Вие сте тук: Новини

Последни новини

Лед скова езерото Сребърна

Е-поща Печат

DSC 0156Езерото Сребърна замръзна. Дебелината на ледената покривка е около 7 см. В централните части на водното огледало има незъмръзнало петно, върху което се наблюдават струпвания на птици – неми лебеди, лиски, зеленоглави патици, зимно бърне и морски орли. През нощта езерото приютява многобройни ята птици от вида голяма белочела гъска. Спорадично на теретиорията на поддържан резерват „Сребърна“ се появяват няколко къдроглави пеликана. Ежедневно се извършват обходи. Не са констатирани нарушения на територията на защитената местност.

Превишения на сероводород са регистрирани през ноември в Разград

Е-поща Печат

Превишения на средночасовите и средноденонощните норми за сероводод са регистрирани при плановия мониторинг на атмосферния въздух в Разград през периода от 9 до 21 ноември тази година.

Анализът на резултатите от измерванията на въздуха показват до 4 пъти превишения на средночасовите норми за сероводород от 0.005 милиграма на кубичен метър.  Те са регистрирани в различни часове на денонощието общо за 21 часа по време на измерванията. Незначителни отклонения са регистрирани и на средноденонощната норма за сероводород. Те са в рамките на две денонощия съответно 1.4 и 1.6 пъти над нормата.

Останалите измервани атмосферни замърсители  – серен диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди, озон и фини прахови частици са в норма.

Наличието на сероводород в атмосферния въздух в Разград се дължи на неефективната работа на Градската пречиствателна станция и на тази на „Биовет“ АД-клон Разград, за което дружествата са санкционирани през септември. РИОСВ-Русе упражнява текущ контрол на внесените им програми за привеждане дейността на пречиствателните съоръжения в съотвествие с екологичното законодателство.

Максимален размер е санкцията наложена на оператора на депото в Русе за възникналия пожар

Е-поща Печат

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов издаде наказателно постановление в максимален размер от  20 000 лева на фирма „Берус“ ООД, оператор на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци-Русе, във връзка с  пожара на 3 ноември. Инцидентът е възникнал  първоначално на 50 кв. метра, едновременно от четири страни и се е разраснал до 15 дка. Отпъдъците в клетка 2- пластмасови, хартиени, тестилни, полиетиленови, ПДЧ и др.  са депонирани във височина. Това е образувало стръмен скат, който е бил трудно достъпен за поддържане, уплътняване и запръстяване. По време на извънредната проверка на РИОСВ инцидентът в депото не е бил напълно овладян. Скатът е продължавал да тлее, на места с активни огнища, от които се е отделяла неприятна миризма. Неправилната експлоатация и допуснатият пожар са нарушения на Закона за управление на отпадъците, за което фирмата е санкционирана. Глобата е наложена след извънредна проверка на депото на 5 ноември.

Превишения на фини прахови частици са регистрирани през изтеклите дни

Е-поща Печат

Превишения от 1.5 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър са регистрирани в Русе по показател фини прахови частици (10 микрометра) от Автоматична измервателна станция „Възраждане“ през почивните дни. За липсата на разсейване допринасят ниската скорост на вятъра и восокото атмсферно налягане.

Причината за превишенията на фините прахови частици е отоплението в битовия сектор.

Продължават проверките по мебелните фирми в град Русе за третиране на отпадъците от производството и недопускане на използването им за отопление.

Ясни са резултатите от първите проби въздух в Русе

Е-поща Печат

В РИОСВ-Русе пристигнаха протоколите от първите изпитвания на проби  атмосферен  въздух, взети в средата на месец ноември. От общо 81 анализирани летливи органични съединения (ЛОС) са регистрирани само три вещества (толуол, дихлорметан и дибромохлорметан), чиито концентрации не превишават нормите по българското екологично законодателство. Останалите 78 показателя са под границата на определяне, т.е. не са открити в атмосферния въздух.

Пробите въздух са общо четири, две от които са взети на границите на обекти в Източна промишлена зона на Русе  при наличие на специфична миризма, а останалите са контролни, за определяне на фоновото съдържание на атмосферни замърсители. Пробите са изпратени и анализирани в акредитирана лаборатория в Холандия.

Целта на пробонабирането е да се подпомогне идентифицирането на атмосферните замърсители и установяване на конкретния източник при експертименталното пробонабиране с апарата OdorPrep за улавяне на интензивно миришещи вещества, разположен до Автоматичната измервателна станция  „Възраждане“ в централната част на Русе.

 

Последна промяна от Сряда, 09 Януари 2019г. 16:41ч.

Страница 6 от 171

България в Юнеско

Галерия