Вие сте тук: Новини

Последни новини

115 млади къдроглави пеликани и родителите им отлетяха от Сребърна

Е-поща Печат

Author_I_ZafirovУспешно приключи гнездовият период за колонията на къдроглавия пеликан на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. 120 възрастни двойки, долетели в началото на годината се сдобиха с 115 млади екземпляра. Приблизително същата чесленост е отчетена и през 2009 г. Данните са предоставени от Фондация „Льо Балкан”, която има утвърдена Работна прогама за провеждане на наблюдения и поддържащи дейности в гнездовата колония.
Миграцията на птиците от ПР „Сребърна” към Бургаския езерен коплекс започна през втората половина на август. Същинската есенна миграция към източното крайбрежие на Средизeмно море протича от началото на октомври до началото на ноември. Ако температурите се запазят високи, част от птиците е възможно да презимуват на територията на страната.
Девет от двойките успешно отгледаха поколение на изградена наколна платформа. Останалите двойки предпочетоха старите места за гнездене във вътрешността езерото. През 2010 година не са регистрирани инциденти или набези на диви прасета и дребни хищници, които да опорочат гнездовия период.
В момента, в резервата могат да се наблюдават 4 двойки от вида ням лебед, големи и малки корморани, сива чапла и бяла чапла, диви патици и водни кокошки.
Водното ниво, отчетено в междудиговото пространство е 80 см, а в голямото водно огледало 2.90 м.
Все още за спортен риболов е необходимо да се използва определеният нов участък, започващ от почивен дом „Сребърна” в южна посока до местността „Канаричката”.

Последна промяна от Вторник, 28 Септември 2010г. 15:49ч.

Нормите в отпадъчните води на млекопреработвателно предприятие в село Хърсово са превишени

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе връчиха протоколите от изпитване на отпадъчните води на „Булмилк-2010” ЕООД, гр.Търговище. Водните проби бяха взети в края на миналата седмица след получен сигнал за мъртва риба в язовир „Хърсово”, община Самуил. За превишените стойности на водните показатели ще бъде наложена текуща месечна санкция. От взетите водни проби отклонение са показали резултатите от изхода на пречиствателните съоръжения. За установените отклонения ще бъде наложена текуща месечна санкция, съставен е и акт за установяване на административно нарушение за неработеща пречиствателна станция по време на проверката.
РИОСВ-Русе ще продължи да упражнява контрол до окончателното решаване на проблема и ще информира Басейнова Дирекция, като административна структура за интегрирано управление на водите на басейново ниво.

Последна промяна от Сряда, 25 Август 2010г. 15:38ч.

Зачестяват сигналите в РИОСВ-Русе за отглеждане на животни в населените места

Е-поща Печат

Зачестяват сигналите и жалбите на граждани за отглеждане на животни в регулациите на населените места и замърсяване на тротоарите, зелените площи с торови маси и растителни отпадъци.
Само за два месеца в инспекцията са постъпили над 10 писмени жалби. Преобладават тези от жители на община Русе. Не липсват и обаждания на горещата телефонна линия, дори в часове, в които е неоправдано да се изпраща дежурен екип.
РИОСВ-Русе извършва проверки по всички постъпили жалби, за предотвратяване на големи замърсявания и увреждане на водите и почвите. В закона за опазване на околната среда, собствениците и ползвателите на поземлени имоти, са длъжни да опазват почвата от вредни изменения в т.ч. замърсяване с пресен торов отпад. От началото на годината, експертите на РИОСВ-Русе са съставили 6 акта за установяване на административни нарушения.
Компетенции за отглеждане на животни в населените места, определяне на бройките им, разположението на животновъдните обекти и опазване на зелените площи и уличните пространства, и определяне на маршрутите за извеждане животните на паша, имат изцяло кметовете.
По-голяма част от общините са с утвърдени наредби за притежаване, отглеждане и контрол на животните. Жалбите обикновено са резултат от слабия контрол от страна на кметовете по тази наредба, неприлагането на наказателни мерки, роднински връзки или влошени междусъседски отношения.

Последна промяна от Вторник, 10 Август 2010г. 11:15ч.

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверка вчера по сигнала за замърсяване на язовир „Хърсово”

Е-поща Печат

На 8 август, 2010 г., експерти на РИОСВ-Русе и представител на Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” извършиха контролна проверка в района на язовир „Хърсово”, община Самуил. Сигналите за наличие на мъртва риба в язовира са постъпили на 7 август 2010 година (събота), в късния следобяд от дежурния служител на „Гражданска защита”-Разград и граждани, на горещата телефонна линия на инспекцията.
При проверката на място, експертите са констатирали, че сигналът е основателен. В язовир „Хърсово”, чрез суходолие, се заустват отпадъчните води на млекопреработвателно предприятие в село Самуил, експлоатирано от „Булмилк – 2010” ЕООД – град Търговище. Пречиствателната станция на предприятието не е работела и отпадъчните води от производството, непречистени се изливат в суходолието и постъпват в язовира.
Взети са водни проби от изхода на пречиствателните съоръжения и от три точки на язовир „Хърсово”. Водните проби ще се изпитват по показатели: активна реакция, неразтворени вещества, общ азот, общ фосфор, химическа и биологична потребност от кислород на водата (ХПК и БПК), екстрахируеми вещества и хлориди.
На собствениците на предприятието са дадени предписания да почистят пречиствателните съоръжения и ги приведат в експлоатация, и влязат в процедура за издаване на Разрешително за заустване на отпадъчните води.
Резултатите от анализа ще станат ясни до седмица, след което ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.
Експертите на РИОСВ-Русе са информирали „Гражданска защита” - Разград за предприетите мерки.

Последна промяна от Понеделник, 09 Август 2010г. 11:22ч.

Директорът на РИОСВ-Русе определи нов участък за спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”

Е-поща Печат

Press_34102_0224Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова определи със заповед нов участък за спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. Мярката е временна и се налага заради заливане на досегашната територия от местността „Пристана с лодките” до „Рибарника”.
Определеният нов участък е дълъг около 400 метра, започва от почивен дом „Сребърна” в южна посока и достига до местността „Канаричката”.
Редът и начинът за извършване на спортния риболов остават същите. Право да ловят риба имат физически лица, притежаващи заверен билет. Максималното разрешено количество на улова е до 3 кг на ден. Спортният риболов трябва да се извършва с 1 въдица, с монтирани до 2 броя куки.
Лицата са длъжни да не замърсяват с отпадъци участъците за риболов и да не предприемат покупко-продажба на улова, както и да не пренасят маломерни екземпляри.
Контролът по спазване на заповедта ще се осъществява от охраната на резервата. За нарушителите ще се прилагат административно-наказателните мерки, предвидени в Закона за защитените територии.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 17:05ч.

Страница 154 от 163

България в Юнеско

Галерия