Вие сте тук: Новини

Последни новини

45 обекта са проверили екоекспертите в Русе през декември миналата година

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ - Русе извършиха 52 контролни проверки на 45 обекта през декември миналата година. От тях 16 са планови, а 36 -  извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 18 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 8 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). 3 от тях са на физически лица, извършвали неразрешени дейности в ПР „Сребърна“, 4 - на юрдически лица по Закона за чистотата на атмосферния въздух и 1 - на земеделска кооперация, допуснала превишения на нивата на шум в нарушение на Закона за защита от шума в околната среда. През декември не са издавани наказателни постановления.

Общо събраната сума от РИОСВ - Русе по наложени глоби и санкции е 21 350 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) е 10 618, 97 лв. От получените суми през ноември и до 12.12.2019 г. включително на общините през декември са преведени 18 340, 27 лв., като най-голяма сума е получила община Разград в размер на 9785, 60 лв.

Пълният текст на месечната справка за декември е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

РИОСВ - Русе ще контролира дистанционно вида на използваните горива в „Топлофикация Русе“ ЕАД

Е-поща Печат

Осигурен е отдалечен достъп в реално време за контрол на подаваните за изгаряне суровини в инсталацията на „Топлофикация-Русе“ ЕАД. Специализиран софтуер вече е инсталиран на работните компютри на експертите по чистотата на атмосферния въздух. Системата позволява както контрол в реално време, така и  проследяване на минали периоди.

С монтиранато на системата за видеонаблюдение дружеството е изпълнило въведените от Закона за чистотата на атмосферния въздух изисквания, приети в края на миналата година, касаещи операторите на средни и големи горивни инсталации с топлинна мощност по-голяма от 20 мегавата.   Към момента на територията на екоинспекцията това се отнася за „Топлофикация Русе“ ЕАД. Дружеството изполва твърди горива и биомаса, разрешени с комплексното разрешително.

42 са дните с превишения на фини прахови частици през миналата година в Русе

Е-поща Печат

42 са дните с регистрирани превишения на атмосферния замърсител фини прахови частици 10 микрона за 2019 г., в град Русе . Това сочат данните от Автоматичната измервателна станция на ИАОС „Възраждане“, разположена в централните части на град Русе.  Средногодишната концентрация е била 36 микрограма на кубичен метър.

В специализираното законодателство са въведени три норми за този атмосферен замърсител. Те са средноденонощна концентрация, която е 50 микрограма на кубичен метър, средногодишна концентрация - 40 микрограма и брой разрешени дни с превишения, които са 35.     Независимо, че има в повече 7 дни с превишения, експертите отчитат подобрение на качеството на атмосферния въздух. За сравнение през 2018 г. те са били  65 дни, а през 2017 г. 72 дни с превишения.

Анализът показва, че превишенията на ФПЧ10 основно се дължат на използването на твърди горива за отопление през зимата в битовия сектор, в комбинация с лошите климатични условия за този период на годината - безветрие, образуване на трайни мъгли.

През изтеклата година 13 от регистрираните превишения на фините прахови частици в Русе се дължат на случаите на изгаряне на следжътвени остатъци в съседна Румъния. 

По отношение на фините прахови частици 2.5 микрона се отчита средногодишна концентрация от 20.15 микрограма на кубичен метър, при норма 25 микрограма. Останалите следени замърсители като серни и азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон нямат регистрирани превишения на нормите през изтеклата година.

Подробен анализ за състоянието на качеството на въздуха в Русе ще бъде публикуван в Годишния отчет за контролната дейност на екоинспекция за 2019 г.

Данните за качество на атмосферния въздух и месечните справки за нивата на фините прахови частици се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

РИОСВ – Русе и БДДР провериха сигнал за замърсяване на река Дунав край Русе

Е-поща Печат

Експерти от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извършиха незабавна съвместна проверка по сигнал за замърсяване в акваторията на Пристанище Русе. Сигналът е получен чрез дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав“ за нефтен разлив около десния бряг.

При извършен оглед на реката в района от Пристанище Русе – запад  - до сграда на БУЛРИС, са забелязани единични петна, образували лек филм на повърхността на водата. При проверката е констатирано, че източникът на замърсяване не е брегови, а вероятно се касае за изпуснати в реката трюмни води.

Своевременно са уведомени Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” като компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав от трюмни води.  

Няма връзка между настоящия сигнал и този от 17 декември в същия участък, когато се извърши проверка след сигнал за замърсяване на Дунав при авария на кораб в пристанище запад.

РИОСВ – Русе и БДДР провериха сигнал за замърсяване в района на пристанище Русе

Е-поща Печат

Експерти от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извършиха съвместна проверка по сигнал за замърсяване в акваторията на Пристанище Русе при километър 496. Сигналът е получен чрез дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав“ и в него се посочва, че край десния бряг на реката тече ивица, замърсена с нефтоводни смеси.

При извършен оглед на реката от Пристанище Русе – изток - до Пристанище Русе – запад (приблизителна дължина на участъка около 4 000 м) не са установени видими замърсявания на водата от нефтоводни продукти. От Дирекция „Речен надзор“ са информирали, че на 16 декември в района на Пристанище Русе – изток е аварирал кораб. Извършени са дейности по почистване и ликвидиране на замърсяването, получено вследствие на аварията, като са ползвани предоставените от „Речен надзор“ абсорбенти и бонови заграждения. Към момента на проверката авариралият кораб е вдигнат с кран и няма досег с водата. В близост до брега на реката са наблюдавани да плуват части от използваните абсорбенти.

В рамките на работния ден на 17 декември не са постъпили други сигнали за замърсяване на река Дунав в района.

Страница 9 от 193

България в Юнеско

Галерия