Вие сте тук: Новини

Последни новини

Трима любители-риболовци в „Сребърна“ са санкционирани вчера

Е-поща Печат

DSC 0225 modАктове за установяване на административни нарушения са съставени на трима любители-риболовци в Поддържан резерват „Сребърна“ вчера. Нарушението е констатирано при ежедневния обход  на резервата. Риболовците са използвали въдици в участъка на езерото при южния шлюз на захранващия канал. На това място не е позволено осъществяването на какъвто и да било риболов.

Според Плана за управление на резервата любителски риболов може да се извършва само на регламентираните за целта места – по  брега на р. Дунав в участъка по западния противопожарен път (землището на с. Ветрен), на понтонния пристан, в западния бряг на езерото в с. Сребърна и в местността „Канаричката”.

В РИОСВ – Русе е постъпила информация, че районът около южния шлюз на захранващия канал се е превърнал в популярно място за любителски риболов за жителите на населените места в района. Ръководството на инспекцията предупреждава, че нарушителите ще бъдат строго санкционирани. Съгласно Закона за защитените територии размерът на предвидените наказания за физически лица, извършили маловажни нарушения е от 5 до 100 лв., а за немаловажни – от 500 до 5000 лв.

Находището на пролетното ботурче в с. Осенец е в много добро състояние

Е-поща Печат

20180313 114944 - CopyЕстественото находище на защитения растителен вид пролетно ботурче (Cyclamen coum) в землището на село Осенец, oбщина Разград е в много добро състояние. Това установи екип на екоинспекцията, извършил проверка, съвместно с представител на Държавно горско стопанство „Разград”, което експлоатира защитената територия.

Не са установени нарушения на режимите на защитена местност. Няма следи от посегателства върху растенията, сечи или други горскостопански дейности. Границите на защитената местност са ясно маркирани и е поставена обозначителна табела. При обхода е констатирана много добра плътност на растителния вид, достигаща до 70-80% или  около 35-40 екземпляра на метър2.

Проверките на естествените находища на растителни видове се извършват планово или при сигнал за увреждане или посегателства. Предвижда  се до края на седмицата да се провери и другото находище на пролетно ботурче на територията на инспекцията, намиращо се в землището на село Бреница (община Тутракан).

Пролетното ботурче (Cyclamen coum Mill) е многогодишно тревисто растение, с едни, бъбрековидни листа. Цветовете са едри, лилаво-розови, разположени на дълги дръжки. Цъфти от февруари до април. В България видът е разпространен в Странджа, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие, където се среща в дъбови гори и храсталаци.  Включен е в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 3, както и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Ботурчето  е лечебно по смисъла на Закона за лечебните растения. Видът е защитен и в Европа.  Включен е в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания. Силно уязвим при нерегламентирано бране за букети през пролетта.

 

Последна промяна от Сряда, 14 Март 2018г. 12:26ч.

Не e установена продажба на диворастящи горски цветя в Русе

Е-поща Печат

   20130404 1383660839Не са установени продажби на диворастящи горски цветя – кокичета минзухари и синчец и пр. при извънредните проверки на 8 март т.г. Експертите на РИОС – Русе обходиха централните части на Русе, Общинския кооперативен пазар и цветарските павилиони.

Ранно цъфтящите видове – елвезиево кокиче, циклама, синчец, минзухар и др. са защитени от  Закона за биологичното разнообразие. Той категорично забранява бране, изкореняване, притежание, търговия и предлагане за продажба на взети от природата екземпляри. Част от растенията, като циклама попадат и под защитата на Вашингтонската конвенция (CITES). За нарушения, свързани с тези видове се налагат глоби – за физически лица са от 100 до 5000 лева, а за юридическите – от 500 до 10 000 лева.

Лицата, които възнамеряват да извършват продажба на ранно цъфтящи пролетни цветя – (култивирани) следва да  да притежават документ, удостоверяващ произхода им. Този документ се издава ежегодно от съответната община.

Територията, контролирана от РИОСВ – Русе е богата на естествени местообитания от защитените видове. Такива са находищата на пролетно ботурче (циклама) в селата Бреница (община Тетракан) и Осенец (бщина Разград).

През следващата седмица са планирани контролни проверки за оценка състоянието на естествените им находища.

Експертите на РИОСВ – Русе провериха 859 обекта от контролираната територия миналата година

Е-поща Печат

DSC01794Експертите на РИОСВ – Русе извършиха контролни проверки на 859 обекта от контролираната територия през 2017 г. От тях 507 са били съгласно Плана за контролната дейност, а извънредно са проверени 352 обекта Това съобщи днес директорът на екоинспекцията инж. Любомир Атанасов на пресконфереция за отчета за контролната дейност.

За установени административни нарушения са съставени 74 акта, за които са издадени наказателни постановления и 28 преписки за санкции. Най-високата глоба в размер на 300 000 лв. е наложена на „Монтюпе“ ЕООД за неизпълнение на условие в Комплексно разрешително и допуснато неорганизирано изпускане на емисии.

По наложените санкции за миналата година в РИОСВ – Русе са постъпили  121 228,31 лв. От тях сумата в размер на 80% – 97 861,48 лв. са преведени на общините, в които са констатирани нарушенията. Най-големи обекти замърсители през 2017 г. са установени в общините Разград и Русе, подчерта Атанасов.

През 2017 г. са постъпили 847 сигнала за замърсяване на компонентите и факторите на околната среда, от които основателни са 282, а 505 са неоснователни. Сигналите са основно за разпространение на неприятни миризми, замърсени терени с отпадъци, замърсяване на водни обекти с отпадъчни води  и др.

Трайно ниски остават нивата на следените атмосферни замърсители. През миналата година  единствено са констатирани превишения по показател фини прахови частици – 10 мкр. (ФПЧ10). По тази причина ще бъде засилен контролът по изпълнение на мерките, заложени в общинските програми за качество на атмосферния въздух и план-програмите на дружествата за отстраняване на причините за емитиране на неприятни миризми. Инж. Атанасов определи като приоритет работата по привеждането в съответствие на пречиствателни станции  за отпадъчни води и рекултивация стари общински сметища. Той изрази надежда, че до края на годината ще бъде въведено в експлоатация Регионалното депо за битови отпадъци в Бяла.

Пълният отчет за контролната дейност на инспекцията през 2017 година е публикуван на интернет страницата на РИОСВ на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost.html.

           

Последна промяна от Сряда, 07 Март 2018г. 15:47ч.

Дребни хищници подплашиха гнездящите пеликани в „Сребърна“

Е-поща Печат

07.03.2018-LedНабези на дребни хищници – лисица и чакал са наблюдавани през почивните дни в колонията на къдроглавия пеликан в резервата „Сребърна“ и са изплашили птиците. Животните са достигнали до гнездящите птици  по леда. Не е известно дали хищниците са изяли намиращи се в гнездилището яйца, предвид неблагоприятните метеорологични условия – ниски температури, комбинирани с обилни валежи от сняг, дъжд и вятър. Няма данни да са уловени възрастни птици. След разтопяването на леда и наличие на практическа възможност за достъп, охранителите в резервата ще влязат с лодка в езерото и ще направят оглед и оценка на щетите в  пеликанската колония.

В момента в колонията се наблюдава един млад  екземпляр. Останалите птици вероятно са по поречието на река Дунав в търсене на храна.  Експертите очакват с повишаване на температурите и разтопяването на снега и леда, както и  покачване на водното ниво, птиците да се завърнат и гнездовия сезон да бъде възобновен. Основание за това дава фактът, че аналогична ситуация вече се е случвала преди около 10 години, както и  че кожните торби на птиците са силно зачервени, което е признак за повишена хормонална и копулационна активност. Повторните опити за загнездване биха съвпаднали с обичайния период за начало на гнездовия сезон.

Поради необичайно високите температури през месеците декември 2017 г. и януари 2018 г. пеликаните  се завърнаха в гнездовата колония още през декември и скоро след това започнаха изграждане на гнезда и размножаване.

Последна промяна от Сряда, 07 Март 2018г. 11:06ч.

Страница 4 от 151

България в Юнеско

Галерия