Вие сте тук: Новини

Последни новини

Извършват се проверки по сигналите за миризми в град Русе

Е-поща Печат

Извънредна проверка е извършена на „Монтюпе“ ЕООД, в Източна промишлена зона днес, по повод постъпили  сигнали за миризма на бакелит в ранните часове на деня.  

Извършен е обход на производствената площадка на дружеството. Към момента на проверката са работили три от седемте карусела – в производствени халета № 2 и № 3. Проверени са покривните площи. Не е установено нарушаване целостта на приложените принудителни мерки (пломби) на жалузите в Хале № 1 и покривните вентилационни клапи в Хале № 3. На място е проверено прилагането на инструкцията за контролирано отваряне на вратите в производствено Хале № 3.

От оператора е изискана документация, свързана със смяната на активния въглен към пречиствателните съоръжения на каруселите. Извънредната проверка на „Монтюпе“ ЕООД продължава.

Съставени са актове на ВиК оператора в Разград за установени нарушения

Е-поща Печат

118733383 681615662565277 6973438918976735249 nЕкспертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград. Мярката е предприета след констатирани множество нарушения при работата на Градската пречиствателна станция  за отпадъчни води (ГПСОВ), по време на извънредния контрол по сигналите за неприятни миризми от жители на града.

При проверка на терен е установено, че операторът не поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние съоръженията, което не осигурява непрекъснатото пречистване на отпадъчните води, постъпващи в нея. Част от съоръженията не функционират, не се  следят основни параметри, които осигуряват оптималния режим на работа. При проверката е установено също, че савачните съоръжения, предназначени за пренасочване на потока отпадъчни води, са също в техническа неизправност-амортизирани, с нарушена цялост. В резултат на това се допуска изтичане на отпадъчни води, дори и при затвореното им състояние. Всичко това довежда до неефективна работа на пречиствателната станция.

Второто нарушение, за което е съставен акт, е за констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Бели Лом от допълнителна втора точка на заустване. Същата представлява  отклонение на разрешените параметри в действащото разрешително на заустване във воден обект, издадено на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград. 

Все още се очакват резултатите от взетите проби отпадъчни води от изхода на ГПСОВ-Разград, които се изпитват показателите, записани в разрешителното. При отклонения от индивидуалните емисионни ограничения ще бъдат приложени допълнителни административно-наказателни мерки.

От оператора е изискано да представи до средата на септември   план-програма за привеждане на станцията в техническа и експлоатационна изправност, с конкретни мерки, действия и срокове за изпълнение.

Извънредният контрол по сигналите за миризми в града  продължава.

Продължават проверките по сигналите за неприятни миризми в Разград

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе продължават с извънредните проверки по зачестилите сигнали за неприятни миризми в гр. Разград. Сигналите са от средата на месец август, като до настоящия момент са постъпили 30, предимно в малките часове на денонощието.

При извънредния контрол са извършени обходи в отделни райони  на град Разград, промишлените зони  и съседните населени места. От всички промишлени оператори е изискано осигуряване на постоянен достъп, както до обектите, така и до регламентираните в разрешителните им документи точки на  заустване в река Бели Лом.

Осъществен е контрол на  Градска пречиствателна станция (ГПСОВ) на град Разград. Взети са проби отпадъчни води от изхода на станцията, както и от заустването на голям промишлен обект на вход ГПСОВ. Пробите се обработват в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, а резултатите  се очакват в началото на септември.

В ход са и съвместни проверки със служителите на реда, във връзка с указания на Районна прокуратура – Разград на големите промишлени обекти в Разград, участъци от река Бели Лом на територията на града и ГПСОВ.

Мобилната автоматична станция на ИАОС извърши двуседмични измервания на качеството на атмосферния въздух по план,  от 5 до 17 август.

Измервани са нивата на азотни оксиди, серен диоксид въглероден оксид, озон, ФПЧ 10 микрограма и сероводород. Отклонения са отчетени само по показател сероводород, като в 6 дни са регистрирани превишения на  максималната средночасова норма,  в периода 7-13 август, в малките часове на денонощието, от 1.1 до 5.2 пъти над нормата. 

На 13 август Мобилната станция е отчела само едно превишение на средноденонощната норма от 0.003 милиграма на кубичен метър. Регистрираната стойност е два пъти над нормата.

Като цяло, през последните 3 години намаляват регистрираните превишения по показател сероводород, както на средночасовата, така и на средноденонощната норма и на максимално измерените стойности.

Резултатите ще бъдат предоставени на РЗИ-Разград и общината.

      

Последна промяна от Понеделник, 24 Август 2020г. 13:32ч.

РИОСВ-Русе разработва проект на вътрешни правила по два специализирани закона

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе работи по проект на Вътрешни правила съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона на мерките срещу финансирането на тероризма и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Окончателният вариант ще бъде изготвен в срок до 21 август 2020 г. Съгласно цитираните закони РИОСВ-Русе е  задължен субект по чл. 4 т. 23 от  ЗМИП, във връзка с процеса по организиране и възлагане на обществени поръчки.

Предстоят извънредни проверки в Разград по сигнали за неприятни миризми

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе ще извършат извънредни проверки на територията на град Разград,  във връзка с множество постъпили сигнали за остри неприятни миризми през последното денонощие, предимно в малките часове.

Към настоящия момент Мобилната автоматична станция на ИАОС е разположена в централните части на града и извършва двуседмични измервания на качеството на атмосферния въздух, в т.ч. и на сероводород, по план. Те трябва да приключат на 17 август. Резултатите ще бъдат предоставени на РЗИ-Разград и общината.

           

Страница 3 от 200

България в Юнеско

Галерия