Вие сте тук: Новини

Последни новини

Деца от град Русе съвместно с РИОСВ ще садят дръвчета в училищните дворове

Е-поща Печат

Нgreenwave-logo-newа 17 ноември 2010 г. (сряда), възпитаници на ЦДГ „Пинокио”, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, СОУ „Възраждане” и експерти на РИОСВ-Русе ще се включат в международната инициатива „Зелена вълна със залесителни мероприятия. Кампанията  e към  Конвенцията за биологично разнообразие и цели възпитаване и повишаване знанията на подрастващото поколение за опазването му. 2010 година е обявена от ООН за Международна година на биологичното разнообразие.

РИОСВ-Русе предварително съгласува видовете и количествата на фиданките с отдел „Озеленяване” на Община Русе. Дръвчетата са предоставени безвъзмездно от Регионална дирекция по горите-Русе.

След засаждането на дръвчетата, учениците могат да ги регистрират на интернет сайта на кампанията „Зелена вълна” на адрес: http://greenwave.cbd.int/en/home или да споделят снимки и впечатления в социалната мрежа на адрес: http://www.facebook.com/greenwave.cbd.int.

График и адреси на учебните заведения:

  • 17.11.2010 г., от 11.00 часа - в двора на ЦДГ  „Пинокио”,   ул. „Вискяр” № 2;
  • 17.11.2010 г., от 12.00 часа в двора на  „СВ. Константин-Кирил Философ”- Русе, ул. „Студентска” №  10;
  • 17.11.2010 г., от 14 часа, в двора на  СОУ  „Възраждане”- Русе, на ул.  „Студентска” №  2.
Последна промяна от Вторник, 16 Ноември 2010г. 13:51ч.

Експертите на РИОСВ-Русе освободиха вчера малко кафяво прилепче

Е-поща Печат

Експер_0066тите на РИОСВ-Русе освободиха вчера екземпляр от вида Малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus). Бозайникът е намерен от гражданин в района на Транспортна болница в Русе и донесен в инспекцията. Вероятно е паднал от колониите, които се срещат в старите къщи в района.

Макар, че видът обитава широколистни, иглолистни и смесени гори, често се среща и в селища, градини, паркове. Придържа се в близост до водни площи – езера, големи реки.

Малкото кафяво прилепче попада под защитата на закона на Закона за биологичното разнообразие, Бернската и Бонската конвенции и други директиви.

Видът е широко разпространен в Европа (без най-северните части) до Урал и Кавказ, части от Близкия Изток. По-често се среща в Северна и Южна Европа, отколкото в централните части на континента.

На територията на България има много голямо видово разнообразие на прилепите.

От 35 вида в Европа, 33 се срещат у нас.Това се дължи на преходното ни географско разположение, мозайката от разнообразни местообитания, наличието на непокътнати кътчета дива природа, множеството пещери и екстензивното земеделие в планинските и полупланинските райони. Най-високо е прилепното разнообразие в пояса от 100 до 400 м.н.в., където на места със сравнително малка площ могат да живеят над 20 вида прилепи. Повече любопитна информация за прилепите в България може да бъде намерена на интернет адрес: www.greenbalkans.org/prilepi/index.php

Последна промяна от Петък, 12 Ноември 2010г. 16:28ч.

Охраната на Поддържан резерват „Сребърна” е извадила 4 мрежи за риболов

Е-поща Печат

Mreji_6583Охраната на Поддържан резерват „Сребърна” е извадила от водното огледало 4 заложени мрежи за риболов. Незаконните уреди са установени при ежедневните обходи, които се осъществяват за спазване на режимите в защитената зона. Не е открит извършител, съставен е протокол и са конфискувани мрежите.

Законът за защитените територии и Планът за управление на резервата, категорично забраняват риболова за промишлени цели. Разрешен е само спортният риболов, на определените за целта места.

Към настоящия момент, участъкът започва от почивен дом „Сребърна” в южна посока и достига до местността „Канаричката”. Право да ловят риба имат физически лица, притежаващи заверен билет. Максималното разрешено количество на улова е до 3 кг на ден. Спортният риболов трябва да се извършва с 1 въдица, с монтирани до 2 броя куки.

Лицата са длъжни да не замърсяват с отпадъци участъците за риболов и да не предприемат покупко-продажба на улова, както и да не пренасят маломерни екземпляри.

Контролът по спазване на заповедта се осъществява от охраната на резервата. За нарушителите ще се прилагат административно-наказателните мерки, предвидени в Закона за защитените територии.

Последна промяна от Четвъртък, 11 Ноември 2010г. 17:09ч.

Експерти на РИОСВ-Русе констатираха заблатени терени в района на завода за биодизел в гр. Сливо поле

Е-поща Печат

Zablateni_tereniНа 8 ноември 2010 г., експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка на завода за производство на биодизел, собственост на „Астра биоплант” ЕООД в град Сливо поле, по подаден сигнал на гражданин за замърсяване на терени и неприятни миризми.  

Извършен е оглед на производствената площадка и около пречиствателната станция. Експертите са установили, че част от отпадъчните води от пречиствателната станция са разлети в задния двор на завода и са причинили заблатяване на терена. Известно количество от водите са преминали оградата и са замърсили площи от уличното платно.

На законовия представител на дружеството са дадени предписания, в кратък срок, да се почистят и запръстят заблатените терени, и да не се допуска изтичане на отпадъчни води, увреждащи околната среда.

Като временна мярка, РИОСВ-Русе допусна „Астра биоплант”ЕООД периодично да събира пречистените отпадъчни води и да ги извозва до канализационната мрежа на град Русе. За целта е сключен договор с експлоатационното дружество „Водоснабдяване и Канализация-Русе” ООД. Това ще продължи до изменение на Комплексното разрешително, с определена в него нова точка на заустване.

За неспазване на това предписание и допуснато изтичане на отпадъчни води,  РИОСВ-Русе ще предприеме административно-наказателни мерки срещу дружеството. При неизпълнение на дадените предписания в срок, ще се премине към най-тежката административна мярка – заповед за преустановяване на дейността.

Открита е процедурата за консултации по Екологичната оценка на Плана за енергия от ВЕИ

Е-поща Печат

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма откри процедура за провеждане на обществени консултации по изготвения доклад за Екологична оценка на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници.    

Документацията е на разположение на интернет страницата на МИЕТ на адрес: www.mee.government.bg или на пощенски адрес-гр., София 1040, ул. “Триадица”  № 8, ет. 1, всеки работен ден.                                                        

Крайният срок за интересуващите се за консултации или изразяване на становище е 20 ноември 2010 година.            

Становища и мнения могат да се депозират на място (на горепосочения адрес), по факс на номер 02/ 988 32 16 или на електронна поща – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Последна промяна от Вторник, 02 Ноември 2010г. 15:47ч.

Страница 142 от 153

България в Юнеско

Галерия