Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе провери мебелни фирми във връзка със замърсяване на въздуха в града

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе провери 8 мебелни фирми в града от началото на седмицата. Причината за проверките е влошеното качество на атмосферния въздух в Русе и най-вече измерените по-високи  концентрации на бензен.

В зимния сезон в града освен използването на твърди горива за отопление се наблюдава и употребата на  отпадъци от мебелното производство. Затова е изискана е справка от Регионално депо – Русе, за да се проследят количествата на депонираните отпадъци от мебелното производство.

В пункт АИС „Възраждане” от началото на седмицата са регистрирани максимални средночасови стойности на замърсителите в часовия диапазон между 19 часа и 1 часа през нощта. Средноденонощната норма за фини прахови частици (ФПЧ10) е била превишена в понеделник и  вторник, а в сряда е отчетена максимална стойност.

Високите средни температури, скоростта на вятъра под 1 м/сек, граничещо с безветрие, и ниското атмосферно налягане за този период са възпрепятствали разсейването на замърсителите и задържането им в приземния слой. Това също е причина за влошеното качество на атмосферния въздух. От началото на годината досега са регистрирани 65 превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m3за ФПЧ10. Според българското законодателство тази норма следва да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година.

При нарушения на дейностите с отпадъците от мебелното производство инспекцията ще предприеме съответните административно-наказателни мерки. От кмета на града и органите на реда ще бъде изискано съдействие за стриктен контрол върху домакинствата, тъй като РИОСВ-Русе няма правомощия за контрол и санкции.

РИОСВ-Русе получи от „Монтюпе” предложение с показатели за собствен мониторинг

Е-поща Печат

В изпълнение на инвестиционна програма, за която „Монтюпе“ ЕООД пое ангажимент на срещата с министъра на околната среда и водите Нено Димов в средата на юли 2017 г., дружеството внесе в РИОСВ – Русе доклад за предварително проучване и проектиране на пункт/система за непрекъснат имисионен мониторинг на специфични органични замърсители. В доклада са включени 14 показателя от групата на органичните замърсители, които са специфични за производствената дейност  на дружеството. За част от показателите има норми съгласно българското законодателство, а останалите ще се проследяват чрез нивата им в атмосферния въздух в границите на производствената площадка.

РИОСВ – Русе ще разгледа и съгласува предложените параметри, след което  предстои определяне на местоположението на пункта за собствен мониторинг в Източна промишлена зона и необходимата измервателната техника.

РИОСВ – Русе упражнява постоянен контрол за изпълнението на предвидените в програмата мерки. При последната проверка на производствената площадка е констатирано, че дружеството е извършило реконструция на част от сърцарните машини с оглед подобряване на работните условия. До края на годината предстои реконструкция на аспирационната система на една от производствените линии за леене на алуминий в производствено  Хале 3.

Учреден е управляващ орган на биосферен парк „Сребърна“

Е-поща Печат

DSC01710На работна среща в община Силистра беше учреден Консултативен съвет (КС) за управление и координация на биосферния парк „Сребърна“. Управляващият орган ще  осигурява редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с развитието на биосферния парк. По време на срещата са приети съставът и правилникът на органа.

Работната среща се организира съвместно от РИОСВ – Русе и община Силистра. Участие в нея взеха представители на държавни и общински учреждения, кметове на населени места от община Силистра, културни институти, училища, НПО, представители на бизнеса, които са част от състава на Консултативния съвет.

По-рано експерти на РИОСВ – Русе представиха концепцията за биосферните паркове и идеите за развитието на биосферен парк „Сребърна“ пред жители на с. Сребърна.

Провеждането на срещи с местното население и институциите за популяризиране на биосферните паркове на ЮНЕСКО от нов тип,  заедно с учредяването на орган за управление и координация, са първите необходими стъпки за въвличане на по-широк кръг участници в развитието на региона. Предстоят активни дейности по създаване на нов туристически продукт, избор на защитен знак  на биосферния парк, критерии за използването му, търсене на възможности за финансиране  и др.

Процедурата по привеждане на биосферен парк „Сребърна“ в съответствие с новите предизвикателства на Севилската стратегия на ЮНЕСКО започна през 2016 г. През 2017 г. на заседание на Междуправителствения координационен съвет по Програма „Човекът и биосферата“, провело се в Париж, „Сребърна“ и още три биосферни резервата са обявени за биосферени паркове. Целта е  изграждането им на научна основа, насочена към подобряване на взаимоотношенията между хората и обкръжаващата ги среда, поставяйки акцент върху  е разумното използване и опазването на природните ресурси.

В управлението на биосферен парк „Сребърна“ ще бъдат допускани всички дейности, които не противоречат на Плана на управление на резервата като биоземеделие, отглеждане на пчели, обособяване на изкуствен водоем за спортен риболов, производство на екобрикети, туризъм и др.  

Последна промяна от Сряда, 13 Декември 2017г. 12:12ч.

Кметовете на Бяла и Две могили получиха заповеди за затваряне на депата за отпадъци

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ – Русе връчиха заповеди за преустановяване експлоатацията на депата за битови отпадъци на кметовете на общините  Бяла и Две могили.

Кметовете следва да преустановят дейностите по приемане, съхраняване и обезвреждане чрез депониране на битови, строителни и производствени отпадъци на общинските депа. Считано от 31 декември 2017 г. те трябва да предприемат мерки за закриването и рекултивацията им. Със същия срок е необходимо прокопаване на траншея на вход/изход на депата за ограничаване на достъпа и депонирането на отпадъци.

Експлоатацията на депата за неопасни отпадъци е в противоречие с българското и транспонираното европейско законодателство, тъй като не отговарят  на изискванията на  специализираната наредба за  изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Заповедите  могат да се обжалват в 14-дневен срок от връчването им пред министъра на околната среда и водите или пред Административния съд в Русе, но това няма да спре изпълнението им.  

Кметовете на двете общини трябва да организират депониране на битовите отпадъци до депо, което има действащо  комплексно разрешително и  отговарящо на нормативните изисквания.

РИОСВ – Русе ще упражнява периодичен контрол по изпълнението на заповедите.

 

 

 

 

 

РИОСВ-Русе разполага с ПОС терминално устройство за заплащане на таксите за услуги

Е-поща Печат

DSC01696 - CopyРИОСВ-Русе въведе постерминално устройство за заплащане на дължимите такси за предоставените административни услуги.  Приемат се всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Желаещите да го използват, могат да го направят в сградата на РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски“ № 20, партер, „Административно обслужване“. 

Страница 5 от 147

България в Юнеско

Галерия