„Монтюпе” внесе програма с мерки за недопускане разпространението на миризми

Е-поща Печат

„Монтюпе” ЕООД внесе в РИОСВ-Русе  програма с краткосрочни мерки, насочени към подобряване на работната среда и неразпространение на миризми извън производствената площадка.

Това е първият от поредицата ангажименти, който ръководството на дружеството пое  към министъра на околната среда и водите Нено Димов на среща в средата на юли в Русе.

В изпълнение на договорките от срещата и условията, поставени в Решение №РУ-74-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ-Русе за инвестиционно предложение „Модернизация на вентилационната система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав”, дружеството се задължава да изпълни поредица от технически решения. Първоначално ще бъдат реализирани тези от тях, които не са свързани с процедурата по изменение на комплексното разрешително.

Мерките са свързани с осигуряване на обмен на въздуха в производствените халета най-малко 3-4 пъти на час посредством монтиране на адиабатни (водни) охладители, локални и общообменни аспирации. От дружеството следва да съобразят точното местоположение, вид и капацитет на съоръженията към принудителната вентилация за пречистване на въздуха от работната среда и от зоните за съхранение на пясъчни сърца така, че да обхващат емисиите в максимална височина и да се отвеждат към съответното пречиствателно съоръжение – биофилтър.

В програмата се предвижда разработване на цялостен проект за „Отопление, вентилация и климатизация” на производствените помещения с новата аспирационна и вентилационна система, който ще се съгласува с инспекцията. Срокът е месец септември тази година.

Като императивно условие е поставено изискването в границата на работната площадка на „Монтюпе“ ЕООД да бъде проектирана и изградена мониторингова система за отчитане на емитираните от производството  замърсители, която ще предава on-line информация в сградата на регионалната инспекция. Информацията ще се публикува на интернет страницата на инспекцията.  Видът на техниката и методите на измерване ще бъдат избрани от РИОСВ-Русе и заплатени от инвеститора.

Представената програма включва мерки и дейности, които ще се реализират до края на годината. Инспекцията ще упражнява постоянен контрол за изпълнението на предвидените в програмата мерки. 

България в Юнеско

Галерия