Вие сте тук: Контролна дейност

Глоби и санкции

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 януари– 31 януари  2020 г.

 

За периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г. са издадени: 4 заповеди, от които 1  за отмяна, 1 за спиране, 1 на намаляване и 1 за възобновяване на текущи месечни санкции (ТМС) за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 януари   2020 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 14 116.94 лв., от които 11 293.55 лв. ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

 Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 януари  – 31 януари  2020 г.

За периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г. са издадени 6 наказателни постановления за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 8 800  лв.

 

От структурите на НАП  са събрани средства по  наложени административни мерки през януари 2020 г. в размер на 813.42 лв.     


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 декември – 31 декември  2019 г.

 За периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. са издадени: 7 заповеди, от които 3  за отмяна на текущи месечни санкции (ТМС); 3 наказателни постановления за налагане на ТМС и  1 заповед за възстановяване на ТМС за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 декември  2019  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 10 618.97 лв., от които 6 722.40 ще бъдат  разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти през месец декември 2019 г. , а 1 772.78 през месец януари 2020 г.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 декември  – 31 декември  2019 г.

За периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. няма издадени наказателни  постановления (НП) за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 21 350  лв.

 От структурите на НАП не са събрани средства по  наложени административни мерки през декември.    


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 ноември – 30 ноември  2019 г.

За периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г. са издадени: 2 заповеди за отмяна на текущи месечни санкции (ТМС); 2 наказателни постановления за налагане на ТМС; 1 заповед за намаляване на ТМС и 1 заповед за временно спиране на ТМС за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 ноември   2019  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 14 522.34 лв., от които 11 617.87 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 ноември  – 30 ноември  2019 г.

За периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г. няма издадени наказателни  постановления (НП) за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 3200 лв.

От структурите на НАП са събрани средства по  наложени административни мерки през ноември в размер на 479.38 лв.   


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 октомври – 31 октомври  2019 г.

За периода от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. е издадена 1 заповед за отмяна на наложена санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 октомври   2019  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 13 679.65 лв., от които 10 943.72 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 октомври  – 31 октомври  2019 г.

За периода от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. е издадено 1 Наказателно  постановление (НП) на юридическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, както и 1 Предупредителен протокол. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на

 17 800 лв. От структурите на НАП не са събрани средства по  наложени административни мерки през октомври.  


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 септември – 30 септември  2019 г.

 За периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. са издадени 3 заповеди за отмяна на наложена санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми и 1 наказателно постановление за налагане на санкция. Постъпилите суми от санкции към 30 септември   2019  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 2 840 лв., от които 2 282 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 септември  – 30 септември  2019 г.

 За периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. са издадени 3 Наказателни  постановления (НП) на юридически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП) в размер на 3 900 лв. От структурите на НАП са събрани средства по  наложени административни мерки в размер на 391.98 лв.  


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 август – 31 август  2019 г.

 За периода от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г. е издадена 1 заповед за отмяна на наложена санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 август  2019  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 17 176.77 лв., от които 13 741.42 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 август – 31 август  2019 г.

 За периода от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г. са издадени 3 Наказателни  постановления (НП), от които 2 на юридически лица и 1 на физическо за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе няма  постъпили  суми по издадени Наказателни постановления (НП).От структурите на НАП са събрани средства по  наложени административни мерки в размер на 596.21 лв.  


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юли – 31 юли  2019 г.

За периода от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г. са издадени 2 наказателни постановления за налагане на санкции на юридически лица и 1 заповед за възобновяване на наложена санкция за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 юли 2019  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 4 278.83 лв., от които 3 423.06 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 юли – 31 юли  2019 г.

За периода от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г. са издадени 2 Наказателни постановления (НП) на юридически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 32 000 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).От структурите на НАП са събрани средства по наложени административни мерки в размер на 819.01 лв.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юни – 30 юни  2019 г.

За периода от 01.06.2019 г. до 30.06.2019 г. е издадена 1 заповед за спиране на   санкция на стопански субект за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 юни 2019 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 7 427.00лв., от които 5941.60 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 юни – 30 юни 2019 г.

За периода от 01.06.2019 г. до 30.06.2019 г. са издадени 2 Наказателни постановления (НП) на юридически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 11 900  лв. по издадени Наказателни постановления (НП).От структурите на НАП са събрани средства по  наложени административни мерки в размер на  13 500 лв.  


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 май – 31 май  2019 г.

 За периода от 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г. не са издавани наказателни постановления и заповеди за налагане на санкции на  стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 май 2019  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 7 744.17 лв., от които 6 195.34 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 май – 31 май  2019 г.

За периода от 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г. са издадени 6 Наказателни  постановления (НП), от които 5 на юридически лица и 1 на физическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 16 000  лв. по издадени Наказателни постановления (НП).От структурите на НАП са събрани средства по  наложени административни мерки в размер на 1000 лв.  


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 април – 30 април  2019 г.

За периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. е издадена 4 Наказателни постановления за налагане на санкции и 1 заповед за отмяна на наложена санкция  на  стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 април 2019  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 6273.59 лв., от които 5018.87 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 април – 30 април  2019 г.

За периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. са издадени 6 Наказателни постановления (НП) на юридически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 9300 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).От структурите на НАП не са събрирани средства по наложени административни мерки.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 март – 31 март  2019 г.

За периода от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г. е издадена 1 заповед на  стопански субект за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 март 2019  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 9959.34 лв., от които 7967.47 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 март – 31 март  2019 г.

 За периода от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г. са издадени 6 Наказателни  постановления (НП), от които 2 на  на юридически лица и 4 на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 15 400  лв. по издадени Наказателни постановления (НП).От структурите на НАП са събрани 550 лв. от наложени административни мерки.  


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 февруари – 28 февруари  2019 г.

 За периода от 01.02.2019 г. до 31.02.2019 г. не са издавани заповеди на  стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 28 февруари 2019  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 11 902.45 лв., от които 9521.96 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 февруари – 28 февруари  2019 г.

 За периода от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г. са издадени 4 Наказателни  постановления (НП) на юридически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 42 500  лв. по издадени Наказателни постановления (НП). 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 януари – 31 януари   2019 г.

 За периода от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г. е издадена 1 заповед за отмяна на санкция на  стопански субект за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 януари 2019  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 44 083.60 лв., от които 35 266.87 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 януари – 31 януари  2019 г.

 За периода от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г. не са издавани Наказателни  постановления (НП) за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  67 000 лв. по издадени Наказателни постановления (НП). 1 300 лв. са събраните суми чрез Националната агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 декември  – 31 декември  2018 г.

За периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. са издадени 7 заповеди, от които 3 за отмяна и 4 за налагане на санкции на  стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 декември 2018  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 6 738.35 лв., от които  5 390.68 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 декември – 31 декември  2018 г.

За периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. са издадени 9 Наказателни  постановления (НП) на юридически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  

 

22 350 лв. по издадени Наказателни постановления (НП). 1 984.08 лв. са събраните суми чрез Националната агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 ноември  – 30 ноември  2018 г.

За периода от 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г. са издадени 5 заповеди, от които 4 за отмяна и 1 за налагане на санкции на  стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 ноември 2018  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 92 516,00 лв., от които 74 012,80 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 ноември – 30 ноември 2018 г.

За периода от 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г. са издадени 4 Наказателни  постановления (НП), от които 2 на юридически и 2 на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  

 10 000 лв. по издадени Наказателни постановления (НП). 1150,00 лв. са събраните суми чрез Националната агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 октомври  – 31 октомври  2018 г.

 За периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г. не са издавани заповеди за налагане или отмяна на санкции на  стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 октомври 2018  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 204 282.93 лв., от които 163 426.34 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 октомври – 31 октомври 2018 г.

За периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г. не са издавани Наказателни  постановления (НП) на физически и юридически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  2 300 лв. по издадени Наказателни постановления (НП). 200 лв. са събраните суми чрез Националната агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 септември  – 30 септември  2018 г.

 За периода от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г. са издадени 7  заповеди, от които 3 за налагане и 1 за отмяна на санкции на  стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 септември 2018  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 5 664.58 лв., от които 4 531.66 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 септември – 30 септември 2018 г.

 За периода от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г. са издадени 2 Наказателни  постановления (НП) на юридически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  105 200 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).  4063.08 лв. са събраните суми чрез Националната агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 август  – 31 август  2018 г.

За периода от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. са издадени 5  заповеди, от които 2 за налагане и 3 за отмяна на санкции на  стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 август 2018  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 6 803.00 лв., от които 5 442.40 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 август – 31 август 2018 г.

За периода от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. са издадени 11 Наказателни  постановления (НП), от които 7 на юридически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  

 11 500 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).  100.00.  са събраните суми чрез Националната агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юли  – 31 юли  2018 г.

За периода от 01.07.2018 г. до 31.07.2018 г. са издадени 6  заповеди, от които 3 за налагане, 2 за намаляване и 1 за отмяна на санкции на  стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 юли 2018  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 13 164.77 лв., от които 10 531.82 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 юли – 31 юли 2018 г.

За периода от 01.07.2018 г. до 31.07.2018 г. са издадени 11 Наказателни  постановления (НП), от които 3 на юридически лица и 8 на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  

 4300 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).  149.54 лв.  са събраните суми чрез Националната агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юни  – 30 юни  2018 г.

За периода от 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г. е издадена 1  заповед за отмяна на санкция на  стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 юни 2018  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 7169.90 лв., от които 5735.92 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 юни – 30 юни 2018 г.

За периода от 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г. са издадени 7 Наказателни  постановления (НП), от които 4 на юридически лица и 3 на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  

 7200 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).  6015.53 лв.  са събраните суми чрез Националната агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 май  – 31 май  2018 г.

 За периода от 01.05.2018 г. до 31.05.2018 г. са издадени 3  заповеди за налагане на санкции на  стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 май 2018  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 3 2 311.79.00 лв., от които 25 849.43 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 май – 31 май  2018 г.

За периода от 01.05.2018 г. до 31.05.2018 г. са издадени 4 Наказателни  постановления (НП), от които 3 на юридически лица и 1 на физическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  

 31 700 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).  1000.00 лв  са събраните суми чрез Националната агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 април – 30 април 2018 г.

За периода от 01.04.2018 г. до 30.04.2018 г. са издадени 2  заповеди за налагане на санкции на  стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 април 2018  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 3 243.00 лв., от които 2 594.40 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 април – 30 април  2018 г.

 За периода от 01.04.2018 г. до 30.04.2018 г. са издадени 18 Наказателни  постановления (НП), от които 12 на юридически лицаи 6 на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  100 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).  200.00 лв  са събраните суми чрез Националната агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 март – 31 март 2018 г.

За периода от 01.03.2018 г. до 31.03.2018 г. не са издавани заповеди на  стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 март 2018  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 19 495.04 лв., от които 15 596.03 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 март – 31 март 2018 г.

За периода от 01.03.2018 г. до 31.03.2018 г. са издадени 7 Наказателни постановления (НП), от които 6 на юридически лицаи 1 на физическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 14 500 лв. по издадени Наказателни постановления (НП). 481 627.51 са събраните суми чрез Националната агенция по приходите.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 февруари – 28 февруари 2018 г.

За периода от 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г. има издадена 1 заповед за отмяна на санкция на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 28 февруари 2018  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 3892.83 лв., от които 3114.26  лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 февруари – 28 февруари 2018 г.

За периода от 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г. са издадени 2 Наказателни  постановления (НП) на юридически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  45 800 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).  1247.75 са събраните суми чрез Националната агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 януари – 31 януари 2018 г.

За периода от 01.01.2018 г. до 31.01.2018 г. има издадена 1 заповед за отмяна на санкция на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 януари 2018  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 9939.22 лв., от които 7951.38  лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 януари – 31 януари 2018 г.  

 За периода от 01.01.2018 г. до 31.01.2018 г. не са издавани Наказателни  постановления (НП) за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили   4 800 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).  


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 декември – 31 декември 2017 г.

 За периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г. има издадена 1 заповед за намаляване на санкция на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 декември 2017 г.  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 3 965.45 лв., от които 3 172.36  лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 декември – 31 декември 2017 г.  

За периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.са издадени 14  Наказателни  постановления (НП) за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, от които 6 на юридически лица и 6 на физически лица. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  5 100 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).  100.46  лв. са преведени по НП от Национална агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 ноември – 30 ноември 2017 г.

За периода от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г. има издадени 2 заповеди на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, от които 1 за отмяна и 1 за налагане.  Постъпилите суми от санкции към 30 ноември 2017 г.  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 5 370.00 лв., от които 4 296.00  лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 ноември – 30 ноември 2017 г.  

За периода от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г.са издадени 12  Наказателни  постановления (НП) за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, от които 8 на юридически лица и 4 на физическо лице. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  2 800 лв. по издадени Наказателни постановления (НП).  50  лв. са преведени по НП от Национална агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 октомври – 31 октомври 2017 г.

 За периода от 01.10.2017 г. до 31.10.2017 г. има издадени 3 заповеди на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, от които 2 за отмяна и 1 за налагане.  Постъпилите суми от санкции към 31 октомври 2017 г.  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 5 490.00 лв., от които 4 392.00  лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 октомври – 31 октомври 2017 г.  

За периода от 01.10.2017 г. до 31.10.2017 г.са издадени 7  Наказателни  постановления (НП) за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, от които 6 на юридически лица и 1 на физическо лице. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  3 800 лв. по издадени Наказателни постановления (НП). 300 лв. са преведени по НП от Национална агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 септември – 30 септември 2017 г.

За периода от 01.09.2017 г. до 30.09.2017 г. няма издадени заповеди на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 септември 2017 г.  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 5 392.35 лв., от които 4 313.88  лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 септември – 30 септември 2017 г.  

За периода от 01.09.2017 г. до 30.09.2017 г. не са издавани Наказателни  постановления (НП) за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  2 600 лв. по издадени Наказателни постановления (НП) 1 136.38   лв. са преведени по НП от Национална агенция по приходите.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 август – 31 август 2017 г.

За периода от 01.08.2017 г. до 31.08.2017 г. е издадена 1 бр.  заповед, за намаляване на санкция на стопански субект за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 август 2017 г.  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 6 251.00 лв., от които 5000.80  лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 август – 31 август 2017 г.  

За периода от 01.08.2017 г. до 31.08.2017 г. са   издадени 15 Наказателни постановления (НП), от които 13 на юридически и 2 на физически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили  2 600 лв. по издадени Наказателни постановления. 754.51  лв. са преведени по НП от Национална агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юли – 31 юли 2017 г.

За периода от 01.07.2017 г. до 31.07.2017 г.  са издадени 3 бр.  заповеди, съответно 2 за отмяна и 1 за налагане на санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 юли  2017 г.  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 11 767,37  лв., от които 9 413.90  лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 юли – 31 юли 2017 г.  

 За периода от 01.07.2017 г. до 31.07.2017 г. са   издадени 3 Наказателни постановления (НП) на юридически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 3 400 лв. по издадени Наказателни постановления. 1 191,83 лв. са преведени по НП от Национална агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 юни – 30 юни 2017 г.

За периода от 01.06.2017 г. до 30.06.2017 г. е издадена 1 бр.  заповед съответно 1 за отмяна на санкция на стопански субект за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 юни  2017 г.  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 14 003  лв., от които 11 202.40 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 юни – 30 юни 2017 г.

За периода от 01.06.2017 г. до 30.06.2017 г. е  издадено 1 Наказателно постановление (НП) на юридическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 7 700 лв. по издадени Наказателни постановления. 1 124,41 лв са преведени по НП от Национална агенция по приходите. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 май – 31 май 2017 г.

За периода от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г. са издадени 2 бр.  заповеди съответно 1 за налагане и 1 за намаляне на санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 май  2017 г.  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 15 289.75  лв., от които 12 231.80 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 май – 31 май 2017 г.  

 За периода от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г. са  издадени 10 Наказателни постановления (НП), от които 2 на физически и 8 на юридически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 18 500 лв. по издадени Наказателни постановления. 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 април – 30 април 2017 г.

За периода от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. са издадени 6 бр.  заповеди съответно 2 за отмяна и 4 за налагане на санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 30 април  2017 г.  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 13 068  лв., от които 10 454.40 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 април – 30 април 2017 г.  

 За периода от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. е издадено 1 Наказателно постановление (НП) на юридическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 2 300 лв. по издадени Наказателни постановления. Получена е информация за събрани суми от НАП в размер на 5000 лв. Преводът ще се извърши през месец май 2017 г. През месец април на ПУДООС са преведени 1 500.20 лв от Наказателни постановления, събрани от НАП през месец март 2017 г . 


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 март – 31 март 2017 г.

За периода от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. са издадени 2 бр.  заповеди за намаляване на санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 март 2017 г.  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 14 401.74 лв., от които 11 521.39 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 март – 31 март 2017 г.  

 

За периода от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. са издадени 10 Наказателни постановления (НП), от които 3 на юридически лица и 7 на физически за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 1600 лв. по издадени Наказателни постановления.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 февруари – 28 февруари 2017 г.

За периода от 01.02.2017 г. до 28.02.2017 г. са издадени 2 бр.  заповеди, от които – 1 за намаляване и 1 за отмяна на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 28 февруари 2017 г.  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 12 917.42 лв., от които 10 333.94 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 февруари – 28 февруари 2017 г.  

За периода от 01.02.2017 г. до 28.02.2017 г. са издадени 3 Наказателни постановления (НП), от които 2 на юридически лица и 1 на физическо за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 2  200  лв. по издадени Наказателни постановления.


1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 януари – 31 януари 2017 г.

За периода от 01.01.2017 г. до 31.01.2017 г. са издадени 2 бр.  заповеди, от които – 1 за намаляване и 1 за отмяна на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми от санкции към 31 януари 2017 г.  г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 13 312.23 лв., от които 10 649.78 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 януари – 31 януари 2017 г.

 

За периода от 01.01.2017 г. до 31.01.2017 г. са издадени 4 Наказателни постановления (НП) на юридически лица за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период по сметката на РИОСВ-Русе са постъпили 1000  лв. по издадени Наказателни постановления. 


 

Архив на съобщенията за наложените глоби и санкции по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69 а, чл. 69 б и чл. 69 в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и / или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения, за периода 1 – 31 декември2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 4 Заповеди за санкции на стопански субекти за увреждане и замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми, от които 2 за налагане и 2 за отмяна. Постъпилите суми от санкции към 31.12.2012 г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 9 798.15 лв., от които 5 438.52 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за периода 1 – 31 декември 2012 г.

За периода от 01.12.2012 г. до 31.12.2012 г. са издадени 1 Наказателно постановление (НП) на физическо лице за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони. За този период са постъпили суми по издадени Наказателни постановления в размер на 6 300 лева.

България в Юнеско

Галерия