Вие сте тук: Новини

Последни новини

Спряна е процедурата за решението по ОВОС на „МВЕЦ Янтра 1”

Е-поща Печат

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде заповед за спиране на процедурата за издаване на решение за оценка на влиянието/въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение „Изграждане на МВЕЦ Янтра 1” в землищата на селата Белцов и Ценово. Възложител на предложението е „Енемона” АД.
Към настоящия момент е в ход процедура по издаване на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавския район, съгласно Закона за водите, който предстои за бъде утвърден от Министъра на околната среда и водите. Планът предвижда зониране на чувствителните зони и ще регламентира какви инвестиционни предложения са допустими за реализация в коритата на речните басейни. В този смисъл, планът ще определи рамката за реализиране на предложението „Изграждане на МВЕЦ Янтра 1” и се явява обуславящ по отношение процедурата по издаване на решение по ОВОС.
Производството за издаване на решение по ОВОС ще бъде възобновено след утвърждаването на Плана за управление на речните басейни.
Заповедта подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и води и Административния съд, в 14 дневен срок.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:35ч.

През изтеклата седмица са проверени 33 обекта на територията на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073 Експерти на РИОСВ-Русе провериха 33 обекта на контролираната територия през изтеклата седмица за прилагане на нормативната база, свързана с опазване на околната среда. Дадени са 53 предписания за спазване на екологичното законодателство.
По писмена жалба на граждани е извършена проверка в община Лозница за замърсяване на терени от уличното платно с торови маси от частна животновъдна ферма. Експертите на РИОСВ-Русе са констатирали, че жалбата е основателна и, че не са почистени замърсените площи от същото лице по дадени предписания при предходна проверка. По тази причина, на животновъда е съставен акт за установяване на административно нарушение и му е даден срок до 30 януари да почисти замърсените терени.
В село Тръбач (община Лозница) е извършена проверка на складовете за съхранение на негодни за употреба пестициди. Констатирано е, че част от покривната конструкция е нарушена, но няма опасност от замърсяване на почвите. Дадени са предписания на община Лозница да извърши ремонт на сградата.
През изтеклата седмица две птици от вида обикновен мишелов са намерени и донесени в инспекцията от граждани. Екземплярите са изпратени за лечение и възстановяване в Спасителен център – Стара Загора.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:35ч.

На 31 януари изтича срокът за отчетите на регистрираните пунктове за билки

Е-поща Печат

До 31 януари, лицата, занимаващи се със събиране и изкупуване на лечебни растения трябва да подадат отчети в РИОСВ-Русе за реализираните количествата в предходната година. Това се отнася за всички собственици на билкозаготвителни пунктове, организирани складове, за лица, изкупуващи билки или извършващи дейност с тях на територията на областите Русе, Разград и Силистра.
Справката от регистъра на инспекцията показва, че в трите области действат 137 билкозаготвителни пункта. До момента в РИОСВ-Русе са постъпили едва 20 отчета.
Законът за лечебните растения предвижда имуществена санкция до 5000 лева за лица, които не са изпълнили това задължение.
Това е едно от най-често срещаните нарушения на закона, заедно със събиране и използване на лечебни растения без позволително или неправилното им събиране.
На базата на предоставените годишни отчети се проследява какви количества от какви видове лечебни растения се ползват през различните години. Чрез получените данни може да се проследят възможностите за ползване на ресурсите от даден вид лечебно растение, както и да се определи необходимостта от налагане на забрани или въвеждане на режим на ползване върху някои видове.
Справката за контролната дейност показва, че най-често на територията на РИОСВ-Русе през 2009 година са се добивали стрък и листа от коприва, маточина, плод от черен бъз, врабчови чревца, слез, глог и др.

Последна промяна от Четвъртък, 05 Август 2010г. 11:32ч.

Среднозимното преброяване на птиците ще се осъществи по четири маршрута на територията на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Pres_04_04Belocheli_guski_Emil_TodorovЕжегодното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици ще се проведе на 16 януари (събота) на контролираната от РИОСВ-Русе територия.
То ще се осъществи по четири маршрута по поречието на река Дунав:

  • Защитена зона „Рибарници Мечка” – град Русе;
  • град Русе – с. Бръшлен, включващ част от ЗМ „Калимок - Бръшлен”;
  • с. Бръшлен – ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец”; с. Гарван – Поддържан резерват „Сребърна”.

Експертите на РИОСВ-Русе ще се включат в участъка гр. Русе – с. Бръшлен. По другите маршрути участие ще вземат представители на Българското дружество за защита на птиците, Изпълнителна агенция по околната среда и водите, Дирекция Природен парк „Русенски Лом” и Регионален исторически музей- Русе.
Обект на Среднозимното преброяване са всички видове птици, за които влажните зони са основно местообитание – източник на храна, място за почивка и/или отглеждане на потомство. Към тях се включват изцяло разредите гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови. Среднозимното преброяване се провежда в ранните часове около 6.30- 7.00 ч и приключва ранния следобед, тъй като птиците излитат от местата за пренощуване и почивка и се отправят към тези за хранене.
В предишни години, през януари обикновено по поречието на река Дунав се образуват пясъчни коси, където са наблюдавани струпвания на ята големи белочели гъски. Тази година необичайно високите води на реката принудиха птиците да намират подслон и храна във влажните зони по поречието. Такъв е случая с белочелите гъски в езерото Сухая (Р Румъния), намиращо се срещу град Свищов, наблюдавани миналата седмица. Резултатите от преброяването ще се обобщят и ще се предоставят до дни на Изпълнителната агенция по околната среда и водите, тъй като то е включено в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:33ч.

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 8 обекта през изтеклата седмица

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки на 8 обекта от контролираната територия през изтеклата седмица за спазване разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закона за отпадъците (ЗУО). На дружествата са дадени 8 предписания за прилагане на екологичното законодателство.Общият размер на издадените наказателни постановления през изтеклата седмица е 2 100 лева. На кметовете на с. Сваленик (обл. Русе), с. Брестовене (обл. Разград) и община Завет (обл. Разград) са наложени глоби в размер на 700 лева за неупражнен контрол по управление дейностите с отпадъци в нарушение на ЗУО.
Ежедневно се извършват обходи и се следи водното ниво на езерото в Поддържан резерват „Сребърна”. Шлюзовете са затворени към момента, изравнени са нивата в голямото водно огледало и междудиговото пространство. Отчита се ниво от 2.30 м.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:32ч.

Страница 199 от 200

България в Юнеско

Галерия