Вие сте тук: Новини

Последни новини

Средногодишната концентрация на фините прахови частици в Русе е била в норма през 2018 г.

Е-поща Печат

Концентрацията на фините прахови частици от 10 микрона (ФПЧ10) е била под средногодишната норма през миналата година. Съгласно екологичното законодателство тя е 40 µg/m3. Това  сочат данните от Автоматичната станция за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух (АИС) „Възраждане“ в Русе.

През 2018 г. са отчетени само превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10,  която е 50 µg/m3. Общо през година са регистрирани 65 дни с превишения по показателя, но те са по-малко в сравнение с 2017 г., когато са били 72 дни. Екологичното законодателство е въвело норма за допустими дни с превишения не повече от 35 за една календарна година. Най-много превишения – 57, са регистрирани през отоплителния сезон на миналата година. През периода януари-март те са били 32 дни с превишения, а през октомври-декември – 25.

Превишенията на средноденонощните норми за ФПЧ10 се дължат основно на използваните твърди фосилни горива през отоплителния сезон, в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия, затрудняващи разсейването на замърсителите (мъгла, безветрие, температурни инверсии и други).

Редки птици край река Дунав са наблюдавани по време на Среднозимното преброяване

Е-поща Печат

DSC 0378Експерти на РИОСВ-Русе участваха на 12 януари  в  Среднозимното преброяване на водолюбивите птици. Точките за наблюдение по поречието на река Дунав  са  на  остров Батин, участъци в землищата на селата Горно Абланово и Мечка, пристана на с. Пиргово и мястото за зимуване на плавателни съдове в Русе.

Благоприятните метеорологични условия са позволили да се наблюдават редки видове птици като фиш (Anas penelope), кадифена потапница (Melanitta fusca), звънарка (Bucephala  clangula), червеногуш гмуркач  (Gavia stellata), морски орел (Haliaeetus albicilla) и др.

Най-многобройни са били ятата на зеленоглавите патици (Anas platyrhynchos) и голямата белочела гъска (Anser albifrons), както и представители на семейство Чайкови – речна, каспийска и чайка – буревестница. Тези видове зимуват по поречието на река Дунав и прилежащите водоеми. Към момента нивото на река Дунав предпоставя наличието на пясъчни коси, които осигуряват благоприятни условия за храна и отдих.

Експертите на РИОСВ-Русе ще обобщят числените данни от преброяването на птиците в района и ще ги изпратят в Изпълнителна агенция по околната среда.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е една от най-мащабните акции в Европа и страни от Африка и Близкия Изток, която проследява промените във видовия състав и численост на зимуващите птици, както и състоянието на влажните зони.

Уведомление във връзка с Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

Е-поща Печат

Във връзка с Указ № 317 на Президента на Република България за обнародване в Държавен вестник (бр. 1/03.01.2019 г.) приетите изменения в преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

§ 29. В Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г.; изм., бр. 102 от 2017 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2019 г.“ се заменят с „1 януари 2021 г.“.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че задължителното отчитане на задължените лица чрез  Националната информационна система за отпадъците (НИСО) се отлага за 01.01.2021 г.

Експерти на РИОСВ-Русе участваха в съвместни проверки за нерегламентирано третиране на отпадъци в Русе

Е-поща Печат

Експерти на екоинспекцията участваха в съвместни проверки  на фирми за нерегламентирано тертиране на отпадъци в Русе.

Проверките са по разпореждане на главния секретар на Министерство на вътрешните работи  на обекти, които използват локални отоплителни уреди на твърдо и течно гориво по места.

В град Русе са проверени 10 мебелни фирми и автосервизи. На място не е констатирно нерегрламентирано изгаряне на отпадъци от производството или използване на неконвенционални горива. При документните проверки също не са констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците. Отпадъците от производството и дейността се предават на фирми, които притежават съответните разрешителни документи.

Неоснователен е сигналът за нарушения в склада за дрехи втора употреба в Разград

Е-поща Печат

Сигналът за нарушения в склада за дейности с дрехи втора употреба в Разград е неоснователен. Това показа проверка на РИОСВ-Русе по сигнал за извърхлени в изкоп неупотребени дрехи, които се използват в битовия сектор за отопление.

Провереното дружество е вносител на дрехи втора употреба и извършва дейност в склад в Западната промишлена зона на Разград. На място е установено, че дрехите са сортирани и етикетирани, подготвени за износ в държави извън територията на Европейския съюз. Дружеството притежава необходимите регистрационни документи за третиране на отпадъци от текстил и обувки. Изкопът, цитиран в сигнала, е резултат от ремонт на авария във водопроводната мрежа.  

        

 

Страница 5 от 171

България в Юнеско

Галерия