Вие сте тук: Новини

Последни новини

5 юни – Световен ден на околната среда ‘2020

Е-поща Печат

wed-2020За 2020 година темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата (act #ForNature).

Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата. На този 5 юни е „Време за природа“ - Time for Nature.

Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със своите партньори започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата. Тази година милиони хора по света ще отбележат 5 юни дигитално. Нека се обединим в името на природата!

Информация за Световния ден на околната среда 2020 можете да видите ТУК.

Последна промяна от Сряда, 27 Май 2020г. 10:14ч.

Съставени са четири акта за нарушения на екологичното законодателство през април

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха четири акта за установяване на административни нарушения през месец април. Три от тях са на юридически лица за извършване на дейности без разрешителен документ, в нарушение на Закона за управление на отпадъците. Билкозаготвител от с. Сеслав е санкциониран за непредставяне на годишна справка за изкупените и реализирани билки.

Общият брой на контролните проверки през месеца е 33, от които 5 планови и 28 извънредни. За констатирани несъответствия са дадени 6 предписания. Наложените  санкции и глоби по 10 наказателни постановления са на общ размер от  3541 лева.

На оператора „Топлофикация Русе“ ЕАД са издадени две наказателни постановления за налагане на еднократни санции съответно – 12 011 лв. за Парогенератор № 7 и 13 619 лв. за Парогенератор № 8. Санкциите са наложени на база внесен  Годишен доклад с резултати от извършени през изтеклата година  собствени непрекъснати измервания (СНИ) на организираните източници на емисии в ТЕЦ-Русе-Изток, за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в Комплексното разрешително.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 2500 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 458 лв.

От получените суми през месец март, на общините през месец април са преведени 10 530,56 лв. Най – голяма сума е получила Община Разград – 4903,20 лв. По наказателни постановления събраната сума е 2200 лв. От Национална агенция по приходите са събрани 300 лв.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през април  е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Нова образователна уеб-платформа „EARTH School” предлага знания и материали за околната среда

Е-поща Печат

Earth-school-logoУченици, студенти, преподаватели, родители и заинтересовани граждани могат да ползват новата безплатна образователна платформа „EARTH School” за да получат актуални знания и по-добро разбиране на проблемите на околната среда и ролята на всеки един за нейното съхраняване и опазване.

Платформата е съвместна инициатива на Програмата на ООН по околната среда (ЮНЕП) и ТED-Ed, съвместно с ЮНЕСКО, WWF, National Geographic и други международни организации. Тя се появява в отговор на кризата с COVID-19 и необходимостта от дистанционно обучение,  в които огромен брой обучаващи се са засегнати от временното затваряне на образователни институции и други ограничения.

Програмата осигурява достъп до качествено образователно съдържание на английски език, в т.ч. видео уроци, видео клипове, материали за четене, възможност за създаване на уроци, за споделяне на информация и практики и други дейности. Предстои нейното разпространение на 10 езика. Към платформата: https://ed.ted.com/earth-school

Последна промяна от Петък, 08 Май 2020г. 13:56ч.

Подготвени са проекти на заповеди за обявяване на защитени зони BG0000232 „Батин“ и BG0000231 „Беленска гора“

Е-поща Печат

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съглZZ Batinасно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаBG0000232 „Батин“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Мечка, община Иваново, област Русе, с. Горно Абланово и с. Батин, община Борово, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на  08.05.20202020 г.


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаBG0000231 „Беленска гора“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Стрелец, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Каранци, с Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Виноград, община Стражица, област Велико Търново, с. Бистренци, гр. Бяла, с. Дряновец и с. Полско Косово, община Бяла, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново (гр. Велико Търново 5002, ул. „Никола Габровски“ № 68) и РИОСВ - Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на  08.05.2020 г.

Документация във връзка с процедурите са публикувани на адрес: http://www.riosv-ruse.org/natura-2000/proekti-na-zapovedi.html

Последна промяна от Петък, 08 Май 2020г. 13:48ч.

Незаконно отглеждани защитени птици ще бъдат освободени в природата

Е-поща Печат

96011434 2888268607935063 2243565321996730368 nНезаконно отглеждани 3 екземпляра от вида ням лебед (Cygnus olor) ще бъдат освободени в езерото „Вая“, край Бургас от служители на Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани“ - Стара Загора. Това стана възможно с постановление на Окръжна прокуратура – Русе.

 Птиците са конфискувани от частен имот в с. Иваново (област Русе) в края на месец януари. Съвместна проверка на експерти на РИОСВ-Русе и органите на реда е извършена във връзка с постъпил сигнал за отглеждане на екземпрярите в извън естествената им среда. Случаят е предаден на Окръжна прокуратура – Русе, която е образувала досъдебно производство, а птиците са настанени в Спасителния център център в гр. Стара Загора до момента на издаването на постановлението за тяхното освобождаване.

Очаква се прокуратурата да се произнесе за наличие на данни за престъпление по реда на Наказателния кодекс.

Законът за биологичното разнообразие има категорична забрана за притежанието, пренасянето и предлагането за продажба на екзепляри от защитени видове животни.

Страница 3 от 195

България в Юнеско

Галерия