Вие сте тук: Новини

Последни новини

Министър Димов провери екологичните мерки на „Монтюпе“ в Русе

Е-поща Печат

IMG 5650Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна днес в Русе с представители на „Монтюпе“ ЕООД. Целта на срещата беше да се проследи изпълнението на мерките, заложени в инвестиционната програма за ограничаване разпространението на специфични органични замърсители, графика за тяхното изпълнение и изграждането на пункт за собствен мониторинг. С изпълнението им дружеството се ангажира пред министър Димова миналата година. На срещата присъстваха депутатът от 44-ото НС Искрен Веселинов, управителят на Русенска област Галин Григоров, директорът на РИОСВ – Русе инж. Любомир Атанасов и експерти на екоинспекцията.

От 2017 г. до сега се изпълняват седем мерки в четири направления. Увеличена е аспирацията на част от сърцарните машини, като се предвижда до края  на 2018 г. да бъдат обхванати всички. Така е постигнато  частично ограничение на неорганизираните емисии в работна среда. На покривната конструкция на халетата 1 и 2 са монтирани (адиабатни) охладителни системи за намаляване на температурата в работна среда. Министър Димов подчерта, че МОСВ е разрешило монтирането на биофилтри преди издаването на новото Комплексно разрешително на дружеството, което да окаже по-бързо положителен ефект върху  околната среда. Монтирането им следва да завърши до началото на 2019 г.

На срещата беше коментирана системата за собствен мониторинг в рамките на производствената площадка. До момента е монтираната апаратура за измерване на фенол, която събира данни от три дни. До началото на август т.г. в пункта за мониторинг ще бъдат измервани още специфични за производството на дружеството показатели – бензен, тулоен, ксилен, нафтален, орто и пара крезол.

Паралелно мобилна автоматична станция за качество на атмосферния въздух на ИАОС, която е поставена от началото на април т.г. между Индустриалния парк в Русе и жилищната зона на града  ще продължи да измерва концентрацииите на нормативно определените замърсители на въздуха и специфичните органични показатели (толуен, ксилен и бензен), характерни и за производствената дейност на „Монтюпе“. Това ще даде  възможност за сравняване на данните на станцията на ИАОС с тези на оператора. От началото на  април  до момента от тази станция не са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на измерваните замърсители.

„Трябва да търсим  баланс  между опазването на околната среда и икономическото развитие и подобраване качеството на живот на хората. Това не става чрез крайни мерки, а като изискваме от инвеститорите конкретни действия“, каза министър Димов на пресконференция след срещата. Той посочи, че предприетите от „Монтюпе“ мерки са обещаващи, но все още недостътъчни. Фирмата е инвестирала до момента 7 милиона евро за  изпълнение на екологичните изисквания, посочиха представители на дружеството. МОСВ и РИОСВ – Русе ще упражняват строг контрол върху изпълнението на мерките и при необходимост  ще се налагат санкции, категоричен беше министърът. Това се отнася за всички предприятия на територията на града.  

Министър Димов разговаря и с граждани, които изразиха загриженост за качеството на въздуха в Русе. Пред тях той подчерта, че се предприемат необходимите мерки за контрол от страна на държавата, както на дейността на „Монтюпе“, така и на останалите оператори в района, с цел недопускане на нарушения на екологичното законодателство.

На „Монтюпе“ ЕООД е съставен акт за нарушение

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ – Русе съставиха днес акт за установяване на административно нарушение на „Монтюпе“ ЕООД. Нарушението е констатирано на 15 април, при извършени извънредни проверки около производствената площадка на дружеството, по сигнали на граждани за наличие на миризма на бакелит в Русе. На място е установено, че транспортните врати №№ 1, 3, и 6 на Хале № 3 са били отворени към 9,30 и към 20 часа, документирано със снимков материал. Не се е наблюдавало движение на техника, хора или товаро-разтоварни дейности през вратите. Това е нарушение на даденото при предходни проверки предписание за постоянно затваряне на вратите с № 3 и 4, които са разположени на западната фасада на Хале № 3, както и отваряне на врати № 1, 5 и 6, извън резрешения период, определен  в нарочна инструкция.

В деловодството на РИОСВ – Русе към момента на проверката, не е постъпвало уведомително писмо за временно спиране или прекратяване на дейността  в завода за автомобилни части, стопанисван от „Монтюпе“ ЕООД, в Източната промишлена зона на Русе.

Мярката за регулиране ползването на транспортните врати на Хале № 3 е въведена през 2017 г., с цел ограничаване на неорганизираното изпускане на непречистени емисии от работната среда в атмосферния въздух и разпространение на интензивна, специфична миризма към града. Дружеството има задължение да докладва в РИОСВ – Русе писмено за отварянето на вратите ежеседмично.

За неспазване на дадено предписание, Законът за опазване на околната среда предвижда санкция от 2000 до 20 000 лв.

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

Е-поща Печат

dfbaf3b24684503f12551105cd87f8e5c748afa8„Свят без замърсяване с пластмаси“ – това е темата на  Кампания за Деня на Земята през 2018 г. От отравяне и нарушаване на морската среда до негативно влияние върху човешките хормони, от замърсяване на плажовете до натрупване в каналите и депата – всичко това в резултат от драстичното нарастване на количествата изхвърляни пластмаси, което заплашва оцеляването на нашата планета.  В отговор, кампанията за Деня на Земята 2018  г.  се фокусира върху цялостната промяна на човешката нагласа и поведение относно пластмасите, като целта е иницииране на дейности за значително намаляване на замърсяването с пластмаси.

Последна промяна от Петък, 20 Април 2018г. 15:37ч.

Замърсена е бреговата ивица на р. Дунав, установи проверка на РИОСВ - Русе

Е-поща Печат

Основателен е сигналът, подаден по електронната поща на 17 април, за замърсяване на бреговата ивица на река Дунав след територията на бившето КТМ, в посока гр. Мартен. Това установиха експерти на РИОСВ – Русе при съвместна проверка с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Изпълнителната агенция „Морска администрация“. Незабавен обход в района установи, че между два неизползваеми шлепа и бреговата ивица има  натрупване на  пластмасови отпадъци, дървесна маса и отпадъчна органична субстанция.

На проверката са присътвали представители на няколко оператори, които извършват дейност на площадката на КТМ. Взети са водни проби от Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе, които ще изпитват по основните показатели за качество на водите на река Дунав. Резултатите ще станат ясни до седмица. Представители на операторите, присъствали на проверката са се ангажирали в кратки срокове да почистят замърсения участък от река Дунав.

За установеното замърсяване ще бъде информиран областният управител, тъй като теренът – бреговата ивица на реката, представляват изключителна държавна собственост. В този район се зауства и канализацията на част от територията на Мартен, която няма собственик и оператор, тъй като е изградена при строителството на Комбината за тежко машиностроене в Русе. 

Предстои информационен ден по Програма LIFE

Е-поща Печат

В качеството си на Национално звено за контакт по Програма LIFE, Министерството на околната среда и водите ще проведе информационен ден по програмата.

На събитието ще бъде представена програма LIFE, графикът за обявяване и подаване на проектни предложения по Покана 2018 г., новостите и промените, които предстоят, както и новата Многогодишна работна програма 2018-2020 г.

Събитието ще се проведе на 26 април, четвъртък, от 9:30 часа, в зала „Европа“ (в сграда на МОСВ) на бул. Мария Луиза 22.

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на съюза. Програмата е създадена заради изпълнението, актуализацията и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност. Тя е структурирана в две подпрограми – „Околна среда“ и „Действия по климата“. Допустими бенефициенти могат да бъдат публични органи и частни организации – търговски (с изключение на ЕТ) и нетърговски (вкл. НПО).

Повече информация за Програма LIFE може да намерите на сайта на програмата в България: http://www.life-bulgaria.bg/ или директно на сайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/environment/life/.

Желаещите да участват трябва да изпратят заявка.

Последна промяна от Вторник, 17 Април 2018г. 16:55ч.

Страница 4 от 155

България в Юнеско

Галерия