Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе организира среща за обсъждане на промените на Закона за управлението на отпадъците

Е-поща Печат

На 25 май 2011 г., в  Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе среща за обсъждане на Закона за изменение и допълнение на  Закона за управление на отпадъците (ЗУО), произтичащите промени, касаещи площадките за отпадъци от черни и цветни метали и  нерегламентираното третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

РИОСВ-Русе инициира срещата заради повишения обществен интерес към промените на ЗУО и зачестилите сигнали за нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, предизвикващи замърсявания на околната среда.

За участие в срещата са поканени Зам.-министърът на околната среда и водите г-жа Евдокия Манева,  представители на Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” в МОСВ, кметовете на 22 общини на контролираната от РИОСВ-Русе територия, организации по оползотворяване на ИУМПС, представители на КАТ, собственици на площадки за третиране на ОЧЦМ и ИУМПС и  автокъщи.

* Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 30, 12.04.2011 г.)

Международният ден на биологичното разнообразие се отбелязва на 22 май

Е-поща Печат

idb-2011-logo-en-v2011 година е обявена от ООН за Международна година на горите и по този повод темата на Международния ден за биологично разнообразие 22 май тази година: „Биоразнообразие и гори” е посветена на природния русурс  като източник на биологично разнообразие.

България е между европейските страни със съхранена природа. Разнообразният релеф, геология, специфичните микроклиматични условия и хилядолетната човешка дейност определят богатото разнообразие на видове, съобщества и природни местообитания, голяма част от които са с консервационна значимост.

Горите у нас заемат една трета от националната територия и са сред най-добре опазените в Европа. България е едно от малкото места на стария континент, където все още могат да се видят девствени гори, което е невероятен шанс за науката, която може да изследва тези късчета, където човешки крак не е стъпвал.

Неоценима е ролята на горите за биоразнообразието сочат изследвания, според които оцеляването на повече от една трета от видовете в европейските гори зависи от старите и загинали дървета. Мъртвите или умиращи дървета, с повалени стъбла и клони формират местообитания, осигуряват подслон и храна за птици, прилепи и други бозайници и за особено важни за трудно забележимите горски видове, като насекоми, гъби и лишеи.

Какво може да направи всеки от нас лично за опазването на горите?

  • Необходимо е да се информираме за видовете,  горите и другите екосистеми в региона, в който живеем и за връзката между нашето здраве и доброто състояние на екосистемите. Съществуват много източници на информация, които могат да предложат местните общини, националните правителства и неправителствените организации.
  • Обръщайте внимание на своя стил на потребление. Например избягвайте храни, за производството и транспорта на които е необходим голям разход на енергия и ресурси. Винаги, когато е възможно, използвайте местни храни – отглеждани и произвеждани в близост до мястото, където живеете. Когато купувате дървен материал или хартия, търсете винаги сертифицирани производители.
  • Едно много приятно и същевременно полезно действие е засаждането на дървета. Засаждайте местни видове в районите, където те растат естествено. Друга полезна стъпка е намаляването на нашата лична консумация на енергия и ресурси.
Последна промяна от Петък, 20 Май 2011г. 11:43ч.

РИОСВ-Русе е информирана за ранената сърна

Е-поща Печат

SurnaИнспекцията е информирана за случая със сърната, настанена в приюта за безстопанствени животни но няма компетенции, тъй като видът не е защитен от  Закона за биологичното разнообразие.

Сърната (Capreolus capreolus) е ловен обект и е включен в приложенията на Закона за лова, и опазване на дивеча. Задължения към ловните обекти имат Регионалните управления по горите, лесничействата и ловните стопанства.

РИОСВ-Русе установи неправомерно използване на тръбопровод от „Астра Биоплант" ЕООД

Е-поща Печат

Дружеството „Астра Биоплант“ ЕООД е изградило и използва нов тръбопровод за отвеждане на отпадъчни води (ОВ) в река Дунав. Това установиха експерти на РИОСВ-Русе при проверка на 7 май 2011 г. (събота) по подаден сигнал за остра неприятна миризма в района на село Ряхово, замърсени и оцветени води  в река Дунав срещу остров „Татарка” и наличие на умряла риба.

Сигналът е подаден от служител на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) София, сектор „Рибарство и контрол”-Русе.

Обходен е целият район от площадката на дружеството, по протежението на големия отводнителен канал, собственост на „Напоителни системи” ЕООД-Русе до заустването чрез тръбопровода в бреговата ивица на река Дунав при километър 456.

В момента на проверката не са установени замърсени участъци по брега и по течението на реката, неприятна миризма и мъртва риба, но по тръбопровода ясно се е чувал шум от течаща вода.

Към настоящия момент, дружеството все още е в процедура по актуализация на Комплексното разрешително в частта му точка на заустване. По предписания на РИОСВ-Русе формираните производствени отпадъчни води следва да постъпват в Пречиствателната станция на производствената площадка, след което да се събират в резервоар и периодично да се извозват до градската канализационна мрежа на град Русе, на база сключен договор с експлоатационното дружество „Водоснабдяване и Канализация-Русе” ООД.

На „Астра Биоплант“ ЕООД са дадени писмени указания да преустанови използването на тръбопровода.

Редовната експлоатация на новото заустване ще бъде разрешено от РИОСВ- Русе само при

издадено и влязло в сила ново (актуализирано) комплексно разрешително и представяне на анализи, извършени от акредититирана лаборатория, доказващи ефективната работа на реконструираната фирмена пречиствателна станция.

Пробната експлоатация на новото заустване на ОВ трябва да се извършва само с чисти производствени води и в присъствие на представител на инспекцията.

Предстои да се извърши нова контролна проверка. РИОСВ-Русе ще предприеме  административно-наказателни мерки срещу „Астра Биоплант“ ЕООД.

Охраната на резерват Сребърна е наблюдавала първите новоизлюпени пеликанчета

Е-поща Печат

P_crispus_chink_02_Le_Balkan_3Охраната на Поддържан резерват „Сребърна” е наблюдавала първите 20 новоизлюпени пеликанчета в колонията на защитения вид. Броят им не може все още да се определи с точност, тъй като възрастните старателно ги пазят и не са  желателни посещенията с лодка и  безпокоене на птиците.

Колонията на къдроглавия пеликан тази година се състои от 60-70 двойки. Основна част от тях са предпочели старото гнездилище, около 6-7 двойки за загнездили на дървената наколна платформа, но има и двойки, които са  разпръснати в резервата.

Водното ниво в резервата е стабилно, повече от седмица при голямото водно огледало се отчитат 290 см.

В момента на поколение се радват и екземплярите от вида зеленоглава патица. В Поддържан резерват „Сребърна” могат да  се наблюдават и други  защитени видове птици като малък корморан, белоока потапница, голяма бяла чапла, малка бяла чапла и ням лебед.

Снимката е предоставена от Фондация Льо Балкан

Последна промяна от Понеделник, 09 Май 2011г. 14:16ч.

Страница 147 от 168

България в Юнеско

Галерия