Вие сте тук: Новини

Последни новини

Не e установена продажба на диворастящи горски цветя в Русе

Е-поща Печат

   20130404 1383660839Не са установени продажби на диворастящи горски цветя – кокичета минзухари и синчец и пр. при извънредните проверки на 8 март т.г. Експертите на РИОС – Русе обходиха централните части на Русе, Общинския кооперативен пазар и цветарските павилиони.

Ранно цъфтящите видове – елвезиево кокиче, циклама, синчец, минзухар и др. са защитени от  Закона за биологичното разнообразие. Той категорично забранява бране, изкореняване, притежание, търговия и предлагане за продажба на взети от природата екземпляри. Част от растенията, като циклама попадат и под защитата на Вашингтонската конвенция (CITES). За нарушения, свързани с тези видове се налагат глоби – за физически лица са от 100 до 5000 лева, а за юридическите – от 500 до 10 000 лева.

Лицата, които възнамеряват да извършват продажба на ранно цъфтящи пролетни цветя – (култивирани) следва да  да притежават документ, удостоверяващ произхода им. Този документ се издава ежегодно от съответната община.

Територията, контролирана от РИОСВ – Русе е богата на естествени местообитания от защитените видове. Такива са находищата на пролетно ботурче (циклама) в селата Бреница (община Тетракан) и Осенец (бщина Разград).

През следващата седмица са планирани контролни проверки за оценка състоянието на естествените им находища.

Експертите на РИОСВ – Русе провериха 859 обекта от контролираната територия миналата година

Е-поща Печат

DSC01794Експертите на РИОСВ – Русе извършиха контролни проверки на 859 обекта от контролираната територия през 2017 г. От тях 507 са били съгласно Плана за контролната дейност, а извънредно са проверени 352 обекта Това съобщи днес директорът на екоинспекцията инж. Любомир Атанасов на пресконфереция за отчета за контролната дейност.

За установени административни нарушения са съставени 74 акта, за които са издадени наказателни постановления и 28 преписки за санкции. Най-високата глоба в размер на 300 000 лв. е наложена на „Монтюпе“ ЕООД за неизпълнение на условие в Комплексно разрешително и допуснато неорганизирано изпускане на емисии.

По наложените санкции за миналата година в РИОСВ – Русе са постъпили  121 228,31 лв. От тях сумата в размер на 80% – 97 861,48 лв. са преведени на общините, в които са констатирани нарушенията. Най-големи обекти замърсители през 2017 г. са установени в общините Разград и Русе, подчерта Атанасов.

През 2017 г. са постъпили 847 сигнала за замърсяване на компонентите и факторите на околната среда, от които основателни са 282, а 505 са неоснователни. Сигналите са основно за разпространение на неприятни миризми, замърсени терени с отпадъци, замърсяване на водни обекти с отпадъчни води  и др.

Трайно ниски остават нивата на следените атмосферни замърсители. През миналата година  единствено са констатирани превишения по показател фини прахови частици – 10 мкр. (ФПЧ10). По тази причина ще бъде засилен контролът по изпълнение на мерките, заложени в общинските програми за качество на атмосферния въздух и план-програмите на дружествата за отстраняване на причините за емитиране на неприятни миризми. Инж. Атанасов определи като приоритет работата по привеждането в съответствие на пречиствателни станции  за отпадъчни води и рекултивация стари общински сметища. Той изрази надежда, че до края на годината ще бъде въведено в експлоатация Регионалното депо за битови отпадъци в Бяла.

Пълният отчет за контролната дейност на инспекцията през 2017 година е публикуван на интернет страницата на РИОСВ на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost.html.

           

Последна промяна от Сряда, 07 Март 2018г. 15:47ч.

Дребни хищници подплашиха гнездящите пеликани в „Сребърна“

Е-поща Печат

07.03.2018-LedНабези на дребни хищници – лисица и чакал са наблюдавани през почивните дни в колонията на къдроглавия пеликан в резервата „Сребърна“ и са изплашили птиците. Животните са достигнали до гнездящите птици  по леда. Не е известно дали хищниците са изяли намиращи се в гнездилището яйца, предвид неблагоприятните метеорологични условия – ниски температури, комбинирани с обилни валежи от сняг, дъжд и вятър. Няма данни да са уловени възрастни птици. След разтопяването на леда и наличие на практическа възможност за достъп, охранителите в резервата ще влязат с лодка в езерото и ще направят оглед и оценка на щетите в  пеликанската колония.

В момента в колонията се наблюдава един млад  екземпляр. Останалите птици вероятно са по поречието на река Дунав в търсене на храна.  Експертите очакват с повишаване на температурите и разтопяването на снега и леда, както и  покачване на водното ниво, птиците да се завърнат и гнездовия сезон да бъде възобновен. Основание за това дава фактът, че аналогична ситуация вече се е случвала преди около 10 години, както и  че кожните торби на птиците са силно зачервени, което е признак за повишена хормонална и копулационна активност. Повторните опити за загнездване биха съвпаднали с обичайния период за начало на гнездовия сезон.

Поради необичайно високите температури през месеците декември 2017 г. и януари 2018 г. пеликаните  се завърнаха в гнездовата колония още през декември и скоро след това започнаха изграждане на гнезда и размножаване.

Последна промяна от Сряда, 07 Март 2018г. 11:06ч.

РИОСВ – Русе изиска от „Монтюпе“ да коригира плана за собствен пункт за измерване на замърсителите

Е-поща Печат

РИОСВ – Русе даде предписания на „Монтюпе“ ЕООД да внесе корекция в план-графика за въвеждане на собствен пункт за мониторинг за измерване на замърсители, характерни за тяхната производствена дейност. Във внесената програма дружеството предлага измерването на един показател – фенол и в последвие търсене на стандартизирани методи за измерване на специфичните замърсители формаладехид и етилдиметиламин.

Инспекцията изисква да бъдат измервани поне 8 органични замърсителя, за които има стандарти за пробонабиране и анализ.

До края на март дружеството трябва да внесе заявление за издаване на ново комплексно разрешително. Останалите предписания следват изпълнението на Инвестиционната програма на „Монтюпе” ЕООД с краткосрочни и средносрочни дейности по околна среда 2017-2019, за която дружеството пое ангажимент пред министъра на околната среда и водите Нено Димов миналата година. 

За съвместни контролни проверки в резервата „Сребърна“ се договориха РИОСВ – Русе и МВР

Е-поща Печат

Picture 149 - CopyРИОСВ – Русе, представители на МВР и Граничен полицейски участък – Силистра, обсъдиха на среща възможностите за съвместни контролни проверки на територията на резерват „Сребърна“.  Чрез това сътрудничество ще се осигурят възможности  за бърза реакция при установяване на нарушения  в резервата.  Органите на реда ще съдействат с хора и техника  при установяване на самоличността и залавяне на нарушителите. Ще се правят и съвместни обходи с охраната на резервата и провеждане на акции, в които могат да се включват в последствие и служителите на Изпълнителната агенция „Рибарство и аквакултури”. Предстои да се подготви график на съвместните проверки.

Договореностите ще бъдат описани в споразумение между институциите.

Последна промяна от Петък, 23 Февруари 2018г. 14:31ч.

Страница 8 от 155

България в Юнеско

Галерия