Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе установи нарушения в цех за кожени изделия в града

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе ще предприеме административнонаказателни мерки спрямо„Сана Р“ ЕООД за нарушения на екологичното законодателство. Те са установени по време на извънредна проверка  на 4 октомври , извършена по сигнали за миризма на разтворители, в района на ОУ „Алеко Константинов“ гр. Русе. Експертите са обходили участъците за производство на чанти и елементи за обувки. В едно от помещенията е усетена силна миризма на ацетон и лепила, без работеща аспирация. При пускането й миризмата на характерните за производството продукти се е  разнесла извън цеха.

 На 5 октомври е извършена допълнителна проверка от екоинспекцията. Установено е, че дружеството не е спазило уведомителните предури по реда на Закона за опазване на околната среда,  както и разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух, за което ще бъде санкционирано.

На дружеството са дадени предписания до края на годината да представи в регионалната екоинспекция резултатите от извършените собствени периодични измервания, както й да направи регистрация на инсталацията, която работи с летливи органични съединения. 

Завишени нива на серен диоксид и прах са отчетени по време на пожара в складовата база в Русе

Е-поща Печат

Завишени нива на серен диоксид и фини прахови частици 2, 5 микрона са регистрирали системите за автоматичен контрол  на атмосферния въздух в кв.  „Възраждане“ и на РУ „Ангел Кънчев“, по време на възникналия пожар на 6 октомври,  в района на Товарна гара- Русе.  От  22.00  ч.  на 6 октомври до 01.00ч. на 7 октомври няма превишение на нормите на двата показателя, както и на останалите следени атмосферни замърсители. За периода, посоката на вятъра е била североизточна, със скорост 7-8 метра в секунда. Очаква се в рамките на денонощието да бъдат отчетени  и завишени нива по показател ФПЧ 10 .

Екоинспекцията е била уведомена за инцидента чрез тел. 112. На място са пристигнали служители на РИОСВ-Русе. Пожарът е бил успешно потушен от специализираните органи.

МОСВ подкрепя националния ученически конкурс „Посланици на здравето“, обявен от Министерството на здравеопазването

Е-поща Печат

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участницитедо 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците. 

Последна промяна от Четвъртък, 05 Октомври 2017г. 13:38ч.

Сребърна със сертификат за биосферен парк на ЮНЕСКО

Е-поща Печат

сертификат СребърнаСребърна получи Сертификат за Биосферен парк на ЮНЕСКО. С него се удостоверява, че защитената територия покрива новите предизвикателства на Севилската стратегия за управление на биосферните резервати на Програма „Човекът и биосферата“ на международната организация.  

Решението за обявяването на биосферните паркове  „Сребърна“, „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узунбуджак“ е взето на заседание на 29–та сесия на Mеждуправителствения координационен съвет  на програмата „Човекът и биосферата“.  Тя бе проведена през юни т.г , в Централата на ЮНЕСКО в Париж .

Съгласно изискванията на стратегията от Севиля за Биосферен парк  „Сребърна“ са определени три зони -  „сърцевинна“, „буферна зона“ и „преходна зона (зона за развитие)“, включваща цялата територия на община Силистра.

Сърцевинната зона включва обявения според националното законодателство през 1977 г. резерват „Сребърна“, с площ 892 ха, която удовлетворява изискванията на Севилската стратегията за дълготрайно опазване на консервационно значимите местообитания и видове. Буферната зона на резервата представлява естествен буфер на сърцевинната зона.  На територията й се опазват консервационно значими природни местообитания на редки животински видове, в т. ч. птици. Преходната зона предлага уникални условия за развитие на различни дейности насочени към устойчиво развитие, опазване на културното многообразие, традициите и обичаите. Хармоничната връзка между трите територии е предпоставка за изпълнение и на трите функции на пост-севилски биосферен парк.

РИОСВ-Русе ще предостави копие от сертификата на община Силистра и ще проведе информационно-образователни срещи със заинтересованите страни.

В продължение на почти 40 години 16 български биосферни резервата са изпълнявали ефективно своята „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование. През годините концепцията за биосферните резервати се е развивала, съобразно съвременните предизвикателства. Постепенно на преден план е излязъл човекът и взаимодействието му с природата, като първоначалната функция на биосферните резервати се е надградила – и от чисто „опазваща“ и „научна“, е преминала и към „функция на развитието“,  ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси.

Експерт на РИОСВ-Русе участва в семинар за управлението на биосферни резервати в Китай

Е-поща Печат

 MG 5977Експертът по биологично разнообразие в Поддържан резерват „Сребърна“ Момчил Петров участва в семинар за управители на 25 биосферни резервати от Азия, Африка и Европа. Той се проведе през първата половина на септември в градовете Пекин и Джънджоу, в рамките на инициативата „Цифров пояс и път” на Китайската академия на науките.

По време на обучителния семинар са били представени технологии за отдалечено наблюдение на биосферни резервати и глобални геопаркове под егидата на UNESCO.  Участниците са се запознали с  възможностите за отдалечено наблюдение с помощта на оптични технологии и тяхното приложение, микровълново наблюдение, Географски информационни системи и техните приложения, виртуална наземна станция като алтернативен метод за достъп до сателитни изображения  и радарно наблюдение на обекти на културното наследство.

Организаторите и участниците в семинара са заявили желание за по-нататъшно сътрудничество и обмен на информация с цел подобряване на управлението на обектите на световното наследство.

(На снимката: Момчил Петров - вторият отляво надясно)

Последна промяна от Вторник, 03 Октомври 2017г. 14:38ч.

Страница 9 от 147

България в Юнеско

Галерия