Вие сте тук: Новини

Последни новини

До момента не е отчетено замърсяване на въздуха вследствие на пожара на депото за отпадъци в Русе

Е-поща Печат

До късния следобяд на 3 ноември, не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух в Русе от двете станции на ИАОС, вследствие на възникналия пожар на Регионално депо за отпадъци – Русе.

Сигналът за инцидента е подаден в РИОСВ-Русе на 3 ноември, в 13-30 часа. Експерти на инспекцията са се отзовали незабавно на мястото на инцидента. Горяла е втора клетка на депото. Предприети са всички необходими действия от страна на компетентните органи и оператора на депото за потушаване на пожара и запръстяване на терените. Станциите за контрол качеството на атмосферния въздух в източните и централните части на Русе работят в нормален режим и продължават непрекъснатия мониторинг на качеството на въздуха. 

Леярната в Лозница преустанови дейност

Е-поща Печат

Инсталацията за „Топене и леене на алуминий“ в гр. Лозница, с оператор „Метал“ ЕООД преустанови дейност. Това стана по решение на дружеството, за което екоинспекцията е уведомена предварително. Експерти на РИОСВ – Русе провериха на място изпълнението на представения план за прекратяване на дейността съгласно условие в Комплексното разрешително.

При извършения оглед на площадката и представените документи е установено, че инсталацията за топене и леене на алуминий е демонтирана. Огнеупорните тухли са складирани извън помещението. Разкомплектовани са  помощните и пречиствателните съоръжения. Отпадъците от дейността на леярната ще бъдат предадени за скрап, а останалите, констатирани при предходна проверка са предадени на Регионално депо за неопасни отпадъци – Разград.

Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда предстои екоинспекцията да започне процедура за прекратяване на Комплексното разрешително на дружеството.

Предстои монтиранe на съоръжения и залесяване в резерватa „Сребърна“

Е-поща Печат

DSC02821 - Copy600 предпазни съоръжения ще бъдат монтирани в североизточната част на поддържан резерват „Сребърна“.  По предварителна оценка ще бъдат засадени  около 15 000 фиданки от местни дървесни видове – бяла топола, бяла върба, планински яснен, полски ясен и др. Това съобщи на пресконференция в Силистра днес Анелия Николова , ръководител на проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* и 91F0 на територията на поддържан резерват Сребърна“.

Проектът е  на стойност  898 823 лв. и се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Той ще се изпълнява от екоинспекцията за период от 37 месеца.

Поставянето на габиони ще ограничи достъпа на лица и моторни превозни средства и опази залесените при предишен проект терени, както и новите дръвчета. Впоследствие, след израстването на фиданките и превръщането им в гора, предпазните съоръжения могат да бъдат използвани за укрепване на устието на западния захранващ канал.

Проектът е продължение на предходен, реализиран в периода 2009-2012 г. Сега целта е да се извършат възстановителни дейности и да се залесят освободени от инвазивни видове територии.

С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри природозащитното състояние на Алувиалните гори с черна елша и планински ясен и на Крайречните смесени гори от обикновен дъб, бял бряст, планински ясен и полски ясен.

Към момента е сключен договор с фирма за подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки, на която е възложено провеждането на тръжната процедура за избор на изпълнител за дейността по обследване на терените  за нуждите на лесовъдските дейности и доставчици на стоки и услуги. Първите мерки на терен ще  започнат през март 2019 г., с настъпване на вегетацията.

Анелия Николова връчи на представител на Община Силистра трите отличени проекта в конкурса за лого на РИОСВ-Русе по повод 70-годишнината на резервата „Сребърна”. Идеята е те да бъдат подложени на обществено обсъждане и евентуално да бъде избрано едно лого, което ще бъде представително за Биосферен парк „Сребърна”.

Сигналът за миризма на нафтопродукти в Русе е основателен

Е-поща Печат

Основателен е сигналът за миризма на нафтопродукти в Източна промишлена зона на Русе от края на миналата седмица. Това показа извънредната проверка с  представител на дружеството „ВиК“ ООД - Русе, експлоатиращо градската канализационна мрежа.

Сигналът е подаден в инспекцията на 26 октомври т.г., от служители на фирма за производство на дамско облекло, намираща се на площадката на „Изома-Русе“ ЕООД. Поради съмнения за изхвърляне на непречистени отпадъчни води в градската канализационна мрежа са отворени и проверени всички ревизионни шахти от площадковите канализации, собственост на  „Изома-Русе“ ЕООД и на „Лублрика“ ООД.

Специфична миризма на нефтопродукти е усетена единствено в последната ревизионна шахта от площадковата канализация на „Изома – Русе“ ЕООД, преди включването на отпадъчните води в градската канализационна мрежа. Същата миризма е усетена в сградата на шивашкото предприятие.

На „ВиК“ оператора са дадени предписания да установи потоците води, които постъпват във въпросната шахта и да представи информация за сключените договори за заустване на отпадъчните води на дружества, извършващи дейност в района.

Експерти на РИОСВ – Русе се включиха в мониторинга на кафявата мечка

Е-поща Печат

44798450 506548283195876 5345010873440141312 nЕксперти от направление „Биологично разнообразие“ на РИОСВ – Русе се включиха в  ежегодния мониторинг на кафявата мечка миналата седмица. Те бяха част от съвместните екипи с представители на МОСВ, ИАОС и Дирекциите на националните паркове, определени за районите около градовете Смолян, Девин, Велинград и Лъки.

При обходите са взети проби от козината (косми) и екскременти от защитения вид, които ще бъдат подложени на ДНК анализ. Всички находки, като вид и големина на лапите, характерни особености местностите, в които са открити и GPS координати, са описани в специален формуляр, предаден на служителите на Изпълнителна агенция по околна среда. Събраните  данни се обощават със специален софтуер. В зависимост от особесностите на конкретната територия могат да се направят изводи за числеността на вида, възрастта и хранителните навици на кафявата мечка.

Мониторингът на кафявата мечка е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, който цели да проследи състоянието на определени биологични видове.

 

 

 

Страница 8 от 171

България в Юнеско

Галерия