Закон изисква въвеждане на видеонаблюдение в големи и средни горивни инсталации

Е-поща Печат

Изменение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) вменява на операторите на средни и големи горивни инсталации с топлинна мощност по-голяма от 20 мегавата да монтират система за видеонаблюдение и контрол. Това важи за операторите, които използват твърди горива и/или биомаса. Към момента на територията на РИОСВ-Русе това се отнася за „Топлофикация-Русе“ ЕАД. Дружеството изполва твърди горива и биомаса, разрешени с комплексното разрешително.

Целта е в реално време да има информация за вида на подаваното гориво. Системата за видеонаблюдение трябва да обхваща всички точки по пътя на горивата до инсталациите.  Операторите следва да осигурят за своя сметка отдалечен достъп до съответната РИОСВ и на органите на местно самоуправление до видео изображенията в реално време, както възможности за отдалечен преглед на съхраняваната в системата информация.

Крайният срок за въвеждането на системата за видеонаблюдение и контрол е до 15 декември тази година. За неизпълнение на новите разпоредби ЗЧАВ предвижда сакция за операторите в размер от 15 000 до 50 000 лв.

България в Юнеско

Галерия