Вие сте тук: Новини

Последни новини

Уведомление във връзка с Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

Е-поща Печат

Във връзка с Указ № 317 на Президента на Република България за обнародване в Държавен вестник (бр. 1/03.01.2019 г.) приетите изменения в преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

§ 29. В Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г.; изм., бр. 102 от 2017 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2019 г.“ се заменят с „1 януари 2021 г.“.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че задължителното отчитане на задължените лица чрез  Националната информационна система за отпадъците (НИСО) се отлага за 01.01.2021 г.

Експерти на РИОСВ-Русе участваха в съвместни проверки за нерегламентирано третиране на отпадъци в Русе

Е-поща Печат

Експерти на екоинспекцията участваха в съвместни проверки  на фирми за нерегламентирано тертиране на отпадъци в Русе.

Проверките са по разпореждане на главния секретар на Министерство на вътрешните работи  на обекти, които използват локални отоплителни уреди на твърдо и течно гориво по места.

В град Русе са проверени 10 мебелни фирми и автосервизи. На място не е констатирно нерегрламентирано изгаряне на отпадъци от производството или използване на неконвенционални горива. При документните проверки също не са констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците. Отпадъците от производството и дейността се предават на фирми, които притежават съответните разрешителни документи.

Неоснователен е сигналът за нарушения в склада за дрехи втора употреба в Разград

Е-поща Печат

Сигналът за нарушения в склада за дейности с дрехи втора употреба в Разград е неоснователен. Това показа проверка на РИОСВ-Русе по сигнал за извърхлени в изкоп неупотребени дрехи, които се използват в битовия сектор за отопление.

Провереното дружество е вносител на дрехи втора употреба и извършва дейност в склад в Западната промишлена зона на Разград. На място е установено, че дрехите са сортирани и етикетирани, подготвени за износ в държави извън територията на Европейския съюз. Дружеството притежава необходимите регистрационни документи за третиране на отпадъци от текстил и обувки. Изкопът, цитиран в сигнала, е резултат от ремонт на авария във водопроводната мрежа.  

        

 

Лед скова езерото Сребърна

Е-поща Печат

DSC 0156Езерото Сребърна замръзна. Дебелината на ледената покривка е около 7 см. В централните части на водното огледало има незъмръзнало петно, върху което се наблюдават струпвания на птици – неми лебеди, лиски, зеленоглави патици, зимно бърне и морски орли. През нощта езерото приютява многобройни ята птици от вида голяма белочела гъска. Спорадично на теретиорията на поддържан резерват „Сребърна“ се появяват няколко къдроглави пеликана. Ежедневно се извършват обходи. Не са констатирани нарушения на територията на защитената местност.

Превишения на сероводород са регистрирани през ноември в Разград

Е-поща Печат

Превишения на средночасовите и средноденонощните норми за сероводод са регистрирани при плановия мониторинг на атмосферния въздух в Разград през периода от 9 до 21 ноември тази година.

Анализът на резултатите от измерванията на въздуха показват до 4 пъти превишения на средночасовите норми за сероводород от 0.005 милиграма на кубичен метър.  Те са регистрирани в различни часове на денонощието общо за 21 часа по време на измерванията. Незначителни отклонения са регистрирани и на средноденонощната норма за сероводород. Те са в рамките на две денонощия съответно 1.4 и 1.6 пъти над нормата.

Останалите измервани атмосферни замърсители  – серен диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди, озон и фини прахови частици са в норма.

Наличието на сероводород в атмосферния въздух в Разград се дължи на неефективната работа на Градската пречиствателна станция и на тази на „Биовет“ АД-клон Разград, за което дружествата са санкционирани през септември. РИОСВ-Русе упражнява текущ контрол на внесените им програми за привеждане дейността на пречиствателните съоръжения в съотвествие с екологичното законодателство.

Страница 10 от 176

България в Юнеско

Галерия