Вие сте тук: Новини

Последни новини

Източникът на миризмите в Русе не е промишлен

Е-поща Печат

Източникът на миризмите, за които бяха подадени сигнали през последните три дни, не е промишлен. Само за периода  24-27 март на дежурния телефон в РИОСВ са регистрирани 8 сигнала за миризми на територията на Русе. По всички са извършени незабавни проверки. В размиките на обходите не са констатирани миризми. В периметъра на районите на сигналите – централна градска част, Градски хали и др., няма промишлени източници, които да емитират миризми.

През периода, в който са подадени сигналите посоката на вятъра е променлива. Редуват се периоди с много ниска и висока скорост, което подсказва, че миризмите имат локален, краткотраен характер.

По данни от пунктовете за мониторинг, разположени на територията на Русе, за периода 24-27 март е регистрирано само едно превишение на средноденонощните норми  (СДН) за ФПЧ10  – в пункта АИС „Възраждане“, в петък. Същия ден са констатирани и завишени концентрации на азотните оксиди, бензен и ФПЧ2,5. В останалите дни, данните от наблюдението върху качеството на атмосферния въздух не показват превишения на средноденощните или средночасови норми на измерваните замърсители.                                             

 

 

 

 

 

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

Е-поща Печат

wwd 2017Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март и е насочен към привличане на вниманието върху важността на водата и нейното опазване. През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ е насочена към послания за намаляване на образуваното количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

В световен мащаб над 80% от образуваните отпадъчни води се връщат обратно в природата, без да бъдат пречистени или повторно използвани. Ето няколко любопитни факта:

  • 1,8 милиарда души използват източник на питейна вода, замърсена с фекалии, като се излагат на риск от заразяване с холера, дезинтерия, коремен тиф и полиомелит. Замърсената вода, слаборазвитата канализационна система и лошата хигиена причиняват около 842 000 смъртни случаи всяка година;
  •  663 милиона хора все още нямат достъп до безопасни източници на питейна вода;
  •  До 2050 г. близо 70% от населението на света ще живее в градовете, в сравнение с днешните 50%. В момента повечето градове в развиващите се страни не разполагат с подходяща инфраструктура и ресурси за управление на отпадъчните води по ефективен и устойчив начин;
  • Възможностите за използване на отпадъчните води като ресурс са огромни. Безопасното управление на отпадъчните води би могло да осигури възможност за достъпен и устойчив източник на вода, енергия, хранителни вещества и други оползотворими материали;
  • Разходите за управление на отпадъчните води са несравними спрямо ползите за човешкото здраве, икономическото развитие и устойчивостта на околната среда – осигуряване на нови възможности за бизнеса и създаване на повече „зелени“ работни места.

Плъният текст на брошурата за Световния ден на водата е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/images/campaigns_riosv/5_June/Broshura.pdf.

Последна промяна от Вторник, 21 Март 2017г. 12:13ч.

70 къдроглави пеликана гнездят в Сребърна

Е-поща Печат

270 къдроглави пеликана мътят върху гнезда в колонията на защитения вид в Поддържания резерват „Сребърна“. Това е първата група, която се установи в колонията. Очаква се в началото на април птиците да се сдобият с поколение. Общо в колонията има 120 птици. Останалите пеликани доизграждат гнезда си и активно прелитат между вече заселената южна част на тръстиковия масив и нови участъци.

Формирана е и колонията на голямата бяла чапла в местността „Бабушко блато“. Оживление се наблюдава и сред зеленоглавите и кавявоглавите патици.

Обстановката в резервата е спокойна. При ежедневните обходи не са установени нарушения на режимите в резервата.

Последна промяна от Понеделник, 20 Март 2017г. 15:05ч.

Влезе в сила новата наредба за флуорираните парникови газове

Е-поща Печат

С обнародването на Наредба №1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, се въвеждат нови изисквания към операторите и потребителите на флуорирани парникови газове (ФПГ).

В новата наредба са записани необходимите инструменти за извършване на монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни хладилни и климатични системи, както и на топлинни помпи, съдържащи някои флуорсъдържащи парникови газове.

Новостите при създаване и поддържане на досиета по Приложение №3 влизат в сила два месеца след датата на обнародване на Наредбата, т.е. от  7 май 2017 г. Това е срокък, в който е необходимо операторите на оборудването, посочено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. да внедрят новите форми на отчетност за инсталираното оборудване, съдържащо ФПГ.

Въведени са и нови изисквания по отношение на годишното докладване за използваните ФПГ от оператори, ползватели, дистрибутори и преработватели.

Пълният текст на Наредбата е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html.

Обществен достъп до Доклад по ОВОС на ИП на "Пилко" ЕООД

Е-поща Печат

На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ-Русе  осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане:

Доклад за ОВОС, задание, нетехническо резюме за инвестиционно предложение: "Оборудване на 12 броя птицевъдни сгради за отглеждане на бройлери с капацитет 240 000 места за птици", с местоположение ПИ 027001 в землището на село Чуковец, община Алфатар

Страница 8 от 137

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия