Сондажни дейности на „Биовет“ АД са причина за оцветяване водите на река Бели Лом в Разград

Е-поща Печат

Сондажни дейности, извършвани на площадката на „Биовет“ АД – клон Разград са причина за помътняване и оцветяване водите на река Бели Лом  в Разград. Това са заключенията от извънредната проверка на РИОСВ-Русе, извършена вчера заедно с представители на Областната администрация, община Разград и „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД – Разград  по сигнал за замърсяване на реката.

Оглед на стар колектор, собственост на дружеството и ревизионните му шахти са отвели експертите до площадка, където са се извършвали сондажни дейности, с проучвателна цел за нужните на бъдещо строителство на склад.  При сондажа се е формирал отток от  подпочвени води, който е повлякъл почва и глинени фракции. Формираните води са отведени в площадковата канализация за  дъждовни води на „Биовет“ АД.

Първите резултати от взетите  водни проби от В и К дружеството преди заустване в колектора не показват отклонения от показателите  Ph, азот-амониев, общ азот и фосфати. До дни ще станат ясни резултатите от изпитване на още показатели, но се очакват повишени стоиности на неразтворените частици (почви, глини, пясък).

На дружеството са дадени предписания да прекрати изпускането на води в канализацията  и да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ за извършените сондажните дейности.

 

България в Юнеско

Галерия