Вие сте тук: Новини

Последни новини

Директорът на РИОСВ-Русе участва в среща с обществеността на с. Ряхово снощи

Е-поща Печат

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова и експерти участваха в среща с обществеността на с. Ряхово вчера. Тя се проведе в Културния дом на с. Ряхово по инициатива на Председателя на Общинския съвет на град Сливо поле. Присъстваха учредителите на Гражданския инициативния комитет, кметовете на Сливо поле и Ряхово и директорът на “Напоителни системи” ЕАД–клон Русе.
Целта на срещата бе да се разяснят предприетите действия от страна на РИОСВ-Русе от края на март т.г., когато постъпиха първите сигнали, до настоящия момент. Експертите разясниха на обществеността подробно целите на дадените конкретните предписания за решаване на проблемите, свързани със неприятните миризми и замърсяването на отводнителния канал. Сроковете, за изпълнението им от ръководството на завода са предварително обсъдени с тях и са оптимизирани по отношение на възможностите сложност на реализиране. “Напоителни системи” ЕАД–клон Русе.
Г-жа Атанасова благодари на жителите на Ряхово за проявената гражданска активност и ги увери, че РИОСВ-Русе ще приложи всички мерки в рамките на компетенциите си, за не допускане последващо замърсяване на околната среда.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 16:50ч.

РИОСВ-Русе се включва в инициативата Национален зелен открит урок на Министерството на околната среда и водите

Е-поща Печат

Press__29Logo_English_smНа 21 май 2010 (петък) в Информационния център, експерти на РИОСВ-Русе ще представят пред ученици от няколоко русенски училища теми, свързани с опазването на биологичното разнообразие. Инициативата е посветена на 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие. Така, инспекцията се включва в инициативата на Министерството на околната серада и водите Национален „зелен” открит урок, посветена на богатото биоразнообразие на България, който ще премине под мотото „Биоразнообразие за развитие”. Тази година е обявена за Международна година на биологичното разнообразие от Генералната асамблея на Обединените нации и беше официално открита на церемония в Монреал, с участието на повече от 500 участници, представители на страните - членки на Конвенцията по биологично разнообразие.
Мотото на годината - Биологичното разнообразие е живот, биологичното разнообразие е нашият живот” цели да привлече общественото внимание към решаващата, дори съдбоносната роля на биологичното разнообразие на планетата за благополучието на хората, да отбележи постиженията за опазване на биологичното разнообразие и да окуражи удвояването на усилията да се намали размера на загубата на биологично разнообразие.
От началото на 2010 г., РИОСВ-Русе посвещава инициативи на Международния ден на биологичното разнообразие и Международната година на биологичното разнообразие. Стартирахме на 2 февруари – Международния ден на влажните зони с пресконференция, посветена на значимостта на влажните зони по поречието на река Дунав и с представяне на данни от проведения мониторинг на видове, включени в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. По-голяма част от планираните прояви или кампании до края на годината също ще бъдат посветени на Международната година на биологичното разнообразие:

  • Съвместно с “Европа директно”-Русе пътуващата изложба на Европейската комисия за биологичното разнообразие в края на юли ще бъде изложена в градовете Разград и Русе;
  • Със съдействието на РДГ-Русе няколко училища от областите Русе, Разград и Силистра ще се присъединят в международната инициатива „Зелена вълна” („Green Wave”) и ще засадят дръвчета през ноември 2010 г.;
  • РИОСВ-Русе предвижда информационна кампания по повод 30 годишнината от обявяването на Резерват „Бели Лом”;

Инициативи, посветени на деня и годината на биоразнообразието ще се преведат в общините Бяла, Борово, Главиница, Кайнарджа и Завет.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 16:45ч.

Проект по LIFE + ще бъде представен утре в РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Press_26IMGP4899На 18 май 2010 г. (вторник) от 11 часа, в Информационния център на РИОСВ-Русе (бул. „Придунавски” № 20) ще бъде представен проектът Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела растителни микрорезервати, финансиран по Програмата на Европейския съюз за околна среда LIFE+.
Проектът е с продължителност 42 месеца и се изпълнява от Института по ботаника при БАН в партньорство с Министерство на околната среда и водите. Поканени за участие са представители на Областна администрация-Русе, „Регионална дирекция по горите”-Русe, „Регионален исторически музей”-Русе, кметовете на Ценово и Караманово, на Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом”. В срещата ще участват също експерти на РИОСВ-Русе и представители на нестопански организации.
Обект на настоящия проект на територията на РИОСВ-Русе е находището на Българската гърлица (Limonium bulgaricum), намиращо се северно от село Караманово, община Ценово. Другото находище, за което също се предвижда да бъде обявена защитена местност в рамките на този проект е при село Горна Студена, община Свищов. За територията на страната в проекта се предвижда да бъдат обявени общо 56 растителни микрорезервата със статут на защитени местности (според българското законодателство) за 47 вида висши растения (в т.ч. 4 вида мъхове) с висока консервационна стойност, избрани на принципа на единични, фрагментирани и малки по площ находища, попадащи извън съществуващите в България защитени територии.
Сред планираните дейности са установяване и оценка състоянието на популациите и ежегодно отчитане на промените в тях, подпомагане на възобновяването и жизнеността им.
За всеки вид ще бъде изготвен План за действие и Мониторингов план. Цялата информация, събрана по време на проекта ще бъде организирана в географска база данни с различни слоеве.

Последна промяна от Четвъртък, 05 Август 2010г. 11:05ч.

Проверени са сигналите за неприятни миризми в с. Ряхово

Е-поща Печат

Press-27IMG_3162В рамките на месец РИОСВ-Русе обследва района на с. Ряхово по повод сигналите за неприятни миризми от изтичащите отпадъчни води на “Астра биоплант” ЕООД.
В хода на проверките са привлечени “Водоснабдяване и Канализация-Русе” ООД, “Напоителни системи” ЕАД–клон Русе и Басейнова дирекция за управление на водите ”Дунавски район”.
За установяване на отклонения от нормите, записани в Комплексното разрешително са взети проби отпадъчни води, формирани от дейността на дружеството.
Физико-химичният анализ на изследваните проби отпадъчни води в точката на заустване показват нарушения в заложените норми по показателите неразтворени вещества, общ азот, химична потребност от кислород/биохимична потребност от кислород на петото денонощие, екстрахируеми вещества и нефтопродукти.
Въз основа на резултатите и договореността с институциите, взели участия в проверките и “Астра биоплант” ЕООД на 18 май ще бъде извършено пломбиране на изхода на канала, който отвежда отпадъчните води на дружеството.
Въз основа на това предприетото ще преустанови производството си за извършване на необходимите ремонтни и профилактични дейности.
РИОСВ-Русе ще осъществипоследващ контрол на работата на пречиствателните съоръжения сред профилактичните дейности за постигане на нормите качество на отпадъчните води.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 16:33ч.

Днес се навършват 30 години от обявяването на Резерват „Бели Лом”

Е-поща Печат

Press_25_25IMG_2665На днешната дата през 1980 година, със заповед на Председателя на Комитета за опазване на околната среда е обявен Резерват „Бели Лом”, с обща площ 7730.000 дка.
Резерватът е разположен в землищата на село Кривня, община Ветово и град Цар Калоян, община Цар Калоян. През 2007 година, след извършени по-точни замервания площта му е актуализирана със Заповед № РД-564 от 12.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите и е отразен в Картата на възстановената собственост (КВС).
Резерватът включва издънкови дъбово-липови гори, които се обитават от редки и застрашени от изчезване видове птици. В целия комплекс релефът се очертава от полегати до стръмни склонове и част от заливна речна тераса, която е заблатена и мочурлива. Коритото на река Бели Лом се отличава с типично меандрово развитие. На места са се образували къси каньоновидни участъци.
Около 80 % от територията му е покрита от гори от благун, летен и зимен дъб, сребролистна и дребнолистна липа. Срещат се и обикновен и келяв габър, бряст, полски клен, шестил, мекиш, ясен, мукиня, горска ябълка и дива круша, а от храстите - глог, шипка, къпина, обикновен, кучешки дрян, люляк, драка, смрадлика. Бреговете на реката са обрасли от различни видове върби, елши и бяла топола, а водната повърхност на разливите често е покрита от водна леща, мириофилум или стрелолист. Тук са срещат над 70 вида птици, основната част от които са пойни.
Ценността на резервата се допълва от земноводните - няколко вида жаби, дъждовник; от влечугите - пепелянка, няколко вида гущери и костенурки, и от бозайниците - различни видове прилепи, благороден елен, сърна, дива свиня, лисица, вълк, язовец, черен пор, невестулка, дива котка, заек, таралеж и др.
Съгласно заповедта на министъра, в резервата са разрешени посещения с научна цел, преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 16:15ч.

Страница 156 от 161

България в Юнеско

Галерия