Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха сертификата на биосферен парк „Сребърна“

Е-поща Печат

IMG 0494Представители на РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха днес сертификата на биосферен парк „Сребърна“. Това стана по време на заседание на Националния комитет на Програмата  „Човекът и биосферата“ към ЮНЕСКО в Министерството на околната среда и водите. Сертификатите са връчени от председателя на Националния  комитет по  Програмата за България - проф. Владимир Владимиров.

Решението за обявяване на четирите защитени територии „Сребърна“, „Централен Балкан“, „Червената стена“  и „Узунбуджак“ за биосферни паркове е взето през юни тази година на  заседание на 29 –aта сесия на Съвета на програмата „Човекът и биосферата“ в Париж . Тези защитени територии покриват новите  изискванията на стратегията от Севиля - да обвържат политиките по опазване на биологичното разнообразие с тези на развитието,  ориентирани към устойчивото ползване на природните ресурси.

РИОСВ-Русе предвижда до края ноември да проведе срещи със заинтересованите институции и обществеността в Община Силистра за популяризиране на концепцията за биосферните паркове и  възможностите за развитие на региона.

Завишени стойности на органични замърсители са отчетени от пункт „Здравец-Изток“

Е-поща Печат

Завишени стойности на ксилен и толуен са отчетени на 14 ноември, от 9 до 11 часа, oт станцията за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух в „Здравец-Изток“. Няма превишение на средночасовите и средноденонощните норми за тези показатели. Максимално отчетените стойности за ксилен са 23.4 микрограма на кубичен метър при средночасова норма 200 микрограма, а за толуена пикът в стойността е 18.3 микрограма при при средночасова норма 500 микрограма.  Скоростта на вятъра при отчетените завишения е била ниска, а посоката на вятъра – северозападна.  В норма са следените – серен и азотен диоксид, въглероден диоксид, озон, бензен и фини прахови частици.

На 14 ноември пунктовете за мониторинг на атмосферния въздух в кв. „Възраждане“ и РУ „Ангел Кънчев“ не са регистрирали превишения на нормите на следените показатели.

Данните за качеството на атмосферния въздух са публикувани на страницата на екоинспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kachestvo-na-atmosferniya-vazduh.html

Взети са проби от отпадъчните води на „Оргахим Резинс“

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе днес взеха проби от отпадъчните води на „Оргахим Резинс“ АД. Извънредната проверка е извършена на производствените площадки на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД по повод постъпилите 13 сигнала в ранните часове на деня за миризми на химикали.

 Пробите ще бъдат анализирани за наличие на специфични за производтвото на дружествата органични замърсители в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС. Резултатите ще бъдат готови до седмица.

В момента на проверката „Оргахим Резинс“ АД  е осъществявала дейност в 5 реактора за производство на алкидни смоли. Не са констатирани отклонения в технологичния процес. От дружеството е изискано да представи технологична схема на канализацията за проследяване потоците на отпадъчните води от двете площадки. В действащата  пречиствателната станция на „Оргахим Резинс“ АД се заустват и отпадъчните води на „Оргахим“ АД.

В пункта за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух в „Здравец-Изток“ се следят нивата на специфични органични замърсители като бензен, толуен и ксилен. Тези органични вещества се използват в производствената дейност на „Оргахим Резинс“ АД. Данните за нивата на тези замърсители ще бъдат публикувани утре, 15 ноември, тъй като нормите са средноденонощни. 

Последна промяна от Сряда, 15 Ноември 2017г. 16:09ч.

Два акта са съставени на нарушители по закона за отпадъците

Е-поща Печат

20171027 112446Експерти на РИОСВ-Русе съставиха актове на две лица за установяване на административно  нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Лицата са извършвали дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на терени в селата Новград и Караманово, Област Русе. Нарушенията са констатирани в края на миналата седмица след контролни проверки на място по жалба на гражданин. На терените е установено значително струпване на ИУМПС. Лицата не са представили разрешителни  за съхранение на отпадъците.

На нарушителите са дадени предписания в срок да почистят терените и да приведат дейността си в съответствие с изискванията на ЗУО.

Според изискванията на ЗУО лицата, които извършват дейности по разкомплектоване и съхранение на ИУМПС, следва да притежават разрешително, работни листи за класификация на отпадъците, образувани от дейността,  и отчетни книги. Площадките за дейности с ИУМПС трябва да отговарят на  минимални изисквания – да са с непромокаема повърхност и да имат съоръжения за улавяне на дъждовни води и масла.

Възстановени са участъци от противопожарния път в резервата Сребърна

Е-поща Печат

DSC 0139Възстановени са 411 м2  нарушени участъци от  западния противопожарен път към Поддържан резерват  „Сребърна“. Днес заседава комисия от представители на инспекцията и строителната фирма за приемане на  ремонтните дейности.

Възстановяването на противопожарните пътища, попадащи в буферната зона на резервата, се извършва периодично, тъй като валежи отмиват част от трошенокаменната настилка. Пътят е изграден през 2003 г. за осигуряване на достъп на специализирани автомобили в случай на пожар или осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности от охраната на резервата. Западният противопожарен път съвпада с един от най-използваните маршрути от туристите в резервата „Сребърна“ - от Природонаучния музей до река Дунав. По него категорично е забранено движението с моторни превозни средства и каруци.  

Ремонтните дейности са в съответствие с утвърдения План за управление на защитената територия и се финансира от Предприятието за управление дайностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

Страница 6 от 147

България в Юнеско

Галерия