Вие сте тук: Новини

Последни новини

Екоинспектори спряха незаконен риболов в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

Охраната на поддържан резерват „Сребърна“ е констатирала незаконен риболов на територията на защитената местност. Нарушението е установено на 28 септември в следобедните часове, в района на южния шлюз.

При извършване на техническа поддържка на системата за видеонаблюдение в този участък служителите на РИОСВ-Русе са видели двама рибари на надуваема лодка в акваторията на езерото.  Незабавно е потърсено съдействие от органите на реда. Единият от нарушителите е избягал, а другият е отказал съдействие и си е тръгнал, демонстрирайки арогантно поведение. Лодката е конфискувана от охраната. От РУ на МВР – Силистра, участък с. Айдемир, е поискано съдействие за установяване самоличността на нарушителите, за да се наложат административно-наказателни мерки. За подобни нарушения Законът за защитените територии предвижда глоба от  500 до 5000  лева за физически лица.

Извършването на риболов извън изрично указаните участъци е нарушение на режимите в резервата. Според заповедта на директора на РИОСВ-Русе любителски  риболов може да се извършва в светлата част на денонощието в местностите „Пристана“ и „Канаричката“ с една въдица.

РИОСВ-Русе даде предписания на общината да спре размножаването на лъвовете в зоокъта в Разград

Е-поща Печат

DSC01655РИОСВ-Русе даде предписания на Община Разград да предприеме спешни мерки за лъвовете в зоокъта на града. Това стана на среща днес, в която участваха представители на Областната администрация - Разград, Общински съвет – Разград, Община Разград, МОСВ и РИОСВ-Русе.

Срещата се проведе след извънредна проверка на зоокъта във връзка с постъпили сигнали за новородени екземпляри в началото на септември. Към момента в зоокъта няма условия за отглеждане на екземплярите от вида. От първостепенна важност е преустановявяне на размножането на лъвовете, както и настаняването на животните в други центрове при подходящи условия до привеждането на зоокъта в съответствие със законовите изисквания. За да отговори на тези изисквания, общината трябва да разработи план за размножаване на лъвовете, както и цялостна програма за намеренията й по отношение на дейността на зоокъта.

Зоологическата градина в Разград е лицензирана през 2009 г., но лицензът е изтекъл през 2014 г. За отглеждането на животните там без наличието на лиценз спрямо общината ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. При проверката на място е установено, че са реконструирани и частично разширени клетките за тревопасните животни и предстои реконструкцията на волиерите (клетките) за птиците. За да кандидатстват за лиценз, зоокътът трябва да отговаря на изискванията. Кметът на Община Разград заяви, че ще направи допитване до обществеността дали иска съществуването на зоокъта.

Експертите на МОСВ и РИОСВ-Русе са готови да окажат експертна помощ на Община Разград за привеждане на зоокъта в съответствие с нормативните изисквания. МОСВ и РИОСВ-Русе продължават да осъществяват контрол там.

РИОСВ-Русе внесе резултатите от проверката на мандрата в с. Белица в прокуратурата

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе изпрати документи от извършена проверка на млекопреработвателно предприятие в с. Белица, собственост на „Булдекс“ ООД – гр. Силистра, на Районна прокуратура-Тутракан. Експертите от инспекцията настояват прокуратурата да извърши проверка по компетентност за  установяване на престъпление от общ характер.

 Проверката на мандрата е извършена в края на август след сигнал за заблатени терени на територията на неработеща кариера за добив на материали „Стефан Караджа“ до едноименното село.  На място е установен заблатен участък около главен път, на площ около 300 кв. м, с характерни за остатъчен продукт от млекопроизводство цвят и миризма. Констатирано е и изливане на остатъчна суровина  (суроватка) с цистерна на  дружеството.

На собствениците на фирмата са дадени предписания за незабавно преустановяване изпускането на суроватка  в района на кариерата. Предвид факта, че суроватката е страничен животински продукт, е сезирана Областна дирекция по безопасност на храните – Тутракан, за предприемане на мерки по компетентост. 

От дружеството е изискана писмена информация за предадените количества суроватка на животновъден обект с цел оползотвораване на остатъчния от производството продукт.

       

Пет предписания са дадени на „Биовет“ АД

Е-поща Печат

Екип на РИОСВ – Русе извърши проверка на условията в Комплексно разрешително №10-Н1/2011  на „Биовет“ АД - клон Разград, съгласно Плана за контролната дейност на инспекцията и получените сигнали от началото на месец август.

 На оператора са дадени 5 предписания, които са свързани с:

-         Предоставяне на информация за последващо третиране на определени отпадъци;

-         Преработване на документацията, свързана със следене на параметрите за правилната експлоатация на ПСОВ;

-         Актуализиране инструкцията за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на ПСОВ;

-         Изготвяне и поддържане на досиета за хладилното оборудване;

-         Актуализиране Планът за мониторинг при анормални режими на инсталациите.

Изпълнението на описаните предписания ще бъде проверено до края на месец септември.

Продължават настройките на новото физико-химично стъпало за третиране на отпадъчните води от производствената дейност. Въвеждането в експлоатация се очаква да бъде през септември.

Извършват се измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) с мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда. За резултатите от измерванията ще бъдат информирани съответните компетентни органи.

Сигнали за неприятни миризми провери РИОСВ - Русе

Е-поща Печат

Екип на РИОСВ – Русе провери сигнали за неприятни миризми на изгорели пластмаси, гуми и кабели от кварталите „Здравец“ и „Възраждане“ и централната част на Русе. От проверените предприятия в Източна промишлена зона на Русе не са установени нарушения или наличие на площадки за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Проверени са и стопански постройки в землището на град Мартен, където е установено продължаващо горене на бали от слама, селскостопанска продукция и отпадъци. Пожарът е възникнал в средата на месец август, но поради силния вятър се е възобновил през нощта на 19 срещу 20 август. 

Посоката и силата на вятъра са  способствали димните газове от възобновения пожар да достигнат до територията на Русе. Няма регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на следените замърсители в пунктовете за КАВ в града, но се наблюдава повишаване в нивата на замърсителите, характерни а горивни процеси.

Последна промяна от Вторник, 22 Август 2017г. 16:23ч.

Страница 10 от 147

България в Юнеско

Галерия