Вие сте тук: Контролна дейност

Месечни справки за контролна дейност

Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе

за месец декември 2017 г.

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец декември 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 57 проверки, в т.ч. планови 17 бр. и извънредни 40 бр.  Броят на проверените обекти е 52. В рамките на осъществения контрол са дадени 31 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 5 акта.

През отчетния период са издадени 8 наказателни постановления на обща стойност 6 800 (шест хиляди и осемстотин) лв. Наложени са 2 Принудителни административни мерки (ПАМ).

Наложени са две текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС на „Топлофикация Русе” ЕАД в размер на 357 лв. и на „Пилко” ЕООД, гр. Разград в размер на 6 775 лв. за превишения на индивидуалните емисионни ограничения, регламентирани в съответните комплексни разрешителни (КР). Със заповед на директора на РИОСВ - Русе е намалена текущата месечна санкция на „Биовет“ АД – клон Разград от 4 631 лв. на 3 171 лв.

За този период по сметката на РИОСВ - Русе по наложени глоби и санкции са постъпили 5 200, 46 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили 3 965, 45 лв., от които 3 172, 36 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. От НАП са събрани и преведени през декември 100, 46 лв.

През декември са разпределени и преведени  5 687, 20 лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 3 920,80 лв.

От 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г. са постъпили 3 писмени жалби. Едната е препратена от община Русе и засяга търговска дейност на дружество. Поставеният проблем не е от компетентността на РИОСВ-Русе, поради което жалбата е върната на община Русе.

Втората жалба, касаеща замърсени с отпадъци терени в междублокови пространства, също е препратена на община Русе за предприемане на действия по компетентност, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Третата жалба е за нарушаване на обществения ред (вдигане на шум) и незаконен добив на дърва от дейността на склад за добив и продажба на дървен материал. По жалбата предстои проверка.

В периода 01.12 - 31.12.2017 г. са постъпили общо 49 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ - Русе, чрез контактната форма на РИОСВ – Русе. От тях 90 % са за неприятни, задушливи миризми, нерегламентирано изхвърляне и третиране на отпадъци, птици в безпомощно състояние, нефтени петна по водата в река Дунав и в езерето, в Лесопарк „Липник“, община Русе. Предстои извършването на проверки на 3 обекта със представители на няколко държавни институции, след което ще се установи тяхната основателност.

По 9 от сигналите са извършени проверки, 6 са препратени по компетентност; 22 са основателни; 17 са неоснователни и 1 анонимен.

За един и същи проблем са подадени 34 сигнала.

Горецитираните сигнали са получени за часовия период от 23:55 ч. до 07:20 ч.

    Общо сигналите са били в следните направления:

-          Неприятни миризми в гр. Русе и гр. Разград;

-          Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;

-          Птици в безпомощно състояние;

-          Намерено гнездо на прилепи;

-          Нефтено петно във водите на река Дунав;

-          Петна от мазут в езерото на Лесопарк „Липник”;

-          Изтичане на червено-розова вода от колектор „Трети март“ в гр. Русе.

     Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

 Превантивен контрол        

Акцентът от извършената през месец декември дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец декември бяха: изпълнението на годишния план за контролната дейност – площадки за третиране на отпадъци, автосервизи, мебелни производства,  комисии по чл. 157а от ЗООС, проверки на оператори във връзка с изпълнението на ангажиментите по проект REF 5 на ECHA, проверки по постъпили жалби и сигнали.

-         Проверки по сигнали на граждани: 9.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, и за правилното начисляване на продуктова такса за продукти, след която употреба се образуват масово разпространени отпадъци –  1 планова и  18 извънредни, в това число  3 по сигнал и 2 по писма на МОСВ за проверка на лица по чл. 59, ал. 2 от ЗУО.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 2 извънредни.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 4.

-        31 броя ежедневни проверки и 1 бр. планова проверка на ПР „Сребърна”.

-        1 бр. извънредна проверка по документи на Община Разград, във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе заявления с вх. № АО 5387/ 20.12.2017 г. за регистрация на екземпляри от вида Лъв (Panthera leo).

-        1 бр. извънредна проверка на заснети GPS-координати в землищата на с. Айдемир и с. Сребърна, във връзка с уведомление за инвестиционно предложение за „Почистване и възстановяване на отводнителни открити канали, канавки (дерета) и съоръжения и по-точно в участъка на път II-21 „Русе-Силистра” в района на местността „Кълнежа”.

Засилен последващ контрол 

Част от дадените предписания са изпълнени в срок. За неизпълнение на дадено предписание на кмета на с. Ясеновец е  връчени  покана за АУАН.

В резултат на контролната дейност по управление на дейностите по отпадъци през отчетния период в РИОСВ – Русе са постъпили работни листи за класификация на отпадъците от мебелни производства, автосервизи и заявления за издаване на документи по чл. 35 от ЗУО.

Във връзка с постъпилите сигнали за разпространение на специфична органична миризма в град Русе, на оператори са дадени предписания за извършване на обследване на технологичните процеси в различните производствени участъци, по отношение на ефективността на аспирационните и вентилационни системи, както и състоянието на канализационната мрежа на площадката, потоците отпадъчни води постъпващи в нея и степента на пречистването им.

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец декември 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра  отчитат повишение на дните с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. Това се дължи на използване на твърди горива в битовия сектор в централните жилищни райони на градовете, съчетано с лоши метеорологични условия (ниски температури и безветрие) в дните с наднормени нива на ФПЧ10.

Резултатите от измерванията на двата допълнителни пункта за контрол на КАВ в гр. Русе не отчитат превишения на средночасовите и среднодневните норми на нормираните замърсители, както и не се констатират по-високи от фоновите нива на специфичните органични замърсители – толуен, ксилен, метан и неметанови органични съединения, следени в пункта в кв. „Здравец – Изток” на гр. Русе

В началото на месеца в РИОСВ-Русе са получени сигнали от жители на град Русе за разпростанение на неприятни миризми на химикали. Основно оплакванията са били от западните жилищни квартали на града. Извършени са извънредни проверки на два оператора в Западна промишлена зона на град Русе. Дадени са предписания за извършване на обследване на аспирационните и вентилационни системи в прозводствените участъци на предприятията, както и проверка на състоянието на общата канализационна мрежа и постъпващите в нея потоци отпадъчни води.

През третото десетдневие на месеца не са постъпвали сигнали за разпространение на неприятни миризми в гр. Русе и гр. Разград.

През отчетния период е извършена една планова проверка, с което годишният план за контролна дейност по компонент „атмосферен въздух” е изпълнен на 100%.

 Извънредните проверки са 5, както следва: 1 по изпълнение на предписания, 2 за участие в ДПК, 1 на бензиностанция по изискванията на Наредба № 16 и една за участие при извършване на СПИ на източници на вредни емисии на оператор.

Общо са дадени 4 броя предписания.

 

Води

През месец декември са реализирани общо 7 контролни проверки: 2 по план и 5 извънредни, от които 2 за пробонабиранe. 

През отчетния период е съставен един Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 67/1999 г.) на „Маклер комерс“ ЕООД. Констатирано е нерегламентирано заустване на формираните от производствената дейност отпадъчни води, посочено в Разрешително за заустване № 13740067/2013 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.).

През месеца са издени две наказателни постановления за налагане на текущи месечни санкции на птицекланица „Пилко“ ЕООД (площадка в гр. Разград) и на „Топлофикация – Русе“ ЕАД за превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексни разрешителни.

През периода са постъпили 2 сигнала, за които експертите от направлението са взели участие при  проверки на място:

Единият от сигналите е от жител на гр. Русе за изтичане на оцветени води (розово-червени) в река Русенски Лом. Извършена е проверка на Колектор „Трети март“ от градската канализационна мрежа. Констатирано е изпускане на отпадъчни води (около 15 минути), оцветени в тъмносив цвят, с вероятен източник „Фазан“ АД (чорапена фабрика, използваща безвредни и водоразтворими багрила). Проверката е осъществена съвместно с представители на „В и К“ ООД – Русе  - оператор на канализационната система на гр. Русе), които извършват мониторинга на отпадъчните води на дружеството, като резултатите от анализите са без отклонения от заложените норми.  Направен е оглед на ревизионната шахта на отпадъчните води на „Фазан“ АД, като не е установено заустване в Колектор „Трети март“.

Във връзка с чести сигнали за разпространение на специфични миризми в гр. Разград е направена проверка на „Биовет“ АД. Дружеството е уведомило РИОСВ-Русе за извършване на профилактика на технологичното оборудване на биологичното стъпало на ПСОВ, като гарантира, че процесът на биологичното пречистване на отпадъчните води няма да бъде прекъснат. Взети са проби отпадъчни води от изход Пречествателната станция за отпадъчните води (ПСОВ), преди заустване в р. Бели Лом и от изход на радиален утаител, преди точката на мониторинг, определена в КР. Получени са резултати от изпитването на взетите проби отпадъчни води, от които се вижда, че биостъпалото не работи ефективно.

По повод на жалба за замърсяване на р. Дунав от дейността на автомивка в гр. Силистра, собственост на „Лъки Сис“ ЕООД – гр. Силистра, е извършена повторна проверка на място по изпълнение на предписания. „Търговия на едро“ ЕООД - Силистра е собственик на площадковата канализация, в която се включват водите на фирми с различен предмет на дейност. На място са представени необходимите документи, огледана е вероятната точка на заустване и са дадени нови задължителни предписания за уточняване на точката на заустване във водоприемника и наличието на писмени съгласия за присъединяването на отпадъчните води от обектите.       

През месец декември приоритетите в направлението са били следните: 

- проверки и кореспонденция по постъпилите сигнали;

- вътрешни становища по глава шеста на ЗООС;

- попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

- кореспонденция с други институции.

Почви

 През месец декември в направлението са извършени 6 проверки, от които 5 планови и 1  извънредна.

 Плановите проверки са на пет рекултивирани депа за твърди битови отпадъци: в Исперих, Главиница, Борово и 2 в град Ветово. Констатирано е извършване на дейности, предвидени през втората година на биологичната рекултивация, съгласно финансирания договор с Предприятието за управление на дейноститите по опозване на околната среда (ПУДООС).

Една извънредна проверка е извършена на фирма „Инфраинжстрой” ЕООД, осъществяваща дейностите по рекултивация на депата в град Цар Калоян.

   Акцент:

При извършване на биологичната рекултивация са спазени изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и дейностите, заложени в проекта. Около депата няма депонирани битови отпадъци.

На фирмата изпълнител на рекултивацията на депата в град Ветово е дадено предписание да залеси липсващата дървесна и храстовидна растителност.

Биологично разнообразие и НЕМ

 Извършени са 4 броя извънредни проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Два екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора.  8 бр. от вида кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), открити в Съдебна палата – гр. Русе са освободени в подходящ за вида район. Един екземпляр от вида малък ястреб (Accipiter nisus) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране. През месеца са издадени 5 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е 1 планова проверка на ПР „Сребърна”.

Извършена е и 1 извънредна проверка по документи на Община Разград, относно постъпили в РИОСВ-Русе заявления с вх. № АО 5387/ 20.12.2017 г. за регистрация на екземпляри от вида Лъв (Panthera leo). При проверката е констатирано, че Община Разград не е внесла в РИОСВ-Русе в 40 дневен срок заявления за регистрация на размножените от нея екземпляри от вида Лъв (Pаnthera leo). Видът e включен в Приложение B на Регламент 338/97 на Съвета на Европейския съюз относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях от 9 декември 1996 и съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г.) подлежи на регистрация. Предстои да се предприемат на администратимно-наказателни мерки.

 Извършена е 1 ивънредна проверка на заснети GPS-координати в землищата на с. Айдемир и с. Сребърна, във връзка с уведомление за инвестиционно предложение за „Почистване и възстановяване на отводнителни открити канали, канавки (дерета) и съоръжения и по-точно в участъка на път II-21 „Русе-Силистра” в района на местността „Кълнежа” При същата е констатирано, че фирмата изпълнител е извършвала дейности в границата на поддържан резерват „Сребърна”, за което ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

 

Защитени територии

 Извършени са общо 32 проверки на територията на ПР „Сребърна”, като една от тях е планова, а останалите са извънредни.

Отпадъци

През отчетния период  са извършени 1 планова проверка и 18 извънредни, от които 3 -  по сигнал,  5 – по изпълнение на предписания, 8 - на мебелни фирми и 2– по писмо на МОСВ - на лица по чл. 59, ал. 2 от ЗУО.

Дадени са 12 задължителни предписания. Приоритетно през месец декември, проверките са били основно на дружества – производители на мебели.

През месец декември е съставен един АУАН на  „Оргахим“ АД  - Русе за нарушения на чл. 3 от ЗУО, във връзка с  чл. 4, ал. 1 от Наредба № 2/2014 г.

Издадени са четири НП  на физически и юридически лица.

През отчетния период са изготвени и изпратени: в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО и ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО.

Химикали

  През периода  са  извършени две планирани проверки по „химикали”. В изпълнение на ангажиментите по Форума на проект REF – 5 на Европейската агенция по химикалите  са проверени дружествата „Монтюпе” ЕООД и „Русе Кемикълс” АД , чрез електронно попълване на въпросник. Проверките са осъществени с участие на експерти от Регионална здравна инспекция и Държавна инспекция по труда. На оператора „Монтюпе” ЕООД са дадени предписания за изпълнение, във връзка в установено несъответствие на посочените в разширения информационен лист за безопасност (ИЛБ) на химичното вещества диметилетиламин сценарии за експозиция в околната и работна среда и мерки за безопасност и контрол.

Годишният план по „химикали” за 2017 г е изпълнен.

                             

ОВОС и ЕО

 През отчетния период са извършени6 проверки, от които:

-          1 извънредна проверка на терен във връзка с подадено заявление с вх. № АО 4863/17.11.2017 г. за „Създаване на млекопреработвателно предприятие (мандра)“. При проверката е дадено 1 предписание, което е изпълнено;

-          1 извънредна проверка по документи във връзка с изпълнение на дадено предписание от предходна проверка за инвестиционно предложение – Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на гр. Дулово. При проверката не са дадени предписания;

-          4 планови проверки по документи във връзка с установяване на правното действие на решения за преценяване на необходимоста от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

Комплексни разрешителни

 През м. декември не са извършвани проверки по условия в КР, както и комплексни проверки по компоненти и фактори. Планът за контролната дейност за 2017 г. по отношение на проверките на операторите с издадени комплексни разрешителни е изпълнен.

           

СЕВЕЗО

През м. декември е изготвен и изпратен за утвърждаване годишен план за 2018 г. за извършване на съвместни проверки от комисия по чл.157 от ЗООС, на предприятия/съоръжения, класифицирани с висок/нисък рисков потенциал.

През месеца експертите от направлението  са работили по представени ДППГА и АП на две предпиятия с нисък рисков потенциал, като след съгласуване в компетентните органи са върнати на операторите за корекции и допълване.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-422/19.06.2017 г.

 През отчетния период не са извършени проверки по заповедта.

АУАН, НП и ПАМ

 1. „Оргахим” АД, гр. Русе, АУАН №02080/08.12.2017 г. – дружеството има некласифициран отпадък от производствената дейност в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

2. Венелин Неделчев Димитров, гр. Силистра, АУАН №0002200/00.12.2017 г. – лицето извършва риболов на нерегламентирани места в нарушение на Закона за защитените територии;

3. „Маклер Комерс” ЕООД, гр. София, АУАН №0002111/ 13.12.2017 г. – дружеството не е изпълнило дадено предписание в констативен протокол: осигуряване на технически и организационни мерки за преустановяване заустването на отпадъчни води с цел да се предотврати по-нататъшното увеличение на заблатени земеделски терени, попадащи в границите на защитена зона BG0000168 „Лудогорие” от Екологичната мрежа на „Натура” 2000 в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

4. „Маклер Комерс” ЕООД, гр. София, АУАН №0002265/13.12.2017 г. – дружеството нерегламентирано зауства отпадъчни води във воден обект в нарушение на Закона за водите;

5. „Ка Енд Ем Грийн” ООД, гр..Попово, АУАН №0002201/13.12.2017 г. – дружеството изкоренява растителност в ПР „Сребърна” в нарушение на Закона за защитените територии.

 

Наказателни постановления

 1. „Сана- Р1” ЕООД, гр. Русе, НП № 67/21.12.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не е подало заявление за регистрация на инсталация;

2. „Вела – М” ООД, гр. Панагюрище, НП №68/21.12.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 300,00 лв., дружеството не е извършило СПИ за 2014/2015 г.;

3. Алиосман Алиосманов, с. Самуил, НП №69/21.12.2017 г. – по ЗУО в размер на 500,00 лв., лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци;

4. Федри Хасан, с. Желязковец, НП №70/21.12.2017 г. - по ЗУО в размер на 500,00 лв., лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци;

5. Шазие М.Хамид, с. Желязковец, НП №71/21.12.2017 г. – по ЗУО в размер на 500,00 лв., лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци;

6. „Сирма Приста” АД, гр. София, НП №72/21.12.2017 г. – по ЗВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не поддържа ПСОВ в техническа и експлоатационна изправност;

7. „Еко куриер” ООД, гр. Русе, НП № 73/28.12.2017 г. – по ЗУО в размер на 2 000,00 лв., дружеството води невярна отчетност за събиране и транспортиране на отпадъци;

8. „Шато Данубия” АД, гр. Две могили, НП № 74/28.12.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не е изготвило информация за флоурираните парникови газове за 2016 г. и не я е представило в РИОСВ- Русе;

ПАМ

      1. Заповед №501 от 29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе за спиране на дейностите по приемане, съхранение и обезвреждане чрез депониране на битови, строителни и производствени отпадъци на „Общинско депо за неопасни отпадъци” в землището на гр. Бяла.

      2. Заповед №502 от 29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе за спиране на дейностите по приемане, съхранение и обезвреждане чрез депониране на битови, строителни и производствени отпадъци на „Общинско депо за неопасни отпадъци” в землището на гр.Две Могили.

 Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • предприети са действия за недопускане на нерегламентирано третиране на отпадъци от мебелни производства;
 • след извършени проверки на два оператора във връзка с постъпили сигнали за миризми и дадени предписания, няма постъпили оплаквания от граждани.
 • през месец декември не са постъпвали сигнали за неприятни миризми от дейността на „Монтюпе“ ЕООД – временните мерки, предприети към оператора имат положителен ефект.

 Бизнеса

 През месец декември 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 87 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на глава шеста от ЗООС: 6 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 указателно писмо за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО и 3 указателни писма за самостоятелна процедура за оценка за съвместимост;
 • 16 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 21 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност (в това число 2 бр. за консултации по ДОВОС);
 • 6 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация, 1 писмо за допусната техническа грешка и 1 писмо за предоставяне на становище по компетентност на ИАОС;
 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 9 с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС” и 1 с разпоредителна част „да се извърши ОВОС”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „да не се извършва ЕО”;
 • 1 мотивирано решение за прекратяване на процедура по реда на глава шеста от ЗООС;
 • 5 писма до възложител/община във връзка с обществен достъп по процедура по ПНОВОС;
 • 3 писма за съставени АУАН;
 • 3 писма до възложители относно оценка качеството на ДОВОС (в това число 1 писмо за насрочване на консултации относно заданието за обхват и съдържанието на ДОВОС);
 • 1 писмо до възложител относно справка по чл. 29 по процедура по ДЕО;
 • 1 писмо за  консултации по задание за обхват на доклада по ОВОС в текуща процедура по глава шеста от ЗООС;
 • 4 писма до възложители относно проведени планови проверки;
 • 2 писма до възложители във връзка с провеждане на извънредни проверки;
 • 7 писма до институции, от които:

-1 писмо до ИАОС относно Представяне на данните за 2017 г. от изпълнените мониторингови дейности към НСМБР;

- 1 писмо до МОСВ относно Разрешително за ползване на изключения от забраните;

- 1 писмо до МОСВ относно актуална информация за състоянието на „Зоокът-Разград“ и предприети действия;

- 1 писмо до МОСВ относно извършени корекции в проектно предложение „Подобряване на структурата и функциите на местообитание с код 91EO и 91FO на територията на поддържан резерват Сребърна“;

- 1 писмо до възложител относно необходимост от преработване и допълване на информация за ПНЕО;

- 1 писмо до възложител относно заседание на ЕЕС към РИОСВ-Русе за разглеждане на документацията по ЕО на общ устройствен план  на Община Лозница;

- 1 писмо до  НСЗП относно Годишен доклад по Закона за генетично модифицираните организми за 2017 г.

През отчетния период са издадени:

 - 10 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  4 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 35 бр. отчетни книги за отпадъци на 30 фирми, утвърдени са 44 работни листи на 16 фирми, прекратен е един работен листа на една фирма.

През месец декември експертите са взели участие в четири ДПК: 2 в област Русе и 2 в област Силистра. Приети са следните строежи: преустройство и разширение на жп разтоварище за дизелово гориво; цех за производство на битумни емулсии и склад за суровини,  укрепване на свлачище в гробищен парк в гр. Тутракан, основен ремонт на улично осветление на гр. Силистра.  

 

Обществеността

 През месец декември експерти от дирекция „ПД” са участвали в комисии, семинари, работни срещи, както следва:

- в периода 04 – 06 декември 2017 г., в гр. Велико Търново по прилагане на законодателството по ОВОС и екологична оценка. Представени са Указания/ръководства на ЕК и МОСВ по прилагането на нормативната уредба по ОВОС и екологична оценка. Проведени са дискусии по въпроси и проблеми от практическото прилагане и текущи процедури по ОВОС и ЕО.

- на 01.12.2017 г. в община Русе, в среща за обществено обсъждане на докладите за ОВОС и оценка степента на въздействие върху защитените зони в процедурата по глава шеста на ЗООС за инвестиционно предложение „Автомагистрала Русе-Велико Търново”, с компетентен орган за издаване на решение по ОВОС - Министъра на околната среда и водите;

- в периода 12-15 декември 2017 г. експерт от РИОСВ-Русе взе участие в комисия за изготвяне на предложение за актуализиране на определените режими – териориален обхват и предписания за опазване на АР „Праисторически, антични и средновековни структури в мектността „Сборяново” и охранителната му зона;

- на 12.12.2017 г. експерт от дирекцията е участвал в комисия по съвместяване на данните в контактната зона при изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа и с. Ситово, община Ситово;

- през месеца са проведени 4 работни срещи с представители на ръководстовото на фирми във връзка с получени сигнали за миризми и осъществявания контрол. 


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец ноември 2017 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец ноември 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 190 проверки, в т.ч. планови 36 бр., извънредни 153 бр. и 1 по документи. Броят на проверените обекти е 174. В рамките на осъществения контрол са дадени 108 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 13 акта.

През отчетния период са издадени 12 наказателни постановления на обща стойност 11 600 (единадесет хиляди и шестстотин) лв. Наложени са 2 принудителни административни мерки (ПАМ).

Наложена е една текуща месечна санкция по чл. 69 от ЗООС на „Жоси“ ООД – София, площадка в с. Чернолик, община Дулово по компонент води в размер на 91,00 лв.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са постъпили 2 850, 00 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили – 5 370,00 лв., от които 4 296, 00 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. От НАП са събрани и преведени през ноември 50,00 лв. За отчетния период по сметката на РИОСВ-Русе от издадени наказателни постановления са постъпили 2 800, 00 лв.

През ноември са разпределени и преведени  4 392, 00 лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 3 812,80 лв.

От 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г. са постъпили 3 писмени жалби. Поставените в жалбите проблеми са за замърсяване с отпадъци от нерегламентирана дейност с излели от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в с. Желязковец, община Самуил и в Русе, и изхвърляне на торови маси на неразрешени за това места в с. Окорш, община Дулово. По трите жалби са извършени проверки на място. Жалбите са основателни. Констатирани са нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Съставени са 3 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). За почистване на замърсяването с торови маси е дадено предписание. Предстои проверка по изпълнението му.

По жалба от месец октомври – за замърсяване от дейността на автомивка, е извършена проверка на място в гр. Силистра. Изискана е допълнителна писмена информация. Контролните действия продължават.

     

За периода 01.11. - 30.11.2017 г. са постъпили общо 67 броя сигнали, получени нa зеления телефон, централата на РИОСВ – Русе, по електронна поща и контактната форма на РИОСВ – Русе. 90 % от сигналите са за неприятни, задушливи миризми. Освен тях, Инспекцията е сезирана и за: прилеп в безпомощно състояние, замърсяване със строителни отпадъци, ранен сокол, горящо бивше сметище, изложен в заведение екземпляр от вида червен ара.

По сигналите са предприети действия, като 8 са препратени по компетентност и са извършени 9 проверки. 42 са основателни и 16 са неоснователни. За един и същи проблем са подадени 36 сигнала.

Горецитираните сигнали са получени за часовия период от 02:45 ч. до 07:00 ч.

    Общо сигналите са били в следните направления:

-          неприятни миризми в гр. Русе и гр. Разград;

-          замърсяване със строителни отпадъци;

-          птица в безпомощно състояния;

-          прилеп в безпомощно състояние;

-          изложен в заведение екземпляр от вида червен ара;

-          горящо бивше сметище.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Превантивен контрол

Акцентът от извършената през месец ноември дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец ноември бяха: изпълнението на годишния план за контролната дейност – площадки за третиране на отпадъци, автосервизи, мебелни производства, пластмасови торбички, лечебни заведения, обекти на шивашката промишленост, комисии по чл. 157а от ЗООС, проверки на бензиностанции, проверки по постъпили жалби и сигнали.

-        Проверки по сигнали на граждани: 9.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, и за правилното начисляване на продуктова такса за продукти, след която употреба се образуват масово разпространени отпадъци –  8 планови и 68 извънредни, в това число 5 по  жалби, 1 по сигнал и 42 по писма на МОСВ за проверка на обекти,  извършващи дейности с тексилни отпадъци и отпадъци от лечебните заведения.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 7, от които 4 по годишен план и 3 – извънредни.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 2.

-        Проверки на билкозаготвителни  пунктове– 1.

-        Проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие -1.

Засилен последващ контрол 

Част от дадените предписания са изпълнени в срок. За неизпълнение на дадени предписания са връчени 4 покани за АУАН на: управителите на млекопреработвателно предприятие (МПП) - с. Брестовене, община Завет и МПП – с. Ново село, община Русе, на кмета на община Ветово.

Ежедневно в РИОСВ-Русе се представя информация от „Монтюпе“ ЕООД за режима на използване на транспортните врати на производствено хале № 3.

В резултат на временните мерки, които са приложени спрямо „Монтюпе“ ЕООД – Русе през месец ноември подаваните сигнали за неприятни миризми с характеристика на „изгорял бакелит“ са единични.

При констатирани замърсявания с отпадъци или торови маси, изпълнението на дадените предписания е проверено на място.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец ноември 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра  отчитат минимални  (4) дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. Превишенията се дължат на използване на твърди горива в битовия сектор, съчетано с лоши метеорологични условия в дните с наднормени нива на ФПЧ10.

Резултатите от измерванията на двата допълнителни пункта за контрол на КАВ в гр. Русе не отчитат превишения на средночасовите и среднодневните норми на следените замърсители, както и не се констатират по-високи от фоновите нива на специфичните органични замърситетели –метан и неметанови органични съединения, контролирани в пункта в кв. „Здравец – Изток” на гр. Русе.

През месеца в РИОСВ-Русе са получени сигнали на жители на град Русе за разпростанение на неприятни миризми на химикали. Основно оплакванията са от западните жилищни квартали на града. Извършени са извънредни проверки на два оператора в Западна промишлена зона на град Русе. Установено е, че миризмата, от която се оплакват жителите на град Русе присъства в отпадъчните води от канализацията на двата оператора. Взети са проби отпадъчни води, като същите са изпратени за анализ в РЛ – Бургас. При установяване на превишения на иднивидуалните емисионни ограничения по показател „летливи органични съединения” в отпадъчните води, на операторите ще бъдат наложени административно-наказателни мерки.

Други единични сигнали за неприятни миризми са получени от жители на гр. Разград. Резултатите от едновременното измерване на КАВ в западните жилищни квартали на град Разград и на територията на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ)-гр. Разград и Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) към „Биовет” АД, клон Разград, извършено в края на м. октомври  доказва, че източник на неприятните миризми в град Разград е районът на двете пречиствателни станции. В един и същ часови период в пункта, до двете ПСОВ, е отчетена стойност по показател „сероводород” от 300 мкрг/м3, а в пункта в кв. „Лудогорие” на гр. Разград – 30 мкрг/м3.

През отчетния период са извършени 4 планови проверки, като една от тях е комплексна (по компоненти и фактори на околната среда).

Извънредните проверки са 23, както следва: 4 по изпълнение на предписания, 4 по постъпили сигнали/жалби за замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми, 4 участия в ДПК, 8 на бензиностанции по изискванията на Наредба № 16/1999 г., 2 по Заповед на Директора на РИОСВ - Русе и една за извънреден емисионен контрол на източници на вредни емисии, във връзка с постъпили сигнали за неприятни миризми в град Русе.

Общо са дадени 15 броя предписания. Съставени са 3 бр. АУАН за нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовата нормативна база.

 Води

През месец ноември са реализирани общо 20 контролни проверки: 8 по план, от които: една съвместна и 4 пробонабирания от обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти и 12 извънредни, от които 3 пробонабирания. 

През отчетния период са съставени два АУАН както следва:

-     За констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в Разрешително за заустване № 13740068/2013 г. е съставен АУАН на Община Дулово, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите.

-   За установена неработеща ЛПСОВ на площадката на млекопреработвателно предприятие, намиращо се в гр. Русе, стопанисвано от „Сирма Приста“ АД – гр. София е съставен АУАН, съгласно чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.). през месеца са издени: едно Наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция на млекопреработвателно предприятие„Жоси“ ООД – София, площадка в с. Чернолик, община Дулово, за превишения на индивидуалните емисионни ограничения, предвидени в Разрешително за заустване и едно писмено предупреждение на „Модул“ АД – Бяла.

За  периода са постъпили 2 сигнала, за които експертите от направлението са взели участие при  проверки на място:

Единият от сигналите е от жители на гр. Русе за разпространение на специфични миризми, наподобяващи ацетон. Извършена е проверка на предприятие за производство на бои и лакове, стопанисвано от „Оргахим“ АД – гр. Русе. Направено е обследване на отделни канализационни отклонения от площадковата канализация на дружестото, чрез използване на цветове.

По повод на същите сигнали за разпространение на неприятни миризми е проверено и предприятие за производство на смоли - „ Оргахим Резинс“ АД – гр. Русе .

Взети са проби отпадъчни води от изход Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), която е обща за двата обекта, преди заустването им в градската канализационна мрежа. Предстои получаване на резултати от изпитването на взетите проби отпадъчни води.

          По повод на жалба за замърсяване от дейността на автомивка в гр. Силистра, собственост на „Лъки Сис“ ЕООД – гр. Силистра, е извършена проверка на място. Установено е, че отпадъчните води от автомивката постъпват за пречистване в каломаслоуловител и чрез площадкова канализация заустват в река Дунав. На място са изискани необходимите документи и са дадени задължителни предписания за осигуряване на достъп до точките на заустване във водоприемника. Предстои последваща проверка през месец декември.

           През месец ноември приоритетите в направлението са били следните: 

        - пробонабиране на отпадъчни води от обекти, включени в Националната система за мониторинг на водите;

-          проверки и кореспонденция по постъпилите сигнали/жалби;

-          вътрешни становища по инвестиционни предложения (ИП), Преценяване необходимостта от ОВОС и ДОВОС;

-          попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

-          експерт от направлението е участвал в 6 проверки по изпълнение на кампанията „Чиста околна среда“

Почви

 През месец ноември в направлението са извършени 5 проверки: 3 планови - проверени са рекултивациите на две депа за твърди битови отпадъци и един животновъден обект, и 2 извънпланови: по жалба и по изпълнение на предписание.  

Проверени са две рекултивирани депа за твърди битови отпадъци в селата Айдемир и Калипетрово, община Силистра. Извършени и отчетени са дейностите, предвидени през втората година на биологичната рекултивация, съгласно финансирания договор с ПУДООС. Установено е спазването на нормативните изисквания за рекултивация на нарушени терени и предвидените в проекта мероприятия. Около депата няма депонирани битови отпадъци.

Постъпилата жалба е за замърсяване на терени с торови маси и е основателна. При проверката на място е дадено предписание за почистване. 

Проверено е изпълнение на дадено предписание на свинеферма в село Дряновец, община Разград. Лицето е извършило ремонт на бетоновата шахта и течните торови маси постъпват в нея. Констатирано е преустановяването на изтичане на течни торови маси и заблатяване на съседни терени.              

     

Биологично разнообразие и  НЕМ

През отчетния период експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” са извършили общо 10 броя контролни проверки, като 6 от тях са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец октомври са 30.

Извършена е 1 извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Извършени са 2 броя извънредни проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране. Експертите са реагирали и на сигнал за прилеп в безпомощно състояние, но същият е неоснователен.

През месеца са издадени 4 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е 1 планова проверка на Отдел „Природа” към Регионален исторически музей – гр. Русе.

През отчетния период е извършена 1 планова проверка на пункт за изкупуване на билки.

Контролната дейност обхваща и 2 планови проверки по постановени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе решения по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони. Едно от решенията е за Горскостопански план на „Северагро” ЕООД. Последната проверка е на решение за ПУП-ПЗ на ПИ 63427.180.14 по КК и КР на гр. Русе, община Русе, предвиждащ промяна предназначението на земята и изграждане на открити складови площи и обществено-обслужваща сграда за нуждите на дружеството, като на място се установи, че обекта е реализиран. И при двете проверки нарушения не са констатирани.

Извършена е 1 извънредна проверка по препратен от МОСВ сигнал за екземпляр от вида червен ара (Ara macao), изложен в заведение. Направена е съвместна проверка с представител на ОДБХ-гр. Русе, на която е установено, че за птицата има издадена регистрационна карта по чл. 90 от ЗБР и клетката, в която се отглежда отговаря на законовите изисквания. Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 21 от Закона за защита на животните, излагането на птици в питейни и увеселителни заведения се смята за жестокост, поради което инспектор от ОДБХ-гр. Русе е връчил предписание за преместване и осигуряване на друго място за отглеждане на птицата. Срокът на предписанието е 10.12.2017 г. Птицата е вече преместена.

Извършена е и 1 извънредна проверка на внесено запитване относно възможностите за премахване на дървесна и храстовидна растителност от ПИ №№ 014037 и 043015 в землището на с. Поп Кралево, община Силистра. Имотите попадат в защитени зони BG0000106 „Хърсовска река” и BG0002039 „Хърсовска река”. В заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002039 „Хърсовска река” има забрана за премахване на характеристиките на ландшафта при ползването на земеделските земи като такива. Изготвено е писмо до възложителя с отговор за възможностите за ползване на земите съобразно законовите разпоредби.

Направена е 1 извънредна проверка във връзка с уведомление за ИП „Почистване и възстановяване на отводнителни открити канали, канавки (дерета) и съоръжения в участъкана път II-21 Русе-Силистра”, с възложител Община Силистра. Издадено е предписание да се изпрати информация за извършената инвентаризация на маркираната и добита при дейността дървесина със срок до 17.11.2017 г. Предписанието е изпълнено.

 

Защитени територии

 Извършени са общо 30 проверки на територията на ПР „Сребърна”. Ремонтиран и почистен е западният противопожарен път в ПР „Сребърна”.

Отпадъци

 През отчетния период  са извършени 8 планови проверки и 65 извънредни, от които 1 -  по сигнал,  5 – по жалби, 6 – по изпълнение на предписания, 1 – по писмо на възложителя, 8  – по писмо на РИОСВ- Русе и 42 бр. – по писма на МОСВ, 2 – по писма на община Русе. 

Дадени са 48 бр. задължителни предписания. Приоритетно през месец ноември, плановите проверки са били основно на дружества – производители и вносители на масла и батерии и акумулатори, Организации по оползотворяване на масла и техни подизпълнители. Извънплановите са свързани с извършване на масови проверки на обекти, извършващи дейности с отпадъци от текстил и от лечебните заведения.

През месец ноември са съставени шест акта за нарушения на разпоредбите на ЗУО.

Издадени са две НП  на физически лица. Съставен е един предупредителен протокол на Община Цар Калоян за извършване на сметосъбиране и сметоизвозвоне без наличие на издаден регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци.

През отчетния период е изготвена и изпратена в МОСВ справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 88/2017 г.), ежемесечен отчет към МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО, изготвен е доклад за броя извършени проверки на лечебни заведения и фирми, извършващи дейности с текстилни отпадъци.

Издадени и връчени са 2 заповеди за преустановяване на експлотация на съществуващи общински депа в Бяла в местността „Трапито“ и гр. Две могили, местността „Гърка“, считано от 31.12.2017 г.

Експерти от отдел „УООП“ са участвали в комисия, назначена от Кмета на Община Главиница за приемане на биологична рекултивация  на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в  имот № 15031.28.63 в землището на град Главиница.

 

Химикали

През периода не е осъществяван контрол по „Химикали”.

ОВОС и ЕО

 През отчетния период са извършени 7 извънредни проверки, от които:

-      2 проверки на терен във връзка с изпълнение на дадено предписание на обект: мандра за преработка на сурово краве мляко. Констирано е неизпълнение на задължителното предписание и е връчена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение;

-       1 проверка по внесена жалба. При проверката са дадени 3 предписания. Две от тях в последствие са проверени по документи и изпълнени, а за третото предстои проверка;

-       2 проверки, във връзка с внесено заявление за достъп до информациия за дейността на дружество, с производство в гр. Тутракан. Проверени са две фирми в Индустриален парк - Тутракан. В съставените констативни протоколи са дадени общо 6 предписания за представяне на допълнителна информация и документация;

-      2 проверки по документи на „Монтюпе” ЕООД, във връзка с Плана за изпълнение на инвестиционното предложение в частта за модернизация на вентилационната и аспирационна система с краткосрочни мерки и срокове за тяхното изпълнение.

Констатирано е неизпълнение на дадено предписание, в определения срок, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение. В съставените констативни протоколи са поставени нови 2 предписания. Едното е проверено и прието за изпълнено, а второто предстои да бъде проверено през месец декември.

 

Комплексни разрешителни

 Планът за контролната дейност за 2017 г. по отношение на проверките на операторите с издадени комплексни разрешителни е изпълнен.

През м. ноември е извършена 1 планова комплексна проверка по два/три компонента и фактора на:

 • „Сирма Приста“ АД - гр. София, млекопреработвателно предприятие в гр. Русе (по компонент въздух и компонент води).

            При проверката е констатирано нарушение на екологичното законодателство по компонент „Води”, за което на оператора е съставен АУАН. Дадени са 4 предписания със срокове за изпълнение.

           

СЕВЕЗО

        Комисията по чл.157а, ал. 2 от ЗООС е извършила планов контрол на едно предприятие класифицирано с висок рисков потенциал на територията на гр. Русе. Дадени са 2 предписания. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с „Опасни химични вещества“ (ОХВ), водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

            На 29.11.2017 г. в изпълнение на Външ авариен план на Община Русе за Дунавска индустриална зона „Тегра” (територията на бивш КТМ с наличие на 3 предприятия, класифицирани с висок рисков потенциал и 5 с нисък рисков потенциал) е извършено проиграване на аварийна ситуация – спукан шланг при разтоварване на ж.п цистерна с пропан – бутан. Експерт на РИОСВ – Русе и РЛ – Русе са взели участие в тренировката, като е извършено измерване на КАВ в района на вероятната авария.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-422/19.06.2017 г.

 

През отчетния период не са извършени проверки по заповедта.

АУАН, НП и ПАМ

 1. Лъчезар А. Маринов, с.Асеневци, АУАН №0001887/01.11.2017 г. – лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

2. Галин И. Блажев, с. Караманово, АУАН №0001889/02.11.2017 г. - лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

3. ЕТ „Даниел Кирилов”, гр. Свищов, АУАН №0002079/02.11.2017 г. – фирмата извършва третиране на ИУМПС без да притежава разрешение в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

4. „Монтюпе” ЕООД, гр. София, АУАН №0002110/03.11.2017 г. – дружеството не е изпълнило задължително предписание:  не е представило предварително проучване и проектиране на пункт за мониторинг в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

5. „Вела – М” ООД, гр. Панагюрище, АУАН №02385/06.11.2017 г. – дружеството не е извършило СПИ за 2014/2015 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

6. Община Дулово, АУАН №1875/07.11.2017 г. – нарушение на ИЕО, определени в Разрешителното за заустване в нарушение на Закона за водите;

7. ЕТ „Енчо Симеонов”, с. Червена вода, АУАН №0002366/24.10.2017 г. – фирмата не е извършила СПИ за 2015/2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

8. „Дунав Сиидс 1” ООД, с. Кошарна, АУАН №0002333/26.09.2017 г. – дружеството не е извършило СПИ за 2015/2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

9. Алиосман Алиосманов, с. Самуил, АУАН №0001890/17.11.2017 г. - лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

10. Федри Хасан, с. Желязковец, АУАН №0001891/17.11.2017 г. - лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

11. Шазие М.Хамид, с. Желязковец, АУАН №1778/17.11.2017 г. - лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

12. Росица Петрова Милева, гр. Русе, АУАН №0002109/17.10.2017 г. – лицето не е уведомило РИОСВ – Русе за инвестиционно предложение на най-ранен етап в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

13. „Сирма Приста” АД, гр. София, АУАН №0001876/28.11.2017 г. – дружеството не поддържа ПСОВ в техническа и експлоатационна изправност в нарушение на Закона за водите.

 

Наказателни постановления

 1. „ВГП- Колор” ЕООД, гр. Русе, НП № 55/02.11.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не е провело емисионен контрол за 2015-2016 г. и не е представило доклад в РИОСВ- Русе;

2. ЕТ „Агрогард- Яна Сабанова”, гр. Силистра, НП № 56/07.11.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не е провело емисионен контрол за 2015-2016 г. и не е представило доклад в РИОСВ- Русе;

3. „Булмилк 1783” ЕООД, с. Самуил, НП № 57/08.11.2017 г. – по ЗВ в размер на 2 000,00 лв., дружеството зауства във воден обект без разрешително за заустване;

4. Гюлджан Ахмедов Ахмедов, кмет на кметство с.Ясеновец,  НП №58/16.11.2017 г. – по ЗУО в размер на 2 500,00 лв., не е упражнен контрол върху образуването на отпадъци;

5. „Агроремонтпроект- 98” АД, гр. Русе, НП № 59/16.11.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не е провело емисионен контрол СПИ и не е представило доклад за 2015/2016 г.;

6. Община Разград, НП № 60/16.11.2017 г. – по ЗБР в размер на 3 000,00 лв., зоологическата градина в Разград работи без лиценз;

7. „Дунав Сиидс 1” ООД, с. Кошарна, НП №61/21.11.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не е извършило СПИ за 2015/2016 г.;

8. ЕТ „Енчо Симеонов”, с. Червена вода, НП №62/21.11.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., фирмата не е извършила СПИ за 2015/2016 г.;

9. Росица Петрова Милева, гр. Русе, НП №63/21.11.2017 г. – по ЗООС в размер на 500,00 лв., лицето не е уведомило РИОСВ – Русе за инвестиционно предложение на най-ранен етап;

10. Лъчезар А. Маринов, с.Асеневци, НП №64/21.11.2017 г. – по ЗУО в размер на 300,00 лв., лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци;

11. Галин И. Блажев, с. Караманово, НП №65/21.11.2017 г. – по ЗУО в размер на 300,00 лв., лицето не е предало ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци;

12. Община Дулово, НП №66/21.11.2017 г. – по ЗВ в размер на 2 000,00 лв., нарушени са ИЕО, определени в Разрешителното за заустване;

ПАМ

      1. Заповед № 501 от 29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе за спиране на дейностите по приемане, съхранение и обезвреждане чрез депониране на битови, строителни и производствени отпадъци на „Общинско депо за неопасни отпадъци” в землището на гр. Бяла.

      2. Заповед № 502 от 29.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе за спиране на дейностите по приемане, съхранение и обезвреждане чрез депониране на битови, строителни и производствени отпадъци на „Общинско депо за неопасни отпадъци” в землището на гр.Две Могили.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • предотвратено е нерегламентирано третиране на ИУМПС;
 • извършени са извънредни проверки на шивашки фирми и лечебни заведения за осъществяване на превантивен контрол по отношение на третирането на отпадъци;
 • извършени са извънредни проверки на мебелни фирми, за осъществяване на превантивен контрол по отношение на третирането на отпадъци – основно ПДЧ, т.к същите при използване в битовия сектор като гориво причиняват изпускане на неприятни миризми.
 • извършени са извънредни проверки на бензиностанции, за които не е постъпила информация в РИОСВ – Русе относно привеждането им към изискванията на Наредба №16/1999 г.
 • продължава реализацията инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационната система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, на „Монтюпе” ЕООД, като се извършват проверки по изпълнение на условията и поставените срокове, поставени в  Решение № РУ-74-ПР/2017 г.

 Бизнеса

През месец ноември 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 168 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС: 17 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 4 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО, 1 указателно писмо за провеждане на задължителна ОВОС по писмено икане на възложителя и 1 указателно писмо за самостоятелна процедура за оценка за съвместимост;
 • 1 писмо до възложител във връзка с консултации по представени Най-добри налични техники (НДНТ) в процедура по реда на Глава шеста от ЗООС;
 • 36 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 26 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 12 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всичките с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”;
 • 2 мотивирани решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „да не се извършва ЕО”;
 • 1 писмо до възложител за удължаване срока за предоставяне на допълнителна иформация по УИП
 • 1 писмо до МОСВ – отностно обявяване на ЗТ;
 • 1 становище във връзка с консултации по задание за обхват на доклада по ОВОС в текуща процедура по Глава шеста от ЗООС;
 • 1 писмо до МОСВ – относно предоставяне на информация за изготвяне на Четвърти Национален доклад за напредък на България в насърчаването и използването на енергия от възобновяеми източници (ВИ) за периода 2015-2016 г.;
 • 1 писмо до МОСВ – относно Извършени корекции в проектно предложение „Подобряване на структурата и функциите на местообитание с код 91EO и 91FO на територията на поддържан резерват Сребърна“;
 • 1 доклад до МОСВ – относно изпълнение на предварително проучване и проектиране на пункт/система за непрекъснат имисионен мониторинг на специфични органични замърсители, характерни за производствената дейност на „Монтюпе” ЕООД
 • 1 писмо до възложител във връзка с проведени планови проверки;
 • 1 писмо до възложител във връзка с провеждане на извънредна проверка;
 • 1 жалба препратена до МОСВ, отдел „Координация на контролната деност”, във връзка със сеч на дървесна растителност в с. Ново село, община Русе.

През отчетния период са издадени:

 - 9 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО; 

-  2 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 37 бр. отчетни книги за отпадъци на 23 фирми, утвърдени са 49 работни листи на 18 фирми.

През месец ноември експертите са взели участие в шест ДПК: 5 в област Русе и 1 в област Силистра. Приети са следните строежи: производствена линия (инсталация) в съществуваща производствена сграда на завод за производство на фаянс и подова керамика; пътна връзка;  производствена база за преработка и скрладиране на медицински, ароматни култури и слънчоглед  и производство на пелети; самостоятелна медико-диагностична лаборатория с рентгенови кабинети; три броя технологични тръбопроводи за нефтопродукти и подгрев. За едни от строежите - преустройство и разширение на жп разтоварище за дизелово гориво, предстои второ заседание на комисията през месец декември т.г.

 Обществеността

През месец ноември експерти от дирекция „Превантивна дейност” са участвали в седните форуми и срещи:

- на 16.11.2017 г. в работна среща с представители на РИОСВ-Русе, „Монтюпе” ЕООД и немската фирма „Инно Кон“, която изготвя предварително проучване и проектиране на пункт/система за непрекъснат имисионен мониторинг на специфични органични замърсители, характерни за производствената дейност на „Монтюпе” ЕООД. На срещата, управителят на „Инно Ком“ – инж. Хайко Шмидт е представил напредъка по разработката, в следните аспекти:

 • Определяне на специфичните за дейността показатели за контрол;
 • Избрани параметри за мониторинг на базата на проведен анализ front-of-pipe и end-of-pipe;
 • Анализ на оплакванията на гражданите;
 • Планиране на пункт за мониторинг;
 • Параметри характеризиращи емисиите;
 • Проучване на подходяща апаратура за измерване.

Обсъдени са проблеми и трудности при събиране на цялостна информация и данни, необходими за детайлно и обхватно проучване, както и възможностите за допълване на наличните първични данни от достоверни източници. При разработване на проучването ще се използват международно признати методики и стандарти за извършване на измервания с последващо изготвяне на модел на разпространението на миризми и специфични замърсители.

Проучването, под формата на окончателен доклад, ще бъде представено в РИОСВ-Русе до 11.12.2017 г.

- на 29.11 и 30.11.2017 г. са проведени срещи за обществено обсъждане на докладите за ОВОС и оценка степента на въздействие върху защитените зони в процедурата по глава шеста на ЗООС за инвестиционно предложение „Автомагистрала Русе-Велико Търново” в  общинските администрации на Общините: Ценово, Бяла, Борово, Две могили и Иваново;

- на 23 и 24 ноември,   съвместно с представители на фондация „Четири лапи” е извършен медицински преглед на лъвовете в Зоокът - Разград, вазектомия на двата мъжки лъва, с цел контрол върху размножаването им.  Преместен е за изследване и лечение тригодишният болен лъв „Асен” в гр. София. Това са първите и неотложни дейности, които са очертани в подписания меморандум между двете институции. Допълнително, същият  ще обезпечи отглеждането на 7 лъва при  подходящи за вида условия, осигуряване на постоянна и адекватна медицинска грижа, както и обновяване и цялостна модернизация на зоокъта, посредством което ще бъдат изпълнени изискванията на националното законодателство за отглеждане на диви животни в такъв тип заведения.

Експерт от направление „Почви“ е участвал в: заседание на епизоотична комисия в Община Русе, като са разгледани мерки за предотвратяване разпространението на птичи грип и африканска чума по свинете и в две комисии по промяна предназначението на земята в областни дирекции земеделие - град Силистра и град Разград. Всички преписки са били окомплектовани с необходимите становища.

Експерт от направление „Води“ е участвал в обучение за работа с информационната система по проект BG02.PDR1 „Надграждане на геоинформационна система за управление на водите и докладване“.

Експерт от направление „Отпадъци“ е участвал в регионална кръгла маса, проведена в гр. Варна, на която е обсъден националния план за действие за енергия от горска биомаса 2018-20127 г. 

Експерт от направление „Отпадъци“ е участвал в Областната комисия за младежда и спорта– Русе.

Извършени са проверки по изпълнението на 34 (от 37) проекти по кампанията „Чиста околна среда“ на ПУДООС, на: 13 общини, 13 училища и 8 детски градини. Не е прието изпълнението на три проекта на кметства в община Дулово, а четвърти е с редуцирана сума.

На 23.11.2017 г. е проведена среща със студенти от Русенски университет, на която експерт от  направление  „Отпадъци“ е представи новите моменти в Закона за управление на отпадъците, като е обърнато внимание на националните цели на страната по отношение на разделно събиране на биоразградими и масово разпространени отпадъци и тяхното рециклиране и оползотворяване.

Директорът на РИОСВ – Русе е участвал в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в гр. В. Търново.

През ноември РИОСВ-Русе отличи със специални награди участниците в националния  конкурс „Да уловиш мига 2017 г.“ . Ежегодното съревнование се организира от ръководството на ОУ „Отец Паисий“ и се посвещава на патронния празник на учебното заведение. Конкурсът цели да провокира творческите заложби на децата да пресъздадат красивите, изживени моменти, случки, които биха искали да запомнят и споделят.

На 23 ноември 2017 г. студените от специалност „Екология и техника на опазване на околната среда“ посетиха Информационния ценър на РИОСВ-Русе.  Студентите бяха запознати с функциите, териториалния обхват и контрола по опазване на компонентие и факторите на околната среда. Началникът на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ инж. Нели Атанасова представи детайлно нормативната база за отпадъците, като постави акцент на задълженията на кметовете, организациите по оползотворяване на отпадъци и др.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец октомври 2017 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец октомври 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 169 проверки, в т.ч. планови 77 бр. и извънредни 92 бр. Броят на проверените обекти е 149. В рамките на осъществения контрол са дадени 114 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 11 акта.

През отчетния период са издадени 7 наказателни постановления на обща стойност 22 100 (двадесет и две хиляди и сто) лв. и едно писмено предупреждение. Не са налагани ПАМ.

Наложена е една санкция с НП по чл. 69 от ЗООС на „Модул” АД, гр. Бяла по компонент води в размер на 951,00 лв. Две текущи месечни санкции на „Фешко – ФСК” ООД, гр. Бяла и „Интер ЕС“ ЕООД са отменени, поради достигане на индивидуалните емисионните ограничения (ИЕО) по компонент води.

            За този период по сметката на РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции през месец октомври са постъпили 4 100, 00 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили – 5 490,00 лв., от които 4 392, 00 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. От НАП са събрани и преведени през октомври  300,00 лв. За отчетния период по сметката на РИОСВ-Русе от издадени наказателни постановления са постъпили 3 800, 00 лв.

            През октомври са разпределени и преведени  4 313, 88 лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 3 778, 03 лв.

От 01.10.2017 г. до 31.10.2017 г. са постъпили 5 писмени жалби. Поставените в жалбите проблеми са за замърсяване с отпадъци, нерегламентирана дейност с отпадъци, замърсяване на въздуха в гр. Русе, незаконна сеч в с. Ново село, община Русе и незаконна дейност на автомивка в гр. Силистра. По четири жалби са предприети действия. Три от тях са основателни. Констатирани са нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците. За неосъществен контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци, на кмета на гр. Сеново е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). На територията на гр. Русе е проверена незаконна автоморга. Дадени са предписания за почистване на площадката. Спрямо физическото лице, извършващо нерегламентираната дейносност, предстои предприемане на административнонаказателни мерки. Предстои извършването на проверка за замърсяване, вследствие работата на автомивка в гр. Силистра.

     

         За периода 01.10. - 31.10.2017 г. са постъпили общо 140 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ- Русе, чрез контактната форма на РИОСВ- Русе, от които 90 % от сигналите са за неприятни, задушливи миризми.

Извършените проверки по сигнали са 34. Във връзка с получени сигнали, по заповед на директора и по писма на РИОСВ- Русе са осъществени още 8 проверки. От получените сигнали 2 са препратени по компетентност; 24 са основателни; 112 са неоснователни.

За един и същи проблем са подадени 90  сигнала.

Горецитираните сигнали са получени за часовия период от 01:00 ч. до 07:15 ч.

    Общо сигналите са били в следните направления:

-          химически миризми в гр. Русе и гр. Разград;

-          нерегламентирана дейност с ИУМПС;

-          изтичане на синьозелена течност в р. Дунав;

-          оцветени в бяло води на язовир в с. Чудомир, община Лозница;

-          птици в безпомощно състояние.

 Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

 Превантивен контрол            

Акцентът от извършената през месец октомври дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец октомври бяха: изпълнението на годишния план за контролната дейност – площадки за третиране на ИУEEО, автосервизи, мебелни производства, пластмасови торбички, предлагани в търговските обекти, комисии по чл. 157а от ЗООС, проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително, екипни/съвместни проверки по компоненти и фактори на околната среда и проверки по постъпили жалби и сигнали.

-         Проверки по сигнали на граждани: 34.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, и за правилното начисляване на продуктова такса за продукти, след която употреба се образуват масово разпространени отпадъци –  30 планови и 37 извънредни, в това число по 1 жалба, 10 сигнала и 11 по писма на МОСВ за полимерни торбички.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 10, от които 9 по годишен план и 1 – извънредна.

-        Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 5.

-        Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 1.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 4.

-        Проверки на билкозаготвителни  пунктове– 1.

-        По издадени позволителни за ползване на лечебни растения – 3.

-        Проверка на „Зоокът” – гр. Разград, във връзка с разпореждане на МОСВ – 1.

-        Проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – 2.

          Засилен последващ контрол 

Всички дадени предписания са изпълнени в поставените срокове.

Ежедневно в РИОСВ-Русе се представя информация от „Монтюпе“ ЕООД за режима на използване на транспортните врати на производствено хале № 3.

Резултатите от извършеното пробонабиране на атмосферния въздух в три пункта на град Русе показват, че в района на комплекс „Левента“ и на АИС – Възраждане няма наличие на специфични органични замърсители. В пробата от района на „Монтюпе“ ЕООД е установено наличие на някои органични замърсители, но концентрациите са много под определените в Наредба № 14/1999 г. пределно допустими концентрации (ПДК). Получените данни ще се използват за сравнение с резултати от извършено пробонабиране при получаване на последващи сигнали за неприятни миризми в гр. Русе.

В резултат на засилен последващ контрол на МПП в с. Ситово, собственост на „Интер ЕС 2000“ ЕООД новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) функционира нормално, като получените резултати от извършения контрол на отпадъчните води, зауствани в канализационната мрежа на с. Ситово не показват отклонения от заложените в разрешитнелното за заустване ИЕО.

При извършена проверка на цех за производство на спиртни напитки в гр. Две могили е установено, че формираните отпадъчни води се заустват в сухо дере. Не е открита точката на заустване и в тази връзка по предписание на РИОСВ-Русе операторът е предприел почистване на трасето. При последваща проверка е установено, че отпадъчните води на предприятието се включват в предвиден за ГПСОВ на Две могили открит канал. Операторът не притежава разрешително за заустване. Преустановено е заустването на отпадъчните води, като формираните отпадъчни води следва да се събират и предават за последващо третиране на ВиК оператор.

Във връзка с установените нарушения в дейността на млекопреработвателно предприятие (МПП) в с. Белица, община Тутракан с оператор „Булдекс“ ООД, дружеството е предприело незабавни мерки, като е депозирало в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на пречиствателна станция с модул за третиране на странични животински продукти (СЖП) – категория 3 (суроватка) за производство на биогаз.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец октомври 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра  отчитат минимални  дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. Превишенията се дължат на понижението на среднодневните температури и началото  на отоплителния сезон, с използване на твърди горива в битовия сектор.

Резултатите от измерванията на двата допълнителни пункта за контрол на КАВ в гр. Русе не отчитат превишения на средночасовите и среднодневните норми на нормираните замърсители, както и не се констатират по-високи от фоновите нива на специфичните органични замърситетели – толуен, ксилен, метан и неметанови органични съединения, следени в пункта в кв. „Здравец – Изток” на гр. Русе.

През месеца в РИОСВ-Русе са получени сигнали на жители на град Русе за разпростанение на неприятни миризми. При извършени обходи по местоположението на сигналоподателите не е установено наличие на миризми. И цел установяване наличието на специфични органични вещества в атмосферния въздух на град Русе при получаване на сигнал, в началото на м.октомври от РЛ-Русе е извършено пробонабиране в три пункта: к-с „Левента” – фоново ниво, АИС „Възраждане” – градски фон и в района на „Монтюпе” ЕООД – обхващане на специфичната производствена миризма, които са изпратени за газ-хроматографски анализ в РЛ-Стара Загора. Четвърти пункт е разположен в района на „Оргахим Резинс” ЕООД, поради получени сигнали от западните квартали на град Русе за наличие на органични миризми. Получените резултати не отчичат превишения на нормираните органични замърсители на атмосферния въздух, съгласно Наредба №14/1999 г.

Други единични сигнали за неприятни миризми са получени от жители на гр. Разград. Възможен източник на тези миризми е работната среда на изграденото ново физико-химично стъпала към ПСОВ на „Биовет” АД, клон Разград. В тази връзка в края на м.октомври са започнали паралелни измервания на КАВ в град Разград. Мобилната автоматична станция на РЛ-Русе е разположена в западната жилищна част на града, а по писмо на Областен управител Разград МАС на РЛ – Плевен - на площадката на двете пречиствателни станции – на „Биовет” АД – клон Разград и ГПСОВ – Разград. Резултатите от едновременното измерване на КАВ ще докажат дали източникът на неприятните миризми в град Разград е района на двете ПСОВ.

През отчетния период са извършени 14 планови проверки, като 6 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Експерт от направлението е участвал в 1 проверка по условия в издадено комплексно разрешително на оператор.

 Извънредните проверки са 22, както следва: 1 по изпълнение на предписания, 5 по постъпили сигнали/жалби за замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми, 4 участие в ДПК, 5 по съставяне на АУАН за нарушения на ЗЧАВ, 7 за извършени обходи при постъпили сигнали за миризми.

Общо са дадени 18 броя предписания. Съставени са 4 бр. АУАН за нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовата нормативна база.

През месец октомври 2017 г. е осъществен контрол на нивата на шум, излъчван от пет промишлени обекта, съгласно утвърдения годишен график. Анализът на резултатите от извършените проверки по фактор „шум“ показва, че операторите спазват изискванията на нормативните документи, касаещи излъчването на шум в околна среда.

 

Води

 През месец октомври са извършени общо 23 контролни проверки, от които 17 планови и 6 извънредни. Извършено е пробонабиране на отпадъчни води на общо 10 обекта, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, от които 1 е извърнредно по писмо на оператор. Експерти от направлението са участвали в 2 комплексни (екипни/съвместни) проверки по компоненти и фактори на околната среда.

Експертите от направлението са участвали и в една проверка по условия в издадено Комплексно разрешително. 

Две от извънредните проверки са във връзка със получени сигнали.

За констатирано заустване на производственни отпадъчни води във воден обект, без необходимото Разрешително за ползване на воден обект, е съставен АУАН на „Булмилк 1783“ ЕООД – с. Самуил, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.). през месеца са издени: едно Наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция (на „Модул“ АД ) и две заповеди за отмяна на текущи месечни санкции (на „Фешко-ФСК“ ООД и на МПП в с. Ситово, експлоатирано от „Интер ЕС“ ЕООД). „Интер ЕС 2000“ ЕООД – с. Ситово е реализирало инвестиционно предложение за изграждане на нова локална пречиствателна станция за отпадъчни води, състояща се от физико-химично и биологично стъпало. Същата е пусната в редовна експлоатация и функционира. В тази връзка е премахната пломба, която е поставена през 2016 г. от РИОСВ – Русе в последната ревизионна шахта, с което е възстановено заустването на пречистени отпадъчни води във водоприемник – „сухо дере“, съгласно действащото Разрешително за заустване.

През отчетния период са постъпили 2 броя сигнали, на които са извършени проверки на място, както следва:

 1. От жител на гр. Лозница е получен сигнал за замърсяване на общински терени с отпадъчни води от дейността на „цех за преработка на ядки“ в гр. Лозница, собственост на „Маристо и Ко“ ООД – гр. София. При проверка на място е установено, че производствените отпадъчни води и растителните отпадъци (зелената кора на ореха) се изхвърлят извън границите на обекта. В резултат на това е замърсен /заблатен участък, представляващ затревена площ от сервитута на преминаващия до обекта общински път. На дружеството са дадени задължителни предписания за предприемане на мерки, свързани с почистване и възстановяване на замърсения участък. Изискан е избор на алтернатива за последващо събиране, отвеждане и пречистване на производственните отпадъчните води.
 2. По сигнал на кмета на с. Чудомир, община Лозница за наличие на бели води в общински язовир е извършена проверка на място. Установено е, че язовирът е източен и не функционира.

        Все още не е решен проблемът с наводняването на големи площи в землището на с. Брестовене, община Завет, в резултат на изпускането на отпадъчни води от МПП, собственост на „Маклер Комерс“ ЕООД – София. Във връзка с предварително производство на Окръжна прокуратура - Разград, служители на РИОСВ-Русе са дали показания по случая.

           През месец октомври приоритетите в направление „Води“ са били следните:  

 • Пробонабиране на отпадъчни води от обекти, включени в Националната система за мониторинг на водите;
 • Проверки и кореспонденция по постъпилите сигнали;
 • Участие в комплексни (екипни/съвместни) проверки и по условия в комплексни разрешителни;
 • Подготвяне на информация по Досъдебно производство на ОД на МВР – гр. Разград;
 • Вътрешни становища по ИП, Преценяване необходимостта от ОВОС и ДОВОС;
 • Попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Почви

През месец октомври са извършени 2 извънредни проверки по сигнали.

Във връзка с постъпил в РИОСВ-Русе сигнал за разнасяне на неприятни миризми е извършена една проверка на „Свинекомплекс Бръшлен” АД. Констатирано е, че дружеството извършва почистване на съоръженията за съхранение на течните торови маси. Извършва се наторяване на земеделски земи с течни торови маси, като се спазват правилата за добра земеделска практика. Сигналът е неоснователен.

Една проверка е извършена по сигнал на ЛПСОВ на „Биовет” АД – клон Разград. На площадката на пречиствателната станция  е изградено физико-химична очистка. Същата в момента е в процес на настройки.

Комисията в Община Лозница е проведена във връзка с изискванията на Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти получени от тях и на специфично рисковите материали извън обектите, регистрирани в РВМС за определяне на площадки за обособяване на трупни ями.

При определянето на площадката за трупна ямя са предложени слабопродуктивни и ерозирани терени, с оглед недопускане унищожаването на обработваеми терени. Обсъдени са  два имота, върху които да се обособят трупни ями за загробване на животни.

           

Биологично разнообразие и  Национална екологична мрежа (НЕМ)

 През отчетния период експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” са извършили общо 12 броя контролни проверки, като 7 от тях са извънредни. В това число не са включени ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец октомври са 31.

Извършена е 1 извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Извършени са 4 броя извънредни проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида горска улулица (Strix aluco), един екземпляр от вида горска ушата сова (Asio otus) и един екземпляр от вида червеногръдка (Erithacus rubecula) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида шипобедрена костенурка (Testudo graeca) e освободен в подходящ за видa район.

През месеца са издадени 4 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е 1 планова проверка на пункт за изкупуване на билки и 3 планови проверки на ДГС „Бяла”, ДГС „Сеслав” и Община Бяла за издадени позволителни за ползване на лечебни растения.

Във връзка с разпореждане на МОСВ е проведена 1 извънредна проверка на „Зоокът” – гр. Разград. За нарушение на чл. 62, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, а именно липса на актуален лиценз на „Зоокът-Разград”, е съставен АУАН на Община Разград.

 

Защитени територии

 През месец октомври са извършени 2 проверки на 2 защитени местности. Във връзка с входирано писмо от ДГС „Сеслав” за премахване на изсъхнали дървета е извършена 1 извънредна проверка на ЗМ „Находище на турска леска”. Установени са общо 102 бр. дървета (и клони на дървета), които са маркирани и подлежат на премахване.

Съгласно годишния план за контролната дейност е проверена ЗМ „Комплекс Алеко-Телика” – с. Сандрово, община Русе, гр. Сливо поле и с. Ряхово, община Сливо поле. При проверката не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в заповедта за обявяване.

Освен това са извършени общо 31 ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. Направен е ремонт и почистване на западния противопожарен път в ПР „Сребърна”. Проведена е комисия за набелязване на необходимите поддържащи дейности в колонията на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), като впоследствие е изградена една нова наколна платформа. През отчетния период са извадени 2 бр. бракониерски плавателни съда и е конфискувана 1 надуваема лодка при установен нерегламентиран риболов.

На 26.10.2017 г. е проведена  комисия за обявяване на нова защитена местност за опазване на защитения растителен вид – вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus) и неговото местообитание в землището на с. Мечка, община Иваново, област Русе.

 

Отпадъци

 През отчетния период  са извършени 31 планови проверки и 37 извънредни, от които 10 бр. -  по сигнал, 1 бр. – по жалба, 7 бр. – по изпълнение на предписания, 5 бр.  – по писмо на РИОСВ- Русе и 11 бр. – по писмо на МОСВ.  В 5 планови комплексни проверки, водещи са били експерти от направлението.

Дадени са 50 бр. задължителни предписания. Приоритетно през месец октомври, плановите проверки са били основно на дружества, притежаващи разрешителни за дейности с  ОЧЦМ и ИУЕЕО и вносители на масла и ЕЕО, Организации по оползотворяване на масла. Извънплановите са свързани с извършване на масови проверки за пуснатите на пазара полимерни торбички, във връзка с писмо на МОСВ с вх. № ВСП-791/31.07.2017 г. и на мебелни фирми – за проследяването на пътя на отпадъците от образуването до предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

През месец октомври са съставени четири акта по ЗУО.

Издадени са две НП  на кмета на кметство - гр. Сеново  и на кмета на община Ветово. Съставен е един предупредителен протокол на И. С. – гр. Мартен за нерегламентирано третиране на отпадъци.

Извършени са пет екипни/съвместни проверки, на които водещи са били експерти от направлението, съответно на: „Вела - М“ ООД - гр. Плевен, „Българска хлебна мая“ ЕООД - гр. Русе, „Мелница Русе” ООД - град Русе, „Сакса“ ООД, гр. Русе и „Интериор 46 Дизайн“ ООД - гр. Русе. 

През отчетния период е изготвена и изпратена в МОСВ справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 105/2016 г.), ежемесечен отчет към МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО,  изготвен е доклад за броя извършени проверки на търговски обекти, пускащи на пазара пластмасови торбички за пазаруване, доклад за заплащане на продуктови такси  и доклад за проверки на площадки за ИУЕЕО.

Издадени са 2 Решения за ползване на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

 Химикали

Взето е участие в една проверка на оператор по изпълнение на условия в Комплексни разрешително (КР). Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

ОВОС и ЕО

 През отчетния период са извършени:

- 6 планови проверки по документи за изпълнение на условия в издадени административни актове по реда на Глава шеста от ЗООС – едно решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка и 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС. При проверките не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

- 3 извънредни проверки по документи във връзка с поставени условия  в решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и/или дадени предписания в предходни констативни протоколи

- 2 извънредни проверки на терен във връзка с подадени сигнали, както следва:

 • сигнали за миризми и издадени съгласувани инвестиционни предложения на „Оргахим Резинс” АД в град Русе;
 • възражение срещу реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на ресторант (зала за сватбени тържества) с капацитет до 1000 посетители в гр. Исперих.
 • Представители на Дирекция „Превантивна дейност” са участвали в 4 Държавни приемателни комисии.

 Комплексни разрешителни

 През октомври 2017 г. е извършена една проверка по условия в издадено комплексно разрешително на оператор: „Полисан” АД - гр.Русе.  При проверката са дадени общо 2 предписания, които са изпълнени в срок. Няма съставен АУАН. Планът за контролната дейност за 2017 г. по отношение на проверките на операторите с издадени комплексни разрешителни е изпълнен.

Във връзка с определение на Административен съд – София – град, на 18.10.2017 г. е извършено премахване на пломба, поставена на тигелна индукционна пещ, намираща се на производствената площадка, собственост на „Метал“ ЕООД – Лозница, поставена в изпълнение на Заповед на директора на РИОСВ – Русе през 2016 г.

През периода са извършени 6 планови комплексни проверки по два/три компонента и фактора на:

 • „Вела - М“ ООД - гр. Плевен, Цех за хляб и хлебни изделия в гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • „Българска хлебна мая“ ЕООД - гр. Русе (по компонент води и фактор отпадъци).
 • „Мелница Русе” ООД - град Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • „Сакса“ ООД, гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • „Интериор 46 Дизайн“ ООД - гр. Русе (по компонент въздух  и фактор отпадъци).
 • „Едрина“ ООД - град Тутракан (по компоненти: въздух и води  и фактор отпадъци).

            При проверките не са констатирани сериозни нарушения на екологичното законодателство. На операторите са дадени общо 12 предписания.

                       

            СЕВЕЗО

Комисията по чл.157а, ал. 2 от ЗООС е извършила планов контрол на 3 предприятия, от които едно е класифицирано с нисък рисков потенциал и две с висок рисков потенциал на територията на гр. Русе, гр. Разград и гр. Бяла. Дадени са общо 9 предписания. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-422/19.06.2017 г.

 През отчетния период не са извършени проверки по заповедта. 

АУАН, НП и ПАМ

 1. Иван Д.Станев, гр.Мартен, АУАН №1777/06.10.2017 г. – лицето не е предал ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

2. Гюлджан Ахмедов Ахмедов, кмет на кметство с.Ясеновец,  АУАН №0002078/06.10.2017 г. – не е упражнен контрол върху образуването на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

3. „Сана- Р1” ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002363/17.10.2017 г. - дружеството не е подало заявление за регистрация на инсталация в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

4. Община Разград, АУАН № 0002180/19.10.2017 г. - зоологическата градина в Разград работи без лиценз в нарушение на Закона за биологичното разнообразие;

5. „Шато Данубия” АД, гр. Две могили, АУАН № 0002336/20.10.2017 г. - дружеството не е изготвило информация за флоурираните парникови газове за 2016 г. и не я е представило в РИОСВ- Русе в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

6. ЕТ „Агрогард- Яна Сабанова”, гр. Силистра, АУАН № 0002364/23.10.2017 г. - дружеството не е провело емисионен контрол за 2015-2016 г. и не е представило доклад в РИОСВ- Русе в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

7. „ВГП- Колор” ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002365/24.10.2017 г. - дружеството не е провело емисионен контрол за 2015-2016 г. и не е представило доклад в РИОСВ- Русе в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

8. „Булмилк 1783” ЕООД, с. Самуил, АУАН № 0001873/30.08.2017 г. - дружеството зауства във воден обект без разрешително за заустване в нарушение на Закона за водите;

9. „Агроремонтпроект- 98” АД, гр. Русе, АУАН № 0002367/27.10.2017 г. - дружеството не е провело емисионен контрол СПИ и не е представило доклад за 2015/2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

10. „Икар-9” ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0001886/26.10.2017 г. – дружеството не води отчетност на отпадъците в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

11. „Еко куриер” ООД, гр. Русе, АУАН № 0001888/30.10.2017 г. - дружеството води невярна отчетност за събиране и транспортиране на отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците.

 

Наказателни постановления

1. „Маклер – Комерс” ЕООД, НП №48/04.10.2017 г. – по ЗООС в размер на 15 000,00 лв., дружеството е предизвикало вредно изменение на почвата в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

2. „Аполо 35” ЕООД, гр. Пловдив, НП №49/04.10.2017 г. – по ЗВ в размер на 2 000,00 лв., дружеството не поддържа ПСОВ в експлоатационна изправност;

3. „БГ Стийл” АД, гр. Русе, НП № 50/04.10.2017 г.- по ЗЧАВ в размер на 300,00 лв., дружеството не е провело СПИ и не е представило доклад с резултати за 2015/2016 г.;

4. „Б-Контакт” ООД, гр. Бяла, НП №51/04.10.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 300,00 лв., дружеството не е провело СПИ и не е представило Доклад с резултати 2015-2016 г.;

5. Георги Александров Георгиев, кмет на Община Ветово, НП № 52/05.10.2017 г. – по ЗУО в размер на 3 000,00 лв., не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места;

6. Инна Д. Георгиева – кмет на град Сеново, НП №53/16.10.2017 г. – по ЗУО в размер на 1 400,00 лв., не е предотвратила изхвърлянето на битови и строителни отпадъци;

7. „МБАЛ Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат, НП №54/31.10.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 100,00 лв., дружеството не е провело СПИ и не е представило Доклад с резултати 2015-2016 г.;

8. Иван Д. Станев, гр.Мартен, ПП от 17.10.2017 г. – по ЗУО, лицето не е предал ИУМПС на площадка за събиране и съхранение на отпадъци.

Няма издадени ПАМ

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • изпълнени са дадените предписания от съответните оператори;
 • предотвратено е нерегламентирано третиране на ИУМПС;
 • извършени са извънредни проверки на мебелни фирми, за осъществяване на превантивен контрол по отношение на третирането на отпадъци – основно ПДЧ, т.к същите при използване в битовия сектор като гориво причиняват изпускане на неприятни миризми.
 • продължава реализацията инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационната система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, на „Монтюпе” ЕООД, като се извършват проверки по изпълнение на условията и поставените срокове, поставени в  Решение № РУ-74-ПР/2017 г.

 

Бизнеса

 През месец октомври 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 113 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС: 17 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 3 указателни писма за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 1 писмо до възложител във връзка с консултации по представени НДНТ в процедура по реда на Глава шеста от ЗООС
 • 29 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 14 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 1 писмодо МОСВ – уведомление за класификация по чл. 103 от ЗООС;
 • 8 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всичките с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „да не се извършва ЕО”;
 • 1 писмо до възложител за удължаване срока за предоставяне на допълнителна иформация по ДОВОС
 • 1 писмо до МРРБ, Областен управител, Русе, РДГ, ОДЗ-Рс, Община Иваново, ИБЕИ – отностно предложение за обявяване на ЗТ;
 • 1 оценка качество на доклад по ОВОС – същият е оценен с отрицателна оценка и върнат за допълване и преработване;
 • 1 писмо-покана до фондация Льо Балкан за участие в комисия за набелязване на необходимите поддържащи дейности в колонията на Къдроглав пеликан в ПР Сребърна;
 • 1 писмо до МОСВ – относно актуална информация за предприетите действия по Плана за изпълнение на ИП на Монтюпе в частта за модернизация на вентилационната и асприрационна система;
 • 4 писма до възложители във връзка с проведени планови проверки;
 • 1 писмо до ККД във връзка с подаден сигнал;
 • 1 писмо до МОСВ във връзка с извършена проверка в цифрова база данни за грешки и/или несъответствия в ЗЗ от екологичната мрежа на Натура 2000 по смисъла на ЗБР;
 • 1 писмо до МОСВ - относно План за дейности в ЗТ-изключителна държавна собственост;
 • 2 писма във връзка с подаден сигнал за изсечени дървета и наличие на гнезда на птици.

През отчетния период са издадени:

 - 3 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

- 2 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 24 бр. отчетни книги за отпадъци на 9 фирми, утвърдени са 56 работни листи на 12 фирми.

През месец октомври експертите са взели участие в десет ДПК: 4 в област Силистра, 2 в област Разград и 4 в област Русе. Приети са следните строежи: газифициране на завод „Брамак  покривни строежи“ ЕООД – в Силистра, газифициране на обекти в Разград и Исперих, внедряване на мерки за енергийна ефективност в с. Калипетрово, община Силистра, реконструкция на съществуващ водопровод и благоустрояване на улици в гр. Тутракан, разпределетилен /второстепенен/ водопровод за захранване на стопански сгради  в с. Голеш, община Кайнарджа, реконструкция на съществуваща кабелна линия, аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на пътя Бяла – Попово,  силози за зърно – авторазтоварище, приемна шахта, елеваторна кула, помещение за електротабло и транспортни връзки между тях в с. Черешово, община Сливо поле,  складово сторанство за съхранение на дизелово гориво в Русе.

 

Обществеността

 През месец октомври експерти от дирекция „ПД” са участвали в комисии, семинари, работни срещи и предствителни форуми:

- в периода 25.10. – 27.10.2017 г. в гр. Сандански, за представяне на постигнатите резултати по програма  BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и аспекти от прилагането на програмата;

- на 26.10.2017 г. експерти от дирекцията организираха и проведоха комисия по Закона за защитените територии за обявяване на нова защитена местност в землището на с. Мечка, община Иваново. С  предложената защитена територия ще се опази находището на рядкото растение от вида вълнестоцветно сграбиче. На срещата освен представители на всички заинтересовани институции, участие взеха и вносителите - от ИБЕИ при БАН. След проведена дискусия, комисията реши името на новата защитена територия да бъде  „Стълпище”. Предстои Цялата документация да бъде изпратена до МОСВ за издаване на Заповед на Министъра на околната среда и водите.

- на 17.10.2017 г. е проведена работна среща в МОСВ с участието на представители от министерството, експерти от дирекциии „КОС” и „ПД” в РИОСВ-Русе и предствители на „Монтюпе” ЕООД. На срещата са обсъсъдени предприетите действия, трудности и напредък по изпълнението на условията в постановено Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № РУ-74-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационна система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе”.

Експерт от направление „Биоразнообразие“ е взел участие в Областната епизоотична комисия – Силистра.

В периода от 18 до 20.10.2017 г. е взето участие и в семинар/работна среща на тема: „Координация на структурите в системата на МОСВ за прилагане на законодателството и изпълнение на политиката в сектор „Води“ в гр. Велинград.

Експертът от направление „Почви“ е участвал в Областната епизоотична комисия – Русе и в комисия в Община Лозница за определяне на трупна яма. В заседанието на епизоотичната комисия в областна администрация Русе са разгледани мерки за предотвратяване разпространението на птичи грип и африканска чума по свинете.

На 2 окотомври РИОСВ-Русе предаде 8 килограма пластмасови капачки на УМБАЛ-Русе АД, с което се включи в кампанията „Капачки за играчки“ на лечебното заведение. Капачките са събрани от служители на инспекцията в рамките на три месеца. Това е третата акция, в която РИОСВ-Русе се включва активно за подпомагане на благородни каузи.

На 2 октомври 2017 г. експертите на РИОСВ-Русе изнесоха презентация за опазването на околната среда в ДГ „Чучулига“ в гр. Русе. Срещата се проведе по покана на директора на детското заведение г-жа Скарлет Гвоздейкова, във връзка с реализацията на проект, финансиран от ОП „Наука и образоване за интелигентен разтеж“. Дискусията се проведе с участието на деца целева група от клуб „Спортисти и туристи“. Възпитаниците на детското заведение бяха активни и споделиха впечатленията си за замърсителните на околната среда. В края на беседата децата получиха индивидуална награда -  „Моята първа книжка за природата“.


ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец септември 2017 г. 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец септември 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 128 проверки, в т.ч. планови 56 бр. и извънредни 72 бр. Броят на проверените обекти е 120. В рамките на осъществения контрол са дадени 90 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 5 акта.

През отчетния период няма издадени наказателни постановления, не са налагани санкции и принудителни административни мерки (ПАМ).

За този период по сметката на РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции през месец септември са постъпили 3736,38 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили – 5 392,35 лв., от които 4 313, 88 лв. ще бъдат разпределени и преведени през месец октомври  на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.  От НАП през август са събрани и преведени през септември  1 136, 38 лв.

През септември са разпределени и преведени  5 000, 80 лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 304, 60 лв.

От 01.09.2017 г. до 30.09.2017 г. са постъпили 6 писмени жалби, една от които е препратена от РЗИ – Русе. Поставените в жалбите проблеми са за замърсяване с торови маси на населено място, замърсяване с отпадъци, замърсяване на въздуха в гр. Русе, мъртва риба в язовир, нерегламентирана дейност-обработка на стъкла за очила в жилищен блок. По всички жалби са предприети действия. По четири от жалбите са извършени проверки. За установено нарушение на ЗУО - незаконно изхвърляне на отпадъци в гр. Сеново е съставен един акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Две от жалбите са препратени по компетентност.

За периода 01.09. - 30.09.2017 г. са постъпили общо 94 сигнала, получени нa „зеления телефон“, по електронна поща, централата на РИОСВ-Русе, чрез контактната форма на интеренет страницата на РИОСВ- Русе. 90 % от сигналите са за неприятни миризми. По 20 от сигналите са извършени проверки, 2 са препратени по компетентност; 12 са основателни; 73 са неоснователни. За един и същи проблем са подадени 83 сигнала.

Горецитираните сигнали са получени предимно в часовия интервал от  23,30 ч. до 05,00 ч.

    Общо сигналите са били в следните направления:

-    неприятни миризми в гр. Русе и гр. Разград;

-    нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци;

-    нерегламентирано разкоплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУПМС);

-    продажба на защитен вид - обикновен мишелов (Buteo buteo);

 -  изхвърлени нерегламентирано лекарства на депото в гр. Две могили;

 -  горящо бивше сметище на с. Бистра, община Главиница.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

 Превантивен контрол

Акцентът от извършената през месец септември дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец септември бяха: изпълнението на годишния план за контролната дейност – площадки за третиране на ИУEEО, автосервизи, чистотата на населените места, пластмасови торбички, предлагани в търговските обекти, комисии по чл. 157а от ЗООС, проверки по изпълнение на условия в комплексни разрешителни,  екипни/съвместни проверки по компоненти и фактори на околната среда и проверки по постъпили жалби и сигнали.

-        Проверки по сигнали на граждани: 13.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, и за правилното начисляване на продуктова такса за продуктукти, след която употреба се образуват масово разпространени отпадъци – 17 планови и 24 извънредни, в това число по 1 жалба, 3 сигнала и по писма на МОСВ.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 6, от които 3 по годишен план и 3 – извънредни.

-        Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 3.

-        Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 2.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 7.

-        Проверки на билкозаготвителни  пунктове– 1.

-        Проверки на условия в издадени от Директора на РИОСВ-Русе Решения по оценка за съвместимост – 3.

-        Проверки по разпореждане на МОСВ за установени от Държавен фонд „Земеделие” разорани пасища – 2

-        проверка на входирано уведомление за инвестиционно предложение „Създаване на насаждение с горска култура – бяла топола” в поземлен имот с № 060044 в землището на село Бръшлен-1

-        проверка във връзка с констатирано нерегламентирано почистване на тънкостеблена дървесна растителност в границите на ПР „Сребърна” -1.

-        проверка относно спазването на условията в разрешително, издадено от МОСВ за ползване на изключения от забраните на чл. 40 от ЗБР - 1

Засилен последващ контрол 

Всички дадени предписания са изпълнени в поставените срокове. Извършени са 7 проверки по заповед на директора на РИОСВ-Русе на предприятия в Източна промишлена зона на град Русе.  Установено е, че част от тях са нови обекти и са дадени съотвитните предписания за привеждането им в съответствие с екологичното законодателство.

 Ежедневно в РИОСВ-Русе се представя информация от „Монтюпе“ ЕООД за режима на използване на транспортните врати на производствено хале № 3.

В резултат на засилен последващ контрол на МПП в с. Ситово, собственост на „Интер ЕС 2000“ ЕООД е изградена нова ПСОВ за отпадъчните води и след представяне на резултати от собствен мониторинг на отпадъчните води, е премахната поставената с заповед на директора на РИОСВ-Русе пломба на заустването.

Все още не е решен проблема с третирането на СЖП /категория 3/ - суроватка от МПП, като в тази връзка от по-големите млекопреработватели на територията на Инспекцията, е предписано ежеседмично да се представят справки за количествата формирана и предадена суроватка.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец септември 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр.

Резултатите от измерванията на двата допълнителни пункта за контрол на КАВ в гр. Русе също не отчитат превишения на средночасовите и среднодневните норми на нормираните замърсители, както и не се констатират по-високи от фоновите нива на специфичните органични замърситетели – толуен, ксилен, метан и неметанови органични съединения, следени в пункта в кв. „Здравец – Изток” на гр. Русе

През месеца в РИОСВ-Русе са получени сигнали на жители на град Русе за разпростанение на неприятни миризми. При извършени обходи по местоположението на сигналоподателите не е установено наличие на миризми. Със Заповед на Директора на РИОСВ- Русе са извършени извънредни проверки на предприятия, функциониращи в източната промишлена зона на град Русе. При проверките не са констатирани нарушения в технологичния режим на производствените дейности и изпускане на интензивни миризми извън работните площадки. По предписание, операторът „Монтюпе” ЕООД е актуализирал инструкцията за ползване на транспортните врати на хале №3, като същите не се ползват в периода от 16.00 ч. до 10.00 ч. на следващия ден. По-стриктните мерки са заложени с цел ограничаване на неорганизираното изпускане на интензивни миризми от работната среда на производствените халета в атмосферния въздух в тъмните часове на денонощието.

Други единични сигнали за неприятни миризми са получени от жители на гр. Разград. Възможен източник на тези миризми е работната среда на изграденото ново физико-химично стъпало към Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „Биовет” АД, клон Разград. В тази връзка на дружеството са дадени писмени указания за проектиране и изграждане на аспирационна система със съответното пречиствателно съоръжение за намаляване интензитета на неприятната миризма в работното помещение и недопускане на изпускането на вредни емисии в атмосферния въздух.

През отчетния период са извършени 14 планови проверки, като 2 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Експерти от направлението са участвали в 2 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на оператори.

 Извънредните проверки са 21, както следва: 1 по изпълнение на предписания, 9 по постъпили сигнали/жалби за замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми, 1 участие в ДПК, 1 по съставяне на АУАН за нарушения на ЗЧАВ, 7 по Заповед на Директора на РИОСВ и 2 по ЗЧАВ.

Общо са дадени 15 броя предписания. Съставени са 2 бр. АУАН за нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна база.

През месец септември 2017 г. е осъществен контрол на нивата на шум, излъчван от четири промишлени обекти, съгласно утвърдения годишен график. Анализът на резултатите от извършените проверки по фактор „шум“ показва, че операторите спазват изискванията на нормативните документи, касаещи излъчването на шум в околна среда.

Дадените предписания на оператор при проверка през месец август за коригиращи действия във връзка с установено минимално превишение на нормите, са изпълнени. Извършена е извънредна проверка за фактическо установяване на изпълнението на предписанията.

 Води

През месец септември са извършени общо 7 планови контролни проверки, като 3 от тях са във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения.

Извънредните пробонабирания са общо 9 - 6 проби от два обекта на територията на гр. Разград са във връзка с досъдебно производство на ОД МВР – Разград и други 3 са от две млекопреработвателни предприятия на територията на област Силистра.

 Експерти от направлението са участвали в 4 бр. екипни/съвместни проверки по компоненти и фактори на околната среда, като на две са били водещи.

Експертите от направлението са участвали и в една проверка по условия в издадени Комплексни разрешителни.

Извънредните проверки са 9 на 8 обекта.

За констатирано заустване на непречистени производствени отпадъчни води в канализационна мрежа, без необходимото пречистване, в резултат на  нефункционираща локална пречиствателна станция за отпадъчни води, е съставен акт за установяване на административно нарушение на „Аполо 35“  ЕООД – гр. Главиница, съгласно чл. 126, ал. 1 от Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 67/1999 г.).

През месеца няма наложени текущи месечни санкции, съответно издадени заповеди и наказатени постановления по чл. 69 от ЗООС.

Във връзка с разследване по досъдебно производство, образувано в ОД на МВР – Разград, експерти от направлението са участвали в проверки на два броя обекти: „Биовет“ АД – клон Разград и „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – гр. Разград. Взети са общо 6 броя проби отпадъчни води от обектите, в т.ч. и от точките на заустване във водоприемника – река Бели Лом. Предстои издаване на екологична експертиза. 

През отчетния период са постъпили 2 сигнала, както следва:

 1. От жител на гр. Силистра за разпространение на неприятна миризма от канализационната мрежа на града. Сигналът е препратен на „Водоснабдяване  и канализация“ ООД – гр. Силистра за разрешаване по компетентност.
 2. За наличие на неприятна миризма в гр. Русе – извършена е проверка на канална помпена станция „Кея“ – Русе, експлоатирана от „В и К“ – гр. Русе. Констатирано е, че вентилационната система в помещението на станцията не е оборудвано с необходимите пречиствателни съоръжения. Дадено е предписание за предприемане на мерки с оглед ограничаване на миризмите.

           През месец септември приоритетите в направлението са били следните:

 • Пробонабиране на отпадъчни води от обекти, включени в Националната система за мониторинг на водите;
 • Проверки и кореспонденция по постъпили сигнали;
 • Участие в екипни/съвместни проверки;
 • Изготвяне на вътрешни становища по ИП, преценяване необходимостта от ОВОС и ДОВОС;
 • Попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Почви

През месец септември са извършени 6 планови проверки и 4 извънредни-2 по Заповед на Областените управители на областите Разград и Силистра, 1 на комисията за промяна предназначението на земята в град Русе, 1 ДПК. Извършени са четири проверки на животновъдни обекти: ЗП Стефан Великов - кравеферма с. Светослав, Община Кайнарджа, ЗП Тодор Тодоров - кравеферма и овцеферма с. Сърпово, Община Силистра, ЗП Шабан Шабан-кравеферма с. Листец, Община Главиница и „Караджа ФАГ“ ООД – кравеферма в с. Драгомъж, община Исперих.

При проверка на животновъдните обекти не са констатирани нарушения, отнасящи се до замърсяване на прилежащи терени с торови маси. Всички обекти имат изградени временни торови площадки за съхранение на генерираните от производствената дейност торови маси. Същите са с бетоново дъно, с цел недопускане замърсяване на почвата и подпочвените води. Торенето на земеделските земи се извършва при спазване на правилата за добра земеделска практика.

Извършена е една проверка за приемане на биологична рекултивация на депото за ТБО в град Цар Калоян.

Проверен е склад за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита в село Бабук, Община Силистра. Не е констатирано изтичане на препарати и замърсяване на терените около тях. Складовете са в добро състояние, препаратите се съхраняват върху палети, нямат връзка с канализацията.

В изпълнение на Заповед на Областния управител на Разград е извършен оглед на дигата в района на град Разград от магазин „Кауфланд” до село Гецово за наличие на отпадъци. При огледа е констатирано, че няма замърсявания. Складът за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна е в добро състояние. Не е констатирано изтичане и заблатяване на терени около склада.

Във връзка с постъпила в РИОСВ-Русе жалба за замърсяване на района на селската чешма с екскременти от животни в с. Светослав, община Кайнарджа, е извършена проверка на място. Установено е, че жалбата е неоснователна.      

Биологично разнообразие и  НЕМ

През отчетния период експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” са извършили общо 17 броя контролни проверки, като 13 от тях са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец септември са 30.

Извършени са 7 броя извънредни проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида авлига (Oriolus oriolus), един екземпляр от вида сокол орко (Falco subbuteo), един екземпляр от вида горска ушата сова (Asio otus) и един екземпляр от вида розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) са изпратени за рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране. Два екземпляра от видовете кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) и ръждив вечерник (Nyctalus noctula) са освободени в подходящи за видовете райони.

През отчетния период е извършена 1 планова проверка на пункт за изкупуване на билки.

Контролната дейност обхваща и 3 планови проверки по постановени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе решения по Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони. Две от решенията са за План-извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта за гори собственост на ТП ДЛС „Каракуз” – гр. Дулово и Община Дулово. Едното е на Горскостопански план на гори собственост на „Екотекника”.

Извършена е 1 извънредна проверка за уведомление за инвестиционно предложение „Създаване на насаждение с горска култура – бяла топола” в поземлен имот с № 060044 в землището на село Бръшлен, с възложител Община Сливо поле. След проверката е издадено решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с разпоредителна част „съгласувам” на Директора на РИОСВ-Русе.

Извършени са 2 извънредни проверки по разпореждане на МОСВ за установени от Държавен фонд „Земеделие” разорани пасища. На място са посетени пасища, намиращи се в землищата на селата Долно Ряхово и Малък Преславец, община Главиница и с. Старо село, община Тутракан, с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра. Изпратени са писма до Областните дирекции по „Земеделие” в Силистра и Разград с искане за предоставяне на цялата налична информация за собствениците на имотите, пълна история на имотите, както и информация за сключени договори за ползването им. След получаване на необходимата информация ще бъдат взети предвидените в нормативната уредба административнонаказателни мерки спрямо нарушителите.

Във връзка с разпореждане на МОСВ, е извършена извънредна проверка на „Зоокът” – гр. Разград. При проверката на място е установено, че срокът на лиценза на зоокъта е изтекъл и към момента не са подадени документи от страна на Община Разград за неговото подновяване. На Община Разград са дадени 7 предписания, с цел подобряване условията на отглеждане на животните в зоокъта, както и за осъществяване на контрол върху размножаването при лъвовете. За нарушение на разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, а именно извършване на дейност в зоологическата градина без лиценз ще бъде потърсена административнонаказателна отговорност по чл. 126 от същия закон на кмета на Община Разград, чиято собственост е зоологическата градина.

Проверката по случая продължава и при неизпълнение на дадените предписания, , ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Защитени територии

 Направена е 1 извънредна проверка във връзка с констатирано нерегламентирано почистване на тънкостеблена дървесна растителност в границите на ПР „Сребърна”, представляваща сервитут на изграден електропровод, който преминава през територията на резервата. Установено е, че под електропровода в м. „Кълнежа”, попадаща в границите на ПР „Сребърна”, е извършено почистване от тънкостеблена дървесна растителност, с техника, която изкоренява растителността и същата е премахната по начин, по който не може да се прецени броя и диаметъра на изкоренените дървета. От направения оглед на почистения участък и растителността от двете му страни, се установи, че са премахнати дървета от вида полски ясен (Fraxinus angustifolia) и бяла върба (Salix alba). Дължината на засегнатият участък е 132 м., а ширината – 15 м. Във връзка с направените констатации е изпратено писмо до „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД за представяне на подробна информация, относно реализираната дейност, както и всички съгласувателни документи към нея. След получаване на необходимата информация ще бъдат взети предвидените в нормативната уредба административнонаказателни мерки.

През отчетния период е извършена 1 извънредна проверка относно спазването на условията в разрешително, издадено от МОСВ за ползване на изключения от забраните на чл. 40 от ЗБР. Съвместно с екип на ИБЕИ-БАН е посетена защитена местност „Находище на обикновен сладник” в землището на с. Белцов, общ. Ценово. Предвид факта, че не е установено плодоносене не е събран семенен материал, както и корени от индивиди в находището.

Извършени са общо 30 проверки на територията на ПР „Сребърна”.

Отпадъци

 През отчетния период  са извършени 17 планови проверки и 24 извънредни, от които 3 по сигнал, 1 – по жалба, 3 – по изпълнение на предписания, 1 – по писмо на Община Русе и  16 – по писмо на МОСВ. 

Дадени са 28 бр. задължителни предписания. Приоритетно през месец септември, плановите проверки са били основно на дружества, притежаващи разрешителни за дейности с  ОЧЦМ и ИУЕЕО и автосервизи, а извънплановите са свързани с извършване на масови проверки за пуснатите на пазара полимерни торбички, във връзка с писмо на МОСВ с вх. № ВСП-791/31.07.2017 г.

През месец септември е съставен един АУАН № 0001885/15.09.2017 г. на кмета на кметство гр. Сеново за нарушение на чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Няма издадени НП по Закона за управление на отпадъците.

Експерти от направлението са били координатори в проверки на условия по КР на обектите - „Астра Биоплант“ ЕООД и „ЕДЖИ ЕМ“ ЕООД – гр. Ветово.

Експертите в направлението са участвали в 4 екипни/съвместни проверки, като на 1 водещият координатор е бил експерт от направлението - „Винпром Бяла 2002“ ЕООД, гр. Бяла. 

През отчетния период е изготвена и изпратена в МОСВ справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 105/2016 г.), изготвен е доклад за броя извършени проверки на търговски обекти, пускащи на пазара пластмасови торбички за пазаруване и писмо със списък на високо оценени и новоустановени рискове в Регистър на идентифицираните рискове на РИОСВ-Русе.

 Химикали

 Взето е участие в една проверка на оператор по изпълнение на условия в КР. Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали. По уведомление от Агенция Митници Русе за внос на препарати за почистване от Р Турция е извършена проверка на входираната от вносителя документация. Отчетено е съответствие и е изготвено становище по процедурата.                                      

 ОВОС и ЕО

През отчетния период е извършена една проверка по плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе на „ЕДЖИ ЕМ“ ЕООД  (птицеферма)– гр. Цар Калоян, във връзка с изпълнение на условия в издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС. Констатирано е изпълнение на поставените условия и мерки, в съответствие с етапа на изпълнение на инвестиционното предложение.

Извършени са две извънредни проверки, както следва:

- една проверка по сигнал с експерт от направление води за заустване на отпадъчни води в река Русенски Лом. При проверката са дадени 2 предписания. Същите са изпълнени в определените срокове.

- една проверка за изпълнение на условия в Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № РУ-74-ПР/2017 г. и дадени предписания на оператора „Монтюпе” ЕООД в предходен констативен протокол. Проверката е извършена по документи и на място на площадката, в следствие на което, в протокола са поставени 5 броя предписания.

 Комплексни разрешителни

През септември 2017 г. са извършени две проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на операторите: „Астра Биоплант” ЕООД - гр. Сливо поле, и „Еджи Ем” ЕООД, гр. Ветово, площадка в гр. Цар Калоян.  При проверките са дадени общо 2 предписания, които са изпълнени в срок. Няма съставени АУАН.

През периода са извършени 5 планови комплексни проверки по два/три компонента и фактора на:

 • „Б – контакт” ООД - град Бяла (по компоненти въздух и фактор отпадъци).
 • „В и К“ ООД - гр. Русе, обект ГПСОВ Бяла (по компонент води и фактор отпадъци).
 • „Винпром Бяла 2002“ ЕООД , гр. Бяла (по компонент води и фактор отпадъци).
 • „В и К” ООД - град Силистра, обект ГПСОВ Силистра (по компонент води и фактор отпадъци);
 • „Фазерлес” АД - град Силистра, (по компоненти: въздух и води и фактор отпадъци).

            При проверките не са констатирани сериозни нарушения на екологичното законодателство. На операторите са дадени общо 9 предписания. Съставен е един АУАН за неизпълнение изискванията на ЗЧАВ.

             Във връзка с жалбите на жителите на гр. Мартен за неприятни миризми, на „Олео протеин“ ЕООД – Русе – оператор на инсталация за растителни масла, е извършена извънредна екипна проверка по спазване на законодателството по компененти и фактори на околната среда (води, въздух и отпадъци) и най-вече за установяване на източника и предприемане на мерки за предотвратяване на миризмите от термичната обработка на суровината-рапица. Предписанието е изпълнено, като в РИОСВ – Русе е внесена програма с технически мерки за реализация.

 СЕВЕЗО

 Комисията по чл.157а, ал. 2 от ЗООС е извършила планов контрол на 2 предприятия, от които едно е класифицирано с нисък рисков потенциал и 1 с висок рисков потенциал на територията на Община Бяла, Област Русе. Дадени са общо 6 предписания. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-422/19.06.2017 г.

 През отчетния период не са извършени проверки по заповедта.

АУАН, НП и ПАМ

1. „Б-Контакт” ООД, гр. Бяла, АУАН №0002334/01.09.2017 г. – дружеството не е провело СПИ и не е представило Доклад с резултати 2015-2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

2. „Маклер – Комерс” ЕООД, АУАН №0001918/15.09.2017 г. – дружеството е предизвикало вредно изменение на почвата в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

3. Инна Д. Георгиева – кмет на град Сеново, АУАН №0001885/15.09.2017 г. – не е предотвратила изхвърлянето на битови и строителни отпадъци в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

4. „МБАЛ Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат, АУАН №0002335/28.09.2017 г. - дружеството не е провело Собствени периодични измервания (СПИ) и не е представило Доклад с резултати 2015-2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

5. „Аполо 35” ЕООД, гр. Пловдив, АУАН №0001873/28.09.2017 г. – дружеството не поддържа ПСОВ в експлоатационна изправност в нарушение на Закона за водите.

 Няма издадени Наказателни постановления

Няма издадени ПАМ

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност 

Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • изпълнени са дадените предписания от съответните оператори;
 • продължава реализацията инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационната система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, на „Монтюпе” ЕООД, като се извършват проверки по изпълнение на условията и поставените срокове, поставени в  Решение № РУ-74-ПР/2017 г.
 • е пусната в редовна експлоатация нова ПСОВ към МПП  в с. Ситово, като така са подобрява състоянието на водното тяло, приемащо отпадъчните води от обекта.

 Бизнеса

 През месец септември 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 96 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС: 7 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 3 писма за провеждане на последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО и 3 указателни писма за последваща процудара за оценка за съвместимост;
 • 24 писмениотговора на депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 51 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 13 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация в процедури по Глава шеста от ЗООС;
 • 1 отговор на внесена жалба;
 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“;
 • 4 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОС”;
 • 3 решения за прекратяване на процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС;

През отчетния период са издадени:

 - 3 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

- 3 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 35 бр. отчетни книги за отпадъци на 25 фирми, утвърдени са 36 работни листи на 5 фирми.

През месец септември експертите са взели участие в три ДПК за следните строежи: „Измервателни линии за летен разход в АГРС - Русе-Запад на „Булгартрансгаз“ ЕАД; „Ведомствена бензиностанция с една колонка – реконструкция и навес за пътностроителна техника“ в Силистра и „Канална помпена станция за дъждовни води „Ялта“ в спортен комплекс „Ялта“ - Русе.

Обществеността

 Всички 22 общини на територията на РИОСВ-Русе са се включили в кампанията „Да изчистим България за един ден“. Участие взеха и екперти от Инспекцията.

Взето е участие в заседания на епизоотичните комисии в градовете Русе и Силистра, на коеито е разгледана темата за хуманно отношение на животните по пазарите.

Взето е участие в заседание на комисия за промяна предназначението на земята в областна дирекция „Земеделие“ - Русе.

Експерти от направление „Отпадъци“ са участвали в две срещи с РЗИ   -  Слистра и Разград, на които са отчетени резултатите от проведено „Представително национално проучване на нивата на радона в сгради на територията на Република България по Национална програма за намаляване въздействието на радона в сгради върху здравето на българското насерение 2013-2017 г.“. Данните в областите Силистра и Разград показват, че нивата на радон в жилищните сгради и детските градини не превишават референтните стойности.

Проведена е работна среща на 13.09.2017 г. с представители на „Монтюпе” ЕООД по искане на Българска агенция за инвестиции. На работната среща са обсъдени аспекти от предложения от „Монтюпе” ЕООД План за изпълнение на инвестиционното предложение на дружеството в частта за модернизация на вентилационната и аспирационна  система.

На 15.09.2017 г. в сградата на Инспекцията е проведена работна среща с инициативен комитет от гр. Русе, на която са обсъдени проблемите с разпространението на миризми в града и предприетите действия към момента от страна на РИОСВ-Русе.

Експерти са взети участие в 2 заседания на Общински съвети по устройство на територията – чрез присъствие и писмено изразяване на становища.

В периода 02 – 17 септември 2017 г. експерт на РИОСВ-Русе е взел участие в „Семинар за управители на обекти на световното наследство на UNESCO и биосферни резервати в рамките на инициативата „Цифров пояс и път” на Китайската академия на науките в гр. Пекин и гр. Джънджоу, Китай. Участниците са били запознати с използването на технологии за отдалечено наблюдение на обекти на световното наследство, биосферни резервати и глобални геопаркове под егидата на UNESCO. Основен организатор е Международният център за космически технологии за природно и културно световно наследство на ЮНЕСКО (HIST) в гр. Пекин в партньорство с Института по отдалечени изследвания и цифрова земя на Китайската академия на науките (RADI) и Международното дружество за цифрова земя (ISDE). В семинара са участвали двадесет и пет представители на различни институции и обекти на Световното наследство от Китай, Камбоджа, Шри Ланка, Бангладеш, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Кения, Танзания, Словения и България.

Взето е участие в среща по проект LENA (Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region) по Interreg „Програма за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014-2020 г.” в с. Иваново, област Русе. Целта на събитието е изграждане на местен капацитет на тема „Устойчиво потребление и търговия с медицински растения в България”. Представени са следните лекции: Представяне на проект LENA и дейностите свързани с билките; Въведение в търговията с медицински растения в България; Лечебните растения на територията на ПП „Русенски Лом”; FairWild стандарта – основни принципи и добри практики.

Представители на Дирекция „Превантивна дейност” и специалист Човешки ресурси са участвали в работна среща-обучение, организирана от Областен информационен център – Русе (ОИЦ-РУСЕ). На срещата са представени две процедури за подготовка и кандидатстване с проектни предложения - „Развитие на социалното предприемачество” и „Подкрепа за предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Събитието е организирано с подкрепата на Областна администрация - Русе. Експертите на ОИЦ-Русе са представили насоките за кандидатстване, както и сроковете и начина на кандидатстване, на документите, които задължително трябва да придружават проектното предложение. Целта на участието на представители на РИОСВ-Русе е проучване на потенциални възможности за изготвяне на проектни предложения по ОП  „Развитие на човешките ресурси”, по които РИОСВ-Русе да се включи като бенефициент или пратньор.

Експерт от направление „Биоразнообразие“ е участвал на 27.09.2017 г. в гр. Асеновград, за представяне на биосферните паркове в Р Чехия и Р Словения с домакин на събитието - биосферен резерват „Червената стена”, един от четирите български биосферни резервати, одобрени от ЮНЕСКО.

За набелязване на мерки, свързани с подобравяне на условията в зоокът – гр. Разград, на 28.09.2017 г. е проведена среща в сградата на РИОСВ-Русе с представители на Министерство на околната среда и водите, Областна администрация – гр. Разград, Община Разград и представител на Общински съвет – гр. Разград.


ОТЧЕТ а осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец август 2017 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец август 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 166 проверки, в т.ч. планови 93 бр. и извънредни 73 бр. Броят на проверените обекти е 154. В рамките на осъществения контрол са дадени 93 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 4 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 15 наказателни постановления, с което на нарушителите са наложени санкции в общ размер на 15 200 (петнадесет хиляди и двеста) лв.   

През месец август със заповед на директора на РИОСВ-Русе е намалена текущата месечна санкция на „Биовет“ АД – клон Разград от 11 382 лв. на 4631 лв.

За този период по сметката на РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции през месец август са постъпили 3 354 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили – 6 251,00 лв., от които 5 000, 80 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.  От НАП през са събрани и преведени през август 754, 51 лв.

От получените през месец юли суми, през август са разпределени и преведени 9 413, 30  лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 9 163, 20 лв.

За периода не са прилагани принудителни административни мерки.

От 01.08.2017г. до 31.08.2017 г. са постъпили 7 броя писмени жалби. Четири от тях са препратени по компетентност до общинските кметове, по останалите три предстои предприемане на действия.  В жалбите са поставени проблеми относно отглеждане на животни в регулацията на населените места, което създава дискомфорт от неприятни миризми и замърсяване на уличните платна. Други са свързани с оплаквания на жители от гр. Мартен и гр. Разград за наличие на неприятни миризми в атмосферния въздух.

За периода 01.08. - 31.08.2017 г. са постъпили общо 125 сигнала, получени нa „зеления телефон“, по електронна поща, централата на РИОСВ-Русе, чрез контактната форма на интеренет страницата на РИОСВ- Русе. 85 % от сигналите са за неприятни миризми, друга част за птици в безпомощно състояние, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, замърсяване с отпадъчни води.

По всички сигнали са предприети действия - извършени са 24 проверки, 9 от сигналите са препратени по компетентност; 44 от тях са основателни и 72 са неоснователни.

За един и същ проблем са подадени 112 сигнала.

Преобладаващата част от сигналите са получени в интервала между 20,00 и 09,30 часа.

    Общо сигналите са били в следните направления:

-        Неприятни, задушливи миризми в градовете Русе и Разград;

-        Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/нерегламентирано изгаряне на отпадъци/ опожаряване на нерегламентирани сметища;

-        Замърсяване с отпадъчни води;

-        Птици в безпомощно състояние.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност                       

Превантивен контрол

Акцентът от извършената през месец август дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец август са: изпълнението на годишния план за контролната дейност – площадки за третиране на излезло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУEEО), чистотата на населените места, пластмасови торбички, предлагани в търговските обекти, проверки по постъпили жалби и сигнали, комисии по чл. 157а от ЗООС, проверки по изпълнение на условия в комплексни разрешителни и екипни/съвместни проверки по компоненти и фактори на околната среда.

-      Проверки по сигнали на граждани: 11.

-      Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 35 планови и 23 извънредни, в това число по сигнали.

-      Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 13, от които 11 по годишен план и 2 – извънредни.

-      Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 3, от които 1 – извънредна.

-      Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 5.

-      Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 13.

-      Проверки на билкозаготвителни  пунктове– 6.

-      Планови проверки на вековни и забележителни дървета – 1.

-      Проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие  - 2.

-      Проверки на условия в издадени от Директора на РИОСВ-Русе Решения по оценка за съвместимост – 3.

Засилен последващ контрол 

Всички дадени предписания са изпълнени в поставените срокове. Извършени са 3 проверки по изпълнение на предписания на: площадка за пиролиза на гуми на „Пиролиза БГ“ ООД, гр. Русе.

 Ежедневно в РИОСВ-Русе се представя информация от „Монтюпе“ ЕООД по прилагане на инструкцията за регулиране на отварянето и затварянето на транспортните врати на производствено хале № 3. Същата се анализира, като се съпоставя времевия интервал, в който вратите се използват за товаро-разтоварни дейности и оплакванията на гражданите. Не са установени несъответсвия.

В резултат на засилен последващ контрол на МПП в с. Ситово, собственост на „Интер ЕС 2000“ ЕООД, при проверка е установено, че е изградена нова ПСОВ за отпадъчните води. Същата предствои да бъде въведена в експлоатация след доказване на пълното съответствие по отношение на пречистването на формираните отпадъчни води от производството.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец август 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр.

Резултатите от измерванията на двата допълнителни пункта за контрол на КАВ в гр. Русе също не отчитат превишения на средночасовите и среднодневните норми на нормираните замърсители, както и не се констатират по-високи от фоновите нива на специфичните органични замърситетели – толуен, ксилен, метан и неметанови органични съединения, следени в пункта в кв. „Здравец – Изток” на гр. Русе

През месеца в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от западните квартали на град Разград за неприятни миризми. Сигналите са за усещане на миризма на сероводород, с вероятен източник пречиствателните станции на „Биовет” АД и на гр. Разград. Извършени са извънредни проверки, като е констатирано, че на площадката на ПСОВ към „Биовет” АД клон Разград се извършват наладъчни дейности на новоизградено физикохимично стъпало. Други сигнали за неприятни миризми са получени от жители на гр. Мартен. При извършени проверки на инсталация за производство на растителни масла в района на КТМ е констатирано наличие на специфична миризма от термичното третиране на суровината – раципа. На оператора са дадени предписания за обследване на инсталация, с цел установяване на източника на тази миризма и предлагане на технически мерки за намаляване на интензитета й. Извършени за 72 часови измервания на КАВ в западната част на гр. Мартен, като не са отчетени превишения на нивата на сероводород.

През месеца инсталациите на „Монтюпе” ЕООД за изведени от експлоатация за две седмици, във връзка с годишна профилактика.

Голямата горивна инсталация на „Топлофикация Русе” ЕАД също не е функционирала през месеца. Въпреки това, в РИОСВ – Русе продължаваха да постъпват единични сигнали за наличие на неприятна миризма с характеристика на „изгорял бакелит”.

Друга група сигнали бяха, оплаквания на жители на западните квартали на града за наличие на миризма на химикали във въдуха. Установено е, че източникът им е изпускането на непречистени отпадъчни води от инсталация за производство на смоли и бои в река Русенски Лом.

През отчетния период са извършени 13 планови проверки, като 5 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Експерти от направлението са участвали в 3 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на оператори. Извънредните проверки са 15, както следва: 4 по изпълнение на предписания, 5 по постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми, 2 участия в ДПК, 3 по съставяне на АУАН за нарушения на ЗЧАВ и една за утвърждаване на План за СМ.

Общо са дадени 15 броя предписания. Съставени са 2 бр. АУАН за нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна база.

През месец август са постъпили 4 бр. дневници на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изискванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец август 2017 г. е осъществен контрол на нивата на шум, излъчван от два промишлени обекти, съгласно утвърдения годишен график. На единия оператор са дадени предписания за коригиращи действия във връзка с установено минимално превишение на нормите. Извършен е и извънреден емисионен контрол на нивата на шум на производствен обект в с. Ряхово във връзка с дадени предписания за предприемане на технически мерки за намаляване на излъчвания от обекта шум. Резултатие показват спазване на нормите, което означава, че предписанията са изпълнени.

Води

През месец август са извършени общо 18 планови контролни проверки, от  които 15 самостоятелни и 3 екипни по компоненти и фактори на околната среда. На 11 от проверените обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, е извършено пробонабиране на отпадъчни води.

Експертите от направлението са участвали и в 5 проверки по условия в издадени Комплексни разрешителни.

За констатирано заустване на отпадъчните води, без необходимото Разрешително за заустване по реда на Закона за водите е съставен Акт за установяване на административно нарушение на „Булмилк 1783“  ЕООД – с. Самуил, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 67/1999 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС през месеца е издена Заповед за намаляване на текуща месечна санкция на „Биовет“ АД – клон Разград.

През отчетния период са извършени 5 проверки, във връзка с получени в РИОСВ-Русе 3 сигнала, както следва:

От жители на гр. Разград са получени сигнали за разпространение на неприятни миризми от района на ПСОВ, експлоатирана от „Биовет“ АД – клон Разград. При извършените проверки е установено, че ПСОВ е в процес на частична реконструкция, наложена във връзка с реализиране на ИП на дружеството за изграждане на допълнително физико-химично стъпало. Констатирано е, че източникът на специфични миризми на територията на ПСОВ е именно новоизграденото физико-химично стъпало, където към момента се извършват настройки и наладъчни дейности, свързани с пускането му в редовна експлоатация.  Дадени са задължителни предписания за изпълнение.

По сигнали на жители на гр. Русе за заустване на непречистени/цветни води в река Русенски Лом от канализационен колектор по бул. „Трети март в гр. Русе“, съвместно с представители на „В и К“ ООД – гр. Русе са извършени проверки на обекти, източници на производствени отпадъчни води и заустващи в колектора. Взети са проби отпадъчни води от предприятие за производство на бои и лакове, собственост на „Оргахим Резинс“ АД – гр. Русе.  Дружеството притежава Комплексно разрешително с определени в него индивидуални емисионни ограничения за потока, заустващ в градска канализационна мрежа. Извършено е повторно пробонабиране от точката за мониторинг във връзка с допълнителен анализ на показатели, които не са били предмет на първоначалното изследване. След излизане на резултатите ще бъдат предприети съответните последващи действия от страна на РИОСВ – Русе  спрямо оператора.

Във връзка с получен в РИОСВ – Русе сигнал за нерегламентирано изхвърляне  на суроватка, е извършена проверка на МПП в с. Белица, собственост на „Булдекс“ ОДД – гр. Силистра, както и оглед на кариера в с. Стефан Караджа, община Главиница. При огледа на кариерата, която е публична общинска собственост и не функционира, е установено изпускнане на суроватка-СЖП (категория 3) от превозно средство – цистерна, собствост на проверяваното дружество. Налице е просмукването й в земните недра и разпространение на неприятни миризми в района на кариерата и в участъка по главен път с. Осен – с. Стефан Караджа. На дружеството са дадени задължителни предписания за изпълнение. Взети са и проби отпадъчни води от предприятието. 

    През месец август приоритетите експертите в направлението са били в следните насоки:

-        пробонабиране на отпадъчни води от обекти, включени в Национална система за мониторинг на водите;

-        изпълнение на годишния план, включително участие в екипни/съвместни и комплексни проверки

-        текуща кореспонденция по постъпилите сигнали;

-        изготвяне на вътрешни становища по инвестиционни предложения и процедури  по преценяване необходимостта от ОВОС и ДОВОС;

-        попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Почви

През месец август са извършени 6 планови проверки и 2 извънредни - 1 по сигнал и 1 по разпореждане на Окръжна прокуратура - Русе.

Извършени са три проверки на складове за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита и Би Би кубове, при които са проверени 14 броя Би Би кубове в стопански двор в с. Тодорово, община Исперих и 2 склада в с. Тръбач, община Лозница и в с. Калипетрово, община Силистра на площадката на ЕТ „Агрогард-Янка Сабанова”.

При извършените проверки на Би Би кубовете и складовете за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита не се констатира изтичане на препарати и замърсяване на терените около тях. Складовете са в добро състояние, препаратите се съхраняват върху палети, нямат връзка с канализацията.

Проверени са две находища за добив на скална маса - „Пътстроймонтаж” ООД- находище „Поп Кралево” и „Керамик” ООД - находище „Силистра”.

При проверката на двете находища за добив на скална маса, не е констатирано нарушение на екологичното законодателство. „Пътстроймонтаж” ООД има предоставена държавна концесия. Няма нарушени и замърсени терени извън концесионната площ. Добивните дейности се извършват в концесионната площ. „Керамик”ООД е в процедура по предоставяне на концесия

 Контролни проверки са извършени на два животновъдни обекта: ЕТ „Теди”- свинеферма с. Айдемир, Община Силистра по план и на ППК „Старт-93”- кравеферма, включително и на разположената на площадката й компостираща инсталация, по разпореждане на Окръжна прокуратура - Русе.

При проверка на животновъдните обекти не са констатирани нарушения, отнасящи се до замърсяване на прилежащи терени с торови маси. На площадката на ППК „Старт-93” се експлоатира компостираща инсталация. Нейното предназначение е да преработва генерираните от дейността на животновъдните обекти торови маси. На Окръжна прокуратура – Русе е предоставена цялата налична документация по случая от 2015 г. до 2017 г.

Превантивната дейност на животновъдните обекти е насочена към оползотворяване на торовите маси, с цел да не се допуска замърсяване на почвата и подземните води.

           

Биологично разнообразие и  НЕМ

Извършени са 2 извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Извършени са 13 броя извънредни проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Пет екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), два екземпляра от вида голям ястреб (Accipiter gentilis) и два екземпляра от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Два екземпляра от видовете голям ястреб (Accipiter gentilis) и горска улулица (Strix aluco) са предадени на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране. Един екземпляр от вида кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) е освободен в подходящ за вида район.

През месеца са издадени 15 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Регистрирана е 1 книга за билки и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

През отчетния период са извършени 6 планови проверки на пунктове за изкупуване на билки.

Извършени са 3 планови проверки на Община Силистра, Община Исперих и ОП Разградлес за издадени позволителни за билки.

Извършена е 1 планова проверка на вековно дърво, находящо се в с. Малък Преславец, община Главиница.

Контролната дейност обхваща и 3 планови проверки по постановени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе решения по Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони. Три от решенията са за Горскостопански план на Община Борово и Община Две могили. Последната проверка е на решение за ИП с предмет „Туристическа пътека с места за отдих и атракции в поземлен имот № 000200, местност „Умището”, в землището на с. Батин, община Борово”, като на място се установи, че обекта е реализиран.

Извършени са и 2 извънредни проверки по разпореждане на МОСВ за установени от Държавен фонд „Земеделие” разорани пасища. На място бяха посетени терени, находящи се в землищата на с. Беловец и с. Медовене, община Кубрат, с. Бащино, община Главиница, с. Ястребна, с. Босна и с. Искра, община Ситово. В имотите попадащи в землищата на селата Беловец, Босна и Искра са констатирани разорани части, които са били обработвани предходни години. Същите в момента са се самозалесили с тревна растителност. В имотите в селата Медовене, Ястребна и Бащино, върху разораните части от пасищата са засети земеделски култури – царевица, слънчоглед и тютюн. За констатациите предстои да бъдат сезирани МОСВ и ДФЗ.

Експерти от направлението взеха участие в провеждане на извънредна съвместна с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район”- гр. Плевен проверка в землището на с. Пожарево, община Тутракан, с цел установяване на незаконен добив на инертни материали от динамичните запаси на р. Дунав, съгласно разпореждане на Районна прокуратура гр. Тутракан. Нарушения не са констатирани.

През периода е съставен 1 АУАН на физическо лице което не е уведомило РИОСВ-Русе за организирания от него билкозаготвителен пункт. Издадено е наказателно постановление в размер на 200 лв.

През отчетния период е съставен 1 АУАН на физическо лице предлагащо за продажба в интернет, екземпляр от вида обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), включен в Приложение 3 на ЗБР. Издадено е наказателно постановление в размер на 200 лв.

Защитени територии

Извършени са 3 проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Дойчов остров” – с. Батин, община Борово, ЗМ „Находище на уехтрицова урока – с. Острица”- с. Острица, община Две могили и ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец” – с. Малък Преславец, общ. Главиница. При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Извършени са общо 31 проверки на територията на ПР „Сребърна”.

Къдроглавите пеликани окончателно напуснаха колонията и резервата, като към края на месец август се забелязва само една млада птица, която се излюпи най-късно и все още не е отлетяла.

Отпадъци

През отчетния период  са извършени 35 планови проверки и 23 извънредни, от които 2 по сигнал, 2 – по изпълнение на предписания, 1 – по уведомление за отпадъци, 1 – по писмо на оператора и 17 – по писмо на МОСВ. 

Дадени са 27 бр. задължителни предписания. Приоритетно през август плановите проверки са основно на дружества, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и ИУЕЕО и за чистотата на населените места на територията, контролирана от РИОСВ-Русе, а извънплановите са свързани основно с извършване на масови проверки за пуснатите на пазара полимерни торбички, във връзка с писмо на МОСВ с вх. № ВСП-791/31.07.2017 г.

През месец август няма съставени АУАН за нарушения на изискванията на ЗУО. Има издадено едно НП  на „КЛМ-Еко“ ЕООД във връзка с нарушение на Закона за управление на отпадъците за сумата от 10 000 лв.

Експерти от направлението са били координатори в проверки на условия по КР на обектите - „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД и „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – гр. Силистра.

Извършени са две екипни проверки с водещ експерт на отдела, както следва: на „Глобал текс“ АД, с. Калипетрово и „Първи май“ АД - гр. Силистра. През отчетния период е изготвена и изпратена в МОСВ справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 105/2016 г.).

Химикали

            Взето е участие в една проверка на оператор по изпълнение на условия в КР. Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

            Извършена е извънредна проверка на оператор на предприятие, класифицирано с нисък рисков потенциал, като е изискана информация по Приложенията към Регламент 1907/2006 REACH относно осъществен внос на нови химични вещества и смеси през 2017 г. От получената информация се установи пълно съответствие на изискванията.

Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали                                                    

ОВОС и ЕО

През отчетния период е проведена 1 проверка по документи на „Монтюпе” ЕООД във връзка с представената документация съгласно условие 1 от Решение № РУ-74-ПД/2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе.

Комплексни разрешителни

През август 2017 г. са извършени пет проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на операторите: „Лубрика” ООД - гр. Русе, „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините: Силистра, Дулово, Алфатар и Главиница“, „Биовет“ АД – клон Разград, „Грийнбърн“ ЕООД – София, площадка в гр. Разград и „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД.  съгласно годишния план. При проверките са дадени общо 9 предписания, от които 5 на „Биовет“ АД – клон Разград. Няма съставени АУАН.

През периода са извършени 5 планови комплексни проверки по два/три компонента и фактора на:

 • „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД – гр. Русе  (по компоненти въздух и води и фактор отпадъци).
 • „Маккена-08” ООД - град Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • „Глобал текс” АД – с. Калипетрово, община Силистра (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • „Интер ЕС 2000” ЕООД- с. Ситово (по компоненти: въздух и води и фактор отпадъци).
 • „Първи май“ АД, гр. Силистра (по компонент въздух и фактор отпадъци).

            При проверките не са констатирани сериозни нарушения на екологичното законодателство. На операторите са дадени общо 15 предписания. Няма съставени АУАН.

             На „Астарта финис“ ООД – Разград е извършена извънредна екипна проверка по компоненти – води, въздух и фактор отпадъци и експерт от дирекция „Превантивна дейност“ във връзка с искане за възобновяване на производствената дейност на инсталация за производство на растителни масла в гр. Разград. Дадени са предписания.

            Във връзка с жалбите на жителите на гр. Мартен за неприятни миризми, на „Олео протеин“ ЕООД – Русе – оператор на инсталация за растителни масла, е извършена извънредна екипна проверка по спазване на законодателството по компененти и фактори на околната среда (води, въздух и отпадъци) и най-вече за установяване на източника и предприемане на мерки за предотвратяване на миризмите от термичната обработка на суровината-рапица.

 

СЕВЕЗО

            Комисията по чл.157а, ал. 2 от ЗООС е извършила планов контрол на 3 предприятия, от които 2 са класифицирани с нисък рисков потенциал и 1 с висок рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са общо 6 предписания, които са изпълнени в срок. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с опасни химични вещества (ОХВ), водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-422/19.06.2017 г.

 

През отчетния период не са извършени проверки по заповедта.

АУАН, НП и ПАМ

1. „Робусти” ЕООД, гр. Бяла, АУАН №0002331/09.08.2017 г. – дружеството не е провело СПИ и не е представило доклад с резултати в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

2. Мирослав Иванов Сали, с. Зафирово, АУАН № 0002178/10.08.2017 г.- лицето не е уведомило РИОСВ за организиране на билкозаготвителен пункт в нарушение на Закона за лечебните растения;

3. Велизар Викторов Христов, гр. Кубрат, АУАН № 0002179/14.08.2017 г.- лицето е предлагала за продажба костенурка, която е защитен вид, в нарушение на Закона за биологичното разнообразие;

4. „БГ Стийл” АД, гр. Русе, АУАН № 0002332/31.08.2017 г.- дружеството не е провело СПИ и не е представило доклад с резултати за 2015/2016 г. в нарушение на Закона на чистотата на атмосферния въздух.

 

Издадени Наказателни постановления

1. „Аполо 35” ЕООД, гр. Пловдив, НП № 33/28.08.2017 г. - по ЗВ в размер на 1 500 лв., дружеството не поддържа ПСОВ в техническа и експлоатационна изправност;

2. „Оргахим” АД, гр. Русе, НП № 34/28.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 300 лв., дружеството не е провело емисионен контрол и не извършило СПИ;

3. „Октопод- С” ООД, гр. Варна, НП № 35/28.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 300 лв., дружеството не е провело емисионен контрол и не извършило СПИ;

4. „Р и Г” ООД, гр. Русе, НП № 36/29.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 200 лв., дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултати;

5. „Макена- Русе” ЕООД, гр. Русе, НП № 37/29.08.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 300 лв., дружеството не е провело емисионен контрол и не е извършило СПИ;

6. „Карисмо” ЕООД, гр. Русе, НП № 38/29.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 200 лв., дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултати.

7. „В и К” ООД, гр. Русе, НП № 39/30.08.2017 г. - по ЗВ в размер на 1000 лв., дружеството изхвърля отпадъчни води в нарушение на емисионните норми;

8. Мирослав Иванов Сали, с. Зафирово, НП № 40/30.08.2017 г. - по ЗЛР в размер на 200 лв., лицето не е уведомил РИОСВ- Русе за организирания от него билкозаготвителен пункт;

9. Велизар Викторов Христов, гр. Кубрат, НП № 41/30.08.2017 г. - по ЗБР в размер на 200 лв., лицето предлага за продажба костенурка, която е защитен вид;

10. „КЛМ - Еко” ЕООД, гр. Варна, НП № 42/30.08.2017 г. - по ЗУО в размер на 10 000 лв., дружеството третира и съхранява опасни отпадъци над 50 т. без документ;

11. „Агротида” ООД, гр. Исперих, НП № 43/30.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 100 лв., дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултатите;

12. „МБАЛ- Исперих” ЕООД, гр. Исперих, НП № 44/30.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 200 лв., дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултатите;

13. „Сияние-96” ООД, гр. Русе, НП № 45/30.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 100 лв., дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултатите;

14. „Деметра” ООД, с. Окорш, НП № 46/30.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 300 лв., не е провело СПИ и не е представило доклад за 2015/2016 г.;

15. „Робусти” ЕООД, гр. Бяла, НП № 47/30.08.2017 г. - по ЗЧАВ в размер на 300 лв., дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултатите.

Няма издадени ПАМ

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • изпълнени са дадените предписания от съответните оператори;
 • „Монтюпе” ЕООД започна реализацията на инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационната система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, както и изпълнението на условията, поставени в Решение № РУ-74-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе.  На 07.08.2017 г. в РИОСВ-Русе е депозирана информация с вх. АО 3307/07.08.2017 г., в изпълнение на Условие I.1 от Решение № РУ-74-ПР/2017 г., а именно - В 7-дневен срок от влизането в сила на настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, да се представи в РИОСВ-Русе План за изпълнение на инвестиционното предложение в частта за модернизация на вентилационната и аспирационна  система, който да включва краткосрочни мерки и срокове за тяхното изпълнение. В Плана да се съобразят всички условия, описани в решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

С изпълнението на мерките, които подлежат на постоянен контрол от страна на експертите на РИОСВ-Русе, ще се намали замърсяването на въздуха и преноса на неприятни миризми, което от своя страна ще осигури по-голям „комфорт” на гражданите на град Русе.

 

Бизнеса

През месец август 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 117 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС: 13 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 указателно писмо за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО, 1 указателно писмо за последваща процедура по ОВОС, 4 указателно писмо за последваща процедура за оценка за съвместимост;
 • 28 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 13 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност (РЗИ, БДДР и ИАОС);
 • 2 писмадо МОСВ –  уведомления за класификация по чл. 103 от ЗООС;
 • 9 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 1 писмо до Районна прокуратура Тутракан във връзка със Сигнал за незаконен добив на инертни материали в района на с. Пожарево, общ. Тутракан
 • 1 пимо до МОСВ и 1 писмо до СНЦ Зелени балкани - Стара загора във връзка с Разрешително по наредба 8 за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие, с изтекъл срок
 • 1 писмо до община Самуил във връзка с служебно закриване на пункт за билки
 • 1 писмо до Русе-рк ООД разяснително писмо във връзка с текуща процедура по ОВОС
 • 11 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички от които с разпоредителна част “да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички от които с разпоредителна част “да не се извършва ОВОС”;
 • 3 решение за прекратяване на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част “да не се извършва ЕО”;
 • 1 решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОС”.

През отчетния период са издадени:

 - 4 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

- 4 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 16 бр. отчетни книги за отпадъци на 8 фирми, утвърдени са 30 работни листи на 7 фирми, 12 работен лист е прекратени на 2 фирми.

През месец август експертите са взели участие в седем ДПК: за приемане на следните строежи: „Терминал за втечнен природен газ“ на „Булмаркет ДМ“ ООД – първи етап; „Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец – Арена“; „Производствена база „Химснаб БГ“ АД-Първи етап-Производствен цех I – за производство на течни професионални почистващи детергенти; Производствен цех II – производство на  композиционни елементи и ВиК връзки“; „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Силистра“; „Изместване на въздушни електропороводни линии в Разград“ и „Пълначен пункт за зареждане на туристически бутилки с газ пропан-бутан“.

 Обществеността

 През месец август директорът на РИОСВ-Русе е участвал в проведено извънредно заседание на Общинския съвет в Разград във връзка с констатираните случаи на неприятни миризми.

В сградата на РИОСВ-Русе е проведена среща с представител на ръководството на „Биовет“ АД – клон Разград във връзка със сигнали за миризми от граждани на града и извършващите се в момента настройки на новоизграденото физико-химично стъпало към ЛПСОВ.

Експерт на инспекцията участва в срещата на Младежкия воден еко-парламент в КК „Златни пясъци” в началото на месец август.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юли 2017 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец юли 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 119 проверки, в т.ч. планови 79 бр. и извънредни 40 бр. Броят на проверените обекти е 114. В рамките на осъществения контрол са дадени 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 10 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 3 наказателни постановления, с което на нарушителите са наложени санкции в общ размер на 2 200 (две хиляди и двеста) лв.  

За този период по сметката на РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции през месец юли са постъпили 3 400 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили – 11 767, 37 лв., от които 9 413, 90 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.  От Национална агенция по приходите са събрани и преведени 1 191, 83 лв.

От получените през месец юни суми, през юли са разпределени и преведени 11 202, 40  лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 9 163, 20 лв.

За периода не са прилагани принудителни административни мерки.

През месец юли няма постъпили жалби.

Получените по е-поща, на „зеления телефон“ и чрез контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе сигнали са 80. От тях 80 % са за неприятни миризми в градовете Русе и Мартен, и в с. Долно Абланово, област Русе. По 21 сигнала са предприети действия - извършени са проверки и/или обходи,  16 от сигналите са основателни, 52 са неоснователни и 12 са препратени по компетентност. Горецитираните сигнали са получени основно в часовия интервал между 23:30 ч. и 05:00 ч.

Основно сигналите и жалбите са били в следните направления:

-          Неприятни, задушливи миризми;

-          Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/масла;

-          Излъчване на шум от производствена дейност;

-          Птици/др. животни в безпомощно състояние.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

                         Превантивен контрол

            Акцентът от извършената през месец юли дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

                          Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец юли са: изпълнението на годишния план за контролната дейност – площадки за третиране на излязло  от употреба елекрическо и електронно оборудване (ИУEEО), чистотата на населените места, проверки по постъпили сигнали, комисии по чл. 157а от ЗООС, проверки по изпълнение на условия в комплексни разрешителни и екипни/съвместни проверки по компоненти и фактори на околната среда.

-        Проверки по сигнали на граждани: 14.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 27 планови и 4 извънредни.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните газове и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 3  по годишен план.

-        Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 5.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 9.

-        Проверки на билкозаготвителни  пунктове– 5.

-        Планови проверки на вековни и забележителни дървета – 1.

-        Проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие  - 1.

-        Проверки на условия в издадени от Директора на РИОСВ-Русе Решения по оценка за съвместимост – 1.

-        Проверка по плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе по документи (в сградата на РИОСВ-Русе) - 1.

-        1 извънредна проверка на гл. архитект на община Завет във връзка с проведено заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията и допускане на ПУП-ИПРЗ-Мандра без съгласуването му с РИОСВ-Русе. Съставен е констативен протокол и е дадено едно предписание на кмета на община Завет.

            Засилен последващ контрол 

Всички дадени предписания са изпълнени в поставените срокове. Извършени са 3 проверки по изпълнение на предписания на: площадка за вторични суровини в с. Бъзовец, община Две могили; предприятие за производство на обувки в гр. Русе и на земеделски производител в с. Духовец, община Исперих – във връзка с постъпила през м. март жалба за замърсени терени. Лицето е изградило съоръжение за поемане на отпадъчни води и е почистило замърсените с торови маси участъци. Ежедневно в РИОСВ-Русе се представя информация от „Монтюпе“ ЕООД по прилагане на инструкцията за регулиране на отварянето и затварянето на транспортните врати на производствено хале № 3. Същата се анализира, като се съпоставя времевия интервал, в който вратите се използват за товаро-разтоварни дейности и оплакванията на гражданите. Не са установени несъответсвия.

           Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

           Атмосферен въздух и шум

През месец юли 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр.

Резултатите от измерванията на двата допълнителни пункта за контрол на КАВ в гр. Русе също не отчитат превишения на средночасовите и среднодневните норми на нормираните замърсители, както и не се констатират по-високи от фоновите нива на специфичните органични замърситетели – толуен, ксилен, метан и неметанови органични съединения, следени в пункта в кв. „Здравец – Изток” на гр. Русе

През месеца в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми. Сигналите са за краткотрайно усещане на миризма с характеристика на „изгорял бакелит”, с вероятен източник производствената дейност на „Монтюпе” ЕООД. След въвеждане на инструкция за регулиране използването на производствените врати на производствено хале № 3 в завода на „Монтюпе” ЕООД и спазването й от страна на оператора, се ограничи неорганизираното изпускане на миризми извън площадката от работната среда в производствените халета. В Решение по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда по инвестиционно намерение на „Монтюпе” ЕООД за реконструкция на аспирационните и вентилационни системи в производството са поставени условия: за изготвяне и представяне на програма с краткосрочни мерки за ограничаване изпускането на миризми извън работната площадка, обособяване на пункт за мониторинг на специфични органични замърсители извън работната площадка на дружеството и др. Изпълнението им ще бъде контролирано и от експертите по компонент „атмосферен въздух”.

През отчетния период са извършени 16 планови проверки, като пет от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда) и 3 по извършен емисионен контрол на организирани източници на вредни емисии в „Монтюпе” ЕООД. Експерти от направлението са участвали в 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на оператори. Извънредните проверки са 11, както следва: 1 по изпълнение на предписания, 3 по постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми, 2 участия в Държавни приемателни комисии (ДПК), 5 по съставяне на актове за установяване на административни нарушения (АУАН) за нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

Общо са дадени 14 броя предписания. Съставени са 8 бр. АУАН за нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна база.

През месец юли са постъпили 2 бр. дневници на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изискванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец юли 2017 г. не е осъществяван контрол на нивата на шум от промишлени обекти, съгласно утвърдения годишен график.

                  Води

През месец юли са извършени  общо 6 планови контролни проверки, от които 1 самостоятелна и 5 екипни/съвместни по компоненти и фактори на околната среда. Експертите от направлението са участвали и в 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни. Извънредните проверки през м. юли 2017 са 5 броя, като 4 от тях са по процедури по чл. 69 от ЗООС за налагане/намаляване или отмяна на текущи месечни санкции за замърсяване на водни обекти и 1 - участие в ДПК.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС през месеца са издадени една заповед за отмяна на текуща месечна санкция на „Булдекс“ ООД, с. Белица, Община Тутракан и едно Наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция на „Екопродукт“ ЕООД, с. Ситово. На база получени протоколи от изпитване на отпадни води през м. август предстои да бъде изготвена Заповед за намаляване на текуща месечна санкция на „Биовет“ АД-клон Разград.

За констатирано неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешително за заустване № 13140255/2015 г. за колектор „България“ е съставен АУАН на „В и К“ ООД – гр. Русе, съгласно чл. 200, ал. 1 от Закона за водите (Обн., ДВ, бр. 67/1999 г.).

През отчетния период в РИОСВ-Русе в направлението са предприети действия по 2 сигнала.

         Във връзка с постъпил в РИОСВ-Русе сигнал на 13.06.2017 г. от жител на гр. Силистра за установено изливане на течност с бял цвят и неприятен мирис от автоцистерна с регистация в Област Добрич, в шахта на колектор в Западна промишлена зона – Силистра, заустващ се в р. Дунав, е сезирана Община Силистра и е извършена съвместна проверка с компетентни институции. Предоставените от общината протоколи и придружаващи документи от проверката са препратени по компетентност в БДДР – Плевен.

         По сигнал на жител на гр. Мартен за наличие на растителни масла по р. Дунав, в района на стара помпена станция, е направен обход по брега в посочения район. Не е установено наличие на визираното замърсяване, както и отлагания по брега на реката.

        Продължава работата по постъпил сигнал за замърсяване в резултат на дейността на млекопреработвателното предприятие (МПП) в с. Брестовене, община Завет с оператор „Маклер Комерс“ ЕООД.  В тази връзка през месец юли е изискана информация от Областна дирекция „Земеделие“ – Разград относно собствеността на заблатените земеделски терени в землището на с. Брестовене, като предстои предприемане на административно-наказателни действия. От община Завет е изискано представяне на проект с конкретни мерки и срокове за възстановяване на нарушените стени на водните тела. Сезирана е  БДДР-Плевен и оператора за необходимостта от преразглеждане на действащото към настоящия момент разрешително за заустване поради предстоящото увеличаване на потока отпадъчни води от МПП, след въвеждане в експлоатация на новата инсталация за биогаз. От областните дирекции по безопасност на храните в Добрич и Разград е изискана писмена информация относно регистрацията на транспортните средства за превоз на страничен животински продукт - СЖП, категория 3, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. И двете институции са отговорили, че такава регистрация не е извършвана. Същата информация е изискана от Българска Агенция по безопасност на храните.

         През месец юли приоритетната дейност на експертите в напревление „Води“ е била в следните насоки:

-          Писма по компонент „води“;

-          Участие в екипни/съвместни и комплексни проверки;

-          Становища по процедури по Глава Шеста от ЗООС;

-          Попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите и работа по електронните досиета на обектите.

            Почви

През месец юли в направлението са извършени 20 проверки, от които 16 планови, както следва:  8 бр. на кариери, 4 бр. на животновъдни обекти и 4 бр. на складове за съхранение на излезли от употреба препарати. Извънредните проверки са 4, като 1 е по сигнал, 1 по изпълнение на предписания.

            Извършени са контролни проверки на четири склада за излезли от употреба препарати за растителна защита в град Завет, село Брадвари, село Смилец и на Би-Би кубове в град Кубрат. Състоянието на складовете е добро. Няма изтичане и замърсяване на терени около складовете.

            Проверени са следните животновъдни обекти: „Караджа Фаг” ЕООД - кравеферма в с. Драгомъж, община Исперих; ЕТ „Асотекс-Хамза Чакър”- кравеферма в село Севар, община Кубрат,  ССОЗ „Клас”- кравеферма в град Завет, ЕТ „Братол-Агро - Фатме Дурал”- кравеферма с. Брестовене, община Завет. Всички животновъдни обекти имат изградени съоръжения за съхранение на торовите маси. Обработват земеделски земи и използват торовите маси за наторяване на собствени земеделски земи при спазване на правилата за добра замеделска практика.

Животновъдните обекти, които са проверени, експлоатират и поддържат съоръжения за съхранение на течни и твърди торови маси. Същите се използват за наторяване при спазване на правилата за добра земеделска практика.

            Извършени са и две извънредни проверки – на „Топлофикация-Русе” ЕАД във връзка с изпълнение на проект за закриване на сгуроотвал и една на територията на Община Ценово за незаконен добив на инертни материали от руслото на река Янтра. 

            Извършена е проверка на „Терекс и Ко” АД - находища за добив на скална маса в района на селата Копривец и Могилино, община Две могили и град Борово. Дружеството изпълнява условията, заложени в концесионен договор, на база предоставена държавна концесия. Хумусният пласт от находищата в с .Копривец и с. Могилино е отнет и депониран на хумусно депо.

 „Скални материали” АД-проверка на находищата в селата Тетово, Топчии, Батин, рудниците „Басарбово-Изгорелица” и „Вапцаров-Басарбово”. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

Проверените находища за добив на скална маса се експлоатират на база разработени годишни проекти. Извършена е разкривка на хумусен паст, който е депониран на обособени хумусни депа. Няма нарушение на екологичното законодателство.

При извършените проверки на складовете за съхранение на излезли от употреба препарати не е констатирано изтичане и замърсяване на терени около тях.

             

През отчетния период експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” са извършили общо 21 броя контролни проверки, като 10 от тях са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец юли са 31.

Биологично разнообразие и  НЕМ

Извършена е 1 извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Извършени са 9 броя извънредни проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Седем от екземплярите са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора, като шест от тях са от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), а един екземпляр е от вида голям ястреб (Accipiter gentilis). Един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) и един екземпляр от вида смок стрелец (Coluber caspius) са предадени на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

През месеца са издадени 12 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През отчетния период са извършени 5 планови проверки на пунктове за изкупуване на билки.

Извършена е 1 планова проверка на вековно дърво, находящо се в с. Благоево, общ. Разград.

Контролната дейност обхваща и 1 планова проверка по постановени условия, в издадено от Директора на РИОСВ-Русе решение по Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони. Решението се отнася за външно ел. захранване на базова станция в с. Топчии, общ. Разград. Към момента на проверката същото все още не е реализирано.

                Защитени територии

Извършени са общо 31 проверки на територията на ПР „Сребърна”. През м. юли приключи гнездовия период на къдроглавите пеликани (Pelecanus crispus) в ПР „Сребърна” и започна сезонната миграция на вида. Около 55 двойки от вида отгледаха приблизително 110 млади екземпляра. За периода в гнездовата колония за постоянно пребиваваха около 90 възрастни екземпляра от вида розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), без да гнездят и да отгледат поколение.

Към края на м. юли птиците постепенно напуснаха резервата, като миграцията започна с напускане на възрастните къдрголави пеликани, последвани от розовите пеликани, а последни отлетяха младите къдроглави пеликани. Към момента в колонията пребивават не повече от 10 птици, всички млади екземпляри къдроглав пеликан от текущата година.

                Отпадъци

През отчетния период  са извършени 27 планови проверки и 4 извънредни, от които 2 по сигнал, 1 – по изпълнение на предписания и 1 – по писмо на МОСВ. 

Дадени са 21 бр. задължителни предписания. Приоритетно през юли плановите проверки са основно на дружества, притежаващи разрешителни за дейности с ИУЕЕО за наличие на банкови гаранции и за чистотата на населените места на територията, контролирана от РИОСВ-Русе.

През месец юли е съставен един АУАН на кмета на община Ветово за  нарушаване на чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО. Няма издадени НП по Закона за управление на отпадъците.

Експерт от направлението е бил координатор в проверка на условия в КР на обект: „Амилум България” АД - град Разград. Извършени са две екипни проверки с водещ експерт на отдела, както следва: на „Пътно строителство” - град Разград и „Империал 21“ ООД - гр. Силистра. Проверката на последното дружество продължава.

През отчетния период са изготвени и изпратени в МОСВ справки за: отнети разрешения за извършване на дейности с ОЧЦМ; издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 106/2016 г.), извършване на дейности по разглобяване на употребявани компоненти или на цели автомобили, с цел получаване на части, детайли и вещества с последващо съхранение и/или продажба; изпълнението на чл. 122, ал. 3 от Закона за публичните финанси. Изготвена е информация към ОД на МВР-Русе за дружества/ЕТ, притежаващи разрешителни документи за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ на територията на област Русе.

                     Химикали

Експертът е участвал в една екипна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Цех за производство на обезмаслители“ по спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие от химичните вещества и смеси, Закона за управление на отпадъците и Закона за водите. Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

            Извършени са 2 съвместни проверки на оператори на предприятия с нисък рисков потенциал по ЗЗВВХВС и ЗЧАВ.

            Взето е участие в 4 проверки на оператори по изпълнение на условия в КР. На „Монтюпе“ ЕООД – Русе са дадени три предписания.                                           

                     ОВОС и ЕО

През отчетния период е проведена 1 проверка по плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе по документи (в сградата на РИОСВ-Русе). Планираните проверки за трето тримесечие са изпълнени в преден период.

Извършена е 1 извънредна проверка на гл. архитект на община Завет във връзка с проведено заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията и допускане на ПУП-ИПРЗ-Мандра без съгласуването му с РИОСВ-Русе. Съставен е констативен протокол и е дадено едно предписание на кмета на община Завет.

 

                        Комплексни разрешителни

През юли 2017 г. са извършени пет проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на операторите: „Топлофикация-Русе” ЕАД - гр. Русе, „Монтюпе” ЕООД - гр. Русе, „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе, „Амилум България” АД - град Разград и „Пилко” ЕООД - град Разград, съгласно изготвения график. При проверките не са констатирани сериозни нарушения на поставените в КР условия. Няма съставени АУАН. Съвместно по време на проверката по условия в издаденото на „Монтюпе” ЕООД комплексно разрешително е извършен и емисионен контрол на част от организираните източници на вредни емисии. Не са констатирани превишения на дебити на измерените източници, както и превишения на заложените в условие 9.2. норми за допустими емисии на замърсителите. На оператора са дадени три предписания за установени несъответствия по условие 8. – съхранение на суровини, горива и спомагателни материали.

През периода са извършени 8 планови комплексни проверки по два/три компонента и фактора на:

 • „Оргахим” АД – гр. Русе  (по компонент въздух и фактор ОХВ ).
 • „Пътно строителство” АД - град Разград (по компонент води и фактор отпадъци).
 • „Балканфарма” ООД - град Разград (по компонент въздух и компонент води).
 • „Профарм груп” ЕООД- гр. Алфатар (по компоненти: води и почви).
 • „Индустриален парк - Силистра“ АД, гр. Силистра (по компонент въздух и фактор ОХВ).
 • „Империал 21“ ООД - гр. Силистра (по компонент води и фактори: отпадъци и ОХВ).
 • „Деметра” ООД - село Окорш (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • „Дестан” ЕООД - село Искра (по компоненти: води и въздух и фактор отпадъци).

            При проверките не са констатирани сериозни нарушения на екологичното законодателство. Дадените на операторите предписания са изпълнени в срок. За неизвършване на собствен мониторинг на организирани източници на вредни емисии в предходен период, на два оператора са съставени АУАН за нарушение на ЗЧАВ.

 

                 СЕВЕЗО

            Комисията по чл.157а, ал. 2 от ЗООС е извършила планов контрол на 1 предприятие, класифицирано с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са 2 предписания. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.  Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-422/19.06.2017 г.

Във връзка с изпълнение на горната заповед е извършена проверка в района на с. Долна Студена и с. Ценово, област Русе за добив на инертни материали от руслото на река Янтра. Не е констатиран незаконен добив.

                 АУАН, НП и ПАМ:

1. „Макена – Русе” ЕООД, гр. Русе, АУАН №0002358/03.07.2017 г. – дружеството дружеството не е провело емисионен контрол, не е извършило СПИ за периода 2015-2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

2. Георги Александров Георгиев, кмет на Община Ветово, АУАН № 001972/05.07.2017 г. – не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

3. „Оргахим” АД, гр. Русе, АУАН № 0002359/14.07.2017 г. – дружеството не е провело емисионен контрол и не е извършило Собствени периодични измервания (СПИ) в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

4. „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, АУАН № 0001872/17.07.2017 г. – дружеството изхвърля отпадъчни води в нарушение на емисионните норми в нарушение на Закона за водите;

5. „МБАЛ – Исперих” ЕООД, гр. Исперих, АУАН № 0002329/17.07.2017 г. – дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултатите в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

6. „Агротида” ООД, гр. Исперих, АУАН № 0002330/17.07.2017 г. - дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултатите в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

7. „ Р и Г” ООД, гр. Русе, АУАН № 0002360/19.07.2017 г. - дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултатите в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

8. „Сияние-96” ООД, гр. Русе, АУАН № 0002361/19.07.2017 г. - дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултатите в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

9. „Карисмо” ЕООД, гр.Русе, АУАН № 0002362/19.07.2017 г. - дружеството не е извършило СПИ и не е представило доклад с резултатите в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

10. „Деметра” ООД, с.Окорш, АУАН № 02384/21.07.2017 г. - дружеството не е провело СПИ и не е представило доклад за 2015-2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

 

              Издадени Наказателни постановления

1. „Аполо 35” ЕООД, гр. Пловдив, НП № 30/18.07.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не е представило информация за количествата парникови газове ФПГ за 2016 г.;

2. ЕТ „Стиропласт – Катерина Грозева”, гр. Ветово, НП № 31/18.07.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., дружеството не е провело емисионен контрол на отпадъчните газове за 2015-2016 г.;

3. „Свинекомплекс Бръшлян” АД, с. Бръшлен, НП № 32/18.07.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не е представило годишен доклад за 2016 г. за флуорирани парникови газове.

Няма издадени ПАМ

                     Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност. 

                     Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • всички оператори, притежаващи разрешение за дейности с ИУМПС и ИУЕЕО са  представили в РИОСВ – Русе банкова гарация в размер, съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗУО ;
  • изпълнени са дадените предписания от съответните оператори;

В резултат на превантивния контрол и проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС е издадено Решение № РУ-74-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе за инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационната система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав „Монтюпе” ЕООД, в което са поставени  изрични условия за:

-          Изработване на План за изпълнение на инвестиционното предложение в частта за модернизация на вентилационната и аспирационна система, който да включва краткосрочни мерки и срокове за тяхното изпълнение;

-          Осигуряване на обмен на въздуха в производствените халета най-малко 3 – 4 пъти на час, като се вземат предвид всички входящи и изходящи въздушни потоци (адиабатни охладители, локални и общообменни аспирации);

-          Премахване на  естествената вентилация на производствените халета;

-          Организиране на всички източници на емисии в точкови стационарни източници със съответните пречиствателни съоръжения към тях;

-          Съобразяване на точното местоположение, вид и капацитет на съоръженията към принудителната вентилация за пречистване на въздуха от работната среда и от зоните за съхранение на пясъчни сърца така, че да обхващат емисиите в максимална височина и да се отвеждат към съответното пречиствателно съоръжение – Биофилтър.

-          Да се разработи цялостен проект за „Отопление, вентилация и климатизация” на производствените помещения с новата аспирационна и вентилационна система;

-          На границата на работната площадка на „Монтюпе“ ЕООД да бъде проектирана и изградена мониторингова система за отчитане на неприятни миризми, която ще предава on line информация в сградата на Регионалната инспекция и др.

С изпълнението на поставените условия, които подлежат на постоянен контрол от страна на експертите на РИОСВ-Русе, ще се намали замърсяването на въздуха и преноса на неприятни миризми, което от своя страна ще осигури по-голям „комфорт” на гражданите на град Русе.

 

                 Бизнеса

През месец юли 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 127 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС: 9 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 указателни писма за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 26 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 26 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 4 писма до МОСВ –  уведомления за класификация по чл. 103 от ЗООС;
 • 11 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички от които с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”;
 • 1 решение за прекратяване на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС.

През отчетния период са издадени:

 - 9 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

- 6 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО. Заверени са 36 бр. отчетни книги за отпадъци на 21 фирми, утвърдени са 76 работни листи на 12 фирми, 1 работен лист е прекратен на 1 фирма.

 През месец юли експертите са взели участие в шест ДПК: за приемане на следните строежи: „Основен ремонт/рехабилитация/ на два участъка на път II-71 Силистра-Добрич“; „Зърносушилня и бункер за влажно зърно към зърнобаза – Пристанище АДМ – Силистра и  Вътрешна газификация“; „Реконструкция на уличното кръстовище в гр. Русе“; „Изграждане на тръбен кладенец, напорен водопровод и ел. кабел до черпателен резервоар в ПС с. Божичен, община Иваново“; „Цех за пластмасови автомобилни части в гр. Русе“.                            

Във връзка с изпълнението на функциите на Регионална контактна точка по Програма LIFE, представител на РИОСВ-Русе взе участие в обучително посещение в гр. Рим и гр. Латина, Република Италия, което се проведе в периода 20-28.07.2017 г. На организираното от Националната контактна точка по програмата събитие присъстваха представители на Министерството на околната среда, земята и морето на Р. Италия, Министерство на отбраната на Р. Италия,  Университета на Калабрия, Изследователски център за горите и дърветата, Съвет за научни изследвания и икономика в селското стопанство, Изследователски център за селско стопанство и околна среда, община Latina,  провинция Латина и неправителствените организации: UnipolSai Assicurazioni spa, Национален парк Circeo, U-Space srl, CLORA,  Legambiente Onlus, Deep Blue srl. В рамките на форума беше представен италианския опит в програма LIFE, като бяха презентирани и подробно дискутирани изпълнението на 5 проекта, в т. ч. и беше проведено теренно посещение на Национален парк Circeo.

 

                  Обществеността

През отчетния месец експертът от направление „Почви“ на РИОСВ-Русе е взел участие в две комисии:

 • по промяна предназначението на земята на основание чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ в Областна Дирекция „Земеделие“ – Русе;
 • по заповед на областния управител на област – Русе с представители на други институции, във връзка със заблатяване на терени в района на село Караманово, Община Ценово.

На 18.07.2017 г. в сградата на Регионалната инспекция е проведена среща с Министъра на околната среда и водите, на която бяха обсъдени текущи задачи. Особено внимание се обърна на провеждащата се процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационната система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав „Монтюпе” ЕООД, и поставените пред оператора условия за изпълнение, посредством които да се гарантира недопускане на неприятни емисии и имисии в околната среда. В същия ден е проведена среща на Министъра на околната среда и водите, областния управител на област Русе и ръководството на РИОСВ-Русе с представители на „Монтюпе“ ЕООД. На същата са обсъдени множеството жалби и сигнали от гражданите на град Русе срещу неприятните миризми, които се генерират от производствената площадка на дружеството, спешните мерки, които следва да бъдат предприети от управляващите на Монтюпе ЕООД за подобряване на работната среда в предприятието и намаляване на неорганизираните емисии. Набелязани са краткосрочни и дългосрочни дейности за изпълнение, като от страна на оператора е заявено, че за тяхната реализация дружеството е осигурило около 5 000 000 млн евро.

 В същия ден в сградата на РИОСВ-Русе, Министърът на околната среда и водите даде пресконференция.


ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юни 2017 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юни 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 117 проверки, в т.ч. планови 61 бр. и извънредни 56 бр. Броят на проверените обекти е 104. В рамките на осъществения контрол са дадени 90 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони   е съставен 1 акт.

От директора на РИОСВ-Русе е издадено 1 наказателно постановление, с което на нарушителя е наложена санкция в общ размер на 10 000 (десет хиляди) лв.  

По компонент атмосферен въздух са намалени две текущи месечни санкции на „Октопод - С“ ООД - с. Самуил, област Разград.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции през месец юни са 16 620, 82 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 14 003, 00 лв. 11 202, 40 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.  От Национална агенция по приходите (НАП) през месец май са събрани и преведени през юни 1 124, 41 лв.

От получените през месец май суми, през юни са разпределени и преведени 12 231,79  лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 9 163, 20 лв.

За периода не са прилагани принудителни административни мерки.

През месец юни са постъпили 3 жалби. Едната е чрез Омбудстмана на Р България за неприятни миризма в гр. Разград. Жалбата е основателна. Предоставен отговор за предприетите мерки по проблема. По втората жалба за неприятни миризми от съхранение на сметосъбираща техника е извършена проверка и е установено, че е неоснователна.

По една жалба от месец май за незаконно изхвърляне на смет са извършени две проверки. Жалбата е основателна. Установено е изпълнението на дадените предписания.  

Получените по е-поща, на „зеления телефон“ и чрез контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе сигнали са 85. От тях около 90 % са за неприятни миризми в град Русе. За един и същи проблем са подадени 80 сигнала. По 29 сигнала са предприети действия - извършени са проверки и/или обходи. 56 от сигналите са основателни, 24 са неоснователни и 4 са препратени по компетентност. По 1 сигнал е извършена проверка от друга институция. За един и същи проблем са подадени 52 сигнала. Горецитираните сигнали са получени основно в часовия период между 20:00 ч. до 00:00 ч.

Общо сигналите и жалбите са били в следните направления:

-          неприятни, задушливи миризми;

-          верегламентирано изхвърляне на суроватка от млекопреработвателно предприятие в с. Брестовене;

-          изхвърляне на утайка от пречистване на отпадни води от производство на олио в близост до Фериботен комплекс;

-          излъчване на шум от производствена дейност;

-          нерегламентирани сметища, горене на отпадъци;

-          заблатени терени;

-          птици в безпомощно състояние.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Превантивен контрол

Акцентът от извършената през месец юни дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

На 09.06.2017 г. в сградата на РИОСВ-Русе е проведено заседание на Експертния екологичен съвет, на което са разгледани: Доклад за ЕО на ОУП на Община Самуил и Доклад за ЕО на ОУП на Община Главиница.

 

Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец юни бяха: изпълнението на годишния план за контролната дейност, проверки по постъпили постъпили жалби и сигнали и по писмо на МОСВ за третиране на стъклени отпадъци в бетонови възли съгласно Закона за управление на отпадъците, като основно приоритет са комисиите по чл. 157а от ЗООС и проверките по изпълнение на условия в комплексни разрешителни.

-        Проверки по сигнали и жалби на граждани: 27.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 19 планови и 23 извънредни.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 5, от които 3 по годишен план и 2 - извънредни.

-        Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 5.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 6.

-        Проверки на билкозаготвителни  пунктове– 4.

-        Планови проверки на вековни и забележителни дървета – 4.

-        Проверки на пунктове за изкупуване на охлюви – 1.

-        Проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие  - 1.

-        Проверка по уведомление за освобождаване в природата на размножени в Биологична експериментална база „Калимок” млади екземпляри от вида червен ангъч (Tadorna ferruginea).

-        Проверки на условия в издадени от Директора на РИОСВ-Русе Решения по оценка за съвместимост – 2.

-        Проверка на План-извлечение за промяна на интензивността на сечта – 1.

-        Планова проверка по Закона за защитените територии – 1.

-        Работна среща и посещение на терен, с цел уточняване на начини на извозване на дървен материал от дърводобивна площ в границите на ЗМ „Калимок Бръшлен”.

            Засилен последващ контрол 

Извършени са 3 проверки по изпълнение на дадени предписания на: млекопреработвателно предприятие (МПП) в гр. Главиница и на „Монтюпе“ ЕООД - Русе. В МПП – гр. Главиница е преустановено изпускането на непречистени отпадъчни води в канализацията на населеното място. Изпълнението на предписанията на „Монтюпе“ ЕООД за изготвяне на Инструкция за регулиране на отварянето и затварянето на транспортните врати на производствено хале № 3, воденето на необходимата отчетност за това, чрез ежедневно представяне на информация в РИОСВ-Русе, както и за ограничаване използването на вратите през тъмната част на денонощието се изпълняват. В резултат на това през последните 3 дни на месеца няма постъпили сигнали на граждани за неприятни миризми в Русе. Всички дадени предписания са изпълнени.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец юни 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр.

Резултатите от извършените в края на м. май измервания на качеството на атмосферния въздух в град Разград показат, че няма превишения на пределно допустимите концентрации (ПДК) на следените на мобилната автоматична станция замърсители. Нивата на серодоводород също са по определените гранични стойности на ПДК – 5 мкг/м3.

През месеца в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми. Сигналите са за краткотрайно усещане на миризма на  „изгорял бакелит”, с вероятен източник производствената дейност на „Монтюпе” ЕООД. При проверките на обекта се установи, че изпускане на специфичната за производството миризма може да се осъществява и при внезапно отваряне на вратите на производствените халета, основно на хале № 3, при което за малък времеви период естествените физични процеси на вентилиране, изхвърлят въздух от работната среда с по-високи нива на органични съединения, като посоката и силата на вятъра способстват за разпространението на неприятната миризма на дълги разстояния, без необходимото разсейване. При извършените извънредни проверки на оператора са дадени предписания за регулиране на отварянето на вратите с цел ограничаване на неорганизираното изпускане на интензивно миришещи вещества извън работната площадка. Операторът е изготвил Инструкция за отваряне/затваряне на транспортните врати (6 броя) на производствено хале №3, като дейностите се отразяват в дневник. По предписание, същият се предоствавя на електронната поща на РИОСВ – Русе до 10:00 ч.

През отчетния период са извършени 9 планови проверки, като четири от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Експерт от направлението е участвал в 5 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на оператори. Извънредните проверки са 8, както следва: 3 по изпълнение на предписания, 2 по постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух с неприятни миризми, 2 по последващ контрол и налагане на АУАН и 1 по Заповед на областния управител на област Разград.

Общо са дадени 17 броя предписания. Съставен е 1 акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовата нормативна база.

През месец юни са постъпили 4 дневника на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изискванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

През месец юни 2017 г. не е осъществяван контрол на нивата на шум от промишлени обекти, съгласно утвърдения годишен график.

Постъпила е жалба чрез РЗИ – Русе за наднормени нива на шум в промишлена зона на град Русе. Извършени са две проверки на две предприятия. Констатирано е, че източникът на импулсен шум над установените норми – 70 дБ е нарушение в конструкцията на аспирационна система в съседно предприятие. След дадени указания на място проблемът е отстранен.

Предстои провеждането на емисионен контрол на нивата на шум в двете предприятия: „Делта текстил България“ ЕООД и „Гора Инвест“ АД от страна на Регионална лаборатория-Русе.

 

Води

През месец юни са извършени  общо11 контролни проверки, в т.ч. 4 по план, 6 извънредни и 1 екипна.

Взети са проби отпадъчни води от 5 обекта- 3 съгласно годишния план и 2 извънредни по получен сигнал. За два предстои получаване на резултати от изпитване.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС предстои издаване на Заповед за отмяна на текуща месечна санкция („Булдекс“ ООД), 2 заповеди (чл. 69 от ЗООС, чл. 200 от ЗВ) за налагане на текуща месечна санкция/глоба („Биовет“ АД и „Екопродукт“ ЕООД). Издадена е Заповед (чл. 69 от ЗООС) за отмяна на текуща месечна санкция на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – гр. Лозница.

В млекопреработвателно предприятие „Аполо 35“ ЕООД, гр. Главиница е извършено пломбиране за ограничаване на дейността на изходяща тръба, разположена в последна ревизионна шахта от площадковата канализация, чрез оловна пломба по реда, определен в Заповед № РД 645/2008 г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № 180/18.05.2017 г. на ИД Директора на РИОСВ-Русе.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени: 3 сигнала.

Единият е за замърсяване водите на р. Дунав в района на Западна индустриална зона – гр. Силистра, като са сезирани Община Силистра и ОД на МВР-Силистра. Представени са документи от Община Силистра за извършена проверка на „Дунавски индустриален парк” АД, съвместно с РПУ-Силистра, които са препратени по компетентност на БДДР – Плевен.

Вторият Сигнал е препратен от МОСВ за замърсяване на терени от дейността на МПП „Маклер комерс“ ЕООД. Извършен е оглед на мястото на заустване на отпадъчните води и трасето, по което се отвеждат. Заустването на отпадъчните води в „дере-местен водослив“ се осъществява по закрит канал (тръба), след което същите преминават през открит канал и два водни обекта (сухи язовири, с разрушена земно-насипна дига). Образуван е естествен меандър (извивка на речното корито), отвеждащ водите към ниската част на суходолието, в близост до главен път Кубрат-Завет, където са замърсените терени. Направена е пълна проверка на ЛПСОВ на дружеството и са взети проби отпадъчни води. Организирани и проведени са две работни срещи с „Маклер комерс“ ЕООД, Област Разград, Община Завет и РИОСВ-Русе, на които е представено и становище на БДДР-Плевен. Предстои предприемането на административнонаказателни действия от страна на РИОСВ-Русе. За случая е сезирана Районна прокуратура – Разград.

Третият сигнал е за изпускане на цветни води в син цвят от колектор „Трети март“ в река Русенски лом на територията на западна промишлена зона на град Русе. Извършена е съвместна проверка с представители на „В и К“ ООД – Русе, като не е установен конкретен източник на замърсяването. Изпускането е било краткотрайно, като водите са били прозрачни. В тази връзка служителите на „В и К“ ООД – Русе са поели ангажимент да упражнят контрол върху дружествата, с които има сключени договори за заустване на отпадъчни води в посочената канализация.

          През месец юни приоритетната дейност на експертите в направлението е била в следните насоки:

-          участие в екипни проверки и в две проверки по изпълнение на условия в комплексни разрешителни;

-          уведомителни писма за извършен анализ на проби води;

-          становище за преразглеждане на КР на „Биовет“ АД ;

-          попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите;

-          проверки по сигнали.

Почви

През месец юни са извършени 3 проверки по 2 сигнала.

Първата проверка е за заблатяване на терени от дейността на „Октопод-С” ЕООД- село Самуил. Сигналът е основателен. На дружеството са дадени предписания за почистване на замърсените терени. Предписанията  са изпълнени.

Две проверки са извършени на млекопреработвателно предприятие „Маклер комерс” ЕООД-с. Брестовене и на община Завет, във връзка с подаден сигнал за заблатяване на терени в землището на село Брестовене, Община Завет.

Подготвени и са изпратени писма до Областна дирекция „Земеделие“ - Разград за предоставяне на информация, необходима за съставянето на АУАН за заблатяване на терени. Проверката ще продължи и през следващите месеци.

Контролът в направление почви е насочен към преустановяване заблатяването на земеделски земи и използването им по предназначение.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” са извършили общо 22 броя контролни проверки, като 12 от тях са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец юни са 30.

По план са проверени четири вековни дървета, находящи се в землищата на с. Кошов, с. Щръклево, с. Червена вода и с. Николово.

Контролната дейност обхваща и 2 планови проверки по постановени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе решения по Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони. Решенията са за план-извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта на територията на ДГС „Тутракан”. Извършена е и 1 извънредна проверка на депозирано в РИОСВ-Русе план-извлечение за промяна на интензивността на сечта в землището на с. Полско Косово. Извършена е 1 извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Извънредните проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние са 6. Два екземпляра от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр от вида горска ушата сова (Asio otus), един екземпляр от вида чухал (Otus scops), един екземпляр от вида голям пъстър кълвач (Dendrocopos major) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида медянка (Coronella austriaca) e освободен в подходящ за вида район.

Извършена е 1 извънредна проверка на пункт за изкупуване на живи охлюви с цел търговия в страната и изнасяне през граница. При проверката не са констатирани нарушения.

През месеца са издадени 5 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие, за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

През отчетния период са проверени 3 пункта за билки по план. По сигнал е извършена и 1 извънредна проверка на пункт за изкупуване на билки в с. Зафирово, община Главиница. При проверката е установено, че сигналът е основателен, но не е установено лицето осъществяващо дейността. Изпратено е писмо до РУ „Полиция” гр. Тутракан за установяване на самоличността на лицето, с цел извършване на последващи действия от наша страна.

Защитени територии

Извършена е 1 планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Калимок Бръшлен”. При проверката не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответната заповед за обявяване.

Проведена е една работна среща, с цел уточняване на начини на извозване на дървен материал от дърводобивна площ в границите на ЗМ „Калимок Бръшлен”. 

Извършени са общо 30 проверки на територията на ПР „Сребърна”.

Отпадъци

През отчетния период  са извършени 19 планови проверки и 23 извънредни проверки: по писмо на МОСВ – 8 бр. на бетонови възли, по постъпили сигнали и жалби на граждани – 10 бр.,  по изпълнение на предписани - 5 бр.

Дадени са 21 бр. задължителни предписания. Плановите проверки са на дружества, притежаващи разрешителни за дейности с ИУМПС за наличие на банкови гаранции.

През месец юни няма съставени АУАН и издадени НП, за нарушение на  Закона за управление на отпадъците.

Експерти от направлението са били координатори в проверки на условия в КР на обектите: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян“ и „Пилнекс“ ЕООД. Извършена е екипна проверка с координатор от направлението на „Дунав“ АД.

През отчетния период е изготвена и изпратена в МОСВ справка с резултати от извършени проверки на бетонови центрове, за изпълнение на целите по оползотворяване на отпадъци от стъклени опаковки от организациите, функциониращи на територията на РИОСВ-Русе.

Химикали

            През месец юни 2017 г. не са извършвани контролни проверки по ЗЗВВХВС.

            Екпертът по химикали е участвал в една комплексна проверка на оператор по изпълнение условия в КР.

            Акцент в контролната дейност по химикали през периода беше проучването на намеренията на компаниите на територията на РИОСВ – Русе, извършили предварителна регистрация по Регламент REACH във всички тонажни групи. Получената от операторите информация е в процес на обработка.                            

 

ОВОС и ЕО

През отчетния период са проведени 10 проверки по плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе, от които 8 по документи (в сградата на РИОСВ-Русе) и 2 на терен.

Връчено е 1 наказателно постановление на „Аполо 35“ ЕООД, млекопреработвателно предприятие, в землището на гр. Главиница, във връзка с увеличаване на капацитета му,  уведомяване на компетентния орган за тази промяна.

На 09.06.2017 г. в сградата на РИОСВ-Русе е проведено заседание на Експертния екологичен съвет, на което са разгледани: Доклад за ЕО на ОУП на Община Самуил и Доклад за ЕО на ОУП на Община Главиница.U

 

Комплексни разрешителни

През юни 2017 г. са извършени пет проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на операторите: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян“, „Пилко” ЕООД, гр. Разград – две производствени площадки в с. Липник и с. Киченица, „Пилнекс” ЕООД – с. Дянково, „Емакс” ООД-гр. Силистра, съгласно изготвения график. При проверките не са констатирани сериозни нарушения на поставените в КР условия. Няма съставени АУАН.

През периода са извършени 6 планови комплексни проверки по два/три компонента и фактора на:

 • „Дунав“ АД – гр. Русе (по компонент води и фактор отпадъци).
 • „Флай пауър“ ЕООД – гр. Русе (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • ЕТ „Декаданс – Димитър Шишков“ – гр. Бяла (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • „Ведима” ООД – гр. Русе, обект в с. Ценово (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • ЕТ „Барни ауто Бранимир Банков“ - гр. Разград (по компонент въздух и фактор отпадъци).
 • „Еделвайс – 77” ЕООД - село Сейдол (по компоненти: въздух и води и фактор отпадъци).

            При проверките не са констатирани нарушения и съставени АУАН. Дадените на операторите предписания са изпълнени в срок.

 

СЕВЕЗО

            Комисията по чл.157а, ал. 2 от ЗООС  е извършила планов контрол на 2 предприятия, класифицирани с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са общо 4 предписания. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

            През отчетния период няма случаи на аварии с опасни химични вещества (ОХВ), водещи до замърсяване на компонентите на околната среда.  Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

            Съгласуван е един външен авариен план (ВАП) на предприятие с висок рисков потенциал (ПВРП) на територията на Община Ценово.

            Взето е участие в две Държавни приемателни комисии на обекти, съхнаняващи опасни химични вещества.

            Извършена е една извънредна проверка по предписание на оператор с нисък рисков потенциал, като част от съоръженията по съхранение са разпломбирани, поради превеждане в съотвествие на екологичното законодателство по СЕВЕЗО.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-422/19.06.2017 г.

Във връзка с изпълнение на горната заповед е извършена проверка в района на с. Ряхово и с. Бабово, община Сливо поле. За посочения участък в с. Ряхово, в РИОСВ-Русе  през 2016 г. е входирано УИП „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав, в участъка от км 464.000 до км 462.300” с възложител Дунавски драгажен флот. Същото се явява разширение на одобрен и разработван участък от км 468.000 до км 464.000. Предвид това, че определената зона граничи с ЗЗ BG0002030 „Комплекс Калимок” и BG000377 „Калимок-Бръшлен”, е издадено решение на Директора на РИОСВ-Русе № РУ-64-ПР/2015 г., с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”. Същото е обжалвано, но от висшестоящия орган е оставено без разглеждане. В хода на процедурата и след това са постъпили многократни жалби и възражения от граждани и инициативен комитет, както пред РИОСВ-Русе, така и пред областния управител на област Русе. Независимо от това, още в хода на процедурата нееднократно са подавани сигнали, че възложителят извършва незаконен добив, извън контурите на определения му участък, за което са сезирани АППД, БДДР, областен управител и др.

Настоящата проверка е с цел изпълнение на разпоредбите на Заповед № РД-422/19.06.2017 г. и установяване на фактическото състояние в района.

При извършената проверка е осъществен обход по протежение на брега на р. Дунав, при с. Ряхово и с. Бабово, община Сливо поле. Не е констатирано наличието на съоръжения за добив на инертни материали от коритото на реката.

АУАН, НП и ПАМ

1. „Октопод – С” ООД, гр. Варна, АУАН №0002357/26.06.2017 г. – дружеството не е провело емисионен контрол, не е извършило СПИ за периода 2015-2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

 

Издадени Наказателни постановления

1. „Аполо 35” ЕООД, гр. Пловдив, НП №29/15.06.2017 г. – по ЗООС в размер на 10 000,00 лв., дружеството не е уведомило РИОСВ-Русе за инвестиционно намерение.

Няма издадени ПАМ

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • не е установено оползотворяване на стъклени отпадъци в проверените бетонови възли на територията на РИОСВ – Русе;
 • изпълнени са дадените предписания от съответните оператори;
 • предприети са действия по преустановяване на замърсяване на канализационната система на населеното място с отпадъчни води, в резултат от работата на МПП в гр. Главиница.

Бизнеса

През месец юни 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 101 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС: 9 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 указателно писмо за последваща процудара за оценка за съвместимост;
 • 27 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 23 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 3 писмадо МОСВ –уведомления за класификация по чл. 103 от ЗООС;
 • 24 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 1 писмо до община във връзка с осигуряване на обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
 • 10 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всички с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“;
 • 3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „да не се извършва ЕО”;
 • 2 решения за прекратяване на процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС;
 • 2 становища по екологична оценка.

През отчетния период са издадени:

 - 9 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

- 4 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО

Заверени са на 33 бр. отчетни книги за отпадъци на 28 фирми, утвърдени са 9 работни листи на 6 фирми, 4 работни листа са прекратени на 2 фирми.

 През месец юни е взето участие в две ДПК: за приемане на строеж „Система за охлаждане от подземни съоръжения-резервоари за вода 4 бр. от 50 куб. м и помпена станция с пожарогасителна инсталация в Гарова промишлена зона – Разград и строеж „Склад за минерални торове (в това число и амониев нитрат) и склад за зърно“ в Русе.

РИОСВ Русе изпълнява функциите на Регионална контактна точка по Програма LIFE. С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти представител на РЗК взе участие в проведеният в гр. София, МОСВ обучителен семинар по програма LIFE на 01.06.2017 г. 

           

На 06 юни 2017 г. в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, Информационен център се проведе обучение за потенциални кандидати за Покана 2017 на Програма LIFE.

Обект на Програмата на обучението бяха новите покани по програма LIFE 2017 с конкретно практическо обучение относно:

 • подготовка на проектно предложение в електронната платформа – как да се регистрирам;
 • административно съответствие, обосновка на проектни предложения, описание на дейностите, задължителни проектни дейности и документи;
 • изисквания за финансов капацитет на кандидатите, изготвяне на бюджет – задължителни разходи при планиране на бюджета;
 • практическа демонстрация за попълване на формулярите на проектното предложение;
 • възможности за намиране на партньорства, ресурси на интернет страницата на програмата,  изисквания към транснационалните проекти и резултатите от тях.

На обучението присъстваха представители на бизнеса, общински и областни администрации.

Обществеността

През месец юни инспекцията отбеляза с разнообрази прояви Световния ден на околната среда – 5 юни и Международния ден на река Дунав – 29 юни. Проведен е конкурс за комикс на тема „Хората към природата“. Открити уроци и арт-занятия са проведени с деца, посещаващи летни занимални на тема „Лечебните растения в България“ и Птиците по Дунава“.

През отчетния месец представител на Дирекция ПД е участвал в Областна комисия по туризъм и околна среда, във връзка с представяне на механизмите за популяризиране на обектите от културно-историческото наследство на Република Румъния.

На 29.06.2017 г. в Зала 1 на Областна администрация-Русе е проведено Заседание на Областния съвет за развитие на област Русе. В срещата участие са взели и представители на Дирекция ПД към РИОСВ-Русе. Били са представени: Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие през 2016 г., Доклад с резултати от извършена междинна оценка за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Русе 2014 – 2020 г., Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Русе (2017-2018 г.).

Във връзка с препратен от МОСВ сигнал за замърсяване и неприятни миризми в с. Брестовене, община Завет по искане на РИОСВ - Русе са проведени 2 работни срещи със съответните институции, имащи отношение към проблема: БДДР-Плевен, областен управител на област Разград, община Завет, инициативен комитет на село Брестовене, представител на „Маклер комерс“ ЕООД. Желанието бе да се вземе еднозначно съгласие за решаване на  създадения проблем от всички институции и оператора. Поради факта, че не е постигнат консенсус, всяка институция се е ангажирала да предприеме съответните действия съгласно нейната компетентост.

Изготвени са предложения до Министъра на околната среда и водите във връзка с облекчаване на режимите при предоставяне на административни услуги, в частност провеждането на процедурите по реда на Глава Шеста и Глава Седма от ЗООС.

Представени са в МОСВ предложения във връзка с опростяване на процедурата по ОВОС.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец май 2017 г.

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец май 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 111 проверки, в т.ч. планови 67 бр. и извънредни 44 бр. Броят на проверените обекти е 102. В рамките на осъществения контрол са дадени 42 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 7 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 10 наказателни постановления, с което на нарушителя е наложена санкция в общ размер на 370 250 (триста и седемдесет хиляди двеста и петдесет) лв.  

По компонент атмосферен въздух са намалени две текущи месечни санкции на „Октопод - С“ ООД - с. Самуил, област Разград.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции през месец май са 18 500 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 15 289, 75 лв.  От Национална агенция по приходите (НАП) през месец април са събрани и преведени през май 5 000 лв.

От получените през месец април суми, през май са разпределени и преведени 10 454, 40 лв. на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 9 163, 20 лв.

За периода е приложена една принудителна административна мярка.

През май са постъпили 3 жалби. Две от тях са препратени по компетнтност. По една предстои извършването на проверка през юни. По жалба, постъпила през месец април, са извършени две проверки. Установено е изпълнение  на дадените предписания. 

Получените по е-поща или на зеления телефон сигнали са 71. От тях около 90 % са за неприятни миризми в град Русе. За един и същи проблем са подадени 60 сигнала. По 43 сигнала са предприети действия; по 1 сигнал предстои предприемането на действия.  32 от сигналите са основателни, 22 са неоснователни и 1 е препратен по компетентност.

Общо сигналите и жалбите са били в следните направления:

-          Неприятни, задушливи миризми;

-          Нерегламентирани сметища, горене на отпадъци;

-          Замърсени води - р. Дунав;

-          Птици в безпомощно състояние;

-          Продажба на защитени животински видове.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Превантивен контрол

 Акцентът от извършената през месец май дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

 Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец май бяха: проверки на постъпили годишни доклади по околна среда за изпълнението на дейностите, за които са предоставени комплексни разрешителни. Всички внесени в РИОСВ-Русе доклади са проверени, потвърдени и са изпратени в ИАОС съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗООС - 47 броя.

Друг акцент са проверки по спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците съгласно разпореждания на окръжните прокуратури в Русе и Разград, както и изпълнението на плана за контролната дейност, като основно приоритет са комисиите по чл. 157а от ЗООС.

-        Проверки по сигнали и жалби на граждани: 9.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 16 планови и 5 извънредни.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 3.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 6.

-        Сезонни проверки на билкозаготвителни  пунктове– 4.

-        Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 4.

Засилен последващ контрол 

Извършени са 4 проверки по изпълнение на дадени предписания на: два животновъдни обекта, община Цар Калоян; млекопреработвателно предприятие (МПП) в гр. Главиница. Всички дадени предписания са изпълнени. Няма констатирани нарушения.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец май 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр.

През месеца в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми. Сигналите са за краткотрайно усещане на миризма с характеристика на „изгорял бакелит”, с вероятен източник производствената дейност на „Монтюпе” ЕООД. При проверките на обекта се установи, че изпускане на специфичната за производството миризма може да се осъществява и при внезапно отваряне на вратите на производствените халета, основно на хале № 3, при което за малък времеви период естествените физични процеси на вентилиране, изхвърлят въздух от работната среда с по-високи нива на органични съединения, като посоката и силата на вятъра способстват за разпространението на неприятната миризма на дълги разстояния, без необходимото разсейване. При извършените извънредни проверки на оператора са дадени указания за регулиране на отварянето на вратите с цел ограничаване на неорганизираното изпускане на интензивно миришещи вещества извън работната площадка.

През отчетния период са извършени 2 планови проверки, като и двете са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Експерт от направлението е участвал в 4 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на оператори. Извънредните проверки са 14, както следва: 3  в държавни приемателни комисии, 2 по постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух с прахови частици и неприятни миризми, 4 по последващ контрол и налагане на АУАН и 5 по Заповед на областния управител на област Русе.

Общо са дадени 5 броя предписания. Съставени са 3 броя АУАН за нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна база.

През месец май са постъпили 5 броя дневници на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изискванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

            Утвърдени са 15 броя Планове за управление на разтворителите, обработени са 50 справки на оператори за годишно използвани бои, лакове и авторепаратурни продукти.

През месец май е въведена в редовна експлоатация Инсталация за изгаряне на опасни отпадъци в град Разград с оператор „Грийнбърн“ ЕООД, като на първото заседание на държавната приемателна комисия е подписан Протокол Акт 16 от всички членове без забележки.

В края на месец май съгласно годишния график, мобилната автоматична станция на ИАОС е ситуирана в гр. Разград за измерване на качеството на въздуха в града.

 Води

 През месец май са извършени  общо 10 контролни проверки - 9 планови и 1 извънредна. От 6 обекта са взети проби отпадъчни води, за един от които предстои получаване на резултати от изпитване.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС предстои издаване две заповеди за отмяна на текущи месечни санкции (ГПСОВ – Лозница и „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД).

Съставена е и е връчена Заповед за прилагане на принудителна административна мярка чрез затапване и пломбиране на изходяща тръба на площадковата канализация на млекопреработвателно предприятие „Аполо 35“ ЕООД, отвеждаща непречистени отпадъчни води в канализационната система на гр. Главиница, област Силистра.

През отчетния период са получени 2 сигнала. Единият сигнал, препратен от МОСВ, е за замърсяване водите на р. Дунав с нефтопродукти, в близост до „Пристанище Русе – Запад“. Своевременно е извършена проверка на място. Установено е, че има незначително количество лека фракция замърсител на входа на лимана на „Корабостроителница Запад“ АД . Съставен е протокол и е проведен разговор по телефона с жалбоподателя. По случая е уведомена Агенция „Морска администрация“, Дирекция „Речен надзор – Русе“, която писмено е информирала РИОСВ-Русе за резултата от извършената проверка в акваторията на реката – потвържава наличието на незначително количество замърсител, по всяка вероятност нефтопродуки. От страна на РИОСВ не е констатирано нарушение.  

           Вторият сигнал е за замърсяване на парка в с. Самуил с отпадъчни води. По случая  предстои проверка през месец юни.

            Във връзка със сигнал от предходен отчетен период, са взети проби води от Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.

           През месец май дейността на експертите в направлението  е била в следните насоки:

-          Проверка на съдържанието на Годишни доклади за обекти с идадени Комплексни разрешителни. Изготвени са общо 10 броя вътрешни становища;

-          Изготвяне на становища до БДДР - Плевен за обекти в процедура за издаване на Разрешителни за заустване по Закона за водите - 1;

-          Становища за издаване на ново Комплексно разрешително -1;

-          Уведомителни писма за извършен анализ на проби води;

-          Попълване на информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

 Почви

През месец май са извършени 13 проверки, от които 9 планови и 4 извънредни.

Проверени са две кариери в област Силистра, които изпълняват заложените в концесионните договори условия. Експлоатират се съгласно съгласуваните годишни проекти за добив и преработка. Няма нарушени терени извън концесионните площи. Не е констатирано нарушение на екологичното законодателство.

Проверени са 7 животновъдни обекта, като не са установени нарушения. На площадката  на ППК „Стар-93” – кравеферма в с. Карамоново, община Ценово се експлоатира компостираща инсталация. Генерираните от животновъдните обекти торови маси се използват за захранване на инсталацията. По този начин се предотвратява възможността за замърсяване на терени с торови маси.

Експертът от направлението е участвал като координатор на три проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

Във връзка с постъпила жалба за замърсяване на терени около гробищния парк в землището на гр. Цар Калоян с отпадъци, са извършени две извънредни проверки. При последната е установено, че е налице изпълнение на дадените предписания - замърсените терени са почистени. 

Биологично разнообразие и НЕМ

 През отчетния период експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” са извършили общо 26 броя контролни проверки, като 10 от тях са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец май са 31.

През отчетния период са проверени по план 4пункта за изкупуване на билки.

Извършена е 1 планова проверка на вековно дърво, находящо се в с. Полско Косово, общ. Бяла.

Контролната дейност обхваща и 4 планови проверки по постановени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе решения по Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони. Две от решенията са за план-извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта на територията на ДГС „Бяла” и ОП „Разградлес”, и решение за Горскостопански план на Община Ценово. Последната проверка е на решение за ИП с предмет „Изграждане на водопроводни отклонения в гробищни паркове в землищата на селата Кривина и Ценово, община Ценово, област Русе и водопроводно отклонение за горски и ловен кантон в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе”, като на място се установи, че единствено в с. Кривина има изградено водопроводно отклонение, останалата част от ИП предстои да се реализира.

Извършени са 2 извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Извършени са 3 броя извънредни проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Два екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида голям синигер (Parus mojor) e предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Извършени са 5 броя извънредни проверки на пунктове за изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви. При проверките не са констатирани нарушения.

През месеца са издадени 12 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Регистрирана е 1 книга за билки и е организиран един нов билкозаготвителен пункт.

 

Защитени територии

 Извършени са 7 проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Горната кория” – с. Добротица, община Ситово, ЗМ „Божурите”- с. Подаива, общ. Исперих, ЗМ „Мющерека” – с. Беловец, община Кубрат, ЗМ „Находище на червен божур” – с. Печеница, община Исперих, ЗМ „Естествено находище на кримска какула” – с. Полско Косово, община Бяла, ЗМ „Ломия” и Резерват „Бели Лом”. При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответните заповеди за обявяване.

Проведени са две работни срещи, с цел превенция и реакция при възникване на пожари в защитени територии изключителна държавна собственост. Срещите се осъществиха в административната сграда на Община Ветово и в административната сграда в ПР „Сребърна”. 

Извършени са общо 31 проверки на територията на ПР „Сребърна”.

Отпадъци

 През отчетния период  са извършени 16 планови проверки и 5 извънредни проверки по Заповед на Министъра на здравеопазването, по писмо на МОСВ, включително и 2 по постъпили сигнали и жалби на граждани. Дадени са 11 бр. задължителни предписания. Плановите проверки основно са на дружества, притежаващи разрешителни или регистрационни документи за дейности с отпадъци.

През месец май е съставен  1 (един) АУАН на „КЛМ-Еко“ ЕООД, за нарушение на  Закона за управление на отпадъците.

Експерт от направлението е бил координатор в проверка на условия в комплексно разрешително на обект: Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.

През отчетния период са изготвени и изпратени в МОСВ справки за: остатъчния капацитет на Регионалните депа в Русе, Разград и Силистра; осъществения контрол по чистотата на реки, речни корита и общинска пътна мрежа.

Химикали

  Експертът в направлението е взел участие в една комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда на Предприятие за производство на топлоизолационни плоскости по спазване на изискванията на Регламент No 1907/2006 г. (REACH), Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Дадено е едно предписание, което е изпълнено. На законния представител на дружеството е оставена покана за съставяне на АУАН за неизпълнение изискванията на ЗЧАВ. Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

ОВОС и ЕО

 През отчетния период са проведени 11 проверки по плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе, от които 7 по документи (в сградата на РИОСВ-Русе) и 4 на терен.

Извършена е 1 извънредна проверка по документи на „Аполо 35“ ЕООД, обект – мандра, разположена в гр. Главиница във връзка с увеличаване на капацитета на мандрата. На възложителя е съставен АУАН за неуведомяване на компетентния орган за промяна на капацитета.

На 16.05.2017 г. в сградата на РИОСВ-Русе е проведено заседание на Експертния екологичен съвет, на което е разгледан Доклад за ОВОС за ИП „Оборудване на 12 броя птицевъдни сградии за отглеждане на бройлери с капацитет 240 00 места за птици“ с местоположение ПИ 027001 в землището на село Чуковец, община Алфатар и възложител „Пилко“ ЕООД

Комплексни разрешителни

 През май 2017 г. са извършени четири проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на операторите: „Екопродукт” ООД – с. Попина, площадка с. Попина, община Ситово; „Екопродукт” ООД – с. Попина, площадка с. Ветрен, община Силистра; „Биопродукт“ ООД – гр. Русе, площадка с. Тетово и на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, съгласно изготвения график. При проверките не са констатирани сериозни нарушения на поставените в КР условия. Няма съставени АУАН.

През периода са извършени 2 планови комплексни проверки по два/три компонента и фактора на:

 • ЕТ „Стиропласт – Катерина Грозева“ – гр. Ветово (по компонент въздух и фактори: отпадъци и ОХВ). На фирмата е съставен АУАН по ЗЧАВ.
 • „Био ленд инвестмънт“ ООД – гр. Русе (по компонент почви и фактор отпадъци). Не са констатирани нарушения.
 • „Билбобул“ ООД – Русе по компонент въздух и фактори: отпадъци и ОХВ. Приложената ПАМ от 2016 г. за пломбиране на индукционни пещи за топене на черни метали, за които дружеството не е уведомило РИОСВ-Русе, отмемена, т.к. съоръженията са демонтирани от площадката.

СЕВЕЗО

Комисията по чл.157а, ал. 2 от ЗООС е извършила планов контрол на 4 предприятия, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са общо 8 предписания. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.  Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

            Съгласувани са външни аварийни планове (ВАП) на две предприятия с висок рисков потенциал (ПВРП) на територията на Община Русе.

Издадени са три потвърждения по чл. 106, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда на документациите (Доклади за политики за предотвратяване на големи аварии – ДППГА и приложения към тях) на предприятия/съоръжения, класифицирани от министъра на околната среда с нисък рисков потенциал

            Взето е участие в две от проверките на рисковите обекти по Заповед на Областния Управител на Област Русе.

 

АУАН, НП и ПАМ

 1. Община Дулово, АУАН №0002264/03.05.2017 г. – изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни норми в нарушение на Закона за водите;

2. „Аполо 35” ЕООД, гр. Пловдив, АУАН №0002329/16.05.2017 г. – дружеството не е представило информация за количествата парникови газове ФПГ за 2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

3. „Аполо 35” ЕООД, гр. Пловдив, АУАН №0001862/16.05.2017 г. – дружеството не е поддържа в ПСОВ в експлоатационна изправност в нарушение на Закона за водите;

4. ЕТ „Стиропласт – Катерина Грозева”, гр. Ветово, АУАН №02229/19.05.2017 г. – дружеството не е провело емисионен контрол на отпадъчните газове за 2015-2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

5. „Аполо 35” ЕООД, гр. Пловдив, АУАН №0002108/23.05.2017 г. – дружеството не е уведомило РИОСВ-Русе за инвестиционно намерение в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

6. „Свинекомплекс Бръшлян” АД, с. Бръшлен, АУАН №0002004/29.05.2017 г. – дружеството не е представило годишен доклад за 2016 г. за флуорирани парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

7. „КЛМ – Еко” ЕООД, гр. Варна, АУАН №02077/30.05.2017 г. – дружеството третира и съхранява опасни отпадъци без да спази условия в разрешително в нарушение на Закона за управление на отпадъците.

           

Издадени Наказателни постановления

 1. „Монтюпе ЕООД, гр. Русе, НП №19/03.05.2017 г. – по ЗООС в размер на 300 000,00 лв., дружеството не е изпълнило условие № 9.3.1 – всички емисии на вредни вещества от инсталациите по условие 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства;

2. С.Ж., гр. Русе, НП № 20/05.05.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., не е осигурил калиброване на прахомери;

3. „Викард България” ООД, гр. София, НП № 21/05.05.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не е извършило промяна в обстоятелствата със заявление;

4. „Топлофикация – Русе” ЕАД, гр. Русе, НП №22/05.05.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не провело емисионен контрол, СПИ за 2016 г. и не е представило доклад;

5. „Глоуб индъстрис” ЕООД, гр. Пловдив, НП № 23/05.05.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 500,00 лв., дружеството не провело емисионен контрол, СПИ за 2015-2016 г.;

6. Б.Б., с. Голеш, НП №24/09.05.2017 г. – по ЗЛР в размер на 250,00 лв., лицето не е представило информация за изкупените, реализирани и налични количества билки през 2016 г.;

7. „Глоуб индъстрис” ЕООД, гр. Пловдив, НП № 25/09.05.2017 г. – по ЗООС в размер на 15 000,00 лв., дружеството осъществява дейност без одобрен доклад за безопасност;

8. „Булслав 2003” ЕООД, гр. Главиница, НП №26/09.05.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 300,00 лв., дружеството не е извършило СПИ на концентрациите на емисиите вредни вещества;

9. Община Дулово, НП №27/11.05.2017 г. – по ЗВ в размер на 2 000,00 лв., изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни норми;

10. „Птицеферма Цар Асен” ЕООД, с. Средище, НП № 28/18.05.2017 г. – по ЗООС в размер на 50 000,00 лв., дружеството извършва дейности от Приложение № 4 от ЗООС, без да притежава Комплексно разрешително.

ПАМ

1. „Аполо 35” ЕООД, гр. Пловдив, наложена със заповед №180 от 18.05.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе. Дружеството осъществява експлоатация на ПСОВ, без да я поддържа в техническа и експлоатационна изправност. Даден е срок за създаването на условия за изпълнение на заповедта до 15.06.2017 г. Предстои проверка.

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • са почистени от отпадъци замърсени терени;
 • изпълнени са дадените предписания на животновъдни обекти;
 • предприети са действия по преустановяване на по-голямо замърсяване, в резултат от работата на МПП в гр. Главиница.
 • въведена е в редовна експлоатация Инсталация за изгаряне на опасен отпадък в гр. Разград.

Бизнеса

 През месец май 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 123 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС: 13 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 указателно писмо за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ЕО;
 • 12 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 18 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 3 писмодо МОСВ – 2 уведомления за класификация по чл. 103 от ЗООС и едно – препращане на документация по преписка за произнасяне по компетентност;
 • 11 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 1 писмо до община Исперих във връзка с провеждане на ОЕСУТ;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, от които 7 с разпоредителна част “да не се извършва ОВОС” и 1 с разпоредителна част „да се извърши ОВОС“;
 • 1 решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОС”;
 • 2 решения за прекратяване на процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС.
 • 1 решение по ОВОС.

През месец май експертът от направление почви е участвал в три комисии по промяна предназначението на земята на основание чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ в Областните дирекции „Земеделие“  в Русе, Разград и Силистра.

РИОСВ-Русе изпълнява функциите на Регионална контактна точка по Програма LIFE. С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти представители на РЗК взеха участие в проведените в гр. София, МОСВ обучителни семинари по програма LIFE на 11.05.2017 г. и 22 и 23.05.2017 г.

           През отчетния период са издадени:

 - 2 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО; 

- 4 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО;

Заверени са на 24 бр. отчетни книги за отпадъци на 13 фирми, утвърдени са 11 работни листи на 6 фирми, 85 работни листа са прекратени на 2 фирми.

             През месец май е взето участие в шест ДПК, едната от които е започнала работата си през април за обект: „Пристройка – външен асансьор“ към корпус „Б” на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”, гр. Русе.

Другите ДПК са за: газопровод в гр. Силистра; сграда с инсталация за производство на топлинна енергия от изгаряне на възобновяеми енергийни източници /биомаса/ в с. Голямо Враново, община Сливо поле; Инсталация за изгаряне на опасни отпадъци и получаване на топлинна енергия в гр. Разград; Бетонов комплектен трансформаторен пост в гр. Разград и жп разтоварище на „Булмаркет ДМ“ в гр. Бяла

Обществеността

 През месец май РИОСВ-Русе отбелаза Деня на климата и Международния ден на биологичтното разнообразие с участието на ученици от русенски училища.

На 22 май РИОСВ-Русе отбеляза 25 години от създаването на направление „Биологично разнообразие“ в инспекцията. Експертите по биоразнообразие представиха дейността по опазване на защините видове. На контролираната от РИОСВ-Русе територия има 42 защитени обекта, обявени съгласно Закона за защитените територии, от които един резерват – „Бели Лом”, един поддържан резерват – „Сребърна”, един природен парк – „Русенски Лом”, девет природни забележителности и тридесет защитени местности, сред които и най-голямата по площ в страната – ЗМ „Калимок-Бръшлен”.

Изтеклата 2016 г. беше важна за една от най-достъпните за туристи защитена територия-Поддържан резерват „Сребърна“. В Секретариата на UNESCO е подаден номинационен формуляр за обявяване на ПР „Сребърна” за пост Севилски биосферен парк.  Така „Сребърна” има възможност да остане обект на природното световно наследство от нов тип.

През експертите на РИОСВ-Русе е представен документалният филм на японската телевизия TBS, който представя резервата като обект на световното природно наследство.


Отчет  за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец април 2017 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец април 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 84 проверки, в т.ч. планови 27 бр. и извънредни 57 бр. Броят на проверените обекти е 64. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 4 акта.

От директора на РИОСВ-Русе е издадено 1 наказателно постановление, с което на нарушителя е наложена санкция в общ размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лв.  

През месец април са наложени три текущи месечни санкции на: „Водоснабдяване Дунав” ЕООД за ГПСОВ - Лозница; „Фешко ФСК” ООД, гр. Бяла; „Булдекс” ООД, МПП с. Белица и са отменени две текущи месечни санкции на „Фешко ФСК” ООД, гр. Бяла и „Фазерлес” АД, гр. Силистра по компонент води.

 По компонент атмосферен въздух е наложена еднократна годишна санкция със заповед на директора на РИОСВ-Русе на база на резултатите от СНИ на „Топлофикация Русе” ЕАД, гр. Русе.  

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции през месец април са 2 300 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) - 13 068 лв.  

От получените през месец март суми, през април 11 521, 39 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Община Разград е получила най-голям приход от наложени санкции в размер на 9 163, 20 лв.

За периода не са прилагани принудителни административни мерки.

За периода са постъпили 3 жалби. Една от тях е препратена по компетнтност. По една е извършена проверка, като е констатирано, че е основателна и са дадени предписания. По третата - предстои извършването на проверка през месец май. По две жалби от март, са  извършени проверки през април, като едната е за изпълнение на дадени предписания и на  нарушителя е връчена покана за АУАН, а за другата е установено, че е неоснователна.   Получените по е-поща или на зеления телефон сигнали са 43. От тях около 61 % от сигналите са за неприятни миризми в град Русе. По 37 сигнала са предприети действия; 5 от сигналите са основателни, 29 са неоснователни и 5 са препратени по компетентност, в т.ч. до Окръжна прокуратура – Разград за продажба на препариран екземпляр от защитен животински вид.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност             

Превантивен контрол

Акцентът от извършената през месец април дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

Tекущ контрол

Основни акценти в работата през месец април бяха: проверки на постъпили годишни доклади по околна среда за изпълнението на дейностите, за които са предоставени комплексни разрешителни - 16 броя.

Друг акцент е работата по регионалния доклад за състоянието на околната среда за 2016 г.; изпълнението на годишния план за контролната дейност, както и проверки по указания на МОСВ, писма на Окръжна прокуратура – Русе и Разград и по постъпили жалби и сигнали.

Общо сигналите и жалбите са били в следните направления:

 • неприятни миризми в гр. Русе;
 • замърсени терени с отпадъци;
 • намерени животински екземпляри или части от тях.

-      Проверки по чистотата на общински пътища и пътни съоръжения – 14.

-      Проверки по чистотата на речни корита и дерета – 14.

-       Проверки по сигнали и жалби на граждани: 18.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 3 планови.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 4.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 2.

-        Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 4.

-        Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 4.

 Засилен последващ контрол 

Извършени са 4 проверки по изпълнение на дадени предписания за почистване на дерета и общински пътища от проверките през месец март. Установено е изпълнение на предписанията.

За неизпълнение на дадени предписания, при извършена проверка по постъпила жалба са предприети административно-наказателни мерки спрямо оператора.

UКратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец април 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. За гр. Русе е установено едно превишение от 59.5 мкг/м3 на 30.04.2017 г., но при проверка на фоновите нива на ФПЧ10 в пункт „Рожен” се установи, че нивата на прах също са високи, т.е. има пренос на въздушни маси от юг с повишено ниво на прахови частици. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Продължава пролетното почистване на уличната мрежа в двата града, съгласно изготвените графици по дни и участъци за дневно и нощно измиване.

От РЛ – Русе са представени предварителните резултати от извършените в края на месец март измервания на качеството на атмосферния въздух в гр. Разград съгласно утвърдения годишен график. Отчитат се еднократни превишения на ПДК на сероводород в определени дни, в които посоката и силата на вятъра са благоприятствали преноса на специфична миризма към жилищните квартали на града, като източникът продължава да бъде нереконструираната ПСОВ на „Биовет“ АД – клон Разград. Установените превишения са значително по-ниски от констатираните през 2016 г. при извършения извънреден контрол.  

През периода в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми. Сигналите са за краткотрайно усещане на миризма с характеристика на „изгорял бакелит”, с вероятен източник производствената дейност на „Монтюпе” ЕООД. При проверките на обекта се установи, че изпускане на специфичната за производството миризма може да се осъществява и при внезапно отваряне на вратите на производствените халета, основно на хале № 3, при което за малък времеви период естествените физични процеси на вентилиране, изхвърлят въздух от работната среда с по-високи нива на органични съединения, като посоката и силата на вятъра способстват за разпространението на неприятната миризма на дълги разстояния, без необходимото разсейване.

През отчетния период са извършени 7 планови проверки, като 1 от тях е комплексна (по компоненти и фактори на околната среда), включително и 4 участия в проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на оператори. Извънредните проверки са 7: 2  за участие в държавни приемателни комисии, 3 по постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух с прахови частици и неприятни миризми, и 2 по последващ контрол и налагане на АУАН. Общо са дадени 5 броя предписания. Съставени са 2 броя АУАН за нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна база.

 През месец април са постъпили 9  дневника на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изискванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

 Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на Инсталация за изгаряне на опасни отпадъци в град Разград с оператор „Грийнбърн“ ЕООД,  експерти на РИОСВ-Русе, съвместно с представители на ИАОС са извършили проверка на обекта. Проверено е съответствието на изградените инсталации с проектната документация и изискванията на екологичното законодателство. Основно акцентът бе върху състоянието на пречиствателните съоръжения към инсталацията, изградената система за непрекъснат мониторинг на емисиите на вредни вещества, площадките за опасни и неопасни отпадъци, които ще се приемат за изгаряне. 

 През април е извършен контрол на нивата на шум, излъчван от дейността на четири производствени обекта, съгласно годишния график на РИОСВ – Русе. Резултатите не показват превишения на еквивалентите нива на шум, излъчван от площадките в граничните и в точките  на най-близко въздействие на контролираните обекти.

 

Води

През месец април са извършени общо 6 контролни проверки, от които 2 броя по план – екипни и 4 извънпланови, като 3 от тях са във връзка с връчване на констативни протоколи от извършен мониторинг. Взети са проби отпадъчни води от 2 /два/ обекта.

Обработени са 5 бр. преписки по санкции -  по чл. 69 от ЗООС са наложени 3 текущи месечни санкции и са издадени 2 заповеди на директора за отмяна на текущи месечни санкции.

През отчетния период са получени 2 сигнала. Единият от тях е за замърсяване на язовир „Липник“, който се подхранва от дере, в което заустват отпадъчните води от млекопреработвателно предприятие в региона. Извършена е проверка с пробонабиране на отпадъчни води на предприятието, собственост на „Имдо“ ООД – с. Липник.  Установено е, че сигналът е неоснователен.

Другият сигнал е във връзка с излъчен репортаж по Нова телевизия за замърсяване на водите на река Янтра и намерен мъртъв лебед. Извършена е съвместна проверка с представители на ОДБХ - гр. Русе и „В и К“ ООД – гр. Русе. Взети са проби отпадъчни води от колектор „Гара Бяла“, заустващ в река Янтра, в участъка на намерената птица. Резултатите от изпитване на взетите проби отпадъчни води показват, че същите отговарят на нормативно определените ограничения за водоприемника. Птицата е негодна за изследване, поради напреднала фаза на разложение на трупа и подаденият сигнал е неоснователен.

      През месец април приоритетната дейност на експертите в направление „Води“ е била в следните насоки:

-          проверка на съдържанието на Годишни доклади за обекти с идадени Комплексни разрешителни.

-          работа по годишния Доколад за състоянието на околната среда

Почви

През месец април 2017 г. са извършени 5 планови проверки-2 на животновъдни обекти и 3 на кариери. При проверка в едната свинеферма е констатиран разливан на течна торова маса в района на фермата. Дадено е предписание да се почистят замърсените терени.

При проверка на кариерите за добив на скална маса не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

Извършена е една извънредна проверка с представители на Община Ситово, кмета на село Поляна, ОДБХ-Силистра и „В и К” ООД-Силистра, във връзка с депозирана жалба относно наторяване на имот, намираш се в съседство до помпена станция и замърсяване на уличната мрежа с торови маси в с. Поляна, община Ситово. Жалбата е основателна. Дадени са задължителни предписания.

Експертът от направлението е участвал като координатор на 2 проверки по изпълнение на условия в КР – на  „Агротайм” ООД, „Детелина-08” ЕООД.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” са извършили общо 6 броя извънредни проверки, както следва: 

 • 1 проверка на физическо лице, във връзка с постъпило в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложвение „Частично възстановяване на съществуваща рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риба в землището на с. Басрабово, община Русе”;
 • 4 проверки във връзка с постъпили в РИОСВ-Русе сигнали за екземпляри в безпомощно състояние;
 • 1 извънредна проверка на вековен летен дъб с Държавен регистрационен номер 1269, намиращ се в землището на с. Добротица, община Ситово. Проверката е във връзка с постъпило в РИОСВ-Русе писмо от Община Ситово, с което Инспекцията е уведомена за безвъзвратно унищожаване на природния обект, вследствие на пожар.  Предстои провеждане на процедура по заличаването му.

През месеца са издадени 5 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период не са извършвани планови проверки на защитени територии.

Извършени са общо 30 проверки на територията на ПР „Сребърна”

Отпадъци

През отчетния период  са извършени три планови проверки и тридесет и четири извънредни проверки по Заповед на Министъра на околната среда и водите, по писмо на МОСВ, включително 1 по постъпили в инспекцията сигнали и жалби на граждани и 1 по постановление на Окръжна прокуратура - Русе.

През месец април не са съставяни АУАН за нарушения на изискванията на ЗУО.

Част от извънредните проверки са във връзка със Заповед № РД -111/10.02.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за почистване на речните легла, дерета и прилежащите към тях територии и писмо на МОСВ с изх. № 05-08-1272/20.02.2017 г. относно почистване от отпадъци на общинските пътища. През отчетния период са извършени 26 проверки на 13 общини – Ветово, Исперих, Цар Калоян, Дулово, Алфатар, Ситово, Завет, Кубрат, Сливо поле, Самуил, Лозница, Силистра и Кайнарджа. При проверките е констатирано, че във всички общини е създадена организация за изпълнение на дадените предписания през предходния отчетен период. Почистени са нерегламентирано замърсени с битови отпадъци терени, разположени в речни корита и дерета, преминаващи през населените места, както и по общинската пътна мрежа.

Предстоят проверки за изпълнението на дадените предписания в констативните протоколи от страна на общините, разположени на територията, контролирана от РИОСВ – Русе.

Химикали

Извършени са две проверки на Предприятия за производство на топлоизолационни плоскости по спазване на изискванията на Регламент No 1907/2006 г. (REACH). Дадени са общо 3 предписания, които са изпълнени. Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

ОВОС и ЕО

През отчетния период е извършена 1 извънредна проверка във връзка със сигнал, препратен от РЗИ-Разград за обект Мандра в с. Дянково, община Разград.

Нарушения не са констатирани.

UКомплексни разрешителни

През април 2017 г. са извършени четири проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на операторите: „Агротайм” ООД; „Детелина - 08“ ЕООД; „БИСЕР ОЛИВА – 98“ АД с площадки в кв. „Средна Кула“ и с. Червена вода съгласно изготвения график. При проверките не са констатирани сериозни нарушения на поставените в КР условия.

През периода са извършени 3 планови комплексни проверки по два компонента и фактора на: „Аполо 35“ ЕООД – гр. Пловдив (МПП в с. Главиница, област Силистра),  „Имдо“ ООД – Разград и „Марисан и Колев” ООД - град Русе.  При проверките на „Аполо 35“ са констатирани нарушения, за което на оператора е връчена покана за АУАН.

СЕВЕЗО

Комисията по чл.157а, ал. 2 от ЗООС извърши планов контрол на 4 предприятия, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал на територията на Област Русе.

Дадени са общо 11 предписания.

Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компонентите на околната среда.

Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

Дадено е едно становище по проект на Външен авариен план на предприятие на територията на Община Бяла.

Акцент в контролната дейност през отчетния период е връчване на АУАН на основание чл. 166а, ал. 2 от ЗООС на оператор на предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал, за неизпълнение на изискванията на Глава Седма от ЗООС.

 АУАН, НП и ПАМ

1. „Глоуб индъстрис” ЕООД, гр. Пловдив, АУАН № 0002041/05.04.2017 г. – дружеството осъществява дейност без одобрен доклад за безопасност в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

2. Борис А. Борисов, с. Голеш, АУАН №0002295/20.03.2017 г. - лицето не е представило информация за изкупените, реализирани и налични количества билки през 2016 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

3. „Топлофикация – Русе” ЕАД, гр. Русе, АУАН №0002326/13.04.2017 г. - дружеството не провело емисионен контрол, СПИ за 2016 г. и не е представило доклад в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

4. „Булслав 2003” ЕООД, гр. Главиница, АУАН №0002328/25.04.2017 г. – дружеството не е извършило СПИ на концентрациите на емисиите вредни вещества в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

 Издадени Наказателни постановления

1. „Мегахим” АД, гр. Русе, НП № 18/06.04.2017 г. – по ЗВ в размер на 2 500,00 лв., дружеството изхвърля отпадъчни води в нарушение на емисионните норми.

Няма издадени ПАМ

 Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната средаU

В резултат на контролната дейност:

 • почистени от отпадъци са речни корита и дерета, както и общинска пътна мрежа в 14 общини;
 • изпълнено е дадено предписание за почистване на производствена площадка в с. Главиница във връзка с подадена жалба през март;

           

Бизнеса

През месец април 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 90 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шШеста от ЗООС: 12 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 указателно писмо за последваща процудара по ОВОС, 1 указателно писмо за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО; 1 указателно писмо за последваща процедура за оценка за съвместимост;
 • 1 писмо до възложител относно изготвено задание за обхват и съдържание на ДОВОС;
 • 1 писмо до възложител за положителна оценка качеството на ДОСВ, като част от процедура по ЕО;
 • 1 писмо-отговор за проведена консултация по чл. 19а от Наредбата за ЕО на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
 • 11 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 29 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 2 писмодо МОСВ – уведомление за класификация по чл. 103 от ЗООС;
 • 8 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 2 писма до общини във връзка с провеждане на ОЕСУТ;
 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всичките с разпоредителна част “да не се извършва ОВОС”;
 • 3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част “да не се извършва ЕО”;
 • 2 решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОС”;
 • 3 решения за прекратяване на процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС.

РИОСВ Русе изпълнява функциите на Регионална контактна точка по Програма LIFE. С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти, на 27.04.2017 г. в сградата на РИОСВ-Русе бе организиран семинар-обучение. Той се проведе от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG) с възложител МОСВ.

През месец април експертът от направление почви е участвал в една комисии по промяна предназначението на земята на основание чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ в Областна дирекция „Земеделие“ - Русе.

Взето е участие в заседание на постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването към областния управител на област Русе.

           

Във връзка с намерение на община Завет за промяна на начина на трайно ползване на 22 бр. язовира, през месец април е проведена работна среща в РИОСВ-Русе с оглед разясняване на процедурата и компетентностите на Инспекцията. 

През отчетния период са издадени:

 - 2 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО,  

- 16 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО

- 2 прекратени разрешителни документа.

Заверени са 16 отчетни книги за отпадъци, утвърдени са 36 работни листи на 11 фирми, 7 работни листа са прекратени на 2 фирми.

             През месец април е взето участие в три ДПК, две от които в гр. Силистра за обекти: „Газоснабдителна станция за природен газ и плътна ограда“ и „Газифициране на котелно и на инфрачервени излъчватели на езикова гимназия „Пейо Яворов“. Същите са приключили с приемане на обектите.

Третата ДПК е за обект „ПРИСТРОЙКА – ВЪНШЕН АСАНСЬОР към корпус „Б” на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”, гр. Русе. Обектът не е приет на проведеното заседание.  Същото е отложено за месец май.

Обществеността

           На 22 април РИОСВ-Русе отбеляза Деня на Земята съвместно с възпитаниците от трета подготвителна група в  детска градина „Слънце“ 1. Това е втората съвместна инициатива между инспекцията и детското заведение. В началото на месеца децата  посетиха Информационния център на РИОСВ-Русе. РИОСВ-Русе подари храсти за дворовете на ДГ „Чучулига“ и „Слънце 1“.

            През месец април са проведени 4 открити урока с деца от русенски училища.

Инпекцията отличи със специални награди участниците в конкурса за екодизайн „Мисли зелено“, организиран от ПДВГА „Йосиф Вондрак“ гр. Русе.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русеза месец март 2017 г.

 •  Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец март 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 87 проверки, в т.ч. планови 42 бр. и извънредни 45 бр. Броят на проверените обекти е 70. В рамките на осъществения контрол са дадени 52 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 11 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 10 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 58 200 (петдесет и осем хиляди и двеста) лв.  

През месец март са намалени две текущи месечни санкции на: „Пилко” ЕООД, гр. Разград  и „Борисов и син” ООД, МПП в с. Лъвино, община Исперих по компонент води.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 3 099, 75 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) - 14 401, 74 лв.

През месец март са преведени  10 333, 94 лв. на общини, на чията територия се намират санкционираните обекти.

За периода е предприета една принудителна административна мярка със заповед № 118/27.03.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе срещу „Глоуб индъстрис” ЕООД, гр. Пловдив, за производствен обект в село Батишница, община Две могили.  

За периода са постъпили 6 жалби, като по 4 от тях са извършени проверки. Три от жалбите са основателни, а 2 – неоснователни. По 1 – предстои извършването на проверка през месец април. Получените по е-поща или на зеления телефон сигнали са 49. От тях около 90 % от сигналите са за неприятни миризми в часовия интервал между 20,00 и 08,00 ч. в град Русе. По 30 сигнала са предприети действия. 8 от сигналите са основателни, 35 са неоснователни и 6 са препратени по компетентност.

За един и същи проблем има постъпили и жалба, и сигнал.

 • Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

            Основни акценти в работата през месец март са изпълнението на годишния план за контролната дейност, работа по регионалния доклад за състоянието на околната среда за 2016 г., както и проверки по постъпили жалби и сигнали.

Друг акцент в контролната дейност през месец март е обобщаване на получената информация от дистрибутори, ползватели и оператори на оборудване, заредено с флуорирани парникови газове, за количествата бои, лакове и авторепаратурни продукти, употребени от оператори през 2016 г., както и справките за количествата разтворители, използване през 2016 г. от инсталации, подлежащи на контрол по Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

 •       Превантивен контрол

Акцентът от извършената през месец март дейност е върху изготвянето на писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения и провеждане на регламентираните в Закона за опазване на околната среда процедури.

 •  Tекущ контрол

Общо сигналите и жалбите са били в следните направления:

 • неприятни миризми в гр. Русе;
 • замърсен терен от производствена дейност;
 • замърсени отпадъчни води;
 • сеч на дървета;
 • нерегламентирана дейност в ПР „Сребърна“.

-  Проверки по чистотата на общински пътищата и пътни съоръжения – 8.

-  Проверки по чистотата на речни корита и дерета – 8.

-  Проверки по сигнали и жалби на граждани: 7.

-  Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 8 планови и 5 извънпланови.

-  Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 14.

-  Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 1.

 Засилен последващ контрол 

Извършени са 16 проверки на 8 общини във връзка с дадени писмени предписания за почистване на дерета и общински пътища съгласно указания и заповед на министъра на околната среда по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Не са установени нарушения.

Друг акцент е по изпълнението на предписания, дадени при извършени проверки по постъпили жалби и сигнали и констатирани нарушения на екологичното законодателство. Предстои предприемане на административно-наказателни мерки.

 • Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 • Атмосферен въздух и шум

През месец март на 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и  гр. Силистра показват намаляване на броя дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр., срямо предходните два месеца. За гр. Русе те са 7 дни, а за гр. Силистра – 5.  Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Превишенията се дължат на лошите метеорологични условия в определени дни на месеца, съчетано с продължаващото използване на твърди горива  за отопление от жителите на град Русе и град Силистра. Започна пролетното почистване на уличната мрежа в двата града, като в РИОСВ – Русе са представени графици по дни и участъци за дневно и нощно измиване. Резултатите от изпълнението на тази мярка в Програмите по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) на общините ще се отчетат през месеците април и май.

През периода в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми. По голяма част от тях са свързани с продължаващо използване на твърди горива, включително и отпадъци за отопление в битовия сектор. Другата част са сигнали за краткотрайно усещане на миризмата на „изгорял бакелит”, с вероятен източник производствената дейност на „Монтюпе” ЕООД. След премахване на пломбите и ограниченията в хале № 3 на завода в средата на месец фервуари 2017 г., сигналите за неприятни миризми зачестиха и постъпваха в дни с наличие на слаб източен вятър и в часовите периоди между 19 и 21 ч.  вечер  и от 07 до 09 ч. сутрин.

През отчетния период са извършени 7 планови проверки, като 2 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 6 - 1 е за участие в държавни приемателни комисии,        1 по постъпила жалба за замърсяване на атмосферния въздух с прахови частици и 4 за последващ контрол и налагане на АУАН. Общо са дадени 10 броя предписания. Съставени са 3 броя АУАН за нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна база.

            През месец март са постъпили 13 броя дневници на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изикванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

            В изпълнение на изискванията на Регламент (EO) № 517/2014 г. и Наредбата за флуорирани парникови газове (ФПГ), постъпилите в РИОСВ-Русе отчети на дистрибутори, ползватели и оператори на оборудване, съдържащо ФПГ са обработени. В срок до 31.03.2017 г. обощената информация е представена в МОСВ. През месеца са извършени 2 проверки на дистрибутори на ФПГ и две на оператори на оборудване, като не са установени нарушения. Дадени са предписания, във връзка с влизане в сила на нова наредба по прилагане на Регламент (EO) № 517/2014.

            Постъпили са 10 броя Планове за управление на разтворителите, като пет от тях са утвърдени с решение, а останалите са върнати за корекции. От оператори са представени 38 броя справки за употребени през 2016 г. бои, лакове и авторепаратурни продукти от оператори и 24 справки по изискванията на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

 • Води

През месец март са извършени  общо 18 контролни проверки, в т.ч. 12 броя по план, 6 броя – извънпланови. Взети са проби отпадъчни води от 14 (четиринадесет) броя обекти. На два от тях резултатите показват намаляване на замърсяването в отпадъчните води, спрямо предходни пробонабирания, за което на дружествата са издадени Заповеди за намаляване на текущите месечни санкция по чл. 69 от ЗООС. На  пет от тях предстои връчване на Контстативни протоколи по чл. 69 от ЗООС, а седем са достигнали нормативно определените емисионни ограничения.

През отчетния период са получени една жалба и един сигнал на зеления телефон на РИОСВ – Русе за замърсяване на канализационна мрежа на гр. Русе. Същите са срещу един производствен източник на отпадъчни води, заустващ в канализационната система на града. Извършена е проверка на предприятие за производство на бои и лакове, собственост на „Мегахим“ АД – гр. Русе. Взети са проби отпадъчни води и съгласно лабораторните изпитвания са установени отклонения от нормите за допустими концентрации на веществата в производствените отпадъчни води на предприятието, постъпващи в канализационната мрежа,  определени в Договора,  сключен с В и К оператора. За констатираното нарушение е съставен АУАН по чл. 200, ал. 1 , т. 6 от Закона за водите.

          Експертите са взели участие в заседание по едно  административо – наказателно дело и в едно заседание на ЕЕС към РИОСВ - Русе.

Изготвени са общо девет становища по Годишни доклади за обекти с издадени Комплексни разрешителни.

Изготвена е информация до БДДР - Плевен, относно провеждан собствен мониторинг на пет Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води и три становища по процедура за издаване на Разрешителни за заустване.

Също така е представена изискана информация на ДАНС – териториална дирекция Разград за „Биовет“ АД – гр. Разград.

 • Почви

През месец март 2017 г. в направлението са извършени 6 бр. проверки, от които 4 са е съгласно утвърдения годишен план за контролната дейност – на обект: „Нова кариера” ООД - находище  „Драгомъж” и на три склада за съхрланение на излезли от употреба препарати за растителна защита в област Разград. При проверките не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

Две от проверките са извършени във връзка с постъпили сигнал и жалба.

Проверката на „Каолин”АД е по повод на препратен от МОСВ сигнал за решаване по компетентност. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Сигналът е неоснователен. Дружеството работи по съгласувани работни проекти  и извършва заложените в тях рекултивационни мероприятия.

Другата проверка е по постъпила жалба на животновъден обект в село Духовец, Община Исперих. Жалбата е основателна. Дадени са 4 броя предписания. Към обекта няма изградено съоръжение за поемане на формираните от производствената дейност отпадъчни води. Установено е наличие на депонирани в двора твърди торови маси, които са предпоставка за разнасяне на специфична миризма.

 • Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” са извършили общо 12 броя контролни проверки, като 6 от тях са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец март са 31.

Във връзка с мартенските празници са извършени извънредни проверки на пазари и места за търговия с ранноцъфтящи пролетни цветя. Четири от проверките са свързани с контрола върху търговията с растителни екземпляри, включени в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие.

Установени са две лица, предлагащи за продажба – синчец, снежно кокиче и пролетно ботурче, на които са съставени 2 АУАН.

Извършена е 1 извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие.

Във връзка с постъпило в РИОСВ-Русе, уведомление за сеч на пауловния в имот, попадащ в границата на две защитени зони, е извършена  1 проверка на терен.

През месеца са издадени 23 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Контролната дейност обхваща и 3 проверки по постановени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе Решения по Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони.

При проверките е установено, че две от решенията за ИП с предмет „Изграждане на конюшня с навес, клуб и др. в с. Табачка” и  „ПУП-ПЗ и поземлен имот в землището на с. Табачка” с цел последващо изграждане на жилищна сграда са загубили правно действие, т.к. е изтекъл 5 годишния срок на валидност.

 • Защитени територии

Извършени са 3 проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии: ЗМ „Находище на пролетно ботурче” – с. Осенец, община Разград, ЗМ „Находище на пролетно ботурче-Бреница”- с. Бреница, община Тутракан и ПЗ „Орлова чука” – с. Пепелина, община Две могили. При проверките не са констатирани нарушения на режимите на дейности, регламентирани в съответните заповеди за обявяване.

Ежедневно се извършват проверки на територията на ПР „Сребърна”. Предвид актуалната епизоотична обстановка проверките в резервата и ЗМ „Пеликаните” са особено задълбочени, като се наблюдава освен за бракониерски набези, така и за симптоми на заболяване или мъртви птици. 

 • Отпадъци

През отчетния период са извършени осем планови проверки и двадесет и една извънредни проверки по Заповед на Министъра на околната среда и водите, по писмо на МОСВ, по постъпили в инспекцията сигнали и жалби на граждани.

През месец март не са съставяни АУАН за нарушения на изискванията на ЗУО.

Част от извънредните проверки са във връзка със Заповед № РД -111/10.02.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за почистване на речните легла, дерета и прилежащите към тях територии и писмо на МОСВ с изх. № 05-08-1272/20.02.2017 г. относно почистване от отпадъци на общинските пътища. През отчетния период са извършени 16 проверки на 8 общини – Ценово, Бяла, Борово, Две могили, Иваново, Русе, Главиница и Тутракан. При проверките е констатирано, че във всички общини е създадена организация за изпълнение на дадените предписания през предходния отчетен период. Почистени са нерегламентирано замърсени с битови отпадъци терени, разположени в речни корита и дерета, преминаващи през населените места, както и по общинската пътна мрежа.

Предстоят проверки за изпълнението на дадените предписания и в останалите 14 общини на територията, контролирана от РИОСВ – Русе.        

 • Химикали

            Извършена е една извънредна проверка на оператор, като не са констатирани нарушения на ЗЗВВХВС. Проведен е контрол по спазване на изискванията на Регламент No 1907/2006 г. (REACH) по отношение на вносител на вещество и дистрибутор.

 • ОВОС и ЕО

През отчетния период е извършена 1 планова проверка във връзка с реализацията на ИП за „Изграждане на пристанище АДМ Силистра”, с възложител „АДМ България Лоджистикс” ЕООД, по постановено Решение по ОВОС № РУ-1-1/2014 г.

Нарушения не са констатирани.

 • Комплексни разрешителни

През март 2017 г. е извършена една проверка по условия в издадено комплексно разрешително на оператор „Свинекомплекс Бръшлен” АД по утвърдения годишен план на РИОСВ-Русе за 2017 г. и съгласно изготвения график. При проверката не са констатирани сериозни нарушения на поставените в КР условия. За непредставена в срок информация за налично на площадката оборудване, заредено с флуорирани парникови газове на оператора предстои да бъде съставен АУАН за нарушение изискванията на ЗЧАВ и специализираната нормативна уредба.

За отчетния период – до 31.03.2017 г., са постъпили всички Годишни доклади по околна среда за 2016 г. на операторите с издадени КР на територията на РИОСВ-Русе. Същите ще бъдат проверени за съответствие, съгласно критериите в Методиката за проверка на условията в комплексни разрешителни и годишен доклад по околна среда.

През периода са извършени 3 планови комплексни проверки по два компонента и фактора на: „Приста Хим“ ООД – Русе,  „Екохол“ ООД – Русе и „Надежда М“ ООД – Бяла. При проверките не са констатирани нарушения.

 • СЕВЕЗО

            Комисията по чл.157а, ал. 2 от ЗООС извърши планов контрол на 2 предприятия, класифицирани с висок  рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са седем предписания. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН. Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

            Дадени са три становища по проекти на Външни аварийни планове на предприятия на територията на Община Русе.

            Акцент в контролната дейност през отчетния период е прилагане на Заповед за ПАМ на предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал, за ограничаване експлоатацията на производствения цех чрез пломбиране на част от съоръжения до привеждане дейността на дружеството в съответствие с екологичното законодателство.

Мярката е наложена на основание чл. 164, буква „в“, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

 

 • АУАН, НП и ПАМ

1. С.М., с. Светлен, АУАН № 0002293/01.03.2017 г. – лицето не е представило информация за изкупените, реализирани и налични количества билки през 2016 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

2. И. А., с. Самуил, АУАН № 0002294/06.03.2017 г. - лицето не е представило информация за изкупените, реализирани и налични количества билки през 2016 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

3. Л.Н., гр. Русе, АУАН № 0002174/08.03.2017 г. – лицето предлага за продажба растения в нарушение на Закона за биологичното разнообразие;

4. М.И., гр. Русе, АУАН № 0002175/08.03.2017 г. - лицето предлага за продажба растения в нарушение на Закона за биологичното разнообразие;

5. РПК „Наркооп-2000”, гр. Силистра, АУАН № 0002176/08.03.2017 г. - дружеството не е представило информация за изкупените, реализирани и налични количества билки през 2016 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

6. Н.Х., с.Богданци, АУАН № 0002177/08.03.2017 г. - лицето не е представило информация за изкупените, реализирани и налични количества билки през 2016 г. в нарушение на Закона за лечебните растения;

7. Кмет на Община Кубрат, АУАН № 0002263/09.03.2017 г. – не се изпълнява условие в разрешително за заустване в нарушение на Закона за водите;

8. С.Ж., гр. Русе, АУАН № 0002325/24.03.2017 г. – не е осигурил калиброване на прахомери в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

9. „Викард България” ООД, гр. София, АУАН № 0002003/23.03.2017 г. – дружеството не е извършило промяна в обстоятелствата със заявление в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

10. „Глоуб индъстрис” ЕООД, гр. Пловдив, АУАН № 0002327/28.03.2017 г. – дружеството не провело емисионен контрол, СПИ за 2015-2016 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

11. „Мегахим” АД, гр. Русе, АУАН № 0001870/30.03.2017 г. – дружеството изхвърля отпадъчни води в нарушение на емисионните норми в нарушение на Закона за водите.

Издадени Наказателни постановления

1. Полисан АД, гр. Русе, НП № 08/13.03.2017 г. – по ЗВВВХВС в размер на 10 000,00 лв., дружеството е направило нарушение на изискването за регистрация по REACH;

2. Кенан Р. Сали, гр. Разград, НП № 09/15.03.2017 г. – по ЗООС в размер на 300,00 лв.,  лицето не е уведомило РИОСВ-Русе за инвестиционно намерение;

            3. Биовет АД, гр. Пещера, НП № 10/31.03.2017 г. – по ЗООС в размер на 45 000,00 лв., дружеството не изпълнява условие № 9.4.1 от КР - да работят без да допускат разпространение на миризми извън границата на производствената площадка;

4. С.М., с. Светлен, НП № 11/31.03.2017 г. – по ЗЛР в размер на 100,00 лв., лицето не е представило информация за изкупените, реализирани и налични количества билки през 2016 г.;

5. И.А., с. Самуил, НП №12/31.03.2017 г. – по ЗЛР в размер на 100,00 лв., лицето не е представило информация за изкупените, реализирани и налични количества билки през 2016 г.;

6. Л.Н., гр. Русе, НП № 13/31.03.2017 г. – по ЗБР в размер на 100 ,00 лв., лицето предлага за продажба растения по ЗБР;

7. М.И., гр. Русе, НП № 14/31.03.2017 г. – по ЗБР в размер на 100,00 лв., лицето предлага за продажба растения в нарушение на Закона за биологичното разнообразие;

8. РПК „Наркооп-2000”, гр. Силистра, НП № 15/31.03.2017 г. – по ЗЛР в размер на 300,00 лв., дружеството не е представило информация за изкупените, реализирани и налични количества билки през 2016 г.;

9. Н.Х., с. Богданци, НП №16/31.03.2017 г. – по ЗЛР в размер на 200,00 лв., лицето не е представило информация за изкупените, реализирани и налични количества билки през 2016 г.;

10. Кмет на Община Кубрат, НП №17/31.03.2017 г. – по ЗВ в размер на 2 000,00 лв., не се изпълнява условие в разрешително за заустване;

            1. Лубрика ООД, гр. Русе, прекратен с резолюция на Директора на РИОСВ-Русе от 28.02.2017 г. – дружеството не е изпълнило предписание: изготвяне на план с мерки за изпълнение на техническа възможност за автоматизиране на част от техническо съоръжение в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

            2. А.Й., гр. Силистра, ПП от 06.03.2017 г. – лицето е нарушило забрана за разораване на пасища в границите на ЗЗ „Хърсовска река” в нарушение Закона за биологичното разнообразие

 • ПАМ

1. „Глоуб индъстрис” ЕООД, гр. Пловдив, наложена със заповед № 118/27.03.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе. Дружеството няма решение, издадено от ИАОС за одобряване на доклад за безопасност при условията и по реда на Глава Седма, Раздел I от ЗООС.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

 • Околната среда

В резултат на контролната дейност:

 • предстои изнасянето и екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба препарати за растителна защита;
 • почистени от отпадъци са речни корита и дерета, както и общинска пътна мрежа в 8 общини;
 • спряна е от експлоатация част от инсталация за производство на мек порест пенополиуретан и изделия от него до привеждане дейността на дружеството в съответствие с екологичното законодателство;
 • наложени са администартивнонаказателни мерки към оператори, които не спазват екологичните норми и изисквания.
 • Бизнеса

През месец март 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 115отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС: 9 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 3 указателни писма за последваща процудара по ОВОС,2 указателни писма за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ЕО; 3 указателни писма за последваща процедура за оценка за съвместимост;
 • 1 писмо до възложител за положителна оценка качеството на ДОВОС;
 • 1 писмо до възложител за положителна оценка качеството на ДОСВ, като част от процедура по ЕО;
 • 37писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 28писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 11писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 11мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, всичките с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”;
 • 1Решение по ОВОС;
 • 3мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „да не се извършва ЕО”;
 • 1 решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „да не се извършва ОС”;
 • 1 решение за прекратяване на процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС.

През отчетния период, е проведено едно заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ-Русе за вземане на решение по ОВОС за инвестиционно предложение „Монтиране на две инсталации за рециклиране на алуминий, алуминиеви стружки и други отпадъци, съдържащи алуминий с цел производство на стандартни алуминиеви сплави в слитъци, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.506.30 по КК и КР на гр. Разград, с възложител: „ИКОМЕТ” ЕООД.

Експерти от дирекция „Превантивна дейност” са инициирали работна среща с главния архитект на община Русе и служители от отдел „Устройство на територията” по повод на зачестили случаи на жалби от граждани по отношение на процедурата по изготвяне и одобряване на устройствени планове на имоти, в която от общинската администрация се изисква представянето на конкретно решение по екологична оценка и не се признава прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС за обединяване на двете оценки и провеждане само на една от регламентираните процедури.

Същата е проведена в края на месец март, като от страна на община Русе участие са взели: главният архитект, зам. председателят на ОЕСУТ, представители на отдел „Екология”, отдел „УТ” и юрисконсулт. Дискутирани са процедурите по Глава  Шеста от ЗООС и тяхното  място в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, като са разгледани конкретни казуси.  В резултат е договорено, че при допускане провеждането на една от оценките по Глава Шеста, и ако тя не е екологична оценка, към документите за провеждане на процедурата, възложителите ще трябва да представят и Заповед за допускане изработване на ПУП, което да обосновава допустимостта на плана и намерението спрямо устройствената зона, регламентирана с Общия градоустройствен план на гр. Русе.

През месец март експертът от направление почви е участвал в две комисии по промяна предназначението на земята на основание чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ в Областни дирекции „Земеделие“ - Разград и Силистра.

Взето е участие в заседание на постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите към областния управител на област Русе, като е представена пред членовете презентация на тема: “Вредни последици от изгаряне на стърнищата и следжътвени растителни остатъци върху земеделските земи (почвата). Забрани.“

            Във връзка със стартирала процедура по издаване на Разрешително за заустване по Закона за водите, по инициатива на РИОСВ-Русе е проведена работна среща в БДДР-Плевен, на която са изяснени позициите на двете институции и са обсъдени последващите действия.

През отчетния период са издадени 8 регистрационни документа за дейности по третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО и 4 разрешителни документи по чл. 35, ал. 1 от ЗУО.

Заверени са 24 отчетни книги за отпадъци, утвърдени са 6 работни листи на 3 фирми, 3 работни листа са прекратени.

             През месец март е взето участие в една ДПК в гр. Силистра за разширение на силозно стопанство на „Пристанище АДМ – Силистра“.

 • Обществеността

РИОСВ-Русе отбеляза Световния ден на водата 22 март в партньорство с  Профилирана гимназия „Гео Милев“ – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“  и „В и К“ ООД – Русе.

На 22 март във  фоайето на ПАГ „Гео Милев“ е изнесена презентация по темата за опазване на водата от замърсяване. На третия етаж на учебното заведение е проведена изложба с авторски снимки на ученици, които се обучават по цифрова фотография в клуба PSArt. Фотосите направени по време на занятията на екоклуба при гимназията.

РИОСВ-Русе бе партньор на РУ „Ангел Кънчев“  и „В и К“ гр. Русе в конкурса „Млад приятел на природата“. Конкурсът е обявен за  средношколци и е за изработка  на мултимедийна презентация на тема:  „Пречистване на отпадъчни води“.

РИОСВ-Русе отличи със специални награди част от участниците в конкурса. Поощрени са два екоклуба от гр. Карнобат и гр. Смолян.            


 

 ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месеците януари и февруари 2017 г.

 • Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месеците януари и февруари 2017 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 81 проверки, в т.ч. планови 27 бр., извънредни 44 бр. и 10 бр. по документи. Броят на проверените обекти е 70, като 10 са по документи. В рамките на осъществения контрол са дадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 3 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 7 бр. наказателни постановления (5 НП са за съставени АУАН през 2016 г.), с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 7 300 (седем хиляди и триста) лв.   

През януари и февруари две текущи санкции са отменени: на „В и К” ООД, гр. Русе и „Екогалваник” ООД, гр. Русе по компонент „Води“. Намалени са две санкции: на „Топлофикация Разград” АД – гр. Разград по компонент въздух и на „Жити” АД, гр. Русе по компонент „Води“.  

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 3 200 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) - 26 229, 65 лв.

От получените суми, през месец януари са преведени на съответните общ ини 2 659, 99 лв., като най-голяма сума е получила община Завет – 1 212 лв. През февруари преведената сума на общините е 10 649, 78 лв., като най-големи приходи от наложени санкции са преведени на община Разград в размер на 9 526 лв.  

За периода са постъпили 5 жалби, като 4 от тях са неоснователни, а по 1 – предстои предприемането на действия. 71 сигнала са получени по е-поща или на зеления телефон. Около 85 % от сигналите са в часовия интервал от 18,00 ч. до 22,00 ч. и са за разпространение на неприятни миризми в град Русе. По всички сигнали са предприети действия, като 12 от тях са препратени по компетентност, а 38 са неоснователни.

 

 • Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

 Основни акценти в работата през месеците януари и февруари бяха изготвянето на годишния план за контролната дейност през 2017 г., годишния отчет за 2016 г. и проверките по план и по постъпили жалби и сигнали от жители на град Русе за системно разпространение на неприятни миризми.

Друг акцент в контролната дейност през месеците януари и февруари е анализът и обобщаването на информацията по постъпили справки съгласно изискванията на специализираните нормативни актове по компоненти и фактори на околната среда.

Експертите от дирекция „Превантивна дейност” са работили и върху отчет по програма с код 1900.01.06 – „Оценка и управление на въздействието върху околната среда – 2016 г.“, както и по писма до възложителите в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения

Проведено е едно заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ-Русе, на което е разгледан Общ устройствен план (ОУП) на община Кайнарджа.

През отчетния период, в сградата на Община Разград, е проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Монтиране на две инсталации за рециклиране на алуминий, алуминиеви стружки и други отпадъци, съдържащи алуминий с цел производство на стандартни алуминиеви сплави в слитъци, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.506.30 по КК и КР на гр. Разград, с възложител: „ИКОМЕТ” ЕООД.

            Превантивен контрол

Проведено е 1 заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ-Русе, на което е разгледан ОУП на Община Кайнарджа.

Проведено е Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „Монтиране на две инсталации за рециклиране на алуминий, алуминиеви стружки и други отпадъци, съдържащи алуминий с цел производство на стандартни алуминиеви сплави в слитъци, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.506.30 по КК и КР на гр. Разград с възложител: „ИКОМЕТ” ЕООД.

      Друг акцент в превантивния контрол са изпратените писмени предписания на общинските кметове по ЗУО за почистване на замърсени терени, дерета и пътна инфраструктура.

            Tекущ контрол

Във връзка със системното забавяне на трафика в района на Дунав мост – Русе, струпването на голям брой тежкотоворни МПС създава условия за нерегламентирано замърсяване на сервитута на главен път Русе – Силистра с отпадъци. Сезирани са съответните компетентни органи и са предприети действия по почистване на терените.

Общо сигналите и жалбите са били в следните направления:

 • неприятни миризми в гр. Русе;
 • нерегламентирано изгаряне на отпадъци;
 • незаконна търговия чрез интернет на стоки с произход от защитени животински видове;
 • мъртва риба във водоем в с. Чернолик, община Дулово;
 • замърсяване на р. Дунав в района на град Русе с нефтопродукти.

-        Проверки по сигнали и жалби на граждани: 22.

-        Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 8 планови и 9 извънпланови.

-        Проверки на билкозаготвителните пунктове по документи- 10.

-        Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 1.

-        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 9.

-        Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 7.

-        Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 0.

            Засилен последващ контрол 

Във връзка с постъпила жалба в РИОСВ – Русе за високи нива на шум от производствена дейност и извършен контрол, при последваща проверка е установено, че операторът е предприел необходимите мерки за намаляване на шумовото натоварване.

            При извършения последващ контрол по дадени предписания по ЗУО е установено, че същите са изпълнени в поставените срокове.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 •  Атмосферен въздух и шум

През месеците януари и февруари на 2017 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и  гр. Силистра показват голям брой дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. За гр. Русе те са общо 31 дни, а за гр. Силистра – 25.  Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг остават трайно ниски. Превишенията се дължат на лошите метеорологични условия в определени дни на месеците, съчетано с продължаващото използване на твърди горива  за отопление от жителите на град Русе и град Силистра. В края на месец февруари от двете общини е изикано, в изпълнение на мерките, заложени в Програмите за КАВ по чл. 27 от ЗЧАВ, да представят графици за пролетно почистване и измиване на основната пътна мрежа в градовете.  Това изискване е изпълнено. В град Силистра почистванията са започнали още през месец февруари, а в Русе – от 01.03.2017 г.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени оплаквания на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми от изгаряне на нерегламентирани горива в частни имоти. Сезирана е Община Русе за извършване на проверки на посочените в сигналите имоти. В РИОСВ – Русе е получен отговор за констатациите от проверките и дадените на собствениците предписания.

Във връзка с Определение на Върховния административен съд за отмяна на предварителното изпълнение на ПАМ, наложена на „Монтюпе” ЕООД, на 14.02.2017 г. е извършено премахване на пломбите на линиите за каруселно леене на алуминий № 7 и № 8, както и премахване на преградите на технологичните отвори между халета № 2 и № 3. След тази дата в РИОСВ са постъпили 13 сигнала за неприятна миризма на „изгорял бакелит”, като най-много – 10 броя са получени на 27.02.2017 г. в периода 18.00 до 19.30 ч. при изток-югоизточен вятър.

През отчетния период са извършени 9 планови проверки, като 6 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 14, като 8 от тях са по сигнали за неприятни миризми, 5 са за участия в държавни приемателни комисии и 1 за последващ контрол. Общо са дадени 14 броя предписания. Съставени са 2 броя АУАН за нарушения на ЗЧАВ и подзаконовата нормативна база. Една текуща месечна санкция на оператор, за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии е намалена, във връзка с констатирано намаляване на замърсяването, установено при представени резултати от извършени Собствени периодични измервания (СПИ).

            През двата месеца са постъпили 35 броя дневници на оператори на бензиностанции, които са заверени, в изпълнение на изикванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични вещества при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

            В изпълнение на изискванията на Регламент (EO) №517/2014 г. и Наредбата за флуорирани парникови газови (ФПГ), в срок до 15.02.2017 г. в инспекцията са получени: 2 броя отчети на дистрибутори, 20 броя отчети на ползватали и 94 броя отчети на оператори на оборудване с ФПГ. Отчетите ще  бъдат обработени и обобщеният отчет на РИОСВ ще се представи в срок до 31.03.2017 г. в МОСВ.

            Постъпил е един План за управление на разтворителите и 19 броя справки за употребени през 2016 г. бои, лакове и авторепаратурни продукти от оператори.

             

Във връзка с препратен сигнал от община Русе, за високи нива на шум от работата на „Витте Аутомотив България“ ЕООД, площадка гр. Русе, ул. „Дунавски кът“ №7, са извършени две извънредни проверки. При първата е установено, че сигналът е основателен, като на оператора са дадени две предписания. Втората проверка е по изпълнението на предписанията. Констатирано е, че същите са изпълнени в срок и проблемът с излъчване на високи нива на шум е решен. Писмено са информирани община Русе и сигналоподателката.

 • Води

През месеците януари и февруари са извършени  проверки с пробонабирания на отпадъчните води на осем оператора. На един от обектите резултатите показват намаляване на замърсяването в отпадъчните води, спрямо предходно пробонабиране, за което на дружеството е издадена Заповед за намаляване на текущата  месечна санкция по чл. 69 от ЗООС.  Отменени са  текущи месечни санкции на два обекта, поради достигане на заложените индивидуалните емисионни ограничения. За установени отклонения от ИЕО за ГПСОВ - Кубрат, на В и К оператора е изготвено Писменно предупреждение и са изискани коригиращи действия, а за останалите четири се очакват резултатите от изпитване.

          Експертите са взели  участие в четири  административо – наказателни дела  и в едно заседание на ЕЕС към РИОСВ-Русе.

Изготвени са общо девет  становища по Екологична оценка, Задания за ОВОС, Доклад по ОВОС, ОУП и други.

През отчетния период е постъпил един сигнал  за замърсяване на водите на река Дунав с нефтопродукти. Извършена е проверка и с писмо е уведомена Изпълнителна Агенция „Морска администрация“ – Русе за осъществяване на проверка по компетентност. От получения отговор става ясно, че в резултат на пълното замръзване на водите на реката през м. февруари, моторен кораб на Параходство „Българско речно плаване” АД - Русе, зимуващ в лимана на „Русенска корабостроителница” е получил пробойна и частично е потънал. Част от горивото и трюмните води са изпуснати във водата, но са предприети ограничителни мерки от Регионална дирекция „ПБЗН” – бонови заграждения и използване на подходящ сорбент.

 • Почви

По компонент „Почви” през месеците януари и февруари, съгласно писмо на МОСВ е изискана информация от 21 оператора на инсталации с издадени комплексни разрешителни, свързана със създаването на публичен регистър за инвентаризация на площи със замърсена почва. Предоставените данни са обобщени и изпратени в МОСВ.

 • Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 22 броя контролни проверки, от които 1 e плановa, а останалите 21 са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец януари са 31, а през месец февруари са 28. Десет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Взето е участие в 41-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици, като са посетени наблюдателни точки, както по поречието на р. Дунав, така и в ПР „Сребърна”. Данните са изпратени в ИАОС за обобщаване. Извършена е и една проверка в Митническо оформяне – колети към Митница – гр. Русе по информация за получена международна пратка, съдържаща общо 15 бр. капани за задържане и убиване на животни. Изпратено е писмо до всички компетентни институции за предприемане на необходимите мерки, с цел недопускане употребата на горецитираните убиващи средства. 10 от проверките са по документи на билкозаготвители, които не са представили обобщена иформация за изкупените, обработените и реализираните през предходната 2016 г. билки, техния произход по позволително, както и за складовите наличности, в срок до 20 януари 2017 г.

Издадени са 11 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие и 1 регистрационна карта издадена на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните (ДВ. бр., 13 от 8 февруари 2008 г.).

 • Защитени територии

През отчетния период са извършени ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. Във връзка с обявената от БАБХ повишена епизоотична опасност от разпространение на инфлуенца по птиците (птичи грип), е извършвано засилено наблюдение на поведението на дивите птици в резервата. Поради дебелата ледена покривка в езерото, до 24 – 25.02.2017 г., числеността на птиците е забележимо ниска. Отсъстват характерните видове, които зимуват в незамръзналите участъци на р. Дунав и по черноморското крайбрежие. От наблюдаваните птици не са установени такива с нехарактерно поведение и не са открити мъртви екземпляри. Не е установена повишена смъртност сред дивите, както и сред домашните птици, на контролираната от РИОСВ–Русе територия. Първите къдроглави пеликани са пристигнали в резервата в средата на февруари, но поради наличието на ледената покривка са престоявали в гнездовата колония само по няколко часа. Груповото завръщане е настъпило около 20 февруари, когато в резултат на трайното повишение на температурите е започнало размразяване на целия участък от р. Дунав и постепенно се е разтопил леда и в езерото. В края на февруари е започнало изграждането на гнезда и копулационни процеси.

 • Отпадъци

През отчетния период са извършени осем планови проверки и девет извънредни проверки по постъпили в инспекцията сигнали и жалби на граждани, по изпълнение на дадени предписания, както и по писма на МОСВ.

През месеците януари и февруари не са съставяни АУАН за нарушения на изискванията на ЗУО.

Взето е участие в една ДПК за приемане на извършена рекултивация на клетка № 1 на Регионалното депо на гр. Русе.

Във връзка със Заповед № РД 111/10.02.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за почистване на речните легла, дерета и прилежащите към тях територии и писмо на МОСВ с изх. № 05-08-1272/20.02.2017 г. относно почистване от отпадъци на общинските пътища, през отчетния период са изготвени писма до кметовете на всички 22 общини на контролираната от РИОСВ – Русе територия. На всички общински кметове са дадени задължителни предписания за почистване на замърсени с отпадъци терени и недопускане на повторното им замърсяване.

Предстоят проверки за изпълнението на дадените предписания.

           

 • Химикали

            Няма извършени проверки през отчетния период. Извършено е докладване до МОСВ  по Регламент 850/ 2004 за Устойчивите органични замърсители (УОЗ Регламент) с обобщена информация за контролната дейност по УОЗ Регламента за периода 2013-2016 г.

UОВОС и ЕО

През отчетния период са извършени 2 извънредни проверки:

-    на ЗП Метин Руждиев Рефедов за ИП „Увеличаване на капацитета на свинарник”, проведена на място в гр. Бяла;

-    на „ЕУРАТЕК – ФАВОРИТ” ЕООД за ИП „Изграждане на Технически център Шкода – Шоурум и пункт за автодиагностика”, проведена по документи в сградата на РИОСВ-Русе.

Не са извършвани проверки на обекти, включени в плана за контролна дейност за 2017 г.

Съставен е 1 АУАН на Кенан Реджеб Сали за нарушения във връзка с прилагането на разпоредбите на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

 •  Комплексни разрешителни

През първите два месеца на 2017 г. не са извършвани проверки по условия в издадени комплексни разрешителни. Съгласно утвърдения Годишен план на РИОСВ – Русе за 2017 г. и изготвен график, такива проверки ще стартират в средата на м. март 2017 г. За отчетния период е постъпил един Годишен доклад по околна среда за 2016 г. на оператор, с издадено КР. Същият е проверен и приет без забележки от експертите на РИОСВ–Русе.

През периода са извършени 6 планови комплексни проверки по два компонента и фактори на: „А.Л.Филтър“ ООД – Русе; „СП-70“ ЕООД-Русе; „Адис инвест“ ЕООД – Русе; „Сана-Р“ ЕООД – Русе – база-град Две могили; „Харъб“ ЕООД – Бяла и “Алимет“ ЕООД – Бяла.

За констатирани нарушения са съставени 2 АУАН по ЗЧАВ.

 

 • СЕВЕЗО

            Комисията по чл.157а, ал.2 от ЗООС извърши планов контрол на 2 предприятия, класифицирани с нисък и висок  рисков потенциал на територията на Община Русе. Дадени са пет предписания. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност. През отчетния период няма констатирани случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложени ПАМ. Не са констатирани нарушения на законодателството по химикали.

 

 • АУАН, НП и ПАМ

1. Кенан Р. Сали, гр. Разград, АУАН №0002107/24.01.2017 г. – лицето не е уведомило РИОСВ-Русе за инвестиционно намерение в нарушение на Закона за опазване на околната среда;

2. Светослав Атанасов Пенков, гр. Русе, АУАН №0002001/01.02.2017 г. – лицето не е изпълнило предписание за провеждане на СПИ в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

3. „Адис Инвест” ЕООД, гр. Русе, АУАН №0002002/02.02.2017 г. – дружеството не е провело СПИ за периода 2014-2015 г. в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

 • Издадени Наказателни постановления

1. „Екогалваник” ЕООД, гр. Русе, НП №01/18.01.2017 г. – по ЗВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството изхвърля отпадъчни води в нарушение на емисионни норми;

2. „Биовет” АД, гр. Пещера, НП №02/20.01.2017 г. – по ЗВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не поддържа в постоянна експлоатационна изправност ПСОВ;

3. Община Главиница, НП №03/20.01.2017 г. – по ЗВ в размер на 1 000,00 лв., общината извърля отпадъчни води в нарушение на екологичните норми;

4. „Хакерай” ЕООД, гр. Русе, НП № 04/20.01.2017 г. – по ЗБР в размер на 2 000,00 лв., дружеството не е уведомило на най-ранен етап РИОСВ-Русе за своето инвестиционно намерение;

5. ЕТ „Полихимтех – П.Копчев”, гр. Русе, НП №05/03.02.2017 г. – по ЗУО в размер на 2 000,00 лв., дружеството не е изпълнило задължението си да води отчетни книги;

6. Светослав Атанасов Пенков, гр. Русе, НП №06/28.02.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 200,00 лв., лицето не е изпълнило предписание за провеждане на СПИ;

7. „Адис Инвест” ЕООД, гр. Русе, НП №07/28.02.2017 г. – по ЗЧАВ в размер на 100,00 лв., дружеството не е провело СПИ за периода 2014-2015 г.

1. „Биовет” АД, гр. Пещера, прекратен с резолюция на Директора на РИОСВ-Русе от 27.01.2017 г. – дружеството не е изпълнило условие №11.6.1 от КР – приело отпадъци от клона в Разград без да притежава разрешение в нарушение на Закона за опазване на околната среда.

Няма издадени Принудителни административни мерки.

 

 • Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

В резултат на контролната дейност, операторите се предприели коригиращи мерки за намаляване на констатирано замърсяване на въздуха и отпадъчните води, за което са съставени текущи месечни санкции. Ефектът е намаляване или спиране на замърсяването на водите и въздуха от производствените дейности на санкционираните оператори, за което са приложени изискванията на чл. 69б от ЗООС.

            В резултат на адекватната реакция по постъпила жалба за високи нива на шум, излъчван от производствен обект, разположен до обществени сгради, дружеството, експлоатиращо обекта е предприело незабавни коригиращи действия, с които е преустановило излъчването на шум в околната среда. 

           Бизнеса

През месеците януари и февруари 2017 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 168 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, в т.ч. указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС: 11 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 указателно писмо за последваща процудара по ОВОС, 4 указателни писма за последваща процудара за преценяване на необходимостта от ЕО; 2 указателни писма за последваща процедура за оценка за съвместимост;
 • 41 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 60 писма до други институции във връзка с консултации и становища по компетентност;
 • 39 писма до възложители с указания за предоставяне на допълнителна информация към внесена документация;
 • 1 препращане на уведомление по чл. 103 от ЗООС към МОСВ;
 • 32 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 3 от които с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”;
 • 1 становище по ЕО;
 • 6 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част “да не се извършва ЕО”;
 • 5 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Да не се извършва ОС”;
 • 7 решения за прекратяване на процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС.

През отчетния период са издадени 9 регистрационни документа за дейности по третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО и 6 разрешителни документа по чл. 35, ал. 1 от ЗУО.

Заверени са 45 отчетни книги за отпадъци, утвърдени са 51 работни листи на 16 фирми.

През месеците януари и февруари е взето участие в 8 ДПК. От тях 6 са през януари за строежи, както следва:

 „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в с. Кайнарджа и с. Голеш,

„Инсталация за шоково замразяване“ на „Пилко“ ЕООД - гр. Разград; Разширения към завод „Керос България“ за производство на керамика и фаянс“;

„Складова сграда и промяна на трасето на съществуващ площадков газопровод – Русе“;

„Многофункционален комплекс – универсална спортно-зрелищна зала и шоуруми, търговско-развлекателен център и подземни гаражи, бизнес център, хотелски комплекс и трафопостове“;

и 2 през февруари:

 „Модулна бензиностанция за дизелово гориво преустройство на съществуваща сграда на кантар в обслужваща сграда на бензиностанцията и реконструкция на вътрешно-площадков водопровод“ в гр. Исперих;

„Приемане на първи етап: Рекултивация на клетка № 1 за отпадъци на територията на регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци на общините Русе, ветово, иваново, Сливо поле и Тутракан и газоотвеждаща тръба ф200 до инсталация за високотемпературно факелно изгаряне на биогаз“.

UОбществеността

В началото на годината инспекцията отбеляза Световния ден на влажните зони 2 февруари. Проведени са конкурси за проект на значка и електронен банер за влажните зони на територията на РИОСВ-Русе. През месеците януари и февруари  са организирани 2 изложби в информационния център – с ръчно изработени птици от отпадъчни материали и отличените творби от проведените конкурси за Деня на влажните зони. 


Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. 

България в Юнеско

Галерия