Вторник, 28 Ноември 2017 11:04

Решение № РУ-20-ЕО/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-20-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план и технически проект за закрит канал за отпадни води, като продължение на съществуваща канализация на село Искра, община Ситово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

България в Юнеско

Галерия