Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 9 акта през май

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 9 акта за установяване на нарушения на екологичното законодателство. 5 дружества са санкционирани затова, че не са представили в срок информация за оборудване, заредено с флуорирани парникови газове. Акт е съставен на кмета на Община Силистра за несъгласувана сеч в защитена територия. Дружеството „Топлофикация Русе“ ЕАД ще бъде глобено за неспазване на условие в комплексното разрешително, а друга фирма с 2 акта за констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците.

Общият брой на контролите проверки през месеца е 110 на 100 обекта, като от тях 63 бр. са по план, а 47 бр. - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 47 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 1200 лв., а по наложени еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 43 394, 14 лв.

За периода са постъпили 3 жалби и 43 броя сигнали. По всички сигнали са предприети действия. От тях 15 са препратени по компетентност,  8 са основателни и  20 са неоснователни.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през май е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

РИОСВ – Русе взе проби отпадъчни води от колектор „Трети март“

Е-поща Печат

IMG 7830 - CopyЕксперти на РИОСВ - Русе взеха проби отпадъчни води от изхода на канализационен колектор „Трети март“ в Западна промишлена зона на град Русе днес. Извънредната проверка е извършена по подаден сигнал за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом. На проверката са присъствали представители на „ВиК“ ООД - гр. Русе, които експлоатират  канализационния колектор.

В момента на проверката са констатирани мътнобели води. Пробите ще бъдат анализирани от Регионална лаборатория - Русе при ИАОС по показатели активна реакция (pH), неразтворени вещества, химична потребност от кислород и феноли (летливи). Тези контролирани показатели са определени в разрешителното за заустване на ВиК оператора.

Извършен е и оглед на пречиствателната станция на „Оргахим“ АД. Към настоящия момент станцията все още не е въведена в редовна експлоатация, но се използва периодично, при събиране на определени количества отпадъчни води. Проверката на дружеството ще продължи и идната седмица.

Резултатите от анализа на пробите ще стана ясни до седмица.

Последна промяна от Петък, 05 Юни 2020г. 16:19ч.

Защитена птица е изпратена днес в Спасителния център в Стара Загора

Е-поща Печат

DSC 1081АЕксперти на РИОСВ-Русе изпратиха днес птица от вида бухал (Bubo bubo) в Спасителния център за диви животни  в  Стара Загора. Птицата е намерена от жител на с. Руйно на 2 юни. Екологът на община Дулово се е свързал със служител на резервата „Сребърна“, който е организирал транспортирането на птицата.  Бухалът е възрастен екземпляр,  в добро общо състояние, без видими външни наранявания, но с проблем в крилото. След възстановяването й в центъра птицата ще бъде освободена в природата.

В рамките на април и май от Силистренска област в Спасителния център в  Стара Загора за възстановяване са изпратени розов пеликан и малък креслив орел. 

Последна промяна от Четвъртък, 04 Юни 2020г. 14:11ч.

5 юни – Световен ден на околната среда ‘2020

Е-поща Печат

wed-2020За 2020 година темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата (act #ForNature).

Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата. На този 5 юни е „Време за природа“ - Time for Nature.

Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със своите партньори започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата. Тази година милиони хора по света ще отбележат 5 юни дигитално. Нека се обединим в името на природата!

Информация за Световния ден на околната среда 2020 можете да видите ТУК.

Последна промяна от Сряда, 27 Май 2020г. 10:14ч.

Съставени са четири акта за нарушения на екологичното законодателство през април

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха четири акта за установяване на административни нарушения през месец април. Три от тях са на юридически лица за извършване на дейности без разрешителен документ, в нарушение на Закона за управление на отпадъците. Билкозаготвител от с. Сеслав е санкциониран за непредставяне на годишна справка за изкупените и реализирани билки.

Общият брой на контролните проверки през месеца е 33, от които 5 планови и 28 извънредни. За констатирани несъответствия са дадени 6 предписания. Наложените  санкции и глоби по 10 наказателни постановления са на общ размер от  3541 лева.

На оператора „Топлофикация Русе“ ЕАД са издадени две наказателни постановления за налагане на еднократни санции съответно – 12 011 лв. за Парогенератор № 7 и 13 619 лв. за Парогенератор № 8. Санкциите са наложени на база внесен  Годишен доклад с резултати от извършени през изтеклата година  собствени непрекъснати измервания (СНИ) на организираните източници на емисии в ТЕЦ-Русе-Изток, за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в Комплексното разрешително.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 2500 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 458 лв.

От получените суми през месец март, на общините през месец април са преведени 10 530,56 лв. Най – голяма сума е получила Община Разград – 4903,20 лв. По наказателни постановления събраната сума е 2200 лв. От Национална агенция по приходите са събрани 300 лв.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през април  е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Страница 7 от 200

България в Юнеско

Галерия