Вие сте тук: Новини

Последни новини

В Силистра не са регистрирани превишения на фините прахови частици през този отоплителен сезон

Е-поща Печат

През активния отоплителен сезон в град Силистра няма регистрирани превишения на средно денонощната норма на фините прахови частици до 10 микрона. Това показват данните за периода от декември 2017 до февруари 2018 г. от автоматичния пункт ДОАС „Профсъюзи“,  разположен в центъра на града. Не са отчетени превишения и при останалите следени атмосферни замърсители. Единични дни с превишения са регистрирани в месеците октомври и ноември миналата година.

Данните за нивата на фините прахови частици от този пункт се събират и обобщават в месечна справка, която се изпраща в Изпълнителна агенция по околната среда и се публикуват ежемесечно  на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10.html.

Община Силистра изпълнява Програма за намаляване нивата на атмосферните замърсители, за чието изпълнение РИОСВ-Русе осъществява строг контрол. Тече интензивна газификация на всички обществени сгради. Прилагането на мерките по тази програма и дисциплината на населението оказват благоприятен ефект върху качеството на атмосферния въздух в града.

Не са установени щъркели в безпомощно състояние край Дулово

Е-поща Печат

29388775 1822065994492046 3997749619177029632 n - CopyНе са установени птици от вида бял щъркел в безпомощно състояние в землището на община Дулово. Това констатираха експерти на екоинспекцията при  проверка на място днес. Тази сутрин в РИОСВ – Русе са постъпили множество сигнали за ята птици от защитения вид  в  обработваеми земи  в  общините  Дулово, Главиница и Алфатар. Най-голямото ято е установено в землището на Дулово – около 180 птици. Те са били с частично обледени крила, но могат да летят. Вероятно птиците извършват прелет от мястото на зимуване към местата за размножаване, застигнати от неблагоприятните метеорогични условия.

Експерти на инспекцията са във връзка с кмета на община Дулово и  жител на с. Зарица, община Главиница, който е приютил бедстващи животни от вида. Ще бъде оценено състоянието на птиците. Животните, които са в безпомощно състояние и се  нуждаят от специализирана ветеринарна помощ ще бъдат изпратени в Спасителния център в Стара Загора.

При случаи на намерено животно в безпомощно състояние не е желателно гражданите да се опитват сами да оказват помощ, с оглед на личната им безопасност.  Необходимо е да подадат сигнал в съответната екоинспекция, горските стопанства или съответната община.

В днешния случай инспекцията получи пълното съдействие на общините Дулово, Главиница, както и на кметовете на селата Българка и Зарица. Дадени са им предписаия да бъдат бдителни за наличие на птици в безпомощно състояние.      

Последна промяна от Понеделник, 19 Март 2018г. 17:55ч.

Гнездовият период на пеликаните се възобновява

Е-поща Печат

DSC 0201 modГнездовият период в колонията на къдроглавите пеликани в резервата „Сребърна“ постепенно се възобновява. С повишаване на температурите ледената покривка се разтопи и птиците започнаха да се завръщат, след като дребни хищници ги подплашиха в началото на месеца. В момента на трите наколни платформи и прилежащите терени около тях се наблюдават около 70 екземпляра от защитения вид. Птиците са със зачервени гуши и строят гнезда наново. Наблюдава се и активна копулация.

Охраната на резервата навлезе в колонията в края на миналата седмица, за да оцени щетите и рестартира камерите за видеонаблюдение. При огледа на място са констатирани 8 мъртви малки екземпляра в гнездата на наколните платформи. В наземните площи не са открити новоизлюпени. Въпреки неблагоприятното развитие на първото люпило едно новоизлюпено е оцеляло благодарение на старателните грижи на родителите си.

Нивата във водното огледало са стабилни. В момента се отчитат високи водни нива на река Дунав. Отворени са двата шлюза, което ще позволи навлизането на свежи води от реката в езерото.

Последна промяна от Петък, 16 Март 2018г. 10:32ч.

Трима любители-риболовци в „Сребърна“ са санкционирани вчера

Е-поща Печат

DSC 0225 modАктове за установяване на административни нарушения са съставени на трима любители-риболовци в Поддържан резерват „Сребърна“ вчера. Нарушението е констатирано при ежедневния обход  на резервата. Риболовците са използвали въдици в участъка на езерото при южния шлюз на захранващия канал. На това място не е позволено осъществяването на какъвто и да било риболов.

Според Плана за управление на резервата любителски риболов може да се извършва само на регламентираните за целта места – по  брега на р. Дунав в участъка по западния противопожарен път (землището на с. Ветрен), на понтонния пристан, в западния бряг на езерото в с. Сребърна и в местността „Канаричката”.

В РИОСВ – Русе е постъпила информация, че районът около южния шлюз на захранващия канал се е превърнал в популярно място за любителски риболов за жителите на населените места в района. Ръководството на инспекцията предупреждава, че нарушителите ще бъдат строго санкционирани. Съгласно Закона за защитените територии размерът на предвидените наказания за физически лица, извършили маловажни нарушения е от 5 до 100 лв., а за немаловажни – от 500 до 5000 лв.

Находището на пролетното ботурче в с. Осенец е в много добро състояние

Е-поща Печат

20180313 114944 - CopyЕстественото находище на защитения растителен вид пролетно ботурче (Cyclamen coum) в землището на село Осенец, oбщина Разград е в много добро състояние. Това установи екип на екоинспекцията, извършил проверка, съвместно с представител на Държавно горско стопанство „Разград”, което експлоатира защитената територия.

Не са установени нарушения на режимите на защитена местност. Няма следи от посегателства върху растенията, сечи или други горскостопански дейности. Границите на защитената местност са ясно маркирани и е поставена обозначителна табела. При обхода е констатирана много добра плътност на растителния вид, достигаща до 70-80% или  около 35-40 екземпляра на метър2.

Проверките на естествените находища на растителни видове се извършват планово или при сигнал за увреждане или посегателства. Предвижда  се до края на седмицата да се провери и другото находище на пролетно ботурче на територията на инспекцията, намиращо се в землището на село Бреница (община Тутракан).

Пролетното ботурче (Cyclamen coum Mill) е многогодишно тревисто растение, с едни, бъбрековидни листа. Цветовете са едри, лилаво-розови, разположени на дълги дръжки. Цъфти от февруари до април. В България видът е разпространен в Странджа, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие, където се среща в дъбови гори и храсталаци.  Включен е в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 3, както и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Ботурчето  е лечебно по смисъла на Закона за лечебните растения. Видът е защитен и в Европа.  Включен е в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания. Силно уязвим при нерегламентирано бране за букети през пролетта.

 

Последна промяна от Сряда, 14 Март 2018г. 12:26ч.

Страница 7 от 155

България в Юнеско

Галерия