Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе установи неправомерно използване на тръбопровод от „Астра Биоплант" ЕООД

Е-поща Печат

Дружеството „Астра Биоплант“ ЕООД е изградило и използва нов тръбопровод за отвеждане на отпадъчни води (ОВ) в река Дунав. Това установиха експерти на РИОСВ-Русе при проверка на 7 май 2011 г. (събота) по подаден сигнал за остра неприятна миризма в района на село Ряхово, замърсени и оцветени води  в река Дунав срещу остров „Татарка” и наличие на умряла риба.

Сигналът е подаден от служител на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) София, сектор „Рибарство и контрол”-Русе.

Обходен е целият район от площадката на дружеството, по протежението на големия отводнителен канал, собственост на „Напоителни системи” ЕООД-Русе до заустването чрез тръбопровода в бреговата ивица на река Дунав при километър 456.

В момента на проверката не са установени замърсени участъци по брега и по течението на реката, неприятна миризма и мъртва риба, но по тръбопровода ясно се е чувал шум от течаща вода.

Към настоящия момент, дружеството все още е в процедура по актуализация на Комплексното разрешително в частта му точка на заустване. По предписания на РИОСВ-Русе формираните производствени отпадъчни води следва да постъпват в Пречиствателната станция на производствената площадка, след което да се събират в резервоар и периодично да се извозват до градската канализационна мрежа на град Русе, на база сключен договор с експлоатационното дружество „Водоснабдяване и Канализация-Русе” ООД.

На „Астра Биоплант“ ЕООД са дадени писмени указания да преустанови използването на тръбопровода.

Редовната експлоатация на новото заустване ще бъде разрешено от РИОСВ- Русе само при

издадено и влязло в сила ново (актуализирано) комплексно разрешително и представяне на анализи, извършени от акредититирана лаборатория, доказващи ефективната работа на реконструираната фирмена пречиствателна станция.

Пробната експлоатация на новото заустване на ОВ трябва да се извършва само с чисти производствени води и в присъствие на представител на инспекцията.

Предстои да се извърши нова контролна проверка. РИОСВ-Русе ще предприеме  административно-наказателни мерки срещу „Астра Биоплант“ ЕООД.

Охраната на резерват Сребърна е наблюдавала първите новоизлюпени пеликанчета

Е-поща Печат

P_crispus_chink_02_Le_Balkan_3Охраната на Поддържан резерват „Сребърна” е наблюдавала първите 20 новоизлюпени пеликанчета в колонията на защитения вид. Броят им не може все още да се определи с точност, тъй като възрастните старателно ги пазят и не са  желателни посещенията с лодка и  безпокоене на птиците.

Колонията на къдроглавия пеликан тази година се състои от 60-70 двойки. Основна част от тях са предпочели старото гнездилище, около 6-7 двойки за загнездили на дървената наколна платформа, но има и двойки, които са  разпръснати в резервата.

Водното ниво в резервата е стабилно, повече от седмица при голямото водно огледало се отчитат 290 см.

В момента на поколение се радват и екземплярите от вида зеленоглава патица. В Поддържан резерват „Сребърна” могат да  се наблюдават и други  защитени видове птици като малък корморан, белоока потапница, голяма бяла чапла, малка бяла чапла и ням лебед.

Снимката е предоставена от Фондация Льо Балкан

Последна промяна от Понеделник, 09 Май 2011г. 14:16ч.

През 2011 година се забранява добиването на блатно кокиче от естествените му находища

Е-поща Печат

imagesМинистърът на околната среда и водите издаде заповед за забрана за добиване на листо-стъблена маса от блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) през 2011 година. Заповедта * е издадена на основание разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и на оценка състоянието на естествените му находищата в страната.

На територията на РИОСВ-Русе лечебното растение се среща в Дунавските влажни зони.

В България видът е разпространен в Североизточна България, Черноморско крайбрежие, Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска низина, Западни Родопи, Струмска долина, Софийски район и Витоша.

Блатното кокиче е включено в приложенията на Закона за биологичното разнообразие и подлежи на регулирано опазване и ползване.

Съдържа ценни вещества, от който се произвеждат различни лекарствени препарати. Използва се и  като суровина за фармацевтичната промишленост.

 

* Заповед РД -289-28.04.2011 година

Последна промяна от Четвъртък, 05 Май 2011г. 16:18ч.

Не са открити ГМО в изследваните обработваеми земи от НАТУРА 2000 на територията на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Не са открити генетични модификации в почвените проби, земеделските култури и следжътвените остатъци от обработваеми земи, попадащи в границите на ЗЗ „Ломовете” и ЗЗ „Калимок-Бръшлен”, включени в Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Това показват данните на Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС) от извършените през 2010 година качествени анализи за определяне наличието на генетично изменена ДНК в 48 проби - 37 от растителен материал (царевица и рапица) и 11 от обработваема почва за територията на цялата страна.

Пробонабирането на територията на РИОСВ-Русе е извършено през октомври м.г., в присъствието на експерт на инспекцията и представители на специализираната лаборатория към ИАОС. То е част от изследване в национален план, за спазване на изискванията на Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО, ДВ, бр. 27/2005 г.) за 30 км отстояние за отглеждане на ГМО култури от границите на защитените зони.

Изследваните терени на територията на РИОСВ-Русе са част от големи обработваеми масиви. От предварително определени точки, в границите на ЗЗ „Калимок-Бръшлен” са взети проби от царевична култура-листа и кочани, а от терени, попадащи в ЗЗ „Ломовете”-почва и растителни остатъци от рапица.

Резултатите ще бъдат предоставени на собствениците и арендаторите на обработваемите терени.

Първата в България лаборатория за контрол на ГМО в околната среда към Изпълнителната агенция по околната среда и водите е открита през февруари 2010 г. Тя е оборудвана  с четири автоматизирани системи - за пробоподготовка, апарат за класически PCR анализ, апарат за количествен PCR анализ в реално време и система за генетичен анализ. Разполага с три отделни работни помещения. Екипът се състои от специалисти, доктори на науките, по молекулярна биология и молекулярна генетика. Приложените методи за изпитване са успешно защитени пред одиторски екип на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" при проведен първоначален надзор за акредитация.

РИОСВ-Русе обявява конкурси за рисунка, снимки и есе по повод Световния ден на околната среда 5 юни

Е-поща Печат

wed2011_logoТемата на Международната кампания за отбелязване на Световния  ден на околната среда 5 юни за 2011 година е „Горите: Природата на Вашите услуги”. Това е и темата за конкурса за есе, в който могат да участват ученици от 5 до 12 клас на основните и средни училища от областите Русе, Разград и Силистра. Идеята на конкурса е да провокира мисли у младите хора за  състоянието, опазването, устойчивото развитие и управление на  горите в полза на сегашните и бъдещите поколения. Участниците могат да се фокусират върху ползите от горските екосистеми, прекомерната им експлоатация, продължитения период за възстановяването им и т.н.

Конкурсът за детска рисунка ще премине под надслов „Разходка в гората” и е предназначен за ученици от 1 до 5 класове за трите области на контролираната от РИОСВ-Русе територия. Идеята на конкурса е участниците да отразят преживяванията си сред природата, да разкажат с изразните средства на изкуството за техните ваканции, излети и впечатления. Ще бъдат допускани и тези рисунки, които отразяват градската среда.

Фотоконкурсът е насочен към условията на парковата среда, като любителите-фотографи ще търсят за обекти декоративни, вековни и забележителни дървета, храсти, цветни алеи, бозайници, птици, пеперуди ... или примери за недобросъвестно  поведение.

Крайният срок за предаване на творбите в РИОСВ-Русе е 27 май 2011 година. Победителите ще бъдат обявени на 3 юни 2011 г. Предвидени са предметни награди.

Условията на конкурсите могат да бъдат намерени в административната сграда на инспекцията  в гр. Русе 7000,  бул.  „Придунавски” № 20 и на интернет страницата на инспекция на адрес:  http://www.riosv-ruse.org/kampanii-na-riosv.html.

РИОСВ-Русе пожелава успех на творците и се надява на активно участие на младите природолюбители.

Последна промяна от Вторник, 03 Май 2011г. 14:17ч.

Страница 151 от 171

България в Юнеско

Галерия