Вие сте тук: Контролна дейност

Месечни справки за контролна дейност

Отчет за  осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец октомври 2019 г.

 

 Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец октомври 2019 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 151 проверки, от които планови 66 бр. и извънредни 85 бр. Броят на проверените обекти е 138. В рамките на осъществения контрол са дадени 87 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През отчетния период са съставени 4 броя АУАН. Директорът е издал 1 наказателно постановление на стойност 1 400 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 25.09.2019 г. от изход ПСОВ към „Екогалваник” ООД, гр. Русе са взети проби отпадъчни води, преди заустването им в канализационен колектор на ДИЗ „Тегра”. Съставен е и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе с № ВПС 1064 от 23.10.2019 г. е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция, във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е Наказателно постановление № И-11-3876-1/30.10.2019 г. в размер на 75 лв., което е връчено на оператора.

В изпълнение на Постановление на Района прокуратура – Разград, на 03.09.2019 г. от изход ПСОВ към млекопреработвателно предприятие в с. Липник, Община Разград, собственост на „Имдо” ООД са взети проби отпадъчни води преди заустването им във водоприемник – дере, подхранващо с повърхностни води язовир „Липник”. След анализ, Регионална лаборатория-Русе с писмо от 16.09.2019 г. е представила протокол от изпитване с резултатите. На 01.10.2019 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе с № ВПС 1017 от 07.10.2019 г. е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция, във връзка с установено прекратяване замърсяването на водния обект. Изготвена е Заповед № И-11-3873-2/14.10.2019 г., която е връчена на оператора.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 17 800 лв., а по

еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) е 13 679, 65 лв.

От получените суми през месец септември, на общините през месец октомври са преведени 2 272 лв., като най-голяма сума е получила община Силистра в размер на 1 672 лв.

През месец октомври в РИОСВ-Русе не са постъпвали жалби.

За периода 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. са постъпили общо 240 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ – Русе и чрез контактната форма на интернет страницата. От тях на 24.10.2019 г. са получени над 100 във връзка със запалени следжътвени остатъци на територията на Република Румъния. Друга част от тях са за неприятни, задушливи миризми в гр. Русе и изпускане на оцветени води на р. Русенски Лом-землище гр. Русе. Единични сигнали са за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в малки населени места. По всички сигнали са предприети действия. По сигналите за неприятни миризми са извършвани обходи в районите, вземани са проби за анализ и е извършен имисионен контрол на КАВ по специфични органични замърсители.

По постъпилите сигнали са извършени 10 проверки, 111 са основателни; 138 са неоснователни и 9 са препратени по компетентност. По един сигнал от месец септември е извършена съвместна проверка с други институции, при която са проверени 6 обекта, извършващи дейности по ИУМПС. За един и същи проблем-задимяване и неприятни миризми в гр. Русе само на 24.10.2019 г. в интервала от 17-19 ч. са подадени над 100 сигнала.

Общо сигналите са били в следните направления:

-          Задимяване и неприятни миризми в гр. Русе;

-          Нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;

-          Изпускане на оцветени води в река Русенски Лом.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месец октомври бяха проверките: по сигнали; на общинските кметове за изпълнение изискванията на чл.112 от ЗУО; на площадки, за дейността на които са издадени документи по чл. 35 от ЗУО; проверки с други държавни институции; участия в държавни приемателни комисии; изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2019 г.

Друг акцент е изпълнение на предвидения план за емисионен контрол на организираните източници на емисии, като са извършени 5 контролни измервания, както и изпълнение на плана за пробонабирания на отпадъчни води.

През месец октомври е изготвен и един писмен отговор по питане от народен представител по отношение работата на инсталацията за изгаряне на отпадъци на  „Грийнбърн“ ЕООД – площадка гр. Разрад и генерираните годишни количества отпадъци на „Биовет“ АД – клон гр. Разград.

Превантивен контрол

През отчетния период по отношение на текущите процедури по ОВОС от страна на РИОСВ-Русе, са постановени положителни оценки на ДОВОС за инвестиционни предложения:

- „Оборудване на шест броя съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на птици – бройлери, с капацитет 120 000 места за бройлери, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра“;

- „Разширение на инсталация за отглеждане на птици (бройлери) с цел достигане на капацитет до 312 903 места за птици с местоположение имот с номер 027001 в землището на с. Чуковец, общ. Алфатар“.

 Внесено е задание за обхват и съдържание на ДОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за рециклиране на отработени смазочни масла при максимално оползотворяване, включваща и инсталация за производство на водород на площадка с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“. Заданието се внася при съответния компетентен орган по околна среда с цел извършване на консултации по чл. 10, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Изготвено е становище по внесеното задание.

През месец октомври, е внесено задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС на ИП „Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав” с цел извършване на консултации по чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на оконата среда. Компетентен орган за провеждане на процедурата по ОВОС е Министъра на околната среда и водите. В рамките на отчетния месец е изготвено становище по внесеното задание.

По отношение на процедурите по ЕО, през отчетния период е внесено искане за издаване на становище по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Русе.

 Tекущ контрол

През месец октомври извършените проверки са основно по сигнали: за нерегламентирано третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), във връзка спазване на изискванията Закона за управление на отапдъците, както и за нерегламентирано изтичане на оцветени води в Западна промишлена зона на гр. Русе, разпоредена със заповед на директора на РИОСВ-Русе. 

-          Проверки по сигнали на граждани: 10.

-       Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  14 самостоятелни планови проверки; 45 извънредни проверки, от които10 -  по сигнал,  25 -  по писмо на МОСВ, 1 – по заявление, 1 – по писмо на възложител и 2– по предписания, 22-на общините на територията, контролирана от РИОСВ – Русе, 2 участия в ДПК;

-          Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 8 планови;

-          Контрол по спазване на условията в издадени комплексни разрешителни– 6;

-          Контрол на организирани източници на вредни емисии в атмосферния въздух  – 5;

-          Проверки по Закона за лечебните растения: 1 планова на община за издадени позволителни за ползване на билки;

-          Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 извънредни – заличаване на вековни дървета и проверка на имот и 2 планови по условия в Решения по ОС;

-          Проверки по Закона за защитените територии – 1 извънредна и 31 проверки на ПР „Сребърна”.

Засилен последващ контрол 

Извършени са шест проверки по изпълнение на дадени предписания по ЗУО и ЗВ. Установено е изпълнението им. Проверените оператори на млекопреработвателни и месопреработвателни предприятия са преустановили заустването на отпадъчни води в земни недра и са сключили договори с ВиК оператори за приемане на отпадъчните води. Не са съставени актове за установяване на административни нарушения (АУАН) за неизпълнение на предписания.        

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месец октомври 2019 г. по данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг АИС „Възраждане” в гр. Русе  са отчетени 7 денонощия с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пункта остават трайно ниски. В гр. Силистра, в пункта ДОАС „Профсъюзи”, не са констатирани превишения на нормите на всички следени атмосферни замърсители.  Превишенията, установени в гр. Русе са минимални – от 51 до 64 мкрг/м3, като  източникът е неконтролирано мащабно изгаряне на следжътвени остатъци на територията на Р Румъния. На 24.10.2019 г. в периода от 17 до 19 ч. цялата територия на град Русе бе задимена от запалено стърнище североизточно от град Гюргево. На дежурния телефон на РИОСВ – Русе са постъпили над 120 сигнала по проблема. Уведомени са Областен управител на област Русе и Министъра на околната среда и водите.

През месец октомври са постъпили сигнали от жители на гр. Русе за наличие на неприятни миризми на бакелит, химия и пластмаса. Те са подавани основно във вечерните и нощните часове на денонощието, като при извършени незабавни обходи в районите, от които са подадени, експерти на инспекцията не са потвърждавали наличието на миризми.  От апаратурата за пробонабиране на миризми, разположена в АИС „Възраждане” са взети две проби при получаване на сигнали за неприятни  миризми. Резултатите, получени от акредитираната лаборатория в Р Италия не отчитат високи нива на миризми в пробите, съгласно европейска методика за определяне на миризми.
В периода 29-31 октомври Мобилната станция за КАВ на Регионална лаборатория Пловдив извърши измервания на качеството на атмосферния въздух в град Русе. Възлагането на измерванията бе във връзка с постъпили сигнали на жители на града за наличие на органична миризма в западните жилищни части. Предварителните данни от станцията не отчетоха превишения на концентрациите на толуен, орто, мета и пара ксилени, замърсители, за които има определени средночасови норми за КАВ.

През отчетния период са извършени 8 планови проверки, като 2 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извършени са планови емисионни измервания на организирани източници на вредни емисии в „Монтюпе“ ЕООД, гр. Русе, „Марисан и Колев” АД, гр. Русе, „Фазерлес” АД, гр. Силистра и ЕТ „Стиропласт – Катерина Грозева”, гр. Ветово. Извънредните проверки са 5, като 4 от проверките са за съставяне на АУАН по ЗЧАВ и една е за участие на експерт от направлението в ДПК. Общо са дадени 2 предписания. Съставени са 4 броя АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ за неизвършени СПИ.

Шум

През месец октомври не са извършвани контролни проверки по фактор „шум в околната среда“.

Постъпили са пет доклада с резултати от собствени периодични измервания на нивата на шум от следните оператори –  „Мегахим“ АД, „Еджи Ем“ ЕООД, „Непал – 10“ ООД и „Монтюпе“ ЕООД, „Боил“ ЕООД, с. Нова Черна, община Тутракан. Не са установени превишения на еквивалентните нива на шум.

Експертът е бил координатор на три проверки по условия в комплексни разрешителни.

Експертът е участвал в пет проверки, съвместно с представител на ПУДООС, по приемане на изпълнението на проекти, финансирани в кампанията „За чиста околна среда“.

Води

През месец октомври 2019 г.са извършени общо 30 контролни проверки – 17 планови и 13 извънредни. Три проверки от плановите са самостоятелни и осемса с пробонабирания на отпадъчни води (ГПСОВ-Кубрат, ГПСОВ-Исперих, ГПСОВ-Лозница, ГПСОВ-Бяла, „Амилум БГ” ЕАД, „Оберьостерайхише биодизел БГ” ЕООД, „Олео протеин” ЕООД, „Пилко” ЕООД).

Участие е взето в 6 планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, като на 3 от тях, експерт от направлението е бил водещ.   

Извънредните проверки са 13 бр., като 6 от тях са по заповед на директора на РИОСВ-Русе, три-по изпълнение на предписания, едната е ДПК в гр. Лозница и 3 са по процедурата по чл. 69 от ЗООС.

Експертите от направлението са взели участие в 4 проверки по условия в комплексни разрешителни.

На операторите са дадени общо 28 предписания.

През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, през периода от Директора на РИОСВ-Русе са издадени: една Заповед за отмяна текуща месечна санкция на „Имдо“ ООД и едно Наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция на „Екогалваник“ ЕООД – Русе в раземр на 75 лв.         

Във връзка с получен в РИОСВ-Русе сигнал за наличие на миризми на нефтопродукти в сградата на „БТБ България“ ООД (шивашка фирма, разположена на площадката на „Изома-Русе“ ЕООД, ИПЗ), е извършена проверка, съвместно с  представител на „ВиК“ ООД, гр. Русе. Обходени са и помещенията в сградата, където е установена силна миризма на нефтопродукти, която се отделя от сифоните към санитарните възли. Проведен е разговор по телефона със сигналоподателя. Направена е проверка на последна РШ за смесен поток отпадъчни води на „Лубрика“ АД, преди заустване в канализационен колектор „България“. При проверката от представител на „ВиК“ ООД, гр. Русе е взета проба отпадъчни води, която предстои да бъде анализирана.

Във връзка със сигнали от граждани на гр. Русе за изтичане на оцветени води от колектор „Трети март” в река Русенски Лом, със заповед на директора на РИОСВ-Русе е разпоредено извършването на съвместни проверки с „ВиК“ ООД, гр. Русе на производствени предприятия в Западна промишлена зона на гр. Русе, в срок до 30.11.2019 г. През месец октомври са извършени 6 проверки на действащи в ЗПЗ - гр. Русе предприятия, формиращи и заустващи в канализацията на гр. Русе, чрез колектор „Трети март” производствени отпадъчни води. Не са констатирани нарушения на Закона за водите, свързани с изпускане на непречистени цветни води.

Експертите са оказали необходимото съдействие във връзка с извършен вътрешен одит от представител на МОСВ, относно дейностите, свързани с осъществявания контрол върху изпълнението на условията в действащите Разрешителни за заустване на отпадъчни води по Закона за водите, във връзка със Заповед № РД-607/05.08.2019 г. на Министъра на околната среда и водите.              

Почви

Съгласно годишния план за 2019 г. са извършени общо 5 проверки на: „Скални материали” АД- кариера „Тетово” и кариера „Топчии край реката”; „Пътно строителство” АД - кариера „Кубрат”; „Терекс и Ко” АД - кариера „Копривец” и кариера „Могилино”.

При проверките е констатирано, че дружествата извършват дейностите си в концесионните площи. Няма нарушени и замърсени терени. Спазват се изискванията, разписани в концесионните договори.

Експертът е участвал в една държавна приемателна комисия.

Взел е участие с представител на ПУДООС за приемане на изпълнението на девет проекта, финансирани в кампанията „За чистата околна среда“ в общините: Ситово, Дулово и Исперих.

Участвал е в проверките по чистотата на населените места в общините: Ситово, Алфатар, Кайнарджа, Разград, Цар Калоян, Дулово и Исперих.

Експертът от направлението е бил координатор на три проверки по изпълнението на условията в комплексните разрешителни на Депо за неопасни отпадъци-сгуроотвал на „Топлофикация Русе” ЕАД град Русе; на СД „МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ С-ИЕ”,Пилко” АД-площадка за интензивно отглеждане на птици в село Чуковец, Община Алфатар.

Дружествата изпълняват заложените в КР условия; не са установени нарушения. Освен това експертът е взел участие в проверка по изпълнение на условията, поставени в КР на Регионално депо гр. Бяла.  През месец октомври не са съставяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 5 броя контролни проверки, 3 планови и 2 извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец октомври са 31.

Извършена е планова проверка на Община Кайнарджа за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

Извършена е извънредна проверка на имот с НТП: „Нива” (с. Полковник Ламбриново, община Силистра), който е обрасъл с дървесна и храстовидна растителност, във връзка с подадено искане за почистване на същия. С писмо на компетентния орган са дадени указания за извършване на процедура по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони. По време на проверката се е констатирало, че имотът е с тревна, храстовидна и дървесна растителност, но не притежава белезите на природно местообитание с код 6210 „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)(*важни местообитания на орхидеи)”.

Извършени са две планови проверки по поставени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитени зони. Проверени са План - извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г и 2016 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз”. При проверките не са констатирани нарушения.

В изпълнение на проект на Министерството на околната среда и водите за картиране на вековните дървета в Република България, са посетени вековните дървета в областите Русе, Разград и Силистра. По време на проверките е констатирано, че някои вековни дървета са безвъзвратно унищожени. Такива са вековен зимен дъб с ДР № 1232, намиращ се в с. Сваленик, община Иваново, вековна бяла черница с ДР № 1069  в с. Владимировци, община Самуил, вековни зимни дъбове с ДР №№ 1064, 1066 и 1067 в гр. Исперих, вековен благун с ДР № 1430, намиращ се в землището на с. Веселец, община Завет, вековни летен и зимен дъб с ДР №№ 1431-5 и 1431-4, намиращи се в гр. Кубрат, община Кубрат, вековен летен дъб с ДР № 1438, находящ се в землището на с. Добротица, община Ситово, вековен летен дъб с ДР № 1759, находящ се в землището на с. Попкралево, община Силистра и вековен летен дъб с ДР № 1809, находящ се в землището на с. Ново село, община Русе. За цитираните вековни дървета е започнала процедура по заличаването им.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. Извършена е извънредна проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Калимок – Бръшлен” – във връзка с административно дело срещу РИОСВ-Русе за отмяна на условие в Решение по преценка ОС.

Отпадъци

През месец октомври  са извършени: 14 планови проверки и 45 извънредни проверки, от които 10 -  по сигнал,  25 -  по писмо на МОСВ, 1 – по заявление, 1 – по писмо на възложител и 2 – по предписание. Експерти от направлението са били водещи на две комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на: площадка на „ДМВ“ ЕООД и „Евродом“ЕООД.

Дадени са 39 задължителни предписания. Приоритетно през месец октомври са били извънредните проверки основно за чистота на населените места и по отношение на дейностите на кметовете на общини по изпълнение на задълженията им по чл. 112 от ЗУО.

През отчетния месец няма съставени АУАН и не са издавани НП по Закона за управление на отпадъците.

През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците;
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по Закона за управление на отпадъците;
 • информация в МОСВ във връзка с направени проверки на дейностите на кметовете на общини по изпълнение на задълженията им по чл. 112 от ЗУО;
 • отговор на писмо за извършване на планова проверка на Инспектората на МОСВ, в изпълнение на Заповед № РД-733/01.10.2019 г. на Министъра на околна среда и водите;
 • доклад до МОСВ във връзка с извършени проверки по писмо на ВАП;

В РИОСВ – Русе са постъпили 4 сигнала за възникнали пожари в нерегламентирани сметища в населени места. Извършени са проверки на място. Установено е, че сигналите са основателни. От съответните общини са били предприети действия за потушаването и локализирането им, както и недопускане на последващи пожари.

За нарушения на ЗУО са постъпили общо 10 сигнала, от които 6 са основателни и 4 неоснователни. По сигнал за незаконни автоморги, постъпил през м. септември, са извършени проверки, съвместно с НАП и ОД МВР – Русе  на 6 физически и юризически лица. Установени са несъответствия, за които е изискана информация и представяне на документи за собственост на терените.

В изпълнение на Заповед № РД-108/08.02.2019 г. на министъра на околната среда и водите, при  осъществяния текущ и последващ контрол на обекти в населените места през м. октомври, експертите на РИОСВ – Русе не са установили нерегламентирани замърсявания на реки и прилежащите им терени. Няма съставени актове и не са издавани наказателни постановления.

Експерти от направлението са участвали в планови проверки по изпълнение на условия в комплексни разрешителни на пет оператора: „Монтюпе” ЕООД - гр. София, „Топлофикация-Русе” ЕАД - гр. Русе, Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Бяла, „Биовет” АД - гр. Пещера , клон Разград, СД „Марвас - 90 - Френкеви и сие”, гр. Пловдив и „Пилко” ЕООД, гр. Разград – с. Чуковец.

В периода 01.10.2019 г. - 31.10.2019 г., експерти от отдел „УООП“ към РИОСВ-Русе, са извършили проверки на следните дружества/общини/физически лица, относно спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците:

-          Община Сливо поле – по писмо на МОСВ

-          Община Силистра- по писмо на МОСВ

-          Община Кубрат - по писмо на МОСВ

-          Община Завет - по писмо на МОСВ

-          Община Исперих - по писмо на МОСВ

-          Община Цар Калоян - по писмо на МОСВ

-          Община Лозница - по писмо на МОСВ

-          Община Самуил - по писмо на МОСВ

-          Община Главиница - по писмо на МОСВ

-          Община Ценово - по писмо на МОСВ

-          Община Бяла - по писмо на МОСВ

-          Община Алфатар - по писмо на МОСВ

-          Община Кайнарджа - по писмо на МОСВ

-          Община Разград - по писмо на МОСВ

-          Община Две могили- по писмо на МОСВ

-          Община Иваново - по писмо на МОСВ

-          Община Борово - по писмо на МОСВ

-          Община Ситово - по писмо на МОСВ

-          Община Тутракан ­- по писмо на МОСВ

-          Община Дулово - по писмо на МОСВ

-          Община Русе - по писмо на МОСВ

-          Община Ветово – по писмо на МОСВ

-          „Краси – автосервиз“ ЕООД, гр. Русе – по сигнал

-          „Харркомерс“ ЕООД, гр. Русе – по сигнал

-          „ПИМК“ ООД, с. Марково, област Пловдив – по сигнал

-          Ясен Акмаков, гр. Русе – по сигнал

-          Даниел Петров, гр. Русе – по сигнал

-          Пламен Ангелов, с. Бъзовец, Община Две могили

-          кметство с. Басарбово – по сигнал

-          „Полистрой“ ЕООД, гр. Русе, гр. Русе – по писмо на МОСВ

-          „Нето-Експрес Тодорови и сие“ СД, гр. Русе – по писмо на МОСВ

-          „ПИМ-гр. Исперих“ ЕООД, гр. Исперих – по писмо на МОСВ

-          „Тейка“ ЕООД, гр. Бяла, област Русе- по писмо на МОСВ

-          „Еуфорбия“ ЕООД, гр. Силистра – по писмо на МОСВ

-          „З енд 3“ ООД, гр. Русе- по постъпило писмо за класификация на отпадъци

-          „Термолиз“ ЕООД – по постъпило заявление за РД

-          „Пътстроймонтаж“ ЕООД, гр. Силистра – по писмо на МОСВ

-          „Еко Ре“ ЕООД, гр. Ветово – по писмо на МОСВ

-          „Специални телове и гвоздеи“ АД - с. Тетово, община Русе – по сигнал

-          Димитър Кръстев Димитров, гр. Русе – по предписание

-          „КЛМ Еко” ЕООД, гр. Русе, ул. „Студентска” № 5 – по план

-          „Ески текстил” ЕООД, гр. Русе – по план

-          „Евродом” ЕООД - град Русе – по план

-          „Стефани стил” ООД, гр. Русе – по план

-          „Денис Авто” ООД, гр. Русе- по план

-          „Бати Мод” ЕООД, с. Смирненски – по план

-          „Евротекстил АЗБ” ООД, с. Смирненски – по план

-          ЕТ „Джевнер - Нермин Селим”, с. Смирненски – по план и по предписание

-          ДЗЗД „Шик-шик”, гр. Разград – по план

-          „Лортекс” ЕООД, гр. Разград - по план

-          „Цвети -17” ЕООД, гр. Разград – по план

-          „МДЦ - Харвей” ООД, гр. Разград – по план

-          „Геяна” ООД, гр. Русе – по план

-          „ДМВ“ ЕООД – по план по компоненти и фактори на околната среда.

-          „Еф Си Си България“ ЕООД – извънредна по сигнал

Експерт от направлението е участвал в две заседания на ЕЕО в ИАОС, относно промени в комплексните разрешителни на „Грийнбърн“ ЕООД – площадка гр. Разград и „Емакс“ ООД- Силистра.

Химикали

През отчетния период експерти са взели участие в две комплексни проверки за извършване на контрол по компоненти и фактори на околната среда на „Раломекс“ АД-гр. Завет и „Октопод-С“ ООД-гр. Варна, площадка в с. Самуил,  и една самостоятелна проверка на „Фенопласт-99“ ЕООД. Дружествата са проверени относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Дадени са общо шест предписания, като няма констатирани нарушения на законодателството по химикали. Не са съставяни АУАН.

Експерт е взел участие в две проверки по изпълнение условията, заложени в комплексно разрешително на „Монтюпе“ ЕООД - гр. Русе и Регионално депо за неопасни отпадъци за общините- Ценово, Бяла, Борово, Полски Тръмбеш и Опака - гр. Бяла.

Издадени са 3 броя становища по запитване на Митница Търговище за внос на опасни химични вещества и смеси на територията на Република България.

Предоставена е информация във връзка с национално докладване по чл. 18 от Регламент (ЕО) 2017/852 относно живака и чл. 21 от Конвенция Минимата за периода 2017-2018 г. Информацията е изпратена в срок до МОСВ.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са осъществени следните 13 бр. планови проверки:

- 7 бр. проверки на обекти, съгласувани с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с цел проверка валидността на правното действие на издадения административния акт, съгласно чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда. Установено е, че четири от ИП са реализирани. За три от ИП е установено, че не е започнала реализацията им и постановените от Директора на РИОСВ-Русе Решения са изгубили правно действие.

- 2 бр. проверки на планове, съгласувани с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с цел проверка валидността на правното действие на издадения административния акт, съгласно чл. 88, ал. 6 на Закона за опазване на околната среда. Проверките са по документи. Установено е, че и двете решения са послужили за одобряване на ПУП по реда на ЗУТ.

- 2 бр. проверки на доклади по наблюдение и контрол. Проверките са извършени по документи, в сградата на РИОСВ. За целта на проверките е изискана информация от администрацията на общините Кайнарджа и Главиница. Установено е, че ОУП на община Кайнарджа е одобрен на 29.10.2018 г. и не е изтекла една година от одобрението му.  ОУП на Община Главиница не е одобрен.

- 2 бр. проверки на главни архитекти във връзка с наличието на административни актове, издадени по реда на Глава шеста на ЗООС, които следва да са неразделна част от документацията по одобряване на инвестиционните предложения и издаване на Разрешения за строеж – на Община Ветово и на Община Цар Калоян. Не са констатирани нарушения.

През отчетния период експерти от дирекцията са участвали в състава на Държавна приемателна комисия за обект „Преустройство на съществуваща града „Двузално кино" и пристройка към него в Търговски комплекс“. Съставен е общ протокол за въвеждане на обекта в редовна експлоатация.

 Комплексни разрешителни

През месец октомври 2019 г. са извършени шест проверки по условия в издадени комплексни разрешителни, с които е изпълнен годишният план на: „Монтюпе“ ЕООД, гр. Русе;  „Биовет“ АД-клон Разград, „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините: Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Опака и Полски Тръмбеш“ в гр. Бяла, „Депо за неопасни отпадъци на ТЕЦ-Русе - сгуроотвал“, „Пилко” ЕООД-площадка с. Чуковец, община Алфатар, СД „Марвас - 90 - Френкеви и сие”, гр. Пловдив, площадка с. Киченица, област Разград. При проверките не са установени нарушения, съответно не са давани предписания и не са съставяни АУАН.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени 8 комплексни проверки, които съответстват на 18 планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Евродом” ЕООД - град Русе, (по компонент въздух и фактори отпадъци), „ДМВ” ЕООД - гр. Русе  (по компонент води и фактор отпадъци), „Октопод-С” ООД - гр Варна, база в с. Самуил (по компонент води и фактори отпадъци и химикали), „РАЛОМЕКС” АД, гр. Завет (по компонент въздух и фактори отпадъци и химикали), „Младеновата изба” ЕООД, гр. Тутракан (по компонент води и фактор отпадъци), ЕТ „Тодор Опрев” - село Добротица (по компонент води и фактор отпадъци), „Аполо – 35” ЕООД - град Пловдив, МПП в гр. Главиница (по компонент води и фактор отпадъци) и „Агровин” ЕООД, гр. Главиница (по компоненти води и въздух).

При проверките на операторите са дадени общо 19 предписания, които са изпълнени в срок.

Не са съставени АУАН за установени нарушения на ЗООС и специализираните закони.

 СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с висок и нисък рисков рисков потенциал на територията на Област Русе и Област Разград.  Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.

Със становище на Директора на РИОСВ–Русе е потвърдена пълнотата и съответствието на ДППГА на „Биовет“ АД – гр. Пещера, като оператор, класифициран с „нисък рисков потенциал“, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС.

Изготвени са вътрешни експертни становища по внесено инвестиционно предложение на ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“, КЛОН ТП ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ на ДППИ и по процедура за преразглеждане на комплексно разрешително № 10 – Н1-И1-А8/ 2019 г. на „Биовет“ АД- клон Разград.

АУАН, НП и ПАМ

             1. „ЮТА“ АД, гр. Русе, АУАН №0002378/14.10.2019 г. – дружеството не е извършило СПИ на организираните източници на емисии, в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

            2. „МБАЛ – Тутракан” ЕООД, гр. Тутракан, АУАН №0002379/15.10.2019 г. – дружеството не е извършило СПИ на организираните източници на емисии, в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

            3.  „МБАЛ – Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат, АУАН №0002380/21.10.2019 г. – дружеството не е извършило СПИ на организираните източници на емисии, в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

            4.  „МБАЛ – Исперих” ЕООД, гр. Исперих, АУАН №0002381/21.10.2019 г. – дружеството не е извършило СПИ на организираните източници на емисии, в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

Издадени Наказателни постановления

1.  Е.М., с. Смирненски, НП № 34 от 08.10.2019 г. - по ЗУО в размер на 1 400 лв. – лицето, съхранява на площадка ИУМПС без разрешение.

През месец октомври от Директора на РИОСВ – Русе е издадено едно писменно предупреждение по Закона за управление на отпадъците.

 През месец октомври не са налагани ПАМ.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

През месец октомври операторът „Монтюпе” ЕООД е изпълнил даденото предписание за възстановяване на дейността на системата за непрекъснати измервания на органични вещества, като ще бъде осигурен и обществен достъп до тях.

В изпълнение на два проекта, финансирани от Българо-Швейцарската програма с възложител ПУДООС, през месец октомври е проведена заключителна работна среща в град Русе за представяне на резултатите. Експертите на РИОСВ-Русе бяха запознати с постигнатите цели по проектите: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” и „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата“.

Почистени са  складовете с пестициди с изтекъл срок на годност в гр. Силистра  и село Раздел, община Дулово област Силистра.

В резултат на извършените проверки за чистотата на населените места, са почистени 20 дка замърсени терени с отпадъци.

Бизнеса

През месец октомври 2019 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 107 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 1 указателно писмо за определяне на необходимостта от провеждане на самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 16 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:

-          15 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          1 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

 • 37 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 15 писма до възложители, институции и отговори на подадени сигнали;
 • 65 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:

-          6 писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация;

-          16 писма за консултация с РЗИ;

-          16 писма по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до депозираната документация в процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

-          11 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл.95, ал.1 от ЗООС;

-          6 писмо до БДДР;

-          1 писмо до община за становище;

-          4 писма до ИАОС;

-          1 писмо до ТП ДГС Силистра;  2 писма до ГДПБЗН, 1 писмо до РДПБЗН; 1 писмо до РДГ и ДЛС Дунав за становища.

 • 8 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 2 мотивирани решения за прекратяване на основание чл.56, ал. 1 от АПК/ ОВОС.
 • 3 решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”.

      През отчетния период са издадени:

 - 6 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

 -  2 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 26 отчетни книги за отпадъци на 17 фирми, утвърдени са 11 работни листи на 2 фирми, прекратени 12 бр. Работни листи на 3 фирми.

            През месец октомври е взето участие в шест ДПК за приемане на строежи, като за един, през месец ноември ще се проведе второ заседание, по искане на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе.  Приети са следните обекти: „Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница и изграждане на канализационна помпена станция“- втори етап; „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Светослав, община Кайнарджа; „Два броя бункери за технологични нужди“  на „ВИАНД“ ЕАД, гр. София - площадка с. Борисово, община Сливо поле; „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Дулово“; „Преустройство на съществуваща сграда-„Двузално кино“ и пристройка към него в търговски комплекс“- първи етап.

Обществеността

Взето е участие в ежеседмични заседания на Областните епизоотични комиисии в областите Русе и Силистра във връзка с разпространението на болестта африканска чума по свинете.

Експерти от направление „Биологично разнообразие” са участвали в работна среща, организирана от Дирекция НСЗП, в гр. Банско.

През месеца Директорът на РИОСВ-Русе и експерт от дирекция „ПД“, член на Екипа за управление на проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват „Сребърна” по оперативна програма „Околна среда 2014- 2020”, са участвали в Дискусионна среща на тема „Обществени поръчки”, проведена в сградата на МОСВ. Срещата е организирана от представители на отдел Последващ контрол към Дирекция ОПОС на МОСВ.

На 4 октомври 2019 г. в Гранд хотел „Рига” в Русе е проведен информационен ден, свързан с инвазивните видове в Дунавския регион. Домакин на събитието беше Лесотехническият университет в София в сътрудничество с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ - БАН), РИОСВ - Русе и Мрежата за инвазивни чужди видове в Дунавския регион (DIAS).

В информационния ден са участвали представители на институции и туристическите дружества в града. Пред аудиторията са представени заплахите, мерките за превенция и контрол и  нормативна база, свързана с инвазивните видове. Направена е демонстрация на смартфон приложението „Инвазивните чужди видове в Европа” на Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

На 28 октомври 2019 г. възпитаници от пети клас на СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ са посетили Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе. Целта е да се запознаят с дейността на екоинспекцията и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околната среда. Акценти в презентацията са били качеството на повърхностните и подземните води, контролът на емитерите и експресните анализи на качеството на водите на река Дунав.


Отчет за  осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец  септември 2019 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец септември 2019 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 78 проверки, от които 19 планови и 59 извънредни. Броят на проверените обекти е 72. В рамките на осъществения контрол са дадени 35 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

През отчетния период не са съставяни актове за установяване на административни нарушения (АУАН). Директорът е издал 3 наказателни постановления на обща стойност 26 000 лв.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 15.08.2019 г. от изход ПСОВ към „Биовет” АД, клон Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им в р. Бели лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе с писмо от 27.08.2019 г. е представила протокол от изпитване с резултатите. На 03.09.2019 г. е съставен и връчен на оператора констативен протокол по чл. 69 от ЗООС. В деловодството на РИОСВ – Русе с № ВПС 933 от 10.09.2019 г. е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на наложената с НП текуща месечна санкция и налагане на нова текуща месечна санкция, във връзка с установено увеличаване на замърсяването на водния обект. Изготвена е заповед и наказателно постановление в размер на 5 996 лв., които са връчени на оператора и са влезли в сила.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 3 900 лв., а по

еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) е 2 840 лв. От НАП са събрани през септември 391, 98 лв. по наказателни постановления. През месец септември са преведени 6 289, 54 лв. на община Иваново.

По постъпила през месец август жалба за разнасяне на неприятни миризми от отглеждането на едър рогат добитък и нерегламентираното му преминаване през частни имоти, през месец септември е извършена съвместна проверка с представители на община Иваново, ОДБХ-Русе, РЗИ-Русе и РИОСВ-Русе в землището на с. Табачка. На лицето, отглеждащо животните са дадени предписания от община Иваново и ОДБХ-Русе.

За периода 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. са постъпили общо 185 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ - Русе, чрез контактната форма на РИОСВ – Русе. От тях 90 % са за неприятни, задушливи миризми в гр. Русе, а останалите 10% са за намерени птици в безпомощно състояние,  нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци, оцветени води на р. Русенски Лом-землище гр. Русе.  По-голямата част от сигналите за неприятни миризми са свързани с изгарянето на следжътвени отпадъци на територията на Р Румъния.

По всички сигнали са предприети действия. По 29 от сигналите са извършени проверки, 87 са основателни; 80 са неоснователни и 17 са препратени по компетентност. По един сигнал предстои съвместна проверка с други институции през месец октомври.

За един и същи проблем-задимяване и неприятни миризми в гр. Русе са подадени 157 сигнала.

    Общо сигналите са били в следните направления:

-  задимяване и неприятни миризми в гр. Русе;

-  птици в безпомощно състояние;

-  нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци;

-  изпускане на оцветени води в река Русенски Лом.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месец септември бяха: голям брой извънредни проверки по сигнали; проверки с други държавни институции; участия в държавни приемателни комисии; изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2019 г.

През месец септември е изготвен и един писмен отговор по питане от народен представител.

Превантивен контрол

По отношение на текущите процедури по ОВОС, през отчетния период:

- е внесен доклад по ОВОС на ИП „Оборудване на шест броя съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на птици – бройлери, с капацитет 120 000 места за бройлери, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра“. Предстои оценка качеството на Доклада;

- внесен е доклад по ОВОС на ИП „Разширение на инсталация за отглеждане на птици (бройлери) с цел достигане на капацитет до 312 903 места за птици с местоположение имот с номер 027001 в землището на с. Чуковец, община Алфатар“. Предстои оценка качеството на Доклада.

Tекущ контрол

През месец септември са извършвани проверки основно по сигнали за нерегламентирано горене на отпадъци и във връзка спазване на изискванията Закона за управление на отапдъците, и условията на издадените от директора на РИОСВ – Русе разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци.

-  Проверки по сигнали и жалби на граждани: 21.

-  Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  1 самостоятелна планова; участие в 3 проверки по условия в комплексни разрешителни; участие в 2 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда; 28 извънредни проверки, от които 8 бр. -  по сигнал,  13 бр. -  по писмо на МОСВ, 2 бр. – по ЗУО, 2 бр. – по писмо на МВР и 3 бр. – по предписание и участие в 2 ДПК.

-   Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 1 планова и 1 извънредна.

-   Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 3.

-   Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 1.

-   Контрол на организирани източници на вредни емисии в атмосферния въздух  – 3.

-    Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 3.

-    Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 2 извънредни - на физическо лище размножаващо екземпляри по чл. 70 и по сигнал

-   Проверки по Закона за защитените територии – 3 планови и 30 проверки на ПР „Сребърна”.

Засилен последващ контрол 

През отчетния период по изпълнение на дадени предписания за почистване на замърсени с отпадъци терени са извършени три проверки: две в с. Смирненски, община Ветово, област Русе и една на кметство с. Ясеновец, община Разград. Предписанията са изпълнени в посочените срокове. Не са съставени АУАН за неизпълнение на предписания.    

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месец септември 2019 г. по данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пункта за мониторинг АИС „Възраждане” в гр. Русе  са отчетени 5 денонощия с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пункта остават трайно ниски. В гр. Силистра, в пункта ДОАС „Профсъюзи”, не са констатирани превишения на нормите на всички следени атмосферни замърсители.  Превишенията, установени в гр. Русе са минимални – от 51 до 57 мкрг/м3, като основен причинител е ежегодното неконтролирано, мащабно изгаряне на следжътвени отпадъци на територията на Р Румъния. За проблема е уведомен Областния управител но област Русе за осъществяване на връзка и съдействие с областната администрация на Окръг Гюргево.

През месец септември са постъпили сигнали от жители на гр. Русе за наличие на неприятни миризми на бакелит, химия и пластмаса. Те са подавани основно във вечерните и нощните часове на денонощието, като при извършени незабавни обходи в районите, от които са подадени, експерти на инспекцията не са потвърждавали наличието на миризми.  През втората половина на месеца, във връзка със започнало мащабно изгаряне на стърнища на територията на Р Румъния, при западен и серерозападен вятър, димните газове са достигнали до регулацията на град Русе и в тази връзка, на дежурния телефон на инспекцията са постъпили многоборойни сигнали на наличие на пушек и неприятна миризма.

На 27.09.2019 г. на територията на военния завод „Дунарит” в землището на с. Николово, община Русе, е възникнал пожар. В тази връзка, по разпореждане на щаба за действие при кризисни ситуации, Директорът на РИОСВ – Русе е възложил на РЛ-Русе към ИАОС, извършване на контролни измервания на КАВ в с. Николово. Мобилната автоматична станция е извършила 24-часови измервания, като резултатите не са отчели превишения на нормите на следените от пункта замърсители.

През отчетния период са извършени 7 планови проверки, като 4 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извършен е планов емисионен контрол на три организирани източника на вредни емисии в „Тракция“ АД – с. Самуил, област Разград. Извънредните проверки са 7, като 4 от проверките са по получени сигнали, 2 са за участие на експерти от направлението в Държавна приемателна комисия (ДПК) и една по процедура по актуализация на Комплексно разрешително (КР) на оператор. Общо са дадени 4 броя предписания. Не са съставени АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ.

През месец септември е проведена една процедура по проверка на документация за внос на климатично оборудване от страна извън ЕС, като към Митница Търговище е изпратено становище за съответствие на оборудването с изискванията на нормативната база за флуорирани парникови газове.

Шум

Извършена е една проверка по фактор шум съгласно годишния  план в „Монтюпе“ ЕООД, гр. Русе, с което планът по фактор „шум“ за 2019 г. е изпълнен. Не е констатирано превишение на граничните нива на шум.

През месец септември са постъпили три доклада с резултати от собствени периодични измервания на нивата на шум от оператори с издадени комплексни разрешителни от: СД „Марвас – Френкеви и сие“, „Карас“ ООД и „Язошефи“ ООД. Не са установени превишения на еквивалентните нива на шум.

Води

През месец септември 2019 г.  са извършени общо 5 контролни проверки, от които 2 са по план-едната е с пробонабиране на отпадъчни води на „Екогалваник” ЕООД-Русе, а другата е комплексна по компоненти и фактори на околната среда на „Винарска изба Кайнарджа” ООД.            

Извънредните проверки са 3 бр. („Биовет” АД – гр. Разград, „Дестан” ЕООД-с. Искра, община Ситово и „Имдо” ООД-с. Липник, община Разград). На последния обект е извършено пробонабиране на изход Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води (ПСОВ), във връзка с изпълнението на Постановление на Районна прокуратура-Разград.

На операторите са дадени общо 4 предписания. През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, през периода са издадени: една Заповед № И-11-3861-4/20.09.2019 г. на директора на РИОСВ-Русе,за отмяна на текуща месечна санкция на „Биовет“ АД и Наказателно постановление № И-11-3875-1/20.09.2019 г. за налагане на нова текуща месечна санкция на „Биовет“ АД в размер на 5 996 лв.

Експертите от направлението са взели участие в 3 проверки по условия в комплексни разрешителни.

В изпълнение на условие от Разрешителното за заустване на отпадъчни води на „Дестан“ ЕООД е извършено пломбиране на байпасна връзка към ПСОВ на МПП в с. Искра, община Ситово.     

През месеца е получен сигналза заустване на оцветени води в р. Русенски Лом от канализационен колектор „Трети март“ – гр. Русе. При проверка, в присъствие на представители на „ВиК“ ООД – Русе, е установено изтичане на отпадъчни води с бял цвят. През месец октомври предстои проверка на вероятния източник на заустване на непречистени отпадъчни води в градската канализация.

Почви

През месец септември са извършени 3 проверки: една планова и две извънредни – по сигнал.

Съгласно Годишния план за 2019 г. експертът е бил и координатор на съвместната проверка по компоненти и фактори на околната среда на  „Сити Милк 2000” ЕООД - с. Ситово - инсталация за производство на биогаз.

Извършени са проверки и по два сигнала: единият е за запалено нерегламентирано сметище и наличие на отпадъци в землището на село Ряхово, община Сливо поле. Сигналът е основателен. Дадено е предписание за почистване на наличните отпадъци и недопускане повторно замърсяване.

Вторият сигнал е за наличие на строителни отпадъци в района на „Сарайския мост”, в Западната промишлена зона на гр. Русе. Същият е препратен за решаване по компетентност към Община Русе.

Експертът е участвал в  една държавна приемателна комисия в гр. Бяла, както и в заседание  на ЕЕС към ИАОС във връзка с изменението на  комплексното разрешително на „Детелина-08” ЕООД.

Експертът е участвал в две проверки по условия в комплексни разрешителни на „Астра Биоплант” ЕООД-  гр. Сливо поле и Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Дулово, Алфатар и Главиница.

През месец септември не са съставяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 6 контролни проверки, като всички са извънредни, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец септември са 30.

Четири от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида ням лебед (Cygnus olor), един екземпляр от вида малък воден бик (Ixobrychus minutus) и един екземпляр от вида голям ястреб (Accipiter gentilis) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида малък воден бик (Ixobrychus minutus) е освободен в подходящ за вида район.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие.

По сигнал за излагане на екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие в град Разград е направена извънредна проверка. На място е проверено физическо лице, предлагащо  фотографиране със следните екземпляри: боа удушвач-албинос, боа удушвач-червеноопашата и очилат кайман. Същите притежават регистрационни карти по чл. 90 от ЗБР, издадени от РИОСВ-Плевен и паспорти на домашни любимци. Притежателят на екземплярите има разрешение от община Разград за извършване на дейност по заснемането и продажбата на снимки с горецитираните екземпляри. Нарушения не са констатирани.

Издадени са 4 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

 Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. Извършени са три планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Суха река” – с. Краново, с. Голеш, общ. Кайнарджа, ПЗ „Вратата” – с. Краново, общ. Кайнарджа и ПЗ „Пещерата” – с. Голеш, общ. Кайнарджа. При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в заповедите за обявяване на ЗМ и ПЗ.

Отпадъци

През месец септември  са извършени: една планова проверка и 28 извънредни проверки, от които 8 бр. -  по сигнал,  13 бр. -  по писмо на МОСВ, 2 бр. – по ЗУО, 2 бр. – по писмо на МВР и 3 бр. – по предписание.

Дадени са 14 задължителни предписания. Експерти от направлението са участвали в съвместни проверки в изпълнение на план за инспекциите на трансгранични превози на отпадъци.            През отчетния месец няма съставени АУАН и не са издавани НП по Закона за управление на отпадъците.

            През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците;
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по Закона за управление на отпадъците;
 • информация в МОСВ във връзка с пилотен проект за  изграждане на площадка за съхранение на опасни отпадъци от домакинства в гр. Разград по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество;
 • информация в МОСВ във връзка с трансграничиния превоз на отпадъци;
 • справка в МОСВ  за лица, които имат издаден документ от РИОСВ- Русе с разрешени дейности R9,  R12 и R 13;
 • Информация в МОСВ, съгласно Заповед № РД-657/27.08.2019 г. на Министъра на околна среда и водите.

В РИОСВ–Русе са постъпили 4 сигнала за възникнали пожари в нерегламентирани сметища в населени места. Извършени са проверки на място. Установено е, че сигналите са основателни.

В изпълнение на Заповед № РД-108/08.02.2019 г. на министъра на околната среда и водите, при  осъществяния текущ и последващ контрол на обекти в населените места през м. септември, експертите на РИОСВ – Русе не са установили нерегламентирани замърсявания на речни легла и прилежащите територии на реките. Няма съставени актове и не са издавани наказателни постановления.

Експерти от направлението са участвали в планови проверки по изпълнение на условия в комплексни разрешителни на три оператора: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините: Силистра, Дулово, Алфатар и Главиница“ в гр. Силистра, „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД и „Астра Биоплант“ ЕООД.

Взето е участие в две ДПК за закриване на общински депа за неопасни отпадъци на Община Ветово.

В периода 01.09.2019 г. - 30.09.2019 г., експерти от отдел „УООП“ към РИОСВ-Русе, са извършили проверки на следните дружества/общини/физически лица, относно спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците:

-  „Сириус Стар БГ “ ЕООД, гр. Русе – площадка за дейности с отпадъци;

-  „Ди енд Ви Груп“ ООД, гр. Русе – площадка за дейности с отпадъци;

-  „Пенкомерс”ЕООД, гр. Бяла – площадка за дейности с отпадъци;

-    „Жити” АД, гр. Русе – производство на железни и телени изделия;

-    „МТМ“ ООД, гр. Русе – студена и топла обработка на метали;

-    „Ла Комерчиале“ ООД, село Ситово, Община Ситово – дървопреработвателен цех;

-     „Първи май” АД, село Ситово, Община Ситово – цех за белене на слънчоглед и производство на пелети;

-     „Стройком-2014 ДА”, гр. Дулово, Община Дулово - инсталация за третиране на пластмаси;

-      „Дестан“ ЕООД, село Искра, Община Ситово –млекопреработвателно предприятие;

-      „Меркон Ел Ел Си” ООД, гр. Русе, Община Русе – производство на бетонови конструкции (комплексна проверка);

-      „Сити Милк 2000 “ ЕООД, село Ситово, Община Ситово – инсталация за производство на биогаз и когенерация (комплексна проверка);

-     „Специални телове и гвоздеи“ АД – с. Тетово, община Русе – производство на гвоздеи „Специални телове“ ООД – с. Тодорово, община Исперих – производство на телове;

-     Община Сливо поле – по сигнал за запалени отпадъци в с. Ряхово;

-     Кметство - село Смирненски, община Ветово-във връзка с изпълнение на предписание, дадено на кмета на селото;

-     Кметство - село Правда, Община Дулово - по сигнал за запалено сметище;

-    Али Алиев, с. Мведовене, община Кубрат - – по сигнал;

-    Кметство – село Веселец, община Завет-по сигнал за запалено сметище;

-    Кметство – село Ясеновец, община Разград-по сигнал за запалено сметище;

-    Кметство - с. Тодорово, община Исперих-по сигнал за запалено сметище;

-    Кметство- с. Драгомъж, община Исперих-по сигнал за запалено сметище;

-   Община Силистра- във връзка с постъпил сигнал;

-   Е.М., село Смирненски, община Ветово-във връзка с изпълнение на предписание;

-    Община Кубрат - по писмо на МОСВ;

-    Община Завет - по писмо на МОСВ;

-    Община Исперих - по писмо на МОСВ;

-    Община Цар Калоян - по писмо на МОСВ;

-    Община Лозница - по писмо на МОСВ;

-    Община Самуил - по писмо на МОСВ;

-    ГКПП- Дунав мост- във връзка с трансграничен превоз на отпадъци;

-    ГКПП- Силистра- във връзка с трансграничен превоз на отпадъци.

Химикали

През отчетния период експерти от направление „Опасни химични вещества и смеси“ са взели участие в една съвместна проверка по компоненти и фактори на околната среда на „Дуна Лайн“ ЕООД – гр. Русе, свързана със спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. За привеждане в съответствие с екологичното законодателство нa дружеството са дадени две предписания.

Експерт от направлението е взел участие в една проверка по изпълнение условията, заложени в КР на „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле.

През месец септември не са съставяни АУАН. Изготвени са две вътрешни експертни становища по представени уведомления за инвестиционни предложения. 

ОВОС и ЕО

През периода са осъществени следните две проверки:

- една планова проверка на обект, съгласуван с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с цел проверка валидността на правното действие на издадения административния акт, съгласно чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда. Установено е, че ИП е реализирано.

- една извънредна проверка по сигнал на Цех за транжиране на риба и склад - търговия на едро с риба и рибни продукти с местоположение имот с номер 000159 в землището на с. Бъзън, община Русе във връзка с подаден сигнал за разпространение на неприятни миризми, заустване на отпадъчни води, замърсени с кръв, в землището на с. Бъзън, както и разливане на вода по уличната мрежа. Дадени са предписания, със срок на изпълнение, съвпадащ със следващия отчетен период.

 Комплексни разрешителни

През месец септември 2019 г. са извършени три проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на: „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, гр. Русе;  „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле  и „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините: Силистра, Дулово, Алфатар и Главиница“ в гр. Силистра. При проверките не са установени нарушения, съответно не са давани предписания и не са съставяни АУАН.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени 4 комплексни проверки, които съответстват на 9 планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „МЕРКОН Ел Ел Си” ООД, гр. Русе, (по компонент въздух и фактори отпадъци), „Дуна Лайн” ЕООД, гр. Русе (по компоненти въздух и фактор химикали), „Сити Милк 2000” ЕООД - с. Ситово (по компоненти почви и въздух и фактор отпадъци) и „Винарска изба Кайнарджа” ООД, с. Кайнарджа (по компоненти води и въздух).

При проверките на операторите са дадени общо 10 предписания, които са изпълнени в срок.

Не са съставени АУАН за установени нарушения на ЗООС и специализираните закони.

 СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с висок и нисък  рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадено е едно предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с опасни химични вещества (ОХВ), водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и не са съставени АУАН или наложени ПАМ.

Експертът е взел участие в една държавна приемателна комисия в с. Поройно, Община Дулово, Област Силистра.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от Закона за опазаване на околната среда, през месец септември е представен актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии ДППГА на оператора „Биовет“ АД – гр. Пещера, като предприятие с „нисък рисков потенциал“, съгласно чл. 103, ал. 2 от същия.  

Изготвени са вътрешни експертни становища по представени уведомления за инвестиционни предложения от „Инакем Солюшънс“ ООД и „Рафинерия за Базови Масла“ ЕАД.

АУАН, НП и ПАМ

През месец септември не са съставяни АУАН и налагани ПАМ.

Издадени Наказателни постановления

 1. ПК „Зора“, с. Тръстеник, Община Иваново , НП № 31/02.09.2019 г. – по ЗЗШОС в размер на 3 000,00 лв., дружеството не спазва нормите за допустими нива на шум в околната среда в нарушение на Закона за защита от шум в околната среда

2. „Топлофикация Русе“ ЕАД, гр. Русе, НП №32/02.09.2019 г. – по ЗООЗ в размер на 20 000,00 лв., дружеството не е изпълнило условие на издадено комплексно разрешително в нарушение на Закона за опазване на околната среда.

3. „В и К“ ООД, гр. Русе, НП № 33/17.09.2019 г. – по ЗВ в размер на 3 000,00 лв., дружество, зауства отпадъчни  води с нарушени ИЕО във воден обект в нарушение на Закона за водите.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

През месец септември операторът „Монтюпе” ЕООД е пуснал в експлоатация два от изградените на площадката биофилтри за пречистване на вредните емисии, отделящи се в работната среда на завода. Така в края на месеца намаляха сигналите на жители на град Русе за наличие на неприятни миризми на „изгорял бакелит”.

Почистени са замърсени терени в населени места съгласно дадените предписания.

В изпълнение на проект, финансиран от Българо-Швейцарската програма с възложител ПУДООС, на 30.09.2019 г. община Разград е сключила договор със срок до 31.12.2019 г., с останалите шест общини в област Разград: Кубрат, Исперих, Самуил, Цар Калоян, Завет и Лозница за организиране на мобилни събирателни пунктове за опасни битови отпадъци от домакинствата (лекарства с изтекъл срок на годност, перилни и почистващи препарати, бои, термометри, отпадъци от домашния офис-компютри, лампи и др. оборудване), и предаването им за последващо оползотворяване/обезвреждане на територията на община Разград.

В резултат на своевременните действия на експертите от направление „Биологично разнообразие“ в Спасителен център – Стара Загора са изпратени 3 защитени животни:  ням лебед, малък воден бик, голям ястреб.

Бизнеса

През месец септември 2019 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 138 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 4 указателни писма за определяне на необходимостта от провеждане на самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 12 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:

-     11 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

-     1 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

 • 16 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 14 писма до възложители, институции и отговори на подадени сигнали;
 • 46 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:

-      13 писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация;

-      9 писма за консултация с РЗИ;

-      4 писма по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до депозираната документация в процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

-       5 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл.95, ал.1 от ЗООС;

-       7 писмо до БДДР и 1 до БДЧР;

-       1 писмо до община за становище;

-       2 писма до МОСВ;

-       3 писма до ИАОС;

-      1 писмо до ВиК за становище.

 • 3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 2 мотивирани решения за прекратяване на основание чл.56, ал. 1 от АПК на процедура по ОВОС.

      През отчетния период са издадени:

 -  9 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

 -  4 разрешителни документи за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Заверени са 25 отчетни книги за отпадъци на 17 фирми, утвърдени са 31 работни листи на 7 фирми.

През месец септември е взето участие в десет ДПК за приемане на строежи на следните обекти: „Склад за амбалаж“ на „Оргахим Резинс“ АД-Русе; „Монтаж на допълнителен парогенератор в съществуваща парокотелна централа за студен резерв за нуждите на завод за биодизел /„Олео Протеин“ ЕООД/“; „Закриване на две сметища в град Ветово“; „Енергийна ефективност, газоснабдяване, външно електрозахранване, слаботокови инсталации, пожароизвестяване и вертикална планировка на СУ „Панайот Волов“ – град Бяла“;  „Електрозахранване на БКТП и монтаж на БКТП „Каладан Аракис“ООД - с. Паисиево, община Дулово; „Реконструкция на газстанция за АГУ в пълначна станция за пълнене на бутилки с въглеводороден газ пропан-бутан“ на „Идеал“ ООД – с. Бабово, община Сливо поле; „Основен ремонт на читалище „Никола Й. Вапцаров-1895“ в т.ч. внедряване на мерки за енергийна ефективност“ - гр Дулово; „Склад за зърно“ в Стопански двор в с. Поройно, община Дулово.

Обществеността

Взето е участие в ежеседмични заседания на Областните епизоотични комиисии в областите Русе и Силистра във връзка с разпространението на болестта африканска чума по свинете.

Експерт е участвал в заседание на комисия по промяна на предназначението на земята към Областна дирекция „Земеделие“ в Разград.

Експерти от инспекцията се включиха в доброволческата капания „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group, която се проведе на 14.09.2019 г. на територията на цялата страна. Доброволците почистиха района по бул. „Придунавски от „Топлата вода“ до Музея на транспорта и събраха около 50 чувала отпадъци от бита – пластмасови опаковки, торбички, угарки от цигари и др.

За целите на осигуряване пълноценното използване и експлоатация на инсталирани от „ЕСРИ България“ софтуерни продукти е проведено обучение в периода 17-19 септември на експерти от дирекция „ПД” за работа с базовите ГИС продукти и покриващо напълно обхвата на системата.

С активното участие на служители от Инспекцията, е разработена и приета от общинския съвет на гр. Русе специализирана Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец август2019 г. 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец август 2019 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 100 проверки, от които  40 бр. планови и 60 бр. извънредни. Броят на проверените обекти е 90. В рамките на осъществения контрол са дадени 43 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 4 бр. актове за установяване на административни нарушения (АУАН).

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 17 176,77 лв. От НАП са събрани и преведени през август 596, 21 лв. по наказателни постановления. През месец август са преведени 3 423, 06 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през юли, най-голяма сума през месец август е преведена на община Силистра в размер на 1672,00 лв.

През месец август в РИОСВ-Русе е постъпила 1 писмена жалба, която не е от компетентността на РИОСВ-Русе и ще бъде препратена на съответната община.  

За периода 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г. са постъпили общо 148 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща, централата на РИОСВ - Русе, чрез контактната форма на РИОСВ - Русе, като преобладаваща част са сигналите за неприятни и задушливи миризми в гр. Русе и гр. Разград. Не малко са за намерени птици в безпомощно състояние, нерегламентирано изхвърляне на отпадъците и  горящи сметища.

По 26 от сигналите са извършени проверки, 24 са препратени по компетентност;  10 са основателни; 88 са неоснователни. За един и същи проблем (миризми) са подадени 109 сигнала.

  Общо сигналите са били в следните направления:

-          неприятни миризми;

-          нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/ нерегламентирано изгаряне на отпадъци;

-          птици в безпомощно състояние;

-          оцветени води в р. Дунав и р. Русенски Лом.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месец август са изпълнение на годишния план за контролната дейност за 2019 г., съвместна проверка с представители на ОД на МВР и БДДР- Плевен на производствен обект по Закона за водите по разпореждане на РП – Разград и  извънредни проверки по сигнали за неприятни миризми и заустване на оцветени води в р. Русенки Лом.

Превантивен контрол

По отношение на текущите процедури по ОВОС, през отчетния период:

- проведено е заседание на Експертен екологичен съвет за разглеждане на Доклад по ОВОС на ИП „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе“. Издадено е Решение № 3-3/30.08.2019 г. с разпоредителна част „Одобрявам“.

- внесено е задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС на ИП „Разширение на инсталация за отглеждане на птици (бройлери) с цел достигане на капацитет до 312 903 места за птици с местоположение имот с номер 027001 в землището на с. Чуковец, общ. Алфатар“. От страна на РИОСВ-Русе на 22.08.2019 г. е изготвено становище по внесеното задание.

- внесено е задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС на ИП „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства Балабана, участък Източно гнездо и участък Западно гнездо, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, община Дулово, област Силистра“. От страна на РИОСВ-Русе на 28.08.2019 г. е изготвено становище по внесеното задание.

- внесено е задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС на ИП:

„1.) Промяна в горивната база - замяна на част от използваното твърдо гориво;

2.) Изграждане на предкамерна скарна пещ към парогенератор (ПГ) № 5, за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им в ПГ 5;

3.) Изграждане на Инсталация за очистване на димни газове (ИОДГ);

4.) Преустройство на Блок № 4 на природен газ

5.) Внедряване на нискоемисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея в ПГ № 8;

6.) Изграждане на слънчеви колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток”;

7.) Използване на изпускателно устройство № 2 (Комин 2) при разпалване на ПГ № 4 и ПГ № 5 и изпускателно устройство № 3 (Комин 3) при разпалване на ПГ № 7 и ПГ № 8 на природен газ“. Предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе.

- изготвено е становище по внесено през предходния отчетен период задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС на ИП „Оборудване на шест броя съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на птици – бройлери, с капацитет 120 000 места за бройлери, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра“.

Tекущ контрол

През месец август са извършвани проверки основно по сигнали и във връзка с спазване на изискванията Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и условията на издадените от директора на РИОСВ – Русе разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци.

През месец авгут е извършена проверка по изпълнение на мерките, заложени в Програмата на община Силистра по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Извършени са три планови пробонабирания на отпадъчните води на промишлени обекти.

-          Проверки по сигнали и жалби на граждани: 26.

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  5 самостоятелни планови; 1 участие в проверка по условия в комплексно разрешително; експерт е бил водещ на комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда и 21 извънредни, от които 7 по сигнал, 3 по предписание и 11  по писмо на Върховна административна прокуратура на лица, притежаващи разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци и 2 ДПК.

-          Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 3 планови.

-          Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 1.

-          Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 8.

-          Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 извънредна - на физическо лице размножаващо екземпляри по чл. 70 и 1 планова на Решение по ОС.

-          Проверки по Закона за защитените територии – 1 планова и 31 проверки на ПР „Сребърна”.

-          Проверки по Закона за лечебните растения: 4 планови проверки на пунктове за билки и 2 планови на общини и ДЛС/ДГС за издадени позволителни за ползване на билки.

            Засилен последващ контрол 

            През отчетния период по изпълнение на дадени предписания за почистване на замърсени с отпадъци терени е извършена проверка в с. Веселец, община Завет, област Разград. Предписанието е изпълнено. Всички дадени предписания са изпълнени в посочените срокове. Не са съставени АУАН за неизпълнение на предписания.      

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец август 2019 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не показват превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона, не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен.

През месец август са постъпили сигнали от жители на гр. Русе за наличие на неприятни миризми на бакелит, химия и пластмаса. Те са подавани основно във вечерните и нощните часове на денонощието, като при извършени незабавни обходи в районите, от които са подадени сигнали, експерти на инспекцията не са потвърждавали наличието на миризми. От район, от който е подаден сигнал са взети  проби с апаратурата за пробонабиране на миризми, като същите за изтатени за анализ в акредирирана лаборатория в Р Италия. Получения протокол не показва установено наличие на миризма в пробата, съгласно Европейския стандарт EN 13725, който въвежда обективизиране на възприятието на миризма, чрез концентрация – единица миризма на кубичен метър (OU/m3).

 Във връзка с повишения брой сигнали, получени през втората половина на месец август, експерти на РИОСВ-Русе са извършили контролни проверки на производствени площадки в Източна промишлена зона на град Русе: „Монтюпе” ЕООД, „Топлофикация Русе” ЕАД, „Билбобул” ООД. Не са установени нарушения в технологичните процеси, с емитиране на миризми извън площадката. През месец август дружеството „Монтюпе” ЕООД е получило актуализирано комплексно разрешително, в което са поставени условия за изграждане на нови пречиствателни съоръжения – биофилтри. При проверките е установено, че съоръженията са изградени и предстои включването им през м. септември.

През отчетния период са извършени 6 планови проверки, като 3 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 7, като проверките са по получени сигнали. Общо са дадени 3 броя предписания. Не са съставени АУАН за установени нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

На община Силистра е извършена планова проверка по изпълнение на мерките, заложени в Програмата по чл. 27 от ЗЧАВ.

Шум

През отчетния период не са извършвани планови проверки по фактор „шум”. Резултатите от извършените в края на месец юли контролни проверки на два оператора са представени от РЛ Русе през месец август. Не са констатирани превишения на еквивалентните нива на шум в околната среда, измерени в определени точки по границите на проверените обекти.

През месец август са постъпили три доклада с резултати от собствени периодични измервания на нивата на шум от оператори с издадени комплексни разрешителни. Не са установени превишения на еквевалентните нива на шум.

Води

През месец август 2019 г. са реализирани  общо 18 контролни проверки. От тях 8 са планови: 5 самостоятелни, като от тях три са с пробонабирания на отпадъчни води („Булдекс” ООД, „Биовет” АД и ГПСОВ-Разград). Участие е взето в три планови комплексни по компоненти и фактори на околната среда, като на две от тях, експерт от направлението е бил водещ.

Извънредните проверки са десет.

На операторите са дадени общо 13 предписания.

През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, през периода е издадена една Заповед  за отмяна на текуща месечна санкция на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе, за експлоатация на ГПСОВ – Русе.

Експертите от направлението са взели участие в 4 проверки по условия в комплексни разрешителни.

Изготвени са тривътрешни становища по процедури по Глава шеста на ЗООС и две становищапо постъпили от БДДР – Плевен, заявления за издаване на Разрешителни за заустване/продължаване срока на действие.

През месец август са извършени пет извънредни проверки, свързани със сигнали за замърсяване на водни обекти.

          1. На 14.08.2019 г. са регистрирани многобройни сигнали на дежурния телефон на РИОСВ – Русе за наличие на неприятни миризми в гр. Разград. В тази връзка, на 15.08.2019 год. са проверени две пречиствателни станции за отпадъчни води в града: заводската ПСОВ на „Биовет“ АД и ГПСОВ – Разград. Извън границите на проверените обекти е установена миризма, характерна за производствените им процеси. Двете станции са в експлоатационен режим на работа. От представител на РЛ – Русе е извършено пробонабиране на отпадъчни води от обектите, за които са издадени Протоколи от изпитване.  Резултатите от физико-химичен анализ на взетите проби отпадъчни води от изход ПСОВ на „Биовет“ АД, показват отклонения от индивидуалните емисионни ограничения, определени в Комплексното разрешително на дружеството, по показателите: неразтворени вещества, АОХ, БПК 5 и ХПК. За установеното нарушение ще бъдат предприети административно-наказателни действия, съгласно разпоредбите на чл. 69 от ЗООС. 

          2. На 27.08.2019 в РИОСВ – Русе  е постъпил сигнал за заустване на оцветени води в р. Русенски Лом от канализационен колектор „Трети март“. При извършена проверка на място е установено наличие на слабо оцветни /мътни/ води от заустващия колектор, без наличие на замърсяване около него.  Извършени са проверки на обектите, чиито производствени отпадъчни води заустват в канализационен колектор „Трети март“, съгласно сключени Договори с В и К оператора: „Оргахим“ АД – гр. Русе, площадката на „Дунавска коприна“  и на площадката на „Тих труд“ („Инова трейд инвест“ ООД). В тази връзка, на 28.08.2019 г. са проверени и обектите: „Фазан“ АД – гр. Русе и „Юта“ АД – гр. Русе. При осъществения контрол не са констатирани несъответствия при експлоатация на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води,  както и  нарушения на Закона за водите.     

Предвид регистрираните през настоящата година сигнали за заустване на цветни води от канализационния колектор във водоприемника, и с оглед на предприемане на адекватни действия за преустановяването им, от страна на РИОСВ – Русе е инициирана работна среща с представителите на обекти - потенциални източници на производствени отпадъчни води и В и К оператора на канализационната система на гр. Русе.  

         3. С Постановление на Районна прокуратура – Разград от 12.08.2019 г. е възложено извършването на  съвместна проверка на млекопреработвателно предприятие в с. Липник, собственост на „Имдо“ ООД – гр. Разград. Постановлението е издадено във връзка със сигнал, подаден от концесионер на язовир „Липник“ за замърсяване водите на язовира.

         В тази връзка на 29.08.2019 г., съвместно с  представители на БДДР – с център  Плевен и ОД на МВР – Разград е извършена проверката на предприятието. Проверени са всички условия в Разрешителното за заустване, издадено на „Имдо“ ООД – гр. Разград, съгласно което пречистения поток отпадъчни води,  след ЛПСОВ се зауства във дере, подхранващо язовир „Липник“. При извършения оглед не са установени наличия на замърсявания и отлагания, както в района на заустването, така и във водите на язовира. Към този момент, дружеството изпълнява условията и параметрите на действащото разрешително за заустване.

Съгласно  указанията в Постановление на РП – Разград, съвместно с представители на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, през месец септември ще бъде извършено вземане на проби води от общо три пункта: изход ЛПСОВ на МПП, преди заустване във водоприемника; от водоприеммника и от чашата на язовира.

През месец август приоритетите в направлението са били следните:

- изготвено е становище по проект на Наредба за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО на точкови източници на замърсяване;

- подготвена е предварителна информация /в електронен формат/, относно дейностите, свързани с осъществявания контрол върху изпълнението на условия в действащите Разрешителни за заустване по Закона за водите, във връзка със Заповед № РД-607/05.08.2019 г. на Министъра на околната среда и водите за извършване на одитен ангажиминт за увереност;

- организационни дейности и кореспонденция с други институции по изпълнение на Постановление на Районна прокуратура – Разград от 12.08.2019 г. за възлагане на съвместна проверка.

- своевременно попълване на Информационната система за Разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Почви

През месец август са извършени 8 проверки: 6 по изпълнение на плана на РИОСВ-Русе за 2019 г. и две по сигнал.

Съгласно, Годишния план за 2019 г. е извършена проверка на животновъдни ферми, разположени в село Караманово, Община Ценово: ЗП Яница Руменова, ЗП Ана Асенова, ЗП Тодор Тодоров, ЗП Марин Анчев, ППК „Старт-93”, „Вардмекс” ЕООД.

При проверката на животновъдните обекти е установено, че всички имат изградени бетонови съоръжения за съхранениe на торовите маси. Не е констатирано замърсяване и заблатяване на терени.

Извършена е проверка на два сигнала, като единия е неоснователен. Вторият сигнал за замърсяване на „Караманско дере”, в землището на село Караманово, Община Ценово е препратен за решаване по компетентност на БДДР-Плевен. 

Експертът е участвал в  областни и общински епизоотични комиисии.

През месец август не са съставяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 18 броя контролни проверки, като 10 са извънредни, а 8 планови, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец август са 31.

Осем от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Три екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр от вида чухал (Otus scops) и един екземпляр от вида зелен пчелояд (Merops persicus) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Два екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) и един екземпляр от вида голям ястреб (Accipiter gentilis) са предоставени на РИМ-Русе за препариране.

Извършени са четири планови проверки на пунктове за изкупуване на билки, находящи се в гр. Кубрат, общ. Кубрат, с. Владимировци, общ. Самуил и с. Брестовене, общ. Завет, при които не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. За пункта на „Херба 2012” ЕООД в гр. Кубрат съгласно книгата за изкупените, налични и реализирани количества билки са констатирани следните количества билки – лист бръшлян 512,200 кг, стрък великденче 8528,600 кг, цвят глог с листа 40375,800 кг, мащерка 14995,400 кг, стрък лепка 40110 кг, стрък пчелник 2740 кг и стрък дяволска уста 2051 кг. Представени са 5 броя позволителни за лист бръшлян 500,000 кг, стрък великденче 500,000 кг, цвят глог 2000,000 кг, мащерка 2000,000 кг, стрък лепка 1000,000 кг, стрък пчелник 1000,000 кг и стрък дяволска уста 1000,000. Изкупените количества билки за пункта надвишават количествата описани в издадените позволителни за ползване на лечебни растения, което е нарушение по чл. 28б от Закона за лечебните растения и е съставен АУАН. Издадено е наказателно постановление за имуществена санкция в размер на 1500 лева. Извършени са и три планови проверки са направени на Общините Главиница и Самуил и на ДЛС „Воден-Ири Хисар” за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

Извършена е една извънредна проверка на вековен летен дъб (ДР № 970) в с. Брестовица, общ. Борово, във връзка с получен констативен протокол от ДГС-Бяла за изсъхнало вековно дърво. На място се установи, че вековното дърво е напълно увредено въвъ връзка с което е стартирала процедура по неговото заличаване.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Издадени са 4 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е една планова проверка по поставени условия, в издадено от Директора на РИОСВ-Русе решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитени зони. Проверката е за ИП с предмет „Изграждане на телекомуникационна базова станция RAZ0031 в имот № 000032 в землището на с. Острово, общ. Завет”. При проверката се установено, че обектът е в процес на изграждане. Нарушения не са констатирани.

 Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни обходи на територията на ПР „Сребърна”. Извършена е една планова проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Находище на уехтрицова урока – с. Острица” – с. Острица, общ. Две могили. При проверката не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в заповедта за обявяване на ЗМ.

 Отпадъци

През месец август  са извършени 5 самостоятелни планови проверки и 21 извънредни, от които 7 -  по сигнал,  11 по писмо на МОСВ, във връзка с постановление на ВАП. Експерт от направлението е участвал в проверка  по закриване на склад за съхранение на негодни за употреба пестициди в община Разград по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Проверен е терен в гр. Разград, на който в момента се изгражда площадка за съхранение на опасни отпадъци от домакинства. Площадката се изгражда по  Българо-Швейцарска програма.

През отчетния месец са съставени два АУАН на физически лица за констатирано нарушение при извършване на съвместна проверка с МВР – Русе и по сигнал за нерегламентирано разкомплектоване на ИУМПС, съгласно изискванията на  ЗУО.

Издадени са две наказателни постановления в размер на 8 400 лв. на „Маклер Комерс“ ЕООД неизпълнение на условия регистрационен документ  и на физическо лице за извършване на дейности с ИУМПС, без разрешение по чл. 35 от ЗУО.

През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците;
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по Закона за управление на отпадъците;
 • информация относно общественото мнение за изграждането но площадка за опасни отпадъци в гр. Разград;

В РИОСВ – Русе са постъпили 15 сигнала за нерегламентирано третиране и изхвърляне на отпадъци. По четири сигнала са предприети действия. По сигнал за нерегламентирано третиране на отпадъци от ИУМПС е извършена проверка на място. Съставен е УАУН за извършване на дейности без резрешение  по чл. 35 от ЗУО.

В изпълнение на Заповед № РД-108/08.02.2019 г. на министъра на околната среда и водите, експерти на РИОСВ – Русе при  осъществяния текущ и последващ контрол на обекти в населените места, през м. август не са установени нерегламентирани замърсявания на речни легла и прилежащите територии на реките. Няма съставени актове и не са издавани наказателни постановления.

Експерти от направлението са участвали в две ДПК.

Химикали

През отчетния период са извършени две самостоятелни планови проверки на: „Сафари-М“ ЕООД, гр. Сливо поле и „Тео-санитар“ ЕООД, гр. Сливо поле и участие в две екипни проверки по компоненти и фактори на околната среда на „Харъб“ ЕООД, гр. Бяла и „Еми“ АД, гр. Силистра свързани със спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. За привеждане в съответствие с екологичното законодателство нa дружествата са дадени общо шест предписания.

Изготвяни са вътрешни становища по процедури по Глава 6 от ЗООС за ИП на обекти, съхраняващи, произвеждащи или използващи опасни химични вещества в производствената си дейност.

През месец август не са съставяни АУАН.

 ОВОС и ЕО

През отчетния период са осъществени 2 бр. проверки:

- планова проверка на обект, съгласуван с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с цел проверка валидността на правното действие на издадения административния акт, съгласно чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда. Установено е, че е започнала реализацията на ИП и решението не е изгубило правно действие.

- планова проверка на обект, съгласуван с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, във връзка с постановени условия и мерки в издадения административния акт. Проверката е осъществена съвместно с Дирекция КОС. Съставен е констативен протокол (на дирекция КОС) и на възложителя са дадени предписания, които следва да бъдат изпълнени през следващия отчетен период.

 Комплексни разрешителни

През месец август 2019 г.  е извършена една проверки по условия в издадено комплексно разрешително на: „Мемотрейд“ ЕООД, с. Бели Лом, Община Лозница. Не са установени нарушения на условията в КР.

Във връзка с обявеното бедственото положение, поради установено наличие на африканска чума по свинете, 5 от големите оператори с дейност „интензивно  отглеждане на свине” са прекратили производствена дейност, като са представили в РИОСВ-Русе планове за временно спиране, по условие 16 от КР. В тази връзка, планираните за контрол 2 броя оператори: „Свинекомплекс Бръшлен” АД и „Свинекомплекс Николово” АД ще бъдат заменени в годишния план за контрол с други два животновъдни обекта. 

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени 7 комплексни проверки, които съответстват на 15  планови проверки по компоненти и фактори на околната среда на: „Водоснабдяване Дунав” ЕООД - Разград, (по компонент води и фактори отпадъци), „Харъб” ЕООД - град Бяла (по компоненти въздух и фактор химикали), ППК „Старт 93”, с. Караманово, Община Ценово (по компонент почви и фактор отпадъци) „Свиневъдно Сдружение” ООД, гр. Русе (по компонент води и фактор отпадъци), „Бороимпекс” АД - град Борово (по компонент води и фактор отпадъци),  „ЕМИ” АД, гр. Силистра (по компоненти въздух и фактори отпадъци и  химикали), и ЕТ „Антон Гавраилов Попов”, с. Паисиево (по компонент въздух и фактор отпадъци).

При проверките на операторите са дадени общо 14 предписания, които са изпълнени в срок.

Не са съставени АУАН за установени нарушения на ЗООС и специализираните закони.

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила една планова проверка на предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал на територията на Област Разград. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и не са съставени АУАН или наложени ПАМ.

Експертът е взел участие в държавна приемателна комисия (ДПК) на строеж на предприятие, класифицирано с нисък рисков потенциал – „Предприятие за производство на мек и порест пенополиуретан, матраци, спално бельо и завивки“ на „Глоуб Индъстрис“ ЕООД. гр. Пловдив, база в с. Батишница, Община Две могили.

Във връзка с предоставяне на Информация, необходима за изготвяне на докладване до ЕК относно изпълнение на Решение 2014/896/EU на Комисията от 10.12.2014 г. за определяне на формата за предаване на информацията от държавите членки за изпълнението на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година, относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества е представена попълнена форма на докладване в МОСВ.

Изготвени са вътрешни експертни становища по представени към УИП Доклади за класификация по чл.103 от ЗООС на „Авалон Изомат“ ООД, гр. Русе  и „Карина Агро“ ООД, с. Бъзън, Община Русе.

АУАН, НП и ПАМ

 1. Д.Д., гр. Русе АУАН №0002433/01.08.2019 г. – лицето, нерегламентирано третира ИУМПС в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

2. „Херба 2012“ ЕООД, гр. Кубрат АУАН №0002304/13.08.2019 г. – дружеството, изкупува билки в количества, над разрешените в позволителното в нарушение на Закона за лечебните растения;

3. „В и К“ ООД, гр. Русе АУАН №0002428/26.08.2019 г. – дружеството, зауства отпадъчни  води с нарушени ИЕО във воден обект в нарушение на Закона за водите.

4.  Е.М., с. Смирненски АУАН №0002089/28.08.2019 г. – лицето, съхранява на площадка ИУМПС без разрешение в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

Издадени Наказателни постановления

 1. „Маклер Комерс“ ЕООД, гр. София, МПП в с. Брестовене, НП №27/01.08.2019 г. – по ЗУО в размер на 7000,00 лв., дружеството не е представило отчетна книга за отпадъците.

 2. „Септона България“ АД, гр. Русе, НП №28/22.08.2019 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 000,00 лв., дружеството не е представило в срок годишен отчет за оборудването, заредено с флуорирани парникови газове.

 3. Г.Х., гр. Сливо поле, НП №29/27.08.2019 г. – по ЗУО в размер на 1400,00 лв., лицето, нерегламентирано третира ИУМПС.

  4. „Херба 2012“ ЕООД, гр. Кубрат, НП №30/30.08.2019 г. – по ЗЛР в размер на 1500,00 лв., дружеството, изкупува билки в количества, над разрешените в позволителното.

 Няма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

Закрит е склад за съхранение на негодни за употреба пестициди в община Лозница по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. В резултат на своевременните действия на експертите от направление „Биологично разнообразие“ в Спасителен център – Стара Загора са изпратени 6 животни от 4 вида: един черен бързолет, един чухал, три бели щъркели и един зелен пчелояд.

Бизнеса

През месец август 2019 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 152 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 3 указателни писма за определяне на необходимостта от провеждане на самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 7 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:

-          6 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          1 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

-          0 указателни писма за последваща процедура по ОВОС;

 • 38 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 12 писма до възложители, институции и отговори на подадени сигнали;
 • 39 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:

-          13 писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация;

-          5 писма за консултация с РЗИ;

-          3 писма по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до депозираната документация в процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

-          4  писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл.95, ал.1 от ЗООС;

-          6 писмо до БДДР;

-          1 писмо до община за предоставяне на становище за допустимост;

-          1 писмо до МОСВ за УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ЧЛ. 103 ОТ ЗООС;

 • 7 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да се извършва ОВОС”;
 • 1 решение по оценка на въздействието върху околната среда с разпоредителна част „Одобрява”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;

            През отчетния период са издадени:

- 6 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, 2 за третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

            - заверени са 14 бр. отчетни книги за отпадъци на 7 фирми, утвърдени са 17 работни листи на 8 оператора.

            През месец август е взето участие в девет ДПК за приемане на строежи на следните обекти: - „Реконструкция на храм и подобряване на прилежащите пространства“ в с. Зафирово, община Главиница;

- „Водопроводна и канализационна мрежа по улица в гр. Силистра“

- „Дъждовна канализация“ – в регулацията на гр. Мартен, община Русе;

- „МБАЛ-Кубрат-реконструкция и преустройство на югоизточен вход и предходна площадка“;

- „Площадка за третиране на строителни отпадъци“ в гр. Русе;

- „Пристройка за разширение и реорганизация на цех за шев на матраци; Промяна предназначение на складови помещения и част от навес в сектор за производство на пенополиуретан;                       „Складова сграда“ в с. Батишница, община Две могили;

- „Рехабилитация на улична мрежа на гр. Исперих“;

- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност по национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради-Многофамилна жилищна сграда в Разград“;

- „Основен ремонт, преустройство и обновяване на сградите на ПЗГ „Детелина“, гр. Силистра, внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда“.

Обществеността

Паралелно с текущата ежедневна работа, експерти от Дирекция ПД работиха върху изготвянето на проект на тема Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитацията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват Сребърнапо процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014-2020 г. Документацията бе подготвена и предадена в рамките на регламентираните срокове.

На 21 август 2019 г., възпитаници на Детска академия „Хермес“ посетиха Информационния център на РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория към ИАОС. Те бяха запознати с дейността на инспекцията и лабораторията и разбраха кой  какво прави, за да бъде природата чиста. Най-голям интерес у малчуганите предизвикаха опазването на биологичното разнообразие и обитателите на поддържан резерват „Сребърна“. Децата получиха книжки и магнити, свързани със защитената територия.


Отчет за  осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юли 2019 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юли 2019 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 142 проверки, от които  52 бр. съгласно Плана за контролната дейности и 90 извънредни.  Броят на проверените обекти е 128. В рамките на осъществения контрол са дадени 97 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и  и специализираната нормативна уредба са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения (АУАН).

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 2 бр. наказателни постановления (НП), с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 3 500 (три хиляди и петстотин) лв. 

Наложени са три броя текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС за замърсяване на водни обекти от дейността на оператори в общ размер на 3 741 лв., които са влязли в сила („Булгаротрейд ЧК“ ЕООД - 123 лв., „Имдо“ ООД - 169 лв., „В и К“ ООД – 3 449 лв.) . На оператора „Биовет” АД, клон Разград е намалена наложената текуща месечна санкция за неспазване на пределно допустимите концентрации (ПДК), определени в комплексното разрешително, от 4 004 лв. на 568 лв. Възобновена е текуща месечна санкция на „Каолин” АД, гр. Сеново, район Ветово по компонент атмосферен въздух.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 32 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 4 278, 83 лв.

От НАП са събрани и преведени през юли 819, 01 лв. по наказателни постановления.

През месец юли са преведени 5 941, 60 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през юни, най-голяма сума през месец юли е преведена на община Разград в размер на 3 621,60 лв.

През месец юли в РИОСВ-Русе не са постъпвали жалби.

За периода от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г. са постъпили общо 61 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. Най-многобройни – 37, са тези, подадени на „зеления телефон“; 17 – са подадени на централа, останалите - по електронна поща. По всички сигнали са предприети действия. От тях 9 са препратени по компетентност; 21 са основателни; 31 са неоснователни. По 3 сигнала от предходния месец са извършени проверки през месец юли. Два от тях са основателни, един – неоснователен. За проблеми на територията на община Русе са постъпили 44 сигнала; за общините: Иваново – 2; Силистра – 2; Тутракан – 2; Ситово – 2; Разград- 2; Кубрат – 2; Самуил-1; Завет – 1;  Ценово – 1; Сливо поле – 1 и  Главиница - 1.

По сигнал в град Русе е извършена съвместна проверка с представители на община Русе, РЗИ, ОД на МВР и НАП на магазин и сервиз за турбо уредби. Дадените от РИОСВ-Русе предписания са изпълнени.

     Общо сигналите са били в следните направления:

-          неприятни миризми;

-          нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/ нерегламентирано изгаряне на отпадъци;

-          птици/костенурки/таралежи в безпомощно състояние;

-          оцветени води в р. Дунав и р. Русенски Лом.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месец юли са изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2019 г., проверки по Закона за управление на отпадъците по разпореждане на ВАП, изготвянето на становища и  участия в епизоотични общински и областни комисии във връзка с обявеното бедствено положение на територията на областите Русе, Разград и Силистра за наличие на африканска чума по свинете.

Превантивен контрол

По отношение на текущите процедури по ОВОС, през отчетния период:

- проведено е заседание на Експертен екологичен съвет за разглеждане на Доклад по ОВОС на ИП „Увеличаване капацитета на инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000 т/год биодизел на 100 000 т/год биодизел“. Издадено е Решение № 2-2/24.07.2019 г. с разпоредителна част „Одобрявам“.

- проведено е обществено обсъждане на доклад по ОВОС на инвестиционното предложение за „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово“.

- внесено е задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС на ИП „Оборудване на шест броя съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на птици – бройлери, с капацитет 120 000 места за бройлери, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра“. Предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе.

Tекущ контрол

През месец юли е извършена проверка по изпълнение на мерките, заложени в Програмата на община Русе по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Извършени са седем планови пробонабирания на отпадъчните води на промишлени обекти.

Не малка част от проверките по Закона за управление на отпадъците са извършени съвместно с представители на ОД на МВР: Русе и Силистра, на промишлени обекти, заустващи в река Дунав, както и  на площадки за разкомплектоване на ИУМПС в трите области.

-          Проверки по сигнали и жалби на граждани: 26.

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  6 самостоятелни планови; 4 участия в проверки по условия в комплексни разрешителни; 6 участия в комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда и 48 извънредни, от които 15 по писмо на ВАП на лица, притежаващи разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци и 2 ДПК.

-          Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 7 планови и 1 извънредна.

-          Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 3.

-          Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 4.

-          Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 13.

-          Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 извънредна - на физическо лище размножаващо екземпляри по чл. 70.

-          Проверки по Закона за защитените територии – 3 планови и 31 проверки на ПР „Сребърна”.

-          Проверки по Закона за лечебните растения: 5 планови, от които 1 на община за издадени позволителни за ползване на билки  и 1 извънредна проверки на пунктове за билки.

Засилен последващ контрол 

През отчетния период по изпълнение на дадени предписания са извършени 4 извънредни проверки. Всички дадени предписания са изпълнени в посочените срокове. Не са съставени АУАН за неизпълнение на предписания.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец юли 2019 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не показват дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона, не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен.

През отчетния период са извършени 6 планови проверки, като 5 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 6, като три от тях са по получени сигнали, взето е участие в една ДПК и една за съставяне на АУАН по ЗООС. Общо са дадени 8 броя предписания. Не са съставени АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ.

На община Русе е извършена планова проверка по изпълнение на мерките, заложени в Програмата по чл. 27 от ЗЧАВ.

Във връзка с получени сигнали за неорганизирано замърсяване с прахови частици, експерти са извършили проверки на два обекта в с. Тръстеник, община Иваново и в гр. Русе. За установени нарушения, на операторите са дадени предписания за предприемане на мерки за ограничаване на неорганизираното замърсяване на атмосферния въздух.

Шум

Извършени са три планови проверки, съгласно годишния план на: „Олео протеин“ ЕООД, гр. Русе, „Ню сейлс“ ЕООД, гр. Русе и „А.Л.Филтър“ ЕООД. Измерените еквивалентни нива на шум при контролните проверки  не превишават граничните, съгласно  Наредба № 6/2006 г. за показателите за шум в околната среда.  Не са дадени предписания.

По постъпил сигнал от жители на с. Тръстеник е извършена извънредна комплексна проверка с измерване нивата на шум, излъчван от площадката на  ПК „Зора“ в с. Тръстеник.  Измерените еквивалентни нива на шум при контролната проверка превишават граничните. На оператора са дадени две предписания за коригиращи действия и е съставен АУАН.

            През месец юли са постъпили три доклада с резултати от собствени периодични измервания на нивата на шум от оператори с издадени комплексни разрешителни. Не са установени превишения на еквевалентните нива на шум.

Води

През месец юли 2019 г. са реализирани  общо 22 контролни проверки. От тях 15 са планови: 4 самостоятелни и 7 с пробонабирания (ГПСОВ-Главиница, „Астра биоплант” ЕООД, „Фишери 2009” ООД, „Фешко-ФСК” ООД, „Едрина” ООД, Колектор „Трети март“, „Оргахим Резинс“ АД). Участие е взето в пет планови комплексни по компоненти и фактори на околната среда, като на три от тях, експерт от направлението е бил водещ.

Извънредните проверки са седем, включително едно участие в ДПК за приемане на пречиствателна станция на млекопреработвателно предприятие в с. Искра, община Ситово, собственост на „Дестан“ ЕООД. На ГПСОВ-Русе е извършено и пробонабиране по молба на оператора.

На операторите са дадени общо 18 предписания.

През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда са издадени 3 Наказателни постановления („ВиК“ ООД – Русе, в размер на 3 349 лв., „Имдо“ ООД, в размер на 169 лв., „Булагротрейд частна компания“ ЕООД – Русе, в размер на 123 лв.)  и една Заповед за намаляване на ТМС от 4 404 лв. на 568 лв. на „Биовет“ АД-клон Разград).

Експертите от направлението са взели участие в 4 проверки по условия в комплексни разрешителни.

През месец юли са извършени три извънредни проверки, свързани със сигнали за замърсяване на водни обекти.

Изготвени са две вътрешни становища по процедури по Глава шеста на ЗООС. Съгласно дадени указания от Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ е допълнена информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.

           1. За постъпил сигнал за наличие на замърсяване на опашката на яз. „Липник“, област Разград, придружен със снимков материал е извършена проверка на място с представител на Община Разград. Не са констатирани замърсявания и отлагания - замърсяването е било краткотрайно. Във връзка с подадения сигнал е направена проверка и на „Амилум България“ ЕАД. Дружеството има изграден стар канал до язовира. Установено е, че няма предпоставки за използване на съществуващия канал за отвеждане на отпадъчни води в посока яз. „Липник“. Дадено е предписание да се направи обследване на трасето на съществуващия канал. Получен е отговор, че има разрушен участък от канала, но няма следи от изтичане на отпадъчни води.

         2. Във връзка с подаден сигнал от ИА „Морска администрация“ за изтичане на оцветени води в р. Дунав, е извършена съвместна проверка с представител на БДДР – Плевен, на дъждопреливник „Мостова“, заустващ в района на Понтон № 13 към Пристанище „Пристис“ в Русе. Установено е, че се извършва реконструкция на колектора (полагат се нови тръби и се изгражда нова ревизионна шахта) и временно отпадъчните води са пренасочени към новоизградения дъждопреливник, откъдето заустват в р. Дунав. При приключване на дейността (в рамките на работния ден), отпадъчните води са превключени към довеждащия колектор към ГПСОВ-Русе.

        3. По сигнал за заустване на оцветени води в р. Русенски Лом от канализационен колектор „Трети март“ в гр. Русе,е извършена извънредна проверка. Установено е изтичане на отпадъчни води с розово-червен цвят. В присъствие на представители на „ВиК“ ООД, Русе, експлоатиращо канализационната система на гр. Русе и притежаващо Разрешително за заустване на отпадъчни води във повърхностни водни обекти са взети проби отпадъчни води от ревизионна шахта /РШ/ преди заустване в колектор „Трети март“ и от РШ, определена като точка на заустване на отпадъчните води на „Оргахим Резинс“ АД. Отпадъчните води на „Оргахим“ АД, производител на бои се заустват в градската канализационна мража през точката на заустване на „Оргахим Резинс“ АД. Извършена е проверка и на „Оргахим“ АД. Дадено е предписание за извършване на обследване на всички производствени и битови помещения, с оглед установявяне на изпускане на непречистени отпадъчни води и е поставен срок за изпълнение. Получени са резултатите от анализа на оцветените отпадъчни води, които са без превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в Разрешителното за заустване на „ВиК“ ООД, Русе.

През месец юли приоритетите в направлението са били следните:

 - Изготвена и изпратена е в МОСВ информация  за съответствието с изискванията в Разрешителните за заустване по oтношение на качеството на отпадъчните води за 2018 г. за канализационните системи на населените места, селищни и курортни образувания;

 - в Информационната система са сканирани и прикачени протоколите от собствен и контролен мониторинг за 2018 г. за канализационните системи на населените места;

 - дадена е информация за изпълнение на програмата за контролни измервания на състоянието на отпадъчните води, заустващи в повърхностни водоеми за първото полугодие на 2019 г. в ИАОС

 - направен е отчет за първо полугодие по изпълнението на бюджетната програма „Оценка, управление и опазване на водите  на Република България“ на МОСВ.

Почви

През месец юли са извършени 4 проверки, както следва: 3 извънредни - 1 по изпълнение на предписание и  2 по сигнали, и 1 планова.

Съгласно Годишния план за 2019 г. е извършена проверка на склад за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита, собственост на ЕТ„Агрогард- Янка Сабанова” в село Калипетрово, Община Силистра.

Извършена е извънредна проверка по изпълнение на предписание, дадено на Община Силистра за състоянието на сепариращата инсталация за битови отпадъци.

Проверени са два сигнала: единият за замърсяване на земеделски терени в резултат на наторяване с течна оборска тор от „Агротайм”АД, гр. Исперих и за нерегламентирано изгаряне на масла в гр. Силистра. И двата сигнали са неоснователни.

Експертът е участвал в комисии по Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти  (СЖП) и на продукти,  получени от тях, и на специфичнорискови материали (СРМ) извън обектите регистрирани в РВМС  и обособяване на трупни ями, както следва: свинекомплекс Бръшлен, свинекомплекс Голямо Враново, свинекомплек Юделник в община Сливо поле; „Екопродукт” ЕООД-село Попина, община Ситово и село Ветрен, община Силистра.

Взето е участие в общински и областни епизоотични комисии в градовете Русе и Силистра.

През месец юли не са съставяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 20 броя контролни проверки, като 15 са извънредни, а 5 планови, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец юли са 31.

Тринадесет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua), два екземпляра от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр от вида чухал (Otus scops), един екземпляр от вида папуняк (Upupa epos), един екземпляр от вида малък ястреб (Accipiter nisus), един екземпляр от вида голям ястреб (Accipiter gentilis), шест екземпляра от вида таралеж (Erinaceus concolor) и четири екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) е освободен в подходящ за вида район.

Извършени са четири планови проверки и една извънредна на пунктове за изкупуване на билки, находящи се в гр. Исперих, с. Лудогорци, община Исперих, гр. Алфатар, с. Алеково, община Алфатар и с. Лом Черковна, община Бяла, при които не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Една планова проверка е направена на Община Алфатар за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие.

Издадени са 7 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. В периода се наблюдава, че къдроглавите пеликани, които смениха мястото за гнездене след нахлуването от енотовидно куче в пеликанската колония, успешно отглеждат второто си поколение. Малките вече самостоятелно се хранят и се наблюдават ежедневно във водното огледало. Извършени са три планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Естествено находище на кримска какула” – с. Полско Косово, община Бяла; ЗМ „Калимок-Бръшлен” – с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Голямо Враново, община Сливо поле, с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село, гр. Тутракан, община Тутракан и ЗМ „Малък Канагьол” – с. Богорово, с. Главан, с. Поп Кралево, община Силистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, общ. Алфатар, с. Стрелково, с. Поп Русаново, община Кайнарджа.             При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентирани в заповедите за обявяване на ЗМ. 

Отпадъци

През месец юли  са извършени 6 самостоятелни планови проверки и 48 извънредни, от които 4 -  по сигнал,  18 - по писмо на МОСВ, във връзка с постановление на Върховна административна прокуратура (ВАП), 15 – съвместни с областните дирекциии на МВР в Русе, Разград и Силистра на площадки за разкомплектоване на излезли от употреба моторни провозни средства (ИУМПС), и на промишлени обекти, заустващи в р. Дунав (с ОД на МВР- Русе и Силистра). Извършена е извънредна проверка по закриване на склад за съхранение на негодни за употреба пестициди в община Разград по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

През отчетния месец е съставен един АУАН за констатирано нарушение при извършване на съвместна проверка с МВР - Русе, за нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Издадено е едно наказателно постановление в размер на 2 000 лв. на „Маклер Комерс“ ЕООД за нарушение-нерегламентирано изгаряне на отпадъци, констатирано през месец май 2019 г.

Взето е участие в шест планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, като на една от тях, експерт от направление е бил водещ на „Мерби – 96” ООД - град Лозница.

Експерти са участвали и в четири планови проверки по условия в комплексни разрешителни.

През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по Закона за управление на отпадъците
 • допълнителна информация до МОСВ относно извършени проверки на фирми, задължени по чл. 59, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, да заплатят  продуктови такси за пуснато на пазара ЕЕО

По четири сигнала са предприети действия. Един – за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в жилищен квартал, е препратен по компетентност до община Русе.  По сигнал за черен дим от комин на автосервиз в гр. Силистра, са извършени две проверки на намиращи се в съседство два обекта. Установено е, че сигналът е неоснователен.  По сигнал за изхвърляне на отпадъци в гр. Завет е извършена проверка на място. Сигналът е основателен, дадено е предписание на кмета на общината, което е изпълнено в поставения срок.

По друг сигнал за високи нива на шум, от автосервиз и магазин за авточасти, е извършена съвместна проверка и по Закона за управление на отпадъците, с представител на община Русе. Дадените предписания са изпълнени.

В изпълнение на Заповед № РД-108/08.02.2019 г. на министъра на околната среда и водите, експерти на РИОСВ – Русе при  осъществяния текущ и последващ контрол на обекти в населените места, през м. юли  не са установени нерегламентирани замърсявания на речни легла и прилежащите територии на реките. Няма съставени актове и не са издавани наказателни постановления.

Експерти от направлението са участвали в две ДПК.

Химикали

През отчетния период e извършена една самостоятелна планова проверка  (ЕТ „Дилян Диков“) и е взето участие в пет комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда („Лодкостроител“ ЕАД, „ФААК България“  ЕООД, „Полибитум“  ЕООД, „Войс Кемикъл“ ООД, ЕТ „Арко-Иван Пенев“), свързани със спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.  За привеждане в съответствие с екологичното законодателство нa дружествата са дадени общо шест предписания.

Извършени са и две извънредни проверки във връзка с изпълнение на ангажименти на Република България по проек REF-7 на Европейската агенция по химикали на „Булмаркет ДМ“ ЕООД и „Сафик Алкан Химнаб“ АД.

Издадени са две становища по запитване на Агенция „Митници“ за задържани стоки на територията на митническо бюро „Търговище“.

Експерти от направлението са взели участие в две проверки по изпълнение условията, заложени в Комплексно разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД – гр. Разград  и „ТЕЦ“ ЕАД- гр. Русе.

През месец юли не са съставяни АУАН.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са осъществени следните 7 бр. проверки:

- 6 планови проверки на обекти, съгласувани с решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, с цел проверка валидността на правното действие на издадения административния акт, съгласно чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда. Установено е, че 3 от решенията са изгубили правно действие, за което са уведомени кметовете на съответните общини.

- 1 извънредна проверка на гл. архитект във връзка с наличието на административни актове, издадени по реда на Глава шеста на ЗООС, които следва да са неразделна част от документацията по одобряване на инвестиционните предложения и издаване на Разрешения за строеж – на Община Иваново. При проверката няма констатирани нарушения.

Комплексни разрешителни

През месец юли 2019 г.  са извършени четири проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на: „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Разград; „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян“, „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“ и „Топлофикация Русе“ ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток“.

             Дадени  са три предписания на „Грийнбърн“ ЕООД. За констатирано нарушение на условие в комплексното разрешително на „Топлофикация Русе“ ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток“ е съставен АУАН.

Експерти от РИОСВ-Русе са взели участие в две заседания на ЕЕС към ИАОС по процедури за актуализация на КР на „Биовет“ АД и „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД.

Изготвени са четери становища по процедури за издаване и актуализация на КР.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени 10 комплексни проверки, които съответстват на 21  планови проверки по компоненти и фактори на околната среда „Полибитум” ЕООД, гр. Русе, (по компонент въздух и фактори отпадъци и химикали), „Лодкостроител” ЕАД - град Тутракан (по компоненти въздух и фактор химикали), „Дион” ООД - град Русе (по компонент води и фактор отпадъци) „Модул” ООД - град Бяла (по компоненти въздух и води), „Екон-91” ООД - град Русе, база гр. Бяла (по компонент води и фактор отпадъци),  „Винпром Бяла 2002” ЕООД , гр. Бяла (по компоненти въздух и води), „Мерби – 98” ООД - град Лозница (по компонент води и фактор отпадъци), „Войс кемикъл” ООД, гр. Лозница (по фактори отпадъци и химикали), ЕТ „Арко - Иван Пенев”, с. Крояч (по фактори отпадъци и химикали) и „ФААК България” ЕООД, гр. Русе, база гр. Тутракан (по компонент въздух и фактор химикали).

При проверките на операторите са дадени общо 26 предписания, които са изпълнени в срок.

Не са съставени АУАН за установени нарушения на ЗООС и специализираните закони.

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са седем предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и не са съставени АУАН или наложени ПАМ.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от ЗООС, през месец юли е внесен в РИОСВ-Русе актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии ДППГА на оператора „Фибран България“ АД, като предприятие с „нисък рисков потенциал“. Със становище на Директора на РИОСВ – Русе е потвърдена пълнотата и съответствието на ДППГА на „Инакем Солюшънс“ ООД, като оператор, класифициран с нисък рисков потенциал.

В изпълнение на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси, е изготвен отчет за първо полугодие на 2019 г., във връзка с прилагане на законодателството по екологична отговорност и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества.

Изготвени са вътрешни експертно становище по представено УИП на „Ойролог“ ЕООД.

АУАН, НП и ПАМ

1. ПК „Зора“, с. Тръстеник, Община Иваново АУАН №0002137/19.07.2019 г. – дружеството, не спазва нормите за допустими нива на шум в околната среда в нарушение на Закона за защита от шум в околната среда;

2. Гюрсел Хасанов Исуфов, гр. Сливо поле АУАН №0002088/22.07.2019 г. – лицето, нерегламентирано третира ИУМПС в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

3. „Топлофикация Русе “ ЕАД, гр. Русе АУАН №0002377/23.07.2019 г. – дружеството не е изпълнило условие на издадено комплексно разрешително в нарушение на Закона за опазване на околната среда.

UИздадени Наказателни постановления

            1. „Маклер Комерс“ ЕООД, гр. София, МПП в с. Брестовене, НП №25/30.07.2019 г. – по ЗУО в размер на 2000,00 лв., дружеството нерегламентирано изгаря отпадъци.

            2. „Маклер Комерс“ ЕООД, гр. София, МПП в с. Брестовене, НП №26/30.07.2019 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 500,00 лв., дружеството не е представило в срок годишен отчет за оборудването, заредено с флуорирани парникови газове.

UНяма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

Закрит е склад за съхранение на негодни за употреба пестициди в община Разград по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

През месец юли на територията, контролирана от РИОСВ – Русе е обявено бедствено положение, във връзка с установени огнища със зараза от африканска чума по свине. От всички 7 големи свинекомплекса, притежаващи КР, в пет от тях ( с. Николово, с. Бръшлен, с. Голямо Враново, с. Попина и с. Ветрен) ветеринарните служби разпоредиха евтаназия на всички животни. В тази връзка, експерти на инспекцията са участвали в осем общински комисии за определяне на терени за загробване на умъртвените животни. Избраните имоти са проверени по отношение на закона за защитените територии, както и по отношение на подпочвените води и санитарно охранителните зони в близост до тях. Взето е участие в областни и общински епизоотични комисии в Русе и Силистра.

В резултат на своевременните действия на експертите от направление „Биологично разнообразие“ в Спасителен център – Стара Загора са изпратени 17 животни от 8 вида: една домашна кукумявка, два черни бързолета, един чухал, един папуняк, един малък ястреб, един голям ястреб, шест таралежчета и четири бели щъркели.

Бизнеса

През месец юли 2019 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 218 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 1 указателно писмо за определяне на необходимостта от провеждане на самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 4 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:

-          3 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          1 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

-          0 указателни писма за последваща процедура по ОВОС;

 • 53 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 19 писма до възложители, институции и отговори на подадени сигнали;
 • 39 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:

-          8 писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация;

-          13 писма за консултация с РЗИ;

-          12 писма по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до депозираната документация в процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, от които 3;

-          8  писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл.95, ал.1 от ЗООС;

-          4 писмо до БДДР;

 • 6 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 решение по оценка на въздействието върху околната среда с разпоредителна част „Одобрява”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 решения за прекратяване на процедури по реда на Глава шеста на ЗООС;
 • 1 решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”.

Изготвени са 12 съгласувателни становища в изпълнение на заповед № РД -590/26.07.2019 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на местоположението на трупни ями, предвид регистрираните случаи на африканска чума по свинете.

            През отчетния период са издадени:

- 6 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, 1 прекратена регистрация  и 3 за третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  1 разрешителен документ за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

            Заверени са 13 бр. отчетни книги за отпадъци на 10 фирми, утвърдени са 16 работни листи на 8 оператора, издадено е едно становище по доклад от основно охарактеризиране.

През месец юли е взето участие в четири ДПК за приемане на строежи на следните обекти: „Обслужваща търговска сграда – магазин и офиси, с подземен паркинг и склад, с външни ВиК отклонения и трафопост“ в гр. Русе; „Изграждане и възстановяване на парк в ж.к. „Орел“ в гр. Разград;„Локална пречиствателна станция за отпадни води от млекопреработвателно предприятие- „Дестан“ ЕООД в с. Искра, община Ситово и „Реконструкция на участък от път II-21-Русе-О.П.Тутракан-О.П.Силистра от км 0+000 до км 0+293“. За последния обект през месец август предстои повторно заседание за окончателното му приемане.

Обществеността

Извършени са три проверки по изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС във връзка с кампанията „Чиста околна среда“ на: кметство гр. Мартен, община Русе; община Две могили и кметство с. Бъзовец, община Две могили.

Оказано е съдействие на община Русе във връзка с изготвянето на нова общинска наредба за опазване на околната средеда.

Взето е участие в заседание на областна комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и в областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Експерти на РИОСВ-Русе представиха биологичното разнобразие и възможностите за еко-туризъм в Биосферен парк „Сребърна“ пред 30 участника от 15 държави в Летния университет по програмата на UNESCO „Човекът и биосферата“. Форумът се проведе в Биосферен парк „Централен Балкан“, в периода 21-28 юли.  

Международното събитие се организира от Българска фондация „Биоразнообразие“, съвместно с МОСВ, Регионалният офис на UNESCO във Венеция, общините Троян и Карлово и местни био-ферми, винарни и хотели.

 

Архив на месечните справки за първото шестмесечие на 2019 г. 


Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. 

България в Юнеско

Галерия