Ясни са резултатите от първите проби въздух в Русе

Е-поща Печат

В РИОСВ-Русе пристигнаха протоколите от първите изпитвания на проби  атмосферен  въздух, взети в средата на месец ноември. От общо 81 анализирани летливи органични съединения (ЛОС) са регистрирани само три вещества (толуол, дихлорметан и дибромохлорметан), чиито концентрации не превишават нормите по българското екологично законодателство. Останалите 78 показателя са под границата на определяне, т.е. не са открити в атмосферния въздух.

Пробите въздух са общо четири, две от които са взети на границите на обекти в Източна промишлена зона на Русе  при наличие на специфична миризма, а останалите са контролни, за определяне на фоновото съдържание на атмосферни замърсители. Пробите са изпратени и анализирани в акредитирана лаборатория в Холандия.

Целта на пробонабирането е да се подпомогне идентифицирането на атмосферните замърсители и установяване на конкретния източник при експертименталното пробонабиране с апарата OdorPrep за улавяне на интензивно миришещи вещества, разположен до Автоматичната измервателна станция  „Възраждане“ в централната част на Русе.

 

България в Юнеско

Галерия