Вие сте тук: Новини

Последни новини

Щъркелът от Тетово вероятно ще зимува в селото

Е-поща Печат

Щъркелът, за който са подадени множество сигнали от жители на с. Тетово, вероятно ще презимува там. За птицата са се обадили загрижени хора, пътуващи в района, които са я забелязали да се разхожда между селата Тетово и Смирненски. Екип на инспекцията е извършил проверки през последните две седмици, при които е установено, че птицата е в добро състояние и може да лети.

По неустановени причини част от щъркелите прекарват зимата по нашите ширини. В такива случаи не се налага да се полагат грижи за тях, тъй като основната причина за миграцията на прелетнити птици е търсенето на храна. Подхранването им може да ги подлъже и да се откажат да прелетят. Това не е необичайно явление и не се дължи на лошо състояние на мигриращите видове.

Информация за помощта, която може да бъде оказана на животни в беда е публикувана  на интернет страницата на Спасителния център на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора на адрес:  http://www.greenbalkans-wrbc.org/bg/Zhivotno_v_beda_-c261.

 

 

Резултатите от извънредното пробонабиране не показват замърсяване на въздуха в Русе

Е-поща Печат

Резултатите от извънредните проби не показват замърсяване на атмосферния въздух в Русе. Пробонабирането е от началото на октомври, в четири пункта на града – Западна промишлена зона, Индустриален парк – Русе, пункт „Левента“ и кв. „Възраждане“. Извънредните изпитвания на качеството на атмосферния въздух са предприети след множество сигнали на граждани за неприятни миризми през септември.

Анализът е направен от акредитираната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда в Стара Загора, посредством газ-хроматограф. 

Пробите на атмосферен въздух са изпитвани за наличие на 11 летливи органични съединения (ЛОС), които биха могли да се емитират от производствата в двете промишлени зони на Русе. В пункт кв. „Възраждане“ са изследвани 16 полициклични ароматни въглеводороди. Пункт „Левента“ е заложен като фонов, представителен за цялата територия на града. В Източната и Западната промишлена зона няма превишения на пределно допустимите концентрации на ЛОС, заложени в българското законодателството. Наличие на толуен и хлор-бензен, в концентрации под нармите е установено на територията на Източна промишилена зона. 

В пунктовете „Левента“ и „Възраждане“ измерените концентрации на ЛОС са изключитолно ниски, под границата за количествено определяне за замърсителите. Пробонабирането е направено преди началото на отоплителния сезон, за да се елиминира влиянието на битовото отопление върху качеството на атмосферния възух.

Протоколите от извънредните изпитвания за атмосферния въздух в град Русе ще бъдат предоставени на Областния управител на Русе, община Русе и РЗИ.

РИОСВ – Русе е в готовност да извърши допълнително пробонабиране при необходимост. Качеството на атмосферния въздух продължава да се следи от трите автоматични измервателни станции в  кв. „Възраждане“ и „Здравец-Изток“.  Данните от тях се публикуват ежедневно на интернет страницата на инспекцията.  

Проведена е комисия за обявяване на нова защитена територия в Русенска област

Е-поща Печат

Vulnistozvetno sgrabicheКомисия за обявяване на нова защитена местност  заседава днес в кметството на с. Мечка, област Русе.  В нея участваха представители на РИОСВ – Русе, Областна дирекция „Земеделие”, Регионална дирекция по горите – Русе, Областна администрация и Община Иваново. Новата защитена местност ще опазва критично застрашения растителен  вид вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus), който е установен в пасище, разположено в близост до селищно образувание „Стълпище”.

Предложението за новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) и ще реализира по проект „Опазване на редки и застрашени растителни видове в България чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие“, финансиран от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Комисията е обсъдила и проект  на заповед и режимите за опазване на вида.

За оцеляването на  популацията на сграбичето  от съществено значение е опазването на неговото специфично местообитание.  Потенциални заплахи за нормалното му съществуване са  разораването на пасищата, водещо до необратима загуба на хабитата, както и неконтролирана паша и утъпкване от домашни животни.

Цялата документация ще бъде окомплектована и изпратена на министъра на околната среда и водите за издаване на заповед за обявяване на новата защитена територия.

Вълнестоцветното сграбиче е сред най-редките представители на род Сграбиче (Astragalus) в България. Като вид с висока консервационна стойност той е включен в приложенията на  Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, с категория „Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб.

Ареалът на вида обхваща северната част на Балканския полуостров. У нас са потвърдени 3 находища: в северна Струмска долина, в землището на гр. Бобошево, област Кюстендил; в Дунавска равнина, в землището на село Комарево, област Плевен и в Североизточна България, в землището на село Мечка, област Русе.

Новата защитена местност е в близост до  природна  забележителност „Дикили таш“.

 

Последна промяна от Четвъртък, 26 Октомври 2017г. 15:49ч.

Извънредни проверки по сигнали за миризми правиха експерти на РИОСВ – Русе днес

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ – Русе извършиха днес извънредни обходи и проверки на територията на Западна промишлена зона на Русе. Поводът са множеството сигнали от западните части на града – района на Стоматологията, Централна гара и БРП. Първоначално експертите са обходили района, откъдето са сигналите. Около Централната гара е усетена слаба сладникава миризма, за каквато са сигнализирали гражданите.

Извършени са проверки на площадките на „Оргахим“ АД и „Оргахим резинс“ АД, но инсталациите за производство на бои на „Оргахим“ АД не са работили. На площадката на „Оргахим резинс“ АД са обходени всички етапи на производството. Вентилационните инсталации са работили в нормален режим. От дружеството е изискана информация за режима на работата на инсталациите и  произведените продукти и видовете вложени разтворители в тях,  в рамките на две седмици. Обстойна проверка ще бъде направена относно количествата и времето за съхранение на суровините в резервоарния парк на площадката на „Оргахим резинс“ АД.

Все още се очакват резултатите от извършеното пробонабиране в района на Западната промишлена зона от миналата седмица. Пробите ще се анализират в Регионална акредитирана лаборатория на ИАОС в Стара Загора.

Проверките в Западна промишлена зона ще продължават на площадките на бивши предприятия в зоната, отдадени под наем на фирми. 

Нова платформа правят в гнездилището на пеликаните в „Сребърна“

Е-поща Печат

platformaНова наколна платформа ще бъде изградена в гнездилището на къдроглавия пеликан в поддържания резерват „Сребърна“. Решението взе комисия от представители на РИОСВ –  Русе и на фондация „Льо Балкан“, която работи по утвърдена програма за дейностите в колонията на защитения вид.

Целта е дървените платформи да създадат условия за спокойно протичане на гнездовия период при пеликаните и да ги предпази от набезите на дребни хищници.  

Наред с това, ще бъде окосена тръстиката около платформите. Това се прави всяка година за осигуряване на пространство и достатъчно количество материал, който птиците използват за градежа на гнездата си.   

Страница 7 от 147

България в Юнеско

Галерия