Въведени са нови изисквания за папагалите Жако

Е-поща Печат

JacoЮридическите и физическите лица, които се занимават с търговия или размножаване на африканските папагали Жако  (Psittacus erithacus), вече не могат да извършват търговски дейност без Сертификат по  Регламент 338/97, издаден от Министерството на околната среда и водите. Промяната в изискванията е във връзка с решение, взето на Конференция на страните по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фрлора и фауна (CITES).  

Издадените до момента регистрационни карти от  РИОСВ вече  не могат да служат самостоятелно като документ за търговия с тях.

Сертификатите се издават за всеки отделен екземпляр от вида Жако, който следва да е трайно маркиран. Заявленията за издаване на сертификатите, информация за представяне на необходимите документи и заплащане на административните такси са налични на интернет страницата на МОСВ на адрес:  http://www5.moew.government.bg/?page_id=45605.  

 Жако (Psittacus erithacus) е вид папагал, единствен от род Psittacus. Те са сред 5-те папагала, които най-добре имитират човешката реч, заедно с мъжките вълнисти папагали. Възрастните екземпляри имат интелект, сравним с този на тригодишно дете.

 Видът беше включен в Приложение II на Конвенцията CITES. С изменението на Регламента, той  вече е поставен в Приложение I с цел по-строг контрол на търговията с него.

България в Юнеско

Галерия