Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО 5886 от 06.11.2012 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО 5886 от 06.11.2012г. за „Изграждане на автокъща в с. Айдемир, общ. Силистра” с възложител Андрей Радев

Процедурата по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за инвестиционно предложение за Изграждане на автокъща в с. Айдемир, общ. Силистра” с местоположение ПИ с идентификатор 0895.2.142 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра, е започнала с внасяне в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Русе) на уведомление за инвестиционно предложение (вх. № АО 5886/06.11.2012г.) от възложителя Андрей Радев, с адрес гр. Силистра, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 31.

След преглед на представената документация към горецитираното уведомление са установени несъответствия, поради което с писмо на РИОСВ-Русе с изх. № АО 5886/19.11.2012 г. е изискана допълнителна информация от възложителя. Писмото на РИОСВ-Русе е изпратено на указания от лицето адрес за кореспонденция.

Съгласно обратна разписка на „Български пощи” ЕАД от 20.11.2012г., посочения адрес вече не съществува.

Предвид горното и тъй като до този момент възложителят не е заявил промяна в пощенския адрес за кореспондеция, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе съобщава, че ако в срок до 20.02.2013г. не бъде внесена информация от възложителя – Андрей Радев, относно координати за контакт и/или информация по заявеното инвестиционно предложение, процедурата по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда ще бъде прекратена на основание чл. 5, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.).

България в Юнеско

Галерия