Вие сте тук: Новини

Последни новини

Определени са победителите от конкурсите за проекти на е-банер и значка на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Hristiqna Iordanova Puvo MystoРИОСВ-Русе излъчи победители в тазгодишните конкурси за изработка на проекти на е-банер и значка, посветени на Световния ден на влажните зони 2017 г. Екип на инспекцята оцени постъпилите до предварително обявения срок 16 проекта на елекронни банери и 118 проекта на значки. Предмет на конкурса бяха влажните зони на територията на РИОСВ-Русе – Поддържан резерват „Сребърна“, рибарниците Мечка, Калимок, Остров Пожарево и Гарвански блата. 

Проектът на е-банер на Християна Йорданова от СУ „Христо Ботев“ гр. Тутракан е фаворитът на инспекцията в първия конкурс, следван от възпитаници на СУ „Христо Ботев“ гр. Русе. Това е учебното заведение с най-много представени проекти за е-банер.

Победители в конкурсите за проект на значка са Мелиса Селим от ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих и Викория Илкова от ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Полско Косово.

  Победителите в конкурсите ще получат грамоти и предметни награди, които ще се раздават сред 13 февруари. Пълният списък е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html

Последна промяна от Четвъртък, 23 Февруари 2017г. 15:06ч.

Дойдоха първите пеликани „разузнавачи“ в Сребърна

Е-поща Печат

Picture 218Първите пеликани „разузнавачи“ са наблюдавани през последните дни в Поддържан резерват „Сребърна“. Между 7 и 30 къдроглави пеликана си почиват на наколните платформи и на ледената повърхност.  Езерото все още е  покрито с 30-40 см лед,  река Дунав в участъка на резервата  също е замръзнала. В момента пеликаните са разпръснати в незамръзналите участъци на р. Дунав в търсене на храна.

Все още е рано да се говори за начало на гнездовия период. Поради  метеорогичните условия тази година той ще започне вероятно в края на февруари - началото на март. Това е нормалният цикъл на възпроизводство на птиците за разлика от предходни години, когато меките зими благоприятстваха за ранното начало на гнездене.

Обстановката в резервата е спокойна. Ежедневно на територията на Сребърна се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. До момента не са установени мъртви екземпляри или птици с нехарактерно поведение.

Въведените ограничения  със заповед на министъра  на земеделието и храните  за достъп на външни лица и извършването на любителски риболов се запазват. Мярката е превантивна и се налага във връзка с констатирани огнища на болестта инфлуенца (грип) при домашни и диви птици в България. 

Персонални глоби за лица, установени в забранена зона в „Сребърна“

Е-поща Печат

Персонални глоби в размер на 1000 лв. са наложени на две физически лица, които са осъществили навлизане и преминаване с автомобил в Зона Б на Поддържан резерват „Сребърна“. Нарушителите са установени по дигата между двата шлюза на захранващия канал на езерото „Сребърна”.

След проведените съдебни процедури наказанията са потвърдени от Административния и Районен съд в гр. Силистра.

 Нарушението е констатирано в началото на април миналата година. При акция на компетентните органи – служители в отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), съвместно с Гранично-полицейски участък – Силистра при Регионална дирекция „Гранична полиция” – Русе, е констатирано навлизане в зона с ограничения на  превозно средство, в което са намерени чували с риболовни мрежи и риба.

            

Източникът на миризмите от последните постъпили сигнали не е промишлен

Е-поща Печат

 Източникът на неприятните миризми, за които жителите на Русе сигналиризат през последните няколко дни, не е промишлен. През периода 30-31 януари в екоинспекцията са постъпили 5 сигнала от централната част на града и района на Стоматологията. По постъпилите сигнали са извършени проверки, при част от които са присъствали и подателите на сигналите. Установено е, че източникът на неприятните миризми е отоплението в битовия сектор. Констатирани са запалени контейнери за битови отпадъци по улиците „Николаевска“, „Стефан Стамболов“ и „Черноризец Храбър“. Всички податели на сигнали са уведомени своевременно за резултатите от проверките. Инспекцията е сезирала и кмета на Община Русе за направените констатации, за да предприеме мерки по компетентност. През периода на постъпване на сигналите вятърът е бил с посока запад-югозапад, което елиминира възможността неприятните миризми да са от района на Източна промишлена зона и Индустриален парк. Данните за качеството на атмосферния въздух не показват превишения на концентрациите на следените показатели, освен по фини прахови частици, което също е потвърждение за липса на промишлен характер на миризмите. В момента се подготвят месечна справка за постъпилите сигнали от началото на годината и осъществената контролна дейност. Инспекцията ще сезира компетентните органи за всички постъпили в т.ч. и анонимни сигнали, както и за разпространението на информация в електронните платформи на несъстоятелни твърдения за наличие на промишлено замърсяване.

 

На 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони

Е-поща Печат

 MG 9696 1Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. Този ден бележи приемането на Конвенцията за влажните зони през 1971 г. в иранския град Рамсар, на брега на Каспийско море. Темата на кампанията през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване риска от природни бедствия“.

В контекста на темата, е важно да се знае, че влажните зони предотвратяват или смекчават ефекта от наводнения върху прилежащите земеделски или урбанизирани територии, подхранват подземните води,  ограничават ерозията, пречистват водите и поддържат биологичното разнообразие, предоставят множество материални суровини и др.

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основния фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Влажните зони заемат сравнително малка част от територията на България, приблизително 0.8%. Те имат висока природозащитна стойност, тъй като са местообитания на голям брой защитени растителни и животински видове.

Влажните зони са чувствителни към човешките въздействия. Основните заплахи и отрицателни последствия са в резултат от пресушаване на заливни речни тераси, блата и стари речни корита, промени във водния режим, замърсяване от индустриален, селскостопански и др. характер, приток на седименти и биогенни елементи, бракониерство, безпокойство на птиците и др.

            За територията на РИОСВ – Русе в списъка на Рамсарската конвенция като влажна зона с международно значение е включен  Поддържан резерват „Сребърна“. Наред с Комплекс Ропотамо, Атанасовско езеро, Дуранкулашко езеро, Шабленско езеро, Комплекс Беленски острови, Остров Ибиша, Пода, Комплекс Поморие, Езеро Вая (Бургаско езеро) и Комплекс Драгоманско блато, Сребърна е местообитание на редки и защитени водолюбивии птици.

Обявен е за резерват през 1948 г. През 1983 г. обектът е включен в списъка на ЮНЕСКО на световното природно и културно наследство. Природозащитният му статус е променен през 1999 г. от строг на поддържан резерват, за да се позволят дейности за управление на влажната зона.

Защитена зона „Сребърна” е включена в общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директивите за птиците и местообитанията.

Животинският свят включва 139 растения, 6 вида безгръбначни, 24 вида риби, 10 вида земноводни и 11 вида влечуги и 41 вида бозайници с консервационна значимост. От общо 223 вида птици, между 127 и 140 са гнездящи, 94 са зимуващи и мигриращи, 65 са от Червената книга на България, 90 вида са от европейско природозащитно значение (SPEC).

Гнездящите къдроглави пеликани, малки корморани, белоока потапница и ливадния дърдавец са  световно застрашени. По време на зимуване и миграция в Сребърна се срещат още 4 световно застрашени вида: малка белочела гъска, червеногуша гъска, тръноопашата потапница и морски орел.

Потенциални Рамсарски места и други влажни зони с национално значение на контролираната от РИОСВ – Русе територия са Рибарници Мечка, Калимок, Остров Пожарево и Гарвански блата. 

Влажните зони са част от нашето природно богатство. Те са специфични типове екосистеми, чието съществуване и функциониране носи редица екологични, социални и икономически ползи.

Съвременният подход за опазването и управлението им включва понятието „екосистемни услуги” – целия набор от материални и нематериални ползи за хората и обществото.

            Наред с всичко това влажните зони предлагат на природолюбителите чудесни възможности за туризъм, привличайки ги с естетическата стойност на пейзажа и богато биоразнообразие.

В материала са използвани данни от Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013-2022 г. 

Последна промяна от Вторник, 31 Януари 2017г. 17:51ч.

Страница 10 от 137

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия