Сряда, 09 Август 2017 10:13

Решение № РУ-17-ЕО/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-17-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ I-1286, II -1285 и XXII-1286, кв. 132 по плана на гр. Ветово, обл. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия