Вие сте тук: Новини

Последни новини

Сигнали за неприятни миризми провери РИОСВ - Русе

Е-поща Печат

Екип на РИОСВ – Русе провери сигнали за неприятни миризми на изгорели пластмаси, гуми и кабели от кварталите „Здравец“ и „Възраждане“ и централната част на Русе. От проверените предприятия в Източна промишлена зона на Русе не са установени нарушения или наличие на площадки за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Проверени са и стопански постройки в землището на град Мартен, където е установено продължаващо горене на бали от слама, селскостопанска продукция и отпадъци. Пожарът е възникнал в средата на месец август, но поради силния вятър се е възобновил през нощта на 19 срещу 20 август. 

Посоката и силата на вятъра са  способствали димните газове от възобновения пожар да достигнат до територията на Русе. Няма регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на следените замърсители в пунктовете за КАВ в града, но се наблюдава повишаване в нивата на замърсителите, характерни а горивни процеси.

Последна промяна от Вторник, 22 Август 2017г. 16:23ч.

„Монтюпе” внесе програма с мерки за недопускане разпространението на миризми

Е-поща Печат

„Монтюпе” ЕООД внесе в РИОСВ-Русе  програма с краткосрочни мерки, насочени към подобряване на работната среда и неразпространение на миризми извън производствената площадка.

Това е първият от поредицата ангажименти, който ръководството на дружеството пое  към министъра на околната среда и водите Нено Димов на среща в средата на юли в Русе.

В изпълнение на договорките от срещата и условията, поставени в Решение №РУ-74-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ-Русе за инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационната система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, дружеството се задължава да изпълни поредица от технически решения. Първоначално ще бъдат реализирани тези от тях, които не са свързани с процедурата по изменение на комплексното разрешително.

Мерките са свързани с осигуряване на обмен на въздуха в производствените халета най-малко 3-4 пъти на час посредством монтиране на адиабатни (водни) охладители, локални и общообменни аспирации. От дружеството следва да съобразят точното местоположение, вид и капацитет на съоръженията към принудителната вентилация за пречистване на въздуха от работната среда и от зоните за съхранение на пясъчни сърца така, че да обхващат емисиите в максимална височина и да се отвеждат към съответното пречиствателно съоръжение – биофилтър.

В програмата се предвижда разработване на цялостен проект за „Отопление, вентилация и климатизация” на производствените помещения с новата аспирационна и вентилационна система, който ще се съгласува с инспекцията. Срокът е месец септември тази година.

Като императивно условие е поставено изискването в границата на работната площадка на „Монтюпе“ ЕООД да бъде проектирана и изградена мониторингова система за отчитане на емитираните от производството  замърсители, която ще предава on-line информация в сградата на регионалната инспекция. Информацията ще се публикува на интернет страницата на инспекцията.  Видът на техниката и методите на измерване ще бъдат избрани от РИОСВ-Русе и заплатени от инвеститора.

Представената програма включва мерки и дейности, които ще се реализират до края на годината. Инспекцията ще упражнява постоянен контрол за изпълнението на предвидените в програмата мерки. 

РИОСВ - Русе проверява сигнали за неприятни миризми в Разград

Е-поща Печат

Екип на  РИОСВ – Русе извърши две извънредни проверки  през изминалите дни в Разград по постъпили 9 сигнала от жители на града в периода 2-7 август. Оплакванията на гражданите са от малките часове на денонощието и са свързани с миризми на сероводород и птича тор, която се използва за наторяване на съседни обработваеми земи.

Извършени са обходи в района на пречиствателната станция на „Биовет“ АД, където е установена характерната миризма на отпадъчните води от производствената дейност на дружеството. По информация на фирмата строително-монтажните работи по изграждане на новото физико-химичното стъпало са приключили. В момента се извършват настройки на работата му, които са потенциален  източник на миризми.

Новото стъпало  от пречиствателната станция на „Биовет“ АД ще бъде въведено в експлоатация след провеждане на задължителните 72 часови проби за работа на съоръженията и държавна приемателна комисия. Това се очаква да стане през месец септември.

Поради съмнения за наличие на други потенциални източници на миризми РИОСВ-Русе ще извърши по-рано от предвиденото проверки по условията в комплексните разрешителни на още две инсталации в града.

Извършените планирани измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в края на май не са регистрирали отклонения от следените показатели. Предстоят нови измервания на КАВ в град Разград с мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда.  РИОСВ-Русе си сътрудничи с община Разград, която е сформирала група за обходи в малките часове на денонощието.

         

Сигнали за неприятни миризми провери РИОСВ - Русе

Е-поща Печат

Екип от експерти на РИОСВ – Русе, Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе и "ВиК" ООД в града провериха сигнали за неприятни миризми, постъпили в ранните часове на 4 август. В хода на проверката в Западната промишлена зона на Русе e установено, че са основателни.

Взети са проби от отпадъчни производствени води на „Оргахим Резинс“ АД. Проверени са инсталациите и пречиствателните съоръжения на дружеството.

Констатираните  миризми съвпадат с посочените в сигналите на гражданите. Визуално отпадъчните води са били оцветени в синьо-лилаво, с характерна за производството миризма на летлива органика. 

Контролните проверки ще продължат и след излизане на резултатите от извършеното пробонабиране. Ще бъдат предприети съответните административно-наказателни действия. 

Последна промяна от Понеделник, 07 Август 2017г. 14:28ч.

Проверен е сигнал за миризми в Мартен

Е-поща Печат

 Експерти на РИОСВ-Русе са проверили сигнал за миризми, постъпил днес на горещата телефонна линия от жител на град Мартен. Извършен е обход в западната част на града, при който е усетена слаба миризма, специфична за производството на растителни масла. Проверени са инсталациите и пречиствателните съоръжения на дружеството „Олео протеин“ ЕООД на територията на  бившия комбинат за тежко машиностроене (КТМ). Не са констатирани отклонения.

При обход на пътните връзки е установено, че има разпиляно количество отпадъчен материал от преработката на рапица (шрот). Овлажняването на материала от падналите дъждове през последното денонощие е  довело до ферментационни процеси, причинили миризмите. На дружеството са дадени предписания да почисти пътя от разпиления материал.

 Шротът е отпадъчен продукт от производството на растителни масла, той се използва за храна в животновъдството. Материалът не е опасен за околната среда и здравето на хората.

Подателят на сигнала е уведомен за констатациите от извършената проверка. 

Последна промяна от Четвъртък, 27 Юли 2017г. 15:46ч.

Страница 6 от 142

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия