Вторник, 28 Ноември 2017 11:05

Решение № РУ-21-ЕО/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-21-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от територията на землището на село Долна Студена, прилежаща към селото и включваща имоти с №№ 000010, 000011, 000030, 000043, 000044, 000113, 000120, 000122, 000123, 000125, 000126, 000133, 000135, 000138 и 000139 по КВС на с. Долна Студена, общ. Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

България в Юнеско

Галерия