Вие сте тук: Контролна дейност

Месечни справки за контролна дейност

 Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юни 2019 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец юни 2019 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 128 проверки, в т.ч. планови 62 бр. и извънредни 66 бр. Броят на проверените обекти е 109. В рамките на осъществения контрол са дадени 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 4 АУАН.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 2 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лв.  Издадено е едно писмено предупреждение, във връзка с предприети незабавни мерки за отстраняване на нарушенията, установени при проверка, за които е съставен АУАН.

Със заповед на Директора на РИОСВ Русе е спряна временно текуща месечна санкция по чл. 69 от ЗООС за замърсяване на атмосферния въздух от дейността от „Каолин“ АД, гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 11 900 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 427 лв.

От НАП са събрани и преведени през юни 13 500 лв. по наказателни постановления.

През месец юни са преведени 5 018, 87 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през май, най-голяма сума през месец юни е преведена на община Разград в размер на 3 621,60 лв.

През месец юни е постъпила една писмена жалба от жител на гр. Исперих. Същата е подадена и пред други институции. Поставеният проблем-междусъседстки отношения, свързани с имотни граници и отглеждането на животни, не е от компетнтността на РИОСВ-Русе.

 За периода 01.06.2019 г. до 30.06.2019 г. са постъпили общо 47 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. Най-многобройни – 27, са тези, подадени на „зеления телефон“; 12 – са подадени на централа. По всички сигнали са предприети действия. От тях 7 са препратени по компетентност; 11 са основателни; 26 са неоснователни, а по 3 – предстои извършването на проверки през месец юли. За проблеми на територията на община Русе са постъпили 35 сигнала; за общините: Разград- 4;  Силистра - 3; Тутракан – 2; Ветово - 1, Главиница –1 и Кубрат – 1. Във връзка със зрителски кадри за оцветени синьо-виолетови води в р. Русенски Лом, излъчени по Нова телевизия, инспекцията се е самосезирала.

По два от сигналите са извършени съвместни проверки. За наличието на мъртва риба в р. Бели Лом-землище гр. Ветово, е извършена съвместна проверка с експерт от БДДР-Плевен. Установено е, че сигналът е неоснователен. По сигнал за замърсявания по брега на язовир „Липник“, община Разград, е извършена съвместна проверка с БДДР-Плевен и РЛ – Русе. Очакват се резултатите от анализа на взетите проби на водите от язовирното тяло.

     Общо сигналите са били в следните направления:

-        Неприятни миризми;

-        Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/ нерегламентирано изгаряне на отпадъци;

-        Птици в безпомощно състояние, блъсната сърна;

-        Оцветени води в р. Русенски Лом;

-        Мъртви екземпляри риба в р. Бели Лом;

-        Бракониерство в защитена местност „Калимок-Бръшлян“ по каналите при отварянето на шлюзовете.

 Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месец юни бяха изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2019 г., проверки по Закона за управление на отпадъците във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП), както и изготвяне на доклад за резултатите през предходния период.

Превантивен контрол

По отношение на текущите процедури по ОВОС, през отчетния период е постъпило писмо за насрочване на обществено обсъждане на инвестиционно предложение за „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово“.

През отчетния период е проведено обществено обсъждане на доклад по ОВОС на инвстиционното предложение за „Увеличаване капацитета на инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000 т/год на 100 000 т/год биодизел“, на което присъстваха експерти от РИОСВ-Русе. Проведени са срещи в две населени места, определени като засегнати в процедурата по ОВОС, в административните сгради на кметство село Ряхово и на Община Сливо поле. На проведените срещи за обществено обсъждане не са постъпили предложения, препоръки, мнения и възражения, такива не са депозирани писмено или устно в Община Сливо поле и кметство село Ряхово, както и в РИОСВ-Русе. Депозирани са протоколите и присъствените списъци от проведеното обществено обсъждане. Становището на екипа от експерти, изготвили доклада по ОВОС, е, че не се налага неговото допълване.

През месец юни, на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, е прекратена една процедура по ОВОС на етап проведени консултации по чл. 10, ал. 5 на Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на птицеферма с капацитет 67 000 места за угояване на цикъл бройлери с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.502.446 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, област Русе“.

 Tекущ контрол

През месец юни са проверени основно генератори на отпадъци и площадки за разкомплектоване на ИУМПС.

Извършени са планови пробонабирания на отпадъчните води на три млекопреработвателни предприятия, на които са налагани административно-наказателни мерки в предходни периоди.

Проверени са 11 билкозаготвителни пунктове в населените места.

            Голяма част от комплексните проверки са на предприятия, които не са извършвали докладване за оборудването, заредено с флуорирани парникови газове. При проверките на двама от операторите, е констатирано нарушение, за което са съставени два АУАН по Закона за чистота на атмосферния въздух.

-        Проверки по сигнали и жалби на граждани: 17

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  11 планови и 38  извънпланови проверки, като 15 по писмо на ВАП на лица, притежаващи разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 6, от които 4 са планови.

-        Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 1.

-        Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 4.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 9.

-        Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 7 извънредни: на пунктове за охлюви - 5, на вековни дървета – 1 и на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70, ал. (1) от ЗБР.

-        Проверки по Закона за защитените територии – 1 планова, 1 извънредна по Постановление на Окръжна прокуратура – гр. Русе и 30 проверки на ПР „Сребърна”.

-        Проверки по Закона за лечебните растения: 10 планови проверки на пунктове за билки и 1 планова на община за издадени позволителни за ползване на билки.

Засилен последващ контрол 

            През отчетния период по изпълнение на дадени предписания са извършени 13 извънредни провереки. Всички дадени предписания са изпълнени в посочените срокове. Не са съставени АУАН за неизпълнение на предписания.

            Организирани са проверки на място в района на гр. Исперих, област Разград, с. Севар, община Кубрат и на площадка на „Градус-98“ АД в землището на с. Червена вода, община Русе. Установено е, че замърсяванията, предимно със строителни отпадъци, са почистени.

            Изпълнено е дадено предписание по Закона за водите от месопреработвателно предприятие.

            В  резултат на извършените в предходен период проверки, във връзка със Заповед на министъра на околната среда и водите, за заплащане на продуктова такса за пуснато на пазара ЕЕО, три фирми са заплатили дължимите суми в ПУДООС.      

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месец юни на 2019 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не показват дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Само в едно денонощие е отчетено минимално превишение на среднодневните норми на ФПЧ10 в гр. Русе, като причината е масирано третиране в жилищните квартали срещу комари, извършено от Община Русе. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона, не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен. Постъпвали са единични сигнали за разпространение на неприятни миризми в гр. Русе, основно в нощните часове.

През отчетния период са извършени 9 планови проверки, като 7 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 5, като две от тях са по получени сигнали, 2 за участия в ДПК и една по чл.69в от ЗООС за спиране на текуща месечна санкция. Общо са дадени 12 броя предписания. Съставени са два АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ – неизвършване в срок на СПИ от обект, с организирани източници на вредни емисии и не представен от оператор в срок, годишен отчет за оборудване, заредено с флуорирани парникови газове.

            Със Заповед на Директора на РИОСВ – Русе времено е спряна текуща месечна санкция в размер на 30 лв., за замърсяване на атмосферния въдух от организиран източник в „Каолин” АД, гр. Сеново.

Шум

Извършена е една проверка, съгласно годишния план на  „Млин 97“ АД, площадка гр. Разград. Измерените еквивалентни нива на шум при контролната проверка  не превишават граничните, съгласно  Наредба № 6/2006 г. за показателите за шум в околната среда.  Не са дадени предписания.

Води

             През месец юни 2019 г. са реализирани  общо 18 контролни проверки. От тях 8 са планови: 4 самостоятелни и 4 с пробонабирания /„Биовет” АД, „Пилко” ЕООД, „Булагротрейд - частна компания” ЕООД и ГПСОВ-Русе/. Участие е взето в пет планови комплексни по компоненти и фактори на околната среда, като на две от тях, експерт от направлението е бил водещ.

            Извънредните проверки са десет - на: р. Русенски Лом, на р. Бели Лом, „Биовет” АД, „Имдо” ООД – 3 бр., „Булагротрейд - частна компания” ЕООД, ЕТ „Емил Миланов“, „ЖОСИ“ ЕООД, „Валли“ ООД-концесионер на язовир Липник. На „Валли“ ООД е извършено и пробонабиране.

            На операторите са дадени общо 15 предписания.

            През отчетния период не са съставяни АУАН. Издадено е едно наказателно постановление  на „Моника 871“ ЕООД-с. Чернолик в размер на 2 000 лв.

            Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда през месец юни не са издавани наказателни постановления и заповеди.

            Експертите от направлението са взели участие в две проверки по условия в комплексни разрешителни /„Амилум България“ ЕАД и „Оргахим Резинс“ АД/.  

            През месец юни са извършени три извънредни проверки, свързани със сигнали за замърсяване на водни обекти.

            1. Във връзка с излъчени по Нова телевизия кадри за изпускане на оцветени води в р. Русенски Лом, е извършена проверка на канализационен колектор „Трети март“ в гр. Русе и на заустените в реката отпадъчни води, образувани от дейността на „Кристекс консулт“ ООД – пране на текстилни изделия. Не е установено видимо замърсяване. Допълнително е извършена контролна проверка на дейността на „Оргахим“ АД, т.к. на площадката се произвеждат цветни водно-разтворими бои. Установено е, че дружеството е изградило локална пречиствателна станция за пречистване на формираните при измиване на реакторите за бои, отпадъчни води, която към момента не е въведена в редовна експлоатация. Дадени са предписания за временно събиране на отпадъчните води в подходящи съдове, до пускане в експлоатация на ЛПСОВ.

            2.В РИОСВ-Русе е получен сигнал за замърсяване по брега на яз. „Липник“, област Разград. При извършената съвместна проверка с БДДР – Плевен и Регионална лаборатория – Русе на язовира и прилежащите терени, не е констатирано замърсяване и отлагания. Взета е проба повърхностно течаща вода от дерето, подхранващо язовира и същата ще бъде оценена съгласно типологията на водното тяло. На място е извършено и измерване с оксилометър на разтворен кислород във водата, като резултатът е 16,3 мг/л.

            Във връзка със сигнала е направена проверка и на млекопреработвателно предприятие „Имдо“ ООД – с. Липник. Отпадъчните води, формирани от дейността му се заустват в дерето, подхранващо яз. „Липник“. Не са установени нарушения в експлоатацията на ЛПСОВ. Изискани са документи, удостоверяващи предаването на част от отпадъчните води за допречистване към ГПСОВ - Разград.

            3. Във връзка със сигнал за наличието на мъртва риба в р. Бели Лом-землище гр. Ветово, е извършена съвместна проверка с експерт от БДДР-Плевен. Установено е, че сигналът е неоснователен.

            Изготвени са шест вътрешни становища по процедури по Глава шеста на ЗООС. Съгласно дадени указания от Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ е допълнена информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Почви

            През месец май са извършени три планови и две извънредни проверки.

            Съгласно Годишния план за 2019 г. са извършени проверки на състоянието на две кариери за добив и преработка на скални материали: находище „Драгомъж”, експлоатирано от „Нова кариера” ООД  и находище „Боаза”, експлоатирано от „Тертер” ЕООД в област Разград. Кариерите извършват дейностите си в разрешените площи. Няма нарушени и замърсени терени.

Осъществена е планова проверка и на кравекомплекс, собственост на „Караджа Фаг”ООД – с. Драгомъж, община Исперих.

            Експертът от направлението е бил координатор на една проверка по изпълнение на условия в комплексното разрешително на „Агротайм” ООД – гр. Исперих - инсталация за интензивно отглеждане на прасета.  Дружеството изпълнява заложените в КР условия.

            Извънредните проверки са:

            - по изпълнение на предписание, дадено на Община Исперих за почистване на замърсени терени с отпадъци и ландшафтно оформление на терени. Същото е изпълнено.

            - във връзка с приключване на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за раситтелна защита с изтекъл срок на годност”, финансиран от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/ по премахване на излезли от употреба пестициди. Взето е участие в проверка по предаване на склад за излезли от употреба препарати за растителна защита в село Тръбач, Община Лозница.    

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 27 контролни проверки, като 16 са извънредни, а 11 планови, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец юни са 30.

Девет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Три от екземплярите от вида горска ушата сова (Asio otus), един екземпляр от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) и един екземпляр от вида малка бяла чапла (Egretta garzetta) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Два екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus) и един екземпляр от вида градска лястовица (Delichon urbica) са предадени на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Извършени са десет планови проверки на пунктове за изкупуване на билки, находящи се в гр. Ветово, гр. Глоджево, гр. Сеново, община Ветово, с. Дряновец, община Разград, гр. Тутракан, с. Сяново, община Тутракан, с. Паисиево, община Дулово, гр. Бяла и с. Лом Черковна, община Бяла, при които не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Една планова проверка е направена на Община Ценово за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

Регистрирани са 5 книги за билки и са организирани пет нови билкозаготвителни пункта.

Извършени са пет извънредни проверки на пунктове за изкупуване на охлюви в с. Голямо Враново, община Сливо поле, с. Черковна и с. Паисиево, община Дулово. Три от пунктовете не са функционирали тази година. В останалите са съхранявани количества от порядъка на 8 тона. Нарушения не са констатирани.

Извършена е една извънредна проверка на вековни дървета: летен дъб и два конски кестена в гр. Русе, община Русе, във връзка със запитване за отстраняване на опасни клони от дърветата. На място е установено, че вековните дървета се нуждаят от подрязване на части от опасно надвиснали клони върху сградния фонд на катедралния храм, в чийто двор се намират. Ще бъдат отстранени само и единствено опасно надвисналите клони от дърветата.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Издадени са пет броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Във връзка с Постановление от 28.05.2019 г. на Окръжна прокуратура – гр. Русе, по преписка от 2019 г., която е образувана въз основа на писмен сигнал, е извършена една извънредна проверка. Сигналът е за предполагаеми изкопни дейности в защитена местност „Стълпище” в с. Мечка, община Иваново. На място е констатирано, че са извършвани изкопни работи. Заснети са GPS координати на засегнатия терен. След обработка на координатите е установено, че засегнатият терен не попада в границите на защитената територия, нито в защитени зони по Натура 2000.

 Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. Предвид високото ниво на река Дунав, на 05.06.2019 г. са отворени шлюзовете в ПР „Сребърна“. Същите са затворени на 15.06.2019 г., като за 10 дни, нивото на езерото се е покачило с 1 метър. Извършена е една планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец” – с. Малък Преславец, община Главиница. При проверката не са констатирани нарушения на режима на дейности, регламентиран в заповедите за обявяване.

Отпадъци

През отчетния период  са извършени 11 планови проверки и 38 извънредни, от които 1 -  по сигнал,  15 - по писмо на МОСВ, във връзка с постановление на ВАП.

Дадени са 13 задължителни предписания. Приоритетно през месец юни плановите проверки са били основно на лица, които от производствената си дейност образуват отпадъци или третират отпадъци.

През отчетния месец са съставени два АУАН при извършване на планова комплексна проверка на „Маклер Комерс“ ЕООД – млекопреработвателно предприятие в с. Брестовене, община Завет, за нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците.

            Взето е участие в 6 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, като експерт от направлението е бил водещ на комплексна проверка на ЕТ „Мъдър-Хасан Али” - село Мъдрево, община Кубрат.

            През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по Закона за управление на отпадъците
 • допълнителна информация до МОСВ относно извършени проверки на фирми, задължени по чл. 59, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, да заплатят  продуктови такси за пуснато на пазара ЕЕО
 • писмо до МОСВ за изпълнение на мерки, заложени в НПУО 2014-2020 г.
 • доклад до МОСВ във връзка с извършени проверки по писмо на ВАП

            В РИОСВ – Русе през юни са постъпили два сигнала на граждани, отнасящи се за горене на отпадъци /дрехи/ в град Русе. Единиият е препратен на община Русе по компетентност. При обход по втория сигнал, е установено, че е неоснователен. 

            И през юни продължи контрола във връзка със сигнал от месец април за констатирано нерегламентирано третиране на строителни отпадъци на площадката на „Градус-98“ АД в землището на с. Червена вода, община Русе.

Химикали

През отчетния период експертите от направлението са участвали в общо шест комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, като на две от тях са били водещи /„Септона България” АД и  „Експрес Сервиз” ООД/.  Дружествата са проверявани относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 

Дадени са общо четири предписания на един от операторите. Не са установени нарушения и съответно не са съставяни АУАН.

Експертите са участвали и в две проверки по изпълнение условия, заложени в комплексни разрешителни на „Амилум България“ ЕАД - гр. Разград и „Оргахим Резинс”  АД -  гр.Русе.

 ОВОС и ЕО

През отчетния период са осъществени следните девет проверки, с което е изпълнен плана за контролна дейност за второто тримесечие на 2019 г.:

- 6 проверки на обекти, съгласувани с решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, с цел проверка валидността на правното действие на издадения административния акт, съгласно чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда. Установено е, че три от решенията са изгубили правно действие, за което са уведомени кметовете на съответните общини.

- 1 проверка на решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, във връзка с поставени условия и мерки. При осъществяването на проверката не са дадени предписания.

- 1 проверка на гл. архитект във връзка с наличието на административни актове, издадени по реда на Глава шеста на ЗООС, които следва да са неразделна част от документацията по одобряване на инвестиционните предложения и издаване на Разрешения за строеж – на Община Дулово. При проверката няма констатирани нарушения.

- 1 проверка на план, съгласуван с решение за преценяване на необходимостта от ЕО, с цел проверка валидността на правното действие на издадения административния акт, съгласно чл. чл. 88, ал. 6 на Закона за опазване на околната среда. Установено е, че Решението е послужило за одобряване на плана.

През отчетния период експерт от дирекцията е участвал в състава на Държавна приемателна комисия за обект „Ремонт, реконструкция и консервация на храма и реконструкция на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветна дейност при храм „Свети Георги“ гр. Бяла. Съставен е общ протокол за въвеждане на обекта в редовна експлоатация.

 

Комплексни разрешителни

            През месец юни 2019 г.  са извършени четири проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на: „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе, „Амилум България” ЕАД - град Разград; „Пилко” ЕООД - град Разград и „Агротайм” ООД - гр. Исперих. За установени несъответствия с екологичното законодателство са дадени пет предписания.

През отчетния период е изготвено едно становище по процедура за преразглеждане на комплексното разрешително на „Биовет“ АД-Разград, което е  изпратено в ИАОС.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

            През периода са извършени 10 комплексни проверки, които съответстват на 24  планови проверки по компоненти и фактори на околната среда „Експрес Сервиз” ООД, гр. Русе, (по компонент въздух и фактори отпадъци и химикали), „Оргахим” АД – гр. Русе (по компоненти въздух и води и фактор отпадъци), „Нинахим” ЕООД- гр. Русе (по компонент въздух и фактор химикали) „Биохим” ЕООД, гр. Русе (по компонент въздух и фактор химикали), „Септона България” АД - гр. Русе (по компонент въздух и фактори отпадъци и химикали),  „АЛ Филтър” ООД - град Русе (по компонент въздух и фактор химикали), „Строймат” ЕООД - с. Щръклево (по компонент въздух и фактор химикали), „Имдо” ООД - град Разград (по компоненти води и фактор отпадъци), ЕТ „Мъдър-Хасан Али” - село Мъдрево (по компонент води и фактор отпадъци) и „Мис Милк” ООД, гр. Велико Търново - ММП в гр. Цар Калоян (по компонент води и фактор отпадъци).

При проверките на операторите са дадени общо 20 предписания, които са изпълнени в срок.

На един от проверените оператори е съставен АУАН за непредставяне в срок на годишен отчет за оборудването, заредено с флуорирани парникови газове. При проверката на МПП в с. Липник, собственост на „Имдо” ООД - град Разград са взети проби отпадъчни води, зауствани във воден обект. Резултатите от извършения физико-химичен анализ отчитат превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешителното за заустване, за което на дружеството ще бъде наложена текуща месечна санкция по чл.69 от ЗООС.

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с висок рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са три предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от Закона за опазване на оконата среда, през месец юни е представен актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии ДППГА на оператора „Инакем Солюшънс“ ООД, като предприятие с „нисък рисков потенциал“, по смисъла на чл. 103, ал. 2 от споменатия закон.  

Изготвено е вътрешно експертно становище по представено уведомление за инвестиционно намерение.

АУАН, НП и ПАМ

1. „Маклер Комерс“ ЕООД, гр. София, МПП в с. Брестовене, Община Завет АУАН №02393/12.06.2019 г. – дружеството, не е представило в срок годишен отчет за оборудването, заредено с флуорирани парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

2. „Маклер Комерс“ ЕООД, гр. София, МПП в с. Брестовене, Община Завет АУАН №0001726/12.06.2019 г. – дружеството, нерегламентирано изгаря на площадката неопасни отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

3. „Маклер Комерс“ ЕООД, гр. София, МПП в с. Брестовене, Община Завет АУАН №0001727/12.06.2019 г. – дружеството не е представило отчетна книга за отпадъците в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

4. „Септона България“ АД, гр. Русе, АУАН №02394/28.06.2019 г. – дружеството, не е представило в срок годишен отчет за оборудването, заредено с флуорирани парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

UИздадени Наказателни постановления

            1. „Топлофикация Русе“ ЕАД, гр. Русе, НП №23/03.06.2019 г. – по ЗЧАВ в размер на 500,00 лв., дружеството не е извършило СПИ за 2018 г. по показател „живак”;

            2. „Моника 871“ ЕООД, гр. София, МПП в с. Чернолик, Община Дулово НП №24/20.06.2019 г. – по ЗВ в размер на 2 000,00 лв., дружеството зауства отпадъчни води във воден обект без наличие на разрешително за заустване;

 Издадени писменни предупреждения.

 1. Севдалин Желев, гр. Русе, ПП/04.06.2019 г., лицето e представило в РИОСВ Русе обяснения за причините за неизвършените през 2018 г. контролни тестове на СНИ.

Няма издадени Принудителни административни мерки.

 Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

Всички общински предприятия и общини, участващи в Регионално сдружение по управление на отпадъците – район Бяла са получили техника и съдове за разделно събиране на отпадъци, и са привели дейността си в съответствие с изискванията на ЗУО.

В резултат на осъществения контрол и дадените предписания на собствениците на замърсени имоти по главен път Русе-Варна, терените са почистени в определените срокове. Взети са мерки за предотвратяване на повторни замърсявания.

            В резултат на своевременните действия на експертите от направление „Биологично разнообразие“ в Спасителен център – Стара загора са изпратени шест птици в безпомощно състояние: три горски ушати сови, черен бързолет, малка бяла чапла и обикновен мишелов.

Бизнеса

През месец юни 2019 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 106 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 2 указателни писма за определяне на необходимостта от провеждане на самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 10 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:

-        7 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

-        1 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

-        2 указателни писма за последваща процедура по ОВОС;

 • 16 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 10 писма до възложители, институции, отговори на подадени сигнали;
 • 34 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:

-        10 писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация;

-        9 писма за консултация с РЗИ;

-        6 писма по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до депозираната документация в процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

-        8  писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл.95, ал.1 от ЗООС;

-        1 писмо до БДДР;

 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 5 решения за прекратяване на процедури по реда на Глава шеста на ЗООС;

4 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”.

            През отчетния период са издадени:

- 6 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, 2 прекратена регистрация  и 1 за третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  3 разрешителен документ за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

            Заверени са 13 бр. отчетни книги за отпадъци на 13 фирми, утвърдени са 52 работни листи на 14 оператора.

            През месец май е взето участие в две ДПК за приемане на строежи на следните обекти: „Промяна на предназначението на част от сграда в котелно помещение на газ в „Оргахим“ АД – Русе“ и  „Ремонт, реконструкция и консервация на храма и реконструкция на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветна дейност при храм „Св. Георги“ в гр. Бяла.

 Обществеността

РИОСВ-Русе отбеляза Деня на река Дунав и началото на международното съвместно изследване на река Дунав Joint Danube Suvey (JDS4) с деца от Първа частна занималня – Русе. Образователната инициатива „Дунавкознайковци“се организира съвместно от СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав” към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, РИОСВ – Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“  и Регионална лаборатория към ИАОС. Бяха взети проби от води от река Дунав, които са изпитани по експресен метод за ниво на pH, електропроводимост и разтворен кислород. Домакините на събитието запознаха детайлно децата с всички подробности в работата на системата БулРИС – как се управлава и контролира корабният трафик, какво се прави при сигнал за бедствие или авария. Дунаковзнайковците подробно се запознаха с взаимодействието между различните институции в общата мисията за опазване на река Дунав.

Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе през  месец май 2019 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец май 2019 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 124 проверки, от които 76  планови и 48 извънредни. Броят на проверените обекти е 110. В рамките на осъществения контрол са дадени 77 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 4 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 6 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 43 300 лв.  Издадено е едно писмено предупреждение на физическо лице, във връзка с предприети незабавни мерки за отстраняване на нарушенията, установени при проверка, за които е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Наложена е една еднократна санкция по чл. 69 от ЗООС за замърсяване на почви от дейността от „Българска хлебна мая“ ЕООД – Русе в размер на 1 590 лв., която е влязла в сила.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 16 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 744,17 лв.

От Национална агенция по приходите са събрани и преведени през май 1 000 лв. по наказателни постановления.

През месец май са преведени 5 018, 87 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през април, най-голяма сума през месец май е преведена на община Разград в размер на 3 621,60 лв.

През месец май са постъпили 2 писмени жалби. Едната от тях се отнася за неприятни миризми от отглеждането в съседен имот на едър рогат добитък в землището на с. Пиперково, община Ценово. В тази връзка е извършена съвместна проверка с ОДБХ-Русе. Установено е, че жалбата е неоснователна. Другата жалба е за причинено неудобство от разположен в урегулиран съседен имот пчелин в с. Горно Абланово, община Борово. Подателят е информиран, че визираният проблем не е от компетентността на РИОСВ-Русе.

За периода 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г. са постъпили общо 28 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. По всички са предприети действия. От тях 9 са препратени по компетентност; 9 са основателни; 10 са неоснователни. За проблеми на територията на община Русе са постъпили 16 сигнала; за община Силистра - 3; за община Кубрат – 2; за общините Иваново, Сливо поле, Две могили, Разград, Лозница, Ситово и Дулово – по 1.

 По един от сигналите – за неприятни миризми от помещение в жп подлеза на централна гара Русе, е извършена съвместна проверка с община Русе и ОДБХ- Русе. Установено е, че сигналът е неоснователен.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месец май са изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2019 г., проверка и утвърждаване на Годишни доклади по околна среда на оператори с издадени КР, представени Планове за управление на разтворителите и проверки по постъпили сигнали и жалби.

Друг основен акцент в работата са контролните проверки за чистотата на речните легла и на населените места, съгласно заповедта на министъра на околната среда и водите, както и други проверки по писма на МОСВ за спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Превантивен контрол

През отчетния период по отношение на текущите процедури по ОВОС от страна на РИОСВ-Русе, е постановена положителна оценка на преработен доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово“.

По отношение на текущите процедури по екологична оценка през отчетния период е съгласувана една справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО на Общ устройствен план на община Главиница.

Tекущ контрол

В поставените от МОСВ срокове са извършени проверки за чистота на населените места, както и за проводимостта на речните корита и дерета.

Проверени са 5 защитени територии-естествени находища на редки и защитени растителни видове. Установено е, че популациите са в много добро състояние.

Съвместно с представители на ИАОС са взети осем проби от царевица, соя, пшеница и рапица съгласно плана за контролната дейност по Закона за генетичномодифицираните организми.

Извършени са пробонабирания на отпадъчните води на две млекопреработвателни предприятия, на които в предходни периоди са налагани текущи месечни санкции.

Проверен е един ББ куб за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита, като не са установени нарушения.

Засилен последващ контрол 

По изпълнение на дадени по Закона за управление на отпадъците предписания са извършени 5 проверки на място в района на гр. Алфатар, област Силистра, с. Севар, община Кубрат, с. Обретеник, община Борово, на площадката на „Градус-98“ АД в землището на с. Червена вода, община Русе. Установено е, че замърсяванията, главно със строителни отпадъци са почистени.

На три лица, пускащи на пазара опаковки, са изпратени писма за изпълнение на Заповед № 385/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за заплащане на продуктова такса.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец май на 2019 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не показват дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен. През месеца данните за нивата на фенол, бензен, толуен, орто и пара крезол и нафтален, отчетени от собствения пункт за мониторинг на площадката на „Монтюпе” ЕООД не показват превишения на СЧН и СДН по този замърсител.

Данните от проведените от Мобилната автоматична станция на РЛ Русе през м. април и м май измервания на качеството на атмосферния въздух в гр. Разград и гр. Исперих също не отчитат превишения ПДК на основните замърсителите, включително и по замърсител сероводород.

През отчетния период са извършени 6 планови проверки, като 4 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 6, като две от тях са за установяване на нарушения по ЗЧАВ, 1 по получен сигнал, 3 за участия в ДПК. Общо са дадени 11 броя предписания. Съставен са два АУАН за установени нарушение на ЗЧАВ – неизвършване в срок на Собствени периодични измервания (СПИ) от обект, с организирани източници на вредни емисии и непроведени контролни тестове на система за собствени непрекъснати измервания на обект - голяма горивна система.

Постъпили са 3 броя Планове за управление на разтворителите, като същите се преглеждат и при допуснати пропуски се връщат за корекция. През месец май са утвърдени с решение на Директора на РИОСВ – Русе 3 броя Планове за управление на разтворители (ПУР). Обработени са 45 броя справки за Летливи органични съединения (ЛОС), получени от оператори.

До края на месец май са проверени всички 58 броя Годишни доклада за околна среда (ГДОС) на оператори с издадени КР в частта „емисии в атмосферния въздух”, както и са верифицирани данните за „замърсителите във въздуха” докладвани от операторите в интегрираната информационна система по ЕРИПЗ на ИАОС.

Шум

Извършена е една проверка, съгласно годишния план, на  „Поларис  8“ ООД, площадка гр. Силистра.  Измерените еквивалентни нива на шум при контролната проверка  не превишават граничните, съгласно Наредба №6/2006 г. за показателите за шум в околната среда.  Не са дадени предписания.

Води

През месец май 2019 г.  са реализирани общо 3 самостоятелни планови проверки. От тях 2 са с пробонабирания на отпадъчни води („Интер ЕС” ЕООД, „Mаклер комерс ЕООД).

През месеца не са издавани наказателни постановления и заповеди съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда.

Взето е участие в 3 проверки по условия на комплексни разрешителни:„Икомет“ ЕООД, „Емакс“ ООД, „Лубрика“ АД.

Експертите от направлението са били водещи на 6 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда:  „Моника 871” ЕООД, „Дуло алфа” ЕООД, ГПСОВ-Русе, „Боримес” ООД, „Водстрой“ АД; „Mаклер комерс” ЕООД. Взето е участие в една комплексна проверка на ЕТ „Емил Миланов“- месопреработвателно предпирятие в с. Киченица, община Разград.

На операторите са дадени общо 11 предписания.

През отчетния период е съставен един АУАН на млекопреработвателно предприятие „Моника 871“ ЕООД - с. Чернолик, община Дулово за нарушение на Закона за водите-функциониране без издадено разрешително за заустване.

 През месец май не са постъпвали сигнали компонент „Води“.

 Почви

През месец май са извършени 3 планови проверки.

Съгласно Годишния план за 2019 г. е извършена проверка на състоянието на разположения на  площадката на „Мелги” ЕООД, ББ куб в гр. Мартен, в който са събрани всички излезли от употреба препарати за растителна защита от бивша оранжерия. Няма изтичане и замърсяване на съседни терени.

Извършени са две проверки по мониторинг на рекултивирани депа за битови отпадъци на територията на Община Русе и община Борово. Установено е, че терените се поддържат в добро състояние, като на община Борово е дадено едно предписание за извършване на мониторинг до края на 2019 г.

Експертът от направлението е бил водещ на комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Йордан Йорданов - яйца и птици” ЕООД - площадка в град Две могили. Дружеството изпълнява задълженията си за заплащане на продуктови такси, няма замърсяване с торови маси и разнасяне на неприятни миризми.

В две проверки по изпълнение на условия в КР, експертът от направлението е бил координатор. Проверени са обектите „Карас” ЕООД - инсталация за интензивно отглеждане на бройлери в град Глоджево, Община Ветово и ЕТ „Рикота - Силвия Вангелова”- инсталация за интензивно отглеждане на птици в село Голям Извор, община Самуил.      

Експертът е бил водещ и е участвал в проверки по чистотата на населените места и чистотата на дерета и речни корита.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 13 контролни проверки, като 10 са извънредни, а 3 планови, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец май са 31.

Осем от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Три от екземплярите от вида горска ушата сова (Asio otus), два екземпляра от вида домашна кукумявка (Athene noctua) и два екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) е освободен в подходящ за вида район.

Извършена е една извънредна проверка във връзка с конфискувани на митница – аерогара София речни змиорки (Anguilla anguilla). Екземплярите са били без необходимите транспортни документи, поради което са задържани на границата. Предадени са на Института по рибни ресурси – гр. Варна, в качеството му на спасителен център за риби. След извършване на необходимите процедури от страна на контролните органи екземплярите са освободени в района на фериботен комплекс - гр. Силистра. Количеството освободени речни змиорки са приблизително 70 кг в след стъклена фаза.

На 08.05.2019 г. в с. Средище, община Кайнарджа е извършена извънредна проверка по сигнал за нерегламентирано изкупуване на лечебни растения. На място не са констатирани следи от наличие на съхранение или обработка на лечебни растения, нито е намерено лицето, живущо на посочения в сигнала адрес. По устни сведения от кмета на с. Средище лицето живущо на проверявания адрес не се занимава с билкозаготвителна дейност.

Регистрирани са 4 книги за билки и са организирани три нови билкозаготвителни пункта.

Регистрирани са 3 пункта за изкупуване на охлюви.

Издадени са 5 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършени са 3 планови проверки по поставени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе решения по Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитени зони. Едната е за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за част от поземлен имот № 067121, в землището на с. Червен, община Иваново, с цел отреждането му за басейн и обслужваща сграда. Другите две проверки са за ИП с предмет „Изграждане на базова станция с честотен обхват 900 – 2100 MHz № RSE0186.B000_Табачка в поземлен имот № 107003 в землището на с. Табачка и външно подземно електрозахранване с кабел НН от близкостоящ стълб на ВМНН до ГРТ на базовата станция, положен подземно през общински поземлен имот № 000138” и „Изграждане на модел за рибни пътища при съществуващ бараж на река Русенски Лом и моделно премахване на две бариери за миграция на рибите” в рамките на проект „Опазване и възстановяване на НАТУРА 2000 видове риби и техните миграционни пътища в ключови защитени зони в България”. Нарушения не са констатирани.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. Нарушения не са констатирани.

 Извършени са 5 проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Горната кория” – с. Добротица, община Ситово, ЗМ „Божурите”- с. Подаива, община Исперих, ЗМ „Мющерека” – с. Беловец, община Кубрат, ЗМ „Находище на червен божур” – с. Печеница, община Исперих и ЗМ „Стълпище” – с. Мечка, община Иваново. При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Генетично модифицирани организми

В изпълнение на годишна програма на ИАОС за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми и освобождаването им в околната среда, са извършени две планови проверки. Посетени са опитните полета на ТЗС „Бръшлен”, с. Бръшлен, община Сливо поле и ИЗС „Образцов чифлик”, гр. Русе, община Русе. Взети са общо осем проби от царевица, соя, пшеница и рапица. Взетите проби ще послужат за изпитване наличието на генетично-модифицирана ДНК.

 Отпадъци

През отчетния период  са извършени 31 планови проверки и 28 извънредни, от които 4 -  по сигнал, 3 проверки на лица,  пускащи на пазара ЕЕО; 10 - по писмо на МОСВ, във връзка с постановление на ВАП.

Дадени са 42 задължителни предписания. Приоритетно през месец май плановите проверки са били основно за чистота на населените места и за наличие на замърсявания по дерета, речни корита и прилежащи територии.

През отчетния месец е съставен един АУАН за нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците, като съответно са издадени 5 наказателни постановления на обща стойност 41 300 лв. и едно писмено предупреждение (ПП).

В РИОСВ – Русе през май са постъпили  7 сигнала на граждани, отнасящи се за наличие на  замърсени с отпадъци терени и нерегламентирано третиране на отпадъци, като 3 са препратени до кметовете на съответните общини за действия по компетентвост. Извършени са 4 проверки на място, при които е установено, че три от сигналите са основателни.

През месеца продължи контрола във връзка със сигнал, постъпил през април за констатирано нерегламентирано третиране на строителни отпадъци на площадката на „Градус-98“ АД в землището на с. Червена вода, община Русе. На  дружеството е съставен АУАН и е издадено наказателно постановление. Операторът своевременно е предпирел коригиращи действия – почистени са замърсените участъци със строителни отпадъци.

Химикали

Експерт от направлението е участвал в три комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда („Маклер Комерс“ ЕООД- с. Брестовене, „Ди Мавекс“ ЕООД – гр. Русе и „Органика България“ – с. Батишница). Извършени са и две самостоятелни проверки („Русе трейдинг груп“ ООД – гр. Русе и „Химкон“ ООД – гр. Русе), свързани със спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.  Дадени са общо две предписания на един от операторите. Не са установени нарушения и съответно не са съставяни АУАН.

Извършена е една извънредна съвместна проверка на инсталация за смесване и разфасовка на парфюмерийни изделия от готови сурови, находяща се на площадката на „Директ телемедия“ ЕООД в гр. Две могили. По време на проверката  по фактор „Опасни химични вещества“ са дадени четири предписания на дружеството.

ОВОС и ЕО

Относно планираните контролни проверки за второ тримесечие на 2019 г., през месец май са осъществени 6 бр., както следва:

- 3 проверки на обекти, съгласувани с решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, с цел проверка валидността на правното действие на издадения административния акт, съгласно чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда. Установено е, че едно от решенията е изгубило правно действие.

- 1 проверка на решение за преценяване на необходимостта от ОВОС във връзка с поставени условия и мерки. При осъществяването на проверката са дадени 2 предписания, които ще бъдат проследени в следващ отчетен период. Няма наложени административно-наказателни мерки.

- 2 проверки на гл. архитект във връзка с наличието на административни актове, издадени по реда на Глава шеста на ЗООС, които следва да са неразделна част от документацията по одобряване на инвестиционните предложения  и издаване на Разрешения за строеж – на Община Разград и Община Силистра. При проверката няма констатирани нарушения.

През отчетния период е осъществена 1 извънредна проверка на „Пилнекс“ ЕООД, оператор на инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери с комплексно разрешително № 531-Н0-И0-А0/2016 г. Установена е промяна на оператора на инсталацията. На новия оператор – „Енсан-95“ ЕООД са дадени предписания да се представят документи, удостоверяващи правото на „Енсан“ ЕООД да експлоатира птицеферма с КР 531-Н0/2016; да се представи разрешителен документ от ОДБХ-Разград и да се уведоми ИАОС/МОСВ за промяна на обстоятелствата в КР 531-Н0/2016. Всички предписания са изпълнени, в указания от РИОСВ-Русе срок.

 Комплексни разрешителни

През месец май 2019 г.  са извършени 5 броя проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на: „Лубрика” АД, гр. Русе, „Икомет“ ЕООД, гр. Разград; „Емакс“ ООД, гр. Силистра, ЕТ „Рикота-4 - Силвия Симеонова” - с. Самуил и „Карас” ООД - гр. Глоджево. Дадени са две предписания на „Карас” ООД.

 Няма констатирани нарушения, съответно не са съставяни АУАН.

 През отчетния период са изготвени  1 становище по проект за КР на „Монтюпе“ ЕООД и 2 становища по постъпили заявления за издаване на КР на „Икомет“ ЕООД и „Амилум България“ ЕАД. 

 Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

 През периода са извършени 11 комплексни проверки, които съответстват на 25  планови проверки по компоненти и фактори на околната среда „Мегахим” АД - гр. Русе, (по компоненти въздух и води и фактори отпадъци), „Ди Мавекс” ЕООД - гр. Русе (по компонент въздух и фактор химикали), „В и К” ООД - гр. Русе, ГПСОВ Русе (по компонент води и фактор отпадъци) , „Боримес” ООД - гр. Мартен (по компонент води и фактор отпадъци), „ЕДЕА Ритейл”  АД - град Шумен (по компонент въздух и фактор отпадъци),  „Органика България” ЕООД - с. Батишница (по фактори отпадъци и химикали), „Йордан Йорданов Яйца и птици” ЕООД, гр. Две Могили (по компонент почви и фактор отпадъци), „Водстрой” АД - град Разград (по компоненти води и фактор отпадъци), ЕТ „Емил Миланов” - с. Киченица (по компонент води и фактор отпадъци), „Маклер комерс” ЕООД - ММП с. Брестовене, община Завет (по компоненти въздух и води и фактори отпадъци и химикали) и „Дуло алфа” ООД - град Дулово (по компонент води и фактор отпадъци).

При проверките на операторите са дадени общо 22 предписания, които са изпълнени в срок.

Предвид получените сигнали и жалби през предходните години срещу дейността на МПП в с. Брестовене, собственост на „Маклер комерс” ЕООД, на дружеството е извършена цялостна проверка по всички компоненти и фактори на околната среда. Установено е, че несъответствията по компонент води от предходни проверки са отстранени. Констатирани са нарушения по отношение на третирането на производствените отпадъци, както и по отношение на функционирането на оборудването, заредено с флуорирани парникови газове. В тази връзка на оператора предстои съставянето на два АУАН за нарушения на Закона за водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух през юни.

 СЕВЕЗО

Комисията по чл.157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал на територията на Област Русе. Не са дадени предписания на дружествата и не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ. Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

Със становище на експерт от направлението е потвърдена пълнотата и съответствието на актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на „Оргахим“ АД , гр. Русе.

АУАН, НП и ПАМ

 1. „Градус - 98“ АД, гр. Стара Загора, АУАН №0001923/15.05.2019 г. – дружеството, нерегламентирано изхвърля строителни отпадъци  в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

2. С.Ж., гр. Русе, АУАН №0002375/21.05.2019 г. – лицето, като оператор на организирани източници на вредни емисии не е осигурил  извършване на контролни тестове на системата за СНИ през 2018 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

3. „Топлофикация Русе“ ЕАД, гр. Русе, АУАН №0002376/21.05.2019 г. – дружеството не извършило СПИ през 2018 г. по показател „живак” в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

4. „Моника 871“ ЕООД, гр. София, АУАН №0002270/27.05.2019 г. – дружеството, изпуска отпадъчни води във воден обект без наличие на разрешително за заустване в нарушение на Закона за водите.

Издадени Наказателни постановления

1. „Д Консей“ ООД, гр. София, НП №20/14.05.2019 г. – по ЗУО в размер на 7 000,00 лв., дружеството извършва дейности с отпадъци без разрешителен документ;

2. „Руболт“ АД, гр. Русе, НП №19/14.05.2019 г. – по ЗУО в размер на 2 000,00 лв., дружеството не води отчетна книга за образуваните на площадката отпадъци;

3. Христо Тодоров Христов, гр. Разград, НП №17/03.05.2019 г. – по ЗУО в размер на 300 лв, лицето не е предало ИУМПС в център за разкомплектоване;

 4. ИПН „Универсал" ООД, гр. Русе, НП №18/07.05.2019 г. – по ЗВ в размер на 2 000,00 лв., дружеството зауства отпадъчни води в р. Русенки лом без разрешително за заустване;

5. Община Силистра, НП № 21/27.05.2019 г. по ЗУО в размер на 30 000 лв, общината не e привела необходимите отчисления за обезвреждане на отпадъците;

6. „Градус - 98“ АД, гр. Стара Загора, НП № 22/29.05.2019 г. в размер на 2 000 лв.,дружеството, нерегламентирано изхвърля строителни отпадъци.

 Издадени писменни предупреждения.

 1. Я.Г., гр. Алфатар, ПП/22.05.2019 г., лицето е предприело мерки за почистване на замърсени терени.

Няма издадени Принудителни административни мерки.

 Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

На 08.05.2019 г., съгласно писмо на Община Бяла са приети за първи път отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините: Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака.

Засиленият съвместен контрол от страна на РИОСВ-Русе и общините Русе и Силистра по отношение на изгарянето на горива в промишления и битовия сектор, е довел до трайно намаляване на нивата на замърсителите на атмосфериня въздух. През месец май не са установени дни с превишения на средно-денонощната концентразия на финни прахови частици 10 мкр.

В резултат на своевременните действия на експертите от направление „Биологично разнообразие“ в Спасителен център – Стара загора са изпратени 8 броя птици в безпомощно състояние: бял щъркел, розов пеликан, горски ушати сови, домашни кукумявки.

Бизнеса

През месец май 2019 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 81 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 2 указателни писма за определяне на необходимостта от провеждане на самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 14 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:

- 8 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

- 6 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

 • 31 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 7 писма до възложители, институции, отговори на подадени сигнали.
 • 43 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:

-  6 писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация;

- 13 писма за консултация с РЗИ;

- 8 писма по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до депозираната документация в процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

-  7  писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС;

-  3 писма до БДДР;

-  1 писмо до общините, на територията на РИОСВ-Русе във връзка с  измененията на нормативната уредба относно провеждане на продецури по ОВОС и ЕО;

-  2 напомнителни писма до общини за резултати от обществен достъп;

- 3 писма до възложители по запитвания в хода на процедурата.

 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 13 решения за прекратяване на процедури по реда на Глава шеста на ЗООС;
 • 1 решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”.

 През отчетния период са издадени:

- 5 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци  и 2 за третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  3 разрешителен документ за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 22 бр. отчетни книги за отпадъци на 18 фирми, утвърдени са 64 работни листи на 19 оператора.

През месец май е взето участие в 4 ДПК за приемане на строежи на следните обекти: „Силози за съхранение на селскостопанска продукция“-в с. с. Бистренци, община Бяла;  „Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, чрез използване на биомаса от растителни и животниски субстнации“ на „Сити- Милк 2000“ ЕООД – с. Ситово; „Производствена-складова база, вкл. производствена-складова сграда-склад за готова продукция и суровини, ремонтна работилница и котелно, склад за ЛЗТ, площадкови ВиК мрежи и съоръжения и административно-битова сграда“ в „Нинахим“ ЕООД – с. Червена вода, община Русе; „Универсална спортно-зрелищна зала-Арена Русе“

Обществеността

На 16 май 2019 г., РИОСВ – Русе в качеството на регионално звено за контакт по Програма LIFE на ЕС организира информационен ден за подготовка на проектни предложения към програмата. Събитието е свързано с обявената през април на нова Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

В срещата участие взеха представители на няколко дружества и институции.

Представени бяха целите и тематичните приоритети на Програма LIFE, особеностите и сроковете на поканата за подаване на проектни предложения през 2019 г., както и изискванията за допустимост на дейности и разходи по програмата.  В дискусионната част бяха направени консултации по конкретни въпроси и проектни идеи, предложени от участниците.

Във връзка със задълженията и ангажиментите на служители на РИОСВ-Русе, включени в изпълнение на проект „Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите за прилагане на Програма LIFE  (CAPTA BG)“, на 28 май 2019 г. беше проведена среща с консултативен характер с представители на Българо-Румънската търговска камара. На срещата бяха представени тематичните приоритети и възможността за кандидатстване на членовете на Камарата по програмата.

Експерти от Инспекцията са участвали в разработването на общински и областен план за действия при бедствия в град/област Русе

Представител на Инспекцията е участвал в съвместно заседание на Постоянната комисия в областта на социалните дейности  и постоянната комисия по здравеопазването към областния управител на Русе.

През периода 31 май - 5 юни 2019 г. в гр. Силистра се проведе 28-то издание на Международен екологичен форум „Сребърна 2019“, който се посвещава на Световния ден на околната среда 5 юни. Организатори на форума са РУО - Силистра , НДД-София и ОДК - Силистра  в партньорство с РИОСВ- Русе, Фондация „Еврика“, Съюз за защита на природата в България и Община Силистра.

В тазгодишното издание се съревноваваха 22 екипа от цялата страна и един екип от гр. Констанца–Румъния. Всички те представиха своята целогодишна дейност по определена екологична тема чрез постерна защита в първия ден от състезанието и презентация по темата във втория ден. Ежегодно Екофорум „Сребърна“ е съпътстван от два много популярни конкурса в съответствие с тематиката –Международния конкурс за рисунки и приложно изкуство и Националния конкурс за стихотворение, разказ и есе. Като равномсметка в рамките на форума са оцениха над 420 худажествени творби, от които бяха отличени 21 автора. В литературния конкурс взеха участие над 200 творби, като журито разгледа 180.  Отличени в трите възрастови групи са 41 участници –за стихотворения, разказ и есе.  Участниците в екофорума имаха възможност да посетят Биосферен парк „Сребърна“.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец април 2019 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец април 2019 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 108 проверки на 105 обекта от контролираната територия, от които  планови - 48 бр., а извънредни - 60 бр. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нередности. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 4 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 18 600 (осемнадесет хиляди и шестстотин) лв.  

През април е възобновена текуща санкция на „Каолин” АД, гр. Сеново, община Ветово в размер на 30 лв. по компонент „Въздух“. На „Фазерлес“ АД – Силистра, „Фешко-ФСК” ООД и на  „Булдекс” ООД – гр. Силистра са наложени текущи месечни санкции за превишения на индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчните води в размер съответно на 2 090 лв., 64 лв. и 584 лв. През месеца е наложена еднократна санкция на „Българска хлебна мая“ ЕООД – гр. Русе в размер на 1590 лв. за замърсяване на почвите.

Общо събраната сума през април от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 9 300 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6 273, 59  лв. От получените суми през месец март, на общините през месец април са преведени 7 967,48. лв.

През месец април 2019 г. са постъпили общо 32 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на инспекцията. От тях 26 са за проблеми на територията на община Русе, по 1 – за общините Две могили, Иваново и Тутракан, 2 – за община Силистра и 1 за с. Медовене, община Кубрат. За неприятни миризми, включително и в промишлена зона на гр. Русе, са подадени 19 сигнала. Два сигнала са за животински екземпляри в безпомощно състояние, пет - са за замърсени терени с отпадъци/земни/торови маси. Други проблеми, визирани в сигналите са високи нива на шум от шивашка кооперация, силна музика в района на Ивановските скални църкви, дейности по почистване на река Дунав в румънския участък.

По всички сигнали са предприети действия. Извършени са 11 проверки, като 3 от тях са по постъпили сигнали през месец март. Основателните сигнали са 4, неоснователните са 20 и 8 са препратени по компетентност.

През периода са постъпили две жалби за неприятни миризми и изхвърлени торови маси при отглеждане на селскостопански животни в регулацията на населени места. Същите са препратени по компетентност до съответните институции.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основните акценти в работата през месец април са изготвянето на Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2018 г.; изпълнение на годишния план; проверките по постъпили сигнали, проверки по Закона за управление на отпадъците; проверки на внесените годишни доклади по околна среда на операторите с издадени комплексни разрешителни.  

По указания от МОСВ, екип от експерти e участвал в работна среща/ независима проверка на дейността на „Кроношпан България“ ЕООД – гр. Велико Търново. След приключване на проверката е изпратен доклад до министъра на околната среда и водите.

Превантивен контрол

По отношение на текущите процедури по ОВОС от страна на РИОСВ-Русе, през месец април, е постановена положителна оценка на допълнен ДОВОС за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел“.

През месец април е депозиран в РИОСВ-Русе по реда на чл.15, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършнане на оценка на въздействието върху околната среда преработен доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово. Предстои оценка на качеството на доклада.

По отношение на текущите процедури по екологична оценка през отчетния период:

- е внесена една справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО на Общ устройствен план на община Главиница, по която предстои изразяване на становище от страна на РИОСВ-Русе.

- е съгласувана една справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО на окончателен проект на Общ устройствен план на община Завет.

Tекущ контрол

През месец април 2019 г. е осъществен контрол на юридически лица, притежаващи регистрационни и разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците.

Извършени са проверки по чистотата на населените места и на речни корита и дерета в 9 общини на територията, контролирана от РИОСВ – Русе.      

-     Проверки по сигнали на граждани: 11.

-     Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 25 планови и 40 извънпланови.

-     Разпореждания по сигнали за защитени видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – 2.

-     Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 2.

Засилен последващ контрол 

През периода са осъществени 8 проверки по изпълнение на предписания основно по Закона за управление на отпадъците. Установено е, че дадените предписания са изпълнени, като са почистени замърсените с отпадъци терени.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух

През месец април 2019 г. по данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не са отчетени дни с превишения на СДН за ФПЧ10.            Нивата  и на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Резултатите от извършените през м. март 2019 г. контролни измервания на КАВ в гр. Исперих и гр. Разград също не отчитат превишения на основните следени замърсители, както и на нивата на сероводород. 

Данните от пункта за мониторинг на територията на Втора РС ПБЗН - Русе, както и тези от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не отчитат превишения на нормираните органични замърсители.

През месеца в гр. Разград е изграден и функционира нов пункт за качество на атмосферния въздух, като данните от него са индикативни и има възможност да се публикуват онлайн. Пунктът е финансиран от Община Разград.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени малък брой сигнали на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми от изгаряне на нерегламентирани горива в производствени обекти и частни имоти. При направените обходи и проверки на място не са констатирани нарушения.

През отчетния период е извършена една планова комплексна проверка. Извънредните проверки са четири, като две от тях са по сигнали за неприятни миризми, една - по утвърждаване на нова пробоотборна точка на изпускащо устройство на оператор и една във връзка със съставяне на АУАН по ЗЧАВ. Общо са дадени две предписания. Съставен е един АУАН на оператор с организирани източници на вредни емисии за установени нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна уредба.

През месеца на „Каолин” АД, гр. Сеново е възобновена наложената текуща месечна санкция за замърсяване на атмосферния въздух(АВ) с вредни емисии при експлоатацията на „Пещ за изпичане на каолин до шамот” в Обогатителна фабрика - гр. Ветово. При извършено в края на м. март 2019 г. контролно измерване на посочения източник, установеното превишение на концентрациите на общ прах е същото, на база на което, на оператора, с НП е наложена текуща месечна санкция.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили три Доклада на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ) и два Годишни доклада с резултати от извършени Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

Постъпилите до края на м. март Планове за управление на разтворителите (ПУР) са оценени, като при необходимост са върнати за корекции. През м. април, с Решение от Директора на РИОСВ – Русе са одобрени 8 броя –ПУР.

През м. април експертите от направлението са участвали в три проверки на оператори, притежаващи комплексни разрешителни, както и са съгласували част „атмосферен въздух” от постъпилите 56 броя Годишни доклада по околна среда за 2018 г.        

Шум

През месеца не са извършвани контролни измервания. По постъпил в РИОСВ – Русе сигнал за наличие на наднормен шум от производствен обект, експерт от направлението е участвал в контролни измервания на шум, съвместно с Регионална лаборатория – Русе към ИАОС. Получените резултати не показват превишения на нивата на шум за съответната зона на въздействие. През месеца са получени два доклада за проведени СПИ на нивата на шум. Анализът на данните от протоколите от изпитване не показват превишения над граничните нива на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г.

Води

През месец април 2019 г. са извършени 6 контролни проверки, от които 4 по план и 2 извънредни. Две от плановите проверки са самостоятелни, с пробонабирания на ГПСОВ-Исперих и ГПСОВ-Кубрат. Две проверки са съвместни по компоненти и фактори на околната среда на „Дили 72” ЕООД и „Шами груп ШХМ” ООД (млекопреработвателно предприятие в гр. Исперих).   Експертите от направлението са участвали и в две проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на „Труд“ АД – Русе и  „Ел Джи 15“ ЕООД-с. Бъзън, община Русе.

 На операторите са дадени общо 4 предписания.

През отчетния период е съставен един АУАН на „ИПН-Универсал“ ООД - Русе.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда през месец април са издадени:

        - една заповед за отмяна на текуща месечна санкция и наказателно постановление за налагане на нова, в размер на 2 090 лв. на „Фазерлес” АД – Силистра;

      - две наказателни постановления: на „Фешко-ФСК” ООД в размер на 64 лв. и  на „Булдекс” ООД в размер на 584 лв.

Взето е участие в приемане на обект-реконструкция на водопроводната мрежа в с. Обретеник, община Борово, област Русе по проект, финансиран от ПУДООС.

 Извършена е проверка по документи на „ИПН - Универсал” ООД относно подаден сигнал за наличие на черни води в р. Русенски Лом, във връзка с направена проверка в края на месец март 2019 г. и дадени предписания. Установено е, че дружеството не притежава Разрешително за заустване на отпадъчни води в р. Русенски Лом, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3б от Закона за водите. За констатираното нарушение е съставен АУАН.

Почви

През месец април са извършени 15 проверки, от които 10 планови и 5 извънредни, като 1 е по постъпила жалба и 1 – по сигнал.

Три от плановите проверки са на ББ кубове, в които са събрани всички излезли от употреба препарати за растителна защита, на територията на Общините Кубрат, Исперих и Русе. Всички ББ кубове са разположени върху бетонови площадки. Няма изтичане, замърсяване и заблатяване на съседни терени.

 Проверени са следните обекти, свързани с добив на природни богатства: „Каолин” АД, „Водно строителство-Силистра”АД - кариера в с. Ястребна, „Пътперфект-Т” ЕАД – кариера в с. Богорово, „Стоун Локал груп” ООД – кариера в с. Смирненски. Всички дружества експлоатират кариерите на база получена концесия. Дейностите се извършват в концесионните площи, извън тях няма замърсени терени.

Извършена е проверка по мониторинг на рекултивирано депо за битови отпадъци на територията на Община Исперих. 

През периода е проверена и кравеферма за отглеждане на едър рогат добитък в с. Севар, Община Кубрат, като не са установени нарушения.

Във връзка с постъпила жалба е извършена проверка на животновъден обект- кравеферма, собственост на И.Г., от гр. Русе. Дадено е предписание да се почистят замърсените терени от торови маси.

Три извънредни проверки са извършени на складове за съхранение на излезли от употреба препарати  за растителна защита в с. Тръбач, Община Лозница и в гр. Разград, във връзка с изпълнение на Българо-Швейцарския проект за преопаковане и изнасяне на пестицидите.

Във връзка с получен сигнал за нерегламентирано депониране на строителни отпадъци в прокопан земен ров, с цел изграждане на вътрешноведомствен път, е извършена проверка на „Градус 98“ ООД – в с. Червена вода, община Русе. За констатираното нарушение е дадено предписание. Проверката ще продължи и през следващия месец.

Експертът от направлението е бил координатор на една проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително на „Ел Джи-15” ЕООД-инсталация за интензивно отглеждане на бройлери в село Бъзън, Община Русе.

Взето е участие в извършването на проверки по чистотата на населените места и чистотата на дерета и речни корита.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 4 контролни проверки, като всичките са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец април са 30.

Две от проверките са по сигнал за екземпляри от видовете кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) и горска ушата сова (Asio otus) в безпомощно състояние. Прилепът е освободен в подходящ за вида район, а горската ушата сова е изпратена в ЦРРРВ-Стара Загора за оказване на ветеринарномедицинска помощ.

Извършена е една проверка на „Зоокът-Разград” в изпълнение на писмо на заместник- министъра на околната среда и водите, с цел установяване на брой, видова принадлежност и условията в които се отглеждат към момента животните в зоокъта. Дадени са предписания за ограждане на зоологическата градина с плътна ограда и преместване на животните, чиито помещения не отговарят на изискванията на Наредба 6/23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологическите градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. На 09.04.2019 г. в гнездовата колония на къдроглавите пеликани (Pelecanus crispus) е наблюдавано необичайно поведение на птиците. Гнездящите по наземната площ в колонията пеликани са изоставили гнездата си и са се преместили на друга свободна площ в тръстиковия масив на разстояние от приблизително 140 м в югоизточна посока. Една –две седмици преди това е наблюдаван процес на активно изграждане на гнездата и копулация, което е наложило преглед на наличните видеозаписи от системата за видеонаблюдение с цел установяване на причината за нетипичното поведение. Същите показват, че в период приблизително от 04 – 05.04.2019 г. до края на м. април, колонията редовно се посещава от три екземпляра от вида енотовидно куче (Nyctereutes procyonoides), които са изяли яйцата на наземно гнездящите птици и така са ги прогонили. По-късно пеликаните са напуснали района на гнездилището и са започнали повторно изграждане на гнезда в район, отдалечен на около 1 км от мястото на първоначалното загнездване. Към момента прогонените птици мътят.

Птиците, чиито гнезда са разположени по трите дървени наколни платформи, отглеждат успешно поколението си и не са застрашени от нападенията на хищниците. Те не са били достигнати от тях и не са пострадали. Някои от младите екземпляри вече могат да летят. Посещенията на трите екземпляра от хищния вид продължават, независимо че на мястото няма гнезда и яйца.

 Отпадъци

През отчетния период  са извършени 25 планови проверки и 40 извънредни, от които 4 -  по сигнал,   7 – по изпълнение на предписания,  23 – по писмо на  МОСВ, 1 -  по Заповед на областния управител на област Разград,  2 - по подадени заявления, 2 – по условие в регистрационни документи.

Дадени са 46 задължителни предписания. Приоритетно през месец април, са извършени проверки за наличие на замърсявания на дерета, речни корита и прилежащите им територии в 9 общини.

През месец април експертите от отдел „УООП“ са съставили три АУАН за неспазване разпоредбите на ЗУО. Няма издадени НП.

През отчетния период, експерт от направлението, е бил водещ на една комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Капре“ ЕООД-с. Щръклево, община Иваново.        

Химикали

През отчетния период експертите в направление „химикали” са взели участие в една самостоятелна проверка на обект, съхраняващ на площадката си минерални торове и в една съвместна планова проверка на производствен обект, който произвежда почистващи препарати, като в дейността си използва химични вещества. Не са констатирани нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовата нормативна уредба. Спазени са изискванията за съдържание на необходимата информация в информационните листи за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси и  на произведените продукти, съгласно разпоредбите на Регламент 1907/2006  (REACH). На проверявания обект не са дадени предписания по фактор „Опасни химични вещества и смеси“.

 Издадени са две становища по запитване на Агенция „Митници“ - бюро гр. Търговище, за задържани стоки и е извършена една извънредна проверка на логистичен склад за временно съхранение на стоки на задържано от тях реактивно багрило за текстил.

ОВОС и ЕО

Във връзка с изпълнението на дадено предписание от предходен период, със срок на изпълнение през м. април, възложителят е представил в РИОСВ- Русе, договор с ВиК-оператор за приемане и последващо третиране на отпадъчните води в ГПСОВ. През отчетния период няма осъществени извънредни или планирани проверки.

Комплексни разрешителни

Осъществени са две планови проверки на един промишлен и един животновъден обект: „Труд“ АД, гр. Русе и „Ел Джи 15“ ЕООД, с. Бъзън, Община Русе.

Във връзка с констатирано несъответние между действителното количество птици и заложения капацитет в комплексното разрешително на „Ел Джи 15“ ЕООД, на оператора са дадени две предписания.

По искане на Окръжна Прокуратура – Русе, във ръзка с образувано досъдебно производство по сигнал е извършена извънредна проверка на място на „Полисан“ АД, притежаващ комплексно разрешително. Установено е, че от месец юни 2018 г. до месец март 2019 г. площадката, на която са разположени инсталациите за преработка на нефтопродукти е била във владение на частен съдебен изпълнител (ЧСИ). След проведен търг, от началото на месец април 2019 г. има нов собственик-оператор на площадката. За периода на владение от ЧСИ, не са извършвани производствени дейности, с вредно въздействие върху околната среда.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени 5 комплексни проверки, които съответстват на 10 планови проверки по компоненти и фактори на околната среда: „Дили 72” ЕООД, с. Бъзън (по води и отпадъци); „Ветеринарни дейности” АД - с. Долно Абланово (по въздух и отпадъци); „Капре” ЕООД - село Щръклево (по отпадъци и води); „ЕТ „Ивайло - Милена Станчева”  - град  Исперих (по води и отпадъци); „Империал 21” ООД - гр. Силистра (по химикали и отпадъци). При проверките на операторите са дадени общо 10 предписания. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство и не са съставяни АУАН.

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на три предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са седем предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

Във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 108, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда е изготвено становище по представен проект на външен авариен план (ВАП) на предприятие с висок рисков потенциал (ПВРП) на територията на Община Разград.

АУАН, НП и ПАМ

            1. МБАЛ „Св.Иван Рилски“ АД, гр. Разград, АУАН №0002374/03.04.2019 г. – дружеството не извършило СПИ на организираните източници на емисии, в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

            2. „ИПН-Универсал“ ООД, гр. Русе, АУАН №0002427/12.04.2019 г. – дружеството изпуска отпадъчни води във воден обект без наличие на разрешително за заустване, в нарушение на Закона за водите;

            3. Я.Г., гр. Алфатар, АУАН №0001922/12.04.2019 г. – като, длъжностно лице не е предприело мерки за почистване на населени места в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

            4. Община Силистра, АУАН № 02087/17.04.2019 г.не са внесени отчисления за отпадъци в два последователни месеца, в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

Издадени Наказателни постановлен

1.  „Българска хлебна мая“ ЕООД, гр. Русе, НП №11/03.04.2019 г. – по ЗВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството зауства отпадъчни води във воден обект без издадено разрешително.

2. „Българска хлебна мая“ ЕООД, гр. Русе, НП № 12/03.04.2019 г. – по ЗВ в размер на 2 000,00 лв., дружеството не е изградило пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на площадката.

3. „Българска хлебна мая“ ЕООД, гр. Русе, НП № 13/03.04.2019 г. – по ЗВ в размер на 5 000,00 лв., дружеството изпуска непречистени отпадъчни води във воден обект;

4. „Българска хлебна мая“ ЕООД, гр. Русе, НП № 14/03.04.2019 г. - по ЗООС в размер на 10 000,00 лв., дружеството е извършило реконструкция на обект без да уведоми РИОСВ Русе.

5. „Прима - М“ ЕООД, гр. Разград, НП № 15/10.04.2019 г.по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не е извършило СПИ на организирани източници на емисии.

6. МБАЛ „Св.Иван Рилски“ АД, гр. Разград, НП № 16/11.04.2019 г. по ЗЧАВ в размер на 400,00 лв., дружеството не е извършило СПИ на организирани източници на емисии.

Няма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност е преустановено заустването на непречистени отпадъчни води в р. Русенки Лом от площадка, собстеност на „ИПН-Универсал“ ООД, гр. Русе. 

В девет общини е констатирано почистване на населените места, включително и на речни корита и дерета.  

Започнало е изпълнението на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за раситтелна защита с изтекъл срок на годност”, финансиран от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) на територията на гр. Разград и с. Тръбач, община Лозница.

Бизнеса

През месец април 2019 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 69 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 1 указателно писмо за определяне на необходимостта от провеждане на самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 14 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:

-          11 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

-           3 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

 • 37 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 20 писма до възложители, институции, отговори на подадени сигнали;
 • 34 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:

      -    1 напомнително писмо по чл.2а, ал.6 от Наредбата за ОВОС;

-          13 писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация;

-          8 писма за консултация с РЗИ;

-          8 писма по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до депозираната документация в процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

-          7  писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл.95, ал.1 от ЗООС;

-          3 писма до БДДР;

-          1 писмо до МОСВ;

-          1 напомнително писмо до ИАОС за изискване на становище по препратена в предходен месец оценка по чл. 99 а от ЗООС във връзка с потвърждаване или не на прилагането на най-добри налични техники за инвестиционното предложение  на Топлофикация Русе.

 • 9 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 3 решения за прекратяване.

            През отчетния период са издадени:

 - 8 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

 -  3 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 27 бр. отчетни книги за отпадъци на 22 фирми, утвърдени са 78 работни листи на 21 фирми.

      През периода е взето участие в две ДПК за приемане на следните строежи:

„Завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия-втори етап“ с възложител: „Витте Аутомотив България“ ЕООД - Русе и „Складове за пакетиране и насипни продукти № 2, № 3 и № 4“ на „Рока-Со Разград“.

Обществеността

Представители на РИОСВ – Русе са взели участие в комисия по чл. 17 от Закона за опазване на земеделските земи в областна дирекция „Земеделие“ - Русе и в областна епизоотична комисия в Русе относно превенция и контрол за африканска чума по свинете.

Представители на РИОСВ-Русе, съвместно с експерти на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, са участвали в съвместно българо-румънско учение по предотвратяване на замърсяване на водите на р. Дунав с опасно неизвестно вещество. Учението е организирано от ОД на ПБЗН – Русе.

В изпълнение на проект „Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите за прилагане на Програма LIFE  (CAPTA BG)“, Националното звено за контакт по програмата - дирекция „КВЕСМС“ към МОСВ организира Информационен ден по покана 2019 и събитие за запознаване с потенциални партньори (matchmaking), последвани от еднодневно обучение за подготовка на проекти.

Представител на Регионалното звено за контакт в Русе участва в Информационния ден по покана 2019, който се състоя на 10.04.2019 г.

РИОСВ-Русе е традиционен партньор на ПДВГА „Йосиф Вондрак“-гр. Русе в конкурса за екодизайн „Мисли зелено“, посветен на Деня на Земята. Творбите ще бъдат оценявани в периода 7-10 май, а награждаването на отличените автори и откриването на изложбата ще се състои на 14 май 2019 г., във фоайето на учебното заведение.


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец март 2019 г.

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец март 2019 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 149 проверки, в т.ч. планови 80 бр. и извънредни 69 бр. Броят на проверените обекти е 139. В рамките на осъществения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони от експертите на РИОСВ-Русе са съставени 11 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 1 000 (хиляда) лв.

През месец март е наложена една текуща месечна санкция по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда - на „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД – Русе в размер на 32 лв. за минимални превишения на ИЕО по показател БПК 5, предвиден в комплексното разрешително. 

Общо събраната сума през месец март от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 15 400 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 9 959, 34 лв. От НАП са събрани 550 лв. по издадени и влезли в сила наказателни постановления.

 От получените суми през месец феврури, на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти, са преведени 9 521, 96 лв., като най-голяма сума е получила община Разград в размер на 3 679, 20 лв.

В края на месец март е внесена една жалба за замърсяване на терен с оборска тор в землището на община Русе. В тази връзка предстои да бъдат предприети съответните действия, включително и извършване на проверка на място.  

През периода са постъпили общо 51 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на инспекцията. От тях 10 са основателни; 26 са неоснователни; 13 са препратени по компетентност. По 9 от сигналите са извършени проверки, а по 6 от сигналите предстои предприемането на действия през следващия месец.

Общо сигналите са били в следните направления:

-          неприятни миризми в гр. Русе;

-          нерегламентирано изгаряне на отпадъци, в т.ч. и битови;

-          замърсени с отпадъци терени, както в извън населените места, така и в регулацията;

-          тъмно оцветени води в р. Русенски Лом;  

-          прилеп в безпомощно състояние;

-          пожари в района на резерват „Сребърна“;

-          непочистен главен път от пясък и луга.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месец март бяха изготвянето на регионален доклад за състоянието на околната среда през 2018 г.; изпълнение на годишния план; проверките по постъпили сигнали, проверки по Закона за управление на отпадъците; проверки на внесените годишни доклади по околна среда на операторите с издадени комплексни разрешителни.  

Превантивен контрол

През месец март е депозиран в РИОСВ-Русе по реда на чл.15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда преработен доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел“. Приложената оценка по чл. 99б ЗООС е изпратена до компетентните органи  за становище по отношение на потвърждаване на безопасните разстояния и местоположението. Докладът е предоставен за становище и на РЗИ по реда изискванията на Наредбата за ОВОС.

От процедурите по екологична оценка е депозирана една справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО на окончателен проект на Общ устройствен план на община Завет, по която предстои изразяване на становище от страна на РИОСВ-Русе.

Tекущ контрол

През месец март са проверени основно автосервизи, автоморги и населени места.  Осъществен е засилен контрол на физически и юридически лица, притежаващи регистрационни и разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците, като през март са извършени 24 проверки по писмо на МОСВ.

В изпълнение на даденото предписание на директора на РИОСВ-Русе за предприемане на действия за почистване на дерета и корита на реки, както и на сервитутите на общинските пътни мрежи, от експертите от отдел „УООП“ са извършени проверки на 4 общини от област Силистра.    

-     Проверки по сигнали на граждани: 7.

-     Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 40 планови и 51 извънпланови.

-     Проверки на билкозаготвителните пунктове по документи - 7.

-     Разпореждания по сигнали за защитени видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – 1.

-     Проверка във връзка с постъпили уведомления за инвестиционни предложения - 2.

-     Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 10.

-     Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 2.

-     Проверки във връзка с емисионен контрол на атмосферен въздух – 1.

-     Контрол по спазване на условията в издадени комплексни разрешителни – 3.

-     Контрол по спазване на условията в издадени разрешения по ЗУО – 35.

  Засилен последващ контрол 

През март основният акцент при осъществяването на последващ контрол бяха проверките по изпълнението на предписания по Закона за управление на отпадъците. Проверени са дадените през месец февруари писмени предписания на кметовете на 22-те общини на територията на Инспекцията. Извършени са 8 проверки, като са констатирани нарушения в две общини – Силистра и Алфатар. При съвместни проверки с ОД на МВР-Разград са връчени предписания на юридически лица, осъществяващи дейности с ИУМПС. Проведен е последващ контрол, като не са установени нарушения. В резултат на засиления контрол, продължават действията по въвеждане в съответствие със ЗУО на обекти, генериращи отпадъци. Извършена е проверка на място по предписания във връзка с дейността на компостираща инсталация в с. Каменар, община Лозница. Констатирано е, че същите са изпълнени.

Съставен е АУАН за нарушение на ЗУО на физическо лице, третиращо ИУМПС без издадено разрешение.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месец март на 2019 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг в гр. Русе, показват по малък брой дни (2) с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр., спрямо същия месец през 2018 г. В гр. Силистра не са отчетени дни с  превишение на СДН за ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Минималният брой на дните с превишения в гр. Русе се дължи на подобряване в метеорологичните условия през месец март, както и на засиления контрол от страна на РИОСВ – Русе и Община Русе по отношение на нерегламентираното изгаряне на отпадъци в промишлени и битови горивни системи.

Съгласно, Годишния график за имисионен контрол, МАС на РЛ – Русе от началото на м. март е извършила контрол на КАВ в град Разград. Данните за нивата на основните замърсители на КАВ, включително и на сероводород, не показват превишения на ПДК.

Основно през м. март в РИОСВ – Русе са постъпили 25 сигнала за разпростанение на неприятни миризми в различни квартали на град Русе. Незабавно са извършвани обходи в районите, от които са получени сигналите. В много от случаите, източниците на миризмите са били комините на частни имоти, за което сигналите за препратени по компетентност на Община Русе.

През отчетния период са извършени 7 планови проверки, като 5 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Експерт от направлението е взел участие в 2 държавни приемателни комисии. Общо са дадени 4 предписания. Съставени са два АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна уредба.

През месец март са постъпили 6 Доклада с резултати от извършени СПИ от оператори и 2 Годишни доклада с резултати от извършени СНИ.

Осъществена е една планова проверка във връзка с емисионен контрол на „Каолин“ АД –с. Сеново, площадка Ветово.

През месец март са постъпили 2 дневника на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), в срок до 31.03.2018 г. е изготвен и представен в МОСВ обобщен отчет за дейностите с флуорирани парникови газове от дистрибутори, ползватели и оператори на оборудване през 2018 г.

 Постъпили са 17 Плана за управление на разтворителите и 60 справки за употребени през 2018 г. бои, лакове и авторепаратурни продукти от оператори. Издадени са 9 решения за одобряване на 9 ПУР.

Шум

Извършени са две проверки, съгласно годишния план на: „Делта текстил България“ ООД и „Фазан“ АД, срещу които през 2018 г. са постъпили жалби за високи нива на шум. Дадените предписания от предходните проверки са изпълнени в срок. В резултат на това, измерените еквивалентни нива на шум при контролната проверка не са отчели превишения на граничните, съгласно Наредба №6/2006 г. На дружествата не са дадени предписания.

Експертът от направлението е участвал в две ДПК и е бил координатор на две проверки по условия в комплексни разрешителни.

Води

През месец март 2019 г.  са извършени 19 контролни проверки: 11 планови, от  които 10 са с пробонабирания на отпадъчни води („Фешко-ФСК” ООД, ГПСОВ-Бяла, ГПСОВ-Главиница, „Екопродукт” ЕООД,  „Екогалваник” ЕООД, „Астра биоплант” ЕООД, ГПСОВ-Лозница, ГПСОВ-Разград, „Булдекс” ЕООД и „Дестан” ЕООД), и 8 извънредни.

На операторите са дадени общо 13 предписания. За констатираните през месец февруари нарушения на Закона за водите, през март са съставени са три АУАН на „Българска хлебна мая“ ЕООД – Русе. Наложена е една санкция по чл. 69 от Законаза опазване на околната среда на „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД в размер на 32 лв. за констатирано минимално превишение на индивидуално емисионно ограничение по показател БПК5.

Експертите от направелнието са участвали в 3 проверки по условия в комплексни разрешителни на операторите: „Монтюпе“ ЕООД, „Биовет“ АД и „Непал 10“ ЕООД, както и в две съвместни проверки по компоненти и фактори на околната среда на „Екопродукт” ЕООД - с. Ситово и „Метика 2000” ООД, гр. Русе.

За  периода са постъпили 2 сигнала, по които са извършени проверки. Първият сигнал е за изливане на отпадъчни води от автомивка в гр. Две могили. При проверката е установено, че в едно от помещенията, което е предвидено за автомивка, има канал и решетка за отпадъчни води. Формираните от измиване отпадъчни води е предвидено да се събират в безотточна бетонова шахта, която  не е изградена към момента.  Временно отпадъчните води ще се събират в  цистерна. Не е установено разливане на отпадъчни води. Дадени са предписания, които ще бъдат проверени при последващ контрол.

Вторият сигнал еза заустване на оцветени води в р. Русенски Лом, в района на площадка с разнородна дейност, собственост на русенска фирма. Направена е проверка на дружеството, с участие на представител на БДДР-Плевен. На територията има разделна канализационна мрежа (за производствени и битово-фекални отпадъчни води) и е изградена ЛПСОВ, която не функционира. Смесеният поток отпадъчни води, без пречистване, се зауства в р. Русенски Лом. Оцветените води са формирани от дейността на наемател на площадката – пералня за текстилни изделия, като това е констатирано още при предходна проверка през 2018 г., при която са дадени предписания за стартиране на процедура по издаване на Разрешително за заустване, и възстановяване на дейността на ЛПСОВ, съгласно Закона за водите. При настоящата проверка е установено, че същите не са изпълнени. Спрямо дружеството предстои предприемането на административно-наказателни действия.

 Почви

През месец март са извършени 3 планови проверки и една извънредна. Съгласно годишния план е проверено е  състоянието на ББ кубове, в които са събрани всички излезли от употреба препарати за растителна защита на територията на Община Алфатар.  На бетонирана площадка са ситуирани 6 броя ББ куба. Няма изтичане и замърсяване на съседни терени.

Извършена е една екипна проверка на „Компакт пак” ООД-компостираща инсталация в село Каменар, Община Лозница. При последващ контрол е установено, че са изпълнени дадените предписания.

Осъществена е една проверка по изпълнение на условия в КР на „Непал-10” ЕООД- инсталация за интензивно отглеждане на бройлери в село Щръкливо, Община Иваново.

Във връзка с постъпил сигнал през месец февруари, е проведена една извънредна проверка на „Българска хлебна мая” ЕООД - Русе за заблатяване на общински терени с непречистени отпадъчни води. Извършено е почвено пробонабиране, с оглед предприемане на последващи действия.

Експертът е участвал в проверки по чистотата на населените места и чистотата на дерета и речни корита съвместно с експерти от направление „Отпадъци“.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 5 контролни проверки от които 2 са планови, а останалите 3 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец март са 31.

Една от проверките е по сигнал за екземпляр от вида кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) в безпомощно състояние. Същият е освободен в подходящ за вида район.

Извършена е една проверка в изпълнение на Разрешително № 770/11.02.2019 г. на министъра на околната среда и водите, издадено по реда на Наредба № 8/12.12.2003 г., с цел преместване на щъркелово гнездо в с. Раздел, общ. Дулово.

Във връзка с пролетните празници са извършени една планова и една извънредна проверка на пазари и места за продаване на цветя в гр. Русе и гр. Силистра, с оглед на осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя. Две от проверките са свързани с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г.).

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. През март месец се излюпиха и първите малки в гнездовата колония на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus). На 23.03.2019 г. и на 30.03.2019 г. са установени пожари в границите на ПР „Сребърна”, вследствие на които са изгорели по около 100 дка сухи треви, храсти и единични дървета. Пожарите са потушени от охраната на ПР „Сребърна” и служители на РСПБЗН – гр. Силистра. С цел уточняване на извършителите е сезирана Районна прокуратура – гр. Силистра. При инцидентите не са нанесени щети върху пеликанската колония и няма засегнати птици.

Извършена е една планова проверка на ПЗ „Орлова чука” при която не са установени нарушения на режима на дейности, визиран в заповедта за обявяване на природната забележителност.

 Отпадъци

През отчетния период  са извършени 40 планови проверки и 51 извънредни, от които 3 -  по сигнали,   10 – по изпълнение на предписания,  24 – по писмо на  МОСВ, 6 – по писма на  МВР, 2 по условия на Решение за преценяване  необходимостта от ОВОС,  1 по Решение за дейности с отпадъци.

Дадени са 34 задължителни предписания. Приоритетно през отчетния период, са извършени проверки на лица, притежаващи регистрационен документ и разрешения за дейности с отпадъци, както и на лица и населени места по представен в МОСВ график за проверки на населените места за чисота на дерета, реки и прилежащите им терени.

Съставен е един АУАН за неспазване разпоредбите на Закона за управление на отпадъците – извършване на нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на физическо лице.

Експерт от отдела е бил водещ на проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Компакт пак“ ЕООД, площадка с. Каменар, община Лозница. На площадката се третира – компостира производствен отпадък на „Амилум България“ ЕАД.

           През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО,
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО,
 • изготвен е  график и за извършени проверки на обекти, за които директора на РИОСВ – Русе е издал разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ;
 • изготвен график за проверките по населени места за чистотат на речни корита, дерета и прилежащите им територии.

  Експерт от направлението е участвал в комисии за приемане на строителните работите по изграждане на Регионално депо – регион Борово- Бяла.

Химикали

През отчетния период експертите в направление „химикали” са участвали в три комплексни  планови проверки на производствени обекти, използващи опасни химични вещества в дейността си. Не са констатирани нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовата нормативна уредба. Спазени са изискванията за съхранение на веществата, съгласно Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химитни вещества  и представените по време на проверките информационните листи за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси и на произведените продукти, съдържат необходимата информация, съгласно разпоредбите на Регламент 1907/2006  (REACH). На проверените обекти са дадени общо две предписания.

 Експерт от направлението е участвал в екипите на две планови проверки по условия в комплексни разрешителни.

През месец март е извършена една извънредна проверка по сигнал за наличие на черни води и мирис на химикали в участък от р. Русенски Лом.

UОВОС и ЕО

Относно планираните 8 бр. контролни проверки за първо тримесечие на 2019 г., през месец март са осъществени 9 бр., като две от тях са предвидени за второ тримесечие, както следва:

- 3 проверки на обекти, съгласувани с решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, с цел проверка валидността на правното действие на издадения административния акт, съгласно чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда. Установено е, че две от решенията са изгубили правно действие.

- 5 проверки на решения за преценяване на необходимостта от ОВОС във връзка с поставени условия и мерки. При осъществяването на проверките е дадено едно предписание, което ще бъде проследено в следващ отчетен период. Няма наложени административно-наказателни мерки.

- 1 проверка на община Исперих, на главния архитект, във връзка с наличието на административни актове, издадени по реда на Глава Шеста на ЗООС, които следва да са неразделна част от документацията по одобряване на инвестиционните предложения  и издаване на Разрешения за строеж. При проверката няма констатирани нарушения.

През отчетния период няма осъществени извънредни проверки.

Комплексни разрешителни

Осъществени са три планови проверки на два промишлени и един животновъден обект: „Монтюпе“ ЕООД, гр. Русе; „Биовет“ АД, клон Разград, „Непал-10“ ЕООД.

В „Монтюпе“ ЕООД продължава строителството на обезмирисителните инсталации, като предстои да се изгради нова аспирационна система в халетата. Фирмата е в процедура по издаване на ново комплексно разрешително.

В „Биовет“ АД, клон Разград настройките на пречиствателната инсталация за отпадъчни води са довели до значително намаляване на излъчваните неприятни миризми. Освен това се извършва регулярно почистване на съоръженията. Предстои изграждане на цех за козметични продукти. Не са дадени предписания.

Във връзка с констатирно несъответвие между действителното количество птици и заложеното в комплексното разрешително на „Непал-10“ ЕООД, на оператора са дадени три предписания.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени 7 комплексни проверки, които съответстват на 14 планови проверки по компоненти и фактори на околната среда: „Автосвят“ ООД – Русе (по въздух и отпадъци); „Ветхим” ООД, гр. Ветово (по химикали и отпадъци); „Екопродукт” ЕООД - с. Попина, площадка с. Ситово (по въздух и води); „Компакт пак” ЕООД, с. Каменар, община Лозница (по почви и отпадъци); „Метика 2000” ООД, гр. Русе (по въздух и води); „Линде газ България” ЕООД, гр. Стара Загора-база Русе (по химикали и въздух); „Прима М“ ЕООД – Разград (по въздух и отпадъци). При проверките на операторите са дадени общо 11 предписания.

 На „Прима М“ ЕООД – Разград и „Автосвят“ ООД – Русе са съставени акт за установяване на административно нарушение (АУАН) за нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) – непроведени собствени периодични измервания.      

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на три предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са шест предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

Със становище на Директора на РИОСВ – Русе е потвърдена пълнотата и съответствието на представен ДППГА на оператор, класифициран с нисък рисков потенциал.

 АУАН, НП и ПАМ

            1. „Българска хлебна мая” ЕООД, гр. Русе, АУАН №0002116/01.03.2019 г. – дружеството е извършило реконструкция на инсталация, без да е уведомил компетентния орган в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

            2. „Българска хлебна мая” ЕООД, гр. Русе, АУАН №0002426/01.03.2019 г.дружеството зауства отпадъчни води в р. Дунав, без наличие на разрешително в нарушение на Закона за водите;

            3. „Българска хлебна мая” ЕООД, гр. Русе, АУАН №00022425/01.03.2019 г. – дружеството не е изградило пречиствателно съоръжение в нарушение на Закона за водите;

            4. „Българска хлебна мая” ЕООД, гр. Русе, АУАН №0002269/01.03.2019 г. – дружеството изпуска отпадъчни води в р. Дунав с показатели над емисионните норми, в нарушение на Закона за водите;

            5. А.С.Ш., с. Тодорово, АУАН №0002303/11.03.2019 г. - лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2018 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

            6. М.С.А., с. Лудогорци, АУАН №0002302/11.03.2019 г. - лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2018 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

            7. „Автосвят” ООД, гр. Русе, АУАН №0002372/12.03.2019 г. – дружеството не е провело собствен емисионен  контрол за 2017-2018 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

            8. М.Т.К., гр. Русе, АУАН №0002191/13.03.2019 г. - лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2018 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;       

            9. С.С.Ив., с. Черковна, АУАН №0002192/13.03.2019 г. - лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2018 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

           10. „Прима - М” ЕООД, гр. Разград, АУАН №0002373/26.03.2019 г. – дружеството не е провело собствен емисионен  контрол за 2017-2018 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

            11. Хр.Т.Хр., гр. Разград, АУАН №0002448/26.03.2019 г. – лицето не е предал ИУМПС в център за разкомплектоване в нарушение на Закона за управление на отпадъците.    

Издадени Наказателни постановления

 1. ДЗЗД „Органик Хербс”, с. Севар, НП №5/03.03.2019 г. – по Закона за лечебните растения в размер на 300,00 лв., дружеството не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2018 г.;

2. М.С.А., с. Лудогорци, НП №6/25.03.2019 г. –  по Закона за лечебните растения в размер на 100,00 лв., лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2018 г.;

            3. А.С.Ш., с. Тодорово, НП №7/25.03.2019 г. – по Закона за лечебните растения в размер на 100,00 лв., лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2018 г.;

            4. „Автосвят” ООД, гр. Русе, НП №8/26.03.2019 г. – по Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 300,00 лв., дружеството не е провело собствен емисионен  контрол за 2017-2018 г.;

            5. М.Т.К., гр. Русе, НП №9/26.03.2019 г. – по Закона за лечебните растения в размер на 100,00 лв., лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2018 г.;

            6. Ст.Ст.И., с. Черковна, НП №10/26.03.2019 г. по Закона за лечебните растения в размер на 100,00 лв., лицето не е представило справка за изкупени, обработени и реализирани билки за 2018 г.; 

Принудителни административни мерки.

През месеца не са издавани заповеди за налагане на ПАМ.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност са предприети действия от кметовете на общини за почистване на дерета и речни корита; предотвратено е нерегламентираното третиране на отпадъци; приведени са в съответствие обекти, извършващи дейности с отпадъци.

В края на месец март, при спазване на поставените срокове, е въведено в редовна експлоатация Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините: Борово, Бяла, Ценово, Две могили, Опака, Полски Тръмбеш.

 Във връзка с осъществения контрол и предприетите административно-наказателни действия (4 бр. АУАН) операторът „Българска хлебна мая“ ЕООД – Русе е преустановило производствената си дейност до привеждане в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

Преустановено е замърсяването на р. Русенски Лом с оцветени отпадъчни води, като на оператора на площадката, от която те се формират и нерегламентирано се заустват,  ще бъде съставен АУАН.

При извършената проверка на условията в комплексното разрешително на „Биовет“ АД –Разград е констатирано, че е приключила реконструкцията и наладъчните дейности по  пречиствателната станция за отпадъчни води. Съоръженията функционират в нормален режим и не е установено изпускането на неприятни миризми извън работната площадка на станцията. Това се потвърждава и от получените предварителни данни от извършения имисионен контрол в гр. Разград, от МАС на РЛ – Русе. За периода от 14 календарни дни не са констатирани привишения на максималните еднократни и средноденонощни концентрации на сероводород. Не са постъпвали сигнали от жители на гр. Разград за разпространение на неприятни миризми.                                                                                                                                

Бизнеса

През месец март 2019 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 92 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 2 указателни писма за определяне на необходимостта от провеждане на самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 14 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:

-          11 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

-           2 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

-           1 указателно писмо за провеждане на задължителна процедура по ОВОС.

 • 27 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 17 писма до възложители, институции, отговори на подадени сигнали;
 • 63 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, в т.ч.:

      - 23 напомнителни писма по чл.2а, ал.6 от Наредбата за ОВОС;

-          5 писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация;

-          10 писма за консултация с РЗИ;

-          11 писма по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до депозираната документация в процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

-          10  писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл.95, ал.1 от ЗООС;

-          4 писма до БДДР;

 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”.

През отчетния период са издадени:

 - 4 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

 -  2 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 20 отчетни книги за отпадъци на 18 фирми, утвърдени са 22 работни листи на 10 фирми, прекратени са 10 работни листа на 3 фирми.

      През март експертите са участвали в 5 ДПК, за приемане на следните строежи:

„Изграждане на пешеходна зона и благоустрояване на околните пространства в жилищен комплекс“ и „Рехабилитация и реконструкция, включително изграждане на пешеходна зона в жилищен комплекс“ в гр. Русе“; „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради“- многофамилна жилищна сграда в Разград; „Преустройство, основен ремонт, реконструкция и пристройка на спортна зала „Дръстър“ в Силистра“ и „Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово“.

Обществеността

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе отбеляза Световния ден на водата- 22 март с три  инициативи. Проведени са 2 открити урока в Информационния център. За трета поредна година Екоинспекцията е партньор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и „В и К“ ООД, гр. Русе в конкурса за средношколци за изработка на мултимедийна презнтация. Резултатите от конкурса на публикувани на интернет страницата на инспекцията. 

На 20 март в РИОСВ-Русе гостуваха ученици от клуба „Млад  еколог“ при НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ гр. Русе. Децата бяха запознати с ролята на институциите на Министерството на околната среда и водите за опазване  чистотата  на водите в региона и приносът на всеки за съхраняване и пестене на безценния ресурс.

На 22 март в Информационния център гостуваха ученици от IIа клас на СУ „Йордан Йовков“ гр. Русе. В открития урок се включиха експерти на Екоинспекцията и Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда. Експертът на РЛ – Русе демонстрира експресни методи за анализ на проби питейна вода и от  река Дунав. С помощта на оксиметър и кондуктометър се определи  pH, съдържание на кислород и електропороводимост на водните проби. Резултатите от експресните методи показаха добро качество на водите на река Дунав и питейната вода. В края на открития урок бяха отличени авторите на рисунки, свързани с Световния ден на водата, с които в центъра е подредена изложба.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месеците януари и февруари 2019 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месеците януари и февруари 2019 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 141 проверки, в т.ч. планови 51 бр., извънредни 90 бр. Броят на проверените обекти е 114. В рамките на осъществения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 3 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 4 бр. наказателни постановления (всички НП са за съставени АУАН през 2018 г.), с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 17 400 (седемнадесет хиляди и шестотин) лв.  

През януари е наложена текуща санкция на „Каолин” АД, гр. Сеново, община Ветово в размер на 33 лв. и е отменена текуща санкция на „Топлофикация Разград” ЕАД, гр. Разград по компонент „Въздух“.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 110 800 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 55 986, 05 лв.

През месец януари по наложени санкции, включително и от предходни периоди са постъпили 44 083,60 лв. От тях 35 266,88 лв. са разпределени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. От получените суми през месец януари, на общините през месец февруари са преведени 35 266,88 лв., като най-голяма сума е получила община Разград в размер на 33 965,28 лв. По наказателни постановления събраната сума е 67 000 лв.  От НАП са събрани 1 300 лв. През януари на общините е преведена сумата от 2 364,80 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС.

През месец февруари по наложени санкции, включително и от предходни периоди са постъпили 11 902,45 лв. От тях 9 521, 96 лв. са разпределени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. По наказателни постановления събраната сума е 42 500 лв.

За периода е постъпила една жалба, която е препратена по компетентност на Община Русе.      

През месеците януари и февруари 2019 г. са постъпили общо 78 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на инспекцията.

          По 35 от сигналите са извършени проверки. Основателните сигнали са 23, неоснователните са 35 и 20 са препратени по компетентност.

Общо сигналите са били в следните направления:

-          неприятни миризми в гр. Русе и гр. Силистра;

-          нерегламентирано изгаряне на отпадъци, в т.ч. и битови, и замърсени с отпадъци терени;

-          замърсяване на водите на р. Русенски Лом в гр. Русе и на р. Дунав в участъците на градовете Русе и Силистра;

-          прилепи в безпомощно състояние;

-          нерегламентирано изхвърляне на торови маси и неприятни миризми от отглеждане на едър рогат добитък;

-          запален склад за отпадъци в гр. Русе.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месеците януари и февруари бяха изготвянето на годишния план за контролната дейност през 2019 г., годишния отчет за 2018 г., проверките по план; проверките по постъпили сигнали, както и проверките по Закона за управление на отпадъците.  

Експерти от направление „Биологично разнообразие” са участвали в 43-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици, като са посетени наблюдателни точки, както по поречието на р. Дунав, така и в ПР „Сребърна”.

 Превантивен контрол

През отчетния период, в пленарна зала на община Русе, е проведено обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка на предварителния проект на Общ устройствен план на община Русе, с възложител: Община Русе.

Проведено е едно заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ-Русе за разглеждане на доклада за ОВОС за ИП за „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Златен дол“ - Участък II и Участък III в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, община Ветово, област Русе” с възложител: „Ватия кварц” АД. Издадено е Решение по ОВОС № РУ 1-1/30.01.2019 г. с разпоредителна част  „Одобрявам”.

През отчетния период са внесени:

- допълнен доклад за ОВОС по реда на чл.17, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за извършнане на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово, област Русе”;

- преработен доклад за ОВОС по реда на чл.15, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършнане на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел“;

- Задание за обхват на ДОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 67 000 места за птици”. От страна на РИОСВ-Русе на 13.02.2019 г. е изготвено становище по внесеното задание.

Tекущ контрол

През първите два месеца на 2019 г. са проверени основно автосервизи, сервизни фирми за обслужване на хладилни и климатични инсталации и млекопреработвателно предприятие в град Русе.

Осъществен е засилен контрол на юридическите лица, притежаващи регистрационни и разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците, като за двата месеца са извършени 49 проверки.

На кметовете на всички общини в териториалния обхват на РИОСВ-Русе са дадени предписания за предприемане на действия за почистване на дерета и корита на реки, както и на сервитутите на общинските пътни мрежи.  

-     Проверки по сигнали на граждани: 28.

-     Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 28 планови и 21 извънпланови.

-     Проверки на билкозаготвителните пунктове по документи - 8.

-     Разпореждания по сигнали за защитени видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – 2.

-     Проверка във връзка с постъпили уведомления за инвестиционни предложения-2.

-     Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 4.

Засилен последващ контрол 

През периода са осъществени 9 проверки по изпълнение на предписания. За констатирано неизпълнение на предписание, дадено през 2018 г., на „Българска хлебна мая“ ЕООД – Русе ще бъде съставен АУАН.

Извършена е проверка по предписание на „Топлофикация Русе” ЕАД за изпълнение на утвърден от РИОСВ-Русе план график  за привеждане в съответствие с екологичните изисквания на „Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал.  Установено е, че дружеството изпълнява заложените дейности, съгласно утвърдения график.

При проверка на „Маклер Комерс“ ЕООД – с. Брестовене, е установено изпълнението на предписание за предаване на образуван неопасен отпадък, съхраняван извън работната площадка.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месеците януари и февруари на 2019 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг в гр. Русе, показват по-малък брой дни (16) с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр., спрямо същия период на 2018 г. В гр. Силистра са отчетени 6 дни с превишения на СДН за ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Превишенията в гр. Русе и гр. Силистра се дължат на лошите метеорологични условия в определени дни на месеците, съчетано с продължаващото използване на твърди горива  за отопление от жителите.

През месец февруари МАС на РЛ Русе е извършила контролни измервания на КАВ в гр. Исперих, съгласно утвърдения Годишен план за мониторинг. Резултатите ще бъдат представени от лабораторията за анализ в началото на м. март. 

Данните от пункта за мониторинг на територията на 2-ра РС ПБЗН Русе, както и тези от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не отчитат превишения на нормираните органични замърсители.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми от изгаряне на нерегламентирани горива в производствени обекти и частни имоти. При проверки на мебелни фирми и автосервизи не са установени нарушения при използваните горива. Сезирана е Община Русе за извършване на проверки на посочените в сигналите частни имоти. В РИОСВ – Русе са получени отговори за констатациите от проверките и дадените на собствениците предписания.

През отчетния период са извършени 4 планови проверки, като 2 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 10, като три от тях са по сигнали за неприятни миризми, 1 по искане от Агенция „Митници” гр. Русе и три са за процедури по чл.69 от ЗООС.

Общо са дадени 7 броя предписания. Не са съставяни АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна уредба.

През месец януари на „Каолин” АД, гр. Сеново е наложена текуща месечна санкция за замърсяване на атмосферния въздух(АВ) с вредни емисии при експлоатацията на „Пещ за изпичане на каолин до шамот” в Обогатителна фабрика - гр. Ветово. Отменена е текуща месечна санкция на „Топлофикация Разград” ЕАД, във връзка с преустановено замърсяване на АВ с вредни емисии, установено в протоколи от изпитване, представени с Доклад за СПИ.

През двата месеца в РИОСВ – Русе са постъпили 6 броя Доклади на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ).

През отчетния период са постъпили 2 дневника на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Съгласно изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредба № 1 за флуорирани парникови газови (ФПГ), в срок до 15.02.2019 г. в инспекцията са получени: 4 отчета на дистрибутори, 22 отчета на ползватели и 132 броя отчети на оператори на оборудване с ФПГ.    Предстои отчетите да бъдат обработени, като обобщеният отчет на РИОСВ ще се представи в срок до 31.03.2019 г. в МОСВ.

 Постъпил е един План за управление на разтворителите, който е одобрен с издадено решение от Директора на РИОСВ – Русе, 12 броя справки по Наредба № 7/2000г. и 22 справки за употребени през 2018 г. бои, лакове и авторепаратурни продукти от оператори.

През месец февруари 2019 г. на ГКПП Дунав мост, граничните служители са задържали, при опит за износ към Р. Германия, 17 броя бутилки за еднократна употреба, заредени с фреон R 404a. Експерти на РИОСВ-Русе са извършили проверка по случая, но превозвачите на товара са били румънски граждани. Гранична полиция Русе ще извърши разследване и ще предостави резултатите в РИОСВ – Русе        

Шум

През двата месеца не са извършвани контролни измервания. В РИОСВ – Русе са получени три доклада за проведени СПИ на нивата на шум. Анализът на данните от протоколите от изпитване не показва превишение над граничните нива на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г.

Води

През месеците януари и февруари в направлението са извършени 10 контролни проверки, от които 5 са планови и 5 извънредни.Четири от плановите проверки са с пробонабирания на: „Олео Протеин” ЕООД, „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД, РПСОВ-Силистра, „Фазерлес” АД.

От извънредните проверки една е с пробонабиране на: „Българска хлебна мая” ЕООД – Русе. 

На операторите са дадени общо 4 предписания, като през отчетния период не са съставяни АУАН.

През двата месеца не са издавани заповеди и наказателни постановления по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда.  

Експертите от направлението са взели участие в проверки на мястопо следните шест сигнала:

 • за усетена остра миризма на разтворител в канализацията на „Бултекс 1“ ООД - Русе. При проверката на място, както и в канализационните шахти на съседните производствени обекти, не е установено наличие на миризма.
 • за усетена остра миризма на бои, лакове, масла в „БТБ България“ ООД – Русе в Източна промишлена зона.

Във връзка с двата сигнала е изпратено писмо до собственика на площадковата канализация, който е и управител на „Изома-Русе“ ЕООД за предприемане на действия за установяване на източника на миризма, разпространявана на територията на дружеството.

 • за миризма на нефтопродукти, усетена в канализацията на хотел „Фамилия“, намиращ се също в Източна промишлена зона гр. Русе. При проверката на място е усетена миризма на бензин в сервизните помещения на хотела. За сигнала е уведомен ВиК оператора на канализационната системана град Русе за предприемане на действия по компетентност.
 • за замърсяване на р. Дунав (наличие на пяна и бели петна) в гр. Силистра в района на „Дунавския парк“. В тази връзка е обходен и участък от брега край с. Ветрен, където местни жители не са потвърдили  наличието на подобно замърсяване на р. Дунав. По случая е уведомена „Морска администрация“ – Русе, която в писмения си отговор съобщава, че причината за замърсяването е плаващ мъх, причинен от заливането на островните групи при рязкото покачване на нивото на реката.
 • за разпространяване на миризма на ацетон в западната част на гр. Русе. Проверен е  колектор „Трети март“ съвместно с „ВиК“ ООД, гр. Русе, където е констатирано изпускане на отпадъчни води с бял цвят и характерна миризма на водоразтворима латексова боя. Извършена е проверка на точката за мониторинг на „Оргахим Резинс“ АД, където е установено наличие на минимален отток отпадъчна вода без цвят и мирис. Изискана е информация от ВиК дружеството за нерегламентирано заустване в градски колектор „Трети март“. В отговора си ВиК операторът  е посочил предприетите мерки и действия за ограничаване на изхвърлянето на непречистени производствени отпадъчни води, като е направен и оглед с камера на състоянието на колектора.
 • за изтичане на цветни води в река Дунав, на производствената площадка на предприятие за производство на хлебна мая, собственост на „Българска хлебна мая”  ЕООД, намираща се в гр. Русе. Установено е, че дружеството нерегламентирано зауства в р. Дунав формираните от производствената си дейност отпадъчните  води, образувани от технологичните процеси при производството на хлебна мая, както и от измиване на производствени съоръжения, съдове и помещения. Формираните отпадъчни води са жълто-кафяви на цвят и се разливат повърхностно по прилежащия към обекта скат, като са заблатили терен преди заустването в реката. Освен това дружеството не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на производствени отпадъчни води в повърхностен воден обект, съгласно изискванията на Закона за водите.

През месец януари експертите от направлението са подготвили и предоставили на ОД на МВР – Разград пълна документация за осъществения контрол на „Маклер Комерс“ ЕООД – млекопреработвателно предприятие в с. Брестовене, община Завет във връзка с неприключило досъдебно производство и изготвяне на експертиза от вещо лице.

Почви

През месеците януари и февруари са извършени  6 проверки - 3 по план и 3 извънредни.

Съгласно Годишния план за 2019 г. е проверено находище „Главан” в с. Поп Кралево, експлоатирано от „Пътстроймонтаж” АД - Силистра. Дружеството има предоставена концесия и извършва добивни дейности, съгласно утвърдения за 2019 г. проект за добив и експлоатация.

Извършени са две проверки на рекултивирани депа на територията на Община Ветово в местността „Параджика” и местността „Календжи куру”. Депата са устойчиви, без наличие на отпадъци.

Едната извънредна проверка е по предписание, свързано с изпълнение на утвърдения от РИОСВ-Русе план-график  за привеждане в съответствие с екологичните изисквания на „Депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал с оператор „Топлофикация Русе” ЕАД. При проверката е установено, че дружеството изпълнява заложените дейности съгласно утвърдения график.

Във връзка с получен сигнал за заблатяване на общински терен с отпадъчни непречистени води е извършена извънредна проверка на „Българска хлебна мая” ЕООД-Русе.

Другата извънредна проверка също е във връзка с получен сигнал за замърсяване водите на река Дунав в района на Дунавския парк в град Силистра. В момента на проверката не е установено замърсяване.           

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 17 броя контролни проверки. Три от тях са планови, а останалите 14 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец януари са 31, а през месец февруари са 28.

Две от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране. Един екземпляр от вида кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) е освободен в подходящ за вида район.

Извършена е планова проверка, като е взето участие в 43-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици. На място са посетени наблюдателни точки по поречието на р. Дунав и в ПР „Сребърна”. Данните са изпратени в ИАОС за обобщаване.

Извършени са две проверки във връзка с подадени запитване и уведомление за инвестиционно намерение. Едната е за създаване на тополово насаждение в землището на с. Бръшлен, община Сливо поле, а другата – във връзка с издаване на разрешение за отдаване под наем на имоти в с. Бръшлен, попадащи в ЗМ „Калимок-Бръшлен”.

Във връзка с пролетните празници са направени извънредни проверки на пазари и места за продаване на цветя в гр. Русе и гр. Разград, с оглед осъществяване на превенция върху търговията с ранно цъфтящи диви цветя. Две от проверките са свързани с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие.  

Осем от проверките са по документи на билкозаготвители, които не са представили обобщена иформация за изкупените, обработените и реализираните през предходната 2018 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности, в срок до 20 януари 2019 г. Съставен е един АУАН. Няма издадени наказателни постановления.

Издадени са 3 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. Поради положителните температури в началото на годината и липсата на снежна покривка, първите къдроглави пеликани пристигнаха в резервата през януари. Сформирането на двойки и изграждането на гнезда започна в началото на февруари. При добри метеорологични условия поколение се очаква през март. На територията на резервата се наблюдава голямо струпване на птици – лебеди, зимно бърне и лиски.

Извършени са 2 проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на пролетно ботурче” – с. Осенец, община Разград и ЗМ „Находище на пролетно ботурче – Бреница” – с. Бреница, община Тутракан. При проверките не са констатирани нарушения в режимите на дейности, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Отпадъци

През отчетния период  са извършени 28 планови проверки и 54 извънредни, от които 18 -  по сигнал,   8 – по изпълнение на предписания,  21 – по писмо на  МОСВ, 1 -  по писмо на ОПУ-Русе,  4 – по писма на други  институции.

Дадени са 41 задължителни предписания. Приоритетно през месеците януари и февруари, са извършени проверки на лица, притежаващи регистрационен документ и разрешения за дейности с отпадъци, както и на лица, генериращи отработени масла и текстилни отпадъци.

През месеците януари и февруари експерти от отдел „УООП“ са съставили два АУАН за неспазване разпоредбите на ЗУО. За съставени в предходни периоди АУАН са издадени три НП на стойност 7 400 лв.

През отчетния период, експерт от направлението, е бил водещ на една  комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Мариела АМ“ ЕООД.

           През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО,
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО,
 • доклад за извършени проверки на организации по оползотворяване на отработени масла отпадъчни нефтопродукти и на лица, пускащи на пазара батерии и акумулатори.
 • писма до кметовете на всичките 22 общини на контролираната от РИОСВ – Русе територия за предоставяне за актуални заповеди по чл. 112 от ЗУО, и на информация по изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО, както и за извършване на проверки за замърсявания на речните легла, дерета и прилежащите към тях територии и предприемане на мерки за почистване и недопускане на нерегламентирани сметища, в изпълнение на Заповед № 108 от 08.02.2019 г. на министъра на околната среда и водите.

            Съгласно Заповед № ЗК-195/29.01.2019 г. на кмета на община Силистра е проведена комисия и с протокол № 1 от 06.02.2019 г. е приета техническата рекултивация на клетка № 1 от „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница” - гр. Силистра, разположено в местността „8-ми пост“.

          На 06.02.2019 г. експерт е участвал в комисия за приемане на трета година биологична рекултивация на сметище в с. Ряхово, община Сливо поле, с площ 9,3 дка.

          По постъпили сигнали на граждани за нерегламентирано третиране на отпадъци, експертите от направление „отпадъци“, са извършили 17 проверки.

Химикали

            През отчетния период експертите в направление „химикали” са извършили две самостоятелни и са участвали в три съвместни планови проверки на обекти, съхраняващи на площадките си опасни химични вещества и смеси. Не са констатирани нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовата нормативна уредба. На операторите са дадени предписания във връзка с изискванията на чл. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях и да бъдат актуализирани  информационните листи за безопасност на използваните и съхраняваните на площадките им суровниви и спомагателни материали.

ОВОС и ЕО

През отчетния период няма извършени планови проверки. Извънредни проверки са във връзка с:

 - текуща процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Монтиране на ново модерно оборудване за производство на епоксидни покрития, полиуретанови, нитроцелулозни, авто бои, разредители и системи в съществуваща сграда на територията на производствената площадка на „Оргахим“ АД. При проверката на производствената площадка е установено извършването на строително-монтажни дейности по позиционирането на производствени мощности, необходими за експлоатацията на новия цех, без приключила процедура по реда на Глава шеста на Закона за опазване на околната среда. При проверката е констатирано и наличие на изработен инвестиционен проект, за което дружеството не е направило постъпки пред община Русе с цел съгласуването/одобряването му, за което няма и издадено разрешение за строеж. За извършените действия от страна на дружеството, РИОСВ-Русе е сезирала надлежно Председателя на РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН;

 - подаден сигнал за заустване на непречистени отпадъчни води в р. Дунав. Проверката е извършена съвместно с експерти от Дирекция „КОС“. Експертите от „ПД“ са констатирали извършени строително-монтажни дейности по реконструкция на част от производствените мощности на проверяваното дружество, без да уведомят компенетния орган – Директора на РИОСВ-Русе по реда на Закона за опазване на околната среда. В резултат от осъществената проверка, е съставен  акт за установяване на административно нарушение.

Комплексни разрешителни

През първите два месеца на 2019 г. не са извършвани проверки по условия в издадени комплексни разрешителни. Съгласно утвърдения Годишен план на РИОСВ – Русе за 2019 г. и изготвен график, тези проверки ще започнат през месец март 2019 г. За отчетния период са постъпили три Годишни доклада по околна среда за 2018 г. на оператори, с издадено КР.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени 6 комплексни проверки, които съответстват на 13 планови проверки по компоненти и фактори на околната среда: „Топлофикация Разград” ЕАД - град Разград; „Балканфарма-Разград” АД - град Разград; „Руболт” АД - гр. Русе; „Дунав прес“ АД - Русе; „Карисмо“ ЕООД -  Русе; „РиГ“ ООД – Русе.  При проверките на операторите са дадени общо 12 предписания.

 Съставен е един АУАН на „Руболт” АД - гр. Русе за нарушение на изискванията на Закона за управление на отпадъците – неводене на отчетна книга.

 СЕВЕЗО

Комисията по чл.157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с висок  рисков потенциал на територията на Община Русе. Дадени са три предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През периода са извършени две извънредни проверки на предприятия, класифицирани с нисък рисков потенциал, с оператори „Инакем Солюшънс“ ООД, гр. Русе и „Русе Кемикълс“ АД, гр. Русе.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложена ПАМ.

Експертът е взел участие в държавна приемателна комисия (ДПК) на строеж на предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал – „Складово стопанство за дизелово гориво и газ пропан-бутан“ на „Петър Караминчев“ АД.

Със становище на Директора на РИОСВ – Русе е потвърдена пълнотата и съответствието на представен ДППГА на оператор, класифициран с нисък рисков потенциал.

 АУАН, НП и ПАМ

1. ДЗЗД „Органик Хербс”, с. Севар, Община Кубрат, АУАН №0002301/19.02.2019 г. – дружеството не е представило информация за изкупените билки през 2018 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

2. „Д Консей” ООД, гр. София, АУАН №0002086/19.02.2019 г. – дружеството извършва дейности с отпадъци без наличие на разрешителен документ в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

3. „Руболт” АД, гр. Русе, АУАН №0001921/21.02.2019 г. – не води отчетна книга за образуваните отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

Издадени Наказателни постановления

1. „Инакем Солюшънс” ООД, гр. Русе, НП №1/04.02.2019 г. – по ЗООС в размер на 10 000,00 лв., не е подал актуализирано уведомление за класификация до Министъра на околната среда и водите,  за промяна във вида и количествата на съхраняваните на площадката опасни химични вещества.

2. „Биовет” АД, гр. Пещера, клон Разград, НП № 2/14.02.2019 г. – по ЗУО в размер на 3 000,00 лв., дружеството не е изпълнило предписание за рекултивация на фирмено депо за опасни отпадъци.

3. „Тетхим” ЕООД, гр. Русе, НП № 3/18.02.2019 г. – по ЗУО в размер на 1 400,00 лв., дружеството нерегламентирано изгаря отпадъци.

4. „ДМВ” ЕООД, гр. Мартен, НП № 4/18.02.2019 г. - по ЗУО в размер на 3 000,00 лв., не води отчетна книга по хронологичен ред за отпадъците, в нарушение на Закона за управление на отпадъците.

Няма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност е преустановено заустването на непречистени отпадъчни води в р. Дунав от оператора „Българска хлебна мая“ ЕООД – Русе.

Голяма част от получените сигнали през двата месеца са препратени по компетентност на община Русе и своевременно са получени отговори за положителни резултати от извършените проверки. Това се потвърждава и от отчетените в пунктовете за мониторинг в град Русе по-ниски концентрации на ФПЧ, както и от малкия брой получени сигнали.

С Решение  № 01/2019 от 15.02.2019 г. на Директора на РИОСВ-Русе, е закрито съществуващо сметище на територията на с. Ряхово, община Сливо поле с площ - 9,3 дка.

Бизнеса

През месеците януари и февруари 2019 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 159 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 17 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:

-          15 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          2 указателни писма за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ЕО;

 • 47 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 68 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;

            През отчетния период са издадени:

 - 4 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО; 

 -  4 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 86 бр. отчетни книги за отпадъци на 56 фирми, утвърдени са 85 работни листи на 24 фирми, прекратени е 31 работни листа на 7 фирми.

През периода е взето участие в 4 ДПК -  една през януари и три през февруари. Приети са следните строежи:

„Резервоар за биодизел, два броя съдове за добавки и жп разтоварище за дизелово гориво към съществуващо складово стопанство за дизелово гориво и газ пропан-бутан“ на „Петър Караминчев“АД - Русе; „Локална вентилационна система-3-разширение на инсталацията в производствена сграда за изделия от стъклопласт (участък напластяване) в „НК България“ АД-Русе; „Пристройка и преустройство на два супермаркета „Лидл“ в градовете Русе и Разград.

Обществеността

За отбелязване на Световния ден на влажните зони РИОСВ-Русе обяви конкурс за проект на анимирана рисунка, свързана на тема Тема: „Влажни зони и климатични промени“. Експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценители  излъчиха двама победители в конкурса за анимирана рисунка.

Инспекцията бе и партньор конкурса за реферат на Русенски университет „Ангел Кънчев“, посветен на Светвония ден на влажните зони. Проектите на отличените участници са публикувани на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kampanii-na-riosv/1366-2-fevruari-svetoven-den-na-vlazhnite-zoni.html.

Представители на РИОСВ – Русе са взели участие в три заседания на областните дирекции по земеделие в Русе и Разград, както и в две областни и една общинска епизоотични комисии.

РИОСВ-Русе изпълнява функциите на Регионално звено за контакт (РЗК) по Програма LIFE, като част от дейностите по проект LIFE 14 CA/BG/00013 CAPTA BG. В тази връзка, в сградата на РИОСВ-Русе, е проведена консултативна работна среща с представители на Община Вълчи дол, област Варна, във връзка с възможността за разработване на проектно предложение по Програма LIFE и включване на Общината като водещ бенефициент или партньор. Предоставени са разяснения и консултации от представителите на РЗК за възможностите за търсене на партньори, осъществяване на контакти с релевантни на тематиката институции и организации и др.

В сградата на РИОСВ-Русе е проведена работна среща с представители на екипа на текущ интегриран проект по Програма LIFE, с водещ бенефициент Столична община. На срещата са представени етапите на изпълнение на проекта, както и конкретни предвиждания за въздействие на проекта на територията на град Русе.


Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. 

България в Юнеско

Галерия