Два акта са съставени на нарушители по закона за отпадъците

Е-поща Печат

20171027 112446Експерти на РИОСВ-Русе съставиха актове на две лица за установяване на административно  нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Лицата са извършвали дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на терени в селата Новград и Караманово, Област Русе. Нарушенията са констатирани в края на миналата седмица след контролни проверки на място по жалба на гражданин. На терените е установено значително струпване на ИУМПС. Лицата не са представили разрешителни  за съхранение на отпадъците.

На нарушителите са дадени предписания в срок да почистят терените и да приведат дейността си в съответствие с изискванията на ЗУО.

Според изискванията на ЗУО лицата, които извършват дейности по разкомплектоване и съхранение на ИУМПС, следва да притежават разрешително, работни листи за класификация на отпадъците, образувани от дейността,  и отчетни книги. Площадките за дейности с ИУМПС трябва да отговарят на  минимални изисквания – да са с непромокаема повърхност и да имат съоръжения за улавяне на дъждовни води и масла.

България в Юнеско

Галерия