Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експерти на РИОСВ – Русе оцениха вековни дървета в община Главиница

Е-поща Печат

Zvenimir 3 02Експерти на екоинспекцията в Русе извършиха съвместни контролни проверки с представители на Ригионална дирекция по горите в две села на територията на община Главиница. Проверките са във връзка с предложение на общинския кмет за  обявяване на четири нови вековни дървета. Три от тях растат в землището на с. Звенимир. Те са от вида цер и са оценени на приблизителна възраст около 250 години. Другото дърво – летен дъб е в с. Листец. Измерени са  обиколките на стъблата и са заснети GPS координатите. Дърветата са в добро биологично състояние, имат малко изсъхнали клони и хралупи.

РИОСВ – Русе ще състави протокол за състоянието на дърветата, ще окомплектова и изпрати документацията в МОСВ, след което със заповед на министъра растителните обекти ще получат защитен статут.

На територията на РИОСВ – Русе има 78 защитени вековни дървета. Най-многобройна е групата на летните дъбове – общо 32. Най-старите вековни дървета са 5 зимни дъба на възраст от около 800 години. Растат на територията на град Исперих. Грижата и отговорността за състоянието на вековните дървета са на собствениците на терените, в които виреят. Всички обявени защитени дървета се вписват в регистри на министерството и на съответната инспекция и публикувани на интернет страницата на ИАОС.

Млади природолюбители дадоха име на розовото пеликанче в Сребърна

Е-поща Печат

2Деца от Образователен център „Сияйни“ в София  избраха името Чарли  на излюпеното тази година розово пеликанче в поддържан резерват „Сребърна“.  До идеята се стигна след заявеното желание на децата от центъра да направят дарение на обитателите в резервата. Средствата са събрани от продажбата на собственоръчно изработени уникати, вдъхновени от посещението им в Националния природонаучен музей и запознаването им с всички резервати в България. Ръководството на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе предложи средствата да бъдат дарени на Природонаучния музей в с. Сребърна, а децата да кръстят пеликанчето. За това те ще получат сертификат, покана за посещение в защитената територия и индивидуални образователни материали за резервата Сребърна.

Двойката розови пеликани се сдобиха с малкото в началото на април тази година. Птиците са наблюдавани чрез системата за видеонаблюдение. Малките екземпляри се различават значително от тези на къдроглавите пеликани, тъй като оперението им е много тъмно кафяво, почти черно. В момента розовото пеликанче е поотраснало и вече може да лети. Тази година няколко двойки розови пеликани бяха забелязани да мътят в колонията на къдроглавите пеликани. Не е наблюдавана конкуренция между представителите на двата вида. Експертите се надяват това загнездване да не е епизодично, както е наблюдавано в миналото.

 Розовият пеликан (Pelecanus onocrotalus) е приоритетен за опазване застрашен от изчезване вид. Обикновено гнезди в Делтата на река Дунав, в Гърция, Турция и екваториалните части на Африка и Азия. Единични двойки загнездват в множеството крайречни блата в съседна Румъния. Тази година на територията на поддържан резерват „Сербърна“ има по-малка по численост група на розови пеликани в резервата – около 20 екземпляра, които мирно съжителстват с къдроглавите пеликани. За наличие на смесена колония от къдроглави и розови пеликани е твърде рано да се твърди, тъй като се изисвка натрупване на достатъчно статистически  наблюдения.

 

Последна промяна от Четвъртък, 26 Юли 2018г. 10:22ч.

РИОСВ-Русе е предприела всички мерки по компетентност по случая с мандрата в Брестовене

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе е предприела всички административни  мерки според екологичното законодателство за разрешаване на проблема със заблатяване на терени от дейността на млекопреработвателното предприятие в с. Брестовене,  собственост на „Маклер комерс“ ЕООД.

Заблатяването на терените е причинено от заустване на отпадъчни води в компроментирано дере (водоприемник) и вероятното изхвърляне на остатъчни продукти от производстовото. Това създава предпоставки за разпространение на специфични миризми в резултат на гнилостни процеси, особено през летния сезон.

Млекопреработвателното предприятие е проверявано многократно по план и по сигнали на граждани. Във времето е упражняван контрол за правилната експлоатация на Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). Давани са предписания за отстраняване на нередностите. През последните две години са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения – за заблатяване на терени (преовлажняване на почвите), за промяна в точките на заустване от страна на оператора  и за отказ на собственика да осигури достъп и възможност за прилагане на принудителна административна мярка за ограничаване на заустването на отпадъчините води във водоприемника. Издадените наказателни постановления по тези актове са на обща стойност 32 000 лв.

Последното наказателно постановление, издадено през 2018 г. за неусигуряване на достъп и техническа възможност за пломбиране, се обжалва в Районен съд – Кубрат. РИОСВ-Русе е сезирала Районна прокуратура – Кубрат, която води досъдебно производство.

За резрешаване на проблемите със заблатяването РИОСВ-Русе е инициирала провеждането на срещи със заинтересованите страни – Областна администрация Разград, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Областна дирекция по безопасност на храните, Община Завет, Общинска служба „Земеделие“ и Главна дирекция „Надзор на язовирите и съоръженията“ и „Маклер комерс“ ЕООД.  При последната среща през март т.г. са дадени препоръки на Областния управител на Област Разград да предприеме мерки по възстановяване проводимостта на дерето, както и на Басейнова дирекция да отнеме разрешителното за заустване. Това на практика не означава прекратяване на дейността, а ограничаване на заустването на отпадъчинте води. 

 

Млекопреработвателното предприятие, собственост на „Маклер Комерс“ ЕООД, извършва дейност в землището с. Брестовене. Съгласно екологичното законодателство то притежава необходимите разрешителни по Закона за водите и работни листи за класификация на отпадъците. Предприятието експлоатира Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), която се контролира поне два пъти годишно за спазване на индивидуалните емисионни ограничения. Към настоящия момент основният проблем е заустването на отпадъчни води в компроментирано дере (водоприемник) и вероятното изхвърляне на остатъчни продукти от производстовото, в резултат на което е причинено заблатяване на земеделски земи.  През 2017 г. дружеството е изградило биогазстанция за тертиране на страничните животински продукти и отпадъчни води, която да подобри работата на пречиствателната станция. Тя не е въведена в редовна експлоатация, но се правят настройки и тестове.

Нарушена е целостта на природна забележителност „Дикилиташ“

Е-поща Печат

IMG 6156Нарушена е целостта на скално образувание „Дикилиташ“, намиращо се в селищното образувание „Стълпище, край с. Мечка, Русенска област. Това е установено при съвместна проверка по сигнал на РИОСВ – Русе и представители на Държавното ловно стопанство „Дунав“. На място е констатирано, че от масива се е откъснала голяма скална маса. Няма данни за умишлено увреждане на природната забележителност.

На този етап експертите на РИОСВ – Русе считат, че не е необхомо провеждане на процедура за заличаване на природната забележителност съгласно Закона за защитените територии.

Природната забележителност „Дикилиташ” се намира в землището на с. Мечка, община Иваново, област Русе. Тя е с площ 17.528 дка, представляваща горски фонд. Стопанисва се от ДЛС „Дунав“.  За природна забележителност е обявена още през 1970 г. със заповед на  министъра на горите и горската промишленост.

Забранени са всякакви действия, чрез които се уврежда състоянието на обекта –  къртене, откриване на кариери, копане и драскане по скалите, сечене или чупене на дървета и храсти, изкореняване или бране на цветя.

Последна промяна от Четвъртък, 05 Юли 2018г. 13:33ч.

РИОСВ-Русе обяви два национални конкурса за биосферен парк „Сребърна“

Е-поща Печат

Reni Petrova 47 - CopyВъв връзка с отбелязване на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви два национални конкурса. Те са за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“.

В конкурсите могат да участват ученици от гимназиален курс на обучение, студенти  и художници. Графичният знак (лого), който бъде одобрен, ще бъде използван в официални документи, интернет страниците на РИОСВ-Русе и ПР „Сребърна“, бланки, печатни материали, информационни носители и сувенири.

Представените проекти трябва да са изготвени само за целите на този конкурс и да не са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт или услуга. Предложенията за рекламен слоган трябва да са лесни за произнасяне и запаметяване. Текстът трябва да е кратък, като в него да фигурира задължително Биосферен парк „Сребърна“. Крайният срок за предаване на творбите е 16 септември. Резултатите ще бъдат обявени на 20 септември – „рождения ден“ на защитената територия. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални награди.

РИОСВ-Русе  пожелава успех на участниците в конкурсите като им отправя покана да почерпят вдъхновение от уникалната природа на „Сребърна“.

Условията на конкурсите са публикувани на интернет старницата на екоинспекцията: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

 

Последна промяна от Вторник, 03 Юли 2018г. 13:38ч.

Страница 7 от 162

България в Юнеско

Галерия