Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ състави акт за административно нарушение на оператора на Регионално депо за неопасни отпадъци в Русе

Е-поща Печат

РИОСВ състави акт за  административно нарушение на оператора на Регионално депо за неопасни отпадъци в Русе

 На 13 ноември 2018 г. експерти на регионалната инспекция съставиха акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на фирмата оператор на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“  в гр. Русе. Той ще бъде санкциониран, във връзка с нарушение изискванията на Закона за управление на отпадъците, за това че е допуснал запалване на отпадъците в Клетка 2 на 03.11.2018 г., около 13,00 часа.  Повече от седмица продължиха дейностите по потушаване на възникналия пожар. Към момента аварийната ситуация е овладяна и са изпълнени дадените предписания.

РИОСВ – Русе ще извърши последващ контрол.

Контролни проби въздух взети с OdorPrep ще се анализират в специализирана европейска лаборатория

Е-поща Печат

Контролни проби въздух взети с OdorPrep ще се анализират в специализирана европейска лаборатория

 Контролни проби атмосферен въздух са взети на 12 ноември от районите около няколко потенциални източника , които при дейността си биха могли да емитират атмосферни замърсители в Русе. Пробите ще бъдат подложени на химичен анализ в специализирана европейска лаборатория.

Целта е да се подпомогне идентифицирането на атмосферните замърсители и установяване на конкретния източник при експертименталното пробонабиране с апарата за улавяне на интензивно миришещи вещества, представен в средата на септември.

Устройството за установавяне на  миризми, разположено на територията на Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ при ИАОС  OdorPrep е предоставено на Министерството на околната среда и водите от италианската фирма Lab Service Analytica Srl (LSA) за участие по европейски проект EU H2020/756865. OdorPrep се използва за обективно определяне на концентрацията на интензивно миришещи вещества.

Резултатите от контролните проби ще бъдат съпоставяни с тези, които ще се вземат извънредно, при наличие на неприятни миризми по сигнали на граждани.

Апаратът OdorPrep отговаря на изискванията на стандарт EN 13725 („Качество на въздуха. Устройството пределя аконцентрацията на мириса чрез динамична олфактометрия“). Целта е да допринесе за решаването на съществуващите проблеми, свързани с наличието на интензивно миришещи вещества, като същевременно бъдат натрупани знания и опит във връзка с използването на прилагания метод.

204 282 лева от санкции са постъпили в РИОСВ-Русе през октомври

Е-поща Печат

204 282 лева от санкции са постъпили в РИОСВ-Русе през октомври

През октомври в РИОСВ - Русе са постъпили 204 282 лева от месечни санкции за установени нарушения. Най-големите суми са от наложените глоби за неприятни миризми в Разград. При извънредните проверки са санкционирани  „Биовет“АД  и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД.

През октомври експертите на РИОСВ-Русе са извършили 131 проверки на 118 обекта. От проверките 59 са планови , а  72 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 71 предписания за отстраняване на установени нарушения. 

 Месечната справка е публикувана на страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html.

Последна промяна от Вторник, 13 Ноември 2018г. 10:06ч.

Не са констатирани превишения на средноденонощните и средночасови норми на измерваните замърсители

Е-поща Печат

Не са констатирани превишения на средноденонощните и средночасови норми на измерваните замърсители и  в двете мобилни станции в периода 04-05 ноември 2018 г.

В автоматичната станция в кв. „Възраждане” единствено е регистрирано леко повишение на концентрацията на бензен, което е характерно за горивните процеси. Азотните оксиди, серния диоксид, въглеродния оксид и ФПЧ10 запазват нормални нива на концентрация за периода.

В мобилната станцията, разположена на бул. „България”, също няма констатирани превишения на средноденонощните и средночасови норми на измерваните замърсители.  Тук единствено е повлияна концентрацията на ФПЧ10 с достигнати моментни часови стойности от 121,6 и 223,6 микрограма на кубичен метър през нощта на 05.11.18 г. За този показател средноденощната норма също не е превишена.

Продължава запръстяването на тлеещия терен на регионалното депо в гр.Русе.

Последна промяна от Вторник, 13 Ноември 2018г. 10:06ч.

Завишени нива на замърсители, но без превишения на нормите са отчетени след пожара на депото в Русе

Е-поща Печат

Завишени нива на замърсители на въздуха в Русе, но  без превишения на нормите са отчетени от автоматичната станция в кв. „Възраждане“ и мобилната станция на бул. „България“ тази нощ вследствие на пожара, възникнал на 3 ноември  на Регионално депо за отпадъци. Завишения има в показателите на атмосферните замърсители бензен, азотни оксиди, въгледороден оксид и фини прахови частици. Такива превишения са характерни за горивни процеси след пожар.

Към момента все още теренът на депото тлее, но се очаква до късния следобед да бъде запръстен.

РИОСВ-Русе ще извърши извънредна проверка на депото следващата седмица и ще изиска от оператора информация относно възникването на инцидента. В зависимост от резултатите на проверката ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки спрямо оператора.

Страница 7 от 171

България в Юнеско

Галерия