Нормативни документи

ЗАКОН за обществените поръчки (Обн. - ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.; доп., бр. 34 от 03.05.2016 г.) изтегли

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в РИОСВ - Русе изтегли

 

България в Юнеско

Галерия