Пет предписания са дадени на „Биовет“ АД

Е-поща Печат

Екип на РИОСВ – Русе извърши проверка на условията в Комплексно разрешително №10-Н1/2011  на „Биовет“ АД - клон Разград, съгласно Плана за контролната дейност на инспекцията и получените сигнали от началото на месец август.

 На оператора са дадени 5 предписания, които са свързани с:

-         Предоставяне на информация за последващо третиране на определени отпадъци;

-         Преработване на документацията, свързана със следене на параметрите за правилната експлоатация на ПСОВ;

-         Актуализиране инструкцията за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на ПСОВ;

-         Изготвяне и поддържане на досиета за хладилното оборудване;

-         Актуализиране Планът за мониторинг при анормални режими на инсталациите.

Изпълнението на описаните предписания ще бъде проверено до края на месец септември.

Продължават настройките на новото физико-химично стъпало за третиране на отпадъчните води от производствената дейност. Въвеждането в експлоатация се очаква да бъде през септември.

Извършват се измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) с мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда. За резултатите от измерванията ще бъдат информирани съответните компетентни органи.

България в Юнеско

Галерия