Трите находища на червен божур на територията на РИОСВ-Русе са в добро състояние

Е-поща Печат

20190513 100144Трите естествени находища на червения божур (Paeonia peregrina) в селата Беловец, Печеница и Подайва (област Разград) на контролираната от екоинспекцията територия  са в много добро биологично състояние. Това показаха проверките на терен вчера. Растенията са били в различна фаза на цъфтеж. В защитените местности не са открити следи от посегателства – бране, изкореняване или унищожаване на растенията, както и не са извършвани горскостопански мероприятия в тях. До края на седмицата ще бъде проверено състоянието и на четвъртото находище на защитеното растение в местността „Горната кория” в землището на с. Добротица, област Силистра.

Находището на червен божур в землището на с. Беловец, община Кубрат,  попада в защитена местност (ЗМ) „Мющерека” на площ 5 хектара държавен горски фонд. През последните години значително се разраства и излиза извън границите на защитената територия. Плътността на популацията на растението варира в рамките на 10-15 екземпляра на квадратен метър, разпръснати на групи из територията на цялото находище. Проективното покритие на вида е 70 %. Тази тенденция е обусловена от благоприятните фактори за развитието – съобщество от дъбова дървесна растителност и широки осветени поляни.

Леки изменения в популацията на божура се наблюдават в находището в землището на  с. Печеница. Там е налице присъствие на по-значителен подлес и други дървесни видове, обуславящи по-малка осветеност. Плътността на популацията бележи известен спад поради бурното развитие на дървесните видове. При тези условия видът се засенчва и по-голямата част от екземплярите се срещат поединично.

Стабилно е състоянието на най-малкото находище в землището на с. Подайва, община Исперих. То е обявено за ЗМ с наименованието „Божурите”. Там плътността на популацията е ниска. Растението е разпространено предимно поединично и расте на отделни стръкове. Наблюдава се и облесяване с ниска храстовидна растителност.

Проверките в защитените местности, опазващи растителните видове са ежегодни. Те отчитат  изменения в състоянието на популациите и спазване режимите в заповедите за обявяване на защитените територии. При констатиране на влошаване на състоянието на дадена ЗМ се дават предписания на собствениците за предприемане на поддържащи и възстановителни мероприятия с цел недопускане безвъзвратното им увреждане.

България в Юнеско

Галерия