Процедури по Глава шеста от ЗООС
Сряда, 02 Август 2017 16:41

Решение № РУ-76-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане ан нова въздушна мрежа ниско напрежение (НН) в продължение на кл.А, ТП4, ст.10 до границата на поземлен имот 008067 в землището на град Мартен”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.08.2017 г.

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия