Вие сте тук: Новини

Последни новини

Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година

Е-поща Печат

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.  Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Световната здравна организация (СЗО)  за България, Българския младежки Червен кръст (БМЧК) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 8 ноември 2018 г. и продължава до 10 май 2020 г. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна.

В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази. В рамките на първата фаза (8 ноември– 20 декември 2019 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на здравеопазването своите проекти в следните области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и Здравословно хранене и физическа активност. През втората фаза на конкурса, 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г., ще се осъществи реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2020 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на министерствата, Световната здравна организация (СЗО)  за България, БМЧК и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2020 г.

Новото в регламента на Конкурса тази година е, че към партниращите организации се присъединиха Световната здравна организация (СЗО)  за България и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Всяка от институциите-партньори в провеждането на Националния ученически конкурс, съгласно компетентностите и приоритетите си, номинира и осигурява предметни награди по 12 проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място, по 3 проекта във всяка от възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта, класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория. Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст  и Представителството на Европейската комисия в България осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения в областта на опазване на здравето“.

Пълна информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване и участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите - може да намерите в прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ, СЗО за Българя, БМЧК и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната, както и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Р Е Г Л А М Е Н Т на национален ученически конкурс „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПЪРВА ФАЗА 8 ноември – 20 декември 2019 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ  ВТОРА ФАЗА 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г.

Не са регистирани превишения на нивата на специфични органични замърсители в Русе

Е-поща Печат

Не са регистрирани превишения на нивата на органични замърсители в западните жилищни части на град Русе през изтеклата седмица. Това показват данните от извънредните измервания на качеството на атмосферния въздух в града, реализирани през периода 29-31 октомври.

Повод за извънредния мониторинг в Русе са постъпилите оплаквания от района за разпространение на органични миризми в западните  и централни части на града.

Мобилната станция, извършила измерванията, е на Регионална лаборатория – Пловдив при ИАОС. Тя е била разположена в двора на завод „Арда“, по ул. „Николаевска“. Станцията е оборудвана с допълнителни  анализатори за измерване на специфични органични замърсители като бензен, толуен, орто, мета и пара ксилени. При средночасова норма за толуен от 500 микрограма на кубичен метър максималната измерена стойност в този период е 4 микрограма. Резултатите за орто, мета и пара ксилени показват също ниски стойности от 2 микрограма на кубичен метър при средночасова норма от 200 микрограма.

Закон изисква въвеждане на видеонаблюдение в големи и средни горивни инсталации

Е-поща Печат

Изменение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) вменява на операторите на средни и големи горивни инсталации с топлинна мощност по-голяма от 20 мегавата да монтират система за видеонаблюдение и контрол. Това важи за операторите, които използват твърди горива и/или биомаса. Към момента на територията на РИОСВ-Русе това се отнася за „Топлофикация-Русе“ ЕАД. Дружеството изполва твърди горива и биомаса, разрешени с комплексното разрешително.

Целта е в реално време да има информация за вида на подаваното гориво. Системата за видеонаблюдение трябва да обхваща всички точки по пътя на горивата до инсталациите.  Операторите следва да осигурят за своя сметка отдалечен достъп до съответната РИОСВ и на органите на местно самоуправление до видео изображенията в реално време, както възможности за отдалечен преглед на съхраняваната в системата информация.

Крайният срок за въвеждането на системата за видеонаблюдение и контрол е до 15 декември тази година. За неизпълнение на новите разпоредби ЗЧАВ предвижда сакция за операторите в размер от 15 000 до 50 000 лв.

Картирани са всички вековни дървета на територията на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

2170Всички вековни дървета в териториалния обхват на РИОСВ-Русе са картирани. Дейността приключи в началото на седмицата и се реализира по проект на Министерството на околната среда и водите.  С помощта на геодезист са засечени и точните GPS координати.

Вековните дървета по смисъла на Закона за биологичното разнообразие са защитени обекти. За тях грижа полагат собствениците на имотите, в които се намират. Провервят се периодично, като се измерва обиколката, височината и се определя биологичното състояние на дървото.

На територията на РИОСВ-Русе са съхранени 77 вековни дървета. Най-старите сред тях са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, които се намират в землището на град Исперих. Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и бяла черница.

След обобщаване на информацията ще бъде проведена процедура по заличаване на няколко вековни дървета, за които е констатирано, че са необратимо увредени. При тях е установено съхнене на  множество клони и изгнила сърцевина. Някои от дърветата са били поразени от мълнии. Не е установена човешка намеса или умишлено увреждане на обходените дървета.

Последна промяна от Сряда, 30 Октомври 2019г. 14:26ч.

Отчетени са превишения на фини прахови частици вследствие на горивните процеси в Румъния

Е-поща Печат

 Минимални превишения на средноденонощната норма на фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10 ) са отчетени от АИС „Възраждане“ в гр. Русе на 24 октомври. Измерената средноденонощна стойност  на ФПЧ10 е  51.55 микрограма на кубичен метър (при норма 50 мкг/м3). Незабавна проверка на РИОСВ - Русе вчера установи, че източникът на неприятните миризми, за които са получени десетки сигнали, не е промишлен. Причината за замърсяването на атмосферния въздух е изгаряне на следжътвени остатъци на терен, източно от град Гюргево, на територията на Република Румъния. Това беше потвърдено от Областна администрация и РДПБЗН - Русе.

В периода между 17 и 18 часа вчера в пункта за мониторинг са отчетени моментни пикови стойности на фини прахови частици 2.5 микрона, достигащи до 400 микрограма на кубичен метър. По-късно нивата са се нормализирали до нормалните за сезона фонови стойности между 20 и 30 мкг/м3.

През периода са отчетени и моментни завишени стойности на други атмосферни замърсители като азотни и серни оксиди и въглероден оксид, но за тях не са превишени средночасовите норми.

Данните за качеството на атмосферния въздух са пулбликувани на интернет страницат на РИОСВ - Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Страница 11 от 193

България в Юнеско

Галерия