Вие сте тук: Новини

Последни новини

Общини, кметства, НПО, училища и детски градини могат да участват в конкурса „За чиста околна среда"

Е-поща Печат

green-houseМинистерство на околната среда и водите възстанови традиционния конкурс за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на дейности в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” за общини, кметства, неправителствени организации, училища и детски градини.

През 2011 г. конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам” и се провежда като част от националната информационна кампания, която МОСВ предприе с цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия.

Крайният срок за депозиране на проектите в ПУДООС е 18 февруари т.г.

Сумата, която ще бъде отпусната за тазгодишния конкурс е 750 000 лв. Средствата ще бъдат разпределени по следния начин: 34 проекта на общини и кметства по 10 000 лв. на обща стойност - 340 000 лв.;  20 проекта на НПО по 3 000 лв. на обща стойност – 60 000 лв.; 35 проекта на детски градини по 5 000 лв. на обща стойност – 175 000 лв.;  35 проекта на училища по 5 000 лв. на обща стойност – 175 000 лв.

Задължително условие е проектите да съдържат предложение за устойчивост, в което да се опише как ще се осъществяват стопанисването или поддръжката на изградените обекти, както и да бъдат предвидени мерки да не се допусне повторно замърсяване на почистените площи. Предвидените средства за почистване не трябва да надвишават 20% от стойността на проекта.

Идеята на конкурса е да обхване максимален брой хора в провеждане на дейности като изграждане или възстановяване на детски площадки, зони за отдих, междублокови пространства, залесяване, озеленяване и засаждане на цветя, обзавеждане с пейки, беседки, кошчета за отпадъци, спортни съоръжения и др. Стремежът е при възможност тези дейности да се осъществят с доброволен труд от граждани, живеещи около избраната площадка, ученици и деца от детските градини и техните родители.

Условията и критериите за участие са публикувани на ниво „Актуално” на сайта на МОСВ.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по пощата с обратна разписка (на плика задължително да е изписан телефон за връзка, бул. ,,Мария Луиза” 22, София 1000, с краен срок 18.02.2011 година /включително/. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 16.03.2011 година на електронния сайт на МОСВ: www.moew.government.bg 

Допълнителна информация може да получите от ПУДООС – тел.02/940 6652;02/ 940 6251.

Условията за конкурсите могат да бъдат намерени на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://riosv-ruse.org/proekti-i-finansirane/konkursi.html

Последна промяна от Понеделник, 31 Януари 2011г. 15:14ч.

Действията за почистване на замърсяването с торови маси в село Драгомъж продължават

Е-поща Печат

Независимо от неблагоприятните метеорологични условия директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова разпореди да продължат мероприятията  по почистване на замърсените терени.

Днес в РИОСВ-Русе се състоя проверка по документи с представители на  „Караджа фаг” ООД. Те представиха план с мерки за отстраняване на разлетите торови маси и заповед за преустановяване използването на лагуната за съхранение на торовите маси по дадено от РИОСВ-Русе предписание. Очакват се резултатите от анализа на почвените проби, взети на 21 януари 2011 година.

Предстои нова контролна проверка, за да се установи спазени ли са всички предписания и да се определи размерът на санкцията.

В писмо от днес инж. Лилия Атанасова информира  Областния  управител на област Разград за всички обстоятелства по случая и предприетите от РИОСВ-Русе мерки.

 

РИОСВ-Русе откри набирателна сметка за отчисленията по Закона за управление на отпадъците

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073РИОСВ-Русе откри набирателна сметка в лева за отчисленията, които операторите на регионални депа за отпадъци трябва да правят за бъдеща рекултивация на съоръженията или изграждане на сепариращи инсталации.

Задълженията за отчисления са вменени на операторите с новия Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86,2003 г, изменен и допълнен ДВ бр. 4/2010 г.). Целта им е  да се акумулират средства за закриване и рекултивация на действащите депа след преустановяване на експлоатацията им (чл. 71 а от ЗУО), или да бъдат изградени сепариращи инсталации в рамките на сроковете за използване на съоръженията (чл. 71 е, от ЗУО).

Заинтересованите лица (операторите на регионалните и общински депа за отпадъци) могат да потърсят информация за набирателната сметка и размерите на отчисленията в РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” 20 - сектор „Контрол на отпадъците” или отдел „Финансово-административна дейност”.

Последна промяна от Вторник, 25 Януари 2011г. 12:19ч.

Обобщени са резултатите от преброяването на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Copy_of_11Експертите на РИОСВ-Русе обобщиха информацията от протоколите на отделните екипи, взели участие в 35-тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

За територията на инспекцията, то се проведе в ранните часове на 15 януари 2011 година по 4 маршрута, обхващащи територията от Защитена зона „Рибарници мечка”  до град Силистра, по поречието на река Дунав.

По данни от протоколите (виж Приложението) и впечатления на участниците се налагат няколко  извода.

Тази година за територията на РИОСВ-Русе са набюдавани значително по-малък брой гъскоподони видове – особено екземпляри от вида Голяма белочела гъска (1189 бр.), за разлика от 2010 година, когато са преброени 5489 бр. Според експерти, това се дължи на високите водни нива на река Дунав през периода, както и замръзване на част от водоемите, което не позволява на вида да намира подходящи места за почивка и храна. Висока концентрация на птици от вида Голяма белочела гъска са били наблюдавани в езерата на Маришкия въгледобивен комплекс (област Стара Загора).

Суровите метереологични условия в страните от  Северна Европа  тази година са принудили друг вид –зеленоглавата патица да търси препитание по влажните зони на река Дунав. Тази година са наблюдавани  9557 екземпляра. За сравнение през 2010 година от вида са преброени 2 230 бр.

Като цяло, експертите отчитат намаляване на броя на групата на гмуркачите.

Протоколите от Сведнозимното преброяване ще бъдат предоставени на Изпълнителната агенция по околната и водите.

Данните от преброяването са представителни, а методиката  е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Установяването на числеността, динамиката на популацията на зимуващите в България водолюбиви птици, както и влажните зони, които обитават  са от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.

Експертите на РИОСВ-Русе продължават проверките по замърсяването с торови маси в село Драгомъж

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе продължават да извършват контролни проверки във връзка със замърсяването с торови маси в с. Драгомъж. То е причинено от разлив на течна и твърда торова  фракция от съоръжението за съхранението й (лагуна) на кравефермата, собственост на „Караджа фаг” ООД – с. Драгомъж (община Исперих).

Сигналът за замърсяването е подаден в РИОСВ-Русе на 19 януари 2011 година от РИОКОЗ-Разград. Извършена е незабавна контролна проверка, при която е установено замърсяване на дерето по протежение от лагуната през обработваеми земи към І-ва Санитарно-охранителна зона на водоизточник - Каптиран извор „Драгомъж-ПС-Драгомъж-Исперих”.

В момента на проверката е констатирано, че е преустановено изтичането на торови маси и са предприети необходимите мерки от страна на „В и К” ООД – гр. Исперх и собствениците на „Караджа фаг” ООД за ограничаване на замърсяването. Паралелно с това РИОКОЗ-Разград предприема изследване на питейните води.

По време на проверката на 19 януари, експертите на РИОСВ-Русе и представител на Регионална лаборатория-Русе вземат проби от разлива. Резултатите от изпитването им показват отклонения от изследваните показатели – общ азот, нитрати, нитрити, фосфор, амоняк и неразтворени вещества от нормите по Наредба № 7 за водоприемник ІІ –ра категория – сухо дере.

На 20 януари е извършен оглед на терена и заснемане с навигационен GPS от точката, разположена в близост до лагуната до ПС „Драгомъж”, за да се изчисли площта на замърсяването и определи размерът на имуществената санкция, както и да установи дали са предприети мерки за почистване на замърсяването. Реално замърсените с торови маси площи към 20 януари са 1020 кв. метра.  Установено е, че са изградени три земно-насипни баражи за ограничаване на разлива към станцията и почистване на замърсените терени – ръчно и с механизирана техника.

Днес 21 януари,  ще бъдат взети почвени проби в прилежащите на ПС „Драгомъж” терени и водни проби съоръжението за водоползване. Част от тях ще бъдат предоставени на РИОКОЗ-Разград за микробиологично изследване. Експертите на РИОСВ-Русе извършват координирани действия с всички институции, имащи отношение по случая.

За съоръжението за водовземане „Каптиран извор „Драгомъж-ПС-Драгомъж”,  разположено в землището на с. Драгомъж, община Исперих, област Разград има издадено Разрешително за водовземане от Басейнова дирекция за управление водите в Дунавски район. Експлоатира се от „В и К” ООД – Исперих. Съоръжението представлява вкопан в скалата изворен резервоар. Подземното водно тяло, от което се извършва водовземането е с код BG1G0000K1b042-Карстрови води в Разградска формация. Водовместващите скали в района на каптирания извор са напукани и окарстени и това създава предпоставка за уязвимостта на водоносния хоризонт за замърсяване от повърхностни води.  

 

Страница 153 от 168

България в Юнеско

Галерия