Вие сте тук: Новини

Последни новини

Установено е превишение само по един показател във водите на Русенски Лом от миналата седмица

Е-поща Печат

Резултатите от физикохимичния анализ на пробите отпадъчни води от канализационен колектор „Трети март“ показват превишение по показател неразтворени вещества. Пробите са взети в края на миналата седмица, при извънредна проверка за наличие на оцветени води в реката. Отпадъчните води от колектора са анализирани от Регионална лаборатория - Русе при ИАОС по показатели активна реакция (pH), неразтворени вещества, химична потребност от кислород и феноли (летливи). Тези контролирани показатели са определени в разрешителното за заустване на „ВиК“ ООД – Русе.

По сигнала за оцветените води в Русенски Лом са извършени две допълнителни проверки - на локалната пречиствателната станция на „Оргахим“ АД и „Унипак-В“ ЕООД.

Пречиствателната станция на „Оргахим“ АД се експлоатира средно два пъти седмично и съгласно представен дневник са проследени количествата на  пречистените отпадъчни води. Към настоящия момент тя все още не е въведена в редовна експлоатация. При оглед на съоръжението е установен липсващ преграден елемент (бленда) от байпасната връзка на станцията. На място е отстранено несъответствието и е поставена пломба на екоинспекцията. Байпасните съоръжения са задължители елементи на пречиствателните станции, но следва да се използват единствено при настъпване на аварийни ситуации, като оператърът е длъжен да уведоми предварително контролния орган за необходимостта от нарушаване на пломбата.

На производствената площадка на „Унипак-В“ ЕООД е констатирано спазване на предписанията, дадени при предишна проверка, отпадъчните води да се събират, предварително третират и предават на фирми, притежаващи разрешителен документ за дейности с отпадъци. 

РИОСВ-Русе проверява сигнал за струпани отпадъци на площадката на „Тролейбусен транспорт Русе“

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе извърши съвместна контролна проверка вчера  с органите на реда на площадката на „Тролейбусен транспорт Русе“ ЕООД, в Западна промишлена зона по сигнал на собственикът й. На място са установени големи количества неопасни (пластмасови) отпадъци, струпани от частна фирма-бивш наемател на площадката. Събраната до момента информация е от собственика на имота и  предстои да се установи нейната достоверност. Тъй като лицето, което ги е събрало на този етап не може да бъде открито от собственика на площадката той едностранно е прекратил договора за наем. Проверката не е завършила все още, тъй като предстои да се установи произходът на отпадъците, начинът и времето на тяхното съхранение.

Съгласно Закона за управление на отпадъците отговорността за възстановяването и почистването на терена за отпадъци се поема от лицата, в чието държание се намират, в случай че не бъде установен техният причинител. При установяването им физическите лица се наказват с глоба от 300 до 10000 лв, а юридическите от 6000 до 20 000 лв. За сметка на нарушителя са и финансовите разходи по почистване и предаване на отпадъците на лицензирани фирми.

Последна промяна от Четвъртък, 11 Юни 2020г. 18:30ч.

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 9 акта през май

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 9 акта за установяване на нарушения на екологичното законодателство. 5 дружества са санкционирани затова, че не са представили в срок информация за оборудване, заредено с флуорирани парникови газове. Акт е съставен на кмета на Община Силистра за несъгласувана сеч в защитена територия. Дружеството „Топлофикация Русе“ ЕАД ще бъде глобено за неспазване на условие в комплексното разрешително, а друга фирма с 2 акта за констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците.

Общият брой на контролите проверки през месеца е 110 на 100 обекта, като от тях 63 бр. са по план, а 47 бр. - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 47 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 1200 лв., а по наложени еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 43 394, 14 лв.

За периода са постъпили 3 жалби и 43 броя сигнали. По всички сигнали са предприети действия. От тях 15 са препратени по компетентност,  8 са основателни и  20 са неоснователни.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през май е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

РИОСВ – Русе взе проби отпадъчни води от колектор „Трети март“

Е-поща Печат

IMG 7830 - CopyЕксперти на РИОСВ - Русе взеха проби отпадъчни води от изхода на канализационен колектор „Трети март“ в Западна промишлена зона на град Русе днес. Извънредната проверка е извършена по подаден сигнал за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом. На проверката са присъствали представители на „ВиК“ ООД - гр. Русе, които експлоатират  канализационния колектор.

В момента на проверката са констатирани мътнобели води. Пробите ще бъдат анализирани от Регионална лаборатория - Русе при ИАОС по показатели активна реакция (pH), неразтворени вещества, химична потребност от кислород и феноли (летливи). Тези контролирани показатели са определени в разрешителното за заустване на ВиК оператора.

Извършен е и оглед на пречиствателната станция на „Оргахим“ АД. Към настоящия момент станцията все още не е въведена в редовна експлоатация, но се използва периодично, при събиране на определени количества отпадъчни води. Проверката на дружеството ще продължи и идната седмица.

Резултатите от анализа на пробите ще стана ясни до седмица.

Последна промяна от Петък, 05 Юни 2020г. 16:19ч.

Защитена птица е изпратена днес в Спасителния център в Стара Загора

Е-поща Печат

DSC 1081АЕксперти на РИОСВ-Русе изпратиха днес птица от вида бухал (Bubo bubo) в Спасителния център за диви животни  в  Стара Загора. Птицата е намерена от жител на с. Руйно на 2 юни. Екологът на община Дулово се е свързал със служител на резервата „Сребърна“, който е организирал транспортирането на птицата.  Бухалът е възрастен екземпляр,  в добро общо състояние, без видими външни наранявания, но с проблем в крилото. След възстановяването й в центъра птицата ще бъде освободена в природата.

В рамките на април и май от Силистренска област в Спасителния център в  Стара Загора за възстановяване са изпратени розов пеликан и малък креслив орел. 

Последна промяна от Четвъртък, 04 Юни 2020г. 14:11ч.

Страница 2 от 195

България в Юнеско

Галерия