Понеделник, 04 Декември 2017 11:36

Решение № РУ-22-ЕО/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-22-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - парцеларен план на реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Лудогорци” до напорен водоем „Лудогорци”,  село Лудогорци, община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.12.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

България в Юнеско

Галерия