Проекти на РИОСВ

Проекти на Регионална инспекция по околната среда и водите по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе кандидатства с проект по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26).

Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Проектът, който РИОСВ-Русе спечели е „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96).

Със заповед № РД-520/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите Нона Караджова на РИОСВ-Русе като бенефициент по проекта е одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Времетраенето на проекта е 2012-2014 година.

Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) включва:

 • Поддържане на гнездовото местообитание на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) чрез косене на тръстика;
 • Изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав, на двата шлюза и в езерото, с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата;
 • Изграждане/възстановяване на съществуваща посетителска инфраструктура;
 • Информационно обезпечаване в т. ч. изработване на табели, информационни табла и билбордове и подмяна на съществуващите,                                     указателни табели и табла в Р „Бели Лом” и др.
 • Изграждане на понтонна лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” на мястото на съществуваща полуразрушена наколна платформа;
 • Ремонтни дейности в Природонаучен музей - с. Сребърна и превръщането му в съвременен информационно-посетителски център;
 • Създаване на Център за непрекъснато видео наблюдение на резервата с осигурен дистанционен обществен достъп;
 • Ремонт (отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др.) на противопожарните пътища;
 • Изработване на самостоятелна Интернет страница на поддържан резерват „Сребърна”, която ще осигури информационно обезпечаване и прозрачност за състоянието на резервата;
 • Актуализиране на Плана за управление на ПР „Сребърна”;
 • Изготвяне на План за управление на Резерват „Бели Лом”, в т. ч и на Защитена местност „Ломия”;
 • Проучване/инвентаризация на видовия състав и здравословното състояние на горските екосистеми и на флората и фауната в Р „Бели Лом”.

 


РИОСВ-Русе кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”- приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”- компонент 1
„Изпълнение на дейности в резервати и паркове” за реализацията на следните на четири проекта:

 

 1. „Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна” чрез отстраняване на част от тръстиката”;
 2. „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания чрез залесяване с местни видове в Поддържан резерват Сребърна”;
 3. „Отстраняване на тинята от езерото Сребърна”;
 4. „Извършване на поддържащи и възстановителни дейности и информационно обезпечаване в защитена местност „Калимок-Бръшлен”.

Всички проекти са с продължителност 36 месеца.
След приключване на процедурите по административно съответствие, проверка за допустимост, техническа и финансова оценка са одобрени за финансиране и предстои подписване на заповед от Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на два от проектите:

 1. Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна” чрез отстраняване на част от тръстиката” и
 2. Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания чрез залесяване с местни видове в Поддържан резерват „Сребърна”.

С осъществяване на цитираните проекти Регионалната инспекция цели да разреши важни екологични проблеми в Поддържан резерват „Сребърна”.
Реализирането на двата одобрени проекта е свързано с извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна”, които са включени в утвърдения и влезлия в сила през 2001 г. План за управление.
По първия проект „Отстраняване на част от тръстиката, която е причина за повишената еутрофикация в езерото” са заложени дейности по:

 1. Изършване на първоначални хидрохимични и биологични проучвания на езерото и изработване на работна фаза на проекта;
 2. Закупуване на специализирана техника и аксесоари към нея, с помощта на която ще се извърши косенето на тръстика, на площ от около 450 ха;
 3. Косене на тръстика и оползотворяване на добитата суровина от територията на водното огледало;
 4. Провеждане на последващи проучвания за установяване на благоприятната промяна в статуса на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) и други консервационно значими видове птици.

Вторият проект предвижда отстраняване на инвазивните видове и намаляване на тяхното негативно въздействие върху местните популации, чрез механично отстраняване на аморфа, айлант и други, (които ще бъдат установени след провеждането на първоначално теренно изследване) и залесяване на свободни терени на площ от 380 дка, разположени в северната част на резервата с местни дървесни видове, характерни за заливни местообитания и влажни зони. В рамките на този проект ще се извърши теренно обследване на чуждите растителни видове на територията на ПР „Сребърна” и тяхното постепенно премахване. При осъществяване на тази част от проекта ще се извърши инвентаризация на естествените гори в резервата, ще се изготви програма за залесяване с местни видове на площите, освободени при изсичане на хибридната топола и възстановяване на местообитание с код 91 ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), чрез залесяване. В проекта са предвидени също поддържащи мерки за отглеждане на залесените фиданки.
С реализацията на проекта „Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна” чрез отстраняване на част от тръстиката”, ще се постигне:

 • Намаляване на количеството на биомаса, произведена от тръстиката, както и намаляване на органичната материя, която ежегодно се утаява на дъното на езерото и причинява гнилостни процеси. Отстраняването на част от тръстиката намали негативните процеси, които нарушават естествените условия в езерото;
 • Възстановяване на естествения водообмен на езерото, чрез възстановяване и почистване на канала, който го свързва с р. Дунав. Проектът ще има положителен ефект върху химичния състав на водата в езерото, чрез намаляване на количеството на биогените и оптимизиране на водообмена;
 • Подобряване на благоприятния природозащитен статус на: местообитания с код 3130 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition” и Местообитание с код 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-nanojuncetea”, на консервационно значими видове птици, в това число и на къдроглавия пеликан, използващи територията на ПР „Сребърна” при размножаване и миграция. Подобряването на състоянието на езерото, ще подобри условията за гнездене и хранене на видовете птици с консервационно значение.

Реализацията на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в Поддържан резерват „Сребърна” ще допринесе до възстановяване на местообитание с код 91 ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), подтип „В” (приоритетен за опазване, съгласно Директива 92/43/ЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приложение 1), чрез залесяване на фиданки от местни видове: бяла, червена и др. видове върби, полски ясен, черна и бяла топола и бряст, летен дъб и др.
Отстраняване на част от инвазивните видове на територията на резервата е изпълнение на общоевропейски директиви и ангажименти, поети от Република България, и ще доведе до намаляване на загубата на биологичното разнообразие, чрез намаляване на отрицателното въздействие на инвазивните видове в защитената територия.
Като резултат от проекта ще бъде подобрено състоянието на хидротехническите съоръжения в ПР „Сребърна”, осигуряващо достъп воден ресурс от река Дунав, което ще спомогне за опазването на езерото.
Залесяването с местни дървесни видове на освободени от хибридна топола терени ще доведе до възстановяване на приоритетно природно местообитание с код91 ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), подтип “В”. Създават се предпоставки за възвръщане на частично загубени популации от видовете малък корморан, всички видове чаплови птици, морски орел, вечерна ветрушка, късопръст ястреб и др.
Чрез отстраняване на инвазивните видове, които конкурират местните видове по отношение на вода и хранителни вещества, като ги изместват, хибридизират или изцяло променят хабитата, ще се възстановят естествените или полуестествените местообитания, характерни за ПР “Сребърна” с код 6250 „Панонски льосови степни тревни съобщества” и видовете в местообитание с код 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydroharition”.

 

България в Юнеско

Галерия