Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе провери 120 обекта през септември

Е-поща Печат

През септември експертите от РИОСВ-Русе са извършили 128 проверки на 120 обекта. От тях 56 са съгласно Плана за контролна дейност, а 72 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 90 предписания за спазване на екологичното законодателство. За административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните разпоредби са съставени 5 акта.

През месеца са постъпили 6 писмени жалби, една от които е препратена от РЗИ – Русе. Поставените в жалбите проблеми са за замърсяване с торови маси на населено място, замърсяване с отпадъци, замърсяване на въздуха в Русе, мъртва риба в язовир и  нерегламентирана дейност-обработка на стъкла за очила в жилищен блок. По всички жалби са предприети действия. По четири от жалбите са извършени проверки. За незаконно изхвърляне на отпадъци в гр. Сеново е съставен акт за административно нарушение на кмета на населеното място. Две от жалбите са препратени по компетентност.

По наложени глоби и санкции през септември в РИОСВ-Русе са постъпили 3736 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили – 5 392 лв., от които 4 313 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Пълната справка за контралната дейност през септември е публикувана на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html.

РИОСВ-Русе установи нарушения в цех за кожени изделия в града

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе ще предприеме административнонаказателни мерки спрямо„Сана Р“ ЕООД за нарушения на екологичното законодателство. Те са установени по време на извънредна проверка  на 4 октомври , извършена по сигнали за миризма на разтворители, в района на ОУ „Алеко Константинов“ гр. Русе. Експертите са обходили участъците за производство на чанти и елементи за обувки. В едно от помещенията е усетена силна миризма на ацетон и лепила, без работеща аспирация. При пускането й миризмата на характерните за производството продукти се е  разнесла извън цеха.

 На 5 октомври е извършена допълнителна проверка от екоинспекцията. Установено е, че дружеството не е спазило уведомителните предури по реда на Закона за опазване на околната среда,  както и разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух, за което ще бъде санкционирано.

На дружеството са дадени предписания до края на годината да представи в регионалната екоинспекция резултатите от извършените собствени периодични измервания, както й да направи регистрация на инсталацията, която работи с летливи органични съединения. 

Завишени нива на серен диоксид и прах са отчетени по време на пожара в складовата база в Русе

Е-поща Печат

Завишени нива на серен диоксид и фини прахови частици 2, 5 микрона са регистрирали системите за автоматичен контрол  на атмосферния въздух в кв.  „Възраждане“ и на РУ „Ангел Кънчев“, по време на възникналия пожар на 6 октомври,  в района на Товарна гара- Русе.  От  22.00  ч.  на 6 октомври до 01.00ч. на 7 октомври няма превишение на нормите на двата показателя, както и на останалите следени атмосферни замърсители. За периода, посоката на вятъра е била североизточна, със скорост 7-8 метра в секунда. Очаква се в рамките на денонощието да бъдат отчетени  и завишени нива по показател ФПЧ 10 .

Екоинспекцията е била уведомена за инцидента чрез тел. 112. На място са пристигнали служители на РИОСВ-Русе. Пожарът е бил успешно потушен от специализираните органи.

МОСВ подкрепя националния ученически конкурс „Посланици на здравето“, обявен от Министерството на здравеопазването

Е-поща Печат

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участницитедо 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците. 

Последна промяна от Четвъртък, 05 Октомври 2017г. 13:38ч.

Сребърна със сертификат за биосферен парк на ЮНЕСКО

Е-поща Печат

сертификат СребърнаСребърна получи Сертификат за Биосферен парк на ЮНЕСКО. С него се удостоверява, че защитената територия покрива новите предизвикателства на Севилската стратегия за управление на биосферните резервати на Програма „Човекът и биосферата“ на международната организация.  

Решението за обявяването на биосферните паркове  „Сребърна“, „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узунбуджак“ е взето на заседание на 29–та сесия на Mеждуправителствения координационен съвет  на програмата „Човекът и биосферата“.  Тя бе проведена през юни т.г , в Централата на ЮНЕСКО в Париж .

Съгласно изискванията на стратегията от Севиля за Биосферен парк  „Сребърна“ са определени три зони -  „сърцевинна“, „буферна зона“ и „преходна зона (зона за развитие)“, включваща цялата територия на община Силистра.

Сърцевинната зона включва обявения според националното законодателство през 1977 г. резерват „Сребърна“, с площ 892 ха, която удовлетворява изискванията на Севилската стратегията за дълготрайно опазване на консервационно значимите местообитания и видове. Буферната зона на резервата представлява естествен буфер на сърцевинната зона.  На територията й се опазват консервационно значими природни местообитания на редки животински видове, в т. ч. птици. Преходната зона предлага уникални условия за развитие на различни дейности насочени към устойчиво развитие, опазване на културното многообразие, традициите и обичаите. Хармоничната връзка между трите територии е предпоставка за изпълнение и на трите функции на пост-севилски биосферен парк.

РИОСВ-Русе ще предостави копие от сертификата на община Силистра и ще проведе информационно-образователни срещи със заинтересованите страни.

В продължение на почти 40 години 16 български биосферни резервата са изпълнявали ефективно своята „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование. През годините концепцията за биосферните резервати се е развивала, съобразно съвременните предизвикателства. Постепенно на преден план е излязъл човекът и взаимодействието му с природата, като първоначалната функция на биосферните резервати се е надградила – и от чисто „опазваща“ и „научна“, е преминала и към „функция на развитието“,  ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси.

Страница 4 от 142

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия