Вие сте тук: Новини

Последни новини

Проверен е сигнал за замърсени пещери на гъбозавода в Красен

Е-поща Печат

27846666 10214534852539146 1360256094 oЕкспертите на РИОСВ – Русе извършиха извънредна проверка по сигнал за замърсяване на терени (пещери), собственост на гъбозавода „Красен“ АД, в едноименното село.

Сигналът е подаден от природолюбител, придружен със снимков материал по е-поща. При обход на терение е установено, че тези пещери са изкуствено създадени за нуждите на дружеството. На място е констатирано наличие на отпадъци от пластмасови опаковки, в два от подземните складове.

На дружеството е дадено предписание да почисти замърсените терени в двуседмичен срок и да предаде отпадъците на лица, притежаващи разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците. Предстои последващ контрол за спазване на предписанията. 

Сондажни дейности на „Биовет“ АД са причина за оцветяване водите на река Бели Лом в Разград

Е-поща Печат

Сондажни дейности, извършвани на площадката на „Биовет“ АД – клон Разград са причина за помътняване и оцветяване водите на река Бели Лом  в Разград. Това са заключенията от извънредната проверка на РИОСВ-Русе, извършена вчера заедно с представители на Областната администрация, община Разград и „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД – Разград  по сигнал за замърсяване на реката.

Оглед на стар колектор, собственост на дружеството и ревизионните му шахти са отвели експертите до площадка, където са се извършвали сондажни дейности, с проучвателна цел за нужните на бъдещо строителство на склад.  При сондажа се е формирал отток от  подпочвени води, който е повлякъл почва и глинени фракции. Формираните води са отведени в площадковата канализация за  дъждовни води на „Биовет“ АД.

Първите резултати от взетите  водни проби от В и К дружеството преди заустване в колектора не показват отклонения от показателите  Ph, азот-амониев, общ азот и фосфати. До дни ще станат ясни резултатите от изпитване на още показатели, но се очакват повишени стоиности на неразтворените частици (почви, глини, пясък).

На дружеството са дадени предписания да прекрати изпускането на води в канализацията  и да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ за извършените сондажните дейности.

 

Световният ден на влажните зони отбелязваме днес

Е-поща Печат

Reni Petrova 115 - CopyСветовният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата. Всяка година се избира тема, която акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони. Темата за 2018 г. е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“.

Влажните зони в градовете или в близост до населените места допринасят за осигуряване на по-жизнена среда за живеене благодарение на множеството важни функции, които осъществяват. Те допринасят за намаляване на наводненията, служат като източник на питейна вода, филтрират замърсителите и подобряват качеството на водите, осигуряват зелени градски площи и са източник на поминък за местното население. Значението на ползите, които допринасят влажните зони става все по-важно и съдбоносно с продължаващото нарастване на броя на населението, живеещи в градовете, които към  настоящия момент са повече от 4 милиарда души. До 2050 година 66% от населението на планетата ще живее в градовете, тъй като хората се местят в градовете в търсене на по-добри работни места. За съжаление, по-голяма част от населението не е наясно със значението и ползите на влажните зони в близост до населените места. В бързоразвиващите се градове, влажните зони често се смятат за пустеещи земи, места за изхвърляне на отпадъци, места, които трябва да се пресушат и да се промени предназначението им. Според изчисленията на учените, най-малко 64% от влажните зони на планетата са изчезнали от 1900 г. насам, докато паралелно с това се наблюдава бум в нарастването на градовете. Целта на отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година е да се повиши отговорността за значението на влажните зони в осигуряването на устойчиво градско бъдеще.

Последна промяна от Петък, 02 Февруари 2018г. 12:02ч.

РИОСВ-Русе проверява сигнал за замърсяване на река Бели Лом в Разград

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе, представители на Областната администрация, Община Разград  и „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД – Разград проверяват сигнал за замърсяване на река Бели Лом в Разград.
Сигналът за оцветени води на реката в бяло е постъпил в ранния следобед  на 1 февруари.  Извършен е оглед на стар колектор, собственост на „Биовет“ АД – клон Разград и ревизионните му шахти. Взети са водни проби от изхода на колектора, които ще се анализират  в лабораторията на  „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД – Разград.
Проверката за установяване на причината за изтичане на оцветени води в реката продължава.

Последна промяна от Четвъртък, 01 Февруари 2018г. 20:05ч.

Морски орли ловуват в резервата „Сребърна“

Е-поща Печат

IMG 7304 - CopyПрез седмицата на територията на поддържан резерват „Сребърна“ са наблюдавани  едновременно  8 морски орли . Хищните птици използват резервата като хранителна база. Птиците се хранят с едри риби, гъски и дребни патици. Понякога отнемат плячката на орела рибар и други рибоядни видове. Преследват и гмуркащи се под водата птици. Свиват гнезда по стари, високи дървета, около водоеми. 

В колонията на къдроглавия пеликан броят на птиците достигнаха до сто. Първите заселели наколните платформи и териториите около тях вече гнездят. Новодошлите в момента активно строят гнезда.

На територията на резервата се наблюдава голямо струпване на птици – лебеди, зимно бърне и лиски. Големи ята белочели и сиви гъски нощуват в резервата.

Водните стоежи в езерото са стабилни. Има зъмръзнали участъци в периферията на водните огледала.

Поддържан резерват „Сребърна“ е една от най-значимите влажни зони на територията на екоинспекцията.  Наред с останалите защите  местности „Калимок-Бръшлен”, Комплекс „Алеко-Телика”,  „Блатото край село Малък Преславец“ и  “Гарвански блата”, ПР „Сребърна“ осигурява дом и благоприятни условия за размножаване на редки и защитени видове птици.

Последна промяна от Четвъртък, 01 Февруари 2018г. 12:45ч.

Страница 10 от 155

България в Юнеско

Галерия