Вие сте тук: Новини

Последни новини

Консумативите за кампанията „Да изчистим България заедно“ ще бъдат разпределяни чрез областните управители

Е-поща Печат

В РИОСВ - Русе са налични консумативите  за предстоящата кампания „Да изчистим България заедно“ за контролираната територия. Те ще бъдат предоставени на областните администрации в Русе, Разград и Силистра, които ще ги разпределят на общините. Екоинспекцията изпрати писма и е създала необходимата оранизация за предоставянето на консумативите.

За девета поредна година МОСВ е партньор и участва активно в инициативата, организирана от bTV „Да изчистим България заедно“. Подкрепата при подготовката на националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба.

Последна промяна от Понеделник, 16 Септември 2019г. 11:18ч.

РИОСВ-Русе получи резултати от пробите за миризми в Русе

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе получи  протоколи с резултати за концентрацията на миризма от проби с въздух, взети с апарата OdorPrep в ранните часове на  26 август. Пробонабирането е извършено след постъпили сигнали за наличие на неприятни миризми в кв. „Възраждане“. Специализираният апарат за улавяне на интензивно миришещи вещества е разположен до автоматичната измервателна станция в квартала, в централната част на Русе.

Пробите са изпратени за анализ в лаборатория в Италия. Резултатите от изпитването им показват резултат под 25 единици, т.е. под прага на откриване на миризма. Това е съгласно Европейския стандарт EN 13725, който въвежда обективизиране на възприятието на миризма, чрез концентрация – единица миризма на кубичен метър (OU/m3).

Резултатите от взетите проби в предишен период на 22 юли показват 34 единици, т.е. попадат в интервала за откриване между 26 и 45 единици на миризма. Пробата е взета контролно, в интервала от 10:00 до 10:30 часа, когато в инспекцията не са постъпвали сигнали за наличие на миризми.

Апаратът OdorPrep е на разположение на екоинспекцията до края на ноември тази година. Ще бъдат направени още няколко пробонабирания, включително и такива с мобилното устройство.

Протокол № 19_264_27.08.2019 г. 

Протокол № 19_265_27.08.2019 г. 

Протокол № 19_214_23.07.2019 г. 

Проверките по сигнала за оцветени води на река Русенски Лом продължават

Е-поща Печат

Извънредни проверки на две предприятия и производствени площадки в Западна промишлена зона на Русе са извършени днес. Поводът е постъпил сигнал за наличие на оцветени води в река Русенски Лом. На място е извършен оглед в района на колектор „3-ти март“. В момента на проверката от колектора се е изтичала бистра вода, но в реката все още е имало следи от оцветяване.

Проверени са две производствени предприятия, извършващи дейност в Западна промишлена зона. Не са констатирани нарушения. Обходени са площадките на бившето предприятие „Дунавска коприна“ и ТПК „Тух труд“. На тяхната територия няма дружества с дейност, от която да се емитират оцветени отпадъчни води. Проверките в Западна промишлена зона продължават и утре.

Колектор „3-ти март“ се експлоатира от „ВиК“ ООД – Русе. В него се заустват отпадъчните води на дружества, извършващи дейност в Западна промишлена зона, с които операторът „ВиК“ ООД има сключени договори.

„ВиК“ ООД има разрешително за заустване в река Русенски Лом. При отклонения от нормите операторът  се санкционира. Такъв е случаят с последния акт, съставен вчера, за констатирани отклонения от нормите за заустване след взети проби и установени превишения на нормите в разрешителното при предишна проверка.  

Взети са водни проби от двете пречиствателни станции в Разград

Е-поща Печат

Проби от изхода на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води и от тази на „Биовет“Ад – клон Разград, са взети по план, в средата на миналата седмица. Пробите ще се изпитват в Регионална лаборатория  – Русе към ИАОС. Резултатите ще станат ясни в началото на следващата седмица.

Заради постъпили единични сигнали са извършени контролни проверки на „Биовет“ АД-клон Разград и „Грийнбърн“ ЕАД. Не са установени отклонения в технологичните процеси.

От община Разград е получена информация, че е започнало третиране с птича тор на земеделските земи в селата източно от града.  РИОСВ-Русе ще изпрати писма до Областната дирекция „Земеделие“ и Областна дирекция по безопасност на храните – Разград да упражнят по-строг контрол върху земеделските кооперации да се спазват добрите земеделски практики при торенето, за да не се допуска разпространие на неприятни миризми.

Приключи работата по обследване на терените за предстоящите лесовъдски дейности в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

2017 01 100Екип от специалисти приключи работата попроучване на състоянието на горските местообитания в поддържан резерват „Сребърна“ в изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на Алувиалните гори 91E0* и Крайречните смесени гори 91F0 в защитената територия. Това е един от важните етапи от реализацията на изпълнявания от РИОСВ-Русе проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Той е своеобразно продължение на предходен проект, реализиран в периода 2009-2012 г., свързан с борбата с инвазивните растителни видове.   

Дейността по обследването започна през март, с началото на вегетацията. Определено е местоположението на терените, като е изготвена карта на площите с  GPS координати. Съставен е времеви график и технологична схема за изпълнение на лесовъдските дейности. Заключението на специалистите е, че все още се наблюдава негативно конкурентно въздействие на инвазивните растителни видове.  За ограничаване на деструктивното им въздействие паралелно с прилаганите методи за пречупване и опръстеняване в горските територии в настоящия проект ще се експериментират и нови варианти на залесяване на мястото на третираните неместни дървета.

Предвижда се дейността да стартира през следващатата календарна година, като залесяването ще се извърши след приключване на вегетацията, в периода октомври - декември. Ще бъдат засадени  около фиданки от местни дървесни видове – бяла топола, бяла върба, планински яснен, полски ясен и др. В предходните месеци ще се извърши опръстеняване и пречупване на инвазивни видове и почвоподготовка за предстоящото залесяване.

С изпълнението на дейностите по проекта се цели да се подобри природозащитното състояние на на местообитание 91E0* Алувиални гори с черна елша и планински ясен и на местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от обикновен дъб, бял бряст, планински ясен и полски ясен.

Проектът „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* И 91F0 на територията на поддържан резерват Сребърна“, с бенефициент РИОСВ-Русе стартира в края на 2018 г. Той е на стойност  898 823 лв. и се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Продължителността му е 37 месеца. Освен лесовъдските дейности се предвиждат обновяване на специализиран софтуер, закупуване на техника за управление  резервата и др.

 

Страница 10 от 188

България в Юнеско

Галерия