Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експерти на РИОСВ-Русе констатираха заблатени терени в района на завода за биодизел в гр. Сливо поле

Е-поща Печат

Zablateni_tereniНа 8 ноември 2010 г., експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка на завода за производство на биодизел, собственост на „Астра биоплант” ЕООД в град Сливо поле, по подаден сигнал на гражданин за замърсяване на терени и неприятни миризми.  

Извършен е оглед на производствената площадка и около пречиствателната станция. Експертите са установили, че част от отпадъчните води от пречиствателната станция са разлети в задния двор на завода и са причинили заблатяване на терена. Известно количество от водите са преминали оградата и са замърсили площи от уличното платно.

На законовия представител на дружеството са дадени предписания, в кратък срок, да се почистят и запръстят заблатените терени, и да не се допуска изтичане на отпадъчни води, увреждащи околната среда.

Като временна мярка, РИОСВ-Русе допусна „Астра биоплант”ЕООД периодично да събира пречистените отпадъчни води и да ги извозва до канализационната мрежа на град Русе. За целта е сключен договор с експлоатационното дружество „Водоснабдяване и Канализация-Русе” ООД. Това ще продължи до изменение на Комплексното разрешително, с определена в него нова точка на заустване.

За неспазване на това предписание и допуснато изтичане на отпадъчни води,  РИОСВ-Русе ще предприеме административно-наказателни мерки срещу дружеството. При неизпълнение на дадените предписания в срок, ще се премине към най-тежката административна мярка – заповед за преустановяване на дейността.

Открита е процедурата за консултации по Екологичната оценка на Плана за енергия от ВЕИ

Е-поща Печат

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма откри процедура за провеждане на обществени консултации по изготвения доклад за Екологична оценка на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници.    

Документацията е на разположение на интернет страницата на МИЕТ на адрес: www.mee.government.bg или на пощенски адрес-гр., София 1040, ул. “Триадица”  № 8, ет. 1, всеки работен ден.                                                        

Крайният срок за интересуващите се за консултации или изразяване на становище е 20 ноември 2010 година.            

Становища и мнения могат да се депозират на място (на горепосочения адрес), по факс на номер 02/ 988 32 16 или на електронна поща – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Последна промяна от Вторник, 02 Ноември 2010г. 15:47ч.

Прекратена е процедурата по оценката на съвместимостта на предложението на „Мизия Милк" ООД

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова прекрати с решение стартиралата процедура по оценка за съвместимост  на инвестиционно предложение за „Изграждане на база за интензивно стопанисване на дивеча (БИСД)”,  в землището на село Сейдол, община Лозница, област Разград.   

Възложител  е МИЗИЯ МИЛК” ООД, със седалище в гр. Търговище.

Инвестиционното предложение е с обща площ - около 967 дка. Теренът попада в защитена зона „Островче” с идентификационен код BG 0000173 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони от НАТУРА 2000.

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта  с предмета и целите на опазване в защитените зони.

Независимо, че процедурата е стартирала с подаване на уведомление от страна на възложителя и последващо допълване на информацията, експерти на РИОСВ-Русе са установили при проверка в началото на октомври, че инвестиционното предложение за „Изграждане на база за интензивно стопанисване на дивеча” е стартирало. Оградена е цялата площ от около 100 ха с ограда” с височина 1.70-1.80 м и е изграден аклиматизационен двор с площ около 25 дка, също ограден с оградна мрежа и метална врата.

В средата на октомври е извършена повторна проверка на терен, в присъствието на Директора на Държавно-горско стопанство-Разград и служители-горска охрана на „Мизия Милк” ООД. Констатирано е, че освен описаните по-горе изпълнени дейности и изградени съоръжения, търговското дружество е реализирало допълнителни дейности, които не са декларирани в депозираното уведомление и представената  последваща информация. Проверка в община Лозница е установила, че за обекта не са издавани необходимите разрешителни документи.

Съгласно горецитираното и поради неспазване изискванията на  Наредбата за извършване на оценка за съвместимостта,  директорът на РИОСВ-Русе   прекрати процедурата, считано от 21 октомври 2010 г.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаването му пред Министъра на околната среда и водите или съответния Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.                              

РИОСВ-Русе ще уведоми писмено РДНСК-Разград за решаване на случая по компетентност.

* Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/2007 г.). 

Последна промяна от Вторник, 02 Ноември 2010г. 15:51ч.

Двама експерти на РИОСВ-Русе се включиха в мониторинга на мечки

Е-поща Печат

IMG_4359Двама експерти на РИОСВ-Русе се включиха в извънредния масиран мониторинг на кафява мечка (Ursus arctos) в Област Смолян през изтеклата седмица. Мониторингът се организира по инициатива на Министерството на околната среда и водите с цел да се подпомогне създалата се ситуация в Смолянския регион след трагичния случай на загинал човек.
Използвани са два метода на наблюдение: маршрутен – по участъци с дължина между 7 – 15 км и точков – следене за поява на животното от „чакало”.
Експертите на РИОСВ-Русе са обследвали маршрутите от местността Сакарка до връх Сакарка и от местността Бухлевица до гр. Смолян. Открити са следи от лапи на общо три различни мечки, следи от нокти по дърво, заедно с оставени косми по кората му, както и на пресни екскременти от мечка, които недвусмислено потвърждават присъствието им в обходените райони.
Взети са проби за генетичен анализ.
Размерите на лапите, състоянието на взетите проби (от косми и изпражнения) и други данни от мониторинга са описани в попълнените по време на наблюденията Полеви формуляри за мониторинг на кафява мечка.

 

Снимка: Емил Стойчев - мл. експерт в РИОСВ-Русе

Последна промяна от Сряда, 27 Октомври 2010г. 10:56ч.

„Арда-Русе” ООД сменя вентилационната си система по предписание на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073Предприятието за производство на дамска конфекция „Арда-Русе” ООД е започнало подмяна на старата климатично-вентилационна система с нова по предписание на РИОСВ-Русе, дадено през юли 2010 г. Това установи експерт на инспекцията след извършена контролна проверка в края на миналата седмица. Предстои цялостна подмяна на системата с нова, като ще се монтират допълнително шумозаглушител и филтър.
С това ще се разреши дългогодишният проблем с живущите в околните жилищни сгради, които многократно са сигнализирали инспекцията за наднормен шум и замърсяване на въздуха с текстилен мъх.
РИОСВ-Русе ще продължи да осъществава контрол върху производствените инсталации, излъчващи шум в околната среда. Съгласно специализирания закон, инспекцията периодично осъществява контрол на промишлените източници на шум. На територията на областите Русе, Разград и Силистра функционират около 80 такива предприятия. По-голяма част от тях се намират в промишлените зони. Контролът се осъществява периодично, по преценка на контролния орган или по жалба на граждани. Извършва се измерване на шумовите нива, съвместно с акредитирана лаборатория.

Последна промяна от Сряда, 27 Октомври 2010г. 16:38ч.

Страница 147 от 158

България в Юнеско

Галерия