Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе извършва допълнителни проверки по сигнала за неприятни миризми в района на бул. „България” в Русе

Е-поща Печат

Продължава обследването на предприятията, извършващи дейност в Източна промишлена зона на град Русе.
На 22 февруари, в 21.15 часа, служители на Областна дирекция „Гражданска защита”- Русе са подали сигнал за неприятни миризми до директора на РИОСВ-Русе.
Инж. Лилия Атанасова разпорежда на дежурния екип незабавна проверка, която е продължила до полунощ. Източникът на неприятните миризми не е констатиран.
Днес, обходите по канализационната система и шахтите на заустващите предприятия в градската канализационна мрежа продължават. Ще бъдат взети също водни проби за установяване наличие на летливи органични съединения. Изискана е също документация от промишлените предприятия в района.
За случая е информиран директорът на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе. Предприятието експлоатира канализационната мрежа в района и също ще предприеме необходимите мерки.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:41ч.

Само 20 дружества са представили отчети за климатични и хладилни инсталации в РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Само 20 дружества са представили годишни отчети за състоянието на климатичните и хладилните инсталации в РИОСВ-Русе към настоящия момент. Крайният срок е 15 февруари съгласно Наредбата за прилагане на европейския регламент за някой флуорирани праникови газове.
На контролираната територия има около 90 дружества, които имат задължение за представят годишни отчети за типа и статуса на системите, количествата на употребените газове и подробности за сервизното обслужване през предходната година. Контролират се само големите хладилни и климатични инсталации, съдържащи газ в количества над 3 кг. Такива са претежание на предприятия от хранително-вкусовата промишленост, големите търговски вериги и някой специфични производства, изискващи поддържане на определена температура.
Освен операторите, задължение за представяне на отчети имат и сервизните фирми, които монтират и извършват поддръжка на такива инсталации.
След изтичане на законоустановения срок, експертите на РИОСВ-Русе ще предприемат админстративно-наказателни мерки срещу тези дружества, които не са изпълнили задължението си да представят изискващата им се информация. Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда санкции между 1000 и 3000 лева за юридическите лица, а за физическите - глоби от 500 до 2000 лева.

* Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 824/2006 относно някой флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009 г.).

Регламентът на Европейската общност цели да се сведе до минимум производството и употребата на вещества, притежаващи озоноразрушаващ потенциал като те се заменят с такива, които нямат въздействие върху озоновия слой.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:40ч.

До края на март в РИОСВ-Русе се приемат годишни отчети

Е-поща Печат

До 31 март 2010 г., 22 общински администрации и над 600 юридически лица, извършващи дейност на територията на областите Русе, Разград и Силистра трябва да представят годишните си отчети за отпадъци в РИОСВ-Русе.
Законът за управление на отпадъците вменява това задължение на всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.
Годишните отчети се изготвят за предходната година на базата на информацията, която е включена в отчетните книги за отпадъците. Те се попълват периодично от всички физически и юридически лица, изпълняващи горепосочените дейности, свързани с отпадъци.
Подадената в РИОСВ–Русе информация трябва да се отнася за всяка площадка, независимо, че някои фирми управляват или стопанисват повече от един обект.
След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка и заверка на представените фирмени документи. Данните се въвеждат и в електронния регистър на Изпълнителната агенция по околната среда и водите.
Годишната отчетна информация се попълва в специални образци, които могат да бъдат намерени в Наредба 9 (ДВ, бр. 95/04) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.
За непредставяне на годишни отчети Законът за управление на отпадъците предвижда санкции в размер от 1000 до 3000 лева.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:38ч.

Петролните терминали на територията на РИОСВ-Русе отговарят на екологичните изисквания

Е-поща Печат

Петролните терминали на контролираната от РИОСВ-Русе територия, собственост на „Ромпетрол България” АД и „Лукойл България” ЕООД са приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 16 за съхранeние, товарене или разтоварване на бeнзини.
Ескперти на РИОСВ-Русе пломбираха наливните устройства за „горно пълнене” на автоцистерни в терминалите. След 31 декември 2009 г., наредбата изисква прилагането на т. нар. „дънно пълнене” на специализираните автомобили в петролните бази.
Бензиностанциите също попадат в обхвата на тази наредба. Справката от контролната дейност показва, че към 31 декември 2009 година 175 обекта са оборудвани с необходимите технически устройства за улавяне на бензиновите пари.
На собствениците на 4 обекта на територията на област Разград, които в момента не функционират ще бъдат връчени предупредителни протоколи за въвеждане в редовна експлоатация след монтиране на необходимите съоръжения.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:39ч.

По-строги норми за ограничаване на летливи съединения се въвеждат за производството на бои, лакове и авторепаратурни продукти

Е-поща Печат

От началото на 2010 година, влезе в сила ІІ - ри етап от прилагането на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, използвани при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 год.). Наредбата отговаря на Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент.
Така, за производителите и вносителите на тези продукти се въвеждат по–стриктни норми за максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения. За територията на РИОСВ-Русе дружествата, подлежащи на контрол по тази наредба са 40 за Русенска област, 11 за Разградска и 15 за Силистренска област. В това число влизат не само производители, но и вносители, търговци на едро и дребно, строителни и мебелни фирми, автосервизи и машиностроителни предприятия.
Продуктите, които не отговарят на нормите за летливи органични съединения, определени от етап ІІ, но са произведени преди 01 януари 2010 год., могат да се разпространяват в търговската мрежа и да се употребяват до края на тази година.
Ежегодно, до 31 март дружествата, подлежащи на контрол по тази наредба трябва да представят в съответната РИОСВ информация за количествата произведени, продадени или употребени бои, лакове и авторепаратурни продукти през предходната година. Има специално създадена информационна система, съгласно утвърдена от Министерството на околната среда и водите Програма за мониторинг.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:36ч.

Страница 186 от 188

България в Юнеско

Галерия