Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе получи от „Монтюпе” предложение с показатели за собствен мониторинг

Е-поща Печат

В изпълнение на инвестиционна програма, за която „Монтюпе“ ЕООД пое ангажимент на срещата с министъра на околната среда и водите Нено Димов в средата на юли 2017 г., дружеството внесе в РИОСВ – Русе доклад за предварително проучване и проектиране на пункт/система за непрекъснат имисионен мониторинг на специфични органични замърсители. В доклада са включени 14 показателя от групата на органичните замърсители, които са специфични за производствената дейност  на дружеството. За част от показателите има норми съгласно българското законодателство, а останалите ще се проследяват чрез нивата им в атмосферния въздух в границите на производствената площадка.

РИОСВ – Русе ще разгледа и съгласува предложените параметри, след което  предстои определяне на местоположението на пункта за собствен мониторинг в Източна промишлена зона и необходимата измервателната техника.

РИОСВ – Русе упражнява постоянен контрол за изпълнението на предвидените в програмата мерки. При последната проверка на производствената площадка е констатирано, че дружеството е извършило реконструция на част от сърцарните машини с оглед подобряване на работните условия. До края на годината предстои реконструкция на аспирационната система на една от производствените линии за леене на алуминий в производствено  Хале 3.

Учреден е управляващ орган на биосферен парк „Сребърна“

Е-поща Печат

DSC01710На работна среща в община Силистра беше учреден Консултативен съвет (КС) за управление и координация на биосферния парк „Сребърна“. Управляващият орган ще  осигурява редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с развитието на биосферния парк. По време на срещата са приети съставът и правилникът на органа.

Работната среща се организира съвместно от РИОСВ – Русе и община Силистра. Участие в нея взеха представители на държавни и общински учреждения, кметове на населени места от община Силистра, културни институти, училища, НПО, представители на бизнеса, които са част от състава на Консултативния съвет.

По-рано експерти на РИОСВ – Русе представиха концепцията за биосферните паркове и идеите за развитието на биосферен парк „Сребърна“ пред жители на с. Сребърна.

Провеждането на срещи с местното население и институциите за популяризиране на биосферните паркове на ЮНЕСКО от нов тип,  заедно с учредяването на орган за управление и координация, са първите необходими стъпки за въвличане на по-широк кръг участници в развитието на региона. Предстоят активни дейности по създаване на нов туристически продукт, избор на защитен знак  на биосферния парк, критерии за използването му, търсене на възможности за финансиране  и др.

Процедурата по привеждане на биосферен парк „Сребърна“ в съответствие с новите предизвикателства на Севилската стратегия на ЮНЕСКО започна през 2016 г. През 2017 г. на заседание на Междуправителствения координационен съвет по Програма „Човекът и биосферата“, провело се в Париж, „Сребърна“ и още три биосферни резервата са обявени за биосферени паркове. Целта е  изграждането им на научна основа, насочена към подобряване на взаимоотношенията между хората и обкръжаващата ги среда, поставяйки акцент върху  е разумното използване и опазването на природните ресурси.

В управлението на биосферен парк „Сребърна“ ще бъдат допускани всички дейности, които не противоречат на Плана на управление на резервата като биоземеделие, отглеждане на пчели, обособяване на изкуствен водоем за спортен риболов, производство на екобрикети, туризъм и др.  

Последна промяна от Сряда, 13 Декември 2017г. 12:12ч.

Кметовете на Бяла и Две могили получиха заповеди за затваряне на депата за отпадъци

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ – Русе връчиха заповеди за преустановяване експлоатацията на депата за битови отпадъци на кметовете на общините  Бяла и Две могили.

Кметовете следва да преустановят дейностите по приемане, съхраняване и обезвреждане чрез депониране на битови, строителни и производствени отпадъци на общинските депа. Считано от 31 декември 2017 г. те трябва да предприемат мерки за закриването и рекултивацията им. Със същия срок е необходимо прокопаване на траншея на вход/изход на депата за ограничаване на достъпа и депонирането на отпадъци.

Експлоатацията на депата за неопасни отпадъци е в противоречие с българското и транспонираното европейско законодателство, тъй като не отговарят  на изискванията на  специализираната наредба за  изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Заповедите  могат да се обжалват в 14-дневен срок от връчването им пред министъра на околната среда и водите или пред Административния съд в Русе, но това няма да спре изпълнението им.  

Кметовете на двете общини трябва да организират депониране на битовите отпадъци до депо, което има действащо  комплексно разрешително и  отговарящо на нормативните изисквания.

РИОСВ – Русе ще упражнява периодичен контрол по изпълнението на заповедите.

 

 

 

 

 

РИОСВ-Русе разполага с ПОС терминално устройство за заплащане на таксите за услуги

Е-поща Печат

DSC01696 - CopyРИОСВ-Русе въведе постерминално устройство за заплащане на дължимите такси за предоставените административни услуги.  Приемат се всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Желаещите да го използват, могат да го направят в сградата на РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски“ № 20, партер, „Административно обслужване“. 

РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха сертификата на биосферен парк „Сребърна“

Е-поща Печат

IMG 0494Представители на РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха днес сертификата на биосферен парк „Сребърна“. Това стана по време на заседание на Националния комитет на Програмата  „Човекът и биосферата“ към ЮНЕСКО в Министерството на околната среда и водите. Сертификатите са връчени от председателя на Националния  комитет по  Програмата за България - проф. Владимир Владимиров.

Решението за обявяване на четирите защитени територии „Сребърна“, „Централен Балкан“, „Червената стена“  и „Узунбуджак“ за биосферни паркове е взето през юни тази година на  заседание на 29 –aта сесия на Съвета на програмата „Човекът и биосферата“ в Париж . Тези защитени територии покриват новите  изискванията на стратегията от Севиля - да обвържат политиките по опазване на биологичното разнообразие с тези на развитието,  ориентирани към устойчивото ползване на природните ресурси.

РИОСВ-Русе предвижда до края ноември да проведе срещи със заинтересованите институции и обществеността в Община Силистра за популяризиране на концепцията за биосферните паркове и  възможностите за развитие на региона.

Страница 10 от 152

България в Юнеско

Галерия