември 2017 г. експерт от РИОСВ-Русе взе участие в комисия за изготвяне на предложение за актуализиране на определените режими – териориален обхват и предписания за опазване на АР „Праисторически, антични и средновековни структури в мектността „Сборяново” и охранителната му зона;

- на 12.12.2017 г. експерт от дирекцията е участвал в комисия по съвместяване на данните в контактната зона при изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа и с. Ситово, община Ситово;

- през месеца са проведени 4 работни срещи с представители на ръководстовото на фирми във връзка с получени сигнали за миризми и осъществявания контрол. 


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец ноември 2017 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец ноември 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 190 проверки, в т.ч. планови 36 бр., извънредни 153 бр. и 1 по документи. Броят на проверените обекти е 174. В рамките на осъществения контрол са дадени 108 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 13 акта.

През отчетния период са издадени 12 наказателни постановления на обща стойност 11 600 (единадесет хиляди и шестстотин) лв. Наложени са 2 принудителни административни мерки (ПАМ).

Наложена е една текуща месечна санкция по чл. 69 от ЗООС на „Жоси“ ООД – София, площадка в с. Чернолик, община Дулово по компонент води в размер на 91,00 лв.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са постъпили 2 850, 00 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили – 5 370,00 лв., от които 4 296, 00 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. От НАП са събрани и преведени през ноември 50,00 лв. За отчетния период по сметката на РИОСВ-Русе от издадени наказателни постановления са постъпили 2 800, 00 лв.

През ноември са разпределени и преведени  4 392, 00 лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 3 812,80 лв.

От 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г. са постъпили 3 писмени жалби. Поставените в жалбите проблеми са за замърсяване с отпадъци от нерегламентирана дейност с излели от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в с. Желязковец, община Самуил и в Русе, и изхвърляне на торови маси на неразрешени за това места в с. Окорш, община Дулово. По трите жалби са извършени проверки на място. Жалбите са основателни. Констатирани са нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Съставени са 3 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). За почистване на замърсяването с торови маси е дадено предписание. Предстои проверка по изпълнението му.

По жалба от месец октомври – за замърсяване от дейността на автомивка, е извършена проверка на място в гр. Силистра. Изискана е допълнителна писмена информация. Контролните действия продължават.

     

За периода 01.11. - 30.11.2017 г. са постъпили общо 67 броя сигнали, получени нa зеления телефон, централата на РИОСВ – Русе, по електронна поща и контактната форма на РИОСВ – Русе. 90 % от сигналите са за неприятни, задушливи миризми. Освен тях, Инспекцията е сезирана и за: прилеп в безпомощно състояние, замърсяване със строителни отпадъци, ранен сокол, горящо бивше сметище, изложен в заведение екземпляр от вида червен ара.

По сигналите са предприети действия, като 8 са препратени по компетентност и са извършени 9 проверки. 42 са основателни и 16 са неоснователни. За един и същи проблем са подадени 36 сигнала.

Горецитираните сигнали са получени за часовия период от 02:45 ч. до 07:00 ч.

    Общо сигналите са били в следните направления:

-          неприятни миризми в гр. Русе и гр. Разград;

-          замърсяване със строителни отпадъци;

-          птица в безпомощно състояния;

-          прилеп в безпомощно състояние;

-          изложен в заведение екземпляр от вида червен ара;

-          горящо бивше сметище.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Превантивен контрол

Акцентът от извършената през месец ноември дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец ноември бяха: изпълнението на годишния план за контролната дейност – площадки за третиране на отпадъци, автосервизи, мебелни производства, пластмасови торбички, лечебни заведения, обекти на шивашката промишленост, комисии по чл. 157а от ЗООС, проверки на бензиностанции, проверки по постъпили жалби и сигнали.

-        Проверки по сигнали на граждани: 9.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, и за правилното начисляване на продуктова такса за продукти, след която употреба се образуват масово разпространени отпадъци –  8 планови и 68 извънредни, в това число 5 по  жалби, 1 по сигнал и 42 по писма на МОСВ за проверка на обекти,  извършващи дейности с тексилни отпадъци и отпадъци от лечебните заведения.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 7, от които 4 по годишен план и 3 – извънредни.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 2.

-        Проверки на билкозаготвителни  пунктове– 1.

-        Проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие -1.

Засилен последващ контрол 

Част от дадените предписания са изпълнени в срок. За неизпълнение на дадени предписания са връчени 4 покани за АУАН на: управителите на млекопреработвателно предприятие (МПП) - с. Брестовене, община Завет и МПП – с. Ново село, община Русе, на кмета на община Ветово.

Ежедневно в РИОСВ-Русе се представя информация от „Монтюпе“ ЕООД за режима на използване на транспортните врати на производствено хале № 3.

В резултат на временните мерки, които са приложени спрямо „Монтюпе“ ЕООД – Русе през месец ноември подаваните сигнали за неприятни миризми с характеристика на „изгорял бакелит“ са единични.

При констатирани замърсявания с отпадъци или торови маси, изпълнението на дадените предписания е проверено на място.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец ноември 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра  отчитат минимални  (4) дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. Превишенията се дължат на използване на твърди горива в битовия сектор, съчетано с лоши метеорологични условия в дните с наднормени нива на ФПЧ10.

Резултатите от измерванията на двата допълнителни пункта за контрол на КАВ в гр. Русе не отчитат превишения на средночасовите и среднодневните норми на следените замърсители, както и не се констатират по-високи от фоновите нива на специфичните органични замърситетели –метан и неметанови органични съединения, контролирани в пункта в кв. „Здравец – Изток” на гр. Русе.

През месеца в РИОСВ-Русе са получени сигнали на жители на град Русе за разпростанение на неприятни миризми на химикали. Основно оплакванията са от западните жилищни квартали на града. Извършени са извънредни проверки на два оператора в Западна промишлена зона на град Русе. Установено е, че миризмата, от която се оплакват жителите на град Русе присъства в отпадъчните води от канализацията на двата оператора. Взети са проби отпадъчни води, като същите са изпратени за анализ в РЛ – Бургас. При установяване на превишения на иднивидуалните емисионни ограничения по показател „летливи органични съединения” в отпадъчните води, на операторите ще бъдат наложени административно-наказателни мерки.

Други единични сигнали за неприятни миризми са получени от жители на гр. Разград. Резултатите от едновременното измерване на КАВ в западните жилищни квартали на град Разград и на територията на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ)-гр. Разград и Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) към „Биовет” АД, клон Разград, извършено в края на м. октомври  доказва, че източник на неприятните миризми в град Разград е районът на двете пречиствателни станции. В един и същ часови период в пункта, до двете ПСОВ, е отчетена стойност по показател „сероводород” от 300 мкрг/м3, а в пункта в кв. „Лудогорие” на гр. Разград – 30 мкрг/м3.

През отчетния период са извършени 4 планови проверки, като една от тях е комплексна (по компоненти и фактори на околната среда).

Извънредните проверки са 23, както следва: 4 по изпълнение на предписания, 4 по постъпили сигнали/жалби за замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми, 4 участия в ДПК, 8 на бензиностанции по изискванията на Наредба № 16/1999 г., 2 по Заповед на Директора на РИОСВ - Русе и една за извънреден емисионен контрол на източници на вредни емисии, във връзка с постъпили сигнали за неприятни миризми в град Русе.

Общо са дадени 15 броя предписания. Съставени са 3 бр. АУАН за нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовата нормативна база.

 Води

През месец ноември са реализирани общо 20 контролни проверки: 8 по план, от които: една съвместна и 4 пробонабирания от обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти и 12 извънредни, от които 3 пробонабирания. 

През отчетния период са съставени два АУАН както следва:

-     За констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в Разрешително за заустване № 13740068/2013 г. е съставен АУАН на Община Дулово, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите.

-   За установена неработеща ЛПСОВ на площадката на млекопреработвателно предприятие, намиращо се в гр. Русе, стопанисвано от „Сирма Приста“ АД – гр. София е съставен АУАН, съгласно чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.). през месеца са издени: едно Наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция на млекопреработвателно предприятие„Жоси“ ООД – София, площадка в с. Чернолик, община Дулово, за превишения на индивидуалните емисионни ограничения, предвидени в Разрешително за заустване и едно писмено предупреждение на „Модул“ АД – Бяла.

За  периода са постъпили 2 сигнала, за които експертите от направлението са взели участие при  проверки на място:

Единият от сигналите е от жители на гр. Русе за разпространение на специфични миризми, наподобяващи ацетон. Извършена е проверка на предприятие за производство на бои и лакове, стопанисвано от „Оргахим“ АД – гр. Русе. Направено е обследване на отделни канализационни отклонения от площадковата канализация на дружестото, чрез използване на цветове.

По повод на същите сигнали за разпространение на неприятни миризми е проверено и предприятие за производство на смоли - „ Оргахим Резинс“ АД – гр. Русе .

Взети са проби отпадъчни води от изход Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), която е обща за двата обекта, преди заустването им в градската канализационна мрежа. Предстои получаване на резултати от изпитването на взетите проби отпадъчни води.

          По повод на жалба за замърсяване от дейността на автомивка в гр. Силистра, собственост на „Лъки Сис“ ЕООД – гр. Силистра, е извършена проверка на място. Установено е, че отпадъчните води от автомивката постъпват за пречистване в каломаслоуловител и чрез площадкова канализация заустват в река Дунав. На място са изискани необходимите документи и са дадени задължителни предписания за осигуряване на достъп до точките на заустване във водоприемника. Предстои последваща проверка през месец декември.

           През месец ноември приоритетите в направлението са били следните: 

        - пробонабиране на отпадъчни води от обекти, включени в Националната система за мониторинг на водите;

-          проверки и кореспонденция по постъпилите сигнали/жалби;

-          вътрешни становища по инвестиционни предложения (ИП), Преценяване необходимостта от ОВОС и ДОВОС;

-          попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

-          експерт от направлението е участвал в 6 проверки по изпълнение на кампанията „Чиста околна среда“

Почви

 През месец ноември в направлението са извършени 5 проверки: 3 планови - проверени са рекултивациите на две депа за твърди битови отпадъци и един животновъден обект, и 2 извънпланови: по жалба и по изпълнение на предписание.  

Проверени са две рекултивирани депа за твърди битови отпадъци в селата Айдемир и Калипетрово, община Силистра. Извършени и отчетени са дейностите, предвидени през втората година на биологичната рекултивация, съгласно финансирания договор с ПУДООС. Установено е спазването на нормативните изисквания за рекултивация на нарушени терени и предвидените в проекта мероприятия. Около депата няма депонирани битови отпадъци.

Постъпилата жалба е за замърсяване на терени с торови маси и е основателна. При проверката на място е дадено предписание за почистване. 

Проверено е изпълнение на дадено предписание на свинеферма в село Дряновец, община Разград. Лицето е извършило ремонт на бетоновата шахта и течните торови маси постъпват в нея. Констатирано е преустановяването на изтичане на течни торови маси и заблатяване на съседни терени.              

     

Биологично разнообразие и  НЕМ

През отчетния период експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” са извършили общо 10 броя контролни проверки, като 6 от тях са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец октомври са 30.

Извършена е 1 извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Извършени са 2 броя извънредни проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране. Експертите са реагирали и на сигнал за прилеп в безпомощно състояние, но същият е неоснователен.

През месеца са издадени 4 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е 1 планова проверка на Отдел „Природа” към Регионален исторически музей – гр. Русе.

През отчетния период е извършена 1 планова проверка на пункт за изкупуване на билки.

Контролната дейност обхваща и 2 планови проверки по постановени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе решения по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони. Едно от решенията е за Горскостопански план на „Северагро” ЕООД. Последната проверка е на решение за ПУП-ПЗ на ПИ 63427.180.14 по КК и КР на гр. Русе, община Русе, предвиждащ промяна предназначението на земята и изграждане на открити складови площи и обществено-обслужваща сграда за нуждите на дружеството, като на място се установи, че обекта е реализиран. И при двете проверки нарушения не са констатирани.

Извършена е 1 извънредна проверка по препратен от МОСВ сигнал за екземпляр от вида червен ара (Ara macao), изложен в заведение. Направена е съвместна проверка с представител на ОДБХ-гр. Русе, на която е установено, че за птицата има издадена регистрационна карта по чл. 90 от ЗБР и клетката, в която се отглежда отговаря на законовите изисквания. Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 21 от Закона за защита на животните, излагането на птици в питейни и увеселителни заведения се смята за жестокост, поради което инспектор от ОДБХ-гр. Русе е връчил предписание за преместване и осигуряване на друго място за отглеждане на птицата. Срокът на предписанието е 10.12.2017 г. Птицата е вече преместена.

Извършена е и 1 извънредна проверка на внесено запитване относно възможностите за премахване на дървесна и храстовидна растителност от ПИ №№ 014037 и 043015 в землището на с. Поп Кралево, община Силистра. Имотите попадат в защитени зони BG0000106 „Хърсовска река” и BG0002039 „Хърсовска река”. В заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002039 „Хърсовска река” има забрана за премахване на характеристиките на ландшафта при ползването на земеделските земи като такива. Изготвено е писмо до възложителя с отговор за възможностите за ползване на земите съобразно законовите разпоредби.

Направена е 1 извънредна проверка във връзка с уведомление за ИП „Почистване и възстановяване на отводнителни открити канали, канавки (дерета) и съоръжения в участъкана път II-21 Русе-Силистра”, с възложител Община Силистра. Издадено е предписание да се изпрати информация за извършената инвентаризация на маркираната и добита при дейността дървесина със срок до 17.11.2017 г. Предписанието е изпълнено.

 

Защитени територии

 Извършени са общо 30 проверки на територията на ПР „Сребърна”. Ремонтиран и почистен е западният противопожарен път в ПР „Сребърна”.

Отпадъци

 През отчетния период  са извършени 8 планови проверки и 65 извънредни, от които 1 -  по сигнал,  5 – по жалби, 6 – по изпълнение на предписания, 1 – по писмо на възложителя, 8  – по писмо на РИОСВ- Русе и 42 бр. – по писма на МОСВ, 2 – по писма на община Русе. 

Дадени са 48 бр. задължителни предписания. Приоритетно през месец ноември, плановите проверки са били основно на дружества – производители и вносители на масла и батерии и акумулатори, Организации по оползотворяване на масла и техни подизпълнители. Извънплановите са свързани с извършване на масови проверки на обекти, извършващи дейности с отпадъци от текстил и от лечебните заведения.

През месец ноември са съставени шест акта за нарушения на разпоредбите на ЗУО.

Издадени са две НП  на физически лица. Съставен е един предупредителен протокол на Община Цар Калоян за извършване на сметосъбиране и сметоизвозвоне без наличие на издаден регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци.

През отчетния период е изготвена и изпратена в МОСВ справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 88/2017 г.), ежемесечен отчет към МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО, изготвен е доклад за броя извършени проверки на лечебни заведения и фирми, извършващи дейности с текстилни отпадъци.

Издадени и връчени са 2 заповеди за преустановяване на експлотация на съществуващи общински депа в Бяла в местността „Трапито“ и гр. Две могили, местността „Гърка“, считано от 31.12.2017 г.

Експерти от отдел „УООП“ са участвали в комисия, назначена от Кмета на Община Главиница за приемане на биологична рекултивация  на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в  имот № 15031.28.63 в землището на град Главиница.

 

Химикали

През периода не е осъществяван контрол по „Химикали”.

ОВОС и ЕО

 През отчетния период са извършени 7 извънредни проверки, от които:

-      2 проверки на терен във връзка с изпълнение на дадено предписание на обект: мандра за преработка на сурово краве мляко. Констирано е неизпълнение на задължителното предписание и е връчена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение;

-       1 проверка по внесена жалба. При проверката са дадени 3 предписания. Две от тях в последствие са проверени по документи и изпълнени, а за третото предстои проверка;

-       2 проверки, във връзка с внесено заявление за достъп до информациия за дейността на дружество, с производство в гр. Тутракан. Проверени са две фирми в Индустриален парк - Тутракан. В съставените констативни протоколи са дадени общо 6 предписания за представяне на допълнителна информация и документация;

-      2 проверки по документи на „Монтюпе” ЕООД, във връзка с Плана за изпълнение на инвестиционното предложение в частта за модернизация на вентилационната и аспирационна система с краткосрочни мерки и срокове за тяхното изпълнение.

Констатирано е неизпълнение на дадено предписание, в определения срок, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение. В съставените констативни протоколи са поставени нови 2 предписания. Едното е проверено и прието за изпълнено, а второто предстои да бъде проверено през месец декември.

 

Комплексни разрешителни

 Планът за контролната дейност за 2017 г. по отношение на проверките на операторите с издадени комплексни разрешителни е изпълнен.

През м. ноември е извършена 1 планова комплексна проверка по два/три компонента и фактора на:

 • „Сирма Приста“ АД - гр. София, млекопреработвателно предприятие в гр. Русе (по компонент въздух и компонент води).

            При проверката е констатирано нарушение на екологичното законодателство по компонент „Води”, за което на оператора е съставен АУАН. Дадени са 4 предписания със срокове за изпълнение.

           

СЕВЕЗО

        Комисията по чл.157а, ал. 2 от ЗООС е извършила планов контрол на едно предприятие класифицирано с висок рисков потенциал на територията на гр. Русе. Дадени са 2 предписания. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с „Опасни химични вещества“ (ОХВ), водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

            На 29.11.2017 г. в изпълнение на Външ авариен план на Община Русе за Дунавска индустриална зона „Тегра” (територията на бивш КТМ с наличие на 3 предприятия, класифицирани с висок рисков потенциал и 5 с нисък рисков потенциал) е извършено проиграване на аварийна ситуация – спукан шланг при разтоварване на ж.п цистерна с пропан – бутан. Експерт на РИОСВ – Русе и РЛ – Русе са взели участие в тренировката, като е извършено измерване на КАВ в района на вероятната авария.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-422/19.06.2017 г.

 

През отчетния период не са извършени проверки по заповедта.

АУАН, НП и ПАМ

 1. Лъчезар А. Маринов, с.Асеневци, АУАН №0001887/01.11.2017 г. – лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

2. Галин И. Блажев, с. Караманово, АУАН №0001889/02.11.2017 г. - лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

3. ЕТ „Даниел Кирилов”, гр. Свищов, АУАН №0002079/02.11.2017 г. – фирмата извършва третиране на ИУМПС без да притежава разрешение в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

4. „Монтюпе” ЕООД, гр. София, АУАН №0002110/03.11.2017 г. – дружеството не е изпълнило задължително предписание:  не е представило предварително проучване и проектиране на пункт за мониторинг в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

5. „Вела – М” ООД, гр. Панагюрище, АУАН №02385/06.11.2017 г. – дружеството не е извършило СПИ за 2014/2015 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

6. Община Дулово, АУАН №1875/07.11.2017 г. – нарушение на ИЕО, определени в Разрешителното за заустване в нарушение на Закона за водите;

7. ЕТ „Енчо Симеонов”, с. Червена вода, АУАН №0002366/24.10.2017 г. – фирмата не е извършила СПИ за 2015/2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

8. „Дунав Сиидс 1” ООД, с. Кошарна, АУАН №0002333/26.09.2017 г. – дружеството не е извършило СПИ за 2015/2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

9. Алиосман Алиосманов, с. Самуил, АУАН №0001890/17.11.2017 г. - лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

10. Федри Хасан, с. Желязковец, АУАН №0001891/17.11.2017 г. - лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

11. Шазие М.Хамид, с. Желязковец, АУАН №1778/17.11.2017 г. - лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

12. Росица Петрова Милева, гр. Русе, АУАН №0002109/17.10.2017 г. – лицето не е уведомило РИОСВ – Русе за инвестиционно предложение на най-ранен етап в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

13. „Сирма Приста” АД, гр. София, АУАН №0001876/28.11.2017 г. – дружеството не поддържа ПСОВ в техническа и експлоатационна изправност в нарушение на Закона за водите.

 

Наказателни постановления

 1. „ВГП- Колор” ЕООД, гр. Русе, НП № 55/02.11.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не е провело емисионен контрол за 2015-2016 г. и не е представило доклад в РИОСВ- Русе;

2. ЕТ „Агрогард- Яна Сабанова”, гр. Силистра, НП № 56/07.11.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не е провело емисионен контрол за 2015-2016 г. и не е представило доклад в РИОСВ- Русе;

3. „Булмилк 1783” ЕООД, с. Самуил, НП № 57/08.11.2017 г. – по ЗВ в размер на 2 000,00 лв., дружеството зауства във воден обект без разрешително за заустване;

4. Гюлджан Ахмедов Ахмедов, кмет на кметство с.Ясеновец,  НП №58/16.11.2017 г. – по ЗУО в размер на 2 500,00 лв., не е упражнен контрол върху образуването на отпадъци;

5. „Агроремонтпроект- 98” АД, гр. Русе, НП № 59/16.11.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не е провело емисионен контрол СПИ и не е представило доклад за 2015/2016 г.;

6. Община Разград, НП № 60/16.11.2017 г. – по ЗБР в размер на 3 000,00 лв., зоологическата градина в Разград работи без лиценз;

7. „Дунав Сиидс 1” ООД, с. Кошарна, НП №61/21.11.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не е извършило СПИ за 2015/2016 г.;

8. ЕТ „Енчо Симеонов”, с. Червена вода, НП №62/21.11.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., фирмата не е извършила СПИ за 2015/2016 г.;

9. Росица Петрова Милева, гр. Русе, НП №63/21.11.2017 г. – по ЗООС в размер на 500,00 лв., лицето не е уведомило РИОСВ – Русе за инвестиционно предложение на най-ранен етап;

10. Лъчезар А. Маринов, с.Асеневци, НП №64/21.11.2017 г. – по ЗУО в размер на 300,00 лв., лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци;

11. Галин И. Блажев, с. Караманово, НП №65/21.11.2017 г. – по ЗУО в размер на 300,00 лв., лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци;

12. Община Дулово, НП №66/21.11.2017 г. – по ЗВ в размер на 2 000,00 лв., нарушени са ИЕО, определени в Разрешителното за заустване;

ПАМ

      1. Заповед № 501 от 29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе за спиране на дейностите по приемане, съхранение и обезвреждане чрез депониране на битови, строителни и производствени отпадъци на „Общинско депо за неопасни отпадъци” в землището на гр. Бяла.

      2. Заповед № 502 от 29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе за спиране на дейностите по приемане, съхранение и обезвреждане чрез депониране на битови, строителни и производствени отпадъци на „Общинско депо за неопасни отпадъци” в землището на гр.Две Могили.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • предотвратено е нерегламентирано третиране на ИУМПС;
 • извършени са извънредни проверки на шивашки фирми и лечебни заведения за осъществяване на превантивен контрол по отношение на третирането на отпадъци;
 • извършени са извънредни проверки на мебелни фирми, за осъществяване на превантивен контрол по отношение на третирането на отпадъци – основно ПДЧ, т.к същите при използване в битовия сектор като гориво причиняват изпускане на неприятни миризми.
 • извършени са извънредни проверки на бензиностанции, за които не е постъпила информация в РИОСВ – Русе относно привеждането им към изискванията на Наредба №16/1999 г.
 • продължава реализацията инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационната система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, на „Монтюпе” ЕООД, като се извършват проверки по изпълнение на условията и поставените срокове, поставени в  Решение № РУ-74-ПР/2017 г.

 Бизнеса

През месец ноември 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 168 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС: 17 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 4 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО, 1 указателно писмо за провеждане на задължителна ОВОС по писмено икане на възложителя и 1 указателно писмо за самостоятелна процедура за оценка за съвместимост;
 • 1 писмо до възложител във връзка с консултации по представени Най-добри налични техники (НДНТ) в процедура по реда на Глава шеста от ЗООС;
 • 36 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 26 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 12 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всичките с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”;
 • 2 мотивирани решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „да не се извършва ЕО”;
 • 1 писмо до възложител за удължаване срока за предоставяне на допълнителна иформация по УИП
 • 1 писмо до МОСВ – отностно обявяване на ЗТ;
 • 1 становище във връзка с консултации по задание за обхват на доклада по ОВОС в текуща процедура по Глава шеста от ЗООС;
 • 1 писмо до МОСВ – относно предоставяне на информация за изготвяне на Четвърти Национален доклад за напредък на България в насърчаването и използването на енергия от възобновяеми източници (ВИ) за периода 2015-2016 г.;
 • 1 писмо до МОСВ – относно Извършени корекции в проектно предложение „Подобряване на структурата и функциите на местообитание с код 91EO и 91FO на територията на поддържан резерват Сребърна“;
 • 1 доклад до МОСВ – относно изпълнение на предварително проучване и проектиране на пункт/система за непрекъснат имисионен мониторинг на специфични органични замърсители, характерни за производствената дейност на „Монтюпе” ЕООД
 • 1 писмо до възложител във връзка с проведени планови проверки;
 • 1 писмо до възложител във връзка с провеждане на извънредна проверка;
 • 1 жалба препратена до МОСВ, отдел „Координация на контролната деност”, във връзка със сеч на дървесна растителност в с. Ново село, община Русе.

През отчетния период са издадени:

 - 9 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО; 

-  2 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 37 бр. отчетни книги за отпадъци на 23 фирми, утвърдени са 49 работни листи на 18 фирми.

През месец ноември експертите са взели участие в шест ДПК: 5 в област Русе и 1 в област Силистра. Приети са следните строежи: производствена линия (инсталация) в съществуваща производствена сграда на завод за производство на фаянс и подова керамика; пътна връзка;  производствена база за преработка и скрладиране на медицински, ароматни култури и слънчоглед  и производство на пелети; самостоятелна медико-диагностична лаборатория с рентгенови кабинети; три броя технологични тръбопроводи за нефтопродукти и подгрев. За едни от строежите - преустройство и разширение на жп разтоварище за дизелово гориво, предстои второ заседание на комисията през месец декември т.г.

 Обществеността

През месец ноември експерти от дирекция „Превантивна дейност” са участвали в седните форуми и срещи:

- на 16.11.2017 г. в работна среща с представители на РИОСВ-Русе, „Монтюпе” ЕООД и немската фирма „Инно Кон“, която изготвя предварително проучване и проектиране на пункт/система за непрекъснат имисионен мониторинг на специфични органични замърсители, характерни за производствената дейност на „Монтюпе” ЕООД. На срещата, управителят на „Инно Ком“ – инж. Хайко Шмидт е представил напредъка по разработката, в следните аспекти:

 • Определяне на специфичните за дейността показатели за контрол;
 • Избрани параметри за мониторинг на базата на проведен анализ front-of-pipe и end-of-pipe;
 • Анализ на оплакванията на гражданите;
 • Планиране на пункт за мониторинг;
 • Параметри характеризиращи емисиите;
 • Проучване на подходяща апаратура за измерване.

Обсъдени са проблеми и трудности при събиране на цялостна информация и данни, необходими за детайлно и обхватно проучване, както и възможностите за допълване на наличните първични данни от достоверни източници. При разработване на проучването ще се използват международно признати методики и стандарти за извършване на измервания с последващо изготвяне на модел на разпространението на миризми и специфични замърсители.

Проучването, под формата на окончателен доклад, ще бъде представено в РИОСВ-Русе до 11.12.2017 г.

- на 29.11 и 30.11.2017 г. са проведени срещи за обществено обсъждане на докладите за ОВОС и оценка степента на въздействие върху защитените зони в процедурата по глава шеста на ЗООС за инвестиционно предложение „Автомагистрала Русе-Велико Търново” в  общинските администрации на Общините: Ценово, Бяла, Борово, Две могили и Иваново;

- на 23 и 24 ноември,   съвместно с представители на фондация „Четири лапи” е извършен медицински преглед на лъвовете в Зоокът - Разград, вазектомия на двата мъжки лъва, с цел контрол върху размножаването им.  Преместен е за изследване и лечение тригодишният болен лъв „Асен” в гр. София. Това са първите и неотложни дейности, които са очертани в подписания меморандум между двете институции. Допълнително, същият  ще обезпечи отглеждането на 7 лъва при  подходящи за вида условия, осигуряване на постоянна и адекватна медицинска грижа, както и обновяване и цялостна модернизация на зоокъта, посредством което ще бъдат изпълнени изискванията на националното законодателство за отглеждане на диви животни в такъв тип заведения.

Експерт от направление „Почви“ е участвал в: заседание на епизоотична комисия в Община Русе, като са разгледани мерки за предотвратяване разпространението на птичи грип и африканска чума по свинете и в две комисии по промяна предназначението на земята в областни дирекции земеделие - град Силистра и град Разград. Всички преписки са били окомплектовани с необходимите становища.

Експерт от направление „Води“ е участвал в обучение за работа с информационната система по проект BG02.PDR1 „Надграждане на геоинформационна система за управление на водите и докладване“.

Експерт от направление „Отпадъци“ е участвал в регионална кръгла маса, проведена в гр. Варна, на която е обсъден националния план за действие за енергия от горска биомаса 2018-20127 г. 

Експерт от направление „Отпадъци“ е участвал в Областната комисия за младежда и спорта– Русе.

Извършени са проверки по изпълнението на 34 (от 37) проекти по кампанията „Чиста околна среда“ на ПУДООС, на: 13 общини, 13 училища и 8 детски градини. Не е прието изпълнението на три проекта на кметства в община Дулово, а четвърти е с редуцирана сума.

На 23.11.2017 г. е проведена среща със студенти от Русенски университет, на която експерт от  направление  „Отпадъци“ е представи новите моменти в Закона за управление на отпадъците, като е обърнато внимание на националните цели на страната по отношение на разделно събиране на биоразградими и масово разпространени отпадъци и тяхното рециклиране и оползотворяване.

Директорът на РИОСВ – Русе е участвал в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в гр. В. Търново.

През ноември РИОСВ-Русе отличи със специални награди участниците в националния  конкурс „Да уловиш мига 2017 г.“ . Ежегодното съревнование се организира от ръководството на ОУ „Отец Паисий“ и се посвещава на патронния празник на учебното заведение. Конкурсът цели да провокира творческите заложби на децата да пресъздадат красивите, изживени моменти, случки, които биха искали да запомнят и споделят.

На 23 ноември 2017 г. студените от специалност „Екология и техника на опазване на околната среда“ посетиха Информационния ценър на РИОСВ-Русе.  Студентите бяха запознати с функциите, териториалния обхват и контрола по опазване на компонентие и факторите на околната среда. Началникът на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ инж. Нели Атанасова представи детайлно нормативната база за отпадъците, като постави акцент на задълженията на кметовете, организациите по оползотворяване на отпадъци и др.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец октомври 2017 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец октомври 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 169 проверки, в т.ч. планови 77 бр. и извънредни 92 бр. Броят на проверените обекти е 149. В рамките на осъществения контрол са дадени 114 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 11 акта.

През отчетния период са издадени 7 наказателни постановления на обща стойност 22 100 (двадесет и две хиляди и сто) лв. и едно писмено предупреждение. Не са налагани ПАМ.

Наложена е една санкция с НП по чл. 69 от ЗООС на „Модул” АД, гр. Бяла по компонент води в размер на 951,00 лв. Две текущи месечни санкции на „Фешко – ФСК” ООД, гр. Бяла и „Интер ЕС“ ЕООД са отменени, поради достигане на индивидуалните емисионните ограничения (ИЕО) по компонент води.

            За този период по сметката на РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции през месец октомври са постъпили 4 100, 00 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили – 5 490,00 лв., от които 4 392, 00 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. От НАП са събрани и преведени през октомври  300,00 лв. За отчетния период по сметката на РИОСВ-Русе от издадени наказателни постановления са постъпили 3 800, 00 лв.

            През октомври са разпределени и преведени  4 313, 88 лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 3 778, 03 лв.

От 01.10.2017 г. до 31.10.2017 г. са постъпили 5 писмени жалби. Поставените в жалбите проблеми са за замърсяване с отпадъци, нерегламентирана дейност с отпадъци, замърсяване на въздуха в гр. Русе, незаконна сеч в с. Ново село, община Русе и незаконна дейност на автомивка в гр. Силистра. По четири жалби са предприети действия. Три от тях са основателни. Констатирани са нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците. За неосъществен контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци, на кмета на гр. Сеново е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). На територията на гр. Русе е проверена незаконна автоморга. Дадени са предписания за почистване на площадката. Спрямо физическото лице, извършващо нерегламентираната дейносност, предстои предприемане на административнонаказателни мерки. Предстои извършването на проверка за замърсяване, вследствие работата на автомивка в гр. Силистра.

     

         За периода 01.10. - 31.10.2017 г. са постъпили общо 140 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ- Русе, чрез контактната форма на РИОСВ- Русе, от които 90 % от сигналите са за неприятни, задушливи миризми.

Извършените проверки по сигнали са 34. Във връзка с получени сигнали, по заповед на директора и по писма на РИОСВ- Русе са осъществени още 8 проверки. От получените сигнали 2 са препратени по компетентност; 24 са основателни; 112 са неоснователни.

За един и същи проблем са подадени 90  сигнала.

Горецитираните сигнали са получени за часовия период от 01:00 ч. до 07:15 ч.

    Общо сигналите са били в следните направления:

-          химически миризми в гр. Русе и гр. Разград;

-          нерегламентирана дейност с ИУМПС;

-          изтичане на синьозелена течност в р. Дунав;

-          оцветени в бяло води на язовир в с. Чудомир, община Лозница;

-          птици в безпомощно състояние.

 Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

 Превантивен контрол            

Акцентът от извършената през месец октомври дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец октомври бяха: изпълнението на годишния план за контролната дейност – площадки за третиране на ИУEEО, автосервизи, мебелни производства, пластмасови торбички, предлагани в търговските обекти, комисии по чл. 157а от ЗООС, проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително, екипни/съвместни проверки по компоненти и фактори на околната среда и проверки по постъпили жалби и сигнали.

-         Проверки по сигнали на граждани: 34.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, и за правилното начисляване на продуктова такса за продукти, след която употреба се образуват масово разпространени отпадъци –  30 планови и 37 извънредни, в това число по 1 жалба, 10 сигнала и 11 по писма на МОСВ за полимерни торбички.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 10, от които 9 по годишен план и 1 – извънредна.

-        Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 5.

-        Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 1.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 4.

-        Проверки на билкозаготвителни  пунктове– 1.

-        По издадени позволителни за ползване на лечебни растения – 3.

-        Проверка на „Зоокът” – гр. Разград, във връзка с разпореждане на МОСВ – 1.

-        Проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – 2.

          Засилен последващ контрол 

Всички дадени предписания са изпълнени в поставените срокове.

Ежедневно в РИОСВ-Русе се представя информация от „Монтюпе“ ЕООД за режима на използване на транспортните врати на производствено хале № 3.

Резултатите от извършеното пробонабиране на атмосферния въздух в три пункта на град Русе показват, че в района на комплекс „Левента“ и на АИС – Възраждане няма наличие на специфични органични замърсители. В пробата от района на „Монтюпе“ ЕООД е установено наличие на някои органични замърсители, но концентрациите са много под определените в Наредба № 14/1999 г. пределно допустими концентрации (ПДК). Получените данни ще се използват за сравнение с резултати от извършено пробонабиране при получаване на последващи сигнали за неприятни миризми в гр. Русе.

В резултат на засилен последващ контрол на МПП в с. Ситово, собственост на „Интер ЕС 2000“ ЕООД новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) функционира нормално, като получените резултати от извършения контрол на отпадъчните води, зауствани в канализационната мрежа на с. Ситово не показват отклонения от заложените в разрешитнелното за заустване ИЕО.

При извършена проверка на цех за производство на спиртни напитки в гр. Две могили е установено, че формираните отпадъчни води се заустват в сухо дере. Не е открита точката на заустване и в тази връзка по предписание на РИОСВ-Русе операторът е предприел почистване на трасето. При последваща проверка е установено, че отпадъчните води на предприятието се включват в предвиден за ГПСОВ на Две могили открит канал. Операторът не притежава разрешително за заустване. Преустановено е заустването на отпадъчните води, като формираните отпадъчни води следва да се събират и предават за последващо третиране на ВиК оператор.

Във връзка с установените нарушения в дейността на млекопреработвателно предприятие (МПП) в с. Белица, община Тутракан с оператор „Булдекс“ ООД, дружеството е предприело незабавни мерки, като е депозирало в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на пречиствателна станция с модул за третиране на странични животински продукти (СЖП) – категория 3 (суроватка) за производство на биогаз.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец октомври 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра  отчитат минимални  дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. Превишенията се дължат на понижението на среднодневните температури и началото  на отоплителния сезон, с използване на твърди горива в битовия сектор.

Резултатите от измерванията на двата допълнителни пункта за контрол на КАВ в гр. Русе не отчитат превишения на средночасовите и среднодневните норми на нормираните замърсители, както и не се констатират по-високи от фоновите нива на специфичните органични замърситетели – толуен, ксилен, метан и неметанови органични съединения, следени в пункта в кв. „Здравец – Изток” на гр. Русе.

През месеца в РИОСВ-Русе са получени сигнали на жители на град Русе за разпростанение на неприятни миризми. При извършени обходи по местоположението на сигналоподателите не е установено наличие на миризми. И цел установяване наличието на специфични органични вещества в атмосферния въздух на град Русе при получаване на сигнал, в началото на м.октомври от РЛ-Русе е извършено пробонабиране в три пункта: к-с „Левента” – фоново ниво, АИС „Възраждане” – градски фон и в района на „Монтюпе” ЕООД – обхващане на специфичната производствена миризма, които са изпратени за газ-хроматографски анализ в РЛ-Стара Загора. Четвърти пункт е разположен в района на „Оргахим Резинс” ЕООД, поради получени сигнали от западните квартали на град Русе за наличие на органични миризми. Получените резултати не отчичат превишения на нормираните органични замърсители на атмосферния въздух, съгласно Наредба №14/1999 г.

Други единични сигнали за неприятни миризми са получени от жители на гр. Разград. Възможен източник на тези миризми е работната среда на изграденото ново физико-химично стъпала към ПСОВ на „Биовет” АД, клон Разград. В тази връзка в края на м.октомври са започнали паралелни измервания на КАВ в град Разград. Мобилната автоматична станция на РЛ-Русе е разположена в западната жилищна част на града, а по писмо на Областен управител Разград МАС на РЛ – Плевен - на площадката на двете пречиствателни станции – на „Биовет” АД – клон Разград и ГПСОВ – Разград. Резултатите от едновременното измерване на КАВ ще докажат дали източникът на неприятните миризми в град Разград е района на двете ПСОВ.

През отчетния период са извършени 14 планови проверки, като 6 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Експерт от направлението е участвал в 1 проверка по условия в издадено комплексно разрешително на оператор.

 Извънредните проверки са 22, както следва: 1 по изпълнение на предписания, 5 по постъпили сигнали/жалби за замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми, 4 участие в ДПК, 5 по съставяне на АУАН за нарушения на ЗЧАВ, 7 за извършени обходи при постъпили сигнали за миризми.

Общо са дадени 18 броя предписания. Съставени са 4 бр. АУАН за нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовата нормативна база.

През месец октомври 2017 г. е осъществен контрол на нивата на шум, излъчван от пет промишлени обекта, съгласно утвърдения годишен график. Анализът на резултатите от извършените проверки по фактор „шум“ показва, че операторите спазват изискванията на нормативните документи, касаещи излъчването на шум в околна среда.

 

Води

 През месец октомври са извършени общо 23 контролни проверки, от които 17 планови и 6 извънредни. Извършено е пробонабиране на отпадъчни води на общо 10 обекта, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, от които 1 е извърнредно по писмо на оператор. Експерти от направлението са участвали в 2 комплексни (екипни/съвместни) проверки по компоненти и фактори на околната среда.

Експертите от направлението са участвали и в една проверка по условия в издадено Комплексно разрешително. 

Две от извънредните проверки са във връзка със получени сигнали.

За констатирано заустване на производственни отпадъчни води във воден обект, без необходимото Разрешително за ползване на воден обект, е съставен АУАН на „Булмилк 1783“ ЕООД – с. Самуил, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.). през месеца са издени: едно Наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция (на „Модул“ АД ) и две заповеди за отмяна на текущи месечни санкции (на „Фешко-ФСК“ ООД и на МПП в с. Ситово, експлоатирано от „Интер ЕС“ ЕООД). „Интер ЕС 2000“ ЕООД – с. Ситово е реализирало инвестиционно предложение за изграждане на нова локална пречиствателна станция за отпадъчни води, състояща се от физико-химично и биологично стъпало. Същата е пусната в редовна експлоатация и функционира. В тази връзка е премахната пломба, която е поставена през 2016 г. от РИОСВ – Русе в последната ревизионна шахта, с което е възстановено заустването на пречистени отпадъчни води във водоприемник – „сухо дере“, съгласно действащото Разрешително за заустване.

През отчетния период са постъпили 2 броя сигнали, на които са извършени проверки на място, както следва:

 1. От жител на гр. Лозница е получен сигнал за замърсяване на общински терени с отпадъчни води от дейността на „цех за преработка на ядки“ в гр. Лозница, собственост на „Маристо и Ко“ ООД – гр. София. При проверка на място е установено, че производствените отпадъчни води и растителните отпадъци (зелената кора на ореха) се изхвърлят извън границите на обекта. В резултат на това е замърсен /заблатен участък, представляващ затревена площ от сервитута на преминаващия до обекта общински път. На дружеството са дадени задължителни предписания за предприемане на мерки, свързани с почистване и възстановяване на замърсения участък. Изискан е избор на алтернатива за последващо събиране, отвеждане и пречистване на производственните отпадъчните води.
 2. По сигнал на кмета на с. Чудомир, община Лозница за наличие на бели води в общински язовир е извършена проверка на място. Установено е, че язовирът е източен и не функционира.

        Все още не е решен проблемът с наводняването на големи площи в землището на с. Брестовене, община Завет, в резултат на изпускането на отпадъчни води от МПП, собственост на „Маклер Комерс“ ЕООД – София. Във връзка с предварително производство на Окръжна прокуратура - Разград, служители на РИОСВ-Русе са дали показания по случая.

           През месец октомври приоритетите в направление „Води“ са били следните:  

 • Пробонабиране на отпадъчни води от обекти, включени в Националната система за мониторинг на водите;
 • Проверки и кореспонденция по постъпилите сигнали;
 • Участие в комплексни (екипни/съвместни) проверки и по условия в комплексни разрешителни;
 • Подготвяне на информация по Досъдебно производство на ОД на МВР – гр. Разград;
 • Вътрешни становища по ИП, Преценяване необходимостта от ОВОС и ДОВОС;
 • Попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Почви

През месец октомври са извършени 2 извънредни проверки по сигнали.

Във връзка с постъпил в РИОСВ-Русе сигнал за разнасяне на неприятни миризми е извършена една проверка на „Свинекомплекс Бръшлен” АД. Констатирано е, че дружеството извършва почистване на съоръженията за съхранение на течните торови маси. Извършва се наторяване на земеделски земи с течни торови маси, като се спазват правилата за добра земеделска практика. Сигналът е неоснователен.

Една проверка е извършена по сигнал на ЛПСОВ на „Биовет” АД – клон Разград. На площадката на пречиствателната станция  е изградено физико-химична очистка. Същата в момента е в процес на настройки.

Комисията в Община Лозница е проведена във връзка с изискванията на Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти получени от тях и на специфично рисковите материали извън обектите, регистрирани в РВМС за определяне на площадки за обособяване на трупни ями.

При определянето на площадката за трупна ямя са предложени слабопродуктивни и ерозирани терени, с оглед недопускане унищожаването на обработваеми терени. Обсъдени са  два имота, върху които да се обособят трупни ями за загробване на животни.

           

Биологично разнообразие и  Национална екологична мрежа (НЕМ)

 През отчетния период експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” са извършили общо 12 броя контролни проверки, като 7 от тях са извънредни. В това число не са включени ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец октомври са 31.

Извършена е 1 извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Извършени са 4 броя извънредни проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида горска улулица (Strix aluco), един екземпляр от вида горска ушата сова (Asio otus) и един екземпляр от вида червеногръдка (Erithacus rubecula) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида шипобедрена костенурка (Testudo graeca) e освободен в подходящ за видa район.

През месеца са издадени 4 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е 1 планова проверка на пункт за изкупуване на билки и 3 планови проверки на ДГС „Бяла”, ДГС „Сеслав” и Община Бяла за издадени позволителни за ползване на лечебни растения.

Във връзка с разпореждане на МОСВ е проведена 1 извънредна проверка на „Зоокът” – гр. Разград. За нарушение на чл. 62, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, а именно липса на актуален лиценз на „Зоокът-Разград”, е съставен АУАН на Община Разград.

 

Защитени територии

 През месец октомври са извършени 2 проверки на 2 защитени местности. Във връзка с входирано писмо от ДГС „Сеслав” за премахване на изсъхнали дървета е извършена 1 извънредна проверка на ЗМ „Находище на турска леска”. Установени са общо 102 бр. дървета (и клони на дървета), които са маркирани и подлежат на премахване.

Съгласно годишния план за контролната дейност е проверена ЗМ „Комплекс Алеко-Телика” – с. Сандрово, община Русе, гр. Сливо поле и с. Ряхово, община Сливо поле. При проверката не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в заповедта за обявяване.

Освен това са извършени общо 31 ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. Направен е ремонт и почистване на западния противопожарен път в ПР „Сребърна”. Проведена е комисия за набелязване на необходимите поддържащи дейности в колонията на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), като впоследствие е изградена една нова наколна платформа. През отчетния период са извадени 2 бр. бракониерски плавателни съда и е конфискувана 1 надуваема лодка при установен нерегламентиран риболов.

На 26.10.2017 г. е проведена  комисия за обявяване на нова защитена местност за опазване на защитения растителен вид – вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus) и неговото местообитание в землището на с. Мечка, община Иваново, област Русе.

 

Отпадъци

 През отчетния период  са извършени 31 планови проверки и 37 извънредни, от които 10 бр. -  по сигнал, 1 бр. – по жалба, 7 бр. – по изпълнение на предписания, 5 бр.  – по писмо на РИОСВ- Русе и 11 бр. – по писмо на МОСВ.  В 5 планови комплексни проверки, водещи са били експерти от направлението.

Дадени са 50 бр. задължителни предписания. Приоритетно през месец октомври, плановите проверки са били основно на дружества, притежаващи разрешителни за дейности с  ОЧЦМ и ИУЕЕО и вносители на масла и ЕЕО, Организации по оползотворяване на масла. Извънплановите са свързани с извършване на масови проверки за пуснатите на пазара полимерни торбички, във връзка с писмо на МОСВ с вх. № ВСП-791/31.07.2017 г. и на мебелни фирми – за проследяването на пътя на отпадъците от образуването до предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

През месец октомври са съставени четири акта по ЗУО.

Издадени са две НП  на кмета на кметство - гр. Сеново  и на кмета на община Ветово. Съставен е един предупредителен протокол на И. С. – гр. Мартен за нерегламентирано третиране на отпадъци.

Извършени са пет екипни/съвместни проверки, на които водещи са били експерти от направлението, съответно на: „Вела - М“ ООД - гр. Плевен, „Българска хлебна мая“ ЕООД - гр. Русе, „Мелница Русе” ООД - град Русе, „Сакса“ ООД, гр. Русе и „Интериор 46 Дизайн“ ООД - гр. Русе. 

През отчетния период е изготвена и изпратена в МОСВ справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 105/2016 г.), ежемесечен отчет към МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО,  изготвен е доклад за броя извършени проверки на търговски обекти, пускащи на пазара пластмасови торбички за пазаруване, доклад за заплащане на продуктови такси  и доклад за проверки на площадки за ИУЕЕО.

Издадени са 2 Решения за ползване на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

 Химикали

Взето е участие в една проверка на оператор по изпълнение на условия в Комплексни разрешително (КР). Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

ОВОС и ЕО

 През отчетния период са извършени:

- 6 планови проверки по документи за изпълнение на условия в издадени административни актове по реда на Глава шеста от ЗООС – едно решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка и 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС. При проверките не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

- 3 извънредни проверки по документи във връзка с поставени условия  в решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и/или дадени предписания в предходни констативни протоколи

- 2 извънредни проверки на терен във връзка с подадени сигнали, както следва:

 • сигнали за миризми и издадени съгласувани инвестиционни предложения на „Оргахим Резинс” АД в град Русе;
 • възражение срещу реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на ресторант (зала за сватбени тържества) с капацитет до 1000 посетители в гр. Исперих.
 • Представители на Дирекция „Превантивна дейност” са участвали в 4 Държавни приемателни комисии.

 Комплексни разрешителни

 През октомври 2017 г. е извършена една проверка по условия в издадено комплексно разрешително на оператор: „Полисан” АД - гр.Русе.  При проверката са дадени общо 2 предписания, които са изпълнени в срок. Няма съставен АУАН. Планът за контролната дейност за 2017 г. по отношение на проверките на операторите с издадени комплексни разрешителни е изпълнен.

Във връзка с определение на Административен съд – София – град, на 18.10.2017 г. е извършено премахване на пломба, поставена на тигелна индукционна пещ, намираща се на производствената площадка, собственост на „Метал“ ЕООД – Лозница, поставена в изпълнение на Заповед на директора на РИОСВ – Русе през 2016 г.

През периода са извършени 6 планови комплексни проверки по два/три компонента и фактора на:

 • „Вела - М“ ООД - гр. Плевен, Цех за хляб и хлебни изделия в гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • „Българска хлебна мая“ ЕООД - гр. Русе (по компонент води и фактор отпадъци).
 • „Мелница Русе” ООД - град Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • „Сакса“ ООД, гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • „Интериор 46 Дизайн“ ООД - гр. Русе (по компонент въздух  и фактор отпадъци).
 • „Едрина“ ООД - град Тутракан (по компоненти: въздух и води  и фактор отпадъци).

            При проверките не са констатирани сериозни нарушения на екологичното законодателство. На операторите са дадени общо 12 предписания.

                       

            СЕВЕЗО

Комисията по чл.157а, ал. 2 от ЗООС е извършила планов контрол на 3 предприятия, от които едно е класифицирано с нисък рисков потенциал и две с висок рисков потенциал на територията на гр. Русе, гр. Разград и гр. Бяла. Дадени са общо 9 предписания. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-422/19.06.2017 г.

 През отчетния период не са извършени проверки по заповедта. 

АУАН, НП и ПАМ

 1. Иван Д.Станев, гр.Мартен, АУАН №1777/06.10.2017 г. – лицето не е предал ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

2. Гюлджан Ахмедов Ахмедов, кмет на кметство с.Ясеновец,  АУАН №0002078/06.10.2017 г. – не е упражнен контрол върху образуването на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

3. „Сана- Р1” ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002363/17.10.2017 г. - дружеството не е подало заявление за регистрация на инсталация в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

4. Община Разград, АУАН № 0002180/19.10.2017 г. - зоологическата градина в Разград работи без лиценз в нарушение на Закона за биологичното разнообразие;

5. „Шато Данубия” АД, гр. Две могили, АУАН № 0002336/20.10.2017 г. - дружеството не е изготвило информация за флоурираните парникови газове за 2016 г. и не я е представило в РИОСВ- Русе в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

6. ЕТ „Агрогард- Яна Сабанова”, гр. Силистра, АУАН № 0002364/23.10.2017 г. - дружеството не е провело емисионен контрол за 2015-2016 г. и не е представило доклад в РИОСВ- Русе в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

7. „ВГП- Колор” ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002365/24.10.2017 г. - дружеството не е провело емисионен контрол за 2015-2016 г. и не е представило доклад в РИОСВ- Русе в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

8. „Булмилк 1783” ЕООД, с. Самуил, АУАН № 0001873/30.08.2017 г. - дружеството зауства във воден обект без разрешително за заустване в нарушение на Закона за водите;

9. „Агроремонтпроект- 98” АД, гр. Русе, АУАН № 0002367/27.10.2017 г. - дружеството не е провело емисионен контрол СПИ и не е представило доклад за 2015/2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

10. „Икар-9” ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0001886/26.10.2017 г. – дружеството не води отчетност на отпадъците в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

11. „Еко куриер” ООД, гр. Русе, АУАН № 0001888/30.10.2017 г. - дружеството води невярна отчетност за събиране и транспортиране на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците.

 

Наказателни постановления

1. „Маклер – Комерс” ЕООД, НП №48/04.10.2017 г. – по ЗООС в размер на 15 000,00 лв., дружеството е предизвикало вредно изменение на почвата в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

2. „Аполо 35” ЕООД, гр. Пловдив, НП №49/04.10.2017 г. – по ЗВ в размер на 2 000,00 лв., дружеството не поддържа ПСОВ в експлоатационна изправност;

3. „БГ Стийл” АД, гр. Русе, НП № 50/04.10.2017 г.- по ЗЧАВ в размер на 300,00 лв., дружеството не е провело СПИ и не е представило доклад с резултати за 2015/2016 г.;

4. „Б-Контакт” ООД, гр. Бяла, НП №51/04.10.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 300,00 лв., дружеството не е провело СПИ и не е представило Доклад с резултати 2015-2016 г.;

5. Георги Александров Георгиев, кмет на Община Ветово, НП № 52/05.10.2017 г. – по ЗУО в размер на 3 000,00 лв., не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места;

6. Инна Д. Георгиева – кмет на град Сеново, НП №53/16.10.2017 г. – по ЗУО в размер на 1 400,00 лв., не е предотвратила изхвърлянето на битови и строителни отпадъци;

7. „МБАЛ Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат, НП №54/31.10.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 100,00 лв., дружеството не е провело СПИ и не е представило Доклад с резултати 2015-2016 г.;

8. Иван Д. Станев, гр.Мартен, ПП от 17.10.2017 г. – по ЗУО, лицето не е предал ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци.

Няма издадени ПАМ

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • изпълнени са дадените предписания от съответните оператори;
 • предотвратено е нерегламентирано третиране на ИУМПС;
 • извършени са извънредни проверки на мебелни фирми, за осъществяване на превантивен контрол по отношение на третирането на отпадъци – основно ПДЧ, т.к същите при използване в битовия сектор като гориво причиняват изпускане на неприятни миризми.
 • продължава реализацията инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационната система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, на „Монтюпе” ЕООД, като се извършват проверки по изпълнение на условията и поставените срокове, поставени в  Решение № РУ-74-ПР/2017 г.

 

Бизнеса

 През месец октомври 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 113 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС: 17 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 3 указателни писма за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 1 писмо до възложител във връзка с консултации по представени НДНТ в процедура по реда на Глава шеста от ЗООС
 • 29 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 14 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 1 писмодо МОСВ – уведомление за класификация по чл. 103 от ЗООС;
 • 8 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всичките с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „да не се извършва ЕО”;
 • 1 писмо до възложител за удължаване срока за предоставяне на допълнителна иформация по ДОВОС
 • 1 писмо до МРРБ, Областен управител, Русе, РДГ, ОДЗ-Рс, Община Иваново, ИБЕИ – отностно предложение за обявяване на ЗТ;
 • 1 оценка качество на доклад по ОВОС – същият е оценен с отрицателна оценка и върнат за допълване и преработване;
 • 1 писмо-покана до фондация Льо Балкан за участие в комисия за набелязване на необходимите поддържащи дейности в колонията на Къдроглав пеликан в ПР Сребърна;
 • 1 писмо до МОСВ – относно актуална информация за предприетите действия по Плана за изпълнение на ИП на Монтюпе в частта за модернизация на вентилационната и асприрационна система;
 • 4 писма до възложители във връзка с проведени планови проверки;
 • 1 писмо до ККД във връзка с подаден сигнал;
 • 1 писмо до МОСВ във връзка с извършена проверка в цифрова база данни за грешки и/или несъответствия в ЗЗ от екологичната мрежа на Натура 2000 по смисъла на ЗБР;
 • 1 писмо до МОСВ - относно План за дейности в ЗТ-изключителна държавна собственост;
 • 2 писма във връзка с подаден сигнал за изсечени дървета и наличие на гнезда на птици.

През отчетния период са издадени:

 - 3 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

- 2 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 24 бр. отчетни книги за отпадъци на 9 фирми, утвърдени са 56 работни листи на 12 фирми.

През месец октомври експертите са взели участие в десет ДПК: 4 в област Силистра, 2 в област Разград и 4 в област Русе. Приети са следните строежи: газифициране на завод „Брамак  покривни строежи“ ЕООД – в Силистра, газифициране на обекти в Разград и Исперих, внедряване на мерки за енергийна ефективност в с. Калипетрово, община Силистра, реконструкция на съществуващ водопровод и благоустрояване на улици в гр. Тутракан, разпределетилен /второстепенен/ водопровод за захранване на стопански сгради  в с. Голеш, община Кайнарджа, реконструкция на съществуваща кабелна линия, аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на пътя Бяла – Попово,  силози за зърно – авторазтоварище, приемна шахта, елеваторна кула, помещение за електротабло и транспортни връзки между тях в с. Черешово, община Сливо поле,  складово сторанство за съхранение на дизелово гориво в Русе.

 

Обществеността

 През месец октомври експерти от дирекция „ПД” са участвали в комисии, семинари, работни срещи и предствителни форуми:

- в периода 25.10. – 27.10.2017 г. в гр. Сандански, за представяне на постигнатите резултати по програма  BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и аспекти от прилагането на програмата;

- на 26.10.2017 г. експерти от дирекцията организираха и проведоха комисия по Закона за защитените територии за обявяване на нова защитена местност в землището на с. Мечка, община Иваново. С  предложената защитена територия ще се опази находището на рядкото растение от вида вълнестоцветно сграбиче. На срещата освен представители на всички заинтересовани институции, участие взеха и вносителите - от ИБЕИ при БАН. След проведена дискусия, комисията реши името на новата защитена територия да бъде  „Стълпище”. Предстои Цялата документация да бъде изпратена до МОСВ за издаване на Заповед на Министъра на околната среда и водите.

- на 17.10.2017 г. е проведена работна среща в МОСВ с участието на представители от министерството, експерти от дирекциии „КОС” и „ПД” в РИОСВ-Русе и предствители на „Монтюпе” ЕООД. На срещата са обсъсъдени предприетите действия, трудности и напредък по изпълнението на условията в постановено Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № РУ-74-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационна система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе”.

Експерт от направление „Биоразнообразие“ е взел участие в Областната епизоотична комисия – Силистра.

В периода от 18 до 20.10.2017 г. е взето участие и в семинар/работна среща на тема: „Координация на структурите в системата на МОСВ за прилагане на законодателството и изпълнение на политиката в сектор „Води“ в гр. Велинград.

Експертът от направление „Почви“ е участвал в Областната епизоотична комисия – Русе и в комисия в Община Лозница за определяне на трупна яма. В заседанието на епизоотичната комисия в областна администрация Русе са разгледани мерки за предотвратяване разпространението на птичи грип и африканска чума по свинете.

На 2 окотомври РИОСВ-Русе предаде 8 килограма пластмасови капачки на УМБАЛ-Русе АД, с което се включи в кампанията „Капачки за играчки“ на лечебното заведение. Капачките са събрани от служители на инспекцията в рамките на три месеца. Това е третата акция, в която РИОСВ-Русе се включва активно за подпомагане на благородни каузи.

На 2 октомври 2017 г. експертите на РИОСВ-Русе изнесоха презентация за опазването на околната среда в ДГ „Чучулига“ в гр. Русе. Срещата се проведе по покана на директора на детското заведение г-жа Скарлет Гвоздейкова, във връзка с реализацията на проект, финансиран от ОП „Наука и образоване за интелигентен разтеж“. Дискусията се проведе с участието на деца целева група от клуб „Спортисти и туристи“. Възпитаниците на детското заведение бяха активни и споделиха впечатленията си за замърсителните на околната среда. В края на беседата децата получиха индивидуална награда -  „Моята първа книжка за природата“.


ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец септември 2017 г. 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец септември 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 128 проверки, в т.ч. планови 56 бр. и извънредни 72 бр. Броят на проверените обекти е 120. В рамките на осъществения контрол са дадени 90 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 5 акта.

През отчетния период няма издадени наказателни постановления, не са налагани санкции и принудителни административни мерки (ПАМ).

За този период по сметката на РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции през месец септември са постъпили 3736,38 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили – 5 392,35 лв., от които 4 313, 88 лв. ще бъдат разпределени и преведени през месец октомври  на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.  От НАП през август са събрани и преведени през септември  1 136, 38 лв.

През септември са разпределени и преведени  5 000, 80 лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 304, 60 лв.

От 01.09.2017 г. до 30.09.2017 г. са постъпили 6 писмени жалби, една от които е препратена от РЗИ – Русе. Поставените в жалбите проблеми са за замърсяване с торови маси на населено място, замърсяване с отпадъци, замърсяване на въздуха в гр. Русе, мъртва риба в язовир, нерегламентирана дейност-обработка на стъкла за очила в жилищен блок. По всички жалби са предприети действия. По четири от жалбите са извършени проверки. За установено нарушение на ЗУО - незаконно изхвърляне на отпадъци в гр. Сеново е съставен един акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Две от жалбите са препратени по компетентност.

За периода 01.09. - 30.09.2017 г. са постъпили общо 94 сигнала, получени нa „зеления телефон“, по електронна поща, централата на РИОСВ-Русе, чрез контактната форма на интеренет страницата на РИОСВ- Русе. 90 % от сигналите са за неприятни миризми. По 20 от сигналите са извършени проверки, 2 са препратени по компетентност; 12 са основателни; 73 са неоснователни. За един и същи проблем са подадени 83 сигнала.

Горецитираните сигнали са получени предимно в часовия интервал от  23,30 ч. до 05,00 ч.

    Общо сигналите са били в следните направления:

-    неприятни миризми в гр. Русе и гр. Разград;

-    нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци;

-    нерегламентирано разкоплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУПМС);

-    продажба на защитен вид - обикновен мишелов (Buteo buteo);

 -  изхвърлени нерегламентирано лекарства на депото в гр. Две могили;

 -  горящо бивше сметище на с. Бистра, община Главиница.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

 Превантивен контрол

Акцентът от извършената през месец септември дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец септември бяха: изпълнението на годишния план за контролната дейност – площадки за третиране на ИУEEО, автосервизи, чистотата на населените места, пластмасови торбички, предлагани в търговските обекти, комисии по чл. 157а от ЗООС, проверки по изпълнение на условия в комплексни разрешителни,  екипни/съвместни проверки по компоненти и фактори на околната среда и проверки по постъпили жалби и сигнали.

-        Проверки по сигнали на граждани: 13.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, и за правилното начисляване на продуктова такса за продуктукти, след която употреба се образуват масово разпространени отпадъци – 17 планови и 24 извънредни, в това число по 1 жалба, 3 сигнала и по писма на МОСВ.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 6, от които 3 по годишен план и 3 – извънредни.

-        Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 3.

-        Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 2.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 7.

-        Проверки на билкозаготвителни  пунктове– 1.

-        Проверки на условия в издадени от Директора на РИОСВ-Русе Решения по оценка за съвместимост – 3.

-        Проверки по разпореждане на МОСВ за установени от Държавен фонд „Земеделие” разорани пасища – 2

-        проверка на входирано уведомление за инвестиционно предложение „Създаване на насаждение с горска култура – бяла топола” в поземлен имот с № 060044 в землището на село Бръшлен-1

-        проверка във връзка с констатирано нерегламентирано почистване на тънкостеблена дървесна растителност в границите на ПР „Сребърна” -1.

-        проверка относно спазването на условията в разрешително, издадено от МОСВ за ползване на изключения от забраните на чл. 40 от ЗБР - 1

Засилен последващ контрол 

Всички дадени предписания са изпълнени в поставените срокове. Извършени са 7 проверки по заповед на директора на РИОСВ-Русе на предприятия в Източна промишлена зона на град Русе.  Установено е, че част от тях са нови обекти и са дадени съотвитните предписания за привеждането им в съответствие с екологичното законодателство.

 Ежедневно в РИОСВ-Русе се представя информация от „Монтюпе“ ЕООД за режима на използване на транспортните врати на производствено хале № 3.

В резултат на засилен последващ контрол на МПП в с. Ситово, собственост на „Интер ЕС 2000“ ЕООД е изградена нова ПСОВ за отпадъчните води и след представяне на резултати от собствен мониторинг на отпадъчните води, е премахната поставената с заповед на директора на РИОСВ-Русе пломба на заустването.

Все още не е решен проблема с третирането на СЖП /категория 3/ - суроватка от МПП, като в тази връзка от по-големите млекопреработватели на територията на Инспекцията, е предписано ежеседмично да се представят справки за количествата формирана и предадена суроватка.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец септември 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр.

Резултатите от измерванията на двата допълнителни пункта за контрол на КАВ в гр. Русе също не отчитат превишения на средночасовите и среднодневните норми на нормираните замърсители, както и не се констатират по-високи от фоновите нива на специфичните органични замърситетели – толуен, ксилен, метан и неметанови органични съединения, следени в пункта в кв. „Здравец – Изток” на гр. Русе

През месеца в РИОСВ-Русе са получени сигнали на жители на град Русе за разпростанение на неприятни миризми. При извършени обходи по местоположението на сигналоподателите не е установено наличие на миризми. Със Заповед на Директора на РИОСВ- Русе са извършени извънредни проверки на предприятия, функциониращи в източната промишлена зона на град Русе. При проверките не са констатирани нарушения в технологичния режим на производствените дейности и изпускане на интензивни миризми извън работните площадки. По предписание, операторът „Монтюпе” ЕООД е актуализирал инструкцията за ползване на транспортните врати на хале №3, като същите не се ползват в периода от 16.00 ч. до 10.00 ч. на следващия ден. По-стриктните мерки са заложени с цел ограничаване на неорганизираното изпускане на интензивни миризми от работната среда на производствените халета в атмосферния въздух в тъмните часове на денонощието.

Други единични сигнали за неприятни миризми са получени от жители на гр. Разград. Възможен източник на тези миризми е работната среда на изграденото ново физико-химично стъпало към Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „Биовет” АД, клон Разград. В тази връзка на дружеството са дадени писмени указания за проектиране и изграждане на аспирационна система със съответното пречиствателно съоръжение за намаляване интензитета на неприятната миризма в работното помещение и недопускане на изпускането на вредни емисии в атмосферния въздух.

През отчетния период са извършени 14 планови проверки, като 2 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Експерти от направлението са участвали в 2 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на оператори.

 Извънредните проверки са 21, както следва: 1 по изпълнение на предписания, 9 по постъпили сигнали/жалби за замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми, 1 участие в ДПК, 1 по съставяне на АУАН за нарушения на ЗЧАВ, 7 по Заповед на Директора на РИОСВ и 2 по ЗЧАВ.

Общо са дадени 15 броя предписания. Съставени са 2 бр. АУАН за нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна база.

През месец септември 2017 г. е осъществен контрол на нивата на шум, излъчван от четири промишлени обекти, съгласно утвърдения годишен график. Анализът на резултатите от извършените проверки по фактор „шум“ показва, че операторите спазват изискванията на нормативните документи, касаещи излъчването на шум в околна среда.

Дадените предписания на оператор при проверка през месец август за коригиращи действия във връзка с установено минимално превишение на нормите, са изпълнени. Извършена е извънредна проверка за фактическо установяване на изпълнението на предписанията.

 Води

През месец септември са извършени общо 7 планови контролни проверки, като 3 от тях са във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения.

Извънредните пробонабирания са общо 9 - 6 проби от два обекта на територията на гр. Разград са във връзка с досъдебно производство на ОД МВР – Разград и други 3 са от две млекопреработвателни предприятия на територията на област Силистра.

 Експерти от направлението са участвали в 4 бр. екипни/съвместни проверки по компоненти и фактори на околната среда, като на две са били водещи.

Експертите от направлението са участвали и в една проверка по условия в издадени Комплексни разрешителни.

Извънредните проверки са 9 на 8 обекта.

За констатирано заустване на непречистени производствени отпадъчни води в канализационна мрежа, без необходимото пречистване, в резултат на  нефункционираща локална пречиствателна станция за отпадъчни води, е съставен акт за установяване на административно нарушение на „Аполо 35“  ЕООД – гр. Главиница, съгласно чл. 126, ал. 1 от Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 67/1999 г.).

През месеца няма наложени текущи месечни санкции, съответно издадени заповеди и наказатени постановления по чл. 69 от ЗООС.

Във връзка с разследване по досъдебно производство, образувано в ОД на МВР – Разград, експерти от направлението са участвали в проверки на два броя обекти: „Биовет“ АД – клон Разград и „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – гр. Разград. Взети са общо 6 броя проби отпадъчни води от обектите, в т.ч. и от точките на заустване във водоприемника – река Бели Лом. Предстои издаване на екологична експертиза. 

През отчетния период са постъпили 2 сигнала, както следва:

 1. От жител на гр. Силистра за разпространение на неприятна миризма от канализационната мрежа на града. Сигналът е препратен на „Водоснабдяване  и канализация“ ООД – гр. Силистра за разрешаване по компетентност.
 2. За наличие на неприятна миризма в гр. Русе – извършена е проверка на канална помпена станция „Кея“ – Русе, експлоатирана от „В и К“ – гр. Русе. Констатирано е, че вентилационната система в помещението на станцията не е оборудвано с необходимите пречиствателни съоръжения. Дадено е предписание за предприемане на мерки с оглед ограничаване на миризмите.

           През месец септември приоритетите в направлението са били следните:

 • Пробонабиране на отпадъчни води от обекти, включени в Националната система за мониторинг на водите;
 • Проверки и кореспонденция по постъпили сигнали;
 • Участие в екипни/съвместни проверки;
 • Изготвяне на вътрешни становища по ИП, преценяване необходимостта от ОВОС и ДОВОС;
 • Попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Почви

През месец септември са извършени 6 планови проверки и 4 извънредни-2 по Заповед на Областените управители на областите Разград и Силистра, 1 на комисията за промяна предназначението на земята в град Русе, 1 ДПК. Извършени са четири проверки на животновъдни обекти: ЗП Стефан Великов - кравеферма с. Светослав, Община Кайнарджа, ЗП Тодор Тодоров - кравеферма и овцеферма с. Сърпово, Община Силистра, ЗП Шабан Шабан-кравеферма с. Листец, Община Главиница и „Караджа ФАГ“ ООД – кравеферма в с. Драгомъж, община Исперих.

При проверка на животновъдните обекти не са констатирани нарушения, отнасящи се до замърсяване на прилежащи терени с торови маси. Всички обекти имат изградени временни торови площадки за съхранение на генерираните от производствената дейност торови маси. Същите са с бетоново дъно, с цел недопускане замърсяване на почвата и подпочвените води. Торенето на земеделските земи се извършва при спазване на правилата за добра земеделска практика.

Извършена е една проверка за приемане на биологична рекултивация на депото за ТБО в град Цар Калоян.

Проверен е склад за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита в село Бабук, Община Силистра. Не е констатирано изтичане на препарати и замърсяване на терените около тях. Складовете са в добро състояние, препаратите се съхраняват върху палети, нямат връзка с канализацията.

В изпълнение на Заповед на Областния управител на Разград е извършен оглед на дигата в района на град Разград от магазин „Кауфланд” до село Гецово за наличие на отпадъци. При огледа е констатирано, че няма замърсявания. Складът за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна е в добро състояние. Не е констатирано изтичане и заблатяване на терени около склада.

Във връзка с постъпила в РИОСВ-Русе жалба за замърсяване на района на селската чешма с екскременти от животни в с. Светослав, община Кайнарджа, е извършена проверка на място. Установено е, че жалбата е неоснователна.      

Биологично разнообразие и  НЕМ

През отчетния период експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” са извършили общо 17 броя контролни проверки, като 13 от тях са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец септември са 30.

Извършени са 7 броя извънредни проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида авлига (Oriolus oriolus), един екземпляр от вида сокол орко (Falco subbuteo), един екземпляр от вида горска ушата сова (Asio otus) и един екземпляр от вида розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране. Два екземпляра от видовете кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) и ръждив вечерник (Nyctalus noctula) са освободени в подходящи за видовете райони.

През отчетния период е извършена 1 планова проверка на пункт за изкупуване на билки.

Контролната дейност обхваща и 3 планови проверки по постановени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе решения по Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони. Две от решенията са за План-извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта за гори собственост на ТП ДЛС „Каракуз” – гр. Дулово и Община Дулово. Едното е на Горскостопански план на гори собственост на „Екотекника”.

Извършена е 1 извънредна проверка за уведомление за инвестиционно предложение „Създаване на насаждение с горска култура – бяла топола” в поземлен имот с № 060044 в землището на село Бръшлен, с възложител Община Сливо поле. След проверката е издадено решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с разпоредителна част „съгласувам” на Директора на РИОСВ-Русе.

Извършени са 2 извънредни проверки по разпореждане на МОСВ за установени от Държавен фонд „Земеделие” разорани пасища. На място са посетени пасища, намиращи се в землищата на селата Долно Ряхово и Малък Преславец, община Главиница и с. Старо село, община Тутракан, с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра. Изпратени са писма до Областните дирекции по „Земеделие” в Силистра и Разград с искане за предоставяне на цялата налична информация за собствениците на имотите, пълна история на имотите, както и информация за сключени договори за ползването им. След получаване на необходимата информация ще бъдат взети предвидените в нормативната уредба административнонаказателни мерки спрямо нарушителите.

Във връзка с разпореждане на МОСВ, е извършена извънредна проверка на „Зоокът” – гр. Разград. При проверката на място е установено, че срокът на лиценза на зоокъта е изтекъл и към момента не са подадени документи от страна на Община Разград за неговото подновяване. На Община Разград са дадени 7 предписания, с цел подобряване условията на отглеждане на животните в зоокъта, както и за осъществяване на контрол върху размножаването при лъвовете. За нарушение на разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, а именно извършване на дейност в зоологическата градина без лиценз ще бъде потърсена административнонаказателна отговорност по чл. 126 от същия закон на кмета на Община Разград, чиято собственост е зоологическата градина.

Проверката по случая продължава и при неизпълнение на дадените предписания, , ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Защитени територии

 Направена е 1 извънредна проверка във връзка с констатирано нерегламентирано почистване на тънкостеблена дървесна растителност в границите на ПР „Сребърна”, представляваща сервитут на изграден електропровод, който преминава през територията на резервата. Установено е, че под електропровода в м. „Кълнежа”, попадаща в границите на ПР „Сребърна”, е извършено почистване от тънкостеблена дървесна растителност, с техника, която изкоренява растителността и същата е премахната по начин, по който не може да се прецени броя и диаметъра на изкоренените дървета. От направения оглед на почистения участък и растителността от двете му страни, се установи, че са премахнати дървета от вида полски ясен (Fraxinus angustifolia) и бяла върба (Salix alba). Дължината на засегнатият участък е 132 м., а ширината – 15 м. Във връзка с направените констатации е изпратено писмо до „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД за представяне на подробна информация, относно реализираната дейност, както и всички съгласувателни документи към нея. След получаване на необходимата информация ще бъдат взети предвидените в нормативната уредба административнонаказателни мерки.

През отчетния период е извършена 1 извънредна проверка относно спазването на условията в разрешително, издадено от МОСВ за ползване на изключения от забраните на чл. 40 от ЗБР. Съвместно с екип на ИБЕИ-БАН е посетена защитена местност „Находище на обикновен сладник” в землището на с. Белцов, общ. Ценово. Предвид факта, че не е установено плодоносене не е събран семенен материал, както и корени от индивиди в находището.

Извършени са общо 30 проверки на територията на ПР „Сребърна”.

Отпадъци

 През отчетния период  са извършени 17 планови проверки и 24 извънредни, от които 3 по сигнал, 1 – по жалба, 3 – по изпълнение на предписания, 1 – по писмо на Община Русе и  16 – по писмо на МОСВ. 

Дадени са 28 бр. задължителни предписания. Приоритетно през месец септември, плановите проверки са били основно на дружества, притежаващи разрешителни за дейности с  ОЧЦМ и ИУЕЕО и автосервизи, а извънплановите са свързани с извършване на масови проверки за пуснатите на пазара полимерни торбички, във връзка с писмо на МОСВ с вх. № ВСП-791/31.07.2017 г.

През месец септември е съставен един АУАН № 0001885/15.09.2017 г. на кмета на кметство гр. Сеново за нарушение на чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Няма издадени НП по Закона за управление на отпадъците.

Експерти от направлението са били координатори в проверки на условия по КР на обектите - „Астра Биоплант“ ЕООД и „ЕДЖИ ЕМ“ ЕООД – гр. Ветово.

Експертите в направлението са участвали в 4 екипни/съвместни проверки, като на 1 водещият координатор е бил експерт от направлението - „Винпром Бяла 2002“ ЕООД, гр. Бяла. 

През отчетния период е изготвена и изпратена в МОСВ справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 105/2016 г.), изготвен е доклад за броя извършени проверки на търговски обекти, пускащи на пазара пластмасови торбички за пазаруване и писмо със списък на високо оценени и новоустановени рискове в Регистър на идентифицираните рискове на РИОСВ-Русе.

 Химикали

 Взето е участие в една проверка на оператор по изпълнение на условия в КР. Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали. По уведомление от Агенция Митници Русе за внос на препарати за почистване от Р Турция е извършена проверка на входираната от вносителя документация. Отчетено е съответствие и е изготвено становище по процедурата.                                      

 ОВОС и ЕО

През отчетния период е извършена една проверка по плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе на „ЕДЖИ ЕМ“ ЕООД  (птицеферма)– гр. Цар Калоян, във връзка с изпълнение на условия в издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС. Констатирано е изпълнение на поставените условия и мерки, в съответствие с етапа на изпълнение на инвестиционното предложение.

Извършени са две извънредни проверки, както следва:

- една проверка по сигнал с експерт от направление води за заустване на отпадъчни води в река Русенски Лом. При проверката са дадени 2 предписания. Същите са изпълнени в определените срокове.

- една проверка за изпълнение на условия в Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № РУ-74-ПР/2017 г. и дадени предписания на оператора „Монтюпе” ЕООД в предходен констативен протокол. Проверката е извършена по документи и на място на площадката, в следствие на което, в протокола са поставени 5 броя предписания.

 Комплексни разрешителни

През септември 2017 г. са извършени две проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на операторите: „Астра Биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле, и „Еджи Ем” ЕООД, гр. Ветово, площадка в гр. Цар Калоян.  При проверките са дадени общо 2 предписания, които са изпълнени в срок. Няма съставени АУАН.

През периода са извършени 5 планови комплексни проверки по два/три компонента и фактора на:

 • „Б – контакт” ООД - град Бяла (по компоненти въздух и фактор отпадъци).
 • „В и К“ ООД - гр. Русе, обект ГПСОВ Бяла (по компонент води и фактор отпадъци).
 • „Винпром Бяла 2002“ ЕООД , гр. Бяла (по компонент води и фактор отпадъци).
 • „В и К” ООД - град Силистра, обект ГПСОВ Силистра (по компонент води и фактор отпадъци);
 • „Фазерлес” АД - град Силистра, (по компоненти: въздух и води и фактор отпадъци).

            При проверките не са констатирани сериозни нарушения на екологичното законодателство. На операторите са дадени общо 9 предписания. Съставен е един АУАН за неизпълнение изискванията на ЗЧАВ.

             Във връзка с жалбите на жителите на гр. Мартен за неприятни миризми, на „Олео протеин“ ЕООД – Русе – оператор на инсталация за растителни масла, е извършена извънредна екипна проверка по спазване на законодателството по компененти и фактори на околната среда (води, въздух и отпадъци) и най-вече за установяване на източника и предприемане на мерки за предотвратяване на миризмите от термичната обработка на суровината-рапица. Предписанието е изпълнено, като в РИОСВ – Русе е внесена програма с технически мерки за реализация.

 СЕВЕЗО

 Комисията по чл.157а, ал. 2 от ЗООС е извършила планов контрол на 2 предприятия, от които едно е класифицирано с нисък рисков потенциал и 1 с висок рисков потенциал на територията на Община Бяла, Област Русе. Дадени са общо 6 предписания. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-422/19.06.2017 г.

 През отчетния период не са извършени проверки по заповедта.

АУАН, НП и ПАМ

1. „Б-Контакт” ООД, гр. Бяла, АУАН №0002334/01.09.2017 г. – дружеството не е провело СПИ и не е представило Доклад с резултати 2015-2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

2. „Маклер – Комерс” ЕООД, АУАН №0001918/15.09.2017 г. – дружеството е предизвикало вредно изменение на почвата в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

3. Инна Д. Георгиева – кмет на град Сеново, АУАН №0001885/15.09.2017 г. – не е предотвратила изхвърлянето на битови и строителни отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

4. „МБАЛ Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат, АУАН №0002335/28.09.2017 г. - дружеството не е провело Собствени периодични измервания (СПИ) и не е представило Доклад с резултати 2015-2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

5. „Аполо 35” ЕООД, гр. Пловдив, АУАН №0001873/28.09.2017 г. – дружеството не поддържа ПСОВ в експлоатационна изправност в нарушение на Закона за водите.

 Няма издадени Наказателни постановления

Няма издадени ПАМ

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност 

Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • изпълнени са дадените предписания от съответните оператори;
 • продължава реализацията инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационната система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, на „Монтюпе” ЕООД, като се извършват проверки по изпълнение на условията и поставените срокове, поставени в  Решение № РУ-74-ПР/2017 г.
 • е пусната в редовна експлоатация нова ПСОВ към МПП  в с. Ситово, като така са подобрява състоянието на водното тяло, приемащо отпадъчните води от обекта.

 Бизнеса

 През месец септември 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 96 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС: 7 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 3 писма за провеждане на последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО и 3 указателни писма за последваща процудара за оценка за съвместимост;
 • 24 писмениотговора на депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 51 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 13 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация в процедури по Глава шеста от ЗООС;
 • 1 отговор на внесена жалба;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“;
 • 4 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОС”;
 • 3 решения за прекратяване на процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС;

През отчетния период са издадени:

 - 3 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

- 3 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 35 бр. отчетни книги за отпадъци на 25 фирми, утвърдени са 36 работни листи на 5 фирми.

През месец септември експертите са взели участие в три ДПК за следните строежи: „Измервателни линии за летен разход в АГРС - Русе-Запад на „Булгартрансгаз“ ЕАД; „Ведомствена бензиностанция с една колонка – реконструкция и навес за пътностроителна техника“ в Силистра и „Канална помпена станция за дъждовни води „Ялта“ в спортен комплекс „Ялта“ - Русе.

Обществеността

 Всички 22 общини на територията на РИОСВ-Русе са се включили в кампанията „Да изчистим България за един ден“. Участие взеха и екперти от Инспекцията.

Взето е участие в заседания на епизоотичните комисии в градовете Русе и Силистра, на коеито е разгледана темата за хуманно отношение на животните по пазарите.

Взето е участие в заседание на комисия за промяна предназначението на земята в областна дирекция „Земеделие“ - Русе.

Експерти от направление „Отпадъци“ са участвали в две срещи с РЗИ   -  Слистра и Разград, на които са отчетени резултатите от проведено „Представително национално проучване на нивата на радона в сгради на територията на Република България по Национална програма за намаляване въздействието на радона в сгради върху здравето на българското насерение 2013-2017 г.“. Данните в областите Силистра и Разград показват, че нивата на радон в жилищните сгради и детските градини не превишават референтните стойности.

Проведена е работна среща на 13.09.2017 г. с представители на „Монтюпе” ЕООД по искане на Българска агенция за инвестиции. На работната среща са обсъдени аспекти от предложения от „Монтюпе” ЕООД План за изпълнение на инвестиционното предложение на дружеството в частта за модернизация на вентилационната и аспирационна  система.

На 15.09.2017 г. в сградата на Инспекцията е проведена работна среща с инициативен комитет от гр. Русе, на която са обсъдени проблемите с разпространението на миризми в града и предприетите действия към момента от страна на РИОСВ-Русе.

Експерти са взети участие в 2 заседания на Общински съвети по устройство на територията – чрез присъствие и писмено изразяване на становища.

В периода 02 – 17 септември 2017 г. експерт на РИОСВ-Русе е взел участие в „Семинар за управители на обекти на световното наследство на UNESCO и биосферни резервати в рамките на инициативата „Цифров пояс и път” на Китайската академия на науките в гр. Пекин и гр. Джънджоу, Китай. Участниците са били запознати с използването на технологии за отдалечено наблюдение на обекти на световното наследство, биосферни резервати и глобални геопаркове под егидата на UNESCO. Основен организатор е Международният център за космически технологии за природно и културно световно наследство на ЮНЕСКО (HIST) в гр. Пекин в партньорство с Института по отдалечени изследвания и цифрова земя на Китайската академия на науките (RADI) и Международното дружество за цифрова земя (ISDE). В семинара са участвали двадесет и пет представители на различни институции и обекти на Световното наследство от Китай, Камбоджа, Шри Ланка, Бангладеш, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Кения, Танзания, Словения и България.

Взето е участие в среща по проект LENA (Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region) по Interreg „Програма за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014-2020 г.” в с. Иваново, област Русе. Целта на събитието е изграждане на местен капацитет на тема „Устойчиво потребление и търговия с медицински растения в България”. Представени са следните лекции: Представяне на проект LENA и дейностите свързани с билките; Въведение в търговията с медицински растения в България; Лечебните растения на територията на ПП „Русенски Лом”; FairWild стандарта – основни принципи и добри практики.

Представители на Дирекция „Превантивна дейност” и специалист Човешки ресурси са участвали в работна среща-обучение, организирана от Областен информационен център – Русе (ОИЦ-РУСЕ). На срещата са представени две процедури за подготовка и кандидатстване с проектни предложения - „Развитие на социалното предприемачество” и „Подкрепа за предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Събитието е организирано с подкрепата на Областна администрация - Русе. Експертите на ОИЦ-Русе са представили насоките за кандидатстване, както и сроковете и начина на кандидатстване, на документите, които задължително трябва да придружават проектното предложение. Целта на участието на представители на РИОСВ-Русе е проучване на потенциални възможности за изготвяне на проектни предложения по ОП  „Развитие на човешките ресурси”, по които РИОСВ-Русе да се включи като бенефициент или пратньор.

Експерт от направление „Биоразнообразие“ е участвал на 27.09.2017 г. в гр. Асеновград, за представяне на биосферните паркове в Р Чехия и Р Словения с домакин на събитието - биосферен резерват „Червената стена”, един от четирите български биосферни резервати, одобрени от ЮНЕСКО.

За набелязване на мерки, свързани с подобравяне на условията в зоокът – гр. Разград, на 28.09.2017 г. е проведена среща в сградата на РИОСВ-Русе с представители на Министерство на околната среда и водите, Областна администрация – гр. Разград, Община Разград и представител на Общински съвет – гр. Разград.


ОТЧЕТ а осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец август 2017 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец август 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 166 проверки, в т.ч. планови 93 бр. и извънредни 73 бр. Броят на проверените обекти е 154. В рамките на осъществения контрол са дадени 93 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 4 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 15 наказателни постановления, с което на нарушителите са наложени санкции в общ размер на 15 200 (петнадесет хиляди и двеста) лв.   

През месец август със заповед на директора на РИОСВ-Русе е намалена текущата месечна санкция на „Биовет“ АД – клон Разград от 11 382 лв. на 4631 лв.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции през месец август са постъпили 3 354 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили – 6 251,00 лв., от които 5 000, 80 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.  От НАП през са събрани и преведени през август 754, 51 лв.

От получените през месец юли суми, през август са разпределени и преведени 9 413, 30  лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 9 163, 20 лв.

За периода не са прилагани принудителни административни мерки.

От 01.08.2017г. до 31.08.2017 г. са постъпили 7 броя писмени жалби. Четири от тях са препратени по компетентност до общинските кметове, по останалите три предстои предприемане на действия.  В жалбите са поставени проблеми относно отглеждане на животни в регулацията на населените места, което създава дискомфорт от неприятни миризми и замърсяване на уличните платна. Други са свързани с оплаквания на жители от гр. Мартен и гр. Разград за наличие на неприятни миризми в атмосферния въздух.

За периода 01.08. - 31.08.2017 г. са постъпили общо 125 сигнала, получени нa „зеления телефон“, по електронна поща, централата на РИОСВ-Русе, чрез контактната форма на интеренет страницата на РИОСВ- Русе. 85 % от сигналите са за неприятни миризми, друга част за птици в безпомощно състояние, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, замърсяване с отпадъчни води.

По всички сигнали са предприети действия - извършени са 24 проверки, 9 от сигналите са препратени по компетентност; 44 от тях са основателни и 72 са неоснователни.

За един и същ проблем са подадени 112 сигнала.

Преобладаващата част от сигналите са получени в интервала между 20,00 и 09,30 часа.

    Общо сигналите са били в следните направления:

-        Неприятни, задушливи миризми в градовете Русе и Разград;

-        Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/нерегламентирано изгаряне на отпадъци/ опожаряване на нерегламентирани сметища;

-        Замърсяване с отпадъчни води;

-        Птици в безпомощно състояние.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност                       

Превантивен контрол

Акцентът от извършената през месец август дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец август са: изпълнението на годишния план за контролната дейност – площадки за третиране на излезло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУEEО), чистотата на населените места, пластмасови торбички, предлагани в търговските обекти, проверки по постъпили жалби и сигнали, комисии по чл. 157а от ЗООС, проверки по изпълнение на условия в комплексни разрешителни и екипни/съвместни проверки по компоненти и фактори на околната среда.

-      Проверки по сигнали на граждани: 11.

-      Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 35 планови и 23 извънредни, в това число по сигнали.

-      Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 13, от които 11 по годишен план и 2 – извънредни.

-      Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 3, от които 1 – извънредна.

-      Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 5.

-      Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 13.

-      Проверки на билкозаготвителни  пунктове– 6.

-      Планови проверки на вековни и забележителни дървета – 1.

-      Проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие  - 2.

-      Проверки на условия в издадени от Директора на РИОСВ-Русе Решения по оценка за съвместимост – 3.

Засилен последващ контрол 

Всички дадени предписания са изпълнени в поставените срокове. Извършени са 3 проверки по изпълнение на предписания на: площадка за пиролиза на гуми на „Пиролиза БГ“ ООД, гр. Русе.

 Ежедневно в РИОСВ-Русе се представя информация от „Монтюпе“ ЕООД по прилагане на инструкцията за регулиране на отварянето и затварянето на транспортните врати на производствено хале № 3. Същата се анализира, като се съпоставя времевия интервал, в който вратите се използват за товаро-разтоварни дейности и оплакванията на гражданите. Не са установени несъответсвия.

В резултат на засилен последващ контрол на МПП в с. Ситово, собственост на „Интер ЕС 2000“ ЕООД, при проверка е установено, че е изградена нова ПСОВ за отпадъчните води. Същата предствои да бъде въведена в експлоатация след доказване на пълното съответствие по отношение на пречистването на формираните отпадъчни води от производството.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец август 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр.

Резултатите от измерванията на двата допълнителни пункта за контрол на КАВ в гр. Русе също не отчитат превишения на средночасовите и среднодневните норми на нормираните замърсители, както и не се констатират по-високи от фоновите нива на специфичните органични замърситетели – толуен, ксилен, метан и неметанови органични съединения, следени в пункта в кв. „Здравец – Изток” на гр. Русе

През месеца в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от западните квартали на град Разград за неприятни миризми. Сигналите са за усещане на миризма на сероводород, с вероятен източник пречиствателните станции на „Биовет” АД и на гр. Разград. Извършени са извънредни проверки, като е констатирано, че на площадката на ПСОВ към „Биовет” АД клон Разград се извършват наладъчни дейности на новоизградено физикохимично стъпало. Други сигнали за неприятни миризми са получени от жители на гр. Мартен. При извършени проверки на инсталация за производство на растителни масла в района на КТМ е констатирано наличие на специфична миризма от термичното третиране на суровината – раципа. На оператора са дадени предписания за обследване на инсталация, с цел установяване на източника на тази миризма и предлагане на технически мерки за намаляване на интензитета й. Извършени за 72 часови измервания на КАВ в западната част на гр. Мартен, като не са отчетени превишения на нивата на сероводород.

През месеца инсталациите на „Монтюпе” ЕООД за изведени от експлоатация за две седмици, във връзка с годишна профилактика.

Голямата горивна инсталация на „Топлофикация Русе” ЕАД също не е функционирала през месеца. Въпреки това, в РИОСВ – Русе продължаваха да постъпват единични сигнали за наличие на неприятна миризма с характеристика на „изгорял бакелит”.

Друга група сигнали бяха, оплаквания на жители на западните квартали на града за наличие на миризма на химикали във въдуха. Установено е, че източникът им е изпускането на непречистени отпадъчни води от инсталация за производство на смоли и бои в река Русенски Лом.

През отчетния период са извършени 13 планови проверки, като 5 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Експерти от направлението са участвали в 3 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на оператори. Извънредните проверки са 15, както следва: 4 по изпълнение на предписания, 5 по постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми, 2 участия в ДПК, 3 по съставяне на АУАН за нарушения на ЗЧАВ и една за утвърждаване на План за СМ.

Общо са дадени 15 броя предписания. Съставени са 2 бр. АУАН за нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна база.

През месец август са постъпили 4 бр. дневници на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изискванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец август 2017 г. е осъществен контрол на нивата на шум, излъчван от два промишлени обекти, съгласно утвърдения годишен график. На единия оператор са дадени предписания за коригиращи действия във връзка с установено минимално превишение на нормите. Извършен е и извънреден емисионен контрол на нивата на шум на производствен обект в с. Ряхово във връзка с дадени предписания за предприемане на технически мерки за намаляване на излъчвания от обекта шум. Резултатие показват спазване на нормите, което означава, че предписанията са изпълнени.

Води

През месец август са извършени общо 18 планови контролни проверки, от  които 15 самостоятелни и 3 екипни по компоненти и фактори на околната среда. На 11 от проверените обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, е извършено пробонабиране на отпадъчни води.

Експертите от направлението са участвали и в 5 проверки по условия в издадени Комплексни разрешителни.

За констатирано заустване на отпадъчните води, без необходимото Разрешително за заустване по реда на Закона за водите е съставен Акт за установяване на административно нарушение на „Булмилк 1783“  ЕООД – с. Самуил, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 67/1999 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС през месеца е издена Заповед за намаляване на текуща месечна санкция на „Биовет“ АД – клон Разград.

През отчетния период са извършени 5 проверки, във връзка с получени в РИОСВ-Русе 3 сигнала, както следва:

От жители на гр. Разград са получени сигнали за разпространение на неприятни миризми от района на ПСОВ, експлоатирана от „Биовет“ АД – клон Разград. При извършените проверки е установено, че ПСОВ е в процес на частична реконструкция, наложена във връзка с реализиране на ИП на дружеството за изграждане на допълнително физико-химично стъпало. Констатирано е, че източникът на специфични миризми на територията на ПСОВ е именно новоизграденото физико-химично стъпало, където към момента се извършват настройки и наладъчни дейности, свързани с пускането му в редовна експлоатация.  Дадени са задължителни предписания за изпълнение.

По сигнали на жители на гр. Русе за заустване на непречистени/цветни води в река Русенски Лом от канализационен колектор по бул. „Трети март в гр. Русе“, съвместно с представители на „В и К“ ООД – гр. Русе са извършени проверки на обекти, източници на производствени отпадъчни води и заустващи в колектора. Взети са проби отпадъчни води от предприятие за производство на бои и лакове, собственост на „Оргахим Резинс“ АД – гр. Русе.  Дружеството притежава Комплексно разрешително с определени в него индивидуални емисионни ограничения за потока, заустващ в градска канализационна мрежа. Извършено е повторно пробонабиране от точката за мониторинг във връзка с допълнителен анализ на показатели, които не са били предмет на първоначалното изследване. След излизане на резултатите ще бъдат предприети съответните последващи действия от страна на РИОСВ – Русе  спрямо оператора.

Във връзка с получен в РИОСВ – Русе сигнал за нерегламентирано изхвърляне  на суроватка, е извършена проверка на МПП в с. Белица, собственост на „Булдекс“ ОДД – гр. Силистра, както и оглед на кариера в с. Стефан Караджа, община Главиница. При огледа на кариерата, която е публична общинска собственост и не функционира, е установено изпускнане на суроватка-СЖП (категория 3) от превозно средство – цистерна, собствост на проверяваното дружество. Налице е просмукването й в земните недра и разпространение на неприятни миризми в района на кариерата и в участъка по главен път с. Осен – с. Стефан Караджа. На дружеството са дадени задължителни предписания за изпълнение. Взети са и проби отпадъчни води от предприятието. 

    През месец август приоритетите експертите в направлението са били в следните насоки:

-        пробонабиране на отпадъчни води от обекти, включени в Национална система за мониторинг на водите;

-        изпълнение на годишния план, включително участие в екипни/съвместни и комплексни проверки

-        текуща кореспонденция по постъпилите сигнали;

-        изготвяне на вътрешни становища по инвестиционни предложения и процедури  по преценяване необходимостта от ОВОС и ДОВОС;

-        попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Почви

През месец август са извършени 6 планови проверки и 2 извънредни - 1 по сигнал и 1 по разпореждане на Окръжна прокуратура - Русе.

Извършени са три проверки на складове за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита и Би Би кубове, при които са проверени 14 броя Би Би кубове в стопански двор в с. Тодорово, община Исперих и 2 склада в с. Тръбач, община Лозница и в с. Калипетрово, община Силистра на площадката на ЕТ „Агрогард-Янка Сабанова”.

При извършените проверки на Би Би кубовете и складовете за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита не се констатира изтичане на препарати и замърсяване на терените около тях. Складовете са в добро състояние, препаратите се съхраняват върху палети, нямат връзка с канализацията.

Проверени са две находища за добив на скална маса - „Пътстроймонтаж” ООД- находище „Поп Кралево” и „Керамик” ООД - находище „Силистра”.

При проверката на двете находища за добив на скална маса, не е констатирано нарушение на екологичното законодателство. „Пътстроймонтаж” ООД има предоставена държавна концесия. Няма нарушени и замърсени терени извън концесионната площ. Добивните дейности се извършват в концесионната площ. „Керамик”ООД е в процедура по предоставяне на концесия

 Контролни проверки са извършени на два животновъдни обекта: ЕТ „Теди”- свинеферма с. Айдемир, Община Силистра по план и на ППК „Старт-93”- кравеферма, включително и на разположената на площадката й компостираща инсталация, по разпореждане на Окръжна прокуратура - Русе.

При проверка на животновъдните обекти не са констатирани нарушения, отнасящи се до замърсяване на прилежащи терени с торови маси. На площадката на ППК „Старт-93” се експлоатира компостираща инсталация. Нейното предназначение е да преработва генерираните от дейността на животновъдните обекти торови маси. На Окръжна прокуратура – Русе е предоставена цялата налична документация по случая от 2015 г. до 2017 г.

Превантивната дейност на животновъдните обекти е насочена към оползотворяване на торовите маси, с цел да не се допуска замърсяване на почвата и подземните води.

           

Биологично разнообразие и  НЕМ

Извършени са 2 извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Извършени са 13 броя извънредни проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Пет екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), два екземпляра от вида голям ястреб (Accipiter gentilis) и два екземпляра от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Два екземпляра от видовете голям ястреб (Accipiter gentilis) и горска улулица (Strix aluco) са предадени на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране. Един екземпляр от вида кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) е освободен в подходящ за вида район.

През месеца са издадени 15 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Регистрирана е 1 книга за билки и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

През отчетния период са извършени 6 планови проверки на пунктове за изкупуване на билки.

Извършени са 3 планови проверки на Община Силистра, Община Исперих и ОП Разградлес за издадени позволителни за билки.

Извършена е 1 планова проверка на вековно дърво, находящо се в с. Малък Преславец, община Главиница.

Контролната дейност обхваща и 3 планови проверки по постановени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе решения по Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони. Три от решенията са за Горскостопански план на Община Борово и Община Две могили. Последната проверка е на решение за ИП с предмет „Туристическа пътека с места за отдих и атракции в поземлен имот № 000200, местност „Умището”, в землището на с. Батин, община Борово”, като на място се установи, че обекта е реализиран.

Извършени са и 2 извънредни проверки по разпореждане на МОСВ за установени от Държавен фонд „Земеделие” разорани пасища. На място бяха посетени терени, находящи се в землищата на с. Беловец и с. Медовене, община Кубрат, с. Бащино, община Главиница, с. Ястребна, с. Босна и с. Искра, община Ситово. В имотите попадащи в землищата на селата Беловец, Босна и Искра са констатирани разорани части, които са били обработвани предходни години. Същите в момента са се самозалесили с тревна растителност. В имотите в селата Медовене, Ястребна и Бащино, върху разораните части от пасищата са засети земеделски култури – царевица, слънчоглед и тютюн. За констатациите предстои да бъдат сезирани МОСВ и ДФЗ.

Експерти от направлението взеха участие в провеждане на извънредна съвместна с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район”- гр. Плевен проверка в землището на с. Пожарево, община Тутракан, с цел установяване на незаконен добив на инертни материали от динамичните запаси на р. Дунав, съгласно разпореждане на Районна прокуратура гр. Тутракан. Нарушения не са констатирани.

През периода е съставен 1 АУАН на физическо лице което не е уведомило РИОСВ-Русе за организирания от него билкозаготвителен пункт. Издадено е наказателно постановление в размер на 200 лв.

През отчетния период е съставен 1 АУАН на физическо лице предлагащо за продажба в интернет, екземпляр от вида обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), включен в Приложение 3 на ЗБР. Издадено е наказателно постановление в размер на 200 лв.

Защитени територии

Извършени са 3 проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Дойчов остров” – с. Батин, община Борово, ЗМ „Находище на уехтрицова урока – с. Острица”- с. Острица, община Две могили и ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец” – с. Малък Преславец, общ. Главиница. При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Извършени са общо 31 проверки на територията на ПР „Сребърна”.

Къдроглавите пеликани окончателно напуснаха колонията и резервата, като към края на месец август се забелязва само една млада птица, която се излюпи най-късно и все още не е отлетяла.

Отпадъци

През отчетния период  са извършени 35 планови проверки и 23 извънредни, от които 2 по сигнал, 2 – по изпълнение на предписания, 1 – по уведомление за отпадъци, 1 – по писмо на оператора и 17 – по писмо на МОСВ. 

Дадени са 27 бр. задължителни предписания. Приоритетно през август плановите проверки са основно на дружества, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и ИУЕЕО и за чистотата на населените места на територията, контролирана от РИОСВ-Русе, а извънплановите са свързани основно с извършване на масови проверки за пуснатите на пазара полимерни торбички, във връзка с писмо на МОСВ с вх. № ВСП-791/31.07.2017 г.

През месец август няма съставени АУАН за нарушения на изискванията на ЗУО. Има издадено едно НП  на „КЛМ-Еко“ ЕООД във връзка с нарушение на Закона за управление на отпадъците за сумата от 10 000 лв.

Експерти от направлението са били координатори в проверки на условия по КР на обектите - „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД и „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – гр. Силистра.

Извършени са две екипни проверки с водещ експерт на отдела, както следва: на „Глобал текс“ АД, с. Калипетрово и „Първи май“ АД - гр. Силистра. През отчетния период е изготвена и изпратена в МОСВ справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 105/2016 г.).

Химикали

            Взето е участие в една проверка на оператор по изпълнение на условия в КР. Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

            Извършена е извънредна проверка на оператор на предприятие, класифицирано с нисък рисков потенциал, като е изискана информация по Приложенията към Регламент 1907/2006 REACH относно осъществен внос на нови химични вещества и смеси през 2017 г. От получената информация се установи пълно съответствие на изискванията.

Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали                                                    

ОВОС и ЕО

През отчетния период е проведена 1 проверка по документи на „Монтюпе” ЕООД във връзка с представената документация съгласно условие 1 от Решение № РУ-74-ПД/2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе.

Комплексни разрешителни

През август 2017 г. са извършени пет проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на операторите: „Лубрика” ООД - гр. Русе, „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините: Силистра, Дулово, Алфатар и Главиница“, „Биовет“ АД – клон Разград, „Грийнбърн“ ЕООД – София, площадка в гр. Разград и „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД.  съгласно годишния план. При проверките са дадени общо 9 предписания, от които 5 на „Биовет“ АД – клон Разград. Няма съставени АУАН.

През периода са извършени 5 планови комплексни проверки по два/три компонента и фактора на:

 • „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД – гр. Русе  (по компоненти въздух и води и фактор отпадъци).
 • „Маккена-08” ООД - град Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • „Глобал текс” АД – с. Калипетрово, община Силистра (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • „Интер ЕС 2000” ЕООД- с. Ситово (по компоненти: въздух и води и фактор отпадъци).
 • „Първи май“ АД, гр. Силистра (по компонент въздух и фактор отпадъци).

            При проверките не са констатирани сериозни нарушения на екологичното законодателство. На операторите са дадени общо 15 предписания. Няма съставени АУАН.

             На „Астарта финис“ ООД – Разград е извършена извънредна екипна проверка по компоненти – води, въздух и фактор отпадъци и експерт от дирекция „Превантивна дейност“ във връзка с искане за възобновяване на производствената дейност на инсталация за производство на растителни масла в гр. Разград. Дадени са предписания.

            Във връзка с жалбите на жителите на гр. Мартен за неприятни миризми, на „Олео протеин“ ЕООД – Русе – оператор на инсталация за растителни масла, е извършена извънредна екипна проверка по спазване на законодателството по компененти и фактори на околната среда (води, въздух и отпадъци) и най-вече за установяване на източника и предприемане на мерки за предотвратяване на миризмите от термичната обработка на суровината-рапица.

 

СЕВЕЗО

            Комисията по чл.157а, ал. 2 от ЗООС е извършила планов контрол на 3 предприятия, от които 2 са класифицирани с нисък рисков потенциал и 1 с висок рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са общо 6 предписания, които са изпълнени в срок. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с опасни химични вещества (ОХВ), водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-422/19.06.2017 г.

 

През отчетния период не са извършени проверки по заповедта.

АУАН, НП и ПАМ

1. „Робусти” ЕООД, гр. Бяла, АУАН №0002331/09.08.2017 г. – дружеството не е провело СПИ и не е представило доклад с резултати в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

2. Мирослав Иванов Сали, с. Зафирово, АУАН № 0002178/10.08.2017 г.- лицето не е уведомило РИОСВ за организиране на билкозаготвителен пункт в нарушение на Закона за лечебните растения;

3. Велизар Викторов Христов, гр. Кубрат, АУАН № 0002179/14.08.2017 г.- лицето е предлагала за продажба костенурка, която е защитен вид, в нарушение на Закона за биологичното разнообразие;

4. „БГ Стийл” АД, гр. Русе, АУАН № 0002332/31.08.2017 г.- дружеството не е провело СПИ и не е представило доклад с резултати за 2015/2016 г. в нарушение на Закона на чистотата на атмосферния въздух.

 

Издадени Наказателни постановления

1. „Аполо 35” ЕООД, гр. Пловдив, НП № 33/28.08.2017 г. - по ЗВ в размер на 1 500 лв., дружеството не поддържа ПСОВ в техническа и експлоатационна изправност;

2. „Оргахим” АД, гр. Русе, НП № 34/28.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 300 лв., дружеството не е провело емисионен контрол и не извършило СПИ;

3. „Октопод- С” ООД, гр. Варна, НП № 35/28.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 300 лв., дружеството не е провело емисионен контрол и не извършило СПИ;

4. „Р и Г” ООД, гр. Русе, НП № 36/29.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 200 лв., дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултати;

5. „Макена- Русе” ЕООД, гр. Русе, НП № 37/29.08.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 300 лв., дружеството не е провело емисионен контрол и не е извършило СПИ;

6. „Карисмо” ЕООД, гр. Русе, НП № 38/29.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 200 лв., дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултати.

7. „В и К” ООД, гр. Русе, НП № 39/30.08.2017 г. - по ЗВ в размер на 1000 лв., дружеството изхвърля отпадъчни води в нарушение на емисионните норми;

8. Мирослав Иванов Сали, с. Зафирово, НП № 40/30.08.2017 г. - по ЗЛР в размер на 200 лв., лицето не е уведомил РИОСВ- Русе за организирания от него билкозаготвителен пункт;

9. Велизар Викторов Христов, гр. Кубрат, НП № 41/30.08.2017 г. - по ЗБР в размер на 200 лв., лицето предлага за продажба костенурка, която е защитен вид;

10. „КЛМ - Еко” ЕООД, гр. Варна, НП № 42/30.08.2017 г. - по ЗУО в размер на 10 000 лв., дружеството третира и съхранява опасни отпадъци над 50 т. без документ;

11. „Агротида” ООД, гр. Исперих, НП № 43/30.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 100 лв., дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултатите;

12. „МБАЛ- Исперих” ЕООД, гр. Исперих, НП № 44/30.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 200 лв., дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултатите;

13. „Сияние-96” ООД, гр. Русе, НП № 45/30.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 100 лв., дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултатите;

14. „Деметра” ООД, с. Окорш, НП № 46/30.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 300 лв., не е провело СПИ и не е представило доклад за 2015/2016 г.;

15. „Робусти” ЕООД, гр. Бяла, НП № 47/30.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 300 лв., дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултатите.

Няма издадени ПАМ

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • изпълнени са дадените предписания от съответните оператори;
 • „Монтюпе” ЕООД започна реализацията на инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационната система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, както и изпълнението на условията, поставени в Решение № РУ-74-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе.  На 07.08.2017 г. в РИОСВ-Русе е депозирана информация с вх. АО 3307/07.08.2017 г., в изпълнение на Условие I.1 от Решение № РУ-74-ПР/2017 г., а именно - В 7-дневен срок от влизането в сила на настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, да се представи в РИОСВ-Русе План за изпълнение на инвестиционното предложение в частта за модернизация на вентилационната и аспирационна  система, който да включва краткосрочни мерки и срокове за тяхното изпълнение. В Плана да се съобразят всички условия, описани в решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

С изпълнението на мерките, които подлежат на постоянен контрол от страна на експертите на РИОСВ-Русе, ще се намали замърсяването на въздуха и преноса на неприятни миризми, което от своя страна ще осигури по-голям „комфорт” на гражданите на град Русе.

 

Бизнеса

През месец август 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 117 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС: 13 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 указателно писмо за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО, 1 указателно писмо за последваща процедура по ОВОС, 4 указателно писмо за последваща процедура за оценка за съвместимост;
 • 28 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 13 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност (РЗИ, БДДР и ИАОС);
 • 2 писмадо МОСВ –  уведомления за класификация по чл. 103 от ЗООС;
 • 9 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 1 писмо до Районна прокуратура Тутракан във връзка със Сигнал за незаконен добив на инертни материали в района на с. Пожарево, общ. Тутракан
 • 1 пимо до МОСВ и 1 писмо до СНЦ Зелени балкани - Стара загора във връзка с Разрешително по наредба 8 за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие, с изтекъл срок
 • 1 писмо до община Самуил във връзка с служебно закриване на пункт за билки
 • 1 писмо до Русе-рк ООД разяснително писмо във връзка с текуща процедура по ОВОС
 • 11 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички от които с разпоредителна част “да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички от които с разпоредителна част “да не се извършва ОВОС”;
 • 3 решение за прекратяване на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част “да не се извършва ЕО”;
 • 1 решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОС”.

През отчетния период са издадени:

 - 4 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

- 4 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 16 бр. отчетни книги за отпадъци на 8 фирми, утвърдени са 30 работни листи на 7 фирми, 12 работен лист е прекратени на 2 фирми.

През месец август експертите са взели участие в седем ДПК: за приемане на следните строежи: „Терминал за втечнен природен газ“ на „Булмаркет ДМ“ ООД – първи етап; „Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец – Арена“; „Производствена база „Химснаб БГ“ АД-Първи етап-Производствен цех I – за производство на течни професионални почистващи детергенти; Производствен цех II – производство на  композиционни елементи и ВиК връзки“; „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Силистра“; „Изместване на въздушни електропороводни линии в Разград“ и „Пълначен пункт за зареждане на туристически бутилки с газ пропан-бутан“.

 Обществеността

 През месец август директорът на РИОСВ-Русе е участвал в проведено извънредно заседание на Общинския съвет в Разград във връзка с констатираните случаи на неприятни миризми.

В сградата на РИОСВ-Русе е проведена среща с представител на ръководството на „Биовет“ АД – клон Разград във връзка със сигнали за миризми от граждани на града и извършващите се в момента настройки на новоизграденото физико-химично стъпало към ЛПСОВ.

Експерт на инспекцията участва в срещата на Младежкия воден еко-парламент в КК „Златни пясъци” в началото на месец август.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юли 2017 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец юли 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 119 проверки, в т.ч. планови 79 бр. и извънредни 40 бр. Броят на проверените обекти е 114. В рамките на осъществения контрол са дадени 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 10 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 3 наказателни постановления, с което на нарушителите са наложени санкции в общ размер на 2 200 (две хиляди и двеста) лв.  

За този период по сметката на РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции през месец юли са постъпили 3 400 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили – 11 767, 37 лв., от които 9 413, 90 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.  От Национална агенция по приходите са събрани и преведени 1 191, 83 лв.

От получените през месец юни суми, през юли са разпределени и преведени 11 202, 40  лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 9 163, 20 лв.

За периода не са прилагани принудителни административни мерки.

През месец юли няма постъпили жалби.

Получените по е-поща, на „зеления телефон“ и чрез контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе сигнали са 80. От тях 80 % са за неприятни миризми в градовете Русе и Мартен, и в с. Долно Абланово, област Русе. По 21 сигнала са предприети действия - извършени са проверки и/или обходи,  16 от сигналите са основателни, 52 са неоснователни и 12 са препратени по компетентност. Горецитираните сигнали са получени основно в часовия интервал между 23:30 ч. и 05:00 ч.

Основно сигналите и жалбите са били в следните направления:

-          Неприятни, задушливи миризми;

-          Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/масла;

-          Излъчване на шум от производствена дейност;

-          Птици/др. животни в безпомощно състояние.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

                         Превантивен контрол

            Акцентът от извършената през месец юли дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

                          Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец юли са: изпълнението на годишния план за контролната дейност – площадки за третиране на излязло  от употреба елекрическо и електронно оборудване (ИУEEО), чистотата на населените места, проверки по постъпили сигнали, комисии по чл. 157а от ЗООС, проверки по изпълнение на условия в комплексни разрешителни и екипни/съвместни проверки по компоненти и фактори на околната среда.

-        Проверки по сигнали на граждани: 14.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 27 планови и 4 извънредни.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните газове и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 3  по годишен план.

-        Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 5.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 9.

-        Проверки на билкозаготвителни  пунктове– 5.

-        Планови проверки на вековни и забележителни дървета – 1.

-        Проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие  - 1.

-        Проверки на условия в издадени от Директора на РИОСВ-Русе Решения по оценка за съвместимост – 1.

-        Проверка по плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе по документи (в сградата на РИОСВ-Русе) - 1.

-        1 извънредна проверка на гл. архитект на община Завет във връзка с проведено заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията и допускане на ПУП-ИПРЗ-Мандра без съгласуването му с РИОСВ-Русе. Съставен е констативен протокол и е дадено едно предписание на кмета на община Завет.

            Засилен последващ контрол 

Всички дадени предписания са изпълнени в поставените срокове. Извършени са 3 проверки по изпълнение на предписания на: площадка за вторични суровини в с. Бъзовец, община Две могили; предприятие за производство на обувки в гр. Русе и на земеделски производител в с. Духовец, община Исперих – във връзка с постъпила през м. март жалба за замърсени терени. Лицето е изградило съоръжение за поемане на отпадъчни води и е почистило замърсените с торови маси участъци. Ежедневно в РИОСВ-Русе се представя информация от „Монтюпе“ ЕООД по прилагане на инструкцията за регулиране на отварянето и затварянето на транспортните врати на производствено хале № 3. Същата се анализира, като се съпоставя времевия интервал, в който вратите се използват за товаро-разтоварни дейности и оплакванията на гражданите. Не са установени несъответсвия.

           Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

           Атмосферен въздух и шум

През месец юли 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр.

Резултатите от измерванията на двата допълнителни пункта за контрол на КАВ в гр. Русе също не отчитат превишения на средночасовите и среднодневните норми на нормираните замърсители, както и не се констатират по-високи от фоновите нива на специфичните органични замърситетели – толуен, ксилен, метан и неметанови органични съединения, следени в пункта в кв. „Здравец – Изток” на гр. Русе

През месеца в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми. Сигналите са за краткотрайно усещане на миризма с характеристика на „изгорял бакелит”, с вероятен източник производствената дейност на „Монтюпе” ЕООД. След въвеждане на инструкция за регулиране използването на производствените врати на производствено хале № 3 в завода на „Монтюпе” ЕООД и спазването й от страна на оператора, се ограничи неорганизираното изпускане на миризми извън площадката от работната среда в производствените халета. В Решение по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда по инвестиционно намерение на „Монтюпе” ЕООД за реконструкция на аспирационните и вентилационни системи в производството са поставени условия: за изготвяне и представяне на програма с краткосрочни мерки за ограничаване изпускането на миризми извън работната площадка, обособяване на пункт за мониторинг на специфични органични замърсители извън работната площадка на дружеството и др. Изпълнението им ще бъде контролирано и от експертите по компонент „атмосферен въздух”.

През отчетния период са извършени 16 планови проверки, като пет от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда) и 3 по извършен емисионен контрол на организирани източници на вредни емисии в „Монтюпе” ЕООД. Експерти от направлението са участвали в 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на оператори. Извънредните проверки са 11, както следва: 1 по изпълнение на предписания, 3 по постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми, 2 участия в Държавни приемателни комисии (ДПК), 5 по съставяне на актове за установяване на административни нарушения (АУАН) за нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

Общо са дадени 14 броя предписания. Съставени са 8 бр. АУАН за наруш