Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експерти на РИОСВ-Русе обслужиха 3 сигнала в предпразничните дни

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073Експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки на 28 обекта от контролираната територия и дадоха 41 предписания за спазване на екологичното законодателство в предпразничните дни. Обслужени са три сигнала на граждани.
Предупредителен протокол за ограничаване на неорганизираното отделяне на прах в атмосферата е съставен на представител на “СПХ” ООД- София. Дружеството изгражда кейова стена (ЛОТ 2), представляваща част от Водния проект на град Русе. Мярката е предприета след подаден сигнал от граждани за запрашаване на въздуха в района на ул. “Мостова”.
Неоснователен е сигналът на жители на с. Нисово (общ Иваново) за разливане на отпадъчни води, неприятни миризми и шумово натоварване в района на х-л “Черния щъркел”. При проверката е установено, че има изградено пречиствателно съоръжение, а относно шума от работата на агрегата към хотела са дадени предписания да се монтира допълнително шумоограничаващо устройство.
Щастлива бе развръзката за щъркелите, чието гнездо се намира върху електрически стълб в с. Щръклево и няколкократно е унищожавано вследствие на къси съединения. След подадени сигнали до инспекцията и опити на местното население да премести гнездото на безопасно място, експертите на РИОСВ-Русе потърсиха съдействие от “ЕОН-България-мрежи” АД. Поставена е платформа, която ще осигури безопасността на гнездото. При монтирането на съоръжението не са установени яйца или малки екземпляри, което дава надежди, че птиците ще успеят да създадат поколение.
В отлично състояние е находището на червен божур в местността “Мющерека” край с. Беловец (община Кубрат). Извършени са проверки и на находищата на защитеното растение в селата Печеница и Подайва (община Исперих). Няма данни за бране, паша на животни или други посегателства в защитените територии.
Със заповед на министъра на околната среда е заличена Защитена местност “Голямата чешма” в с. Кайнарджа (област Силистра). Експертите са преценили, че територията не отговаря на критериите по Закона за защитените територии и по-скоро е ценна в исторически план.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 16:11ч.

От 10 май стартира периодът за събиране на живи охлюви

Е-поща Печат

Press_17imagesПериодът за събиране на живи охлюви за търговски цели започва на 10 май и продължава до 30 юни, съгласно заповед на министъра на околната среда и водите.
До 1 май, само едно лице от с. Голямо Враново (община Сливо поле) е подало уведомление за организиран пункт за изкупуване на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв /Helix lucorum/ и градински охлюв /Helix pomatia/.
В заповедта на министъра са записани условията, при които се изкупуват или съхраняват природните ресурси. Лицата трябва да са подали писмено уведомление за организирания пункт, да не изкупуват маломерни охлюви до 28 мм в диаметър и да имат необходимото оборудване - специализиран амбалаж, хладилници и калибровъчни сита.
Гражданите могат да сигнализират РИОСВ-Русе, ако станат свидетели на нерегламентирано изкупуване на градински и лозови охлюви.
За нарушения на режимите, регламентирани в заповедта физическите лица се наказват с глоби от 100 до 1000 лева, а юридическите 200 до 5000 лева.


Заповед № РД-361/09.04.2004 г. (ДВ, бр. 38/2004 г.)

Телефон, на които се подават сигнали: 082/ 809 281

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 16:06ч.

Eкспертите на РИОСВ-Русе съставиха 4 акта за нарушения през изтеклата седмица

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 4 акта за установяване на административни нарушения през изтеклата седмица. Извършени са проверки на общо 31 обекта от контролираната територия и са дадени 50 предписания за спазване на екологичното законодателство.
Два от актовете са съставени на физически лица от с. Ботров (област Русе) и с. Езерче (област Разград) за замърсяване на почвата с течни торови маси. На нарушителите са дадени срокове да почистят замърсените терени.
За незаконен улов на риба в Поддържан резерват “Сребърна” са съставени актове на 2 физически лица, жители на с. Сребърна и с. Айдемир. Бракониерите са заловени след проведена миналата седмица съвместна нощна акция от охраната на резервата и служители на “Гранично полицейско управление” – Силистра. От нарушителите са иззети 1 бр. гумена лодка и 12 бр. мрежи. Количеството на незаконния улов е 76 кг. Рибата е била жива и върната обратно в езерото.
През изтеклата седмица, в РИОСВ-Русе постъпи сигнал за намерен мъртъв екземпляр от вида папуняк. Съставен е констативен протокол. Същият е даден за препариране в Регионален исторически музей – Русе.
Обслужен бе и сигнал за намерен таралеж в безпомощно състояние в двор, в град Русе. По преценка на експертите, таралежът е бил в добро състояние и е пуснат на свобода в природата.

 

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 16:00ч.

Информация за отбелязването на Деня на Земята 22 април 2010 година в град Русе

Е-поща Печат

adoptme

На 22 април 2010 година, Международната мрежа за Деня на Земята подготви кампания за 40–ата годишнина от началото на отбелязването на деня. Тази година вниманието е насочено към усилията на международните и държавни институции, бизнеса и неправителствените организации и много хора по света за предприемането на конкретни действия за решаване на въпросите, свързани с изменението на климата. Мотото на международната кампания е
„Зелена генерация”.
РИОСВ-Русе ще отбележи Деня на Земята 22 април с прояви, организирани в партньорство с РИО на МОН - Русе, Русенски университет ,,Ангел Кънчев” и РИОКОЗ-Русе.

Кампанията ще се проведе под мотото ,,Зелена генерация”. Участниците в проявите са деца от подготвителни групи детска градина, ученици, студенти и преподаватели. Отбелязването на Деня на Земята ще премине в следната последователност:

22 април, 2010 г., 10.30 часа в ЦДГ ,,Пинокио” – Русе ще сепроведе празник под надслов ,,Детските мечти летят на хвърчилас участието на деца от 2 подготвителни групи (предучилищна възраст). Проявата ще стартира с викторина със съзтезателен характер, с екологична насоченост, целяща да повиши знанията на децата за природата и нейното опазване. Ще бъдат проведени състезателни игри за разделно събиране на отпадъци, съпроводени с песни и танци на екологична тематика. В края на празника, в дворовете на ЦДГ ,,Пинокио” ще се засадят две дръвчета, които ще бъдат завещани на по-малките възпитаници на градината. В корените на дръвчетата ще бъдат поставени капсули с посланията на децата и тяхното виждане как да превърнат Земята в по-привлекателно място за живеене. (ЦДГ ,,Пинокио”, ул. ,,Димчо Дебелянов” № 78, г-жа Ц. Тодорова);

22 април 2010 г., 11 часа в зала 2-203 (нов корпус) на Русенски университет ,,Ангел Кънчев” ще се проведе среща с представители на училищата, включени в Глобалната училищна мрежа за практическо образование за енергийна ефективност и възпитаване на екологично съзнание у децата SPARE. Целта е представителите на учебните заведения да обменят опит и идеи за работата по SPARE. Те ще бъдат запознати с конкретни проекти на територията на област Русе за оползотворяване на торовите маси и производства на енергия от възобновяеми енергийни източници. В срещата участие ще вземат и студентите от Катедра ,,Екология и опазване на околната среда” при университета. (РУ ,,А. Кънчев”, ул. ,,Студентска” № 8, Рени Петрова)
22 април 2010 г., 14 часа, в Информационния център на инспекцията РИОКОЗ и РИОСВ-Русе ще реализират съвместна инициатива за Деня на Земята с участието на учениците от ОУ ,,Любен Каравелов” гр. Русе. Мотото на проявата е ,,Зелена генерация - Аз обичам моята планета Земя!” За участниците в конкурсите за мултимедийна презентация, рисунка и постер са осигурени предметни награди. Проявата цели ангажиране на детското внимание, провокиране на тяхното любопитство и активизиране на естественото човешко чувство за загриженост към околната среда и опазване на нашата планета. (РИОСВ-Русе, бул. ,,Придунавски” № 20, Рени Петрова)
Последна промяна от Четвъртък, 05 Август 2010г. 11:37ч.

Експертите на РИОСВ-Русе и главните архитекти на общини обсъдиха на среща въпроси, свързани с процедурите по ОВОС

Е-поща Печат

Днес, в РИОСВ-Русе се проведе работна среща между ръководството на инспекцията, експерти от отдел “Разрешителни, регистрационни и съгласувателни режими” и главните архитекти на общините за обсъждане на въпроси, свързани със съгласуването на регламентираните в Глава VI от Закона за опазване на околната среда процедури по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО), както и тези в Закона за устройство на територията.
В хода на срещата експертите на РИОСВ-Русе коментираха съгласувателните режими, които касаят основно строителството на някои видове обекти в урбанизираните територии. Това се отнася за жилищното строителство, до малките по мащаб строителни и ремонтни дейности, като остъкляване на тераси, изграждане на огради, ремонт на жилища и др. За тях не е необходимо гражданите да подават уведомления в РИОСВ-Русе и да ги съгласуват, каквато практика съществуваше доскоро.
Експертите на РИОСВ-Русе ще изготвят протокол за проведената среща, съдържащ всички предложения по темата, който ще бъде изпратен до всички архитекти на общините от контролираната територия.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:49ч.

Страница 175 от 179

България в Юнеско

Галерия