Вие сте тук: Новини

Последни новини

На 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони

Е-поща Печат

R petrovaВсяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в Иранския град Рамсар е подписана конвецията за защита на тези безценни екосистеми. Темата на тазгодишната кампания е „Влажните зони и климатичните промени“. Тя цели да подчертае важната им роля за  намиране решения срещу измененията на климата.

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в нейния горен слой през цялата година или сезонно. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, с изключително важна роля за кръговрата на водата, възстановяването на  водните запаси и подхранваето на  подпочвените води. Ето защо влажните зони са буфер за крайбрежните райони и важен фактор срещу екстремни климатични явления като наводнения или засушавания, материални щети и загуба на живот.

На контролираната от РИОСВ – Русе територия се намират някои  от най-значимите влажните зони в страната. Една от най-големите влажни зони е „Калимок-Бръшлен“, а Поддържан резерват „Сребърна е включен в списъка на  Рамсарските обекти. Останалите по-значими зони, намиращи се също по поречието на река Дунав и Янтра са  „Рибарници Мечка“, Остров Батин, Дойчов остров, Островен комплекс „Алеко-Телика“ „Остров Пожарево”, „Блатото край село Малък Преславец”.  За опазване на ценните видове на флората и фауната те са обявени за защитени местности. За съхраняване на биоразнообразието, функционирането на екосистемите и смекчаване на последиците от климатичните промени във влажните зони се реализират редица поддържащи и възстановителни  мерки. Такъв е примерът с последния проект на РИОСВ-Русе, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г., който се реализира на територията на ПР „Сребърна“. С него се цели възстановяване на естествените заливни горски екосистеми. Това ще доведе до повторното развитие на съществували в миналото горски съобщества от местни дървесни видове, силно редуцирани в резултат от човешката дейност и настъпването на чуждите инвазивни видове.

Последна промяна от Петък, 01 Февруари 2019г. 14:34ч.

Започна размножителният период за 25 двойки къдроглави пеликани в резервата Сребърна

Е-поща Печат

Reni Petrova 100Размножителният период в колонията на къдроглавия пеликан  (Pelecanus crispus) в поддържан резерват „Сребърна“ започна. До настоящия момент на трите наколни платформи и в пространството около тях са се настанили около 50 възрастни екземпляра. Те започнаха формиране на двойки (копулационен период) в края на миналата седмица. Освен установяването в колонията и нощуването, белег за това са  силно зачервените огромни кожени  торби, които са характерни за защитените птици.

В момента езерото Сребърна е покрито с лед с дебелина около 4 см, който бавно изтънява. В центъра на голямото водно огледало има незамръзнала локва, около която гъмжи от живот. Продължава пребиваването на лебеди, лиски, зимно бърне и зеленоглава патица. Всекидневно присъства морският орел, като в някои дни са наблюдавани до 8 екземпляра.

Охраната на резервата извършва ежедневни обходи и следи състоянието на  захранващия канал. Той в момента е сух. Нивото на река Дунав бавно започва да се покачва, кото при км 375 се отчита 154 см. Водното ниво на канала „Драгайка“, свързващ реката с езерото, е 230 см при замръзнало състояние. Поддържането му е от изключителна важност за състоянието на екосистемите в защитената територия. При покачване нивата на река Дунав служителите имат готовност за отваряне на шлюзовете за захранване на езерото с пресни води от реката.

Стартира ежегодният конкурс за общини, кметства, училища и детски градини

Е-поща Печат

Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда 2019 г.“. В нея могат да участват  общини, кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени дeтски центрове с проекти за озеленяване, закупуване на спортни уреди, създаване на нови паркови пространства, изграждане на зони за отдих, ремонт на детски и спортни съоръжения и други. Кампанията се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Максималният размер на финансирането на общините е 10 000 лв. на проект, а за училищата и детските градини е 5000 лв.

Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 15 февруари, а за общини и кметства е 1 март включително. Класираните проекти ще бъдат обявени на 12 април на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg.

Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които целят да възпитават отговорности  у младите хора в насока опазване природните ресурси на страната ни и развитие на екологичното възпитание. За общинските проекти е важно  участието на жителите на съответното място, в т.ч. доброволен труд от гражданите, живущи в предлаганите за облагородяване места.

Обява за общини и кметства

Обява за училища и детски градини

Последна промяна от Вторник, 22 Януари 2019г. 12:06ч.

65 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2018/2019 г.

Е-поща Печат

65   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2018/2019 г.

Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България, в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Тазгодишното поредно издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2019 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни. Наградите за финалистите ще бъдат: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето. Общо ще бъдат наградени 61 проекта.

Проектите, отговарящи на регламента са 65, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 29 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 23 проекта.

Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

13 номинирани проекта за втора фаза първа възрастова група 1-4 клас

23 номинирани проекта за втора фаза трета възрастова група 9-12 клас

29 номинирани проекта за втора фаза втора възрастова група 5-8 клас 

 

Последна промяна от Четвъртък, 24 Януари 2019г. 16:04ч.

Нова наредба изисква регистрация на средни горивни инсталации

Е-поща Печат

В края на минала година влезе в сила нова наредба за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. Тя въвежда нови задължения за операторите на средни горивни инсталации, с входяща топлинна мощност - равна или по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW. Инсталациите подлежат на регистрация независимо от вида на използваното гориво. Изключение правят само тези с издадено Комплексно разрешително. 

Новите горивни инсталации няма да могат да се въведат в експлоатация ако не са регистрирани в съответната регионална инспекция. За действащите инсталации наредбата регламентира дългосрочни срокове за регистрация в зависимост от инсталираната топлинна мощност.

Инструкцията за регистрация на средни горивни инсталации и съответните формуляри са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html

Страница 4 от 171

България в Юнеско

Галерия