Вие сте тук: Новини

Последни новини

Министър Димов представя в Русе апарат за измерване на миризми

Е-поща Печат

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще представи в Русе апарат за измерване концентрацията на интензивно миришещи вещества. От 13 часа на 14 септември (петък), на територията на Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ на ИАОС на ул. „Ниш“ (до Руското консулство), ще бъде демонстрирана работата на устройството.

На 15 септември в Русе министър Димов ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“. От 10 часа, с екип на екоинспекцията, министърът ще участва в почистването на  лесопарк „Липник“ (от района на паркинга).

За седма поредна година МОСВ е партньор и участва активно в инициативата, организирана от bTV „Да изчистим България заедно“. Подкрепата при подготовката на националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба, които са раздадени чрез  структурите на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и води, Басейновите дирекции и Националните паркове. През 2018 г. МОСВ осигури 40 000 чувала и 80 000 чифта ръкавици. 3590 бона за гориво са изпратени  на областните управи за транспортиране на събраните отпадъци до регионалните депа на останали неизвозени отпадъци, събрани от доброволци в рамките на кампанията.

Eксперти на РИОСВ – Русе ще почистят туристическите пътеки в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

Reni Petrova 73РИОСВ – Русе ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“. На 13 септември от 11 часа доброволци от екоинспекцията заедно с охраната на защитената територия ще почистят от битови отпадъци терените и местата за отдих около туристическата инфраструктура в поддържан резерват „Сребърна“.

Ще бъде приета и работата по почистване на източния и западен противопожарен път от трайна и саморасла растителност. Дейността се извършва всяка година и се финансира от Плана за дейностите в защитената територия.

Тази година „Сребърна“ отбелязва 70-годишнина от обявяването й за защитена територия. Тя е сред 100-те национални туристически обекта в страната. Поддържането на чистотата на достъпните до туристи и любители-риболовци места осигурява комфорт на обитателите и посетителите в резервата.

Последна промяна от Сряда, 12 Септември 2018г. 10:12ч.

Състоя се работна среща с проектантите на биофилтрите на „Монтюпе“

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ – Русе проведоха днес работна среща с екип от специалисти, проектиращи изграждането на биофилтрите на „Монтюпе“ ЕООД. Срещата се състоя по молба на проектантите. Обсъдени бяха констатираните проблеми по вентилационните системи на завода, причините за допускане на нерегламентираното изхвърляне на непречистени емисии, както и детайли по представените разработки – височина, оптимален обхват на вентилационните системи и др. технически параметри.

Проектирането и въвеждането на биофилтри за пречистване на отпадъчните газове от производството на „Монтюпе“ ЕООД е в изпълнение на дадено предписание от РИОСВ – Русе и включено в инвестиционната програма на дружеството. Целта е да бъдат обхванати всички емисии от работната среда и тяхното пречистване преди да се изхвърлят в природата.

Определени са размерите на санкциите на дружествата в Разград

Е-поща Печат

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов определи размерите  на санкциите на четирите дружества в Разград заради  превишения на нормите по показатели в отпадъчните им води.

Най-висока е текущата месечна санкция на „Биовет“ АД-клон Радград. Тя е в размер на 88 191 лв. Определена е за превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), разписани в Комплексното разрешително по показателите азот амониев, неразтворени вещества, химична потребност от кислород и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия.

На „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, оператор на Градска пречиствателна станция е наложена текуща месечна санкция в размер на 67 035 лв. Тя е за установени отклонения от ИЕО, определени в разрешителното за заустване, издадено от Басейнова дирекция „Дунавски район“ по показатели неразтворени вещества, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия и фосфор.

Текуща месечна санкция в размер на 120 лв.  е наложена и на „Пилко“ ЕООД.  Птицекланницата е допуснала превишения на ИЕО по показател общ азот.

На дружеството „Амилум България“ ЕАД е съставен акт за установено административно нарушение-неизпълнение на условие в Комплексното разрешително и допуснати превишения на максимално допустимите концентрации по показатели активна реакция и неразтворени вещества.

Отклоненията са констатирани при изпитване на отпадъчните води, взети  от пречиствателните станции в периода 20-24 август от Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе в рамките на проведения контрол по постъпили сигнали за неприятни миризми в града.

На санкционираните дружества ще се дадат предписания да  предприемат  действия за достигане на определените норми за отпадъчни води  в разрешителните документи.

Експертите на РИОСВ-Русе установиха неорганизирано изпускане на емисии от „Монтюпе“ ЕООД

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе установиха еднократно неорганизирано изпускане на емисии и разпространение на специфична за производството миризма извън границите на площадката на „Монтюпе“ЕООД. Нарушението е констатирано, в рамките на осъществения извънреден контрол на дежурните екипи на инспекцията през периода от 27 август до 6 септември, съвместно с представители на община Русе и Гранична полиция- Русе за наблюдение с термовизионни камери.

На 3 септември, след постъпили 13 сигнала на горещата телефонна линия за неприятна миризма, наподобяваща „изгорял бакелит“, са обходени кварталите „Възраждане“, „Цветница“, Източна промишлена зона и Индустриален парк.

За времето от 21:40 до 22:20 ч. е извършен пълен обход на площадката на „Монтюпе“ ЕООД, на отстояние около 150 метра от оградата. От северната страна на производствените халета на „Монтюпе“ с термовизионните камери е установено неорганизирано отделяне на емисии вредни вещества, под формата на поток със бледосивкав цвят над покривната повърхност на халета 2 и 3. В 22:30 ч. изпускането на емисиите е преустановено. При обхода на производствената площадка е констатирано, че част от транспортните врати на производствените халета са отворени.  По време на проверката не е наблюдавано движение на техника, хора  и товаро - разтоварна дейност през вратите. Спрямо дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

РИОСВ-Русе продължава да упражнява стриктен контрол върху изпълнението на инвестиционната програма на „Монтюпе“ ЕООД.

Страница 7 от 166

България в Юнеско

Галерия