Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ – Русе разпореди на кметовете да освободят всички уловени щъркели

Е-поща Печат

 MG 4082 1Всички птици от вида бял щъркел, на които беше оказана помощ от местните власти и населението в областите Русе, Разград и Силистра трябва незабавно да бъдат пуснати на свобода. До общинските и кметовете на кметства са изпратени нови писмени указания да извършат обходи и предупредят населението.

Със съдействието на местните власти вчера се проведе акция по опръстеняване и освобождаване на птици от защитения вид, които бяха приютени от хората по време на неблагоприятните метеорологични условия миналата седмица. В инспекцията постъпи информация за 77 уловени щъркела. На място в градовете  Силистра и Дулово и селата Межден, Черник, Вокил и Зарица са опръстенени 62 екземпляра, а при 7 от птиците в с. Черник не е имало физическа възможност. Освободени в природата са 69. Част от птиците са пуснати на свобода преди акцията. Такива са случаите с птиците от Регионално депо в Силистра, с. Овен и град Исперих – общо 5 екземпляра.

При две от уловените птици са установени чужди пръстени, а една – с наранявания, е транспортирана до Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Освободените птици са във видимо добро състояние, голяма част от тях са възрастни екземпляри.

При акацията по опръстеняване бяха наблюдавани струпвания на птици от вида и облитащи ята. Вероятно те извършват миграция от местата за зимуване към местата за размножаване в Източна и Централна Европа. Предполага се, че освободените птици ще се присъединят към все още преминаващите през България ята и ще завършат благополучно прелета си. Независимо, че хората в Силистренско показаха съпричастност и направиха необходимото за спасяването на бедстващите щъркели, експертите предупреждават, че всеки опит за „одомашняване“ би бил пагубен за ориентацията и размножаването им.

Експерти на РИОСВ – Русе ще опръстенят и освободят щъркелите в Силистренско

Е-поща Печат

DSC01875Експерти на РИОСВ Русе ще поставят алуминиеви пръстени на уловените  бели щъркели в населените места в Силистренско. Предвижда се това да стане на 26 март (понеделник) по предварително уточнен маршрут, който започва от Силистра и продължава към общините Дулово, Главиница и Исперих. След опръстеняването птиците ще бъдат освободени в природата, за да продължат пътя си.

Дейността е съгласувана със специалисти от Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Пръстените са  предоставени от НПО, но дейността се координира от Българска орнитологична централа към БАН.  Всеки пръстен съдържа информация – уникален номер и имената на страната и организацията, от която е поставен.

Опръстеняването е един от най-простите и достъпни методи за изучаване на миграцията и поведението на птиците. Повторното улавяне, наблюдение или намиране на мъртви екземпляри е незаменим източник на информация за птиците.

Продължават да постъпват сигнали за бедстващи птици на територията на РИОСВ Русе. До момента те са неоснователни, тъй като птиците не са наранени или с обледени крила.

Нова защитена местност ще опазва ценен растителен вид в Русенска област

Е-поща Печат

V sgraviche Astragalus dasyanthusНовата защитена местност „Стълпище“, в землището на с. Мечка (Област Русе) ще опазва застрашения растителен  вид вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus). Тя е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите Нено Димов съгласно Закона за защитените територии.

Предложението за обявяване на новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) и се реализира по проект „Опазване на редки и застрашени растителни видове в България чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие“, финансиран от Предприятието за управление дайностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Вълнестоцветното сграбиче е установено в пасище, край селищно образувание „Стълпище“, край река Дунав. В заповедта за обявяване на новата местност са включени забрани като разораване на терените, търсене и проучване на подземни богатства, депониране на растителни отпадъци, създаване на полски пътища и др. Ограниченията целят да гарантират опазването на местообитанието на вида и по този начин самото растение.

Вълнестоцветното сграбиче е сред най-редките представители на род Сграбиче (Astragalus) в България. Като вид с висока консервационна стойност той е включен в приложенията на  Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, с категория „Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб.

Ареалът на вида обхваща северната част на Балканския полуостров. У нас са потвърдени 3 находища: в северна Струмска долина, в землището на гр. Бобошево, област Кюстендил; в Дунавска равнина, в землището на с.  Комарево, област Плевен и в Североизточна България, в землището на с. Мечка, област Русе. Новата защитена местност е в близост до  природна  забележителност „Дикили таш“.

ЗМ „Стълпище“ – Заповед № РД-32/19.01.2018 г.

 Снимка: Стоян Стоянов

 

Последна промяна от Петък, 23 Март 2018г. 14:00ч.

РИОСВ-Русе провери сигнал за миризма на ацетон в Източна промишлена зона на Русе

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха извънредна проверка в Източна промишлена зона на град Русе днес. Проверката е по сигнал, постъпил в следобедните часове за миризма на разредители, в района на II ра Районна служба за Пожарна безопасност и защита на населението. Извършен е незабавен обход, при който е установено, че сигналът е основателен. Проверени са производствените площадки на „Русе кемикалс“ АД, „Лубрика“ ООД и прилежащите сгради, заустващи в канализационен колектор „България“. Отворени са ревизионните шахти на предприятията, при което не са установени специфични миризми.

Незабавно е уведомен операторът на колектора „В и К“ ООД-Русе, от където са изпратили екип за ревизия на всички шахти и установяване на източника.

Вероятно се касае за залпово изпускане на непречистени води, които са изтекли в каназацията. Проверката по случая продължава.

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март

Е-поща Печат

did you know square 3-09Световният ден на водата – 22 март се провежда всяка година, за да се фокусира вниманието върху важността на този незаменим природен ресурс. Тази година избраната тема е „Природата за водата“, която е насочена към прилагане на природосъобразни решения за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени през 21-ви век.

Кампанията се провежда под мотото „Отговорът е в природата“. Насочена е към повишаване на информираността относно природосъобразните решения. Ключовото послание, е че тези решения (възстановяване на горите чрез залесяване, на връзката между реките и заливаемите площи, на влажните зони) са устойчиви и ефективни начини за възобновяване на баланса във водния цикъл, за смекчаване на последиците от климатичните промени и оттам – за подобряване на човешкото здраве и качеството на живот като цяло.

Страница 8 от 158

България в Юнеско

Галерия