Вие сте тук: Контролна дейност

Месечни справки за контролна дейност

Отчет за  осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец август 2020 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец август  експертите от РИОСВ-Русе са извършили 239 проверки, в т.ч. планови 100 бр., извънредни 139 бр. Броят на проверените обекти е 207. В рамките на осъществения контрол са дадени 83 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 13 акта. От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 7 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 21 200 (двадесет и една хиляди и двеста) лв. Издадени са три писменни предупреждения на нарушители, при които е установено, че извършеното нарушение е маловажно и не е предизвикало вредно въздействие върху околната среда.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 23.06.2020 г. от изход ПСОВ  към МПП в с. Ситово, с оператор „Интер ЕС 2000” ЕООД, с. Ситово са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – сухо дере. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Изготвеното е предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща месечна санкция (ТМС), във връзка с установено замърсяване на водния обект. Изготвено е наказателно постановление за налагане на ТМС в размер на 14 лв., което е връчено на оператора.

Във връзка с чл. 69в, ал.1 от ЗООС на 03.08.2020 г. от „Фазерлес” АД, гр. Силистра е постъпило писмо за възобновяване на производствената дейстност. Изготвено е  предложение до Директора на РИОСВ-Русе за възобновяване на текуща месечна санкция, във връзка стартиране на производствената дейност на дружеството, формираща отпадъчни води, замърсяващи воден обект – р. Дунав.  Изготвена е заповед на Директора на РИОСВ – Русе за възобновяване на ТМС, която е връчена на оператора.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 15 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 028,40 лв. От НАП са преведени от месец юли 220 лв. и са събрани 7300 лв. по наказателни постановления.

От получените суми през месец юли, на общините през месец август са преведени 1715,20 лв. Най –голяма сума е получила Община Разград – 1660,80 лв.

За периода е постъпила една жалба, препратена от МОСВ, по която предстои предприемането на действия от страна на РИОСВ-Русе, съвместно с община Русе и ОД на МВР- Русе.

За периода 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г. са постъпили общо 111 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма на интернет страницата и централата на РИОСВ – Русе. По всички сигнали са предприети действия. От тях 13 са препратени по компетентност;  77 са основателни; 21 са неоснователни.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 35 сигнала; за община Разград-57; за община Иваново-5; за общините: Тутракан, Борово, Главиница и Силистра - по 2, за общините: Лозница, Самуил, Кубрат, Ценово, Алфатар  и  Ситово по 1.

Преобладаващи са сигналите в гр. Разград за неприятна миризма на въздуха на сероводород. След многобройни извършени проверки е установен източникът на замъряване, дадени са предпсания и са съставени два АУАН.

Общо сигналите са били в следните направления:

-          Неприятни миризми в градовете Русе и Разград;

-          Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/нерегламентирано изгаряне на отпадъци;

-          Запалени сметища;

-          Птици в безпомощно състояние/паднало гнездо.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основен акцент в работата през месец август бяха проверките по годишния план, по постъпили сигнали, по изпълнение на предписания по Закона за управление на отпадъците, проверки за чистотата на населени места.

Друг акцент в работата са извънредните проверки на площадки за съхранение и третиране на опасни отпадъци на територията, контролирана от РИОСВ – Русе, във връзка с писмо на МОСВ, както и изготвянето на необходимата информация по Докладването по Директива № 91/271 за пречистване на отпадъчните води от населените места.

Превантивен контрол

По отношение на процедурите по ОВОС:

През месец август приключи процедурата по ОВОС за ИП за „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин” с местоположение УПИ XXVII-41 - за пристанище и друг вид производствен, складов обект, УПИ V-89 за друг вид производствен, складов обект по плана на село Айдемир, община Силистра. Постановено е Решение № 3-3/2020 г. на директора на РИОСВ-Русе с разпоредителна част „одобрявам“. Решението е получено от възложителя и е оповестено на таблото за обяви в сградата на РИОСВ-Русе, в сайта на РИОСВ-Русе и в Публичния регистър на процедурите по ОВОС, в регламентираните за това срокове.

Внесеното през предходния отчетен период задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС за ИП за „Изграждане на депо за опасни отпадъци към горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци”  е върнато със забележки за доработване.

По отношение на текущите процедури по ЕО:

Внесен е Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Общ устройствен план на Община Две могили. Предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе.

Tекущ контрол

През месец август 2020 г. продължи изпълнението на плана за контролната дейност на инспекцията.

Проверки по сигнали и жалби на граждани: 25.

–        Осъществен е контрол по Закона за управление на отапдъците, в т.ч. и на лица осъществили трансграничен превоз на отпадъци, като са извършени 55 планови и 82 извънредни проверки.

-         Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната         експлоатация на пречиствателните съоръжения – 4 планови.

–        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 11 бр. за 16 екземпляра.

–        Проверки по Закона за защитените територии – 1 планова проверка и 31 проверки на ПР „Сребърна”.

–        Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 4 планови проверки

–        Проверки по Закона за лечебните растения – 6 планови проверки.

 Засилен последващ контрол

През периода са осъществени 16 проверки по дадени предписания, като е установено, че са предприети действия по изпълението им. Съставени са два АУАН за неизпълнение на дадени предписания - на кмет на кметство и на кмет на община по ЗУО.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месец август 2020 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски. Данните от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не отчитат превишения на нормираните органични замърсители. Мобилната автоматична станция на РЛ-Русе към ИАОС е извършила измерване на качеството на атмосферния въздух в гр. Разград. За периода на измерване 05.08. – 19.08. са отчетени превишения на средночасовата норма за сероводород – 0.005 мг/м3. Най – високата измерена от станцията стойност е 0,026 мг/м3.

През август в РИОСВ-Русе са получени сигнали на жители от различни квартали на град Русе и гр. Разград за неприятни миризми. При извършени незабавни обходи в районите, от които са получавани сигналите в двата града, експерти на инспекцията не са потвърждавали наличието на миризми. При комплексна проверка на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ)– Разград, е констатирано, че същата е в неизправно техническо състояние. Нарушените технологични процеси в станцията са причина за емитиране на неприятни миризми, за които са получени сигналите на жителите на гр. Разград. На оператора са дадени предписания, с кратки срокове за изпълнение. След 20 август в РИОСВ – Русе не са постъпвали сигнали за неприятни миризми в гр. Разград.

През отчетния период са извършени 7 планови проверки, като четири от тях са по компонети и фактори на околната среда. Извънредните проверки са 4, като две са по постъпили сигнали и две са свързани с участие в ДПК. При проверките са дадени общо 6 предписания. Не са съставени АУАН за нарушения на ЗЧАВ.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили 5 Доклада на оператори, за извършени собствени периодични измервания (СПИ), и два месечни доклада на оператори, извършващи собствени непрекъснати измервания (СНИ).          

Шум

През месец август не са извършвани контролни проверки поради изпълнение на годишния план.

През отчетния период са постъпили Доклади за СПИ на шум от следните оператори: „Авис“ ЕООД, площадка Брестовене, „Авалон Индъстри“ АД, „А А Фарма“ ЕООД, „Пътперфект Т“ ЕАД – асфалтови бази Зафирово и Калипетрово. При проверка на докладите не са установени несъответствия.

Води

През месец август 2020 г. са извършени общо 22 бр. контролни проверки, както следва:11 бр. планови и 11 бр. извънредни.

Четири броя от плановите проверки са с пробонабирания на отпадъчни води (ГПСОВ-Кубрат, „Олео протеин“ЕООД, „Екогалваник” ЕООД и ГПСОВ-Разград). Взето е участие в 5 бр. компексни проверки по компонети и фактори на околната среда. На операторите са дадени общо 5 предписания.

През отчетния период са съставени 5 бр. АУАН за нарушения на Закона за водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, през периода от Директора на РИОСВ-Русе са издадени:  наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция (ТМС) за замърсяване на воден обект и заповед за възобновяване на ТМС.

От 11 извънредни проверки, четири са по процедури по чл. 69 от ЗООС, една по изпълнение на предписания, една за съставяне на АУАН по Закона за водите, една е свързана с участие на експерт от направлението в държавна приемателна комисия и 4 са по постъпили сигнали. От тях две са съвместни с участие на други институции: БДДР – Плевен и  ОДБХ Русе.

Информация за постъпилите сигнали в РИОСВ-Русе и предприетите действия, свързани с  опазването на водите през месец август:

 • Във връзка с постъпили множество  сигнали през месец август за наличие на неприятни миризми на територията на гр. Разград, са извършени три проверки на ГПСОВ – Разград. Констатирани са следните несъответствия и нарушения на изискванията на Закона за водите:

          Част от отпадъчните води     (смесен поток от битови и производствени отпадъчни води и дъждовни), постъпващи в ГПСОВ – Разград за пречистване, посредством авариен открит канал не постъпват за пречистване и се заустват във водоприемник - река  Бели Лом, в точка, неопределена като параметър - „място на заустване“, в действащото Разрешително № 13140011/02.05.2007 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води – река Бели Лом.

          Установено е нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемника, на място, неопределено като параметър в РЗ № 13140011/02.05.2007 г., което се явява втора точка на заустване, и е в отклонение от предвидените условия в разрешителното. За констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на Закона за водите.

          Констатирано е също, че  ПСОВ - Разград не се поддържа в техническа и експлоатационна изправност. В резултат на това, не се осигурява непрекъснато нормалната й експлоатация, с оглед на необходимото пречистване на отпадъчните води, постъпващи от канализационната система на града, преди заустване във водоприемник – река Бели Лом, а именно: единият калочистач от общо 3 (три) броя, изградени към първичния хоризонтален утаител не функционира. Съоръжението е в техническа неизправност и не изпълнява предназначението си, вследствие на което е задържана плаваща утайка, възпрепятстваща работата на станцията. Нивата на разтворен кислород се измерват чрез кислородни сонди, монтирани във втори и трети биобасейн. В първи биобасейн няма монтирани такива и не се осъществява контрол на параметър – разтворен кислород, съответно и на процесите на биологичното пречистване на отпадъчните води. Отчетените данни от автоматизираната система за контрол на втори и трети биобасейн на ПСОВ, показват, че стойностите на разтворен кислород варират: между 0,5 мг/л за единия биобасейн и между 1,8 мг/л  за другия, при необходим такъв от 1,5 до 3,00 мг/л, определен като оптимална стойност, осигуряваща оптимален режим на работа на съоръжението. Предвид това съоръжението - биобасейн не изпълнява функцията си по преназначение - липсата на разтворен кислород в биобасейните води до нарушаване процесите на биологично пречистване.

Голям брой от савачните устройства/саваците, изградени към пречиствателната станция са в техническа неизправност. Същите са корозирали, силно амортизирани, някои от тях са с нарушена цялост и не изпълняват предназначението си. В резултат на това се допуска изтичане на отпадъчни води, дори и при затворено състояние.   На В и К оператора са дадени задължителни предписания за изпълнение в срок.

За установеното нарушение е съставен АУАН, съгласно разпоредбите на чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.

 • При проверката, от представител на РЛ – Русе са взети проби отпадъчни води от изход ПСОВ. Към настоящия момент се извършва физико-химичен анализ на същите.

          По постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Бели Лом е извършена съвместна проверка с представители на БДДР на реката в района на с. Дряновец, община Разград. Установено е наличие на бяла пяна и мътна вода. От  представител на РЛ-Русе към ИАОС е взета проба повърхностна вода от реката. Обходени са няколко точки от реката в гр. Разград. Констатирано е, че замърсяването на р. Бели Лом е от постъпващи в нея непречистени отпадъчни води от ГПСОВ-Разград.

 • На 19.08.2020 г. в РИОСВ – Русе е постъпил сигнал от жител на с. Иваново, община Иваново, област Русе за замърсяване на околната среда, в резултат на производствената дейност на предприятие за месодобив и месопреработка, стопанисвано от „Свиневъдно сдружение“ ООД – с. Иваново. Сигналоподателят е съобщил за наличието на отпадъчни води и кръв, преливащи от ревизионни шахти, разположени в близост до обекта.

Извършена е съвместна проверка с представители на Областна дирекция по безопасност на храните ОДБХ – Русе. Производствените отпадъчни води от обекта следва да се събират в съществуваща Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) с цел последващо предаване за допречистване на ВиК оператор. Констатирана е нарушена цялост на канализационна връзка към мазниноуловителя, предназначен за събиране на отпадъчните води. В резултат на това, както и наличие на затлачени съоръжения към станцията, са установени следи от преливане на ревизионна шахта (РШ), което е причинило заблатяване на овощна градина, намираща се в съседство на предприятието и собственост на сигналоподателя.

В изпълнение на дадени предписания е преустановен оттока на отпадъчните води, чрез затапване на канализационната връзка. От страна на оператора са предприети мерки – почистено е съдържанието на шахтата. При осигуряване на техническа възможност, предстои поставяне на пломба от РИОСВ – Русе.

През месец август основен приоритет в направлението  беше  изготвянето на необходимата информация по Докладването по Директива № 91/271 за пречистване на отпадъчните води от населените места.

 Почви

Извършени са пет извънредни проверки по изпълнение на предписание - Община Цар Калоян, село Езерче, „Дани лес” ЕООД- гр. Силистра, ЗКПУ „Христо Ботев 2“, гр. Тутракан и „Ени колор“ ЕООД, гр. Силистра.

Експертът от направлението е бил водещ на една комплексна проверка на „Компакт пак“ ЕООД, площадка с. Каменар, община Лозница, която ще продължи по документи  и през месец септември.

 Биологично разнообразие

През отчетния период са извършени 21 проверки – 10 планови и 11 извънредни проверки.

Извънредните проверки са по сигнали за 16 броя екземпляри в безпомощно състояние. Един от екземплярите - от вида черен бързолет (Apus apus),  единадесет екземпляра - от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) и един екземпляр - от вида авлига (Oriolus oriolus) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. По сигнал е направена проверка на отсечка от железопътен път, покрай който са намерени 12 броя мъртви птици от вида бял щъркел (Ciconia ciconia). Една от птиците е  изпратена в ЦРРРВ – Стара Загора за направа на аутопсия на трупа и установяване на причината за смъртта на екземпляра. Един екземпляр от вида обикновен мишелов (Buteo buteo) и един екземпляр от вида късопръст ястреб (Accipiter brevipes) са изпратени за рехабилитация във ветеринарна клиника „Добро хрумване”, гр. София, партньор на Фондация „Дивите животни”. Една мъртва птица от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) е предадена на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Извършени са пет планови проверки на пунктове за изкупуване на билки, намиращи се в с. Китанчево, общ. Исперих, с. Дряновец, общ. Разград, с. Голеш, с. Войново, общ. Кайнарджа, при които не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Една планова проверка е направена на ОП „Разградлес” за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

Една планова проверка е извършена на общински търговски площи в гр. Силистра, във връзка с контрол на търговията с растителни видове, включени в Приложение 3 към чл. 37 от ЗБР. Не са установени нарушения.

През месеца не са регистрирани книги за билки, както и не са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Издадени са 4 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършени са три планови проверки по поставени условия, в издадени от Директора на РИОСВ-Русе решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с предмета и целите на опазване в защитени зони. Проверките са за Горскостопански план за гори, собственост на Община Разград, План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта в гори собственост на Община Разград и ИП „Изграждане на пчелин” в с. Айдемир, общ. Силистра. При проверките е установено, че план-извлечението  е изпълнено, по горскостопанския план все още има неизвършени дейности и ще продължава да се работи по него, а ИП за изграждането на пчелин не е осъществено и решението е изгубило правното си действие. Нарушения не са констатирани.

Защитени територии

През август  са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които за месеца са 31. Проверено е спазването на режимите, записани в заповедта за обявяване на ЗМ „Гарвански блата” – с. Гарван и с. Попина, общ. Ситово. При проверката не са констатирани нарушения.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 137  проверки: 55 планови и 82 извънредни, от които  14 – по изпълнение на предписания, 5 по сигнал, 54 съгласно писмо от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ, 2 във връзка с процедури по издаване на документи по ЗУО. Дадени са 49   задължителни предписания. Приоритетно през месец август са извършени проверки на площадките за дейности с отпадъци, предвидени в плана за контролна дейност на РИОСВ – Русе; по писмо, постъпило в инспекцията по електронна поща относно проверки на всички площадки, които съхраняват и третират опасни отпадъци, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, по  изпълнение на предписания за почистване на замърсени с отпадъци терени и по Регламент 1013/2006 г. В периода от 24.08. до 27.08.2020 г. са проверени 82 площадки, за които е докладвано писмено в МОСВ. Допълнително, в периода от 27.08. до 02.09.2020 г. са проверени 5 площадки, за резултатите от които отново писмено е информиран министърът на околната среда и водите.

При проверките са установени нарушения, за които са съставени общо 8 АУАН, основно за съхранение без документ по чл. 35 от ЗУО, неизпълнение на условия на Разрешения за дейности с отпадъци, неводене на отчетност. Два АУАН са на физически лица, в качеството им на кметове на кметство и община, за неизпълнение на дадени задължителни предписания.

На 26.08.2020 г. по искане на Митническо бюро - Разград, е извършена проверка на „Нур трейд 2017“ ЕООД, за установяване законността на осъществен превоз от Турция. Установено е, че дружеството е извършило незаконен трансграничен превоз на опадъци с код и наименование 15 01 07 – стъклени опаковки. „Нур трейд 2017“ ЕООД е внесло на територията на България, и е транспортирало отпадъците във вътрешността, без да притежава площадка за третиране, за която да притежава документ по чл. 35 от ЗУО и без да притежава регистрационен документ за тяхното събиране и транспортиране.

За нарушения на разпоредбите на ЗУО са издадени 6 наказателни постановления на обща стойност 18 200 лв., и две писмени предупреждения.

Експерт от направлението е бил водещ на една комплексна проверка на  „Коала“ ООД.

Експерт от направлението е участвал в приемане на дейностите по техническа рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на Община Две могили.

През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;
  • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;
  • доклад до МОСВ за информация относно изпълнение на предписание за почистване на замърсени терени на територията на община Силистра;
  •  писма до оператори на фирми, извършващи дейности с отпадъци, относно предостяване на документи, свързани с отчетността;
  • писмо до МОСВ за указания, относно усвояване и възстановяване на натрупани отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО на общините, изпълнили задълженията си по чл. 31 от закона;
  • доклади във връзка с извършена проверка на „Еко Трейдинг Къмпани“ ЕООД, площадка гр. Русе;
  • справка и доклад от извършени проверки на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО, за съхранение и третиране на опсани отпадъци.

В РИОСВ-Русе през август са постъпили 12 сигнала, отнасящи се за нерегламентирано третиране и горене на отпадъци. По 5 от сигналите са извършени проверки на място, при които е установено, че три от тях са основателни. Сигналите касаят основно запалени сметища, замърсени терени и нерегламентирано съхраняване на отпадъци. При проверките са дадени предписания за почистване, които са изпълнени.

            В изпълнение на заповеди на министъра на околната среда и водите, експерти на РИОСВ – Русе са проверили 26 кметства за чистота на населените места и на речни дерета и корита. Установени са замърсявания в общините Тутракан, Исперих и Силистра, за които са съставени три АУАН.

Химикали

През август са извършени три самостоятелни планови проверки на „Керчев и синове“ ООД, „Екогея ВГ“ ЕООД, „Сафик Алкан“ ЕООД и е взето участие в пет комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда.  Дружествата са проверявани относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Дадени са девет предписания на операторите. Не са установени нарушения и съответно не са съставяни АУАН.

ОВОС и ЕО

През август е проведена една проверка, съгласно плана за контролна дейност, по документи за установяване на правното действие на постановен от Директора на РИОСВ-Русе административен акт. Установено е, че административният акт не е загубил правното си действие.

Извършени са 4 извънредни проверки във връзка с депозирани -  информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, уведомление за инвестиционно предложение и задание за ДОВОС. При две от проверките са дадени предписания за предоставяне на допълнителна документация, които са изпълнени в срок. Не са установени нарушения.

През месец август експерти от дирекция ПД са участвали в 3 държавни приемателни комисии.

Комплексни разрешителни

През месец август са извършени две проверки на условията в КР на следните оператори: Община Русе за Регионално депо за опасни и неопасни отпадъци Русе и Община Разград за Регионално депо за неопасни отпадъци Разград. На операторите са дадени общо 4 предписания.

При проверките не са установени нарушения на условията в издадените на операторите КР и не са съставяни АУАН.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени единадесет контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда, които съответстват на 22 проверки по компоненти и фактори на околната среда.

Дадени общо 19 предписания. За констатирани нарушения, на „Водоснабдяване Дунав” ЕООД – Разград са съставени 2 броя АУАН за нарушения на Закона за водите.

 СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на три предприятия, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал на територията на Област Русе и Област Разград. Дадени са четири предписания със съответните срокове и отговорници. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

Изготвени са три вътрешни експертни становища по процедури за преценяване на необходимостта от ОВОС.

АУАН, НП и ПАМ

1. И.Г., град Сеново, АУАН № 0002512/07.08.2020 г. – не е изпълнила дадени предписания по ЗУО – чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

 2. „Еф Си Си България“ ЕООД, гр. София, АУАН № 0001934/11.08.2020 г. – допуснало е запалване на отпадъци – чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците;

3. Д.С., гр. Тутракан, АУАН № 0001935/12.08.2020 г. – не е изпълнил дадени предписания по ЗУО – чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците

4. „Бренди Къмпани“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0002513/19.08.2020 г. – дружеството извършва дейност по съхраняване на отпадъци, без да притежава необходимия регистрационен документ за осъществяване на тази дейност – чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

5. „ВиК“ ООД – гр. Силистра, АУАН № 0002431/24.08.2020 г. – нарушени са ИЕО определени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води – чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите;

6. „Профицинк“ ЕООД, село Червена вода, АУАН № 0001735/25.08.2020 г. – не е представило банкова гаранция в срока по чл. 69, ал. 7 от ЗУО – чл. 136,, ал. 2, т. 4 от Закона за управление на отпадъците;

7. „Дани груп 04“ ЕООД, гр. Русе, АУАН № 0001736/25.08.2020 г. – дружеството извършва дейност по съхраняване на отпадъци, без да притежава необходимия регистрационен документ за осъществяване на тази дейност – чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

8. „Лъки сис“ ЕООД, град Силистра, АУАН № 0002545/27.08.2020 г. – нерегламентирано зауства формираните от дейността на автомивката отпадъчни води в река Дунав – чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите;

9. „Нур трейд 2017“ ЕООД, гр. Сеново, АУАН № 0001737/27.08.2020 г. – дружеството извършва дейност по транспортиране на отпадъци, без да притежава необходимия регистрационен документ за осъществяване на тази дейност – чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

10. „Нур трейд 2017“ ЕООД, гр. Сеново, АУАН № 0001738/27.08.2020 г. – дружеството извършва незаконен превоз на отпадъци от натрошени стъклени опаковки – чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

11. „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002546/28.08.2020 г. – нерегламентирано зауства отпадъчни води, формирани от канализационната мрежа на гр. Разград – чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите;

12. „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград, АУАН № 0002547/28.08.2020 г. – техническа и експлоатационна неизправност на ГПСОВ – чл. 126, ал. 1, т. 2 от Закона за водите;

13. Община Исперих, АУАН № 0002544/27.08.2020 г. – изхвърля отпадъчни води, формирани от канализационна система на гр. Исперих във воден обект в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения определени в Разрешително за заустване – чл.200, ал.1, т.6 от Закона за водите;

Издадени Наказателни постановления

1. Д.А., гр. Цар Калоян, НП № 42/26.08.2020 г. по чл. 151, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците в размер на 3 000 лева - в качеството му на кмет на община не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето и почистването на отпадъци на нерегламентирани места и създаване на незаконни сметища;

2. „Едисон” ЕООД, гр. Русе, НП № 43/26.08.2020 г. чл. 157, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците в размер на 8 000 лева – дружеството извършва третиране чрез опозотворяване изразяващо се в съхранение без да притежава необходимия документ по чл. 35, ал. 3 от ЗУО;

3. „Емакс“ ООД, гр. Силистра, НП № 44/27.08.2020 г. по чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в размер на 3 000 лева – дружеството не е изпълнило дадени предписания;

4. И.Г., град Сеново, община Ветово, НП № 45/28.08.2020 г. по чл. 151, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на отпадъцитев размер на 1 400 лева– не е осъществила контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци генерирани на територията на град Сеново – нарушение по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;

5. А.Х., град Глоджево, община Ветово, НП № 46/31.08.2020 г. по чл. 151, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на отпадъцитев размер на 1 400 лева– не е осъществил контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци генерирани на територията на град Глоджево – нарушение по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;

6. А.Е., село Смирненски, община Ветово, НП № 47/31.08.2020 г. – по чл. 151, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на отпадъцитев размер на 1 400 лева– не е осъществил контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци генерирани на територията на село Смирненски – нарушение по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;

7. Д.С., гр. Тутракан, НП № 48/31.08.2020 г. по чл. 151, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците в размер на 3 000 лева - в качеството му на кмет на община не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето и почистването на отпадъци на нерегламентирани места и създаване на незаконни сметища.

 Директорът на РИОСВ – Русе е издал 3 писмени предупреждения на нарушители, по съставени АУАН, при които е констатирано, че нарушенията са маловажни и не са с отрицателно въздействие върху околната среда.

Няма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната средаU

В резултат на осъществения контрол е установен потенциалния източник на неприятни миризми в гр. Разград. Предприетите действия към оператора на ГПСОВ – гр. Разград, са довели до ограничаване на разпространението на неприятни миризми от функционирането на станцията, съответно до значително намаляване на постъпилите в РИОСВ-Русе сигнали от жители на гр. Разград.

В резултат на извършена съвместна проверка с представители на ОДБХ – Русе на кланичен обект в с. Иваново, област Русе и дадените на оператора предписания, е преустановено заблатяване на овощна градина, намираща се в съседство на предприятието.

Предотвратен е внос на неопасен отпадък – стъклени опаковки от Турция, като спрямо вносителя са предприети административно-наказателни мерки.

И през месец август нивата на следените показатели за качествато на атмосферния въздух в гр. Русе и гр. Силистра остават трайно ниски.

Бизнеса

През месец август 2020 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, както следва:

 • 84 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, от които 5 указателни писма за последваща процудара по ОС;
 • 3 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОС;
 • 22 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 15 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:

-       8 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

-       7 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ЕО;

 • 38 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от, в т.ч.:

-          2 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;

-          7 писма за консултация с РЗИ;

-          4 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;

-          16 писма до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          6 писма до БДДР;

-          1 писма до ИАОС;

-          2 писма до общини за становище;

 • 6 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 3 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 5 решения за прекратяване на процедура по реда на Глава Шеста от ЗООС, от които:

- 2 бр. на основание чл. 2а, ал. 5 от Наредбата за ОВОС;

- 1 бр. на основание чл. 56, ал. 1 от АПК;

- 2 бр.  на основание чл.2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС;

 • 1 решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”;
 • 1 решение за прекратяване на започнала процедура по реда на Глава втора, Раздел II от Наредбата за ОС - на основание чл. 11, ал. 3 от Наредбата за ОС;

31 писма-отговори до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

            - 2 решения за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци;

            - 1 решение за отнема на разрешения

            - 3 решения за изменение и допълнение на регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци;

- 1 регистрационни документа за събиране и транспортиране на отпадъци

- 1 отказ за издаване на регистрационен документ

- 3 решение за прекратяване на регистрационен документ

Заверени са 26 бр. отчетни книги за отпадъци на 15 оператора, утвърдени са 17 работни листи на 5 фирми, прекратени са 19 работни листа на две юридически лица.

      През периода е взето участие в заседания на седем ДПК за приемане на строежи.

 Обществеността

През месец август експерти на РИОСВ-Русе участваха в две извънредни срещи в град Разград по повод зачестилите сигнали за неприятни миризми в малките часове на денонощието. Срещата на 17 август се проведе под домакинството на кмета на Община Разград инж. Денчо Бояджиев. В нея участие взеха представители на държавни и местни институции, общински съветници и жители на град Разград. Експерт на РИОСВ-Русе представи предприетите мерки по отношение на контрола на предприятията, които са потенциални източници на непирятни миризми.

На 24 август експертите на РИОСВ-Русе взеха участие в извънредна сесия на Общински съвет Разград, свикана по искане на 1/3 от общинските съветници. Представени бяха данните от мониторинга  на качеството на атмосферния въздух, проведени с Мобилната автоматична станция на ИАОС по план,  в периода от 5 до 17 август. Общински съвет-Разград прие решение във връзка с разрешаване проблема със замърсения въздух на Разград и възложи на кмета да потърси възможности за разполагане на мобилни станции за мониторинг на въздуха.

На 31 август експертите на РИОСВ-Русе се включиха в заседанието на постоянната комисия по екология при  Общински съвет Русе. Целтта бе да се приеме отчета за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух, и за отпадъците, както и да се гласува удължаване на мандата й, с оглед на епидемичната обстановка в страната и невъзможността да се реализират част от предвидените дейности. Представител на РИОСВ-Русе отговори за поставените въпроси, свързани с контролната дейност и чистотата на атмосферния въздух в града.


Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юли 2020 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юли 2020 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 185 проверки, от които 98 планови и 87 извънредни. Броят на проверените обекти е 156. В рамките на осъществения контрол са дадени 76 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 19 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 12 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 14 200 (четиринадесет хиляди и двеста) лв. Издадено е едно писменно предупреждение на нарушител, при които е установено, че извършеното нарушение е маловажно и не е предизвикало вредно въздействие върху околната среда.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе през юни 11, от изхода на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)  към млекопреработвателно предприятие (МПП) в с. Липник, с оператор „Имдо” ООД, гр. Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – дере, подхранващо с повърхностни води язовир „Липник“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Във връзка с установено замърсяване на водния обект е изготвено  наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция (ТМС) в размер на 52 лв, което е връчено на оператора.

Съгласно годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе от изход ПСОВ към МПП в с. Лъвино, с оператор „Борисов и син” ЕООД, с. Старо селище, Община Исперих са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – дере, част от водосбора на р. Сенкьовица. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Във връзка с установено прекратяване на замърсяване на водния обект е изготвено предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция. Заповедта е връчена на оператора.

Във връзка с чл. 69в, ал.1 от ЗООС на 29.06.2020 г. от „Фазерлес” АД, гр. Силистра е постъпило писмо за временно спиране на производствената дейстност. При проверка на място, е съставен и връчен на оператора констативен протокол.  Изготвено е  предложение до Директора на РИОСВ-Русе за временно спиране на текуща месечна санкция, във връзка прекратяване на производствената дейност на дружестовото, формираща отпадъчни води, замърсяващи воден обект – р. Дунав. 

През юли от изход ПСОВ към „Биовет“ АД – клон Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им в река Бели лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе с писмо е представила протокол от изпитване с резултатите. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с намаляване на замърсяването на водния обект  - от 1943 лв. на 1427 лв., която е връчена на оператора.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе от изход ПСОВ към „Пилко“ ЕООД, гр. Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник „сухо дере“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с намаляване на замърсяването на водния обект от 133 лв на 36 лв., която е връчена на оператора.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 9 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 2 144 лв. От НАП са преведени от месец юни 1 079,49 лв. и са събрани 220 лв. по наказателни постановления.

От получените суми през месец юни, на общините през месец юли са преведени 6 549, 29 лв. Най –голяма сума е получила Община Силистра – 4 492, 80 лв.

За периода е постъпила една жалба, отнасяща се за междусъседски взаимоотношения в жилищен блок. Препратена е по компетентност до община Разград.

За периода 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г. са постъпили общо 92 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. По всички сигнали са предприети действия. От тях 23 са препратени по компетентност; 14 са основателни; 53 са неоснователни. По два от сигналите предстоят проверки, които ще се осъществят през месец август.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 67 сигнала; за община Силистра – 2; за община Разград - 5, за община Сливо поле – 5, за община Кубрат-5; за община Бяла – 2 и за общините Лозница и Иваново по 1.

По един от сигналите – относно запалено Регионално депо-Разград е извършена проверка и е съставен АУАН.

Прави впечатление увеличаване на броя сигналите, като основно са визирани опожарявания на сметища и контейнери за битови отпадъци.

Общо сигналите са били в следните направления:

-          неприятни миризми;

-          нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/нерегламентирано изгаряне на отпадъци;

-          запалени сметища;

-          птици в безпомощно състояние/паднало гнездо;

-          наличие на умрели езерни раци и зелено оцветяване в язовир Бели Лом

-          нерегламентирани дейности с в пункт за ОЧЦМ и ИУМПС.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месец юли са проверки по годишния план, по постъпили сигнали, по изпълнение на предписания по Закона за управление на отпадъците, проверки за чистотата на населени места, и по разпореждане на Върховна административна прокуратура.

Друг акцент в работата, бе извършването на проверки на площадка за отпадъци в гр. Русе, експлоатирана от „Еко трейдинг къмпани“ ООД, съгласно указания от МОСВ.

Превантивен контрол

През отчетния период продължи работата по провеждане на процедурата по ОВОС за ИП за „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин” с местоположение УПИ XXVII-41 - за пристанище и друг вид производствен ,складов обект, УПИ V-89 за друг вид производствен, складов обект по плана на село Айдемир, община Силистра. Проведено е обществено обсъждане и заседание на Експертния екологичен съвет, като предстои постановяване на Решение от страна на Директора на РИОСВ-Русе.

През месец юли е финализирана процедурата по ОВОС за ИП „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”. Проведено бе заседание на експертния екологичен съвет и бе постановено Решение № 2-2/2020 г. на директора на РИОСВ-Русе с разпоредителна част „одобрявам“. Решението е получено от възложителя и е оповестено на таблото за обяви в сградата на РИОСВ-Русе, на интернет страницата на инспекцията и в Публичния регистър на процедурите по ОВОС в регламентираните срокове.

По отношение на текущите процедури по ЕО:

Внесеният през предходния отчетен период Доклад за оценка на съвместимостта (ДОСВ) на Общия  устройствен план на Община Две могили е оценен с положителна оценка.

Tекущ контрол

През месец юли 2020 г. продължи изпълнението на плана за контролната дейност на инспекцията.

Проверки по сигнали и жалби на граждани: 20.

–        Осъществен е контрол на общински администрации за изпълнение на общинските програми по управление на отпадъците, лица осъществили трансграничен превоз на отпадъци, като са извършени 40 планови и 45 извънредни проверки.

        – Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната         експлоатация на пречиствателните съоръжения – 10 планови.

–        Проверки емисионен контрол на източници на вредни емисии в атмосферния въздух – 1 планова.

–        Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 7 планови.

–        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 11 бр. за 17 екземпляра.

–        Проверки по Закона за защитените територии – 1 планова проверка и 31 проверки на ПР „Сребърна”.

–        Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 5 извънредни и 1 планова проверки

–        Проверки по Закона за лечебните растения – 7 планови проверки.

Засилен последващ контрол 

През периода са осъществени 19 проверки по изпълнение на предписания. Съставени са седем акта за установяване на административни нарушения (АУАН) за неизпълнение на дадени предписания, като 5 са по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 2 по Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Голяма част от предписанията, основно за почистване на населени места от натрупани отпадъци са изпълнени.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месец юли 2020 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски. Данните от пункта за мониторинг на територията на 2-ра РС ПБЗН Русе, както и тези от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не отчитат превишения на нормираните органични замърсители.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени сигнали на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми. При извършени незабавни обходи в районите, от които са получавани сигналите, експерти на инспекцията не са потвърждавали наличието на миризми. Част от сигналите бяха за наличие на специфичната за производството на „Монтюпе“ ЕООД миризма. При извършена проверка на място е констатирано, че натоварването на производствената дейност е силно ограничена, като от 27.07.2020 г. същата е спряна за профилактика и ремонт.

През отчетния период са извършени 10 планови проверки, като три са комплексни проверки по компонети и фактори на околната среда. Извънредните проверки са 3, като една е по постъпил сигнал и две са за участие в ДПК. При проверките са данени общо 13 предписания. Не са съставени АУАН за нарушения на ЗЧАВ.

През месец юли 2020 г., в изпълнение на годишния график на МОСВ за извършване на емисионен контрол на организиваните източници на емисии е извършено контролно измерване на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от Котел към инсталация за преработка на дървесина, с оператор „Гораинвест“ АД. Резултатите не отчитат превишения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в Наредба № 1/2005 г.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили 8 Доклада на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ), и два месечни доклада на оператори, извършващи Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

Шум

През месец юли са извършени седем планови проверки с измервания на следните обекти: „Пилко“ ЕООД птицекланица; „Интер Ес“ ЕООД, „Авалон индъстри“ АД, „Жити“ АД, „Фазан“ АД, „ВСТ Кинематикс България“ ЕООД, „Първи май“ АД. Постъпили са осем доклада за извършени собствени измервания на нивата на шум от „Свинекомплекс Юделник“ АД, „Амилум България“ ЕАД,  ПК „Зора“ (в изпълнение на предписание от 2019 г.), Депо Силистра, „Труд“ АД, „Авис“ ЕООД - пл. Завет, „Оргахим Резинс“ АД, „Оргахим“ АД, „Ел Джи 15“ ЕООД. При проверката на данните не са установени превишения.

Изготвено е едно становище по фактор „шум“ за задание за определяне обхвата и съдържанието на ДОВОС на ИП „Изграждане на депо за опасни отпадъци на Грийнбърн“ ЕООД“.

Води

През месец юли 2020 г. са извършени общо 20 бр. контролни проверки, както следва:10 бр. планови и 10 бр. извънредни.

5 бр. от плановите проверки са с пробонабирания на отпадъчни води (ГПСОВ-Бяла, „Фишери 2009” ООД, колектори в гр. Тутракан, „Булагротрейд-частна компания” ЕООД, „Фешко-ФСК” ООД) и 1 бр. извънредна за повторно пробонабиране на РПСОВ-Силистра. Взето е участие в 1 бр. екипна проверка.

На операторите са дадени общо 11 предписания.

През отчетния период е съставен 1 бр. АУАН на „Калатея” ООД, съгласно чл 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ и е издадено от Директора на РИОСВ – Руе наказателно постановление за налагане на имуществена санкция в размер на 3 000 лв.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, през периода от Директора на РИОСВ-Русе са издадени:  наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция (ТМС) за замърсяване на воден обект;  заповед за отмяна на ТМС; заповед за времено спиране на ТМС и две заповеди за наламяване на ТМС.

През месец юли в РИОСВ-Русе са постъпили сигнали както следва:

Във връзка с получени указания на 15.07.2020 г. от ОД МВР – Разград за извършване на съвместна проверка на територията на гр. Разград и  постъпило в РИОСВ – Русе писмо на ОД МВР – Разград с вх. № АО-2649-/2/ от 17.07.2020 г. за изпълнение на указания на Районна прокуратура – гр. Разград, от представители на РИОСВ – Русе, БДДР – Плевен, РЛ – Русе и ОД на МВР – Русе са проверени следните обекти: 

 • Градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ - Разград. Установено е, че пречиствателната станция е в техническа и експлоатационна изправност.

 Пречистената вода постъпва в открит канал, преминаващ в непосредственна близост до контактен шестсекционен резервоар, предвиден за обеззаразяване с хлор при необходимост.

Към момента на проверката, в шестте секции на резервоара, е установено наличие на мътна вода  до ниво, непозволяващо преливането им към изходящия канал. Саваците към всяка секция са в затворено състояние. По получена информация на място, наличните води са дъждовни, а запълнените секции подлежат на периодично почистване. За целите на почистването се използва специализирана техника - Спартак, чрез която водите се насочват към вход ПСОВ за пречистване, средно веднъж на два месеца.,

След пречистване отпадъчните води заустват в река Бели Лом, за което „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – гр. Разград има издадено Разрешително за заустване  /РЗ/ № 13140011/2007 год., изм. с Решение № 844/2012 г.

При проверката, от представител на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС са взети 2  проби отпадъчни води, съответно от вход и от изход ГПСОВ. При мястото на заустване в реката не са констатирани видими замърсявания. Осигурена е проводимост, но е обрасла с храстовидна и дървестна растителност.

- Обходено е мястото на заустване на отпадъчни води в река Бели Лом, от заводската ПСОВ на „Биовет“ АД – клон Разград.  Установено е, че заустващия поток отпадъчни води (смесен поток, пречистен в ПСОВ) е видимо бистър с бледожълт оттенък.  В реката се наблюдава запенване от пречистените води, което след 10 – 15 м след точката на заустване се размива.

На приблизително 200 м. от точката на заустване на Биовет има наличие на паднали клони в речното легло, които са предпоставка за намаляване на проводимостта на реката.  От представител на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС са взети  еднократни проби отпадъчни води от точка на заустване /ТЗ/ № 6, съгласно  издадено Комплексно разрешително №10-Н1-И1-А9/2019 год. на дружеството.

- Извършен е оглед на мястото на заустване на отпадъчни води от бетонов възел, експлоатиран от „Водстрой“ АД – гр. Разград. Дружеството има издадено Разрешително № 13740052/17.01.2012 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Заустването на производствените отпадъчни води в ТЗ № 1 се осъществява посредством бетонов канал във водоприемник – водослив/дере, десен приток на р. Бели Лом. Установен е минимален отток отпадъчни води /бистри/ във водоприемника. По заустващото съоръжение /канал/ се наблюдава задържана утайка, характерна за производствената дейност на обекта. Към момента на проверката, дерето е с осигурена проводимост.

-  Извършен е обход на река Бели Лом след края на регулацията на с. Дряновец, От представител на Регионална лаборатория – Русе е взета проба повърхностна вода от реката.                  

В Сигнал с вх. № С-252/10.07.2020 г. се съобщава са смъртност на езерен рак в яз. Бели Лом. Извършена  е съвместна проверка с БДДР, ИАРА, „Напоителни системи“ ЕАД. В  язовира от месеци не е постъпвал приток на вода, поради настъпило засушаване и минимално количество валежи в района.  Недостатъчното му подхранване с прясна вода е причина за гнилостни процеси на водорасли и оцветяване на водата. При проверката са забелязани черупки от раци, но не е намерен годен екземпляр са изследване. В района няма източници на промишлени отпадъчни води, които да заустват в язовира.

Получен е сигнал в РИОСВ-Русе с вх. № С-290/23.07.2020 г. за разлив на нефтопродукти в района на с. Бръшлен. Сигналът е препратен по компетентност на БДДР и на Агенция „Морска администрация“.  От страна на агенцията е направен оглед и извършен анализ на движението на кораби, преминаващи през района на замърсяването. Дирекция „Речен надзор“ не може да изрази категорично становище, че замърсяването е от корабоплавателна дейност по р. Дунав.

В сигнал с вх. № С-304/23.07.2020 г. се съобщава за наблюдаване на зелено петно по водите на яз. Бели Лом. Извършена  е съвместна проверка с БДДР, ИАРА, „Напоителни системи“ ЕАД. В  язовира от месеци не е постъпвал приток на вода, поради настъпило засушаване и минимално количество валежи в района.  Недостатъчното му подхранване с прясна вода е причина за гнилостни процеси на водорасли и оцветяване на водата.

В района няма източници на промишлени отпадъчни води, които да заустват в язовира.

 На 28.07.2020 г. в РИОСВ-Русе e постъпил сигнал с вх. № С-305/28.07.2020 г. за замърсяване на р. Дунав. Съобщава се, че от тръба под Дунав мост изтича тъмна вода. Уведомен е ВиК оператора на гр. Русе. От негова страна е направена проверка и е потвърдено изпускане на нефтопродукти от Колектор „България“ в р. Дунав. Не са установени следи от замърсяване в ревизионните шахти, разположени по колектора и не може да се даде категорично становище за източника на замърсяване (вероятно, моментно са изпуснати непречистени отпадъчни води). Взети са проби от водите на колектора. Приложени са протоколи от извършен анализ.

Нa 29.07.2020 г. в сигнал с вх. № С-309/29.07.2020 г. се съобщава за наличие на мазни петна по р. Дунав от тръбата на заустване отпадъчни води на „Астра биоплант“ ЕООД. Направен е обход и оглед на пристанище в с. Ряхово, общ. Русе, където по брега се забелязва лека опалесценция и по основното течение се забелязват следи от субстанция, наподобяваща шрот. При оглед в района на отвеждащ канал на битово-фекални отпадъчни води в гр. Мартен не са налични замърсявания.

Почви

През месец юли са извършени две проверки по изпълнение на годишния план на РИОСВ-Русе на „Верус 28 ЕООД и „Иридис” ЕООД.

Експертът е участвал в проверки по чистотата на населените места в общините Тутракан, Дулово, Силистра.

Бил е координатор на поверки по изпълнение на условията по КР на „Пилко“ АД- площадки в село Киченица и село Липник.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени 24 проверки – 8 планови и 16 извънредни проверки.

Единадесет от проверките са по сигнали за 17 броя екземпляри в безпомощно състояние. Два от екземплярите са от вида черен бързолет (Apus apus),  един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua), пет екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида обикновена чинка (Fringilla coelebs), три екземпляра от вида градска лястовица (Delichon urbica), два екземпляра от вида чухал (Otus scops), един екземпляр от вида горска ушата сова (Asio otus) и един екземпляр от вида червеногърба сврачка (Lanius collurio) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Във връзка с подаден сигнал за отсичане на дървесна растителност, разположена на скален откос и безпокойство на колония от бързолети в землището на с. Пепелина е извършена една извънредна проверка. Действително на място е установено, че е премахвана дървесна, храстова и тревна растителност. Премахнатите дървета са около 5 броя, на млада възраст, предимно от инвазивни видове – айлант и акация, а не както е посочено в сигнала 40 бр. на възраст 50 г. На скалния откос е поставена катераческа екипировка (въжета за спускане). Не е установено дали колонията от бързолети е била подложена на безпокойство. Сигналът е неоснователен. Изпратено е писмо до сигналоподателя в което се разясняват констатациите от направената проверка на място. За поставянето на катераческа екипировка е депозирано уведомление в РИОСВ-Русе. Същото е разгледано и за него е била започната процедура по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с предмета и целите на опазване в защитени зони „Ломовете”.

Извършени са шест планови проверки на пунктове за изкупуване на билки, намиращи се в гр. Ветово, гр. Сеново, общ. Ветово, с. Севар, гр. Кубрат, общ. Кубрат, с. Брестовене, общ. Завет, при които не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Една планова проверка е направена на Община Исперих за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

През месеца не са регистрирани книги за билки, както и не са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Извършени са четири извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Издадени са 19 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е една планова проверка по поставени условия, в издадено от Директора на РИОСВ-Русе решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с предмета и целите на опазване в защитени зони. Проверката е за Горскостопански план за гори, собственост на Община Исперих за 2014-2023. При проверката се установено, че по плана продължава да се работи, като част от предвидените горскостопански мероприятия вече са извършени. Планът все още е в сила и не е изтекъл. Нарушения не са констатирани.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които за месеца са 31. Извършена е една проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ПЗ „Орлова чука” – с. Пепелина, общ. Две могили. При проверката не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответната заповед за обявяване.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 85 проверки: 40 планови и 45 извънредни, от които 17 – по изпълнение на предписания, 4 по сигнал,  9 по писмо на МОСВ, 1 във връзка с процедури по издаване на документи по ЗУО, 1 – по документи и 13 – по писмо на ВАП.    Дадени са 35 задължителни предписания. Приоритетно през месец юли са извършени проверки по Заповед  № РД-128/2020 г. на Министъра на околната среда и водите, ВАП за наличие на нерегламентирани сметища и замърсяване на речни легла и прилежащите им територии, по Регламент 1013/2006 г.

В изпълнение на заповедта на министъра на околната среда и водите по чл. 59, ал. 2 от ЗУО, на 7 фирми бяха дадени през месец юни писмени предписания. Четири дружества са заплатили дължимите продуктови такси през юли.

В изпълнение на Заповед № РД-525 от 07.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите, на 08 и 09 юли са извършени проверки на място с представители на МОСВ в общините Дулово и Силистра. За установено замърсяване на кмета на община Силистра е съставен АУАН. При ивършения последващ контрол, е съставен втори АУАН за неизпълнение на дадено предписание. За резултатите от изъвършените проверки са представени доклади в МОСВ.

През юли експерти от отдел „УООП“ са съставили 18 бр. АУАН, като 16 бр. са за нарушение на разпоредбите на ЗУО и 2 бр. по ЗООС. Три от тях са на кметове на общините: Тутракан, Исперих и Силистра, за непредприети мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и образуването на незаконни сметища, три на юридически лица: „Еко трейдинг къмпани“ ЕООД /2 АУАН/ и „Класик 2000“ ЕООД. За периода са издадени четири НП на стойност 18 000 лв. и едно писмено предупреждение, за нарушение на разпоредбите на ЗУО и ЗООС, касаещи управлението на отпадъците.

Експерт от направлението е бил водещ на екипна проверка на  „Експрес сервиз” ООД -  по фактор- отпадъци на околната среда и дирекция „ПД“.

През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;
 • доклад до МОСВ за информация относно наличие на нерегламентирани сметища на територията на община Силистра;
 • писма до оператори на фирми, извършващи дейности с отпадъци, относно предостяване на документи, свързани с отчетността;
 • информация до МОСВ,относно натрупани отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;
 • доклад във връзка с извършена проверка на „Еко Трейдинг Къмпани“ ЕООД, площадка гр. Русе;
 • справка до МОСВ за второ тримесечие, за МРО.

В РИОСВ-Русе през юли са постъпили 5 сигнала, отнасящи се за нерегламентирано третиране и горене на отпадъци. По 4 от сигналите са извършени проверки на място, като е установено, че са основателни. По един предстои проверка. Описаните сигнали визират извършване на нерегламентирани дейности с битови отпадъци, ИУМПС и ОЧЦМ.

            В изпълнение на Заповеди с номера РД-108/08.02.2019 г. и РД-128 от 10.02.2020 г.на министъра на околната среда и водите, експерти на РИОСВ – Русе са проверили 26 кметства за чистота на населените места и на речни дерета и корита. Установени са замърсявания в общините Тутракан, Исперих и Силистра, за които са съставени три АУАН.

Химикали

През отчетния период са извършени две самостоятелни планови проверки на ЕТ „Арко-Иван Пенев“, дестилерия за етерични масла в с. Крояч, Община Лозница и „Добрев-Н“ ЕООД. цех за производство на обувки в с. Езерче, Община Цар Калоян. Дружествата са проверявани относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. На един от операторите са дадени три предписания. Не са установени нарушения и съответно не са съставяни АУАН.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са проведени 10 бр. проверки, съгласно плана за контролна дейност, от които:

 • 4 броя по мерки и условия, постановени в Решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС,
 • 2 бр. относно правно действие на постановени в Решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и
 • 4 броя проверки на главни архитекти на общини (във връзка с разпоредбите на чл. 21 от Наредбата за ОВОС).

Съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2020 г. проверките са заложени да се осъществят чрез посещение на място, но предвид обявената извънредна епидемиологична обстановка, две от проверките на главни архитекти на общини са извършени по документи, а останалите 8 проверки са извършени по план - чрез посещение на място.

При проверките не са устовени нарушения и не са давани предписания. За 2 от ИП е установено, че не е започнала реализацията им и съгласувателните Решения са изгубили правно действие.

Извършени са 2 бр. извънредни проверки:

 • 1 бр. по внесена информация за преценяване на необходимостта от екологична оценка. Установено е одобряване на ПУП-ПЗ от кмета на общината без да е издаден и влязъл в сила съгласувателен адмнистративен акт по реда на Глава шеста от ЗООС. Съставен е констативен протокол, не са предприети последващи действия, тъй като Кмета на общината отмени неправомерно издадената Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ.
 • по постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. За обекта има издадено разрешение за строеж. Не са устовени нарушения и не са давани предписания.

През месец юли експерти от дирекция ПД са участвали в 3 държавни приемателни комисии.

Комплексни разрешителни

През месец юли са извършени 6 проверки на условията в КР на следните оператори: „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе; „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД - гр. Русе;  „Биовет” АД - гр. Пещера, клон Разград; Община Силистра, Регионално депо за неопасни отпадъци; „Пилко” ЕООД - гр. Разград, площадка в с. Киченица и„Пилко” ЕООД - гр. Разград, площадка в с. Липник.

При проверките не са установени нарушения на условията в издадените на операторите КР, не са давани предписания и не са съставяни АУАН.

През месец юли е изготвено становище по процедура за актуализация на КР на „Новал 1“ ЕООД, нов оператор на инсталация с КР, със стар оператор „Икомет“ ЕООД, гр. Разград

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени четири контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда, които съответстват на 8 проверки по компоненти и фактори: „Експрес Сервиз” ООД, гр. Русе (по фактор отпадъци и ПД), „Мегахим” АД - гр. Русе (по компонет въздух и фактор отпадъци), „Вестмакс” ЕООД, гр. София, база с. Красен, Община Иваново (по компонет въздух и фактор ОХВ), „Терабелла” ООД - с. Ряхово, Община Сливо поле (по компонети води и въздух). При проверките са дадени общо 9 броя предписания. Не са констатирани нарушения, не са съставяни АУАН.

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на три предприятия, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са две предписание със съответните срокове и отговорници. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

Експерт от направлението е взел участие в две държавни приемателни комисии.

В изпълнение на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси, е изготвен отчет за първо полугодие на 2020 г., във връзка с прилагане на законодателството по екологична отговорност и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества.

Изготвени са три вътрешни експертни становища по процедури за преценяване на необходимостта от ОВОС.

АУАН, НП и ПАМ     

1. „Ера 6“ ООД, гр. София, АУАН № 0002481/09.07.2020 г. – не е подадено уведомление за организиране на пункт за изкупуване на охлюви в село Сеслав – т.3.2 от Заповед № РД-361/09.04.2004 г., чл. 42, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие;

2. Д.С., гр. Тутракан, АУАН № 0001930/10.07.2020 г. – в качеството му на длъжностно лице - кмет на община, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето и почистването на отпадъци на нерегламентирани места и създаване на незаконни сметища – чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл.19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците;

3. Т.Б., село Голямо Враново, общ. Сливо поле, АУАН № 0002496/10.07.2020 г. – в качеството му на длъжностно лице - кмет на община, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето и почистването на отпадъци на нерегламентирани места и създаване на незаконни сметища – чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл.19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците;

4. „Класик 2000“ ООД, гр. София, АУАН № 0001731/10.07.2020 г. – дружеството извършва дейност по транспортиране на отпадъци, без да притежава необходимия регистрационен документ за осъществяване на тази дейност – чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

5. Е.А., село Голямо Враново, община Сливо поле, АУАН № 0002443/13.07.2020 г. – не е предал ИУМПС на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците;

6. А.Е., село Смирненски, община Ветово, АУАН № 0001931/13.07.2020 г. – не е осъществила контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци генерирани на територията на село Смирненски – чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;

7. А.Х., град Глоджево, община Ветово, АУАН № 0002444/13.07.2020 г. – не е осъществила контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци генерирани на територията на град Глоджево – чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;

8. И.Г., град Сеново, община Ветово, АУАН № 0001932/13.07.2020 г. – не е осъществила контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци генерирани на територията на град Сеново – чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;

9. Б.Ш., гр. Исперих, АУАН № 0002094/14.07.2020 г. - не е изпълнил дадени предписания за представяне в РИОСВ на график за осъществявнето на почистване на установените замърсявания – чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

10. „Еко Трейдинг Къмпани“ ООД, гр. София, АУАН № 0002406/17.07.2020 г. – не е осигурило незабавен достъп и не е оказало съдействие на контролните органи – чл. 149, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;

11. „Еко Трейдинг Къмпани“ ООД, гр. София, АУАН № 0002095/17.07.2020 г. – не е изпълнило дадени предписания – чл. 119, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда;

12. Р.Д., село Просена, общ. Русе, АУАН № 0002445/20.07.2020 г. – не е осъществила контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци генерирани на територията на град Сеново – чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;

13. Ю.Н., град Силистра, АУАН № 0001732/23.07.2020 г. – не е предприел мерки за организиране почистването на констатирани отпадъци – чл. 19, ал. 3, т. 15 във вр. с чл. 151, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците;

14. Ю.Н., град Силистра, АУАН № 0001933/28.07.2020 г. – не е изпълнил дадено предписание –чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

15. В.В., село Кошарна, АУАН № 1733/29.07.2020 г. – извършва дейности с ОЧЦМ, без да притежава разрешителен документ  - чл. 35, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците;

16. М.Ю., с. Цар Самуил, АУАН № 0001734/29.07.2020 г. – не е изпълнил дадено предписание – чл. 153, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда;

17. Г.М., село Беловец, АУАН № 0002451/29.07.2020 г. – не е изпълнила дадено предписание – чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

18. Х.Б., село Белица, АУАН № 0002446/29.07.2020 г. - не е изпълнил дадено предписание – чл. 155, ал. 2, във вр. с чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда;

19. Л.С., село Севар, АУАН № 0002447/29.07.2020 г. - не е изпълнила дадено предписание – чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

Издадени Наказателни постановления

1. „Товарни превози” АД, гр. Силистра, НП № 30/13.07.2020 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО в размер на 7  000 лева – извършва дейности с отпадъци без разрешителен документ по Закона за управление на отпадъците.

2. „Делта текстил България“ ООД, гр. Русе, НП № 31/16.07.2020 г. – по чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗЧАВ в размер на 1 000 лева - не е представило в срок информация за оборудване с ФПГ;

 3. „Аристон – С“ ООД, гр. Русе, НП № 32/16.07.2020 г. - по чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗЧАВ в размер на 1 000 лева - не е представило в срок информация за оборудване с ФПГ;

 4. „М.О. Рисе“ ЕАД, гр. София, НП № 33/17.07.2020 г. - по чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗЧАВ в размер на 1 000 лева - не е представило в срок информация за оборудвване с ФПГ;

 5. ЕТ „Георги Петров - Камен“, гр. Перник, НП № 34/20.07.2020 г. - по чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗЧАВ в размер на 1 000 лева - не е представило в срок информация за оборудвване с ФПГ;

 6. „Химпрес РГ“ ООД, гр. Бяла, НП № 35/20.07.2020 г. – по чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ в размер на 200 лева – не е провело емисионен контрол, не е извършил СПИ на източниците на вредни емисии за периода 2018 – 2019 г.;

 7. „Алфа Клийн“ ЕООД, гр. Силистра, НП № 36/20.07.2020 г. – по чл. 44, ал. 1 във вр. с чл. 35, във вр. с чл. 8, ал. 2, т. 6, във вр. чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО в размер на 3 000 лева – не води отчетност на отпадъците;

 8. „Алфа Клийн“ ЕООД, гр. Силистра, НП № 37/20.07.2020 г. – по чл. 8, ал. 2 във вр. чл. 136, ал. 2, т. 7 от ЗУО в размер на 4 000 лева – не е предприело действия за предаване за обезвреждане на отпадъци в законоустановен срок;

 9. Ю.А., гр. Дулово, НП № 38/21.07.2020 г. – по чл. 19, ал. 3, т. 15 във вр. с чл. 151, ал. 2, т. 6 от ЗУО в размер на 4 000 лева – не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места и създаване на незаконни сметища;

10. „Калатея“ ООД, гр. Силистра, НП № 39/21.07.2020 г. – по чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ в размер на 3 000 лева – изхвърля отпадъчни води от производствена дейност в нарушение на емисионните норми определени за сектор „производство на млечни продукти“;

11. Ю.Н., град Силистра, НП № 40/22.07.2020 г. – по §7 от ЗЗТ в размер на 500 лева – не е извършил съгласуване на дейност в защитена територия;

12. „Хладилна база за дивечово месо“ АД, гр. Лозница, НП № 41/22.07.2020 г. - по чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗЧАВ в размер на 1 000 лева - не е представило в срок информация за оборудвване с ФПГ;

 Директорът на РИОСВ – Русе е издал 1 писмено предупреждения на нарушители, по съставени АУАН, при които е констатирано, че нарушенията са маловажни и не са с отрицателно въздействие върху околната среда.

Няма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

В резултат на осъществения контрол са почистени установените замърсени терени в населените места. Осигурен е отдалечен достъп за видеонаблюдение на Регионално депо – гр. Силистра.

През месец юли е извършено едно контролно измерване на организиран източник на вредни емисии в „Гораинвест“ АД – Русе, при което не са установени превишения на НДЕ, заложени в Наредба №1/2005 г.

Преустановено е замърсяването на водни обекти от дейността на един източник на база на извършения контрол на емитерите на отпадъчни води. При други два е установено намаляване на замърсяването на водните обекти.

През месеца е извършен изцяло годишния план за контрол на нивата на шум в околната среда от промишлени източници. При измерванията не са констатирани превишения.

И през месец юли нивата на следените показатели за качествато на атмосферния въздух в гр. Русе и гр. Силистра остават трайно ниски.

Бизнеса

През месец юли 2020 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва:

139 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, от които 5 указателни писма за последваща процудара по ОС;

 • 6 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:

-  5 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

-  1 указателно писмо за последваща процудура по преценяване на необходимостта от ЕО;

-  5 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОС;

 • 30 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 51 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от, в т.ч.:

-    13 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;

-    14 писма за консултация с РЗИ;

-    3 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;

-    12 писма до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;

-    5 писма до БДДР;

-    4 писма до ИАОС;

 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 мотивирано решение по ОВОС с разпоредителна част „Одобрявам”;
 • 5 решения за прекратяване на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:

- 3 бр. на основание чл. 2а, ал. 5 от Наредбата за ОВОС;

- 2 бр. на основание чл. 56, ал. 1 от АПК;

 • 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”;
 • 1 решение за прекратяване на започнала процедура по реда на Глава втора, Раздел II от Наредбата за ОС - на основание чл. 11, ал. 3 от Наредбата за ОС;
 • 28 писма-отговори до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

            - 1 решения за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци;

            - 1 решение за издаване на разрешение за дейности с отпадъци

- 2 решения за отнема на разрешения

            - 7 решения за изменение и допълнение на регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци;

- 3 регистрационни документа за събиране и транспортиране на отпадъци

- 1 решение за прекратяване на регистрационен документ

Заверени са 44 бр. отчетни книги за отпадъци на 23 оператора, утвърдени са 57 работни листи на 16 фирми, прекратени са 5 работни листа на  едно юридическо лице.

През периода е взето участие в заседания на единадесет ДПК за приемане на следните строежи: „Газоснабдяване на община Силистра“; „Разширение на транспортно –спедиционен терминал-нова сграда, водопроводно и канализационно отклонение и външно кабелно електрическо захранване“ на фирма „Ойрошпед“ АД – Русе; „Инсталиции за поризводство на битумни продукти с водопроводно отклонение“ на фирма„Полибитум“ ЕООД –Русе; „Склад за зърно в насипно състояние,  навеси за селскостопанска техника и разширение на съществуващ склад за инвентар“ на фирма „Семпе 2“ ЕООД – Разград; „Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежна ивица в района на жп прелеза на Речна гара в гр. Русе-първи, втори, трети, четвърти и пети етап /две комисии/;„Рибарник за развъждане и отглеждане на риба за търговски цели в с. Костанденец“; в три имота /три комисии/;„Автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан/бензиностанция“ – гр. Мартен на фирма „Булмаркет ДМ“ ЕООД; „КОМПЛЕКС ХРЪЗГРАД И ХОТЕЛ – БЛОК 3“ в гр. Разград.

Обществеността

На 28 юли 2020 г. на пресконференция в гр. Силистра бе представен новият проект на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна" по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Проектът е  на стойност 8 532 373 лева, от които 85 % (7 252 517 лв.) са средства на Европейския фонд за регионално развитие и 15% (1 279 855 лв.) национално съфинансиране. В него са предвидени дейности като отстраняване на тиня, органичична маса и инвазивни растителни видове от езерото Сребърна, които се  прилагат за пръв път в защитената територия. Наред с това ще бъде изграден двукилометров нов канал в западната част на резервата, който цели възстановяване на условията за естествена циркулация на водата в езерото при преливане на река Дунав. В проекта се предвижда  изпълнение на консервационни мерки от плановете за действие на къдроглавия пеликан, големия воден бик и малкия корморан, включващи проучване на стари гнездови колонии и поддържащи дейности и др.

Традиционно РИОСВ-Русе се включва като партньор в  подготовката и реализацията на Международен ученически еко-форум „Сребърна 2020“. Тази година поради въведено извънредно положение форумът не е реализиран. Проведени са два национални  конкурса – за литературна творба и  рисунка под надслов  „Планетата Земя-безценен дар“. В надпреварата се включиха автори на 97 литературни творби от 20 града в страната и 144 рисунки от 27 града. РИОСВ-Русе представи материали, с които подпомогна наградния фонд и отличи със специални награди участниците в конкурсите, в трите възрастови групи. Отличените творби ще бъдат изложени във фоайето на екоинспекцията през месец септември 2020 г. 


 

Архив на месечните справки за първото шестмесечие на 2020 г. 

Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. - 2019 г. 

България в Юнеско

Галерия