Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе обяви конкурс за комикс по повод Световния ден на околната среда

Е-поща Печат

8РИОСВ-Русе обяви регионален конкурс за комикс по повод Световния ден на околната среда - 5 юни.  Темата е  „Хората към природата“.  В конкурса могат да се включат ученици от областите Русе, Разград и Силистра.  В творбите си участниците ще имат възможност да преставят  различни  аспекти на проблемите със замърсяването и опазването на околната среда, собствения принос, отношение и т.н.  Няма ограничение за използваните материали и техника.  Проектите  трябва да съдържат 6 квадратни комиксови панела,  а текстовете да са с печатни букви

 Крайният срок за представяне на комиксите в инспекцията е 31 май.  Имената на победителите ще бъдат обявени  на  7 юни 2017 г. на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

Партньор в организацията на конкурса е списание „КИК“ („Комикси, илюстрации и карикатури“). Победителите ще получат индивидуални предметни награди. Най-добрите творби ще се публикуват в списание „КИК“ и вестник „Форум – север“. 

 

Последна промяна от Вторник, 23 Май 2017г. 13:55ч.

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

Е-поща Печат

IBD 2017Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май е иницииран и обявен с цел подобряване на информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. През декември 2000 г. Генералната асамблея на ООН възприема 22 май като Международен ден на биоразнообразието, с което се отбелязва датата, на която в Найроби е приет окончателният текст на Конвенцията за биологичното разнообразие – 22 май 1992 г.

През тази година мотото на Международния ден е „Биологично разнообразие и устойчив туризъм“. Темата е избрана в подкрепа на дейностите на Световната организация по туризъм към ООН във връзка с Решение 70/1931 на Генералната Асамблея на ООН, чрез която 2017 г. е обявена за „Международна година на устойчив туризъм за развитие“.

Много въпроси, които се разглеждат в рамките на Конвенцията за биологичното разнообразие, засягат пряко туристическия сектор. Добре управляван, този сектор може да допринесе значително за намаляване на заплахите за биологичното разнообразие, за поддържане или увеличаване на различни популации от диви животни и растения, включително чрез приходите от туризъм.

Туристическият сектор може да помогне за постигане на много от 20-те цели на Аичи за биологичното разнообразие. Това означава осигуряване на по-добър контрол и управление за намаляване на вредите върху биологичното разнообразие от туризма, повишаване на информираността за значението на биологичното разнообразие, за ролята на защитените територии за възстановяване на местообитанията, както и ангажиране на широката общественост. Друго важно измерение е по-доброто интегриране на биологичното разнообразие и устойчивото развитие в политиките за развитие и бизнес модели, които включват туризъм.

Отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие през 2017 г. ще даде възможност да се повиши осведомеността и да се засилят действията към важния принос на устойчивия туризъм, както за икономическия растеж, така и за опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие. Темата предоставя възможности за осъществяване на инициативи като създаването на Програма за устойчив туризъм от 10-годишната рамка на Програмите за устойчиво потребление, представяне на модели и насърчаване на насоките за развитие на биологичното разнообразие и на туризма.

Секретариатът на Конвенцията за БР предоставя на шестте езика на ООН  информационни материали, логото за деня, ключови послания, мероприятия по отбелязване на деня в различните държави-членки на Конвенцията, които са достъпни на адрес www.cbd.int/idb/2017.

На 15 май отбелязваме Световния ден на климата

Е-поща Печат

downloadСветовния ден на климата отбелязваме всяка година на 15 май Тогава вниманието е насочено към усилията на човечеството да се справи с настъпилите климатични промени. У нас те се изразяват в повишение на средната годишна температура на въздуха с около 2о С, както и със съществени промени в максималните денонощни валежи, показващи тенденция към нарастване през последните години. Точно те са фактор за повишения риск от наводнения, гръмотевични бури и свързаните с тях природни бедствия.

Климатичните изменения имат директно (колебания в температурите, валежи и екстремни явления) и индиректно (замърсяване на въздуха, качество и количество на водата и храната и миграция на населението) въздействие върху човешкото здраве. Оказват влияние върху почти всички стопански сфери и върху екосистемите.

Уязвимостта на България е оценена в „Анализ на риска и уязвимостта на секторите от българската икономика от изменението на климата“ – първи етап от изготвянето на Стратегия за адаптация и изпълнено предварително условие за усвояване на средствата от фондовете на ЕС през програмния период 2014-2020 г.

За много от секторите, в него се отбелязват не само очакваните негативни последствия, а и нови възможности и благоприятни ефекти. Например, за селското стопанство (ранно отглеждане на земеделски продукти на открито, намаляване на разходите за енергия в оранжерии), за туризма (изместване на активните сезони, увеличаване на летния сезон, развитие на алтернативни видове туризъм), в строителството (увеличаване периода за активно строителство, в т.ч. и за малките и средните предприятия, където липсват определени технологични предимства), върху пътната инфраструктура (намаляване на разходите от намаляване на дълбочината на замръзване).

Вторият етап от Стратегията за адаптация и на Плана за действие към нея е в процес на разработка, финансиран по ОП „Добро управление“. Той ще формулира конкретни мерки за адаптация на всеки сектор в икономиката. Изпълнител на проекта е Световната банка.

Участваме успешно в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове със 127 инсталации на територията на страната. Приходите от търговията на квоти за емисии на парникови газове се използват за намаляване на отражението от участието на възобновяемите източници на енергия в енергийния микс на страната.

Обучение за потенциални кандидати по програма LIFE се проведе в РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

18195207 1495289560503026 669848930 oДнес, 27 април в Информационния център на РИОСВ-Русе се проведе обучение на потенциални кандидати за подготовка на проекти по програма LIFE. Участие взеха представители на фирми, общински и областни администрации. Те магат на кандидатстват с проектни предложения в областта на околната среда, ресурсна ефективност, изменение на климата и др.

Очаква се, от 28 април т.г. да бъдат  отворени процедурите за прием на проектни предложения за 2017 г. Крайният срок за подаване на документите е месец септември.

РИОСВ-Русе е една от шестте инспекции в страната, която е определена за Регионална  контактна точка по програмата. В изпълнение на тази задача инспекцията ще подпомага и консултира потенциалните бенефициенти.

Следващото обучение ще се проведе през втората половина на годината. 

Последна промяна от Четвъртък, 27 Април 2017г. 15:40ч.

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

Е-поща Печат

C40CrvaWEAE7 RR„Повишаване на знанията за околната среда и климата“ е мотото на тазгодишната кампания. Международната мрежа за отбелязване на Деня на Земята започна глобална инициатива за повишаване на знанията и ограмотяване по въпросите за околната среда и климата до 2020 г. Застъпниците на Международната мрежа за Деня на Земята са се посветили на каузата всеки ученик по света да завърши средно образование като грамотен гражданин, с достатъчно знания по въпросите за околната среда и климата, готов да предприеме действия и да даде свой принос и подкрепа за положителна промяна. Тази цел не само дава възможност за огромен напредък, но е от критична важност и изключително навременна. Подписването на Споразумението в Париж е стъпка напред към смекчаване на последиците от изменението на климата. Образованието трябва да бъде ключов елемент в тези усилия.

Информация за инициативите, посветени на Деня на Земята ще се публикува на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kampanii-na-riosv/50-den-na-zemyata-22-april.html

Последна промяна от Петък, 21 Април 2017г. 16:22ч.

Страница 10 от 142

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия