Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експертите на РИОСВ-Русе са извършили 87 проверки през март

Е-поща Печат

През месец март експертите от РИОСВ-Русе са извършили 87 проверки на 70 обекта, от които 42  планови  и 45 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 52 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на  околната среда и специалните разпоредби са съставени 11 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 10 наказателни постановления, с които са наложени санкции и глоби в размер на 58 200 лв.  

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 3 099 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) - 14 401 лв.  През месец март са преведени  10 333 лв. на общини, на чията територия се намират санкционираните обекти.

За периода е предприета една принудителна административна мярка със заповед № 118/27.03.2017 г. на директора на РИОСВ-Русе срещу „Глоуб индъстрис” ЕООД, гр. Пловдив, за производствен обект в село Батишница, община Две могили. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал съгласно българското законодателство. За целта операторът е длъжен да проведе процедура по одобряване на Доклад за безопасност от Изпълнителна агенция по околна среда. До настоящия момент дружеството не е предприело необходимите действия.

Екземпляр от защитения вид чухал е освободен в природата

Е-поща Печат

DSC01398-1Екземпляр от защитения вид чухъл е освободен днес в природата. Птицата е донесена във видимо изтощено състояние от жители  на Русе на 3 април. След грижи и осигурено спокойствие и храна птицата се е възстановила.

Младите екземпляри от видовете чухал и горска ушата сова напускат гнездата си,  но родителите продължават да ги хранят. Те са активни нощем. Често се случва през пролетта граждани да откриват млади екземпляри, за които считат, че са в безпомощно състояние. Препоръчително е екземплярът да бъде оставен на мястото на откриването му. 

Последна промяна от Сряда, 05 Април 2017г. 16:59ч.

Розови пеликани на „матине“ в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

Untitled4-2gostiВ рамките на седмица в колонията на къдроглавия пеликан ежедневно е наблюдавано ято от около 20 розови пеликана. Гостуващите защитени видове са забелязани в обедните часове, на три различни места в колонията. Къдроглавите пеликани, които в момента са в гнездови период, реагират добронамерено към тях и не проявяват агресия. Това е необичайно, тъй като двата вида пеликани, които се срещат в Европа, обикновено се конкурират за храна. Розовите пеликани използват езерото Сребърна и Дунав като хранителна база, но те гнездят на територията на Делтата на реката. В България няма регистрирано гнездилище на вида, но не е изключено да се формира смесена колония.

Експертите извършват ежедневен мониторинг на защитените видове в резервата. Няма констатирани нарушения на режимите в защитената територия. Гнездовият период на къдроглавия пеликан протича спокойно. Очаква се първите заселили колонията птици скоро да се сдобият с поколение.

Последна промяна от Сряда, 05 Април 2017г. 11:42ч.

Съставен е акт на „Мегахим“ АД за изпускане на непречистени води в канализацията на Русе

Е-поща Печат

Акт за установяване на административно нарушение е съставен на предприятието за производство на бои и лакове „Мегахим“ АД в гр. Русе.

Нарушението е костатирано в началото на март при извънредна контролна проверка по сигнал за силна миризма на химикали от канализационната мрежа по ул. „Потсдам“ в гр. Русе. На място е констатирано, че дружеството изхвърля отпадъчни води, формирани от производствената дейност в канализационната система.

„Мегахим“ АД в гр. Русе има сключен договор с „ВиК“ ООД за заустване на отпадъчни води, в който са заложени показателите, на които трябва да отговарят.

Анализът на взетите водни проби е показал  високо съдържание по показателите неразтворени вещества и химична потребност от кислород. Това е нарушение на нормите за допустими концентрации на веществата в производствените отпадъчни води, постъпващи в канализационната мрежа.

За това нарушение Законът за водите предвижда глоба от 1000 до 5000 лева.

Последна промяна от Сряда, 05 Април 2017г. 11:42ч.

Пломбирани са част от съоръженията на „Глоуб Индъстрис“ ЕООД

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ – Русе приложиха принудителна административна мярка за ограничаване дейността на цеха за производство на мек порест пенополиуретан на „Глоуб Индъстрис“ ЕООД, с. Батишница. Мярката е предприета на 28 март след контролна проверка по-рано, при която е констатирано, че дружеството осъществява производствена дейност без издадени документи от Изпълнителна агенция по околната среда.

 

Обектът в с. Батишиница, собственост на „Глоуб Индъстрис“ ЕООД е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал съгласно българското законодателство. За целта операторът е длъжен да проведе процедура по одобряване на Доклад за безопасност от ИАОС. До настоящия момент дружеството не е предприело необходимите действия.

Принудителната мярка ще остане в сила до привеждане дейносттта на дружеството в съотвествие със законодателството. На „Глоуб Индъстрис“ ЕООД ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение на Закона за опазване на околната среда .

 

 

 

Последна промяна от Сряда, 29 Март 2017г. 20:52ч.

Страница 7 от 137

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия