Вие сте тук: Новини

Последни новини

Извършени са три извънредни проверки по сигнали за неприятни миризми в Русе

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ - Русе провериха три дружества в града във връзка със сигнали за неприятни миризми. Десет от сигналите са получени в късните часове на 1 август, от жители на кварталите „Здравец“, „Цветница“ и централните части на града и са за наличие на задушлива миризма, оприличавана на химикали и бакелит. Извършена е обстойна контролна проверка в  „Монтюпе“ ЕООД за състоянието на запечатаните димни люкове. Не са констатирани нарушения на целостта на поставените пломби. При проверката за изпълнението на сроковете на инвестиционната програма на дружеството е констатирано забяване в реконстукцията на аспирационната система на една от сърцарните машини, за което ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Проверка е извършена и на инсталацията, собственост на „Пиролиза БГ“ ООД, за преработка на излезли от употреба автомобилни гуми, която също би могла да бъде потенциален източник на миризми. Установено е, че е в ход изпълнението на дадените при предишна проверка предписания да се ограничат неорганизираните емисии от съхранението на получените от дейността отпадъци.

Третата  проверка е на инсталацията за производство на яйчен плах  и меланж на „Дион“ ООД, за която също има получен сигнал. По време на проверката не са констатирани неприятни миризми. Всички врати и прозорци на производствените помещения са били плътно затворени.

През последното денонощие в инспекцията са постъпили четири сигнала. Те съвпадат с времевия график за третиране срещу комари, за което инспекцията е уведомена предварително.

LIFE започна онлайн обучение за подготовка на проекти по подпрограма „Действия по климата“

Е-поща Печат

От 01.08.2018 г. Националното звено за контакт по програма LIFE в България предоставя онлайн обучение за подготовка на проектни предложения за покана`2018 по подпрограма „Действия по климата“.

Обучението ще подпомогне бенефициентите, кандидатстващи по текущата покана, с практически съвети и указания за изготвянето и подаването на проектни предложения. Фокусът на обучението е насочен към три приоритетни области на подпрограмата.

Програма LIFE цели да допринесе за преобразуването на ЕС в устойчиво общество с ниски въглеродни емисии, като подкрепи прилагането на политиката на ЕС в областта на климата и подготви ЕС за предизвикателствата по изменението на климата през следващите десетилетия. Приоритетите в това отношение са изпълнение на целите на Рамката за енергетиката и климата до 2030 г., Пътната карта за периода до 2050 г., както и на Парижкото споразумение и политиката за адаптация към изменението на климата.

Крайният срок за подаване на предложения по подпрограма „Действия по климата“ е 12 септември 2018 г., 16:00 ч местно време в Брюксел. Предложенията се подават електронно чрез системата e-Proposal на Европейската комисия. Екипът на Националното и Регионалните звена за контакт Ви приканва заинтересованите да кандидатстват и са на разположение при нужда от допълнителна информация.

Обучението е достъпно на следия линк:

http://www.life-bulgaria.bg/bg/webinars/online-obuchenie-za-podgotovka-na-proektni-predlojeniya-za-pokana-2018-po-podprograma-dejstviya-po-klimata-na-programa-life/

 

Експерти на РИОСВ – Русе оцениха вековни дървета в община Главиница

Е-поща Печат

Zvenimir 3 02Експерти на екоинспекцията в Русе извършиха съвместни контролни проверки с представители на Ригионална дирекция по горите в две села на територията на община Главиница. Проверките са във връзка с предложение на общинския кмет за  обявяване на четири нови вековни дървета. Три от тях растат в землището на с. Звенимир. Те са от вида цер и са оценени на приблизителна възраст около 250 години. Другото дърво – летен дъб е в с. Листец. Измерени са  обиколките на стъблата и са заснети GPS координатите. Дърветата са в добро биологично състояние, имат малко изсъхнали клони и хралупи.

РИОСВ – Русе ще състави протокол за състоянието на дърветата, ще окомплектова и изпрати документацията в МОСВ, след което със заповед на министъра растителните обекти ще получат защитен статут.

На територията на РИОСВ – Русе има 78 защитени вековни дървета. Най-многобройна е групата на летните дъбове – общо 32. Най-старите вековни дървета са 5 зимни дъба на възраст от около 800 години. Растат на територията на град Исперих. Грижата и отговорността за състоянието на вековните дървета са на собствениците на терените, в които виреят. Всички обявени защитени дървета се вписват в регистри на министерството и на съответната инспекция и публикувани на интернет страницата на ИАОС.

Млади природолюбители дадоха име на розовото пеликанче в Сребърна

Е-поща Печат

2Деца от Образователен център „Сияйни“ в София  избраха името Чарли  на излюпеното тази година розово пеликанче в поддържан резерват „Сребърна“.  До идеята се стигна след заявеното желание на децата от центъра да направят дарение на обитателите в резервата. Средствата са събрани от продажбата на собственоръчно изработени уникати, вдъхновени от посещението им в Националния природонаучен музей и запознаването им с всички резервати в България. Ръководството на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе предложи средствата да бъдат дарени на Природонаучния музей в с. Сребърна, а децата да кръстят пеликанчето. За това те ще получат сертификат, покана за посещение в защитената територия и индивидуални образователни материали за резервата Сребърна.

Двойката розови пеликани се сдобиха с малкото в началото на април тази година. Птиците са наблюдавани чрез системата за видеонаблюдение. Малките екземпляри се различават значително от тези на къдроглавите пеликани, тъй като оперението им е много тъмно кафяво, почти черно. В момента розовото пеликанче е поотраснало и вече може да лети. Тази година няколко двойки розови пеликани бяха забелязани да мътят в колонията на къдроглавите пеликани. Не е наблюдавана конкуренция между представителите на двата вида. Експертите се надяват това загнездване да не е епизодично, както е наблюдавано в миналото.

 Розовият пеликан (Pelecanus onocrotalus) е приоритетен за опазване застрашен от изчезване вид. Обикновено гнезди в Делтата на река Дунав, в Гърция, Турция и екваториалните части на Африка и Азия. Единични двойки загнездват в множеството крайречни блата в съседна Румъния. Тази година на територията на поддържан резерват „Сербърна“ има по-малка по численост група на розови пеликани в резервата – около 20 екземпляра, които мирно съжителстват с къдроглавите пеликани. За наличие на смесена колония от къдроглави и розови пеликани е твърде рано да се твърди, тъй като се изисвка натрупване на достатъчно статистически  наблюдения.

 

Последна промяна от Четвъртък, 26 Юли 2018г. 10:22ч.

РИОСВ-Русе е предприела всички мерки по компетентност по случая с мандрата в Брестовене

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе е предприела всички административни  мерки според екологичното законодателство за разрешаване на проблема със заблатяване на терени от дейността на млекопреработвателното предприятие в с. Брестовене,  собственост на „Маклер комерс“ ЕООД.

Заблатяването на терените е причинено от заустване на отпадъчни води в компроментирано дере (водоприемник) и вероятното изхвърляне на остатъчни продукти от производстовото. Това създава предпоставки за разпространение на специфични миризми в резултат на гнилостни процеси, особено през летния сезон.

Млекопреработвателното предприятие е проверявано многократно по план и по сигнали на граждани. Във времето е упражняван контрол за правилната експлоатация на Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). Давани са предписания за отстраняване на нередностите. През последните две години са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения – за заблатяване на терени (преовлажняване на почвите), за промяна в точките на заустване от страна на оператора  и за отказ на собственика да осигури достъп и възможност за прилагане на принудителна административна мярка за ограничаване на заустването на отпадъчините води във водоприемника. Издадените наказателни постановления по тези актове са на обща стойност 32 000 лв.

Последното наказателно постановление, издадено през 2018 г. за неусигуряване на достъп и техническа възможност за пломбиране, се обжалва в Районен съд – Кубрат. РИОСВ-Русе е сезирала Районна прокуратура – Кубрат, която води досъдебно производство.

За резрешаване на проблемите със заблатяването РИОСВ-Русе е инициирала провеждането на срещи със заинтересованите страни – Областна администрация Разград, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Областна дирекция по безопасност на храните, Община Завет, Общинска служба „Земеделие“ и Главна дирекция „Надзор на язовирите и съоръженията“ и „Маклер комерс“ ЕООД.  При последната среща през март т.г. са дадени препоръки на Областния управител на Област Разград да предприеме мерки по възстановяване проводимостта на дерето, както и на Басейнова дирекция да отнеме разрешителното за заустване. Това на практика не означава прекратяване на дейността, а ограничаване на заустването на отпадъчинте води. 

 

Млекопреработвателното предприятие, собственост на „Маклер Комерс“ ЕООД, извършва дейност в землището с. Брестовене. Съгласно екологичното законодателство то притежава необходимите разрешителни по Закона за водите и работни листи за класификация на отпадъците. Предприятието експлоатира Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), която се контролира поне два пъти годишно за спазване на индивидуалните емисионни ограничения. Към настоящия момент основният проблем е заустването на отпадъчни води в компроментирано дере (водоприемник) и вероятното изхвърляне на остатъчни продукти от производстовото, в резултат на което е причинено заблатяване на земеделски земи.  През 2017 г. дружеството е изградило биогазстанция за тертиране на страничните животински продукти и отпадъчни води, която да подобри работата на пречиствателната станция. Тя не е въведена в редовна експлоатация, но се правят настройки и тестове.

Страница 2 от 158

България в Юнеско

Галерия