Вие сте тук: Новини

Последни новини

До 1 май в РИОСВ-Русе се приемат уведомления за пунктове за изкупуване на охлюви

Е-поща Печат

Press_17images До 1 май, лицата от територията на областите Русе, Разград и Силистра, желаещи да изкупуват охлюви трябва да информират писмено РИОСВ - Русе за местонахождението на организираните от тях пунктовете. Изискването е записано в заповед на Министъра на околната среда и водите, в която са определени условията, редът за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв /Helix lucorum/ и градински охлюв /Helix pomatia/.
Периодът за събиране от природата, изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермено отглеждане започва на 10 май и продължава до 30 юни.
Контролът по изпълнението на заповедта е на съответната регионална инспекция. Извършва се проверка дали лицето има писмено уведомление за организирания пункт, дали се изкупуват маломерни охлюви и дали съхранението им е съгласно изискванията на заповедта. Минималният размер на изкупуваните и изнасяните охлюви трябва да е 28 мм в диаметър, пунктовете да са оборудвани с хладилно помещение за съхранение на живите охлюви и да се осигури подходящ амбалаж и калибровъчно сито.
За нарушения на режимите, регламентирани в заповедта физическите лица се наказват с глоби от 100 до 1000 лева, а юридическите 200 до 5000 лева.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:47ч.

70 двойки къдроглави пеликани гнездят на територията на Поддържан резерват „Сребърна”

Е-поща Печат

Press_16Kadroglavi_pelikaniГнездовият период за около 150 индивида от вида къдроглав пеликан започна на територията на Поддържан резеврат „Сребърна”. Те са формирали около 70 двойки, които успешно са се подготвили за отглеждане на поколение, изразяващо се в брачни игри, събиране на тръстиков материал и подготовка на гнездовите ямки. Голяма част от пеликаните са предпочели старото гнездилище, едва 7-8 двойки са се настанили на новоизградената през 2009 г. платформа от Фондация „Льо Балкан”. Моделът на съоръжението е заимстван от този на езерото Керкини в Гърция.
Очаква се новото поколение да се появи в първата половина на април. Тази година периодът на загнездване и отглеждане на новото поколение се забави с почти около месец, поради неблагоприятните метериологични условия и продължителната зима.
Към момента, обстановката в резервата е спокойна, водното ниво е около 320 см. Точният брой на двойките и оценка на новото поколение ще се извърши на по-късен етап, тъй като в момента не се препорочва безпокоене на птиците.

Последна промяна от Четвъртък, 05 Август 2010г. 11:26ч.

Само една фирма ще добива билки под специален режим на територията на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Само „Биопрограма” ЕАД - база Ветово ще добива билки под специален режим на опазване и ползване на територията, контролирана от РИОСВ-Русе тази година. Дружеството единствено е подало заявление за количества билки в края на миналата година.
Ежегодно, министърът на околната среда и водите определя със заповед допустимите количества билки, които могат да се събират от естествените им находища с търговска цел през съответната година. Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения ако има няколко кандидата се свиква комисия с представители на други държавни институции, която разпределя количествата между желаещите билкозаготвители. В конкретния случай няма да се насрочва комисия. Съгласно определените от министъра квоти, „Биопрограма” ЕАД ще добива червен божур (Paeonia peregrina) - цвят 500 кг (област Русе), шапиче (Alchemilla vulgaris) - стрък 50 кг (област Разград), кисел трън - плод (Berberis vulgaris) - 500 кг (област Разград) и ранилист лечебен (Betonica oficinalis) - стрък-500 кг (област Силистра).
Експертите на РИОСВ-Русе са уведомили писмено служителите на Регионална дирекция по горите - Русе, Държавно ловно стопанство „Сеслав” – Кубрат, Държавните горски стопанства в Разград и Силистра и съответните общини. При издаване на позволителни за ползване на лечебните растения тези институции трябва да се съобразят с количествата на билките, определени съгласно заповедта.

Голяма част от лечебните растения, фигуриращи в заповедта на министъра (№ РД-110/02.02.2010 г. ДВ, бр. 18/2010 г.) се срещат на територията на областите Русе, Разград и Силистра. Сред тях са червен божур, лазаркиня, кисел трън, шапиче и др. Режимът на специално опазване и ползване на лечебните растения цели съхраняване на естествените им находища. Ежегодно експертите на Министерството на околната среда и водите преценяват дали има заплаха за унищожаване на находищата вследствие прекомерната им експлоатация и министърът определя квоти за територията на цялата страна. В заповедта попадат и билки, чието добиване е абсолютно забранено през съответната година. През 2010 г. от срещащите се на територията на РИОСВ-Русе в списъка попадат пролетния горицвет, лечебна дилянка, бодлив залист, мечо грозде, момината сълза и лечебната ружа.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:42ч.

Крайният срок за представяне на годишни отчети за третираните отпадъци наближава

Е-поща Печат

На 31 март 2010 г., изтича срокът за представяне на годишните отчети за третираните отпадъци за предходната година. До настоящия момент в РИОСВ-Русе са постъпили само 252 отчета от задължените лица, които за контролираната територия са над 600.
Законът за управление на отпадъците вменява това задължение на всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка на представената информация и заверяват фирмените документи при коректно попълнени данни.Обобщената информация се въвежда в електронния регистър на Изпълнителната агенция по околната среда и водите.
За непредставяне на годишни отчети Законът за управление на отпадъците предвижда санкции в размер от 1000 до 3000 лева.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:42ч.

РИОСВ-Русе установи наличие на летливи органични съединения в канализацията на Източна промишлена зона на град Русе

Е-поща Печат

Резултатите от взетите водни проби от канализационната система в района на бул. „България” в Русе доказват наличие на летливи органични съединения (ЛОС), които предизвикват неприятни миризми.
Пробите са взети от точките на заустване на „Оргахим” АД и „Лубрика” ООД, след извършване на повторна контролна проверка по сигнал, подаден от служители на Областна дирекция „Гражданска защита”- Русе миналата седмица. Изследвани са показателите: активна реакция (рН), неразтворени вещества, фенолен индекс и химична потребност от кислород.
В Комплексните разрешителни и договорите на двете дружества с оператора на канализационната система „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе няма определена норма за съдържание на ЛОС в отпадъчните води. По тази причина предприятията не могат да бъдат санкционирани за подобни отклонения.
Директорът на РИОСВ-Русе ще даде предписания на В и К оператора да актуализира договорите и да определи норма за съдържание на ЛОС в отпадъчните води на „Оргахим” АД и „Лубрика” ООД.
Отклонения от допустимите норми за активна реакция има в отпадъчните води на водните проби на „Оргахим” АД. Резултатът е 4.63 при индекс 6, което доказва наличие на кисели води (кисела реакция). За отклонение по този показател дружеството ще бъде санкционирано по Закона за водите.
Във връзка със зачестилите сигнали за неприятни миризми, директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде заповед, с която възлага на Регионална лаборатория – Русе да определи дежурен екип и да осигури техническа възможност за контрол на имисии на замърсители на атмосферния въздух (от неорганизиран източник).
Експертите на РИОСВ-Русе продължават да следят предприятията в района на Източна промишлена зона.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:41ч.

Страница 165 от 168

България в Юнеско

Галерия