Вие сте тук: Новини

Последни новини

42 са дните с превишения на фини прахови частици през миналата година в Русе

Е-поща Печат

42 са дните с регистрирани превишения на атмосферния замърсител фини прахови частици 10 микрона за 2019 г., в град Русе . Това сочат данните от Автоматичната измервателна станция на ИАОС „Възраждане“, разположена в централните части на град Русе.  Средногодишната концентрация е била 36 микрограма на кубичен метър.

В специализираното законодателство са въведени три норми за този атмосферен замърсител. Те са средноденонощна концентрация, която е 50 микрограма на кубичен метър, средногодишна концентрация - 40 микрограма и брой разрешени дни с превишения, които са 35.     Независимо, че има в повече 7 дни с превишения, експертите отчитат подобрение на качеството на атмосферния въздух. За сравнение през 2018 г. те са били  65 дни, а през 2017 г. 72 дни с превишения.

Анализът показва, че превишенията на ФПЧ10 основно се дължат на използването на твърди горива за отопление през зимата в битовия сектор, в комбинация с лошите климатични условия за този период на годината - безветрие, образуване на трайни мъгли.

През изтеклата година 13 от регистрираните превишения на фините прахови частици в Русе се дължат на случаите на изгаряне на следжътвени остатъци в съседна Румъния. 

По отношение на фините прахови частици 2.5 микрона се отчита средногодишна концентрация от 20.15 микрограма на кубичен метър, при норма 25 микрограма. Останалите следени замърсители като серни и азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон нямат регистрирани превишения на нормите през изтеклата година.

Подробен анализ за състоянието на качеството на въздуха в Русе ще бъде публикуван в Годишния отчет за контролната дейност на екоинспекция за 2019 г.

Данните за качество на атмосферния въздух и месечните справки за нивата на фините прахови частици се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

РИОСВ – Русе и БДДР провериха сигнал за замърсяване на река Дунав край Русе

Е-поща Печат

Експерти от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извършиха незабавна съвместна проверка по сигнал за замърсяване в акваторията на Пристанище Русе. Сигналът е получен чрез дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав“ за нефтен разлив около десния бряг.

При извършен оглед на реката в района от Пристанище Русе – запад  - до сграда на БУЛРИС, са забелязани единични петна, образували лек филм на повърхността на водата. При проверката е констатирано, че източникът на замърсяване не е брегови, а вероятно се касае за изпуснати в реката трюмни води.

Своевременно са уведомени Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” като компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав от трюмни води.  

Няма връзка между настоящия сигнал и този от 17 декември в същия участък, когато се извърши проверка след сигнал за замърсяване на Дунав при авария на кораб в пристанище запад.

РИОСВ – Русе и БДДР провериха сигнал за замърсяване в района на пристанище Русе

Е-поща Печат

Експерти от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извършиха съвместна проверка по сигнал за замърсяване в акваторията на Пристанище Русе при километър 496. Сигналът е получен чрез дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав“ и в него се посочва, че край десния бряг на реката тече ивица, замърсена с нефтоводни смеси.

При извършен оглед на реката от Пристанище Русе – изток - до Пристанище Русе – запад (приблизителна дължина на участъка около 4 000 м) не са установени видими замърсявания на водата от нефтоводни продукти. От Дирекция „Речен надзор“ са информирали, че на 16 декември в района на Пристанище Русе – изток е аварирал кораб. Извършени са дейности по почистване и ликвидиране на замърсяването, получено вследствие на аварията, като са ползвани предоставените от „Речен надзор“ абсорбенти и бонови заграждения. Към момента на проверката авариралият кораб е вдигнат с кран и няма досег с водата. В близост до брега на реката са наблюдавани да плуват части от използваните абсорбенти.

В рамките на работния ден на 17 декември не са постъпили други сигнали за замърсяване на река Дунав в района.

Приключи инвентаризацията на промишлените обекти в Западна промишлена зона на Русе

Е-поща Печат

Приключи инвентаризацията на обектите в Западна промишлена зона (ЗПЗ) на град Русе. Тя е осъществена съвместно с представители на „ВиК“ ООД,   през месеците октомври и ноември.

Инвентаризацията е разпоредена от директора на РИОСВ-Русе заради зачестили сигнали за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом през летните месеци.

При извънредните проверки е установено, че  част от помещения, на  площадките на бившите предприятия „Тих труд-Русе“ ЕООД, „Славянско изкуство”, „Малки трактори“, „Дунавия“, „Бор“ Дунавска коприна“, „Руболт“ и „Площадка специални телове и гвоздеи“, са отдадени под наем на фирми, с разнородна  дейност. Част от тях, при осъществяване на дейността си формират оцветени отпадъчни води. Такива са производства на бои в органичен разтворител и на водна основа, производство на кори за яйца и опаковки от велпапе, печетна база  и др. В рамките на инвентаризацията на оператори в ЗПЗ са дадени предписания за изграждане на локални пречиствателни съоръжения, за преустановяване заустването на производствени отпадъчни води в битовата канализация и сключване на договор с „ВиК“ ООД - Русе. 

На ВиК са предадени всички съставени протоколи. Дружеството  следва да извърши допълнителни проверки за привеждането на дейността на  новоустановените фирми съобразно изискванията на Закона за водите, тъй като е оператор на градската канализационна мрежа, част от която е колектор „Трети март“.

Данните от собствен мониторинг на специфични органични вещества на „Монтюпе“ ЕООД са публични

Е-поща Печат

Данните от собствения непрекъснат мониторинг на специфични органични вещества на „Монтюпе“ ЕООД са публични. Линк към платформа на дружеството е свързан с интернет  страницата на екоинспекцията.

Монтирането на пункт за собствен мониторинг на специфична органика, определена на база анализ на използваните в производството химични вещества, е част от изпълнението на инвестиционната програма на дружествто. Това изискване към оператора е задължително условие в издаденото ново комплексно разрешително.  

В пункта се измерват фенол, толуол, бензен, ксилен, орто и пара крезол, нафтален, както  и метеорологични показатели от района площадката.

Линк към платформата на „Монтюпе“ ЕООД: http://www.riosv-ruse.org/danni-ot-sobstven-monitoring-na-spetzifichni-organichni-veshtestva-na-montyupe-eood.html

Последна промяна от Вторник, 10 Декември 2019г. 16:32ч.

Страница 4 от 188

България в Юнеско

Галерия