Вие сте тук: Новини

Последни новини

Набират се проектни предложения по Програма LIFE за 2020 година

Е-поща Печат

Програма LIFE набира проектни предложения за 2020 година. Информация за публикуваната покана е   достъпна на интернет страниците: www.life-bulgaria.bg и на ec.europa.eu/easme/en/life.

Предоставена е възможност на заинтересованите бенефициенти за участие в информационен ден по Програмата, който се организира от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME). Подробности относно on-line информационния ден са публикувани на ec.europa.eu/easme/en/life, като датата на провеждането му е 30.04.2020 г.
Информация относно датата и начина на провеждане на информационния ден и в България ще бъде предоставена допълнително.

Осем дни с превишения на фин прах са регистрирани в Русе през март

Е-поща Печат

През месец март Автоматичната измервателна станция „Възраждане” на ИАОС  в гр. Русе е отчела 8 дни с превишения на фини прахови частици 10 микрона. За същия период в гр. Силистра са регистрирани 4 дни.  Това сочат данните от месечна справка за нивата на този атмосферен замърсител. До 26 март регистрираните превишения за незначителни – за гр. Русе те варират от 1.05 до 1.29 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър, а за гр. Силистра за същия период не са отчетени превишения.

В периода от 26 до 31 март в двата града са отчетени пикови стойности на фини прахови частици съответно за гр. Русе до 4.01 пъти, аз за гр. Силистра до 6.39 пъти над нормата. Регистрираните превишения се дължат на трансграничен пренос на прахови частици от района на Аралско море. Измерени са максимални концентрации на ФПЧ10: 200,4 μg/m³ в Русе и 319,4 μg/m³в Силистра.

Справката за нивата на фините прахови частици 10 микрона се публикува ежемесечно на интернет страницата на инспекцията: http://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10.html

Последна промяна от Сряда, 15 Април 2020г. 15:57ч.

Посегателства върху розови пеликани са установени в с. Водно, Дуловско

Е-поща Печат

IMG 1076 - CopyПосегателства срещу 3 броя птици са установени от местни жители на с. Водно (община Дулово). Сигналите са два, от края на миналата седмица за ранена птица, и друг от днес 14 април за намерени мъртви пеликани край воден обект (гьол), в землището на с. Водно. Раненият розов пеликан едва днес е бил уловен и предаден от местни жители на охраната в резервата „Сребърна“.

За варварското посегателство върху защитените видове РИОСВ-Русе своевременно е уведомила Окръжна прокуратура – Силистра и органите на реда. След извършване на оперативните действия и по разпореждане на компететните органи ще се вземе решение дали птиците ще бъдат прибрани за нуждите на разследването или ще се изпълнят разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие.

За ранената птица, която очевидно е простреляна, в момента тече съместна акция на РИОСВ-Русе и Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.  

Унищожаването на защитени животински видове е категорично забранено от Закона за биологичното разнообразие. Наказанията за установените нарушители са предвидени в Наказателния кодекс. За мъртвите розови пеликани глабата е от 2000 до 10 000 лв., а за къдроглавия -  от 5000 до 20 000 лв. и лишаване от свобода до 5 години.  

Последна промяна от Сряда, 15 Април 2020г. 14:55ч.

Изготвен е проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000180 „Боблата“

Е-поща Печат

BoblataМинистерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000180 „Боблата“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Тутракан, с. Шуменци и с. Старо село, община Тутракан, област Силистра.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, ул. „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 09.04.2020 г.

Последна промяна от Четвъртък, 09 Април 2020г. 10:03ч.

РИОСВ-Русе провери изпълнението на инвестиционната програма на „Монтюпе“

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха вчера извънредна проверка на проидзводствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД. Целта е да се провери изпълнението на финалните етапи на инвестиционната програма на дружеството, свързани с  подобряване условията на работната среда и ограничаване разпространението на миризми извън производствената площадка. Програмата беше внесена след две принудителни административни мерки от страна на инспекцията за ограничаване на производствената дейност на дружеството.

В момента на проверката на площадката не се е извършвала производствена дейност, за което инспекцията е информирана писмено. Констатирано е, че са изградени и функционират трите биофилтъра и свързаните към тях  аспирационни системи, обхващащи емисиите в работната среда на производствените халета. С това е изпълнено условие в актуализираното комплексно разрешително на оператора за ограничаване разпространението на миризми.

Предстои изградените съоръжения да бъдат въведени в редовна експлоатация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.

Страница 10 от 200

България в Юнеско

Галерия