Вие сте тук: Новини

Последни новини

89 букетчета от ранно цъфтящи видове конфискува РИОСВ – Русе

Е-поща Печат

DSC01357 1При проверка на 8 март експерти на РИОСВ – Русе конфискуваха 89 букетчета – синчец, снежно кокиче и пролетна циклама, ранно цъфтящи видове цветя. Двама нарушители са ги продавали в района на Централните градски хали в Русе.

Посочените видове са включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, който категорично забранява да се берат от естествените им находища. За подобни нарушения Законът предвижда глоба от 100 до 5000 лв. за физически и от 500 до 10 000 лв. – за юридически лица.

Проверките за търговия с ранно цъфтящи видове растения започнаха от началото на март и ще продължат до средата на месеца. Планирани са проверки на естествените находища на пролетна циклама в землищата на община Тутракан и Разград.

Прекратена е процедурата на намерението за добив на чакъл край с. Бабово

Е-поща Печат

С решение на министъра на околната среда и водите Ирина Костова е прекратена процедурата по оценка на въздействието на инвестиционното предложение (ИП) „Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък „Мишка“ (км 462.0 – км 459.4), в района на с. Бабово, общ. Сливо поле, обл. Русе.

Мотивът за недопустимостта на намерението e противоречие със Закона за водите. Участъкът на инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 по Директивите за птиците и местообитанията.

Възложител на инвестиционното предложение е „Кариери за чакъл и пясък - България” ЕАД, гр. София. За процедиране на инвестиционното предложение беше извършена процедура по трансгранична оценка на въздействието върху околната среда.

Решение № 1-П/2017 г. е публикувано на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.

Пеликаните в „Сребърна“ започнаха да свиват гнезда

Е-поща Печат

IMG 7725 - CopyКъдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна“ започнаха старателно да събират материал за оформяне на гнезда. В момента на наколната платформа и наземната част пребивават 60 птици от защитения вид. Около 10 екземляра са наблюдавани в разтопената част от езерото. Птиците са със силно зачервени гуши, което е белег за началото на брачния период. Очаква се с повишаване на температурите броят на птиците да се увеличи. Колонията на къдроглавия пеликан в Сребърна през последните няколко години се обитава от 70-80 двойки.

Оживление настъпва и при другите обитататели в резервата. Големи ята лебеди, водни кокошки и сиви чапли са наблюдавани през последните дни. Все още езерото е покрито с лед. Само около 1/3 от голямото водно огледало е разтопено.

Обстановката в резервата е спокойна. Ежедневно на територията на „Сребърна“ се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. До момента не са установени птици с нехарактерно поведение. Ежедневно се поддържа връзка с Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра и се съобщава за обстановката в резервата.

На територията на ПР „Сребърна“ все още важат забраните за достъп на външни лица и любителски риболов, въведени със  заповед на Министъра на земеделието и храните. 

Дадени са предписания на кметовете за почистване на речни корита и пътища

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха писма до 22 общински кмета, с които са им дадени предписания за почистване на речните корита и общинските пътища. В срок до 17 март кметовете следва да почистят коритата, минаващи през населените места и прилежащите територии от наноси и отпадъци, с оглед превенцията от наводнения. До 31 март трябва да се почисти и общинската пътна мрежа.

След изтичане на сроковете на дадените предписания ще бъдат извършени контролни проверки по места. Кметовете носят персонална административна отговорност в случаите на неизпълнението им, за което законът предвижда глоба от 2000 до 20 000 лв.

През 2016 г. за чистота на речните корита и общински пътища са проверени 152 населени места в 22 общини от контролираната територия и са санкционирани кметовете на три общини.

В резултат на засиления контрол установените замърсявания през 2016 г. са по-малки като количество и размер на замърсената площ спрямо тези през 2015 г. Наблюдава се и тенденция за изпълнение на дадените предписания от страна на общинските ръководства в поставените срокове и с необходимото качество.

Мъртва птица е намерена в района на Пристанищна инфраструктура – Русе

Е-поща Печат

Мъртва птица от защитения вид къдроглав пеликан е намерена в близост до понтона на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – Русе вчера. Сигналът е препратен на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ), която има компетентности по време на епизоотична обстановка. Експертите на ОДБХ ще извършат необходимите изследвания на мъртвия екземпляр, за да установят причината за смъртта.

В момента със заповед на министъра на земеделието и храните са въведени ограничения за лов, посещения и други разпоредби, във връзка с констатирани огнища на болестта инфлуенца (грип) при домашни и диви птици в България. Ограниченията за достъп на външни лица и извършването на любителски риболов се запазват и на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ и други водоеми, където има струпвания на диви птици. Езерото Сребърна все още е замръзнало и е рано да се говори за начало на размножителния период на пеликаните. Те са разпръснати по поречието на река Дунав в търсене на храна.

Важно е да се знае, че при намерено мъртво животно, по време на епизоотична обстановка, компетентност имат регионалните структури на МЗХ. В случай, че няма такава ситуация, съгласно разпоредбите на  Закона за биологичното разнообразие, РИОСВ са компетентните органи за разпореждане с екземпляри от защитени видове, намерени мъртви или в безпомощно състояние. В такива случаи, законът предвижда екземплярът да се пусне на свобода в подходящ район, изпратен за лечение или отглеждане в спасителен център, предоставен на научна организация или училище или природонаучен музей за изследване или попълване на учебни сбирки или оставяне на мястото, където е намерен или убит.

Страница 9 от 137

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия