Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експертите на РИОСВ-Русе продължават проверките по замърсяването с торови маси в село Драгомъж

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе продължават да извършват контролни проверки във връзка със замърсяването с торови маси в с. Драгомъж. То е причинено от разлив на течна и твърда торова  фракция от съоръжението за съхранението й (лагуна) на кравефермата, собственост на „Караджа фаг” ООД – с. Драгомъж (община Исперих).

Сигналът за замърсяването е подаден в РИОСВ-Русе на 19 януари 2011 година от РИОКОЗ-Разград. Извършена е незабавна контролна проверка, при която е установено замърсяване на дерето по протежение от лагуната през обработваеми земи към І-ва Санитарно-охранителна зона на водоизточник - Каптиран извор „Драгомъж-ПС-Драгомъж-Исперих”.

В момента на проверката е констатирано, че е преустановено изтичането на торови маси и са предприети необходимите мерки от страна на „В и К” ООД – гр. Исперх и собствениците на „Караджа фаг” ООД за ограничаване на замърсяването. Паралелно с това РИОКОЗ-Разград предприема изследване на питейните води.

По време на проверката на 19 януари, експертите на РИОСВ-Русе и представител на Регионална лаборатория-Русе вземат проби от разлива. Резултатите от изпитването им показват отклонения от изследваните показатели – общ азот, нитрати, нитрити, фосфор, амоняк и неразтворени вещества от нормите по Наредба № 7 за водоприемник ІІ –ра категория – сухо дере.

На 20 януари е извършен оглед на терена и заснемане с навигационен GPS от точката, разположена в близост до лагуната до ПС „Драгомъж”, за да се изчисли площта на замърсяването и определи размерът на имуществената санкция, както и да установи дали са предприети мерки за почистване на замърсяването. Реално замърсените с торови маси площи към 20 януари са 1020 кв. метра.  Установено е, че са изградени три земно-насипни баражи за ограничаване на разлива към станцията и почистване на замърсените терени – ръчно и с механизирана техника.

Днес 21 януари,  ще бъдат взети почвени проби в прилежащите на ПС „Драгомъж” терени и водни проби съоръжението за водоползване. Част от тях ще бъдат предоставени на РИОКОЗ-Разград за микробиологично изследване. Експертите на РИОСВ-Русе извършват координирани действия с всички институции, имащи отношение по случая.

За съоръжението за водовземане „Каптиран извор „Драгомъж-ПС-Драгомъж”,  разположено в землището на с. Драгомъж, община Исперих, област Разград има издадено Разрешително за водовземане от Басейнова дирекция за управление водите в Дунавски район. Експлоатира се от „В и К” ООД – Исперих. Съоръжението представлява вкопан в скалата изворен резервоар. Подземното водно тяло, от което се извършва водовземането е с код BG1G0000K1b042-Карстрови води в Разградска формация. Водовместващите скали в района на каптирания извор са напукани и окарстени и това създава предпоставка за уязвимостта на водоносния хоризонт за замърсяване от повърхностни води.  

 

Изменения в специализирани наредби поставят ново изискване към възложителите

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073От началото на 2011 година, са в сила измененията и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда * и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми *.

Съгласно новите разпоредби, възложителите, които внасят уведомление за инвестиционно предложение и/или искане за преценяване необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е необходимо да депозират информацията в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител.

При депозиране на искане за преценяване на необходимостта от Екологична оценка (ЕО) е необходимо да се осигури информацията в един екземпляр на хартиен носител и в един на електронен носител. Задължително условие e да се осигури еднаквост на съдържанието в  двата вида носители.

Новите задължения към възложителите се налагат поради необходимостта от съгласуване на всички инвестиционни предложения с регионалните органи на Министерството на здравеопазването, а при необходимост и със съответните Басейнови дирекции и др. органи на изпълнителната власт.

Двете наредби въвеждат и изменение на бланката за Уведомление за инвестиционно продложение. Новата бланка може  да бъде намерена в сектор „Административно обслужване” на РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” № 20 и на интернет страницата в меню „Административни услуги”, подменю „Формуляри”.

  • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г.)
  • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139/2004 г. (ДВ, бр.57/2004 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г.)
Последна промяна от Понеделник, 17 Януари 2011г. 12:25ч.

До 15 февруари трябва да се представят справките за ОРВ и ФПГ

Е-поща Печат

В срок до 15 февруари 2011 година, лицата или фирмите, които в дейността си използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и/или флуорирани парникови газове (ФПГ) са длъжни да представят в РИОСВ-Русе справки за използваните количества през миналата година.

Задължения  по специализираните наредби за ОРВ и ФПГ * имат както сервизните фирми, които обслужват хладилните и климатични инсталации, така и операторите – предприятията от хранително-вкусовата промишленост, търговските обекти, хотелите и др., експлоатиращи такива системи със съдържание наОРВ и ФПГ над 3 кг.

В края на 2010 година е приета нова Наредба за ОРВ, с която се уеднаквяват формите на изискваните справки, като се попълват Приложения № 4,5 и 6 от специализираните наредби за ОРВ и ФПГ.

Фирмите, които експлоатират ОРВ и ФПГ попълват веднъж приложенията, но отразяват количествата на двата типа газове. На територията на областите Русе, Разград и Силистра има над 120 такива обекта.

Лицата, които не представят справките в срок подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда глоби от 500 до 2000 лева за физическите лица и санкции  от 1000 до 3000 лева за юридическите.

  • Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ, бр. 2/7януари 2011 г.)
  • Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои фуорирани парникови газове. (ДВ, бр. 3/2009 г. )

Последна промяна от Понеделник, 17 Януари 2011г. 12:31ч.

Само едно заявление за добив на билки под специален режим е депозирано в РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

imagesСамо „Биопрограма” ЕАД - база Ветово е заявила количества за добив на  билки под специален режим на опазване и ползване на територията, контролирана от РИОСВ-Русе до края на 31 декември 2010 година.

Ежегодно, министърът на околната среда и водите определя със заповед допустимите количества билки, които могат да се събират от естествените им находища с търговска цел през съответната година. Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения ако има няколко кандидата се свиква комисия с представители на други държавни институции, която разпределя количествата между желаещите билкозаготвители. В случая, ще се изчака заповедта на министъра на околната среда и водите, с която се определят допустимите количества. Съгласно нормативната уредба тя се издава до края на февруари 2011 година.

„Биопрограма” ЕАД e заявила количества за добиване на  Червен божур (Paeonia peregrina) – цвят, Лазаркиня (Galium odoratum) – стрък,  Лудо биле (Atropha belladonna) – стрък, Ранилист лечебен (Betonica oficinalis) – стрък, Шапиче (Alchemilla vulgaris) – стрък и Кисел трън (Berberis vulgaris) – плод, за територията на трите области.

Предстои 35-тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Е-поща Печат

IMG_2116В периода от 14-16 януари 2011 година ще се проведе 35-тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици. То се организира от Wetland International и се провежда в цяла Западна Палеарктика (Европа, Близкия Изток, и Северна Африка).

Данните от преброяването са представителни, а методиката  е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Установяването на числеността, динамиката на популацията на зимуващите в България водолюбиви птици, както и влажните зони, които обитават  са от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.

В тазгодишното преброяване РИОСВ-Русе ще участва с два екипа по маршрутите:

1. Защитена зона „Рибарници мечка” – град Русе;

2. град Мартен-село Бръшлен.

В двата екипа ще присъства представител на Българското дружество за защита на птиците, а към втория маршрут ще се присъедини представител на ПП „Русенски Лом”.

Освен точките за наблюдение по поречието на Дунава, приоритетни зони  ще са Защитените местности „Калимок-Бръшлен”, „Остров Пожарево”, „Гарвански блата”, „Малък Преславец” и поддържан резерват  „Сребърна”, където ще се включат експерти на Изпълнителната агенция по околната среда и водите и в отделни участъци представител на  ПП „Русенски Лом”.

Обект на Среднозимното преброяване са всички видове птици, за които влажните зони са основно местообитание – източник на храна, място за почивка и/или отглеждане на потомство. Към тях се включват изцяло разредите гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови.

Експертите се надяват да наблюдават повече водобюбиви птици на големите разливи на река Дунав, предвид суровите зимни условия в Полша, Латвия, Естония и др. страни от Северна Европа.

Миналата седмица при ежедневните обходи на територията на Поддържан резерват „Срeбърна” са наблюдавани голямо количество екземпляри от вида Голяма белочела гъска, която е един от основните обекти за Среднозимното преброяване на водолюбивите птици у нас.

Страница 162 от 176

България в Юнеско

Галерия