Петък, 30 Юни 2017 15:13

Решение № РУ-16-ЕО/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-16-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване и План за регулация (ПУП-ПЗ) на УПИ XIX-570 за производствени и складови дейности и УПИ IX КОО в кв. 310 по плана на гр. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.06. 2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия